Titrační senzory
Titrační senzory
pH
Argentometrie a redox
Vodivost
Tenzidy
Reference
Fotometrie
Inteligentní senzory
pro všechny titrační aplikace
Zkušenosti a inovace
Dlouhodobé zkušenosti
s moderními titračními senzory
Potenciometrie je metoda pro analytickou identifikaci jedné nebo více látek ve směsi.
Spolehlivé a odolné titrační senzory METTLER TOLEDO se svou různorodostí designu
a dokonale přizpůsobenými referenčními systémy, skleněnými membránami a diafragmami
jsou vhodné pro různorodé aplikace.
Plug & Play znamená spolehlivost
S kompletní řadou Plug & Play pH,
platinových nebo stříbrných titračních senzorů
může být zdolána jakákoliv aplikační výzva.
Senzorový čip v hlavě senzoru ukládá data, jako jsou
typ senzoru, sériové číslo, kalibrační data a doba použitelnosti,
které se po připojení automaticky načtou do titrátoru. Tím se zajistí, bez jakéhokoliv zásahu obsluhy, že bude použit pouze správný
senzor se specifickými platnými daty.
2
Mimořádné schopnosti
METTLER TOLEDO má již více než 40-leté zkušenosti
a know how s výrobou široké palety titračních senzorů
schopných splnit specifické analytické požadavky
každého odvětví průmyslu.
Přesnost a spolehlivost
Maximální využití automatických výrobních metod
spolu s řemeslnou dovedností zajišťuje stabilně
vysokou, u těchto senzorů, očekávanou kvalitu.
Zaručená kvalita
Žádný senzor neopustí výrobní závod bez výstupní
kontroly. Pouze po úspěšném projití výstupní kontrolou
získá senzor svůj individuální certifikát kvality a je připraven k odeslání. Přísná kritéria týkající se strmosti
a odporu skleněné membrány zajišťují maximální výkon.
Elegantní konstrukce
Čistá diafragma je základním požadavkem pro přesná
měření. Je to rozhraní mezi referenčním systémem
a vzorkem. Je-li zablokovaná nějakou sraženinou,
přesné výsledky nemohou být zaručeny. Referenční
systém METTLER TOLEDO ARGENTHALTM Ag/AgCl
s lapačem stříbrných iontů udržuje referenční elektrolyt
zcela bez stříbrných iontů a znemožňuje tak vytvoření
sraženiny s roztoky obsahujícími sulfidy, proteiny nebo
TRIS pufry.
3
Aplikace
Aplikační příklady
z praktických zkušeností
Následující malý výběr příkladů ukazuje, jak správná kombinace titračních senzorů
METTLER TOLEDO a titrátorů poskytuje vynikající řešení pro aplikace ve specifických odvětvích.
Chemie
Přesné stanovení obsahu kyseliny sírové pomocí
pH senzoru DGi111-SC
Přesné stanovení koncentrace kyseliny sírové má velký význam nejen pro chemický průmysl, ale také pro
ostatní odvětví, protože malé rozdíly mohou někdy mít
veliké následky na vlastnosti výrobku. Titrační systém
obsahující titrátor Excellence T70, podavač vzorků
Rondo 20 a pH senzor DGi111-SC umožňuje automatické stanovení koncentrace 9% kyseliny sírové
s odchylkou pouze 0.01% a opakovatelností pouze
0.05% v sérii šesti vzorků. Maximální přesnost v rutinní
analýze.
Farmacie
Titrace Clotrimazolu v kyselině octové pomocí
pH senzoru DGi113-SC
Důležitá léčiva, jako je Clotrimazol, musí být díky své
nízké kyselosti titrována přímo v nevodném rozpouštědle. Podle požadavků evropského a amerického lékopisu se používá čistá kyselina octová jako rozpouštědlo
a kyselina chloristá jako titrant. Vynikající chemická
stabilita a snadná regenerace pH skleněné membrány
elektrody DGi113-SC zaručuje požadovanou odolnost
za těchto náročných podmínek. Vysoký výtok elektrolytu z pohyblivé plastové objímky je základ pro rychlou odezvu a stabilitu signálu senzoru. DGi113-SC má
všechny atributy požadované pro přesné měření
v nevodných titračních aplikacích.
4
Voda
Titrace chloridů v pitné vodě pomocí stříbrného senzoru DMi141-SC
Chloridy mají ve vodě přirozený výskyt (např. minerální roztoky jako je
slaná voda), ale jejich výskyt může být také způsoben kontaminací hnojivy nebo odpadní vodou. Kromě jiného má vysoký obsah chloridů také
destruktivní vliv na beton a železné kovy. S elektrodou DMi141-SC mohou
být chloridy ve vodě titrovány s vynikající opakovatelností (relativní směrodatná odchylka < 0.5 %) v rozsahu koncentrací od 15 ppm do 1 % pomocí titrantu dusičnanu stříbrného vhodné koncentrace.
Nápoje
Stanovení pH a kyselosti vína pomocí pH senzoru DGi115-SC
pH a kyselost vína jsou základní parametry kvality. Laboratoře musí kvůli
těmto dvěma parametrům denně analyzovat velké množství vzorků vína.
Titrátor T90, dva podavače vzorků Rondo 20 a DGi115-SC jsou prostředkem pro zvládnutí tohoto úkolu co nejpřesněji a nejefektivněji.
Galvanické pokovování
Automatická titrace niklu a fosfornanu pomocí DP5 Phototrode™
a platinové elektrody DMi140-SC
Tribologické povlaky pro automobilový průmysl obsahují kov nebo
oxidy kovů nanesených galvanicky nebo anodicky z vodných roztoků.
Pro zajištění kvality musí být lázně každý den kontrolovány. Nikl a fosfornan/ortofosfornan jsou titrovány v niklovacích lázních pomocí fototrody
DP5 a elektrody DMi140-SC. Dvě titrace jsou prováděny dvěma podavači
vzorků Rondo 20, které jsou řízeny titrátorem T90 Excellence. Za den
může být efektivně a spolehlivě analyzováno kolem 70 vzorků.
5
Chemie
Standardní a speciální elektrody
pro chemický průmysl
Pro zvládnutí mimořádné šíře analýz od surovin až po speciální chemikálie, kromě využití
všestranných skleněných a kovových senzorů, vzniká také potřeba speciálních senzorů
pro spolehlivé titrace rozmanitých matric vzorků. METTLER TOLEDO může nabídnou správné
řešení pro tyto požadavky.
DGi111-SC – všestranný acidobazický titrační senzor
Aktuální kdykoliv a kdekoliv
Aktuální data uložená v senzorovém čipu, jako jsou monitorovaná strmost, použitelnost senzoru atd., jsou přeneseny do titrátoru Excellence hned po připojení senzoru. Tyto informace
zaručují, že DGi111-SC je vždy v dobrém stavu požadovaném pro aplikaci, bez ohledu na to,
ke kterému titrátoru je připojen.
Pohyblivost znamená flexibilitu
Pohyblivá objímka umožňuje individuální nastavení pozice senzoru v manuální titrační kádince nebo na podavači vzorků Rondo nebo Rondolino. To znamená, že menší objemy vzorků
mohou být titrovány ve standardních titračních kádinkách METTLER TOLEDO nebo v titračních
kádinkách Rondo 30.
