SIMPLY CLEVER
Infotainment rádio Bolero
Návod k obsluze
Uspořádání tohoto Návodu k obsluze
(vysvětlivky)
Tento Návod k obsluze je členěn podle zcela přesných pravidel tak, aby Vám ulehčil
hledání a čerpání potřebných informací.
Členění kapitol, obsahu a věcného rejstříku
Text návodu je rozdělen do relativně krátkých odstavců, které jsou přehledně spojené do jednotlivých kapitol. Aktuální kapitola je vždy uvedena na dolním okraji pravé stránky.
Obsah, členěný podle kapitol, a podrobný věcný rejstřík na konci Návodu k obsluze
Vám pomohou rychle najít požadovanou informaci.
Směrová označení v textu
Všechny údaje jako „vlevo“, „vpravo“, „vpředu“, „vzadu“ jsou vztaženy ke směru jízdy.
Jednotky
Hodnoty jsou uváděny v metrických jednotkách.
Značky v textu

Označuje odkaz na odstavec s důležitými informacemi a bezpečnostními
pokyny v rámci jedné kapitoly.

Označuje konec odstavce.

Označuje pokračování odstavce na další straně.
®
Označuje registrovanou ochrannou známku.
Příklady popisu informací uvedených v návodu k obsluze
Stiskněte tlačítko Menu →  → Zvuk.
Tato informace znamená, že je třeba nejprve stisknout tlačítko Menu na přístroji
a poté stisknout funkční tlačítko  na displeji přístroje a potvrdit nabídku stisknutím funkčního tlačítka Zvuk.
Symbol „→“ označuje následující krok.
Příklad menu, dostupných nabídek, položek nebo funkcí.
xyz - první úroveň menu
■ xyz - druhá úroveň menu
■ xyz - třetí úroveň menu
■ xyz - první úroveň menu
■
Poznámky v textu
POZOR
Nejdůležitější jsou poznámky nadepsané POZOR. Poznámky nadepsané POZOR
Vás upozorňují na vážné nebezpečí nehody, příp. poranění.
UPOZORNĚNÍ
Poznámka nadepsaná Upozornění Vás upozorňuje na možná poškození Vašeho
vozidla (např. závada na převodovce) nebo na obecné nebezpečí nehody.
Životní prostředí
Poznámka nadepsaná Životní prostředí Vás upozorňuje na nutnost ochrany životního prostředí. Takto označené jsou například rady pro snížení spotřeby pohonných
hmot.
Poznámka
Poznámka jako taková Vás upozorňuje zcela obecně na informace důležité k provozu Vašeho vozidla.
Úvod
Rozhodli jste se pro vozidlo ŠKODA vybavené Infotainment rádiem Bolero (dále jen přístrojem), srdečně
Vám děkujeme za Vaši důvěru.
Nová koncepce obsluhy umožňuje provádět nastavení vozidla a ovládat některá elektronická zařízení centrálně prostřednictvím přístroje.
Přečtěte si proto pečlivě nejen tento Návod k obsluze, ale i návod k obsluze vozidla, protože postup v souladu
s těmito návody je předpokladem správného užívání vozidla.
S případnými dotazy ohledně Vašeho přístroje se obraťte na partnera ŠKODA.
Vaše ŠKODA AUTO a.s. (dále jen ŠKODA)
Systémy vozidla
Obsah
Nastavení vozidla
Použité zkratky
Věcný rejstřík
Úvodní informace
Důležitá upozornění
4
Přehled přístroje
5
Obsluha přístroje
Ovládání na displeji přístroje
8
Ovládání na displeji MAXI DOT
10
Hlasové ovládání
13
Nastavení přístroje
Nabídka Setup
16
Rádio
Obsluha
21
Nastavení rádia
24
Média
Obsluha
26
Zdroje signálu
28
Komunikace
Telefon a vysílací zařízení
33
Spojení přístroje s mobilním telefonem
36
Telefonní funkce
39
2
Obsah
43
Použité zkratky
Zkratka
A2DP
ACC
Význam
Advanced Audio Distribution Profile - softwarový profil přenosu dat pro Bluetooth® určený k jednosměrnému přenosu audiodat
adaptivní tempomat
AF
Alternative Freguencies - alternativní frekvence přijímané rozhlasové stanice
AM
amplitudová modulace - označení rozhlasového frekvenčního
pásma
ASR
regulace prokluzu hnacích kol vozidla
AVRCP
softwarový profil přenosu dat pro Bluetooth® podporující multimediální funkce
AV
Audio/vizuální signál zdroje - typický pro DVD přehrávače nebo
TV tunery
BT
Bluetooth® - bezdrátová komunikace umožňující přijímat
a odesílat hlasové a datové informace
DAB
Digital Audio Broadcasting - digitální rozhlasové vysílání
DRM
Digital Rights Management - technické metody, jejichž účelem
je kontrolovat či omezovat používání obsahu digitálních médií
ESC
kontrola stability vozidla
FM
frekvenční modulace - označení rozhlasového frekvenčního
pásma
HFP
Handsfree Profile - softwarový profil přenosu dat pro Bluetooth®, který umožňuje komunikaci mezi mobilním telefonem
a zařízením vozidla pro handsfree
GSM
Groupe Spécial Mobile - globální systém pro mobilní komunikaci, nejrozšířenější standard pro mobilní telefony
ID3 tag
přidaná vlastnost hudebního souboru, umožňuje zobrazit názvy interpretů, písní, alb atd.
KESSY
bezklíčové odemykání, startování a zamykání
NTSC
National Television System Committee - standard kódování
audiovizuálního signálu v Severní a střední Americe a v některých zemích jihovýchodní Asie
Zkratka
PAL
Význam
phase alternating line - standard kódování audiovizuálního
signálu ve většině zemí Evropy
PI
Program Identification - identifikace rozhlasové stanice pomocí unikátního kódu RDS
RDS
Radio Data System - systém určený k přenosu doplňkových informací u rozhlasového vysílání v pásmu FM
TP
Traffic Program identification - identifikace programu, který
přenáší dopravní informace
VIN
identifikační číslo vozidla
WMA
Windows Media Audio - komprimovaný zvukový formát
Použité zkratky

3
Prohlášení o shodě
Úvodní informace

Důležitá upozornění

na stra-
ŠKODA AUTO a.s. tímto prohlašuje, že infotainment systémy ŠKODA jsou ve shodě
se základními požadavky a dalšími ustanoveními směrnice 1999/5/ES.
Úvod k tématu

V této kapitole najdete informace k těmto tématům:
Prohlášení o shodě
Ochrana komponent
Nejprve si přečtěte úvodní informace a bezpečnostní pokyny
ně 4 a dodržujte je.
4
4

Ochrana komponent
V tomto Návodu k obsluze jsou popsány všechny možné součásti výbavy vozidla,
aniž by byly označeny jako mimořádná výbava, modelová varianta nebo výbava určená pouze pro některé trhy.

Ve Vašem vozidle tak nemusí být všechny součásti výbavy popsané v tomto Návodu k obsluze.
Některé elektronické řídicí jednotky jsou z výroby vybaveny funkcí ochrany komponentů.
Rozsah výbavy Vašeho vozidla vyplývá z Vaší smlouvy o koupi vozidla. Pro bližší
informace se obraťte na partnera ŠKODA1), u kterého jste vozidlo zakoupili.
Funkce ochrany komponentů je vyvinuta jako ochranný mechanismus pro:
Mějte prosím na paměti, že tento návod je pouze doplněním informací uvedených
v Návodu k obsluze vozidla, a proto je možné ho použít jen ve spojení s aktuálním
návodem k vozidlu. Podrobný popis některých funkcí uvedených v tomto návodu
naleznete v Návodu k obsluze vozidla.
› omezení funkce komponentů provozovaných mimo vozidlo;
› umožnění legitimní zástavby nebo výměny řídících jednotek v případě opravy
zástavbě do jiného vozu (např. po krádeži);
u servisního partnera ŠKODA1).
Pokud dojde k aktivaci ochrany komponentů, zobrazí se na displeji přístroje hlášení Ochrana komponent: Systém je nyní dostupný jen omezeně. Zapněte zapalování.
POZOR
Pokud po zapnutí zapalování nedojde k deaktivaci ochrany komponentů, obraťte
se na servisního partnera ŠKODA.
■
1)
4
Použitá terminologie » návod k obsluze, kapitola Úvod.
Úvodní informace
na stra-
› omezení funkce ve výrobě nebo v servisu namontovaných řídících jednotek po
Vyobrazení se mohou v detailech lišit od provedení Vašeho přístroje, jsou chápána jako obecné informace.
V první řadě věnujte pozornost řízení! Za řízení vozidla nesete jako řidič plnou odpovědnost.
■ Přístroj používejte jen tak, abyste měli vozidlo za každé dopravní situace plně pod kontrolou - hrozí nebezpečí nehody!
■ Hlasitost přístroje mějte nastavenou tak, aby bylo vždy slyšet zvukové signály zvenčí, např. zvukové znamení vozidel s právem přednosti jízdy, jako jsou
vozidla policie, zdravotnické záchranné služby a hasičského záchranného sboru.
■ Příliš hlasitá reprodukce může způsobit poškození sluchu!
Nejprve si přečtěte úvodní informace a bezpečnostní pokyny
ně 4 a dodržujte je.



