I. Všeobecné ustanovenia
Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na všetky obchodné vzťahy uzatvorené
prostredníctvom systému internetového obchodu www.detskysatnik.sk a bližšie upravujú
práva a povinnosti medzi kupujúcim a predávajúcim. Odoslaním, resp. uskutočnením
objednávky vyjadruje kupujúci súhlas s obchodnými a reklamačnými podmienkami a
potvrdzuje, že je s týmito podmienkami oboznámený.
Základné pojmy:
1.Predávajúci (prevádzkovateľ): Internetový obchod sa nachádza na doméne:
www.detskysatnik.sk
Martina Kubačková
Jašíkova 2478/3
022 1 Čadca
IČO: 47990112
2. Kupujúci
Rozumie sa ním fyzická, alebo právnická osoba, (konečný spotrebiteľ), ktorý vstúpil do
zmluvného vzťahu s predávajúcim a využíva služby na doméne www.detskysatnik.sk.
Kupujúci je navrhovateľom na uzatvorenie zmluvy s predávajúcim.
Vami realizovaná objednávka sa považuje za záväznú a je v súlade so zákonom č. 108/2000
Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov chápaná ako zmluva uzavieraná na diaľku.
3. Tovarom sa rozumejú všetky produkty uvedené v ponuke internetového
obchodu www.detskysatnik.sk . Predávajúci nie je platca DPH. Pri každom tovare je
uvedený názov tovaru, popis tovaru, obrázky, cena a odkaz na pridanie do nákupného
košíka.
4. Ceny tovarov uvedené na stránkach internetového obchodu sú uvedené vrátane DPH.
(bez skrytých poplatkov). Cena tovaru je uvedená bez nákladov na dopravu (poštovné,
balné). Uvedená cena v e-shope www.detskysatnik.sk je pevná.
5. Objednávkou sa rozumie vyplnený a odoslaný objednávkový formulár obsahujúci
pravdivé informácie o kupujúcom, (Meno a priezvisko, úplnú poštovú adresu, adresu
elektronickej pošty (email), jedno kontaktné telefónne číslo). Tieto údaje budú v zmysle
zákona o ochrane osobných údajov č. 428/2002 Z.z. použité iba v rámci obchodného vzťahu
medzi predávajúcim a spotrebiteľom a nebudú poskytnuté tretej osobe (s výnimkou osoby
zabezpečujúcej prepravu tovaru). Ak si želáte doručiť tovar na inú adresu, ako je adresa
uvedená v registračnom formulári, môžete uviesť aj adresu doručenia (napr. keď posielate
objednaný tovar ako darček). Predávajúci ponúka návrhy na uzavretie kúpnych
prostredníctvom obchodu v slovenskom jazyku.
Ako doklad o kúpe tovaru predávajúci zasiela faktúru spolu z tovarom na adresu doručenia
kupujúceho (slúži zároveň ako záručný a dodací list).
6. Kúpnou zmluvou sa rozumie zmluva uzatvorená medzi predávajúcim a
kupujúcim. Kúpna zmluva vzniká potvrdením objednávky (akceptáciu) predávajúcim (emailom, alebo telefonicky). Takáto zmluva sa považuje za záväznú a je v súlade so
zákonom č. 108/2000 Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov chápaná ako zmluva
uzavieraná na diaľku. Ak kupujúci zistí chybu vo svojom objednávkovom formulári, môže
chybu opraviť písomnou formou (teda emailom).
II. Práva a povinnosti kupujúceho
Kupujúci je povinný:
a) kupujúci sa zaväzuje v objednávke uvádzať pravdivé a úplné údaje
b) prevziať zakúpený alebo objednaný tovar
c) zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane
nákladov na doručenie tovaru (poštovné, balné)
d) svojim podpisom, alebo podpisom ním poverenej osoby, potvrdzuje prevzatie tovaru
e) kupujúcemu po doručení tovaru bude doručený aj doklad o zakúpení, ktorý slúži aj ako
doklad pri prípadnej reklamácií (kupujúci je povinný tento doklad uschovať)
Kupujúci má právo:
a) na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami
v záväznom akceptovaní objednávky.
b) kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu iba do 5 hodín od
objednania tovaru, a to prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky. Kupujúci je povinný v
oznámení o zrušení objednávky uviesť meno a priezvisko, e-mail a popis objednaného
tovaru a číslo objednávky. Ak Vám zásielka ešte nebola odoslaná, budeme sa snažiť
vyhovieť Vašim požiadavkám. Storno objednávky potvrdíme mailom.
c) Podľa § 12 ods. 1 zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a
zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov, Pokiaľ so zakúpeným tovarom z nášho
obchodu nie ste spokojní, môžete ho vrátiť do 14 pracovných dní od jeho doručenia nie však
ako zásielku na dobierku. V prípade, ak kupujúci už prevzal objednaný tovar, je povinný ho
vrátiť v originálnom balení. Po vrátení tovaru (Po odstúpení od zmluvy), bude zákazníkovi
vrátená cena tovaru na bankový účet zákazníka, najneskôr do 14 pracovných dní od dňa
vrátenia tovaru.