Jednoduchá, ale osvědčená reference
Spolu s elektrolytem KCl nasyceným AgCl, poskytuje zabudovaná reference potřebný stabilní
referenční potenciál v celém teplotním rozsahu od 0 do 80 °C.
Spolehlivé spojení s okolním světem
Malá keramická frita vytváří nutné podmínky pro
pomalý, ale rovnoměrný výtok elektrolytu. Pokud
se neměří vzorky s obsahem sulfidů nebo proteinů,
nevznikají problémy se zablokováním.
Rychlý stabilní signál a výsledky
Velká skleněná membrána ve tvaru U byla optimalizována pro rychlou odezvu a stabilní signál. Poskytuje spolehlivé reprodukovatelné výsledky ve vodných
systémech.
6
DGi111-SC
Objednací číslo:
51109500
pH aplikační rozsah:
Teplotní rozsah:
Typ skleněné membrány:
Diafragma:
Materiál pláště:
Referenční systém:
Referenční elektrolyt:
0 –14
0 –80 °C
Tvar U
Keramická
Sklo
Ag/AgCl
3 mol/L KCl
nasyc. AgCl
S12 (DGi111-SC)
S7 (DG111-SC)
Plug & Play
Senzorový čip
89596
(DG111-SC)
Připojení:
Detekce:
Klasická elektroda:
DGi102-Mini
DGi101-SC
DGi101-SC & DGi102-Mini – malé senzory pro velké požadavky
DGi101-SC a DGi102-Mini jsou
dva výkonné mikro pH senzory
s průměrem těla elektrody 3 nebo
6 mm speciálně navržené pro malé
objemy vzorků od 5 do 20 mL
a pro použití na podavačích vzorků
Rondo 30 nebo Rondo 60 plus.
Díky pohyblivé objímce může být
nastavena výška uchycení. Vzorky
obsahující sulfidy mohou být
titrovány bez jakýchkoliv problémů.
Referenční systém ARGENTHAL™
s lapačem stříbrných iontů zabraňuje ucpání diafragmy.
DGi101-SC & DGi102-Mini
Objednací číslo:
pH aplikační rozsah:
Teplotní rozsah:
Typ skleněné membrány:
Diafragma:
Materiál pláště:
Referenční systém:
Referenční elektrolyt:
Připojení:
Detekce:
51109507 (DGi101-SC)
51109508 (DGi102-Mini)
0 –14
0 –100 °C
Tvar U
Keramická
Sklo
ARGENTHAL™ s lapačem Ag+
3 mol/L KCl
S12
Plug & Play senzorový čip
DX202-SC
Sb850-S7/120
Sb850-S7/120 & DX202-SC – kam se ostatní bojí vstoupit
Jedná se o specifickou kombinaci
pro acidobázické titrace v médiích
obsahujících kyselinu fluorovodíkovou. Antimonová špička indikační
cely Sb850 je pasivována fluoridovými ionty a je tedy resistentní.
Podobně plastové tělo referenční
elektrody DX202-SC není ovlivněno
kyselinou fluorovodíkovou.
Oxidy, které jsou rozpustné pouze ve vysoce korozívních médiích
mohou být titrovány naprosto bez
problémů.
Sb850-S7/120
Objednací číslo:
59904405
pH aplikační rozsah:
Teplotní rozsah:
Senzorový prvek:
Diafragma:
Materiál pláště:
Referenční systém:
Připojení:
Detekce:
0 –14
0 – 80 °C
Antimonová špička
n/a
Polypropylén
n/a
S7
n/a
DX202-SC
Objednací číslo:
51109295
Detekční rozsah:
Teplotní rozsah:
Ext. diafragma:
Int. diafragma:
Materiál pláště:
Referenční systém:
Int. referenční elektrolyt:
Můstkový elektrolyt:
Připojení:
Detekce:
0 – ±2000 mV
0 – 80 °C
Skleněné vlákno
Skleněné vlákno
Polypropylén
Ag/AgCl
3 mol/L KCl
3 mol/L KCl nebo 1 mol/L KNO3
S7
n/a
7
Petrochemie
Flexibilita a odolnost
pro obtížné petrochemické vzorky
Senzory METTLER TOLEDO pro nevodné titrace jsou optimalizovány pro rychlou odezvu
a stabilní signál, ale také pro odolnost a dlouhou životnost. Výsledkem je, že snadno
splňují požadavky petrochemických norem jako jsou ASTM, IP a DIN pro titrace v petrochemických produktech.
DGi116-Solvent – pro nejnáročnější požadavky
Bez chyb
Díky svému Plug & Play senzorovému čipu je DGi116-Solvent ihned rozpoznána,
jakmile je připojena k titrátoru řady Excellence. Záměna není možná.
Vynikající stínění
Zlaté stínění na vnitřní referenci poskytuje vynikající ochranu proti elektrostatickým efektům.
Šum signálu je podstatně potlačen a kvalita výsledku se podstatně zlepší.
Spolehlivý referenční systém
LiCl-ARGENTHAL™ systém spolehlivě poskytuje stabilní signál senzoru v teplotním rozmezí
od 0 do 60°C po celou dobu životnosti senzoru. Systém je prakticky bezúdržbový a vyžaduje
pouze pravidelné doplňování 1 mol/L LiCl v etanolu.
Stabilní signál a snadné čištění
Pohyblivá sklenění zábrusová frita zajišťuje stejnoměrný výtok elektrolytu. Signál senzoru
se stabilizuje rychleji a titrace může být dokončena v kratším čase. Hladký povrch skla brání
usazování olejových vzorků a značně zjednodušuje čištění.
Rychlá odezva a trvanlivost
Velká kulovitá plocha skleněné membrány zajišťuje
nízký odpor membrány a homogenní distribuci
potenciálu. Takže odezva je rychlejší a šum signálu
je nižší. Díky své chemické stabilitě a jednoduché
regeneraci je membránové sklo A41 ideální pro nevodné titrace v rozsahu pH od 0 do 12.
8
DGi116-Solvent
Objednací číslo:
51109505
pH aplikační rozsah:
Teplotní rozsah:
Typ skleněné membrány:
Diafragma:
0 – 12
0 – 60 °C
A41 sférické
Skleněná zábrusová
(pohyblivá)
Sklo
LiCl-ARGENTHAL™
LiCl, 1 mol/L v etanolu
S12
Plug & Play
senzorový čip
Materiál pláště:
Referenční systém:
Referenční elektrolyt:
Připojení:
Detekce:
DMi148-SC
DMi148-SC – maximální všestrannost, minimální údržba
DMi148-SC se ideálně hodí
pro stanovení chloridů a po jednoduché sulfidaci stříbrného kroužku pro titraci merkaptanů v petrochemických produktech. Díky
pH skleněné referenci se nemůže
zablokovat diafragma a nemusí
se doplňovat elektrolyt. Automaticky jsou tak s použitím stříbrného
kroužku jako reference možné i jiné
aplikace, jako jsou např. acidobázické titrace.
