FABIA 2000>-
01-4
01
Motor 1,4/55; 1,4/74 - vstrikování
Vlastní diagnostika IV
Tabulka závad, císla závad 17573...18097
Zobrazení na -V.A.G 155217573
Rada valcu 1, adaptace smesi oblast
Prekrocena
hranice obohaceni
11)
17574
Rada valcu 1, adaptace smesi oblast 21)
Prekrocena
hranice obohaceni
Možná prícina závady
+ Vadné vstrikovací
ventily
+ Vadný palivový systém
Možné projevy závady Odstranení závady
+ Nefunguje lambda-re- - Zkontrolovat vstrigulace
kovací ventily
=> Kap. 24-3
+ Špatný volno beh
-
+ Vadná lambda-sonda
pred katalyzátorem
+ Vadné vstrikovací
ventily
-
-
+ Vadný palivový systém
+ Vadná lambda-sonda
za katalyzátorem
-
-
-
-
-
\
17580
Snimac uhlu 2 pro
pohon SK
-G188-1)2)
Signal prilis
maly
17581
Snimac uhlu 2 pro
pohon SK
Signal prilis
velky
-G188-1)2)
Vydání06.02
800.5309.03.15
+ Prerušení vedení
nebo zkrat na kostru
v signálním vedení
od -G188- k rídicí
jednotce motoru
+ Prerušené kostricí
vedení od -G188- k
rídicí jednotce motoru
Vlastni diagnostika
+ Motor beží v nouzovém programu
+ Odchylka
volno bežných otácek
-
Zkontrolovat palivové cerpadlo
=> Motor 1,4/55;
1,4/74 - mechanika; opr. sk. 20
Zkontrolovat sací
systém na
netesnost => Kap.
24-3
Zkontrolovat
tesnost výfukové
soustavy => Motor
1,4/55; 1,4/74 - mechanika; opr. sk. 26
Zkontrolovat soustavu zpetného vedení výfukových
plynu => Motor 1,4/
55; 1,4/74 - mechanika; opr. sk. 26
Zkontrolovat na
tesnost systém nádobky s aktivním
uhlím => Motor 1,4/
55; 1,4/74 - mechanika; opr. sk. 20
Zkontrolovat lambda-sondu a lambda-regulaci pred
katalyzátorem
=> Kap. 24-4
Zkontrolovat lambda-sondu a lambda-regulaci za
katalyzátorem
=> Kap. 24-4
Zkontrolovat jednotku ovládání škrticí klapky => Kap.
24-2
+ Motor beží v nouzovém programu
+ Obtížný start studeného motoru
+ Problémy volnobehu
studeného motoru
IV
o 1-4 strana 1
01
FABIA 2000
Zobrazení
na -V.A.G 1552-
17582
Rada valcu 1, system davkovani
paliva1)
Odchylka dob
vstrikovani
>-
Motor 1,4/55; 1,4n4
Možná prícina závady
+ Vadné vstrikovací
ventily
Možné projevy závady
+ Motor beží v nouzovém programu
+ Vadné palivové cerpadlo
+ Sací systém je
netesný
+ Obtížný start studeného motoru
-vstrikování
Odstranení závady
- Zkontrolovat vstrikovací ventily
=> Kap. 24-3
-
+ Problémy pri
volnobehu u studeného motoru
-
-
Zkontrolovat palivové cerpadlo
=> Motor 1,4/55;
1,4/74 - mechanika; opr. sk. 20
Zkontrolovat
tesnost sacího systému => Kap. 24-3
Zkontrolovat
tesnost výfukové
soustavy => Motor
1,4/55; 1,4/74
-
-
-
-
17584
Rada valcu 1, korekce lambda za
kataP)
Dosazena regulacni mez
+ Vadná lambda-sonda
za katalyzátorem
+ Motor beží v nouzovém programu
- me-
chanika; opr. sk. 26
Zkontrolovat soustavu zpetného vedení výfukových
plynu => Motor 1,4/
55; 1,4/74 - mechanika; opr. sk. 26
Zkontrolovat na
tesnost systém nádobky s aktivním
uhlím => Motor 1,4/
55; 1,4/74 - mechanika; opr. sk. 20
Zkontrolovat lambda-sondu a lamb- ,
da-regulaci pred
katalyzátorem
=> Kap. 24-4
Zkontrolovat lambda-sondu a lambda-regulaci za
katalyzátorem
=> Kap. 244
-
Zkontrolovat sací
systém na
netesnost => Kap.