Přehled přístroje

Úvod k tématu
V této kapitole najdete informace k těmto tématům:
Popis přístroje
Dotykový displej
Zapnutí/vypnutí přístroje
Nabídky přístroje
Nastavení hlasitosti
Nejprve věnujte pozornost bezpečnostním pokynům » strana 4, Důležitá upozornění.
Popis přístroje
5
5
6
6
6

Nejprve si přečtěte úvodní informace na straně 5 a dodržujte je.
Popis přístroje
 - zapnutí/vypnutí přístroje; nastavení hlasitosti
1
2 Volby a potvrzení
RADIO - nabídka Rádio » strana 21
3
MEDIA - nabídka Média » strana 26
4
5 Podle výbavy:
› MUTE - ztlumení zvuku
› PHONE - nabídka Telefon » strana 33
6 Podle výbavy:
› TP - dopravní zpravodajství » strana 23
› VOICE - hlasové ovládání » strana 13
SETUP - nastavení přístroje » strana 16
7
SOUND - nastavení zvuku » strana 17
8
CAR - nastavení systémů vozidla » strana 43
9
MENU - zobrazení nabídek přístroje » strana 6
10
11 Dotykový displej » strana 8

Dotykový displej

Nejprve si přečtěte úvodní informace na straně 5 a dodržujte je.
Přístroj je vybaven tzv. kapacitním dotykovým displejem, který je možné ovládat
pouze dotykem prstu.
UPOZORNĚNÍ
Displej ovládejte lehkým dotykem prstu. Na displej netlačte - nebezpečí poškození!
■ Nezkoušejte použít pro ovládání displeje žádné předměty - nebezpečí poškození!
■ Displej nečistěte žádnými rozpouštědly jako benzin nebo terpentýn, která by

mohla povrch displeje poškodit.
■
Obr. 1 Popis přístroje
Úvodní informace
5
Poznámka
Nabídky přístroje
Displej můžete čistit měkkou látkou a případné otisky prstů smýt čistým alkoholem. Dbejte přitom na to, abyste nepoškodili další části interiéru.
■ Displej není možné ovládat dotykem prstu v rukavici, resp. dotykem nehtu.
■ Nepřelepujte část přístroje pod displejem, mohli byste omezit funkčnost snímačů pro funkci přiblížení.
■ K ochraně displeje můžete použít ochrannou fólii pro dotykové displeje, která
neomezuje jeho funkci.
■ Jas displeje se automaticky nastavuje podle intenzity osvětlení v interiéru. Auto
matické nastavení je možné upravit ručně » strana 17.
■
Zapnutí/vypnutí přístroje

Nejprve si přečtěte úvodní informace na straně 5 a dodržujte je.
› Stiskněte tlačítko se symbolem

- přístroj se zapne, resp. vypne.
Po zapnutí přístroje se zapne zdroj zvuku a nabídka zvolená před vypnutím přístroje.
Pokud byl před vypnutím přístroj v nabídce Telefon a není zapnuté zapalování nebo není zapnutá funkce Bluetooth®, zobrazí se na displeji hlášení » strana 34.
Zapněte zapalování, resp. funkci Bluetooth® » strana 19.
Pokud je přístroj zapnutý a vytáhnete klíč ze zapalování, přístroj se automaticky
vypne. Po zapnutí zapalování se přístroj automaticky zapne.
Pokud byl přístroj vypnut tlačítkem se symbolem
přístroje po zapnutí zapalování nedojde.

, k automatickému zapnutí
Pokud je Vaše vozidlo vybaveno systémem KESSY, přístroj se po vypnutí motoru
a otevření dveří řidiče automaticky vypne. Pokud nejprve otevřete dveře řidiče
a následně vypnete motor, přístroj se vypne.
Pokud je vypnuté zapalování, přístroj se přibližně po půlhodině automaticky vypne

(ochrana akumulátoru vozidla před vybitím).
Obr. 2
Nabídky přístroje

Nejprve si přečtěte úvodní informace na straně 5 a dodržujte je.
Volba hlavní nabídky
› Stiskněte tlačítko MENU .
Funkční tlačítka v hlavní nabídce MENU
 - rádio » strana 21
 - média » strana 26
 - nastavení zvuku » strana 17
 - nastavení přístroje » strana 16
 - nastavení systémů vozidla » strana 43
 - nabídka Telefon » strana 33
Nastavení hlasitosti

Nejprve si přečtěte úvodní informace na straně 5 a dodržujte je.
Zvýšení hlasitosti
› Otáčejte tlačítkem se symbolem
Snížení hlasitosti
› Otáčejte tlačítkem se symbolem
Ztlumení zvuku
› Stiskněte tlačítko
tost na 0.
6
Úvodní informace

MUTE

doprava.

doleva.
nebo otáčejte tlačítkem se symbolem

a snižte hlasi
Poznámka
Změna hlasitosti se zobrazí na displeji přístroje.
Pokud je ztlumený zvuk, zobrazí se na displeji symbol .
Příliš hlasitá reprodukce může ve vozidle způsobit zvukové rezonance.
■ Příliš hlasitou nebo zkreslenou reprodukcí se mohou reproduktory ve vozidle
poškodit.
■ Reproduktory ve voze jsou konstrukčně odladěny na výstupní výkon přístroje
4x20 W.
■ U výbavy se Sound systémem jsou reproduktory odladěny na celkový výstupní
výkon zesilovače 570 W.
■
■
■

Úvodní informace
7
Oblasti na displeji, kterými se potvrzuje funkce nebo nabídka, se nazývají „funkční
tlačítka“.
Obsluha přístroje
Funkční tlačítka, která jsou bíle nebo zeleně podsvícená, jsou aktivní.
Ovládání na displeji přístroje

Funkční tlačítka, která jsou šedě podsvícená, nejsou aktivní.
Snímače přiblížení
V dolní části přístroje jsou zabudovány snímače přiblížení. V okamžiku přiblížení
ruky k těmto snímačům, přístroj přejde z režimu zobrazování do režimu ovládání
a použitelná funkční tlačítka se zvýrazní.
Úvod k tématu
V této kapitole najdete informace k těmto tématům:
Obsluha
Zadávací obrazovka s klávesnicí
Zadávací obrazovka s číselnou klávesnicí
8
9
9
Stavový řádek
V hlavní nabídce některých nabídek se v horní části displeje nachází stavový řádek
s údaji o čase, venkovní teplotě a informacemi aktuální nabídky.
Funkční tlačítka v hlavní nabídce
V hlavní nabídce některých nabídek se v dolní části displeje nachází funkční tlačítka se symboly funkcí nebo nabídek.
Nejprve věnujte pozornost bezpečnostním pokynům » strana 4, Důležitá upozornění.
V této kapitole je popsána obsluha přístroje, práce s dotykovým displejem a různými typy zadávacích klávesnic.
Obsluha

Volba nabídky/položky
› pohybem prstu po displeji v požadovaném směru
› otáčením tlačítka 2 » obr. 1 na straně 5
Pokud provádíte volbu otáčením tlačítka 2 , je aktuální položka zeleně zvýrazněna.
Obr. 3
Zobrazení na displeji
Potvrzení nabídky/položky
› dotykem prstu na funkční tlačítko
› stisknutím tlačítka 2
Návrat do nadřazené nabídky
v závislosti na kontextu
› stisknutím 
› stisknutím příslušného tlačítka vedle displeje
› dotykem prstu na displeji mimo vyskakovací okno

