název
počet
rok vydání ISBN
autor
vydavatel
Benářová Jiřina, Šmardová
Vlasta
Computer Press, a.s.
2007
978-80-251-1829-0
více
informací
Diagnostika dítěte předškolního věku
13 ks
Jak mluvit, aby nás děti poslouchaly, jak naslouchat, aby nám
děti důvěřovaly
13 ks Faber Adele, Mazlish Elaine
Computer Press, a.s.
2007
978-80-251-1747-7
více
informací
Jak mluvit, aby nás teenageři poslouchali, jak naslouchat, aby
nám teenageři důvěřovali
13 ks Faber Adele, Mazlish Elaine
Computer Press, a.s.
2007
978-80-251-1514-5
více
informací
Jak naučit děti pravidlům
13 ks Kast-Zahn Annette
Computer Press, a.s.
2008
978-80-251-2042-2
více
informací
Řešíme problémy s výchovou dětí a dospívajících
13 ks Sharry John
Computer Press, a.s.
2006
80-251-1295-0
více
informací
Prvních 6 let ve vývoji a výchově dítěte
15 ks Matějček Zdeněk
Grada Publishing, a.s.
2005
978-80-247-0870-6
více
informací
Syndrom vyhoření a jak jej zvládnout
15 ks Stock Christian
Grada Publishing, a.s.
2010
978-80-247-3553-5
více
informací
Děti a pět jazyků lásky
15 ks Chapman Gary, Campbell Ross
Návrat domů
2010
978-80-7255-220-7
více
informací
Nesviť mi do repráku
15 ks Konečná Alena
Návrat domů
2008
978-80-7255-189-7
více
informací
Adopce vztah založený na slibu
15 ks Schoolerová Jayne E.
Návrat domů
2002
80-7255-066-7
více
informací
Odeon
2008
978-80-207-1263-9
více
informací
Rok kohouta
8 ks Boučková Tereza
Co, kdy a jak ve výchově dětí
13 ks Matějček Zdeněk
Portál, s.r.o.
2007
978-80-7367-325-3
více
informací
Co děti nejvíce potřebují
15 ks Matějček Zdeněk
Portál, s.r.o.
2008
978-80-7367-504-2
více
informací
Děti jsou hosté, kteří hledají cestu
15 ks
Portál, s.r.o.
2008
978-80-7367-495-3
více
informací
Portál, s.r.o.
2009
978-80-7367-648-3
více
informací
Emoční inteligence dítěte a její rozvoj
Prekopová Jiřina, Schweizerová
Christel
8 ks Shapiro Lawrence E.
Dilemata náhradní výchovy
13 ks Škoviera Albín
Portál, s.r.o.
2007
978-80-7367-318-5
více
informací
Domov je místo, odkud tě nevyhodí …
13 ks Zezulová Dagmar
V.U.G., spol. s. r. o.
2006
80-903799-0-7
více
informací
Diagnostika dítěte předškolního věku
Co by dítě mělo umět ve věku od 3 do 6 let
Jiřina Bednářová, Vlasta Šmardová
http://knihy.cpress.cz/knihy/knihy-pro-deti/detska-naucna-edice/diagnostika-ditete-predskolniho-veku-co-by-dite-melo-umet-veveku-od-3-do-6-let/
Publikace je určena především učitelkám MŠ, rodičům. Přináší návod, jaké oblasti vývoje u dítěte sledovat, co by dítě ve kterém
věku mělo umět. Publikace zahrnuje tyto oblasti vývoje dítěte: motorika, jemná motorika, grafomotorika, sebeobsluha, zrakové
vnímání, sluchové vnímání, vnímání prostoru, vnímání času, matematické představy, řeč, sociální schopnosti a dovednosti, hra.