24-3
-
Zkontrolovat lambda-sondu a lambda-regulaci za
katalyzátorem
=> Kap. 24-4
-
Zkontrolovat vyhrívání lambdasondy za katalyzátorem => Kap. 24-4
+ Zvýšené emisní hodnoty
"
'{."~
."1'
01-4'strana 2
Vlastní diagnostika
IV
Vydáni 06.02
800.5309.03.15
FABIA 2000.
Zobrazení
-
na -V.A.G 1552-
Možná prícina závady
Možné projevy závady
Odstranení
+ Motor beží v nouzovém programu
+ Zvýšené emisní hodnoty
-
Zkontrolovat lambda-sondu a lambda-regulaci pred
katalyzátorem
=> Kap. 24-4
-
Zkontrolovat vyhrívání lambda
sondy pred katalyzátorem => Kap.
24-4
17586
Linearni sonda
lambda/ proud
cerpadla1)
Preruseni
+ Prerušení vedení
nebo zkrat na kostru
v signálnímv~~d~.ní
od -G39- k ndlcl Jednotce motoru
17587
Linearni sonda
lambda/ proud
cerpadla1)
Zkrat na plus
17588
Linearni sonda
lambda/ proud
cerpadla1)
Zkrat na plus
+ Prerušení vedení
nebo zkrat na plus v
signálním vedení od
-G39- k rídicí jednotce motoru
+ Prerušení vedení
nebo zkrat na plus v
signálním vedení od
-G39- k rídicí jednotce motoru
Vydáni 06.02
800.5309.03.15
01
Motor 1,4/55; 1,4/74 vstrikování
Vlastní diagnostika
IV
závady
01.4 strana3
01
FABIA2000
Zobrazení
na -V.A.G 1552-
17589
Linearni sonda
lambda/ referen.
napeti1)
17590
Linearni sonda
lambda/ referen.
napetl'1)
Preruseni
Zkrat na
kostru
~
-
Motor 1,4/55; 1,4/74 vstrikování
Možná prícina závady
Možné projevy závady
Odstranení
+ Prerušení vedení
nebo zkrat na plus v
~.ig.n?~ním
vedení k
ndlcl jednotce motoru
J,
+ Motor beží v nouzovém režimu
+ Zvýšené emisní hodnoty
-
Zkontrolovat lambda-sondu a lambda-regulaci pred
katalyzátorem
~ Kap. 24-4
+ Vadná lambda-sonda
a lambda-regulace
pred katalyzátorem
+ Zkontrolovat vyhrívání lambda-son-
-
Zkontrolovat vyhrívání lambda
sondy pred katalyzátorem ~ Kap.
24-4
dy pred.
katalyzatorem
+ Prerušení vedení
nebo zkrat na plus v
signálním
vedení k
vo ' . .
n d ICI je d not ce motoru
-
Zkontrolovat kabely zapalování a zapalovací svícky
~ Kap. 28-1
.
Zk ont roIovat d lag. dk
.k
nostl u vypa u
zapalování ~ Kap.
28-1
-
závady
o
+ Vadná lambda-sonda
a lambda-regulace
pred katalyzátorem
+ Zkontrolovat vyhrívání lambda-sondy pred
katalyzátorem
17591
Linearni sondalambda/ referen.
napeti1)
Zkrat na plus
+ Prerušeni vedení
nebo zkrat na plus v
signálním vedení k
rídicí jednotce motoru
+ Vadná lambda-sonda
a lambda-regulace
pred katalyzátorem
+ Zkontrolovat vyhrívání lambda-sondy pred
katalyzátorem
17598
Referencni napeti
linearni sondy
lambda1)
Nesmyslne
+ Prerušení vedení
nebo zkrat na plus v
signálním vedení k
rídicí jednotce motoru
+ Vadná lambda-sonda
a lambda-regulace
pred katalyzátorem
+ Zkontrolovat vyhrivání lambda-sondy pred
katalyzátorem
o 1-4
strana
4
Vlastni diagnostika
IV
Vydání 06.02
500.5309.03.15
"
"'
~
FABIA 2000
~
-
01
Motor 1,4/55; 1,4/74 vstrikování
Zobrazení na -V.A.G155217604
ElektrickazaRada valcu 1- son- vada
da 1, topny okruh1)
17606
Elektricka zaRada valcu 1- son- vada
da 2, topny okruh1)
Možné projevy závady
Možná prícina závady
. Prerušenísignálního . Motor beží v nouzovém programu
vedeník rídicíjednotcemotoru
.