Nejprve si přečtěte úvodní informace na straně 8 a dodržujte je.
Popisek k obrázku
A aktuální nabídka
B návrat do nadřazené nabídky
C funkce se „zatrhávacím políčkem“ 
D posuvník - poloha v nabídce, posun v nabídce pohybem prstu na posuvníku
E položka s „vyskakovacím oknem“ 
8
Obsluha přístroje
Zapnutí/vypnutí funkce se „zatrhávacím políčkem“
provádí se stisknutím příslušného funkčního tlačítka
›  nebo  - funkce je zapnutá
›  nebo  - funkce je vypnutá
Nastavení hodnoty
› provádí se dotykem na funkční tlačítka se symboly / , / , -/ +
› provádí se dotykem nebo pohybem prstu po stupnici

Během zadávání jsou k dispozici pouze znaky, které umožňují smysluplné zadání.
Nezapomínejte zadat mezeru u složených výrazů (např. Lorem Ipsum). Záznamy je
možné zadávat bez diakritických znamének.
Poznámka
U některých nabídek nebo položek se zobrazuje aktuálně zvolené nastavení, např. Vzdálenost: km, resp. Vzdálenost: mi.
Zadávací obrazovka s klávesnicí

Už při zadávání znaků probíhá vyhledávání nejvhodnějších položek se zadávaným
výrazem, není tedy třeba zadávat celý název záznamu.
Vedle textového řádku A se zobrazuje počet odpovídajících položek ve funkčním
tlačítku B .
Obr. 4
Zadávací obrazovka
Čísla 1-99 zobrazují počet nalezených shodných záznamů. Pokud je záznamů více,
zobrazí se místo čísla **. Pokud je nalezeno méně než 6 nalezených záznamů, jejich seznam se automaticky zobrazí.

Zadávací obrazovka s číselnou klávesnicí

Obr. 5
Zadávací obrazovka s číselnou
klávesnicí
Nejprve si přečtěte úvodní informace na straně 8 a dodržujte je.
Zadávací obrazovka s klávesnicí slouží k zadávání záznamů, resp. vyhledávání záznamů v paměti přístroje (např. telefonního kontaktu, adresy, atp.).
Popis funkčních tlačítek
 - návrat do nadřazené nabídky
 - zobrazení nabídky vyhledaných kontaktů, údaj o počtu odpovídajících kontaktů
 - mazání znaků v zadávacím řádku
 - přepnutí velká/malá písmena
 - zobrazení nabídky tlačítek zvoleného jazyka, včetně znaků s diakritikou
» strana 18
 - přepnutí na číslice a zvláštní znaky
 - přepnutí na zvláštní znaky
 - přepnutí na písmena
 - zadávání mezer
 - potvrzení textu napsaného v zadávacím řádku

Nejprve si přečtěte úvodní informace na straně 8 a dodržujte je.
Zadávací obrazovka s klávesnicí se používá především pro zadávání čísel, např.
v nabídce Telefon » strana 40.
Popis funkčních tlačítek
 - návrat do nadřazené nabídky
 - mazání znaků v zadávacím řádku

Stisknutím funkčního tlačítka klávesnice v zadávací obrazovce se požadovaný
znak objeví v textovém řádku A .
Obsluha přístroje
9
Ovládání na displeji MAXI DOT

Ovládání tlačítky na ovládací páčce
Úvod k tématu
Obr. 6
Tlačítka na ovládací páčce
V této kapitole najdete informace k těmto tématům:
Ovládání tlačítky na ovládací páčce
Ovládání tlačítky na multifunkčním volantu - Audio
Ovládaní tlačítky na multifunkčním volantu - Telefon
10
10
12
Nejprve věnujte pozornost bezpečnostním pokynům » strana 4, Důležitá upozornění.
Některé funkce přístroje se zobrazují také na displeji MAXI DOT1) a podle výbavy
vozu je možné je ovládat následujícím způsobem.
■
■
tlačítky na ovládací páčce » strana 10
tlačítky na multifunkčním volantu » strana 10
Poznámka
Pokud je zapnuté zapalování a jsou rozsvícena obrysová světla, budou podsvícená

i tlačítka na multifunkčním volantu.

Nejprve si přečtěte úvodní informace na straně 10 a dodržujte je.
Jednotlivé nabídky a jejich položky zobrazované na displeji MAXI DOT je možné
ovládat tlačítky na páčce.
A
A
B
dlouhé stisknutí - vyvolání hlavní nabídky
krátké stisknutí - volba jednotlivých položek, resp. nabídek
krátké stisknutí - zvolení položky, resp. nabídky

Ovládání tlačítky na multifunkčním volantu - Audio

Nejprve si přečtěte úvodní informace na straně 10 a dodržujte je.
Jednotlivé položky zobrazované na displeji MAXI DOT v nabídce Audio je možné
ovládat tlačítky na multifunkčním volantu.
Obr. 7 Multifunkční volant: ovládací tlačítka
1)
Popis zobrazení na displeji MAXI DOT » návod k obsluze, kapitola Informační systém
10
Obsluha přístroje
Zobrazované informace na displeji MAXI DOT (dle zvolené nabídky)
■ Rádio
■ aktuální frekvenční pásmo rádiové stanice;
■ aktuálně přehrávané stanice z dostupných rozhlasových stanic daného frekvenčního pásma, pokud jich je dostupných méně jak 5;
■ pokud je dostupných víc než 5 stanic, zobrazí se seznam dostupných rozhlasových stanic s možností volby;
■ zprávy dopravního zpravodajství TP.

■
Média
název titulu
■
Ovládací tlačítka nabídky Audio - Rádio/Média
a)
b)
c)
d)
Funkce
Tlačítko » obr. 7
Akce
1
Krátké stisknutí
Přepínání zdroje (přepínání frekvenčních pásem a připojených zdrojů)
1
Dlouhé stisknutí
Přepínání mezi nabídkami Rádio a Média s vyvoláním posledního stavu kontextu (např. naposledy přehrávaná
rozhlasová stanice nebo titul)
2
Krátké stisknutí
2
Otáčení nahoru
2
Otáčení dolů
Rádio
Média
Vypnutí/zapnutí zvukua)
Zastavení/zapnutí přehrávaní titulu
Zvýšení hlasitostib)
Snížení hlasitostib)
Posun na další uloženou stanici v seznamu stanic,
resp. na stanici uloženou v paměti stanicc)
Přerušení dopravního hlášení
Posun na další tituld)
3
Krátké stisknutí
3
Dlouhé stisknutí
Přerušení dopravního hlášení
Rychlý posun vpředd)
4
Krátké stisknutí
Posun na předchozí uloženou stanici v seznamu stanic,
resp. na stanici uloženou v paměti stanic
Přerušení dopravního hlášení
Posun na předchozí titul do 5 s přehrávání titulu,
po 5 s posun na začátek titulud)
4
Dlouhé stisknutí
Přerušení dopravního hlášení
Rychlý posun zpět
5
Krátké stisknutí
Přerušení dopravního hlášení
Bez funkce
5
Otáčení nahoru
Zobrazení seznamu dostupných stanic
Listování nahoru
Posun na předchozí tituld)
5
Otáčení dolů
Zobrazení seznamu dostupných stanic
Listování dolů
Posun na další tituld)
6
Krátké stisknutí
Vstup do hlavní nabídky
K opětovnému zapnutí zvuku dojde stisknutím tlačítka, resp. otočením tlačítka 2 .
Pokud systém přehrává zvuková hlášení v dialogu hlasového ovládání přístroje, bude ovlivněna hlasitost tohoto zvukového hlášení.
Volba závislá na kontextu.
Neplatí pro AUX.
Poznámka
Vozidla s výbavou Sound system CANTON® jsou vybavena reproduktorovou soustavou včetně středového reproduktoru a subwooferu.