DMi148-SC
Objednací číslo:
51109532
pH aplikační rozsah:
Teplotní rozsah:
Senzorový prvek:
Diafragma:
Materiál pláště:
Referenční systém:
Referenční elektrolyt:
Připojení:
Detekce:
0 –14
0 – 8 0 °C
Stříbrný kroužek
n/a
Sklo
pH skleněná membrána
n/a
S12
Plug & Play senzorový čip
DX200
DG300-SC
DG300-SC & DX200 – individuálně přizpůsobivé
S touto kombinací máte možnost
pracovat přesně podle specifikací
normy ASTM D664 pro stanovení
čísla kyselosti nebo vytvořit senzor
přizpůsobený specificky vzorku
nebo matrici vzorku. Indikační cela
DG300-SC reaguje rychle a reprodukovatelně na změny pH díky
velké, sférické membráně. DX200
se svým vyměnitelným můstkovým elektrolytem a konstantním
výtokem elektrolytu přes skleněnou
zábrusovou diafragmu je individuálně přizpůsobivá reference ideálně
vhodná pro nevodná média.
DG300-SC
Objednací číslo:
51109286
pH aplikační rozsah:
Teplotní rozsah:
Senzorový prvek:
Diafragma:
Materiál pláště:
Referenční systém:
Připojení:
Detekce:
0 –14
0 – 10 0 °C
pH skleněná membrána
n/a
Sklo
n/a
S7
n/a
DX200
Objednací číslo:
51089935
Detekční rozsah:
Teplotní rozsah:
Ext. diafragma:
Int. diafragma:
Materiál pláště:
Referenční systém:
Int. referenční elektrolyt:
Můstkový elektrolyt:
0 – ±2000 mV
0 – 80 °C
Skleněný zábrus (pohyblivý)
Keramická
Sklo
Ag/AgCl
3 mol/L KCl, nas. AgCl
3 mol/L KCl
1 mol/L KNO3
1 mol/L LiCl v etanolu
1 m, 4 mm banánek
n/a
Kabel/připojení:
Detekce:
9
Farmacie/biotechnologie
Řízená bezpečnost a přesnost
pro léčiva
Titrace pro stanovení čistoty farmaceutických složek a aktivních ingrediencí jsou
základem pro zajištění jejich účinnosti. Titrační senzory METTLER TOLEDO mají
požadovanou aplikační flexibilitu a jsou spolehlivé díky svému inteligentnímu designu.
To zajišťuje maximální životnost senzoru a minimální údržbu.
DMi147-SC – dvojnásobek možností, polovina práce
Spolehlivá detekce:
Všechna důležitá data pro identifikaci a monitorování stavu jsou ihned k dispozici pro titrátory
řady Excellence díky Plug & Play senzorovému čipu.
Bezpečné připojení
Se standardní skleněnou objímkou může být senzor jednoduše a bezpečně umístěn v hlavě
titračního stojanu.
Bezúdržbový referenční systém
DMi147-SC nemá diafragmu, protože pH skleněná membrána poskytuje konstantní referenční
potenciál pro platinový senzor v silně kyselém a tedy dostatečně zatlumeném prostředí požadovaném pro redox titrace. Není nutné žádné doplňování elektrolytu a nebo čištění zablokované frity, čímž se dosahuje jednoduchosti použití, minimální údržby a dlouhé životnosti
elektrody.
Dvojnásobek možností
DMi147-SC kombinuje dva senzory, umožňuje tak
nejen redox titrace pomocí platinového senzoru, ale
také acidobázické titrace pomocí pH senzoru. V prvním případě je pH membrána referencí, v druhém
případě je to platinový kroužek. V obou případech
ale vzorek není kontaminován, protože zde nevytéká elektrolyt. Otázka správného výběru elektrolytu je
tak zbytečná.
10
DMi147-SC
Objednací číslo:
51109522
pH aplikační rozsah:
Teplotní rozsah:
Senzorový prvek:
Diafragma:
Materiál pláště:
Referenční systém:
Referenční elektrolyt:
Připojení:
Detekce:
0 –14
0 – 80 °C
Platinový kroužek
n/a
Sklo
pH skleněná membrána
n/a
S12
Plug & Play
senzorový čip
DGi113-SC – spolehlivost pro nevodné titrace
DGi113-SC
DGi113-SC je senzor pro nejlepší
výsledky v acidobazických titracích
pro léčiva v nevodném prostředí
pomocí různých titračních činidel
přizpůsobených matrici vzorku.
DGi113-SC
Objednací číslo:
51109502
pH aplikační rozsah: :
Teplotní rozsah:
Typ skleněné membrány:
Diafragma:
Materiál pláště:
Referenční systém:
Referenční elektrolyt:
Připojení:
Detekce:
Klasická elektroda:
0 –12
0 –60 °C
A41 sférické
Zábrusová teflonová (pohyblivá)
Sklo
LiCl-ARGENTHAL™
LiCl, 1 mol/L v etanolu
S12
Plug & Play senzorový čip
89632 (DG113-SC)
InLab®718
InLab®717
InLab®717 & InLab®718 – sledování pohyblivosti iontů
Tyto dva vodivostní senzory, které
mohou být připojeny přímo k vodivostní desce titrátorů řady Excellence, jsou vhodné pro konduktometrické acidobázické nebo srážecí
titrace. Mohou být použity v iontově
chudých nebo nevodných médiích.
Umožňují rychlé titrace, jsou bezúdržbové a mají velice dlouhou životnost. Pro přímé měření vodivosti
mohou být použity odpovídající
senzory InLab®710/730 nebo
InLab®720/740 podle typu vody.
Více informací naleznete v brožuře Laboratorní senzory (objednací
číslo 51724332) nebo na web. adrese
www.mt.com/electrode-guide.
InLab®717
Objednací číslo:
51302401
Detekční rozsah:
Teplotní rozsah:
Materiál pláště:
Konstanta cely:
Typ cely:
Temperature sensor:
Připojení/kabel:
Detekce:
10 µS/cm – 500 mS/cm
0–100 °C
Epoxy
Závisí na geometrii kádinky
4-elektrodová platinová
NTC
Mini-Din, 1 m
Kontrola připojení
InLab®718
Objednací číslo:
51340266
Detekční rozsah:
Teplotní rozsah:
Materiál pláště:
Konstanta cely:
Typ cely:
Temperature sensor:
Připojení/kabel:
Detekce:
Připojení:
Detekce:
0.1–200 µS/cm
-5–100 °C
Epoxy
Závisí na geometrii kádinky
2-elektrodová platinová
NTC
Mini-Din, 1.2 m
Kontrola připojení
S7
n/a
11
Voda
Přesné měření
více parametrů ve vodě
Důležitost vody ve všech odvětvích života a průmyslu je mimo veškerou debatu.
Různé typy vod vyžadují analýzu různých iontů a parametrů v širokém rozsahu koncentrací
za stále stejných podmínek a ve shodě s přísnými nařízeními. To klade mimořádné nároky
na senzorový systém, ale není to žádný problém pro titrační senzory METTLER TOLEDO.
DGi117-Water – pro titrace ve vodě stačí jeden senzor
Ukládání kalibračních dat senzoru
Kalibrační data pH a teplotního senzoru uložená v senzorovém čipu elektrody DGi117-Water
jsou přenesena do titrátoru, jakmile je elektroda připojena. Podle potřeby může být
automaticky monitorován, což znamená, že senzor je vždy v optimálním stavu pro přesné
teplotně kompenzované měření pH a titrace do koncového bodu.
Bezúdržbová reference
Můstková konstrukce s bezúdržbovým interním referenčním systémem (KCl gel) umožňuje
náhradu vnějšího referenčního elektrolytu (1 mol/L KCl) a tedy přizpůsobení speciálním
podmínkám měření.