Publikace Diagnostika dítěte předškolního věku je zaměřena na sledování a rozvoj následujících oblastí:










motoriky, grafomotoriky
zrakového vnímání
sluchového vnímání
vnímání prostoru
vnímání času
základních matematických představ
myšlení a řeči
sociálních dovedností
sebeobsluhy (samostatnosti)
hry
Publikace Diagnostika dítěte předškolního věku se orientuje na populaci předškolních dětí. Čtenáři jistě budou rodiče – jsou
prvními učiteli s nezastupitelnou úlohou pro pozdější vzdělávání. Zpravidla věnují pozornost vývoji svého dítěte a mají zájem
dozvědět se více. Chtějí je dále rozvíjet, chtějí vědět, jak na to. Publikace bude dobře sloužit i učitelkám mateřských škol. Pro svůj
úkol – doplňovat rodinnou výchovu a v úzké vazbě na ni zajistit dítěti dostatek mnohostranných a přiměřených podnětů k jeho
aktivnímu rozvoji a učení – se učitelky potřebují dále vzdělávat a rozvíjet své diagnostické dovednosti. Tato publikace jim může
být přínosná. Ve shodě s pojetím autorek není cílem předškolní diagnostiky „nálepkování“ dětí. Je to prostředek pro zajištění
odpovídající vzdělávací nabídky a vhodného pedagogického vedení. Publikace poutavou a nenásilnou formou poskytuje rodičům i
učitelům informace, jak probíhá vývoj dítěte od časných etap do věku školního, co by mělo dítě zvládat v předškolním věku, kam
by mělo „dojít“, než nastoupí do školy. Nabízí inspiraci pro přímou práci s dítětem, vycházející z jeho vývojových potřeb, a dává
možnost, jak je zjistit. Zde je těžiště publikace, nebo_ rodiče či učitelé mohou sami vývojovou úroveň dítěte diagnostikovat.
Diagnostika vychází z průřezových vývojových řad (ve většině případů se jedná o informace, v jakém věku by mělo dojít k
upevnění dílčích dovedností). Byly konstruovány na základě dlouhodobé poradenské zkušenosti autorek. Samy autorky
upozorňují, že při jejich užití je potřeba být obezřetnými. Údaje o obvyklém dosažení dané dovednosti či schopnosti se netýkají
všech dětí beze zbytku. Existují odchylky ve vývoji, které nemusejí být známkou vážného opoždění dítěte. Nemělo by proto
docházet ke zvýšenému tlaku na dítě vzhledem k nedosažení uvedených věkových norem. Materiál by měl být inspirací rodičům i
učitelům pro přímou práci s předškolními dětmi, nikoli „dogmatem“.
Diagnostika nemůže být jednorázovou záležitostí, předškolák je ve svých výkonech závislý na okamžitém nastavení a vyladění.
Korigovat různá zkreslení (neschopnost či nezájem se v daném okamžiku požadovanou činností zabývat) pomáhá opakované
sledování. V případě závažných odlišností od popsaného vývoje či odchylek ve více oblastech je vhodné obrátit se na poradenská
nebo klinická pracoviště pro „odbornou“ diagnostiku i doporučení navazujících intervencí. Přeji nové publikaci hodně čtenářů a
čtenářům hodně inspirací!
PaedDr. PhDr. Anna Kucharská, Ph. D.
katedra pedagogické a školní psychologie Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy
Seznam publikací
Jak mluvit, aby nás děti poslouchaly
Jak naslouchat, aby nám děti důvěřovaly
Adele Faber, Elaine Mazlish
http://knihy.cpress.cz/knihy/vychova-a-pedagogika/pro-rodice/KZ0071_jak-mluvit-aby-nas-deti-poslouchaly-jak-naslouchat-abynam-deti-duverovaly/
Světový bestseller! Vynikající pomůcka pro komunikaci rodičů s dětmi vycházející z praxe zkušených autorek. Název knihy
naprosto odpovídá tomu, co v knize naleznete. Poskytuje návody krok za krokem ke zlepšení a posílení vzájemných vztahů v
rodině, porozumění mezi rodiči a dětmi. Vhodnou pomůckou jsou kreslené ukázkové situace s doporučeným průběhem dialogu.
Autorky jsou dětské psycholožky.
Chcete mít s dětmi přátelský vztah, a současně chcete, aby vás děti poslouchaly, respektovaly a důvěřovaly vám? Přejete si děti
dobře vychovat, ale nechcete potlačovat jejich osobnost? Tato kniha sklízející chválu dětských psychologů, psychoterapeutů a
rodičů na celém světě vás naučí, jak lze mít hodné děti i bez trestání a křiku.
V knize naleznete:









Jak v dětech podporovat zdravou sebedůvěru, ale nevychovat z nich rozmazlené jedince.
Jakým způsobem můžeme dosáhnout přátelské spolupráce s dětmi a jak je učit samostatnosti.