Obsluha přístroje
11
Ovládaní tlačítky na multifunkčním volantu - Telefon

Nejprve si přečtěte úvodní informace na straně 10 a dodržujte je.
Jednotlivé položky zobrazované na displeji MAXI DOT v nabídce Telefon je možné
ovládat tlačítky na multifunkčním volantu.
Obr. 8 Multifunkční volant: ovládací tlačítka
Ovládací tlačítka nabídky Telefon
Tlačítko » obr. 8
Akce
Krátké stisknutí
Ztlumení zvuku (MUTE)
1
Otáčení nahoru
Zvýšení hlasitosti
1
Otáčení dolů
Snížení hlasitosti
2
Krátké stisknutí
Přijmutí hovoru, ukončení hovoru, vstup do hlavního menu telefonu, seznam volání, volání zvoleného kontaktu
Odmítnutí hovoru, opakování posledního hovoru (redial)
2
Dlouhé stisknutí
3
Otáčení nahoru/dolů
3
Krátké stisknutí
Potvrzení zvolené položky
4
Krátké stisknutí
Návrat v nabídce o úroveň výš
4
Dlouhé stisknutí
Návrat do hlavní nabídky
Funkce telefonních hovorů na displeji MAXI DOT
V závislosti na kontextu je možné zvolit následující funkce.
Příchozí hovor
■
■
■
 Přijmout - přijmutí hovoru
 Odmít. - odmítnutí hovoru
 Ignorovat - ignorování hovoru
Odchozí hovor
■
 Ukončit - ukončení volání
12
Funkce
1
Obsluha přístroje
Seznam volání, předchozí položka
Probíhající hovor
■
■
■
 Konec - ukončení hovoru
 Vyp. mikro - vypnutí mikrofonu
 Zap. mikro - zapnutí mikrofonu
Symboly na displeji MAXI DOT
Symbol
Význam

Stav nabití baterie mobilního telefonua)

Síla signálua)

Symbol
a)
Hlasové ovládání může ovládat řidič i spolujezdec.
Význam

S přístrojem je spojen telefon

Zmeškané hovory (pokud je zmeškaných hovorů více, zobrazí
se u symbolu informace o počtu zmeškaných hovorů)
POZOR
V první řadě věnujte pozornost dění na silnici! Jako řidič nesete plnou odpovědnost za dopravní bezpečnost. Systém používejte jen tak, abyste měli vozidlo za každé dopravní situace plně pod kontrolou - nebezpečí nehody!
■ Systém hlasového ovládání nepoužívejte v případě nouze nebo ve stresu.
Vaše hlasové příkazy nemusí být v takové situaci rozpoznány. Telefonní spojení se pak nemusí navázat nebo to trvá vzhledem k okolnostem příliš dlouho.
Číslo nouzového volání volte ručně!
■
Tuto funkci podporují pouze některé mobilní telefony.
Seznam volání
Na displeji MAXI DOT je možné zobrazit a používat pouze seznam volání.
Pokud seznam volání neobsahuje žádnou položku, zobrazí se na displeji MAXI
DOT hlášení Žádné záznamy.

V seznamu volání se u jednotlivých položek zobrazují následující symboly.
Symbol
Podmínky funkce
Význam

Příchozí hovor

Odchozí hovor

Zmeškaný hovor


Hlasové ovládání

Úvod k tématu
V této kapitole najdete informace k těmto tématům:
Podmínky funkce
Zapnutí/vypnutí
Pomoc k hlasovému ovládání
Obsluha
Nerozpoznání hlasového příkazu
Možnost opravy zadání hlasového příkazu
Přerušení/obnovení zadávání hlasového příkazu
Hlasových příkazy neobsažené v nápovědě
Nejprve věnujte pozornost bezpečnostním pokynům » strana 4, Důležitá upozornění.
Některé funkce přístroje je možné ovládat pomocí hlasových příkazů. Tím se
urychlí práce s přístrojem a zvýší se komfort při řízení vozidla.
13
14
14
14
15
15
15
15
Nejprve si přečtěte úvodní informace a bezpečnostní pokyny
ně 13 a dodržujte je.
na stra-
Podmínky pro funkčnost hlasového ovládání.
 Zapnuté zapalování.
 Zapnutý přístroj.
 Neprobíhá žádný telefonní hovor.
 Není aktivována pomoc při parkování.
Podmínky pro optimální srozumitelnost hlasových příkazů.
› Vyslovujte hlasové příkazy, pouze pokud je na displeji přístroje, resp. na informačním displeji, zobrazený symbol .
› Mluvte normální intenzitou hlasu bez přízvuku a nadměrných pomlk.
› Vyvarujte se špatné výslovnosti.
› Zavřete dveře, okna a střešní okno, aby systém hlasového ovládání nebyl rušen
hlukem okolí.
› Při vyšší rychlosti doporučujeme mluvit hlasitěji, aby hlasový příkaz nebyl
přehlušen zvýšenou hladinou okolního zvuku.
› Během hlasového ovládání omezte vedlejší zvuky ve vozidle, např. současně hovořící cestující.
UPOZORNĚNÍ
Pro některé jazyky není hlasové ovládání dostupné. Na tuto skutečnost přístroj
upozorňuje textovým hlášením zobrazeným na displeji po nastavení jazyka přístroje » strana 16.
Hlasové ovládání je možné využít v nabídkách Rádio, Média a Telefon.
Obsluha přístroje
13

Poznámka
Pomoc k hlasovému ovládání
Během hlasového ovládání nejsou reprodukována žádná dopravní hlášení.
Některé hlasové příkazy musí být při zadávání v závislosti na zvoleném komunikačním jazyku hláskovány, např. volba zdroje Karta „S D“ jedna.
■
■


Nejprve si přečtěte úvodní informace a bezpečnostní pokyny
ně 13 a dodržujte je.
na stra-
Zahájit úvod
Po vyslovení hlasového příkazu Zahájit úvod se přehraje jedna ze sedmi částí návodu k hlasovému ovládání.
Zapnutí/vypnutí
Jednotlivé části úvodu je možné vyvolat samostatně vyslovením příkazu Úvod
část ... a číslice 1 až 7.
Nápověda
Po vyslovení hlasového příkazu Nápověda získáte nabídku možných hlasových
příkazů v závislosti na kontextu. V některých případech se po dalším hlasového
příkazu Nápověda přehraje jiná část nápovědy s nabídkou dalších možných hlasových příkazů.
Nápověda neobsahuje všechny možné příkazy.
Obsluha
Obr. 9 Multifunkční volant

Nejprve si přečtěte úvodní informace a bezpečnostní pokyny
ně 13 a dodržujte je.

na stra-
Zapnutí hlasového ovládání
› Krátkým stisknutím tlačítka
› Krátkým stisknutím tlačítka
Obsluha přístroje
na stra-
Vyslovujete popisy zeleně zvýrazněných funkčních tlačítek. Např. funkční tlačítko
Volat číslo je možné vyvolat hlasovým příkazem „Volat číslo“.
Nastavení hlasového ovládání » strana 19.
Symboly v nabídce hlasového ovládání
Zobrazování nabídky a zvukovou signalizaci je možné vypnout/zapnout » strana
19.
Vypnutí hlasového ovládání
› Dlouhým nebo dvojitým stisknutím tlačítka VOICE na přístroji.
› Dlouhým nebo dvojitým stisknutím tlačítka se symbolem  na multifunkčním
volantu.
› Dotykem prstu na displej (kromě funkčního tlačítka se symbolem ).
› Stisknutím některého z tlačítek na přístroji (kromě krátkého stisknutí tlačítka
VOICE ).
› Vyslovením hlasového příkazu Zrušit hlasové ovládání.
Nejprve si přečtěte úvodní informace a bezpečnostní pokyny
ně 13 a dodržujte je.
Hlasové ovládání je možné převážně ovládat způsobem „Řekni, co vidíš“.
na přístroji.
1 se symbolem  na multifunkčním volantu.
VOICE
Zapnutí hlasového ovládání je signalizováno zvukovým signálem a na displeji přístroje se zobrazí nabídka základních hlasových příkazů pro danou nabídku přístroje.
14





přehrává se hlasový výstup
čeká se na hlasový příkaz
pozastavené zadávání hlasového příkazu » strana 15
rozpoznává se hlasový příkaz
Pokud systém přehrává hlasový výstup, není nutné čekat na přehrání celého hlášení. Hlášení se ukončí krátkým stisknutím tlačítka VOICE nebo tlačítka se symbolem  na multifunkčním volantu. Tím se hlasový výstup přeruší a je očekáván nový hlasový příkaz.