Vadné vyhrívání
lambda-sondy pred
katalyzátorem
.
Prerušení signálního
vedení k rídicí jednotce motoru
.
Vadné vyhrívání
lambda-sondy za katalyzátorem
.
-N30- vadný
Vodic má zkrat na
plus
I
17621
Vstrikovaci ventil 1.
valce -N30_1)
17622
I Zkrat na plus
.
Zkrat na plus
I
Vstrikovaci ventil 2.
valce -N31-1)
17623
Vstrikovaci ventil 3.
valce -N32-1)
17624
I Zkrat na plus
I
Vstrikovaci ventil 4.
valce -N33-1)
Zkrat na plus
17645
I Preruseni
Vstrikovaci ventil 1.
valce -N30_1)
.
17646
IPreruseni
Vstrikovaci ventil 2.
valce -N31-1)
. -N31-vadný
. Prerušenívedení
17647
Vstrikovaci ventil 3.
valce -N32-1)
. -N32-vadný
. Prerušenívedeni
17648
Vstrikovaci ventil 4.
valce -N33-1)
Preruseni
I
Preruseni
Špatné jízdní vlastnosti
.
Nedostatecná reakce na sešlápnutí pedálu akcelerace
.
Zvýšené emisní hodnoty
.
Špatný start motoru
.
Špatné jízdní vlastnosti
Nedostatecná reakce na sešlápnutí pedálu akcelerace
\
17662
Zkrat na plus
Signal spotreby paliva
. Zkratna plusv signálníchvedeních
hrívání lambdasondy pred katalyzátorem => Kap.
24-4
-
Zkontrolovat vyhrívání lambdasondy za katalyzátorem => Kap. 24-4
-
Zkontrolovat vstrikovací ventily
=> Kap. 24-3
-
Zkontrolovat vstrikovací ventily
=> Kap. 24-3
-
Zkontrolovat panel
prístroju
=> Elektrická zarízen; opr. sk. 90
. Nerovnomerný
volnobeh
.
Zkrat na kostru v Sig-
nálníchvedeních
Zkontrolovatvy-
. Nerovnomerný
volnobeh
. -N33-vadný
. Prerušenívedení
.
I
.
.
z~~na
17661
Signal spotreby pa- kostru
liva
I
Zvýšené emisní hodnoty
Špatný start motoru
.
. Vodicmá zkrat na
plus
. -N32-vadný
. Vodicmázkrat na
plus
. -N33-vadný
. Vodicmázkrat na
plus
. -N30-vadný
. Prerušenívedeni
-
Zvýšené emisní hodnoty
.
. -N31-vadný
Odstranení závady
I
Nepresný signál
spotrebypaliva
.>
01
FABIA 2000 >- Motor 1,4/55; 1,4/74
Zobrazení na -V.A.G155217749
Zkrat na
Vystupzapalovani kostru
Možná prícina závady
Možné projevy závady
.
.
11)
.. Vadné zapalovací
trafo
Zkrat na kostru v signálních vedeních
17750
Vystup zapalovani
11)
Zkrat na plus
.
Zkrat na plus v signálních vedeních
17751
Vystup zapalovani
Zkrat na
kostru
.
Zkrat na kostru v signálních vedeních
.
Vadné zapalovací
trafo
21)
17752
Vystup zapalovani
21)
Zkrat na plus
.
Zkrat na plus v signálních vedeních
17756
Vystup zapalovaní
Preruseni
.
Prerušení v sIgnálních vedeních
.
Vadné zapalovací
trafo
11)
Preruseni
17757
Vystup zapalovaní
Odstranení závady
Motornelzenastarto- - Zkontrolovatzapavat
lovacítrafo=>Kap.
28-1
Prerušení v signálních vedeních
21)
.
Vadné zapalovací
trafo
17796
Vadna ridici
.
Vadná rídící jednotka motoru
Zkrat na
kostru
.
Zkrat na kostru v Signálních vedeních
Zkrat na plus
.
.
Motor nelze nastartovat
-
Vymenit rídicí jednotku motoru
=> Kap. 24-5
.
Motor nelze nastarto- vat
Zkontrolovatsní-
jednotka1)2)
I
.
Zkrat na plus v signálních vedeních
Motor nelze nastartovat
~
17809
Ventil zpetneho vedeni vyfuk. plynu
-N18-1)
17810
Ventil zpetneho vedeni vyfuk. plynu
-N18-1)
17811
System zpetneho
vedeni vyfukovych
plynu1)
01-4 strana6
I
Zkrat na
kostru
I Zkrat na plus
Regulacní odchylka
.