Cvičení, ve kterých si uvědomíte chyby, jichž se případně dopouštíte při jednání s dítětem.
Jak namísto dlouhého vysvětlování zákazu pomůžeme dítěti splnit jeho přání alespoň v představách (abychom mu usnadnili
přijetí zákazu a vyvarovali se konfliktu).
Otázky, které vám umožní vžít se do pocitů dítěte, abyste lépe pochopili jeho chování.
Řadu skutečných příběhů s typickými situacemi z každodenního života.
Vzorové dialogy ukázané v kreslených scénkách.
Jak reagovat, přijde-li za vámi dítě s problémem, a jak tento problém řešit.
Inspiraci i pro řešení mezilidských vztahů mezi dospělými a pro posílení sebevědomí méně průbojných jedinců. Metody se
dají uplatnit na jakoukoliv věkovou skupinu.
O autorech:
Autorky jsou mezinárodně uznávané odbornice na komunikaci mezi dětmi a dospělými, a jsou autorkami několika světově
uznávaných bestsellerů na toto téma. Tato kniha je jednou z nich. Pro české čtenáře upravila dětská psycholožka Mgr. Jana
Vysloužilová.
Seznam publikací
Jak mluvit, aby nás teenageři poslouchali, jak poslouchat, aby nám teenageři důvěřovali
Adele Faber, Elaine Mazlish
http://knihy.cpress.cz/knihy/vychova-a-pedagogika/pro-rodice/jak-mluvit-aby-nas-teenageri-poslouchali-jak-poslouchat-aby-namteenageri-duverovali/
Máte doma puberťáka a čím dál méně si rozumíte? Tato kniha je skvělým rádcem, jak jednat s dospívajícími tak, aby naše slova
brali vážně, a jak jim naslouchat, aby v nás dospělých viděli partnera, nikoliv nepřítele. Způsoby jednání a tipy, jak vést dialog,
jsou velmi názorně předvedeny na kreslených scénkách. Autorky využívají hlavně příkladů ze života a rozhovorů mezi rodiči a
jejich dětmi. Na příkladu jiných rodin si lépe uvědomíte, kde se dopouštíte chyb a poučíte se, jak některé zaběhnuté způsoby
chování změnit.
V knize naleznete








Jak se vžít do pocitů vašeho dospívajícího dítěte - jak nezlehčovat jeho přání, nezavrhovat za každou cenu jeho názory, ale
jak nalézt společnou řeč nad daným problémem.
Jak neobracet názory dítěte proti nám svým věčným a marným vyčítáním, rozkazy a sáhodlouhým moralizováním, ale jak
lépe popsat problém, své rodičovské pocity a to, co od dítěte očekáváme.
Jak můžeme použít i humorné nadsázky k dosažení výchovného cíle a spolupráce dospívajícího.
Jak pokárat, ale nepotrestat, aby si dítě lépe uvědomilo svou zodpovědnost, nikoliv aby se vzpříčilo dalším výchovným
pokusům.
Jak pochválit a jak vyjádřit naši nespokojenost.
Jak najít kompromisy na obou stranách tak, aby neutrpěla výchova, ale zároveň aby nedocházelo ke zbytečným střetům při
řešení někdy i malicherných problémů (úklid pokoje, pomoc v domácnosti, večerní návraty...).
Názory dospívajících na výchovné postupy a chování dospělých, co je na nás „štve“, což nám ulehčí pochopení, proč k
některým výchovným krizím dochází. Kromě toho nám tato kapitola umožní zavzpomínat na dobu, kdy jsme to prožívali my
sami a usnadní nám vcítit se do mysli našeho potomka.
Problémy s alkoholem, sexem a drogami – jak dítě neinformovat o nebezpečí dlouhými rodinnými přednáškami, ale působit
na něj průběžně a téměř nenápadně.
Seznam publikací
Jak naučit děti pravidlům
Anette Kast-Zahn
http://knihy.cpress.cz/knihy/vychova-a-pedagogika/pro-rodice/jak-naucit-deti-pravidlum/
Kniha je určena rodičům, kteří chtějí být svým dětem přátelskou oporou, dopřát jim dostatek svobody a volnosti, ale nechtějí, aby
se jim jejich liberální přístup vymkl z rukou. Děti potřebují mít stanovené hranice chování a konkrétní pravidla, aby se ve své
rodině cítily jistě a bezpečně. Naleznete zde konkrétní praktické rady, jak na to. Kniha patří do bestsellerové čtyřdílné série této
autorky.