Nerozpoznání hlasového příkazu

Nejprve si přečtěte úvodní informace a bezpečnostní pokyny
ně 13 a dodržujte je.
Hlasových příkazy neobsažené v nápovědě

na stra-
Pokud systém nerozpozná hlasový příkaz, odpoví hlášením Zopakujte zadání.
a umožní nové zadání.
Funkce
Po třetím nerozpoznaném hlasovém příkazu systém odpoví hlášením Hlasové
ovládání zrušeno. a hlasové ovládání se ukončí.
Návrat do předchozí nabídky

Hlasový příkaz
Zpět
Další strana

Listování v nabídce/seznamu/
adresáři
Možnost opravy zadání hlasového příkazu

na stra-
Hlasové příkazy pro prohlížení nabídek, složek a adresářů v jednotlivých nabídkách.
Po druhém nerozpoznaném hlasovém příkazu systém přehraje nápovědu
a umožní nové zadání.
Nejprve si přečtěte úvodní informace a bezpečnostní pokyny
ně 13 a dodržujte je.
Nejprve si přečtěte úvodní informace a bezpečnostní pokyny
ně 13 a dodržujte je.
Předchozí strana
První strana
Poslední strana
na stra-

Hlasový příkaz je možné opravit, změnit, nebo znovu zadat krátkým stisknutím
tlačítka VOICE na přístroji, nebo krátkým stisknutím tlačítka se symbolem  na
multifunkčním volantu, ale pouze pokud je ještě zobrazen symbol .
Není tedy nutné čekat do doby, než systém začne hlasový příkaz rozpoznávat.

Přerušení/obnovení zadávání hlasového příkazu

Nejprve si přečtěte úvodní informace a bezpečnostní pokyny
ně 13 a dodržujte je.
na stra-
Zadávání hlasového příkazu je možné v některých nabídkách přerušit otočením
tlačítka 2 » obr. 1 na straně 5.
V takovém případě se symbol  na displeji přístroje, resp. na informačním displeji
změní na .
Obnovení zadávání
› stisknutím funkčního tlačítka se symbolem ;
› stisknutím tlačítka VOICE na přístroji;
› stisknutím tlačítka se symbolem  na multifunkčním volantu.

Obsluha přístroje
15
Hlavní nabídka
Nastavení přístroje
Obr. 10
Nastavení přístroje: hlavní nabídka
Nabídka Setup

Úvod k tématu
V této kapitole najdete informace k těmto tématům:
Hlavní nabídka
Nastavení zvuku
Nastavení displeje
Nastavení času a data
Nastavení klávesnice
Nastavení doplňkových jazyků klávesnice
Nastavení jednotek
Nastavení hlasového ovládání
Obnovení nastavení z výroby
Nastavení Bluetooth®
16
17
17
18
18
18
18
19
19
19

V hlavní nabídce můžete nastavit základní parametry přístroje.
Volba hlavní nabídky
› Stiskněte tlačítko
Nejprve věnujte pozornost bezpečnostním pokynům » strana 4, Důležitá upozornění.
V této kapitole je popsáno základní nastavení přístroje.
Další nastavení je popsáno v jednotlivých nabídkách
■
■
■
■
1)
Rádio » strana 24
Média » strana 27
Telefon » strana 35
Nastavení systémů vozidla » strana 43
Není možné vždy zaručit správné zobrazení znaků specifických pro daný jazyk (např. u informací
ID3 tag).
16
Nastavení přístroje
Nejprve si přečtěte úvodní informace na straně 16 a dodržujte je.

SETUP .
Nabídky v hlavní nabídce nastavení přístroje
■ Zvuk - nastavení zvuku » strana 17
■ Displej - nastavení displeje » strana 17
■ Čas a datum - nastavení času a data » strana 18
■ Jazyk / Language - výběr jazyka přístroje1)
■ Klávesnice: - rozložení kláves pro zadávání textu » strana 18
■ Doplňkové jazyky klávesnice - možnost zadávání jiných znaků, než které jsou
platné pro zvolený jazyk » strana 18
■ Jednotky - nastavení jednotek » strana 18
■ Hlasové ovládání - nastavení hlasového ovládání » strana 19
■ Bezpečně odebrat kartu SD 1 - bezpečné vyjmutí paměťové SD karty
■ Bezpečně odebrat datový nosič USB - bezpečné odpojení USB zdroje
■ Tovární nastavení - obnovení nastavení z výroby » strana 19
■ Bluetooth - nastavení funkce Bluetooth® » strana 19
■ Informace o systému - zobrazení informací o systému
■ Číslo zařízení: ... - číslo přístroje
■ Hardware: ... - použitý hardware
■ Software: ... - verze softwaru

Codec médií: ... - verze mediálních codeků
Aktualizovat software - manuální aktualizace softwaru
Copyright - informace o použitých licencích a autorských právech dostupné
pouze v anglickém jazyce
■

Nastavení zvuku
■
■
■
■
■
Obr. 11 Nastavení zvuku/Nastavení Balance - Fader

Nejprve si přečtěte úvodní informace na straně 16 a dodržujte je.
› Stiskněte tlačítko
■
SOUND
nebo stiskněte tlačítko
SETUP
→ Zvuk.
Hlasitost - nastavení hlasitosti
■ Dopravní hlášení - nastavení úrovně hlasitosti příchozích dopravních zpravodajství (TP)
■ Hlasové ovládání- nastavení úrovně hlasitosti hlasového ovládání
■ Maximální hlasitost při zapnutí - nastavení maximální úrovně hlasitosti při zapnutí
■ Hlasitost v závisl. na rychlosti - zvýšení hlasitosti při zvýšení rychlosti jízdy
■ Telefon - nastavení úrovně hlasitosti telefonu
■ Hlasitost iPodu - nastavení úrovně hlasitosti připojeného iPodu
■ Tichá - nízká hlasitost
■ Střední - střední hlasitost
■ Hlasitá - vysoká hlasitost
■ Hlasitost AUX - nastavení úrovně hlasitosti zařízení připojeného přes AUX
■ Tichá - nízká hlasitost
■ Střední - střední hlasitost
■ Hlasitá - vysoká hlasitost
Bluetooth-audio - nastavení úrovně hlasitosti připojeného Bluetooth® zařízení
■ Tichá - nízká hlasitost
■ Střední - střední hlasitost
■ Hlasitá - vysoká hlasitost
■ Pokles hlas. audia: - nastavení snížení hlasitosti během aktivní kontroly vzdálenosti při parkování
■ Vypnuto - vypnuto
■ Slabý - nízké
■ Střední - střední
■ Silný - vysoké
Basy - Středy - Výšky - nastavení basů, středů a výšek
Balance - Fader - vyvážení hlasitosti vlevo a vpravo, vpředu a vzadu
Potvrzovací tón - zapnutí/vypnutí zvukového znamení při stisku kláves
Subwoofer - nastavení úrovně hlasitosti subwooferu
CANTON rozšířená nastavení - nastavení sound systému Canton®
■ Předvolby nastavení zvuku - nastavení ekvalizéru
■ Hudba - hudba
■ Řeč - řeč
■ Prostorová optimalizace: - nastavení prostorové optimalizace vnímání zvuku
■ Vypnuto - nastavení pro celý prostor vozidla
■ Vpředu - optimalizované nastavení pro cestující na předních sedadlech
■ Řidič - optimalizované nastavení pro řidiče
■ CANTON Surround - virtuální surround systém Canton® (aktivní při přehrávání
médií)
■
■
■

Nastavení displeje

Nejprve si přečtěte úvodní informace na straně 16 a dodržujte je.
› Stiskněte tlačítko
SETUP
→ Displej.

Nastavení přístroje
17
■
■
■
■
Vypnout obrazovku (za 10 s) - zapnutí/vypnutí displeje do tzv. úsporného režimu1)
Jas: - nastavení stupně jasu displeje
■ Nejsvětlejší - nejsvětlejší
■ Světlejší - světlejší
■ Střední - střední
■ Tmavší - tmavší
■ Nejtmavší - nejtmavší
Potvrzovací tón - zapnutí/vypnutí zvukového znamení při stisku kláves
Zobrazit čas v režimu Standby - zobrazení času a data na displeji, pokud je zapnuté zapalování a přístroj je vypnutý
■
■


■
■
■
■
■
■
SETUP
Nastavení klávesnice

Nejprve si přečtěte úvodní informace na straně 16 a dodržujte je.
› Stiskněte tlačítko
1)
SETUP
→ Klávesnice:
Pokud nedojde během 10 s k aktivaci displeje buď přiblížením k displeji nebo dotykem na displej nebo
tlačítkem nabídek 2 » obr. 1 na straně 5, bude zobrazen pouze černý displej. Displej uvedete do aktivního režimu přiblížením ruky k displeji nebo dotykem na displej nebo stisknutím tlačítka nabídek
2.
18
Nastavení přístroje
› Stiskněte tlačítko
SETUP
→ Doplňkové jazyky klávesnice.
Přepínaní mezi zvolenými jazyky je pak možné vyvolat v zadávací obrazovce s klávesnicí stisknutím  » strana 9.