III. Práva a povinnosti predávajúceho .
a) Predávajúci vybavuje všetky objednávky v poradí, v akom boli objednané.
b) Predávajúci oboznámi zákazníka o objednaní a potvrdení objednávky formou e-mailu,
alebo telefonicky.
c) Predávajúci je povinný dodať kupujúcemu tovar vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho
poškodeniu počas prepravy.
d) Predávajúci je oprávnený odstúpiť od uzavretej kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob
tovaru, alebo nedostupnosti tovaru z dôvodu, že nie je schopný dodať tovar kupujúcemu
(produkt sa prestal vyrábať). Zmenila sa cena u dodávateľa produktu.
e) Predávajúci rezervuje tovar pre kupujúceho maximálne 7 kalendárnych dní odo dňa
prijatia objednávky. Ak nedôjde v prípade zvolenia spôsobu platby bankovým prevodom
alebo vkladom na účet prevádzkovateľa k úhrade kúpnej ceny do 7 kalendárnych dní, má
predávajúci právo, po predošlom upozornení kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy.
IV. Storno objednávky
Kupujúci má právo stornovať objednávku v deň objednania tovaru, najneskôr však do 5
hodín od objednania tovaru, a to prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky. Kupujúci je
povinný v oznámení o zrušení objednávky uviesť meno a priezvisko, e-mail a popis
objednaného tovaru a číslo objednávky. Ak Vám zásielka ešte nebola odoslaná, budeme sa
snažiť vyhovieť Vašim požiadavkám. Storno objednávky potvrdíme buď telefonicky alebo
mailom.
Predávajúci je oprávnený odstúpiť od uzavretej kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob
tovaru, alebo nedostupnosti tovaru z dôvodu, že nie je schopný dodať tovar kupujúcemu
(produkt sa prestal vyrábať). Zmenila sa cena u dodávateľa produktu.
V prípade, že zákazník stornuje už potvrdenú objednávku, je povinný uhradiť dodávateľovi
všetky preukázateľné účelne vynaložené náklady, ktoré mu vznikli v súvislosti s realizáciou
danej objednávky, najmä v prípade ak zákazník stornuje objednávku po jej odoslaní
dodávateľom a dodávateľovi vznikli náklady na dopravu tovaru.
V. Nevyzdvihnutie zásielky na dobierku
Nákupom v e-shope www,detskysatnik.sk vzniká právoplatná kúpna zmluva. V prípade, že
si kupujúci neopodstatnene a bezdôvodne neprevezme zásielku na dobierku na pošte alebo
od kuriéra, dôjde k porušeniu kúpnej zmluvy, nakoľko je kupujúci vždy informovaný o
potvrdení a stave objednávky.. V takomto prípade súhlasí s vymáhaním škôd, ktoré vznikli
takýmto správaním (náklady na obstaranie tovaru, poštovné náklady - za odoslanie zásielky
kupujúcemu a za vrátenie zásielky späť k predávajúcemu, poplatky za uskladnenie zásielky).
Celková výška pokuty pri neprevzatí dobierky činí 6 Eur.
Takému kupujúcemu zároveň odmietame v budúcnosti poslať ďalšiu objednávku bez platby
vopred
VI. Výmena tovaru
a) Nevyhovuje Vám tovar svojou veľkosťou? Vymeníme vám ho za iný. Tovar v internetovom
obchode www.detskysatnik.sk je možné vymeniť do 14 dní od prevzatia tovaru.
b) Náklady na výmenu tovaru znáša kupujúci.
Ako postupovať pri výmene tovaru?
1.) Kupujúci je povinný oznámiť výmenu tovaru pred odoslaním na adresu predávajúceho
prostredníctvom formulára, kde uvedie číslo objednávky, množstvo a popis vráteného tovaru
(názov, farbu, veľkosť, cenu) a popis tovaru, ktorý žiada na výmenu (názov, farbu, veľkosť,
cenu).