Zkrat na kostru ve
vedení mezi -N18- a
rídicí jednotkou motoru
.
-N18- vadný
.
Zkrat na plus ve vedení mezi -N18- a rídicí jednotkou
motoru
.
-N18- vadný
.
Vadný ventil -N18pro zpetné vedení
výfukových plynu
.
Vadný potenciometr
pro zpetné vedení
výfukových plynu
-G212-
~
f)
.
17806
Sígnal otacek motoru, TD
17807
Signal otacek motoru, TD
-vstrikování
Vlastní diagnostika
.
.
Bez zpetného vedení
výfukových plynu
Adaptace smesi bez
funkce
mac otácek motoru
=> Kap. 24-3
Odstranit prerušení vedení nebo
zkrat podle schématu zapojení
=> Elektrická schémata, hledání
závad a montážní
místa
-
Zkontrolovat ventil
pro zpetné vedení
výfukových plynu
=> Kap. 01-1, Diagnostika akcních
clenu
-
Kontrola ventilu pro
zpetné vedení výfukových plynu
=> Motor 1,4/55;
1,4/74 - mechanika; opr. sk. 26
G
f)
~
IV
Vydáni 06.02
800.5309.03.15
FABIA 2000
Zobrazení
("
~
-
01
Motor 1,4/55; 1,4/74 vstrikování
na -V.A.G 1552-
17812
System zpetneho
vedeni vyfukovych
plynu
Nebylo provedeno zakladni
nastaveni
Možná prícina závady
Odstranení závady
.
-
Možné projevy závady
Neprovedeno prizpu- . Motor beží v nouzovém režimu
sobení systému
zpetného vedení
výfukových plynu
Provést základní
nastavení (blok
namerených hodnot 074)
::::>
Kap.
01-7
17818
Odvetravaci ventil
nadrze -N80-1)
Zkrat na plus
17833
Odvetravaci ventil
nadrze -N80-1)
Zkrat na
kostru
("
17834
Odvetravaci ventil
nadrze -N80.1)
17847
Potenciometr zpet.
vedeni vyf. plynu
-G212-1)
Preruseni
.
.
.
Zkrat na plus mezi
magnetickým ventilem pro nádobku s
aktivním uhlím -N80a rídicí jednotkou
motoru
. Možnéškubánív
režimu cástecné
záteže
-
-
-N80- vadný
Zkrat na kostru mezi
magnetickým ventilem pro nádobku s
aktivním uhlím -N80a rídicí jednotkou
motoru
::::>
.
-N80- vadný
Chyba v za.
kladnim nastaveni
Neprovedeno prizpusobení systému
zpetného vedení
výfukových plynu
Elektrická sché-
mata, hledání
závad a montážní
místa
-N80- vadný
Prerušení vedení
mezi magnetickým
ventilem pro nádobku s aktivním uhlím
-N80- a pojistkou
. Prerušení vedení
mezi -N80- a rídicí
jednotkou motoru
Vadná pojistka
Odstranit pre-
rušení vedení nebo
zkrat podle schématu zapojení
.
.
.
Zkontrolovat magnetický ventil nádobky s aktivním
uhlím::::> Kap. 011, Diagnostika
akcních clenu
. Motorbežív nouzo- - Provést základní
vém programu
nastavení (blok
namerených hod. Zvýšenéemisníhodnot 074) ::::> Kap.
noty
01-7
("
17848
I Preruseni
Ventil zpetneho vedeni vyf. plynu
-N18-1)
17850
Potenciometr
ZVVP -G212-1)
17851
Potenciometr
ZVVP -G212-1)
f'
Signal prilis
velky
Signal prilis
maly
.
.
.
.
.