Nastavení jednotek
→ Čas a datum.
Čas: - nastavení času
Letní čas - zapnutí/vypnutí nastavení letního času
Časová zóna: - volba časové zóny
Formát času: - nastavení formátu času
■ 12h
■ 24h
Datum: - nastavení data
Formát data: - nastavení formátu data
■ DD.MM.RRRR - den - měsíc - rok
■ RRRR-MM-DD - rok - měsíc - den
■ MM-DD-RRRR - měsíc - den - rok
Nejprve si přečtěte úvodní informace na straně 16 a dodržujte je.
V této nabídce je možné zvolit rozložení znaků klávesnice pro daný jazyk a tím
rozšířit možnost rychlého zadávání používaných znaků ve zvoleném jazyce.
Nejprve si přečtěte úvodní informace na straně 16 a dodržujte je.
› Stiskněte tlačítko

Nastavení doplňkových jazyků klávesnice
Nastavení času a data

ABC - řazení kláves podle abecedy
QWERTZ - řazení kláves v systému QWERTZ (podle rozložení na počítačové klávesnici)

Nejprve si přečtěte úvodní informace na straně 16 a dodržujte je.
› Stiskněte tlačítko
■
■

■
■
SETUP
→ Jednotky.
Vzdálenost: - jednotky vzdálenosti
■ km - kilometry
■ mi - míle
Rychlost: - jednotky rychlosti
■ km/h - kilometry za hodinu
■ mph - míle za hodinu
Teplota: - jednotky teploty
■ ° - stupně Celsia
■ ° - stupně Fahrenheita
Objem: - jednotky objemu
■ l - litry
■ gal (US) - galony (US)
■ gal (UK) - galony (UK)

■
Spotřeba: - jednotky spotřeby
l/100km - litrů na 100 kilometrů
km/l - kilometrů na litr
mpg (US) - mil na galon (US)
mpg (UK) - mil na galon (UK)
Spotřeba plynu: - jednotky spotřeby plynu
■ kg/100km - kilogramů na 100 kilometrů
■ km/kg - kilometrů na kilogram
■ m³/100 km - metrů krychlových na 100 kilometrů
■ km/m³ - kilometrů na metr krychlový
Tlak: - jednotky tlaku v pneumatikách
■ kPa - kilopascaly
■ bar - bary
■ psi - libry na čtverečný palec
Obnovení nastavení z výroby
■
■
■
■
■
■

Nejprve si přečtěte úvodní informace na straně 16 a dodržujte je.
› Stiskněte tlačítko

■
■
■
■
■
■
■
■
■
SETUP
→ Tovární nastavení.
Obnovit výrobní nastavení - obnovení všech nastavení z výroby
Zvuk - obnovení nastavení zvuku
Rádio - obnovení nastavení rádia
Vozidlo - obnovení nastavení systémů vozidla
Telefon - obnovení nastavení telefonu
Média - obnovení nastavení médií
Hlasové ovládání - obnovení nastavení hlasového ovládání
Bluetooth - obnovení nastavení funkce Bluetooth®
Systém - obnovení nastavení systému

Nastavení hlasového ovládání

› Stiskněte tlačítko
■
■
■
■
■
Nastavení Bluetooth®
Nejprve si přečtěte úvodní informace na straně 16 a dodržujte je.
SETUP

→ Hlasové ovládání.
Styl dialogu: - nastavení stylu dialogu
■ Dlouhý - dlouhý dialog (systém přehrává nezkrácená zvuková hlášení)
■ Krátký - krátký dialog (systém některá zvuková hlášení zkrátí nebo je nahradí
akustickým signálem)
Zobrazit možné příkazy - zapnutí/vypnutí zobrazení nabídky základních hlasových příkazů při zapnutí hlasového ovládání
Počáteční tón hlasového ovládání - zapnutí/vypnutí zvukové signalizace při zapnutí hlasového ovládání
Koncový tón hlasového ovládání - zapnutí/vypnutí zvukové signalizace při vypnutí hlasového ovládání
Zadávací tón v hlasovém dialogu - zapnutí/vypnutí zvukové signalizace možnosti zadání hlasového příkazu
Nejprve si přečtěte úvodní informace na straně 16 a dodržujte je.
› Stiskněte tlačítko
■
■
■

■
SETUP
→ Bluetooth.
Bluetooth - zapnutí/vypnutí funkce Bluetooth®
Viditelnost: - zapnutí/vypnutí viditelnosti jednotky Bluetooth® pro okolní zařízení
■ Viditelný - trvalé zapnutí viditelnosti
■ Neviditelný - vypnutí viditelnosti
■ Při startování - zapnutí viditelnosti na dobu 5 min po zapnutí zapalování, nebo
do doby, než rychlost vozidla překročí rychlost 5 km/h
Jméno: - otevření zadávací obrazovky s klávesnicí - změna jména jednotky přístroje
Spárovaná zařízení - zobrazení seznamu spárovaných Bluetooth® zařízení, připojení, resp. smazání spárovaného zařízení, smazání seznamu spárovaných zařízení
■ Smaz. vše - smazání všech spárovaných Bluetooth® zařízení
■  - smazání spárovaného Bluetooth® zařízení

Nastavení přístroje
19
■
■
1)
Hledat zařízení - vyhledávání dostupných externích zařízení s aktivovanou
funkcí Bluetooth® a zapnutou viditelností
Bluetooth-Audio (A2DP/AVRCP) - zapnutí/vypnutí možnosti připojení Bluetooth® profilu A2DP a AVRCP1)
A2DP a AVRCP jsou Bluetooth® profily podporující multimediální funkce.
20
Nastavení přístroje

Hlavní nabídka
Rádio
Obr. 12
Rádio: hlavní nabídka
Obsluha

Úvod k tématu
V této kapitole najdete informace k těmto tématům:
Hlavní nabídka
Seznam dostupných stanic
Naladění a uložení rozhlasové stanice
Prohledávání dostupných stanic (Scan)
Loga stanic
Dopravní zpravodajství
Informace o stanici (DAB)
21
22
22
23
23
23
24

Informace a funkční tlačítka » obr. 12
A zvolená rozhlasová stanice (frekvence nebo název)
B předvolby stanic
C paměťové skupiny předvoleb
D volba rozhlasového pásma (FM / AM / DAB)
 seznam dostupných stanic » strana 22
 ruční/poloautomatické ladění stanic » strana 22
  přepínání rozhlasových stanic buď v seznamu dostupných stanic, nebo
v předvolbách podle nastavení nabídky Šipky: » strana 24, Nastavení
 nastavení rádia
 informace o rozhlasové stanici (DAB) » strana 24
Nejprve věnujte pozornost bezpečnostním pokynům » strana 4, Důležitá upozornění.
Přístroj umožňuje příjem analogového rozhlasového vysílání v pásmech FM a AM
a digitálního rozhlasového vysílání DAB.
Rozhlasové vysílání DAB umožňuje vysílat více rozhlasových stanic v jedné skupině na stejné frekvenci. Navíc umožňuje přenos různých doplňkových dat a informací (např. zprávy, sport, počasí, varování, apod.).
Poznámka
Parkovací domy, tunely, vysoké budovy nebo hory mohou rádiový signál rušit
natolik, že dojde k jeho úplnému výpadku.
■ U vozidel s anténami ve sklech, pokud jsou skla opatřena fóliemi nebo pokovenými nálepkami, může docházet k poruchám příjmu.
■ V zemích, kde není dostatečně podporována funkce RDS, doporučujeme vypnout nastavení AF a případně i RDS. Ponechání těchto funkcí zapnutých může
mít negativní vliv na funkci rádia.
Nejprve si přečtěte úvodní informace na straně 21 a dodržujte je.
Pro každé rozhlasové pásmo (FM / AM / DAB) je k dispozici celkem 15 předvoleb
pro uložení rozhlasových stanic. Tyto předvolby jsou rozděleny ve třech paměťových skupinách.
■
Volba hlavní nabídky
› Stiskněte tlačítko

RADIO
.
Volba rozhlasového pásma
› Opakovaně stiskněte tlačítko
RADIO
.
nebo
› Stiskněte funkční tlačítko
D » obr. 12 a zvolte požadované pásmo.