2.) Kupujúci je povinný vrátiť tovar nepoužitý, nepoškodený, v pôvodnom originálnom
obale a kompletný (vrátane príslušenstva a visačiek). UPOZORNENIE: ak zákazník nevráti
tovar s kompletným príslušenstvom, výmena tovaru mu nebude uznaná. Krabičky a visačky
obsahujú viditeľné aj skryté hologramy, ochranné známky originality tovaru preto to nie je
len obal tovaru, ale jeho súčasť.
3.) Tovar zasielajte na adresu Martina Kubačková, Jašíkova 2478/3 022 01 Čadca a to
doporučene, nie dobierkou.
4.) Doklad o zaslaní tovaru predávajúcemu je kupujúci povinný uschovať.
5.) Tovar dôkladne zabaľte, aby nedošlo k poškodeniu. Tovar poškodený pri preprave v
dôsledku nevhodne zvoleného obalu predávajúci nie je povinný vymeniť a kupujúci nie je
oprávnený žiadať vrátenie peňazí.
4. Na vyžiadanie je kupujúci povinný predávajúcemu zaslať na jeho adresu originál faktúru
priloženú spolu z tovarom.
5. Za výmenu si je predávajúci oprávnený účtovať poštovné a balné vo výške 2 € .
Vymenený tovar bude odoslaný Slovenskou poštou 1. triedou.
6. Objednaný tovar (slipy,nohavičky, plavky) je kupujúci povinný skúšať na spodnú
bielizeň, aby boli dodržané základné hygienické podmienky.
7. Bez dodržania týchto podmienok nemôže byť tovar vymenený. Náklady na spätné
odoslanie tovaru znáša kupujúci.
VII. Poštovné a balné
Ponúkame tieto možnosti platby na území Slovenskej republiky:
* dobierkou - Slovenská pošta (3,50 Eur)
* bezhotovostným prevodom na účet, alebo priamým vkladom na účet (1,99 Eur)
* Pri nákupe tovaru nad 100 Eur poštovné neplatíte (len pri prevode na účet)
* Ponúkame aj osobný odber v Čadci
UPOZORNENIE !!! Platba v hotovosti nie je možná !!!! Osobný odber je možný len pri
platbe vopred a nabehnutí platby na náš účet!!!
V prípade adresy doručenia v inej krajine ako SR, je cena stanovená podľa aktuálneho
cenníka Slovenskej pošty pre medzinárodný styk. (len prevodom na účet).
Pri bankovom prevode trvá spracovanie platby 2-3 pracovné dni, tovar odosielame po prijatí
platby na náš účet.
Ak objednaný tovar nie je skladom, kupujúceho informujeme e-mailom alebo
telefonicky o chýbajúcom tovare. V deň expedovania tovaru je kupujúci informovaný emailom, že objednaný tovar bol odoslaný. Pošleme Vám potvrdzujúci mail o odoslaní spolu
s podacím číslom, ktorý môžete sledovať v aplikácií Slovenskej pošty - Sledovanie zásielok.
Predávajúci ručí za riadne zabalenie objednávky a povinnosťou kupujúceho je pri prevzatí
tovaru skontrolovať, či balík nie je poškodený. Po prevzatí balíka nie je možné reklamovať
tovar z dôvodu fyzicky poškodeného balíka.
E-shop môže využívať zľavnené tovary ako aj špeciálne cenové a výpredajové zľavy, ktoré
sú jednoznačne vyznačené patričnou informáciou.
VIII. Záverečné ustanovenia
Prevádzkovateľ e-shopu si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť cenu ako aj informácie o
ponúkaných tovaroch, ak sa na stránke vyskytla chyba spôsobená pri pridávaní alebo
editácií tovaru, či vplyvom iných faktorov ako napr. zmena ceny poštovného.
V prípade, že si takýto tovar zákazník objedná, je povinnosťou predávajúceho informovať
kupujúceho o všetkých zmenách týkajúcich sa objednávky a dohodnúť sa formou e-mailu
alebo telefonicky o ďalšej spolupráci a až po potvrdení a akceptácii zmien zo strany
kupujúceho expedovať tovar.
Upozornenie: chyby a omyly v názvoch, popisoch a zobrazení produktov sú vyhradené.
Ceny produktov vo výške 0,00 EUR sú neplatné. Akciová ponuka platí len do vypredania
zásob.
Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu obchodných podmienok bez predchádzajúceho
upozornenia.
Práva spotrebiteľa vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č.
634/1992 Zb. v znení neskorších zmien a predpisov a zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom
predaji a zásielkovom predaji č. 108/2000 Z.z v znení neskorších zmien a predpisov, zostávajú týmito
podmienkami nedotknuté.
Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné
ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom
obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo
veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č.
284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom
predaji.
Download

Obchodné podmienky