Prerušeno vedení
mezi ventilem pro
zpetné vedení výfukových plynu -N18- a
rídicí jednotkou motoru
. Motorbežív nouzovém režimu
-
. Zvýšenéemisníhodnoty
Kontrola ventilu pro
zpetné vedeni výfukových plynu
::::>
Motor 1,4/55;
1,4/74
- mechani-
ka; opr. sk. 26
-N18- vadný
Prerušeno vedení
mezi ventilem pro
zpetné vedení výfukových plynu .N 18- a
rídicí jednotkou motoru
-
Zkontrolovat ventil
pro zpetné vedeni
výfukových plynu
::::>Kap.01-1,Diag-
nostika akcních
clenu
-N18- vadný
Prerušeno vedení
mezi ventilem pro
zpetné vedení výfukových plynu -N18- a
rídicí jednotkou motoru
,,:
. -N18-vadný
Vydání 06.02
800.5309.03.15
Vlastní diagnostika
IV
01-4 strana7
-
01
FABIA 2000 >- Motor 1,4/55; 1,4/74 vstrikování
Zobrazení na -V.A.G155217909
Zkrat na
Rele palivoveho
kostru
cerpadla -J1717910
Zkrat na plus
Rele Palivoveho
cerpadla -J17-
17912
Saci system2)
Zjisten unik
Možná prícina závady
+ -J 17- vadné
+ Zkrat na kostru
+ -J 17- vadné
Možné projevy závady Odstranení závady
+ Motor nelze nastarto- - Zkontrolovat relé
vat
palivového cerpadla -J17- =? Kap. 011, ~i?gnostikoa
akcnlch clenu
+ Zkrat na p Ius
+ Netesný systém sání
+ Motor nedosahuje
maximálních otácek
+ Zvýšené emisní hodnoty
-
Zkontrolovat relé
palivového cerpadla =? Elektrická
schémata, hledání
závad a montážní
místa
-
Zkontrolovat systém nasávání vzduchu na netesnost
(falešný vzduch)
=? Kap. 24-3
Zkontrolovat soustavu zpetného vedení výfukových
plynu =? Motor 1,4/
-
55; 1,4/74
-
-
17949
Rele palivoveho
cerpadla -J17-
Preruseni
+ -J17- vadný
+ Prerušení vedení
+ Motor nelzenastarto- vat
pohon SK -G187-2)
í\
'--
- mecha-
nika; opr. sk. 26
Kontrola elektromagnetického ventilu
1 nádobky s aktivním uhlím
=? Kap. 01-1, Diagnostika akcních
clenu
Zkontrolovat jednotku ovládání škrticí klapky =? Kap.
24-2
Zkontrolovatrelé
palivového cerpad-
la =? Elektrická
schémata, hledání
závad a montážní
místa
17950
Snimac uhlu pro
~
Nesmyslny signal
+ -G187- vadný /
uvolnený kontakt ve
svorkovnici pro rídicí
jednotku škrticí klapky -J338,
.,
+ Motor beží v nouzovém programu
-
+ Snížený výkon motoru
+ Nerovnomerný
+ Vadny vstup slgnalu
na rídicí jednotce
motoru (vadná rídicí
jednotka)
+ Vadné osazení svorkovnice
volnobeh
-
~
Zkontrolovat jednotku ovládání škrticí klapky =? Kap.
24-2
., " ' ,.
Vymemt rI d ICI Jed notku motoru
=? Kap. 24-5
~
,--/
o 1-4
strana
8
Vlastní diagnostika
IV
Vydání 06.02
800.5309.03.15
"""
FABIA 2000
Zobrazení
~
-
na -V.A.G 1552-
17951
Snimac uhlu pro
pohon SK
-G187-1)2)
Signal prilis
maly
17952
Snimac uhlu pro
pohon SK
-G187-1)2)
Signal prilis
velky
17953
Ovladani skrtici
Chybná funkce
klapky
01
Motor 1,4/55; 1,4/74 vstrikování
Možná prícina závady
Prerušení vedení
nebo zkrat na kostru
v signálním vedení
od -G187- k rídicí
jednotce motoru
Prerušené kostricí
vedení od -G187- k
rídicí motorové jednotce
Možné projevy závady
. Motorbežív nouzovém programu
.
. Zvýšenévolnobežné otácky
.
.
1)2)
Napájení nebo
ukostrení pro potenciometr škrticí klapky -G187- a
nastavovac škrticí
klapky -V60- jsou
vadné
.
Prerušení signálniho
vedení pro -G187- a
-V60-
.
Škrticí klapka jde
ztežka príp. je
znecištena
.
Obtížný start studeného motoru
.
Problémy volnobehu
studeného motoru
Odstranení
-
Zkontrolovat jed-
notku ovládání škrticí klapky => Kap.
24-2
. Rázovázmena
záteže pri ubráni plynu
.
závady
Zkontrolovat jednotku ovládání škrticí klapky => Kap.
24-2
Motor beží v nouzovém režimu
""\
17961
Signal snim. nadm.
vysky/ tlak v sac.
potr.2)
Nesmyslny
pomer
. Netesnýsystémsání I.
Motornedosahuje
- Zkontrolovatsní-
maximálních otácek
mac tlaku v sacím
potrubí => Kap. 242
-
Zkontrolovat systém sání na
netesnost (falešný
vzduch) => Kap.