Rádio
21
Informační symboly na displeji
Symbol

 
Symbol
Význam
 (např.)
Význam
Typ regionálního vysílání (FM)
Rozhlasová stanice s dopravním vysíláním

Signál není dostupný (DAB)
Signál dopravního vysílání není dostupný nebo zvolená stanice nepodporuje dopravní vysílání

rozhlasová stanice se zobrazením obrázků (slideshow) (DAB)
 
Funkce RDS je vypnuta (FM)
 
Alternativní frekvence je vypnuta (FM)
Seznam dostupných stanic

Aktualizace seznamu stanic
V pásmu FM je seznam stanic aktualizován automaticky.
V pásmu AM a DAB je třeba provádět ruční aktualizaci stisknutím funkčního tlačítka .
Způsoby třídění rozhlasových stanic v seznamu stanic (FM).
› Abeceda - abecední třídění podle názvu rozhlasové stanice
› Skupina - třídění podle typu vysílaného programu

Naladění a uložení rozhlasové stanice

Nejprve si přečtěte úvodní informace na straně 21 a dodržujte je.
Naladit a uložit rozhlasovou stanici do předvolby je možné následujícími způsoby.
Obr. 13 Příklad seznamu dostupných stanic: FM / DAB

Nejprve si přečtěte úvodní informace na straně 21 a dodržujte je.
Všechny stanice s dostatečně kvalitním příjmem, které jsou v daném místě k dispozici, naleznete v seznamu dostupných stanic. Přístroj tyto stanice vyhledá automaticky.
Zobrazení seznamu stanic
› V hlavní nabídce Radio stiskněte funkční tlačítko .
Informační symboly na displeji
Symbol

Rozhlasová stanice ze seznamu dostupných stanic, která je uložena na některé z předvoleb

Aktuálně zvolená rozhlasová stanice

Rozhlasová stanice s dopravním vysíláním
 (např.)
22
Význam
Rádio
Typ vysílaného programu (FM)
Automatické naladění rozhlasových stanic
Automaticky naladěné stanice jsou k dispozici v seznamu dostupných stanic.
Poloautomatické naladění rozhlasové stanice
› V nabídce Radio stiskněte funkční tlačítko .
› Stiskněte funkční tlačítko  nebo .
Přístroj prohledává rozhlasové pásmo, dokud nenaladí první možnou stanici.
Ruční ladění rozhlasové stanice
› V nabídce Radio stiskněte funkční tlačítko .
› Nalaďte požadovanou stanici pomocí funkčních tlačítek se symboly  /  nebo
pohybem posuvníku na displeji.
Uložení rozhlasové stanice do předvolby stanice
› Dlouze stiskněte požadovanou stanici v seznamu dostupných stanic (zobrazí se
nabídka funkčních tlačítek předvoleb B » obr. 12 na straně 21).
› Stiskněte funkční tlačítko předvolby stanice B , na kterou chcete požadovanou
stanici uložit.
nebo
› Ručně nebo poloautomaticky nalaďte požadovanou rozhlasovou stanici.

› Dlouze stiskněte požadované funkční tlačítko předvolby stanice
Ruční uložení loga stanice
K již uloženým stanicím je možné logo přiřadit ručně.
B , dokud se
neozve zvukový signál.
Mezi paměťovými skupinami jednotlivých předvoleb stanic můžete přepnout pomocí funkčních tlačítek C .
› Stiskněte funkční tlačítko  → Loga stanic.

Prohledávání dostupných stanic (Scan)

Zobrazí se nabídka předvoleb rozhlasových stanic.
› Stiskněte funkční tlačítko předvolby stanice, ke které chcete logo přiřadit.
Zobrazí se nabídka datových nosičů (CD, karta SD, USB).
› Na příslušném datovém nosiči vyberte požadovaný obrázek.
Nejprve si přečtěte úvodní informace na straně 21 a dodržujte je.
Výběrem obrázku dojde k jeho přiřazení na příslušnou předvolbu stanice.
Funkce postupně přehrává několik sekund z vysílání všech dostupných rozhlasových stanic.
Poznámka
Zapnutí
› Stiskněte tlačítko 2 » obr. 1 na straně 5
■
■
Podporovány jsou následující formáty obrázků: jpg, gif, png, bmp.
Rozlišení obrázků doporučujeme do 500x500 pixelů.

nebo
› stiskněte tlačítko  → Scan.
Dopravní zpravodajství
Vypnutí
› Stiskněte tlačítko

2
nebo
Během reprodukce v nabídce Média se dopravní zpravodajství přijímá z naposledy
zvolené rozhlasové stanice.
› stiskněte jakékoliv funkční tlačítko na displeji přístroje.
Po vypnutí funkce bude přístroj přijímat stanici, na které byla funkce ukončena.
Loga stanic

Nejprve si přečtěte úvodní informace na straně 21 a dodržujte je.
K funkčním tlačítkům předvoleb ( B » obr. 12 na straně 21) je možné přiřadit loga
(obrázky) rozhlasových stanic.
Automatické uložení loga stanice (FM / DAB)
› Ještě před uložením rozhlasových stanic do předvoleb stiskněte funkční tlačítko
 → Rozšířená nastavení.
› Aktivujte položku Automatické ukládání loga stanice » strana 25, Rozšířená
nastavení (FM), resp. » strana 25, Rozšířená nastavení (DAB).
Nejprve si přečtěte úvodní informace na straně 21 a dodržujte je.

Pokud tato stanice dopravní zpravodajství nepodporuje nebo její signál není dostupný, přístroj automaticky vyhledá rozhlasovou stanici podporující dopravní
zpravodajství.
Zapnutí/vypnutí
› Stiskněte funkční tlačítko .
› Aktivujte, resp. deaktivujte položku Dopravní zpravodajství (TP).
Dopravní hlášení
Během dopravního hlášení se zobrazí následující nabídka:
› Zrušit - přerušení aktuálního dopravního hlášení. Funkce TP zůstává i nadále
aktivována.
› Deaktivovat - ukončení aktuálního dopravního hlášení a vypnutí funkce TP.

Při ukládání rozhlasové stanice na předvolbu dojde k přiřazení loga této stanice
z paměti přístroje, pokud je toto logo v paměti obsaženo.
Rádio
23
Poznámka
Nastavení rádia
Některé rozhlasové stanice se identifikují jako stanice vysílající dopravní zpravodajství, ale ve skutečnosti ho nevysílají. Není proto chybou přístroje, že u takových

stanic žádné dopravní zpravodajství není přijímáno.

Úvod k tématu
V této kapitole najdete informace k těmto tématům:
24
25
25
Nastavení
Rozšířená nastavení (FM)
Rozšířená nastavení (DAB)
Informace o stanici (DAB)
Obr. 14
Informace o stanici
Nejprve věnujte pozornost bezpečnostním pokynům » strana 4, Důležitá upozornění.
Základní nastavení funkcí Rádia je společné pro všechna rozhlasová pásma. Liší se
položka nabídky Rozšíř. nastavení pro FM a DAB. Rozhlasové pásmo AM tuto po
ložku nemá.
Nastavení


Nejprve si přečtěte úvodní informace na straně 21 a dodržujte je.
› Stiskněte tlačítko
DAB umožňuje přenos různých doplňkových informací. Možnosti zobrazení těchto
informací na displeji je možné nastavit v následující nabídce.
› Stiskněte tlačítko
■
■
■
■
RADIO
→ DAB → .
Předvolby - zobrazení pouze uložených DAB rozhlasových stanic
Info o stanici - zobrazení informací o DAB rozhlasové stanici, doprovodného
textu (Radiotextu) a obrázků (např. jméno interpreta nebo typ programu a obrázků, pokud jsou vysílány)
Radiotext - zobrazení pouze doprovodného textu
Slideshow - zobrazení pouze obrázků; obrázek se roztáhne na celý displej do
okamžiku uvedení displeje do aktivního režimu přiblížením ruky k displeji.
Poznámka
Pokud stisknete displej v oblasti zobrazení doprovodného textu (Radiotext), zobrazí se pouze tyto informace. Pokud stisknete displej v oblasti zobrazeného obrázku, zobrazí se na displeji pouze obrázky.
24
Rádio
Nejprve si přečtěte úvodní informace na straně 24 a dodržujte je.