Bez interference
Vnitřní prostor je elektricky stíněn zlatým povlakem, který bráni interferenci elektrostatických
nábojů, které by jinak mohly způsobit vysoký šum signálu a posun hodnoty pH.
Vysoká přesnost v iontově chudých médiích
Elektrolyt vytéká stabilně přes pevnou skleněnou zábrusovou fritu rychlostí mezi 5 a 20 µL/h.
To zaručuje odečtené přesné hodnoty pH a pouze minimální kontaminaci vzorku elektrolytem.
Se vším všudy
Měření teplotně kompenzovaného pH a titrace
do koncového bodu mohou být prováděny současně
díky zabudovanému teplotnímu senzoru Pt1000.
Rychlé výsledky
Sklo typu LoT vykazuje nízký odpor membrány a zajišťuje mimořádně rychlou odezvu. Tenkostěnná sférická konstrukce ještě snižuje elektrický odpor.
12
DGi117-Water
Objednací číslo:
51109506
pH aplikační rozsah:
Teplotní rozsah:
Typ skleněné membrány:
Ext. diafragma:
Int. diafragma:
Materiál pláště:
Referenční systém:
Int. referenční elektrolyt:
Můstkový elektrolyt:
Připojení:
Detekce:
1 –11
0 –100 °C
LoT sférické
Skleněná zábrusová
Keramická
Sklo
ARGENTHAL™
KCl gel
1 mol/L KCl
S12
Plug & Play
senzorový čip
DMi144-SC – dlouhý senzor pro chemickou spotřebu kyslíku
DMi144-SC
Titrace pro stanovení chemické
spotřeby kyslíku (CHSK, COD) je
kvůli velkému množství vzorků
a tvrdým chemickým podmínkám
vhodné svěřit automatickým titračním systémům. Platinový senzor
DMi144-SC je schopen plné automatizace redox titrací přímo v standardních rozkladných kádinkách
pomocí podavače Rondo 20 a COD
sady.
DMi144-SC
Objednací číslo:
51109521
Detekční rozsah:
Teplotní rozsah:
Senzorový prvek:
Diafragma:
Materiál pláště:
Referenční systém:
Referenční elektrolyt:
Připojení:
Detekce:
0 – ± 2000 mV
0 – 80 °C
Platinový kroužek
Keramická
Sklo
Ag/AgCl
3 mol/L KCl
S12
Plug & Play senzorový čip
DMi141-SC
DMi102-SC
DMi102-SC & DMi141-SC – přesná titrace chloridů od ppm do % a více
DMi102-SC a DMi141-SC jsou stříbrné senzory pro podobné aplikace, např. titrace jakýchkoliv iontů,
které tvoří sraženinu se stříbrem.
To zahrnuje všechny halidy (Cl-,
Br-, I-), pseudohalidy (CN-, SCN-, ...),
po sulfidaci stříbrného kroužku,
také sulfidy a merkaptany
v širokém koncentračním rozsahu.
DMi141-SC je obecná elektroda,
DMi102-SC je odolný semi mikrosenzor pro malé objemy vzorků
od 10 do 20 mL nebo pro použití
s podavačem vzorků Rondo 30.
DMi102-SC
Objednací číslo:
51109533
Detekční rozsah:
Teplotní rozsah:
Senzorový prvek:
Diafragma:
Materiál pláště:
Referenční systém:
Referenční elektrolyt:
Připojení:
Detekce:
0 – ± 2000 mV
0 – 80 °C
Stříbrný kroužek
Keramická
Sklo
Ag/AgCl
1 mol/L KNO3
S12
Plug & Play senzorový čip
DMi141-SC
Objednací číslo:
51109530
Detekční rozsah:
Teplotní rozsah:
Senzorový prvek:
Diafragma:
Materiál pláště:
Referenční systém:
Referenční elektrolyt:
Připojení:
Detekce:
Klasická elektroda:
0 – ± 2000 mV
0 – 80 °C
Stříbrný kroužek
Keramická
Sklo
Ag/AgCl
1 mol/L KNO3
S12
Plug & Play senzorový čip
89599 (DM141-SC)
Přesná iontově selektivní měření a měření vodivosti
Podrobnosti o sodíkových, amoniových, vápníkových a dalších iontově selektivních senzorech
a také o správném výběru vodivostního senzoru pro analýzu vody najdete v brožuře Laboratorní
senzory (objednací číslo 51724332) nebo na www.mt.com/electrode-guide.
13
Potraviny a nápoje
Spolehlivé výsledky
pro chutné potraviny
Úroveň pH, kyselost a jiné parametry jako jsou obsah soli a vitamínu C v potravinách jsou
základní předpoklady pro získání správné vůně a nutriční hodnoty. Titrační senzory
METTLER TOLEDO zaručují kvalitu potravin, protože specifické ingredience mohou být
titrovány rychle a přesně podle předpisů.
DGi115-SC – optimalizovaný pro acidobázické titrace v potravinách a nápojích
Spolehlivá titrace
Data senzoru a kalibrační data uložená na senzorovém čipu jsou vždy aktuální a mohou být
monitorována. Tím je zaručeno, že DGi115-SC je vždy v dobrém stavu pro měření pH nebo
pro titraci do koncového bodu.
Řízené podmínky
Díky referenčnímu systému ARGENTHAL™ s lapačem stříbrných iontů neobsahuje referenční elektrolyt (3 mol/L KCl) stříbrné ionty. Není zde tedy nebezpečí, že by složky potravy jako
jsou sulfidy nebo proteiny zablokovaly fritu.
Opakovatelné přesné výsledky
Průtok elektrolytu přes pevnou skleněnou zábrusovou fritu je konstantní a zaručuje přesné
a opakovatelné výsledky měření pH a titrací do koncového bodu. Složky potravin snadno
ulpívající na membráně mohou být snadno očištěny.
DGi115-SC
Rychlé výsledky
HA skleněná pH membrána má rychlou
odezvu, malou alkalickou chybu a vynikající
mechanickou odolnost. Je to správná
kombinace pro stabilně kvalitní výkon.
Objednací číslo:
51109504
pH aplikační rozsah:
Teplotní rozsah:
Typ skleněné membrány:
Diafragma:
Materiál pláště:
Referenční systém:
Referenční elektrolyt:
Připojení:
0 –14
0 –100 °C
HA sférická
Skleněná zábrusová
Sklo
ARGENTHAL™ s lapačem Ag+
3 mol/L KCl
S12 (DGi115-SC) S7
(DG115-SC)
Plug & Play senzorový čip
89806 (DG115-SC)
Detekce:
Klasická elektroda:
14
DM143-SC – vitamín C, SO2 a více
DM143-SC
DM143-SC je jednoduchý, odolný a bezúdržbový senzor určený
hlavně pro redox titrace důležitých
složek potravin jako jsou vitamín C
nebo celkový a volný SO2 ve víně.
V závislosti na metodě nebo
na předpisech může být titrace
provedena buď s voltametrickou
nebo amperometrickou indikací.