Děti potřebují, aby jim rodiče určili hranice. Ale jak takové výchovné hranice stanovit a jak děti naučit, aby dodržovaly určená
pravidla?
V knize naleznete:








Proč děti pravidla potřebují a proč nemohou „růst jako dříví v lese“.
Doporučená a věku přiměřená pravidla, která jsou již děti schopny akceptovat.
Jak pravidla nastolit a jak je dětem sdělit, aby jejich účinek byl co největší.
Proč se děti někdy chovají nevhodně a proč dělají „naschvály“.
dodávat dítěti sebevědomí, jak děti chválit a odměňovat, jak v nich podpořit to nejlepší.
Kde se dopouštějí rodiče nejčastěji výchovných chyb a jak to napravit.
Proč je důležité být ve výchově důsledným, a kam vede nedůslednost.
Pomocné pohádkové příběhy, které vašemu dítěti pomohou zvládnout některý z problémů (např. jak se zbavit dudlíku).
Autorka Anette Kast-Zahn je zkušená dětská psycholožka, která napsala několik bestsellerových titulů o výchově. Tato kniha
patří mezi ně.
Seznam publikací
Řešíme problémy s výchovou dětí a dospívajících
John Sharry
http://knihy.cpress.cz/knihy/vychova-a-pedagogika/pro-rodice/resime-problemy-s-vychovou-deti-a-dospivajicich/
Kniha nabízí rodičům, prarodičům, učitelům, vychovatelům a dalším laikům i odborníkům pečujícím o děti a dospívající praktické
rady na cestách výchovy. Jejím hlavním cílem je nabídnout rodičům vodítko při jednání s dětmi, a to v kontextu rodinného
systému, v němž autor knihy přihlíží i k potřebám rodičů samých, neopomíjí je ani nesnižuje. Výchovu pojímá jako náročný úkol,
který není nutné zvládat bezchybně, naopak doporučuje, aby se rodiče poučovali z chyb a čerpali z nich podněty pro další
výchovu. Na konkrétních situacích pak představuje osvědčené strategie a postupy při řešení nejrůznějších konfliktů, jež staví
především na pozitivně orientované komunikaci a konstruktivním diskutování.
Seznam publikací
Prvních 6 let ve vývoji a výchově dítěte
Matějček Zdeněk
http://www.grada.cz/prvnich-6-let-ve-vyvoji-a-vychove-ditete_3275/kniha/katalog/
Nestor české dětské psychologie, renomovaný autor a uznávaný odborník zve rodiče na výpravu do jednoho období lidského
života – do doby od narození až do předškolního věku. Rodiče mají možnost krok za krokem sledovat, co se s dítětem v období
tohoto překotného psychomotorického vývoje děje, nač mají být připraveni, na co se mohou těšit a na co je třeba dát pozor. Autor
vychází ze své výzkumné práce a dlouholeté klinické praxe a s laskavou moudrostí nabízí svou zkušenost všem, kteří chtějí
porozumět svému dítěti a dobře je provést první životní etapou až ke vstupu do školy.
Seznam publikací
Syndrom vyhoření a jak jej zvládnout
Stock Christian
http://www.grada.cz/syndrom-vyhoreni-a-jak-jej-zvladnout_6411/kniha/katalog/
Cítíte se dlouhodobě a neúměrně vytíženi? Jste často ve stresu? Nemáte už sílu takto dále pokračovat? Pak vám hrozí tzv.
vyhoření. V této knížce plné příkladů ze života zjistíte, čím se vyhoření liší od "normálního" stresu, jak jej poznáte a zda jste
kandidátem na vyhoření. Dočtete se, co syndrom vyhoření způsobuje, jaké faktory v zaměstnání hrají roli, jaké postoje a vzorce
vašeho chování riziko burnout syndromu zvyšují. Poznáte, jak vyhoření účinně předcházet a jak řešit již existující problém. Ať už
jste přetěžováni v zaměstnání, anebo se musíte vyrovnat se složitými rodinnými událostmi, pojďte se naučit, jak s vyhořením
úspěšně bojovat.