24-3
-
Zkontrolovat soustavu zpetného vedení výfukových
plynu => Motor 1,4/
55; 1,4/74 - mechanika; opr. sk. 26
-
Kontrola elektromagnetického ventilu
1 nádobky s aktivním uhlím
=> Kap. 01-1, Diagnostika akcních
clenu
-
Zkontrolovat jednotku ovládání škrticí klapky => Kap.
24-2
-
Rídicí jednotku motoru prizpusobit
jednotce ovládání
škrticí klapky
=> Kap. 24-5
"'"""\
"'"""\
,i
17962
Ridici jednotka skrtici klapky -J338-2)
Nejsou splneny podminky
zaklad. nastaveni
.
Prizpusobení rídicí
jednotky škrticí klapky neprovedeno
. Motorbežív nouzovém režimu
17967
Chyba v zaRidici jednotka skr- kladnim nastatici klapky -J338-1)2) veni
Vydání 06.02
800.5309.03.15
Vlastní diagnostika
IV
o 1-4
strana
9
01
FABIA 2000"
Zobrazení
na -V.A.G 1552-
17968
Prekroceny maximalni otacky motoru
17972
Jednotka skrtici
klapky -J338-2)
Pokles napeti
pri zakladnim
nastaveni
-vstrikování
Motor 1,4/55; 1,4/74
Možná prícina závady
Možné projevy závady
Odstranení
+ Otácky motoru prekroceny
+ Možné poškození
ventilu a pístu
-
Odstranit mechanické škody
+ Behem základního
nastavení napetí
menší než 10 V
+ Motor beží v nouzovem režimu
-
Zkontrolovat akumulátor, prípadne
jej dobít
=> Elektrická zarízení; opr. sk. 27
-
závady
f'\
"--
Rídicíjednotkumotoru prizpusobit
jednotce ovládání
škrtící klapky
=> Kap. 24-5
17973
Ridici jednotka skrtici klapky
Neni dosazen
spodní doraz
+ Škrtící klapka visí
+ Nastavovac škrticí
klapky visí nebo je
mechanicky poškozen
17978
Ridici jednotka motoru
zablokovana1)2)
+ Pokus o start neoprávneným klíckem
+ Pokus o manipulaci
.
+ Zkrat komunIkacního vedení
+ Potíže pri startování
+ Nedostatecná reakce na sešlápnutí pedálu akcelerace
-
Zkontrolovat
poškození príp.
znecištení škrticí
klapky
+ Problémy pri rozjezdu
-
Zkontrolovat jednotku ovládání škrticí klapky => Kap.
24-2
+ Motor naskocí a ihned zhasne
-
Zkontrolovat jednotku ovládání škrticí klapky => Kap.
24-2
-
Rídící jednotku mo-
+ Špatné kódování
+ Chyba v systému
imobilizéru
+ Vadný panel prístroju
+ Rídicí jednotka motoru obnovena a
neprizpusobena rídicí jednotce imobilizéru
-
toru priz.pu~obit
elektronlckemu
imobilizéru
=> Elektrícká zarízení; opr. sk. 96
Zkontrolovat elektronický imobilizér
=> Elektrická zarízení; opr. sk. 96
~
17989
Ridici jednotka ovladani skrtici klapky -J338-
Zakladni
nastaveni nebylo provedeno
+ Prizpusobení rídicí
jednotky škrtící klapky neprovedeno
+ Motor beží v nouzovem režimu
-
Rídicí jednotku motoru prizpusobit
jednotce ovládání
škrtící klapky
=> Kap. 24-5
18019
Zkrat na
+ Závada ve vedení
+ Kontrolka bez funkce
-
Zkontrolovat dato-
Pozadavek zapnuti
kostru
kontrolky
datové sbernice
vou sbernici
+ Špatná nebo vadná
rídicí jednotka motoru
18020
Chybne kodoRidici jednotka mo- vana
toru
+ Špatné kódování
í)
'-./
-
+ Motor nelze nastarto- vat
=> Kap. 24-6
Zkontrolovat kontrolku emisí
=> Elektrická schémata, hledání
závad a montážní
místa
Rídicí jednotku motoru nakódovat
=> Kap. 24-5
~
01-4
strana
10
Vlastní diagnostika
IV'
Vydání 06.02
800.5309.03.15
~
~
~
-
01
FABIA 2000>- Motor 1,4/55; 1,4/74 vstrikování
Zobrazení na -V.A.G155218021
Pozadavek zapnuti
kontrolky
Preruseni/
zkrat na plus
Možná prícina závady
. Závada ve vedení
datové sbernice
.