DM143-SC
Objednací číslo:
51107699
Detekční rozsah:
0 – ± 2000 mV
0 – 200 µA
0 – 100 °C
Dva platinové hroty
n/a
Sklo
n/a
n/a
S7
n/a
Teplotní rozsah:
Senzorový prvek:
Diafragma:
Materiál pláště:
Referenční systém:
Referenční elektrolyt:
Připojení:
Detekce:
DMi145-SC – jednoduché stanovení chloridů v potravinách
DMi145-SC
DMi145-SC je ideální stříbrná elektroda pro titrace chloridů v potravinách. Kontaminace nebo zablokování lepivými potravinami jako
jsou kečup nebo vzorky s vysokým
obsahem tuků nedělají problémy
díky pohyblivé plastové fritě, která
se snadno čistí. Velký výtok elektrolytu přes fritu umožňuje stanovení
chloridů a alkoholickém prostředí
s přesností na ppm.
DMi145-SC
Objednací číslo:
51109531
Detekční rozsah:
Teplotní rozsah:
Senzorový prvek:
Diafragma:
Materiál pláště:
Referenční systém:
Referenční elektrolyt:
Připojení:
Detekce:
0 – ± 2000 mV
0 – 80 °C
Stříbrný kroužek
Zábrusová teflonová (pohyblivá)
Sklo
Ag/AgCl
1 mol/L KNO3
S12
Plug & Play senzorový čip
15
Galvanické pokovování a elektronika
Vysoká přesnost pro vynikající funkce
v galvanickém pokovování a elektronice
Kontinuální monitorování obsahu kovových iontů, kyselin, nebo anionů v elektrochemických
lázních je důležité pro získání odolných povlaků v procesech galvanického pokovování
nebo při výrobě dokonale fungujících plošných spojů v elektronickém průmyslu. Odolné
a kvalitní titrační senzory METTLER TOLEDO jsou ideální pro titrace v takových náročných
matricích vzorku.
DP5 Phototrode™ – malá duha pro titrace kovů a více
5 možností pro titrace kovů
S možností nastavení 5 vlnových délek 520 nm, 555 nm, 590 nm, 620 nm
a 660 nm, může být DP5 individuálně nastavena pro specifickou aplikaci. S vhodným barevným indikátorem lze provádět celou řadu komplexometrických titrací. To
znamená, že může být využita cenová výhoda ve srovnání s mnohem složitějšími
postupy jako jsou AAS nebo ICP-AES.
Jako běžný senzor
Díky pohyblivé objímce může být DP5 použit jako kterýkoliv jiný senzor v titrační
kádince, buď přímo na titrátoru nebo na podavačích vzorků Rondo nebo Rondolino. Je možné ho také použít pro kádinky podavače Rondo 30.
Dlouhodobá investice
Materiál PVC pláště senzoru je odolný proti většině vodných a nevodných médií.
V případě, že se musí použít nekompatibilní směs rozpouštědel, můžete kdykoliv
použít plášť z nerezové oceli. V každém případě budete mít vysoce odolný senzor,
který vám poskytne spolehlivé výsledky v širokém rozsahu vlnových délek a prodlouží životnost senzoru.
Správné řešení
DP5 se používá tam, kde není možná potenciometrická titrace, kde matrice silně
ovlivňuje signál senzoru a nebo tam, kde je fotometrie požadována. Umožňuje
rychlé a jednoduché titrace, protože nevyžaduje žádnou kondicionaci, žádnou časově náročnou kalibraci nebo údržbářské práce. Pouze nastavíte maximální transmisi nebo absorpci a můžete pracovat!
DP5 Phototrode™
Objednací číslo:
16
51109300 vč. odpovídajícího adaptéru a kabelu
DGi112-Pro
DGi112-Pro – speciální přizpůsobivost vzorkům
DGi112-Pro je můstkový pH senzor,
který umožňuje výměnu jak referenčního tak i můstkového elektrolytu pro specifické přizpůsobení matrici vzorku. HA skleněná
membrána se vyznačuje vysokou
odolností a rychlou odezvou a pohyblivá frita zabraňuje zablokování a snadno se čistí. Titrace směsí
kyselin v elektrochemických lázních
tak poskytuje velmi přesné výsledky.
DGi112-Pro
Objednací číslo:
51109501
pH aplikační rozsah: :
Teplotní rozsah:
Typ skleněné membrány:
Ext. diafragma:
Int. diafragma:
Materiál pláště:
Referenční systém:
Int. referenční elektrolyt:
Můstkový elektrolyt:
0 – 14
0 – 60 °C
HA sférická
Zábrusová teflonová (pohyblivá)
Keramická
Sklo
ARGENTHAL™
3 mol/L KCl
1 mol/L KCl
3 mol/L KNO3
S12
Plug & Play senzorový čip
Připojení:
Detekce:
DMi101-Mini
DM140-SC
DMi140-SC & DMi101-Mini – výběr pro redox titrace
DMi140-SC a DMi101-Mini jsou
dva platinové senzory pro všechny
typy redox titrací, které se provádějí v galvanickém pokovování nebo
elektronickém průmyslu, jako je
přímá titrace síranu ceričitého nebo
zpětná titrace s jodidem draselným
nebo síranem železnato amonným.
DMi140-SC je běžný senzor, zatímco DMi101-Mini je odolný senzor
pro malé objemy vzorků s objemy
od 10 do 20 mL nebo pro použití
s podavačem vzorků Rondo 30.
DMi140-SC
Objednací číslo:
51109520
Detekční rozsah:
Teplotní rozsah:
Senzorový prvek:
Diafragma:
Materiál pláště:
Referenční systém:
Referenční elektrolyt:
Připojení:
Detekce:
Klasická elektroda:
0 – ± 2000 mV
0 – 80 °C
Platinový kroužek
Keramická
Sklo
Ag/AgCl
3 mol/L KCl
S12
Plug & Play senzorový čip
89598 (DM140-SC)
DMi101-Mini
Objednací číslo:
51109523
Detekční rozsah:
Teplotní rozsah:
Senzorový prvek:
Diafragma:
Materiál pláště:
Referenční systém:
Referenční elektrolyt:
Připojení:
Detekce:
0 – ± 2000 mV
0 – 80 °C
Platinový kroužek
Keramická
Sklo
Ag/AgCl
3 mol/L KCl
S12
Plug & Play senzorový čip
17
Papír a celulóza / kosmetika
Odolnost
pro výrobu papíru
Proces zpracování celulózy musí být opatrně řízen, aby se dosáhly kvalitní výsledky
a šetřil se čas a peníze. Díky ohromným výrobním objemům mohou i malé změny ve výrobním procesu poskytnout ohromné zisky. METTLER TOLEDO senzor DGi114-SC
je ideální prostředek pro titrace v delignifikačním procesu.
DGi114-SC – odolný senzor pro náročné podmínky
Neomylnost
Díky svému senzorovému čipu je senzor bezchybně rozpoznán. Aktuální data senzoru
a kalibrační data jsou pro titrátor řady Excellence ihned k dispozici, takže omyly jsou minulostí.
Stabilní podmínky
Referenční systém ARGENTHAL™ s 3 mol/L KCl elektrolytem odolává vysokým teplotám
a častým změnám teploty – poskytuje tak odolný a stabilní referenční systém.
Jednoduchá údržba
Pohyblivá frita s vysokým průtokem elektrolytu umožňuje rychlé a reprodukovatelné ustálení
potenciálu a navíc umožňuje jednoduché čištění a údržbu. Dohromady to znamená optimální
konstrukci senzoru pro titrace do koncového bodu
v obtížných papírenských vzorcích.