O autorovi
Dr. med. Christian Stock
Odborný lékař v oblasti vnitřního lékařství a lékařské psychoterapie, vedoucí lékař na psychosomatické klinice, kvalifikovaný
školitel (DVNLP - německý svaz neurolingvistického programování), klinická hypnóza (MEG - magnetoencefalografie), léčba
traumatu pomocí psychoterapeutické metody EMDR - desenzibilizace a přepracování pomocí očních pohybů (mezinárodní
asociace EMDRIA), poradenství v oblastech syndromu vyhoření, mobbingu neboli teroru na pracovišti a zvládání stresu,
supervize. V německém Bielfeldu současně provozuje svou soukromou praxi.
Internetová adresa: www.stockseminare.de
E-mail: [email protected]
Seznam publikací
Děti a pět jazyků lásky
Chapman Gary D.
http://www.navrat.cz/default2.aspx
Práce dlouholetých spolupracovníků v oblasti manželského a rodinného poradenství G. Chapmana a R. Campbella je určena
především těm, kdo se chtějí naučit lépe rozumět svému dítěti a mnohem hlouběji mu vyjadřovat svou lásku. Jakými jazyky tedy
máme se svými dětmi rozmlouvat: * slovy ujištění, jimiž oceňujeme jejich hodnotu; * pozorností, kdy se dokážeme vcítit do jejich
nejhlubších vnitřních požitků a vyjádřit jim svou duševní blízkost; * jazykem darů, kdy děti zahrnujeme drobnými maličkostmi,
které je potěší; * skutky služby, kdy děti obklopíme praktickou péčí; * fyzickým kontaktem, kterým můžeme vyjádřit svou
fyzikou blízkost a něhu.
Seznam publikací
Nesviť mi do repráku!
Konečná Alena
http://www.navrat.cz/default2.aspx
Příběh, který je svědectvím o vztahu matky a adoptivní dcery se závažným onemocněním. "Sledujeme-li vývoj mateřských a
rodičovských postojů k dítěti s vážným onemocněním a zdravotním postižením, poznáváme záhy, že láska není záležitostí jen
pomíjivého citu, nýbrž především rozhodným a opakovaným úkonem vůle..." (z předmluvy PhDr. Jaroslava Šturma) Deni se
procházela dětským pokojem, oděna do školkové zástěry, napodobujíc hru starší sestry na princezny. "já jsem plincezna," pravila
pyšně směrem k Bebe. "Vždyť nemáš korunu, tak nejsi žádná princezna!" "Mám kolunu!" (Chudák, nevěděla, o čem je řeč, ale
nechtěla se vzdát bez boje.) "A kde máš teda království, když jsi princezna?" Bebe na to. "Já mám klálovství!" Stále se držela
Deni v opozici, ačkoliv už tuplem netušila, o čem je řeč. "No jo, no, tak si teda buď ta princezna." Berča vzdává spor a odchází. A
Deni se spokojeně usmívá, sedí na posteli, máchá nohama a netuší, jakou pravdu právě vyslovila. Anebo tuší? Blahoslavení chudí
duchem, neboť jejich je království nebeské.
Seznam publikací
Domov je místo odkud Tě nevyhodí
Dagmar Zezulová
http://obchod.postizenedeti.cz/katalog/domov-je-misto-odkud-te-nevyhodi-dagmar-zezulova
Svědectví o tom, jak se žije pěstounům a dětem v pěstounských rodinách. Pokud si myslíte, že vaše starosti jsou nesmírné, pak po
přečtení této knihy možná zjistíte, že vlastně žijete v ráji. Kniha je svědectvím o tom, že být pěstounem rozhodně není
jednoduché, ale přesto to stojí za to. Uvažujete-li o adopci či o pěstounství je dobré si knihu přečíst, abyste získali představu, co
vás může potkat. Pro všechny ostatní je to dobré povzbuzení k překonávání všedních starostí.