18034
Datovasbernice
pohonu
Chybiodezva
ríd. jednotky
prevodovky
18038
Snimac polohy plynoveho pedalu
-G79-1)2)
I
Signal prilis
maly
Špatná nebo vadná
rídicí jednotka motoru
.
Vadná kontrolka
.
Závada ve vedení
datové sbernice k rídicí jednotce prevodovky
Vadná rídicí jednotka automatické prevodovky
.
Možné projevy závady Odstranení závady
. Kontrolkabezfunkce - Zkontrolovat dato-
.
Vadná rídicí jednotka motoru
.
Prerušený vodic
poprípade zkrat na
kostru
.
-G79- vadný
18039
Snimac polohy plynoveho pedalu
-G79-1)2)
Signal prilis
velky
.
Zkrat na plus
.
-G79- vadný
18041
Snimac 2 polohy
pedalu akcelerace
-G185-1)2)
Signal prilis
maly
.
Prerušený vodic
poprípade zkrat na
kostru
.
-G185- vadný
18042
Snimac 2 polohy
pedalu akcelerace
Signal prilis
velky
.
Zkrat na plus
.
-G185- vadný
Chybiodezva
rídicí jednotky
klimatizace
.
Závada ve vedení
datové sbernice
.
Vadná rídicí jednotka klimatizace
.
Vadná rídicí jednotka motoru
.
Závada ve vedení
datové sbernice
.
Vadná rídicí jednotka airbagu
-
vou sbernici
=> Kap. 24-6
Zkontrolovat kontrolku emisí
=> Elektrická schémata, hledání
závad a montážní
místa
-
Zkontrolovat datovou sbernici
=> Kap. 24-6
Motor beží v nouzovém režimu se
zvýšenými
volnobežnými otáckami
Kontrola snímace
polohy pedálu akcelerace => Kap.
24-2
. Klimatizacenepracu- je nebonepracuje
správne
Zkontrolovat datovou sbernici
=> Kap. 24-6
. Špatnéjízdní vlastnosti
.
-G185-1)2)
18043
Datova sbernice
pohonu
18044
Datova sbernice
pohonu
Chybiodezva
ridici jednotky
airbagu
-
Zkontrolovat
rídicí
jednotku klimatizace =>Topení a
klimatizace; opr.
sk. 87
.
Systém airbag nepra- cuje správne
-
Zkontrolovat datovou sbernici
=> Kap. 24-6
Zkontrolovat rídicí
jednotku airbagu
=> Karoseriemontážní práce;
opr. sk. 01
f"'\
Vydání 06.02
800.5309.03.15
Vlastní díagnostika
IV
o 1-4 strana11
01
FABIA 2000
Zobrazení na -V.A.G155218045
Datovasbernice
pohonu
Chybiodezva
elektron.central. rozvodu
Možná prícina závady
. Závada ve vedení
datové sbernice
.
~
-
Motor 1,4/55; 1,4/74 vstrikování
Možné projevy závady
Odstranení
.
-
Špatné jízdní vlastnosti
Špatná nebo vadná
centrální rídicí jednotka -J519-
-
18047
Nesmyslny siSnimac 1/2 polohy gnal
plyn. pedalu- G79 +
G1852)
.
Prerušený vodic
-G79- a -G185-
.
Motor beží v nouzovém programu se
zvýšenými
volnobežnými otáckami
18048
Vadna ridici
jednotka1)
.
Vadná rídicí jednotka motoru
.
Motor nelze nastartovat
I
18057
Datova sbernice
pohonu
18058
Datova sbernice
pohonu
Vadna
. Závadave vedení
datovésbernice
. Špatnéjízdnívlastnosti
. Rídicíjednotkyneschopnéprenášet
data
Chybi odezva
od ridici jednotky ABS
Chybi odezva
od sdruzenych pristroju
.
Závada ve vedení
datové sbernice k rídicí jednotce ABS
.
Vadná rídicí jednotka ABS
.
Vadná rídicí jednotka motoru
.
Závada ve veden í
datové sbernice
.
Vadná rídicí jednotka panelu prístroju
Vadná rídicí jednotka motoru
.