DGi114-SC
Odolnost pro spolehlivé výsledky
Mimořádná odolnost HA skleněné membrány dělá
ze senzoru vynikající nástroj pro drsné podmínky
acidobazických titrací černých, zelených nebo bílých výluhů.
18
Objednací číslo:
51109503
pH aplikační rozsah:
Teplotní rozsah:
Typ skleněné membrány:
Diafragma:
0 –14
0 – 60 °C
HA sférická
Zábrusová
teflonová (pohyblivá)
Sklo
ARGENTHAL™
3 mol/L KCl
S12
Plug & Play
Senzorový čip
Materiál pláště:
Referenční systém:
Referenční elektrolyt:
Připojení:
Detekce:
Tenzidy
v různých kosmetických výrobcích
Díky neustále rostoucím požadavkům zákazníků je složení prostředků osobní hygieny jako
jsou krémy, šampóny nebo sprchové gely stále složitější. Titrace těchto vzorků se tak stává
stále náročnější a vyžaduje metody kombinované s vysoce kvalitními a všestrannými
senzory: METTLER TOLEDO DS800-Two-Phase a DS500 tenzidové senzory.
DS800-TwoPhase
Vynikající výkon
v titracích ve dvou fázích
DS500
Speciálně pro použití
ve vodných systémech
DS800-TwoPhase je senzor pro
titrace anionických a kationických
tenzidů ve směsích, surovinách,
tekutých čistících prostředcích
a šampónech, který využívá metodu titrace ve dvou fázích podle
norem EN 14480, 14668 a 14669
v rozsahu pH od 1 do 12. Kvalita
membrány se nemění ani po stovkách provedených titrací, poskytuje
spolehlivé výsledky po celou dobu
své velice dlouhé životnosti.
Se senzorem DS500 mohou být
jednoduše titrovány ionogenní
tenzidy ve vodném prostředí.
Velice často je dostatečná metoda
založená na srážecí titraci mezi
anionickým a katonickým tenzidem.
Charakteristické titrace tohoto typu
mohou být provedena na vzorcích
jako jsou tekuté saponáty, čistící
prostředky a nebo barevné roztoky
zakalených suspenzí v rozsahu pH
od 2 do 10. Neionogenní tenzidy
mohou být také přesně analyzovány
s DS500.
DS800-TwoPhase
DS500
Objednací číslo:
51109540
Objednací číslo:
51107670
pH aplikační rozsah:
Detekční rozsah:
1–12
<10 –5 mol/L
do kritické koncentrace micel
0 –50 °C
Polymerní membrána
<1 MΩ
POM
n/a
S7
n/a
Ketony (MIBK),
hexan, toluen,
etanol
pH aplikační rozsah:
Detekční rozsah:
2 –10
<10 – 5 mol/L
do kritické koncentrace micel
0 – 50 °C
Polymerní membrána
<1 MΩ
PVC
n/a
S7
n/a
Etanol
Teplotní rozsah:
Senzorový prvek:
Odpor membrány:
Materiál pláště:
Referenční systém:
Připojení:
Detekce:
Odolnost:
Teplotní rozsah:
Senzorový prvek:
Odpor membrány:
Materiál pláště:
Referenční systém:
Připojení:
Detekce:
Odolnost:
19
Titrátory řady Excellence
20
Vynikající hardware a firmware
pro optimální podporu senzorů
Senzorové vstupy titrátorů METTLER TOLEDO řady Excellence T50, T70 a T90 jsou
optimalizovány ve smyslu rychlosti, poměru signál / šum a rozlišení. Tím je zajištěno,
že v kombinaci s vhodným senzorem mohou být provedena měření stabilních pH hodnot,
titrace při konstantním pH s úzkými tolerancemi nebo náročné titrace ve složitých směsích
látek s nejvyšší možnou kvalitou.
Plné vybavení ve standardu
Každý titrátor řady Excellence je dodáván s univerzální pH senzorovou
deskou. Na ní jsou 2 Plug & Play kompatibilní pH/mV senzorové vstupy,
z nichž jeden má schopnost polarizace proudu a napětí, Pt1000 teplotní
senzorový vstup a referenční vstup. To znamená, že s deskou lze provádět
přímé pH nebo ISE(pX) měření, titrace do koncového pH nebo pH/mV/pX
titrace do bodu ekvivalence a stejně tak amperometrické a voltmetrické
titrace. Pokud je to nutné, mohou být do titrátoru vloženy další desky.
Rozšíření o vodivost
S unikátní vodivostní senzorovou deskou mohou být jednoduše a spolehlivě provedeny nové aplikační metody, jako je konduktometrická titrace
nebo přímé měření vodivosti s plnou funkčností moderních titrátorů – bez
potřeby dalšího přístroje. Vodivostní deska dokáže automaticky rozpoznat
vodivostní senzor a má další Plug & Play pH/mV senzorový vstup.
Zajištění kvalitního výkonu
Aby byl zajištěn kvalitní výkon senzorových vstupů, měly by být pravidelně justovány pomocí kalibrovaných odporů a testovací jednotky Excellence. Proces je navázaný, jednoznačně dokumentovaný a zaručuje identické
podmínky měření pro všechny senzorové vstupy senzorové desky.
Kalibrovaný pH senzor může být jednoduše přepínán z jednoho vstupu
na druhý bez nutnosti rekalibrace.
Automatická detekce chemikálií
Kromě Plug & Play senzorů jsou také pH pufry použité pro kalibraci senzoru automaticky rozpoznány titrátorem řady Excellence. Je tedy naprosto
jedno, v jakém pořadí se pufry měří, šetří se čas a zvyšuje se bezpečnost.
Efektivní vývoj metod
Inteligentní aplikační módy titrátorů řady Excellence usnadňují optimalizaci
metody. Jednoduše vyberte titrační metodu a rychlost titrace a optimální
řídící parametry se nastaví automaticky podle zvoleného senzoru – jednoduchý a efektivní vývoj metody.
21
Příslušenství
Správná péče a údržba
Elektrolyty a čistící roztoky
METTLER TOLEDO nabízí širokou řadu elektrolytů a čistících roztoků, které jsou nepostradatelné pro správnou
údržbu a péči o senzory, pro jejich bezproblémový provoz a dlouhou životnost.
Elektrolyty pro referenční systémy
Objednací číslo
25 mL
Objednací číslo
250 mL
Objednací číslo
6 x 250 mL
KCl 3 mol/L roztok pro ARGENTHAL™ referenční systémy a jako můstkový
elektrolyt (DGi101-SC, DGi102-Mini, DGi112-Pro, DGi114-SC,
DG(i)115-SC, DGi117-Water, DX200, DX202-SC)
51343180
51340049
51340050
KCl 3 mol/L roztok, AgCl-nasycený, pro Ag/AgCl referenční systémy
(DG(i)111-SC, DMi101-Mini, DM(i)140-SC)
51343184
51340045
51340046
1 mol/L KNO3 (DMi102-SC, DM(i)141-SC, DMi145-SC, DX200,
DX202-SC)
51343182
51340047
51340234
Roztoky pro referenční systémy: můstkové elektrolyty
1 mol/L KCl (DGi112-Pro, DGi117-Water, DX200, DX202-SC)
51343181
Roztoky pro tenzidové senzory
Interní elektrolyt pro DS500
51107899
Interní elektrolyt pro DS800-TwoPhase
51109542
Emulzifikátor pro titrace ve dvou fázích s DS800-TwoPhase
51109543
Čistící roztoky
Pepsin v kyselině chlorovodíkové pro čištění pro odstranění kontaminace
proteiny z frity. Doba působení cca 1 hodina.