Seznam publikací
Adopce
Schoolerová Jayne E.
http://www.navrat.cz/default2.aspx
Adoptivní a pěstounské rodiny se vyrovnávají s nevšedními situacemi, které se dotýkají jak rodičů, tak adoptovaných i
biologických dětí. Jsou nuceny řešit otázky navazování pout, přizpůsobování a hledání identity. Vytvoření podpůrného rodinného
zázemí a připravenost na krizové situace jsou zásadními faktory zdravého a trvalého rodinného vztahu. Doslov ke knize napsal
PhDr. Jiří Kovařík ze Střediska náhradní rodinné péče. Ke knize obdržíte zdarma publikaci ze Střediska náhradní rodinné péče
HLEDÁME NOVÉ RODIČE (viz samostatná upoutávka na tuto publikaci). Ukázka z knihy: FAKTORY OVLIŇUJÍCÍ ÚSPĚCH
ZDRAVÉ ADOPTIVNÍ RODINY Na cestě k úspěchu se mohou adoptivní rodiny ocitnou tehdy, když do výchovného procesu
začlenění deset zásadních faktorů. Nebrat na ně ohled by mohlo tento nevšední, na slibu založený vztah, obrat o jeho krásu a
pevný základ. Faktor č. 1: Rodiče vykazují rysy zdravé rodiny. Faktor č. 2: Oba rodiče s adopcí plně souhlasí. Faktor č. 3: Rodiče
jsou schopni přijímat své protichůdné emoce. Faktor č. 4: Rodiče jsou schopni odsouvat stranou své vlastní naplnění, které by jim
přineslo ocenění a přilnutí ze strany dítěte, a odolávat pocitům odmítnutí. Faktor č. 5: Rodiče jsou schopni spokojit se s malými
kroky vedoucími ke zlepšení. Faktor č. 6: Rodiče zůstávají věrní závazku, že rodinný vztah je trvalý i v době těžkostí. Faktor č. 7:
Rodiče mají sami sebe rádi. Faktor č. 8: Rodiče jsou otevření tomu, aby v případě potřeby vyhledali odbornou pomoc. Faktor č. 9:
Rodiče uznávají dané odlišnosti. Faktor č. 10: Rodiče budují rodinu na pevném hodnotovém základě.
Seznam publikací
Rok kohouta
Autor: Tereza Boučková
http://www.cbdb.cz/kniha-4945-rok-kohouta-rok-kohouta
Nový, autobiograficky laděný román Terezy Boučkové Rok kohouta je drásavě upřímná výpověď ženy, které se rozpadne život a
ona hledá sílu, s níž by ho dokázala znovu poskládat dohromady. Čínská astrologie zná dvanáct zvířecích znamení a rok kohouta,
v jehož úřadujícím roce se autorka před jednapadesáti lety narodila, nedávno skončil. Ačkoli to měl být čas, kdy "po nesnázích
uplynulého roku je váš vlastní rok ve znamení výrazného zlepšení", Tereze Boučkové se dařilo opačně. Definitivně se v něm
rozbila její na osudu vyvzdorovaná, uměle poskládaná rodina, kdy různosti genů, povah i následky citových deprivací přijatých
synů nabyly v pubertě vrchu a roztočily nezastavitelný kolotoč akcí a reakcí, které všechny zúčastněné silně zasáhly a proti nimž
jako by nebylo úniku. Rozpad rodiny, do té doby nejdůležitější hodnoty, s sebou přinesl i krize další - tvůrčí i tu, které se říká
krize středního věku. Tereza Boučková z nich hledá východisko bolestně, ale taky nekompromisně, především k sobě. A dokonce
s humorem, často drsným. Mohlo by se zdát, že tu jde o nemilosrdné dokončení příběhu, tak milosrdně započatého ve stěžejní
próze Indiánský běh. Ale možná je to úplně naopak. Rok kohouta je cesta od naprosté beznaděje k osvobodivé odvaze.
Seznam publikací
Co, kdy a jak ve výchově dětí
Matějček Zdeněk
http://obchod.portal.cz/produkt/co-kdy-a-jak-ve-vychove-deti/
Kritické periody vývoje, těhotenství, první chvíle spolu, jak na školáky, pocit méněcennosti, výchova k odpovědnosti, strach a
úzkost dětí.
Prof. Matějček odpovídá na základní otázku: "Kdy je při výchově pro co vhodná doba a co kdy nepromeškat?" Ve svém výkladu
srozumitelně spojuje poznatky dnešní vědy i praktické zkušenosti vlastní i dalších psychologů a pedagogů. A jak autor sám
slibuje: "Bude v tom jistě i dost mých vlastních osobních postojů a možná i libůstek, takže mi nezbývá než prosit laskavého
čtenáře jednak o shovívavost a jednak o jeho vlastní tvořivé uvažování na dané téma." Kniha je určena především rodičům, ale i
učitelům a vychovatelům a všem, kdo přemýšlejí o výchově a jejích možnostech.