. Špatnéjízdnívlastnosti
. Špatnéjízdnívlastnosti
Zkontrolovat datovou sbernici
~ Kap. 24-6
n
"-
Nacíst pamet
závad centrální rídicí jednotky
~ Elektrická zarizení; opr. sk. 90
Zkontrolovat snímac polohy pedálu
akcelerace ~ Kap.
24-2
- Zkontrolovat
napájení rídicí jednotky motoru
~ Kap. 24-5
-
18056
Datova sbernice
pohonu
závady
Vymenit ridicí jednotku motoru
-J537- ~ Kap. 24-5
-
Zkontrolovat datovou sbernici
~ Kap. 24-6
-
Nacíst pameti
závad všech rídicích jednotek
(Automatický test)
~ Kap. 01-1
-
Zkontrolovat datovou sbernici
~ Kap. 24-6
-
Nacíst pameti
závad všech rídicích jednotek
(Automatický test)
~ Kap. 01-1
-
Zkontrolovat datovou sbernici
~ Kap. 24-6
-
Zkontrolovat panel
prístroju
~ Elektrická zarízení; opr. sk. 90
18060
Nactete obsah pameti zavad ridici
jednotky prevodovky
. Závadave vedení
datovésbernice
. Špatnéjízdní vlastnosti
-
Vlastní diagnostika
rídicí jednotky automatické prevodovky ~ Automatická
prevodovka; opr.
sk. 01
18061
Nactete obsah pameti zavad ridici
jednotky ABS
. Závadave vedení
datovésbernice.
. Špatnéjízdnívlastnosti
-
Vlastní diagnostika
f\
'
r-,)
' /
rídicí jednotky ABS
~ Podvozek; opr.
sk. 45
I}
o 1-4
strana
12
Vlastní diagnostika
IV
Vydání 06.02
SOO.5309.03.15
'"
FABIA 2000
\
~
-
Motor 1,4/55; 1,4/74 vstrikování
01
Zobrazení na -V.A.G155218062
Nacteteobsahpametizavadpanelu
pristroju
Možná prícina závady
. Závadave vedení
datovésbernice
Možné projevy závady
. Špatnéjízdnívlastnosti
18064
Klimatizace vstup/
vystup
18065
Klimatizace vstup/
vystup
Zkrat na
kostru
.
.
18081
Signál rychlosti vozidla
Chybové
hlášení od RJ
ABS
.
18085
Kontrolka elektr.
ovladani plynu
-K132-1)
Zkrat na plus
. Kontrolkaproelektrickéovládáníplynu
bezfunkce
Zkontrolovat datovou sbernici
~ Kap. 24-6
-
18086
Kontrolka elektr.
ovladani plynu
-K132-1)
Zkrat na
kostru
Zkontrolovat panel
prístroju
~ Elektrická zarízení; opr. sk. 90
18087
Kontrolka elektr.
ovladani plynu
-K132-1)
Preruseni
. Vedenímázkrat na
plus
. Závadave vedení
datovésbernice
. Zkratvodicena
kostru
. Závadave vedení
datovésbernice
. Prerušenívedení
. Závadave vedení
datovésbernice
18097
Datová sbernice
pohonu
nesmyslná
odezva elektron. centrál.
rozvodu
. závadav datovém
vedeníCAN-Bus
.
-
Zkontrolovat datové vedení CANBus ~ Kap. 24-6
Zkontrolovat centrální rídicíjednotku
vozu -J519~ Elektrická zarízení; opr. sk. 90.
.
Zkrat na plus
Zkrat vodice na
kostru nebo plus
Závada ve vedení
datové sbernice
Závada na ABS nebo
na snímaci signálu
rychlosti
. špatnánebovadná
centrálnírídicíjednotkavozu-J519-
.
.
1
Odstranení
závady
-
Vlastní diagnostika
rídicí jednotky
sdruž. prístroju
~ Elektrická zarízení; opr. sk. 90
Klimatizace bez funk- ce
Zkontrolovat klimatizaci ~ Topení,
Klimatizace; opr.
sk. 87
Špatné jízdní vlastnosti
Špatné jizdní vlastnosti
-
Zkontrolovat datovou sbernici
~ Kap; 24-6
-
Vlastní diagnostika
rídicí jednotky ABS
~ Podvozek; opr.
sk. 45
-
1) pri této závade zapne rídicí jednotka motoru v panelu prístroju kontrolku emisí. Význam kontrolky emisí ~ Kap. 01-1.
2) pri této závade zapne rídicí jednotka motoru v panelu pristroju EPC-kontrolku. Význam EPC-kontrolky ~ Kap. 01-1.
Download

Vlastní diagnostika 4.pdf