51340068
Roztok thiomočoviny pro odstranění kontaminace sulfidem stříbrným
z frity. Nechat působit do odbarvení.
51340070
Reaktivační roztok pro regeneraci pH skleněných senzorů.
Doba působení cca 1 hodina.
51340073
Vodivostní standardy
Objednací číslo
6 x 250 mL
84 µS/cm
Objednací číslo
250 mL
Objednací číslo
30 sáčků po 20 mL
51302153
1413 µS/cm
51300259
51300138
51302049
12.88 mS/cm
51300260
51300139
51302050
Užitečné příslušenství
Kdykoliv je požadován teplotní senzor pro teplotně kompenzovaná měření nebo jednoduché zvlhčovací čepičky
pro správné skladování titračního senzoru, METTLER TOLEDO nabízí užitečné příslušenství.
22
Příslušenství
Popis
Objednací číslo
DT1000 teplotní senzor
Pt1000 teplotní senzor pro teplotně kompenzovaná měření pH
51109828
Zvlhčovací čepičky
(Min. množství 5 ks)
Pro senzory s průměrem pláště 12 mm
51340020
Pro senzory se zábrusovou fritou (DGi112-SC, DG(i)113-SC, DGi114-SC,
DG(i)115-SC, DGi116-Solvent, DGi117-Water)
51340022
Pro senzory s průměrem pláště 8 mm (DGi102-Mini, DMi101-Mini, DMi102-SC)
51340021
Pro senzory s průměrem pláště 6 mm (DGi101-SC)
51340019
Kabely pro Plug & Play a klasické senzory
METTLER TOLEDO Plug & Play senzory vyžadují Plug & Play kabely pro připojení k titrátorům řady Excellence.
Tyto kabely mohou být také použity pro klasické senzory, s výjimkou DM143-SC. Několikanásobné stínění zabraňuje elektrostatickým efektům při přenosu měřícího nebo referenčního signálu nebo dat ze senzorového čipu.
Připojení
Délka kabelu (cm)
S12 šedý
100
Označení
Konektor
70
Objednací číslo
89601
Lemo
89602
160
51108034
70
51109544
Lemo/Pt1000
MultiPin™
100
51109545
DM143-SC dvouhrotý platinový senzor: pro tento model musí být použit klasický senzorový kabel, který může
být použit také pro klasické senzory. Jako u Plug & Play kabelů je integrita signálu chráněna před interferenčními vlivy.
Připojení
Délka kabelu (cm)
Označení
Konektor
70
S7 šedý
100
Objednací číslo
51109183
Lemo
51109184
160
51109185
Roztoky pufrů s certifikátem kvality
Každé měření pH a každá titrace do koncového bodu může být pouze tak přesná, jak přesné jsou pufry použité
pro kalibraci pH senzoru. Mezinárodně platná pH škála je definovaná podle standardních referenčních materiálů
NIST (National Institute of Standards and Technology, USA).
Roztoky pufrů dodávané společností METTLER TOLEDO jsou vybaveny certifikátem kvality, kde jsou uvedeny specifikace a shoda s normami. Jsou ideální pro použití v systémech kvality. Certifikáty kvality si můžete stáhnout
ze stránky www.mt.com/buffer a bezpečnostní listy (originál) z www.mt.com/msds.
Roztoky pufrů
Standardní
roztok pH pufru
Roztok pH pufru podle
NIST a DIN 19266
DKD certifikované
roztoky pufru
Redox roztok pufru
E (Ag/AgCl) 25 °C
pH při 25 °C
Objednací číslo
250 mL
Objednací číslo
6 x 250 mL
Objednací číslo
1000 mL
Objednací číslo
30 sáčků po 30 mL
2.00
51340055
51319010
51319011
4.01
51340057
51340058
51340228
51302069
7.00
51340059
51340060
51340229
51302047
9.21
51300193
51300194
51340230
51302070
10.00
51340056
51340231
51340232
51302079
11.00
51340063
51319018
51319019
Rainbow I (3x10 sáčků po 20 mL 4.01/7.00/9.21)
51302068
Rainbow II (3x10 sáčků po 20 mL 4.01/7.00/10.00)
51302080
4.006
51340039
6.885
51340041
9.180
51340042
10.012
51340044
4.01
52118093
51319059
7.00
52118094
51319060
9.21
52118095
51319061
10.00
52118096
51319062
220 mV UH = 427 mV
51340065
51340081
23
Aplikace
Správný senzor
část 1
Pomocí následující tabulky můžete snadno zjistit, který titrační senzor METTLER TOLEDO
je nejvhodnější pro váš průmysl či aplikaci. Podrobnější informace o jednotlivých senzorech
najdete na odpovídající stránce brožury.
Průmysl
Chemie
Petrochemie
Farmacie /
Biotechnologie
24
Titrační aplikace
Typ titrace
Kyselé a zásadité roztoky
Acidobazická, vodná, potencio- nebo konduktometrická
Koncentrované alkálie
Acidobazická, vodná
Nitrační kyseliny
Acidobazická, nevodná
SiO2 a Na2O ve vodním skle
Acidobazická, vodná
Acidita/alkalita polyolů
Acidobazická, nevodná
Chlor a chlorečnany v alkáliích
Redox, jodometrická
Chloridy v alkoholových roztocích
Srážecí
Identifikace indiga a hydrogensiřičitanů
Redox, jodometrická
TAN podle ASTM D664, IP177, EN12634
Acidobazická, nevodná
TBN a podle ASTM D4739, IP276, ISO 3771, ASTM D2896
Acidobazická, nevodná
Merkaptany v olejích podle ASTM D3227, IP272, ISO 3012
Srážecí, nevodná
Chloridy v ropě
Srážecí, nevodná
Bromové číslo podle ASTM D1159, IP130, ISO 3839
Redox, bromometrická
Jodové číslo v bionaftě podle EN14111
Redox, jodometrická
Titrace olejů podle IP400
Konduktometrická
Epoxidové číslo polymerů (ASTM D1652, DIN 53188)
Acidobazická, nevodná
Peroxidové číslo v olejích
Redox, jodometrická
Číslo kyselosti v B100 bionaftě (EN14104)
nebo E85 bioetanolu (ASTM D1613)
Acidobazická, nevodná, potencio- nebo fotometrická
Farmaceutické látky a aktivní složky (aspartam, clotrimazol, atd.)
Acidobazická, nevodná, potencio- nebo konduktometrická
Farmaceutické látky a aktivní složky
(fenol, glycerin, ampicillin, vitamín E, atd.)