Seznam publikací
Co děti nejvíc potřebují
Matějček Zdeněk
http://obchod.portal.cz/produkt/co-deti-nejvic-potrebuji/
Co malé děti nejvíce potřebují?
To je otázka, která předznamenává celou řadu úvah nad různými tématy ze světa vědy o dětské duši. Odpověď je složitá i
jednoduchá zárověň - mnoho věcí, ale snad nejvíce jistotu ve vztazích k lidem z nejbližšího okolí. Poutavá, často velmi osobní a
hluboká zamyšlení známého dětského psychologa probírají potřeby dětí a úkoly rodičů,vychovatelů a psychologů
Seznam publikací
Po dobrém, nebo po zlém?
Matějček Zdeněk
http://obchod.portal.cz/produkt/po-dobrem-nebo-po-zlem/
O výchovných odměnách a trestech - Umění odpouštět - Výchovné prostředky a situace pro jejich využití.
Význam odměn a trestů je ve výchově zřejmě stále týž. Jen v různých dobách a společnostech se jedno nebo druhé více nebo
méně zdůrazňuje, uplatňuje nebo hlásá a praktikuje. Autor si dovoluje pozvat čtenáře, aby se spolu s ním laskavě zamýšleli, proč,
kdy a jak máme dát ve výchově svých dětí přednost tomu "po dobrém" nebo "po zlém". Rozumět sobě a rozumět dítěti, to už je
první krok na cestě výchovy.
Seznam publikací
Děti jsou hosté, kteří hledají cestu
Prekopová Jiřina; Schweizerová Christel
http://obchod.portal.cz/produkt/deti-jsou-hoste-kteri-hledaji-cestu/
Návod pro rodiče, jak doprovázet své děti na cestě k dospělosti.
Vychovávat dítě znamená respektovat jeho dětskou osobnost se všemi jejími zvláštnostmi a bezpodmínečně ho přijmout. Autorky
společně shrnuly své dlouholeté zkušenosti do příručky určené všem rodičům, kteří chtějí ze svých dětí vychovat osobnosti se
svobodným, tvořivým myšlením, silnou vůlí a odolností, optimistickým životním postojem a schopností milovat.
Seznam publikací
Emoční inteligence dítěte a její rozvoj
Shapiro Lawrence E.
http://obchod.portal.cz/produkt/emocni-inteligence-ditete-a-jeji-rozvoj/
Podněty k tomu, jak ovlivnit jednání dětí změnou jejich myšlení, jak je podpořit v navazování nových vztahů, motivovat je k
dobrým výkonům, podporovat jejich vytrvalost apod.
V poslední době se ukazuje, že pro úspěšné zařazení do života je emoční inteligence (EQ) důležitější než inteligence kognitivní
(IQ). Emoční inteligence se týká schopnosti ovládat vlastní emoce, ale také empatie a sociálních dovedností. Rozvoj emoční
inteligence dítěte by proto měl být nedílnou součástí výchovy na každém vývojovém stupni.
Seznam publikací
Dilemata náhradní výchovy
Škoviera Albín
http://obchod.portal.cz/produkt/dilemata-nahradni-vychovy/
Teorie a praxe výchovné péče o děti v rodině a v dětských domovech
Téma opuštěných dětí a jejich přijímání do náhradních rodin je předmětem zájmu široké veřejnosti i státních orgánů. V souvislosti
s touto problematikou se objevuje řada otázek, na které často nelze jednoznačně odpovědět. Je pro dítě lepší "špatná" rodina, nebo
"dobrá" výchovná instituce? Podle kterých kritérií vybírat rodiče pro konkrétní dítě? Jaká by měla být náhradní péče pro děti s
postižením? Jsou lepší státní, či nestátní instituce náhradní péče? Jaký typ dětského domova je nejlepší? Kam by měly být
umísťovány děti s vážnými poruchami chování? Ve dvanácti kapitolách knihy, z nichž každá řeší jedno dilema, nalezneme
podrobný rozbor různých rodinných a výchovných situací. Autor probírá argumenty z obou stran, uvádí zajímavá výzkumná
zjištění a příběhy z vlastní praxe.
Kniha je psána pro pracovníky v oblasti náhradní péče o děti, psychology, studenty sociálních oborů, současné i potenciální
adoptivní rodiče a pěstouny.
Seznam publikací
Download

kopie.pdf