Redox, bromometrická, jodometrická, cerimetrická
Sulfonamidy
Redox, diazotitrační
Halidy podle Evropského lékopisu a USP
Srážecí
Chloridy ve fyziologických roztocích
Srážecí, potenciometrická
Neionogenní tenzidy ve farmaceutických produktech
Srážecí, fotometrická (zákal)
Volné kyseliny v glycerínu podle lékopisu 5.0
Acidobazická, vodná
Vodivost upravené vody podle USP26
Vodivostní měření
DGi102-Mini
DGi111-SC
DGi112-Pro
DGi-114-SC
DGi115-SC
DGi117-Water
DG300-SC
DGi113-SC
DGi116-Solvent
DMi101-Mini
DMi140-SC
DM144-SC
DMi147-SC
DMi102-SC
DMi141-SC
DMi145-SC
DMi148-SC
DM405-SC
DS800-TwoPhase
DS500
7
7
6
17
18
14
12
9
11
8
17
17
13
10 15 13
13
15
9
19
19
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
á
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Platina
Stříbro
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Vodivost,
titrace
Antimon
Reference
InLab®717
InLab®718
Sb850
DX200
DX202-SC
DX218, 219, 223, 240
DX264
InLab®710, 730
InLab®720, 740
Jméno senzoru
Barva
Tenzidy
DP5 Phototrode™
DM143-SC
DGi101-SC
viz. brožura strana
pH
16
11
11
7
9
7
*
*
*
*
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ISE
Vodivost,
přímé
měření
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
* viz brožura Laboratorní senzory (objednací číslo 51724332) nebo www.mt.com/electrode-guide
25
Aplikace
Správný senzor
část 2
Industry
Voda
Potraviny a nápoje
Titrační aplikace
Typ titrace
Acidita/alkalita domácích přírodních zdrojů a dešťové vody
Acidobazická, vodná
Celková tvrdost vody
Komplexometrická, fotometrická a potenciometrická
Chemická spotřeby kyslíku (CHSK)
Redox, chromanometrická
Perboráty, perkarbonáty, persulfáty ve vodě
Redox, jodometrická
Zbytky chlóru podle ASTM D1253
Redox, arsenometrická, amperometrická indikace
Chloridy ve vodě
Srážecí
Čpavek, fluoridy, sodík a vápník ve vodě
Přímé měření
Vodivost domácích přírodních zdrojů a dešťové vody
Měření vodivosti
Vitamín C v potravinách a nápojích
Redox s amperometrickou nebo voltametrickou indikací
Obsah kyselin v ovocných/zeleninových džusech, vínu, mléku,
octu
Acidobazická, vodná
Chloridy v potravinách (kečup, zeleninové džusy, koření)
Srážecí
Volný a celkový oxid siřičitý ve víně
Redox, jodometrická, voltametrická indikace
Redukující cukry podle Rebeleina
Redox, jodometrická
Číslo zmýdelnění tuků v olejích, margarínech, másle (DIN 53401) Acidobazická, vodná
Elektronika /
galvanické
pokovování /
automobilový průmysl
Kosmetika
Papír /
celulóza, textil
Suroviny a vzácné
kovy
Vůně, aromata
Přísady do potravin
26
Číslo kyselosti olejů, margarínů, tuků
Acidobazická, nevodná
Peroxidové číslo jedlých olejů a tuků
Redox, jodometrická
Anionické/kationické tenzidy v chladivech a mazivech
Srážecí ve dvou fázích (EN14468, 14469, 14480)
Nikl v galvanických niklovacích lázních
Komplexometrická, fotometrická
Fosfornan/ortofosfornan v galvanických niklovacích lázních
Redox, jodometrická
Volné kyanidy v zinkovacích lázních
Srážecí
Směsi kyselin v galvanických lázních
Acidobazická, vodná
Cr(VI), Sn(II) v galvanických lázních
Redox, jodometrická
Cu(II) and Zn(II) v galvanických lázních
Komplexometrická, potenciometrická
Peroxid vodíku
Redox, cerimetrická
Anionické tenzidy v tekutých saponátech
Srážecí, jedna fáze, vodná
Anionické/kationické tenzidy v kosmetických výrobcích
Srážecí ve dvou fázích (EN14468, 14469, 14480)
Neionogenní tenzidy v surovinách
Srážecí, fotometrická (zákal)
Obsah betainu v šampónech
Acidobazická, nevodná
ABC titrace bílého a zeleného výluhu
Acidobazická, vodná
Sulfidy v bílém a černém výluhu
Srážecí
Stanovení Kappa hodnoty
Redox, jodometrická
Zlato
Redox, cerimetrická
Stříbro ve slitinách
Srážecí
Al(III), Fe(III), Ca(II), Mg(II) ve složkách cementu (EN196-2)
Komplexometrická, fotometrická
Aldehydy v citrusovém oleji podle AOAC 955:32
Acidobazická, vodná
Peroxidové číslo éterických olejů a esencí
Redox, jodometrická
DGi-114-SC
DGi115-SC
DGi117-Water
DG300-SC
DGi113-SC
DGi116-Solvent
DMi101-Mini
DMi140-SC
DM144-SC
DMi147-SC
DM143-SC
DMi102-SC
DMi141-SC
DMi145-SC
DMi148-SC
DM405-SC
DS800-TwoPhase
DS500
DP5 Phototrode™
InLab®717
InLab®718
Sb850
DX200
DX202-SC
DX218, 219, 223, 240
6
17
18
14
12
9
11
8
17
17
13
10
15
13
13
15
9
19
19
16
11
11
7
9
7
*
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Tenzidy
•
•
•
•
•
•
•
•
InLab®720, 740
DGi112-Pro
7
Stříbro
InLab®710, 730
Antimon
DGi111-SC
7
Platina
DX264
Barva
Reference
DGi102-Mini
Jméno senzoru
Vodivost,
titrace
DGi101-SC
viz. brožura strana
pH
ISE
Vodivost,
přímé
měření
*
*
*
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
* viz brožura Laboratorní senzory (objednací číslo 51724332) nebo www.mt.com/electrode-guide
27
Podavače vzorků Rondo
Plně automatická titrace
Podavače vzorků METTLER TOLEDO Rondo použité
spolu s titrátory řady Excellence tvoří mimořádně
všestranný a výkonný titrační systém. Je to hlavně
díky modulární koncepci, intuitivnímu řízení a Plug & Play hardwaru.
To znamená, že můžete jednoduše
konfigurovat své každodenní titrace,
spouštět je jedním stlačením tlačítka
a nechat je probíhat bez dalšího zásahu obsluhy.
Software LabX titration
Vše pod kontrolou
METTLER TOLEDO LabX nabízí bezpečné ukládání dat, efektivní správu dat s regulačními diagramy a individuálními vyhledávacími
filtry a rychlý a dobře organizovaný vývoj metod pro všechny druhy
aplikací. Celá instalace, příprava
a analytické úkoly mohou být provedeny na počítači a jsou tedy
zaznamenány v audit trailu. Všechny zdroje, jako titranty, kalibrační
a titrační standardy mohou být
editovány v počítači a vytisknuty
na tiskárně. Plug & Play senzory
nebo byrety jsou automaticky rozpoznány a všechny relevantní data jsou
monitorována v LabX z hlediska servisních kontrol a expirace kalibrace.
www.mt.com
Pro více informací
Mettler-Toledo, s.r.o.
Třebohostická 2283/2
100 00 Praha 10
Česká republika
Tel.: +420 272 123 150
Fax: +420 272 123 170
E-mail: [email protected]
Internet: www.mt.com
Technické změny vyhrazeny
© 8/2009 Mettler-Toledo, s.r.o.
51724622
Certifikát kvality
ISO 9001
Enviromentální certifikát
ISO 14001
Shoda s evropskými normami
Download

Inteligentní senzory pro všechny titrační aplikace