RADIO
→ .
Základní nastavení
■ Zvuk - nastavení zvuku » strana 17, Nastavení zvuku
■ Scan - přehrání všech dostupných rozhlasových stanic ze seznamu stanic po dobu asi 5 s.
■ Šipky: - upřesnění funkce přepínání stanic v nabídce Rádio
■ Předvolby - přepínání pouze uložených rozhlasových stanic - předvoleb stanic
■ Seznam stanic - přepínání všech dostupných rozhlasových stanic zvoleného
frekvenčního pásma
■ Dopravní zpravodajství (TP) - zapnutí/vypnutí příjmu dopravního zpravodajství
■ Smazat paměť - vymazání paměti stanic (předvoleb)
■  - smazání konkrétní stanice (předvolby)
■  Smazat vše - smazání všech uložených stanic (předvoleb)
■ Loga stanic - ruční přiřazení loga ke stanici » strana 23
■ Radiotext - zapnutí/vypnutí zobrazení doprovodného textu rádiového vysílání
(pouze FM a DAB)
■ Rozšíř. nastavení - další nastavení, které se liší podle zvoleného rozhlasového

pásma (pouze FM a DAB)
Sledování programu DAB
Pokud je některá DAB rozhlasová stanice součástí více skupin stanic, bude při
špatném signálu automaticky vyhledána stejná stanice s lepším signálem v jiné
skupině stanic.
Rozšířená nastavení (FM)

Nejprve si přečtěte úvodní informace na straně 24 a dodržujte je.
Rozšířená nastavení pro rozhlasové pásmo FM.
■ Rozšíř. nastavení
■ Alternativní frekvence (AF) - zapnutí/vypnutí vyhledávání alternativních frekvencí poslouchané rozhlasové stanice, při vypnutí se na displeji přístroje zobrazuje AF vyp
■ Radio-Data-System (RDS) - zapnutí/vypnutí funkce RDS
■ Regionální RDS: - zapnutí/vypnutí automatického sledování regionálně příbuzných stanic
■ Pevně - zvolená regionální rozhlasová stanice bude držena trvale. Při ztrátě
signálu je nutné ručně přeladit na jinou regionální stanici.
■ Automaticky - automatická volba rozhlasové stanice s aktuálně nejlepším
příjmem signálu. Při ztrátě příjmu v daném regionu automaticky přeladí na jiný dostupný region.
■ Automatické ukládání loga stanice - automatické uložení loga stanice podle
PI kódu rozhlasové stanice » strana 23
Rozšířená nastavení (DAB)

Nejprve si přečtěte úvodní informace na straně 24 a dodržujte je.
Automatická změna DAB - FM
Při špatném příjmu DAB signálu přístroj zkouší vyhledat pro právě přehrávanou
DAB stanici odpovídající stanici v pásmu FM.
Předpokladem pro automatickou změnu mezi DAB a pásmem FM je shodný identifikační kód rozhlasové stanice.
› Pokud je stanice přijímána v pásmu FM, zobrazuje se za názvem stanice označe-
ní ( ). Pokud je DAB signál opět dostupný, automaticky dojde ke změně z FM
na DAB a označení ( ) zmizí.
› Pokud kvůli špatnému signálu není možné stanici DAB najít ani v pásmu FM,
zvuk přístroje se vypne.
› Pokud je automatická změna stanice nežádoucí (např. při krátkodobých ztrátách
signálu při průjezdech tunely), je možné tuto funkci vypnout.

Pásmo L
Pro DAB vysílání se v různých zemích používají různá frekvenční pásma. V některých zemích probíhá DAB vysílání pouze v tzv. pásmu L.
› Pokud máte problémy s příjmem DAB vysílání, zkontrolujte, zda je zapnuto automatické vyhledávání DAB rozhlasových stanic v pásmu L.
› Pokud v dané zemi DAB vysílání v pásmu L neprobíhá, je lepší nechat tuto položku vypnutou. Urychlí se tím vyhledávání stanic

Rozšířená nastavení pro rozhlasové pásmo DAB.
■ Rozšíř. nastavení
■ Dopravní hlášení DAB - zapnutí/vypnutí příjmu dopravních hlášení
■ Jiná hlášení DAB - zapnutí/vypnutí příjmu jiných hlášení (např. varování, počasí
v regionu, sportovní reportáže, finanční zprávy)
■ DAB - sledování programu DAB - zapnutí/vypnutí automatického vyhledávání
DAB rozhlasové stanice v jiných skupinách stanic
■ Automatická změna DAB - FM - zapnutí/vypnutí automatického přepínání
z DAB do frekvenčního pásma FM při ztrátě signálu DAB
■ Pásmo L - zapnutí/vypnutí automatického vyhledávání DAB rozhlasových stanic v L-pásmu
■ Automatické ukládání loga stanice - automatické uložení loga k rozeznané
stanici » strana 23
Rádio
25
Média

Obsluha
› Stiskněte tlačítko
Nejprve si přečtěte úvodní informace na straně 26 a dodržujte je.
Volba hlavní nabídky

V této kapitole najdete informace k těmto tématům:
26
27
27
27
Nejprve věnujte pozornost bezpečnostním pokynům » strana 4, Důležitá upozornění.
Přístroj umožňuje přehrát audio soubory různých formátů » strana 28 a připojit
různé typy zdrojů signálu.
Po připojení zdroje signálu začne přístroj automaticky přehrávat audio soubory
v abecedním pořadí.
Způsoby ovládání přístroje » strana 8.
› Na přístroji pomocí ovládacích prvků.
› Na displeji přístroje pomocí funkčních tlačítek.
› Prostřednictvím displeje MAXI DOT.
Hlavní nabídka
Obr. 15
Média: hlavní nabídka
26
Média
.
Popisek k obrázku
A informace o zvoleném souboru (např. jméno interpreta, název skladby)
B zvolený zdroj signálu / zobrazení obrázku alba (cover art), pokud je součástí
přehrávaného souboru (ID3 tag)
C zobrazení hrací/zbývající doby a časové osy přehrávání; posun ve skladbě
(souboru) je možný přemístěním posuvníku, resp. dotykem na požadované
místo na časové ose
D volba zdroje signálu
 seznam skladeb/složek
 nastavení médií » strana 27
Úvod k tématu
Hlavní nabídka
Seznam skladeb/složek
Přehrávání
Nastavení médií
MEDIA

Volba zdroje signálu
Nabídka funkčního tlačítka D » obr. 15.
 CD - přepnutí na vložené CD » strana 29
 Karta SD 1 - přepnutí na vloženou paměťovou kartu SD 1 » strana 30
USB - přepnutí na připojený datový nosič přes vstup USB » strana 31

AUX - přepnutí na připojený externí zdroj zvuku přes vstup AUX » strana 31

 iPod - přepnutí na připojený iPod (iPhone, iPad) přes vstup MEDIA IN » strana
32
 BT-Audio - přepnutí na Bluetooth® přehrávač » strana 29

Tlačítko
Seznam skladeb/složek
Obr. 16
Seznam skladeb/složek
Akce
Funkce

Krátké stisknutí
Přehrání následující skladby od jejího začátku

Dlouhé stisknutíc)

Zapnutí opakování titulu/skladby 
Druhé stisknutí
Zapnutí opakování celé složky/zdroje signálu 
Třetí stisknutí
Stisknutí



Nejprve si přečtěte úvodní informace na straně 26 a dodržujte je.
a)
Zobrazení nabídky
b)
› Stiskněte funkční tlačítko .
c)
Vypnutí opakování
Zapnutí/vypnutí náhodného přehrání složky/
zdroje (režim Mix)
První stisknutí
Přehrání začátků skladeb ze složky/zdroje
Druhé stisknutí
Vypnutí funkce 
Do asi 3 s od začátku přehrávání skladby.
Po asi 3 s od začátku přehrávání skladby.
Čím déle je tlačítko stisknuto, tím rychlejší je posun.
Funkce Scan
Funkci Scan je možné v hlavní nabídce Média také spustit/ukončit stisknutím tlačítka 2 » obr. 1 na straně 5.
Popisek k obrázku
A zobrazení struktury složek, funkční tlačítka nadřazených složek
B funkční tlačítka pro přehrávání ze zdroje zvuku » tab. na straně 27
C aktuálně přehrávaná skladba
Funkci Scan je možné ukončit také přepnutím na jiný soubor/zdroj signálu nebo
stisknutím některého z funkčních tlačítek pro přehrávání.
Poznámka
V seznamu složek se zobrazí max. 1000 souborů/složek řazených podle abecedy.
Rychlý posun ve skladbě vpřed
První stisknutí
Poznámka

Nabídka funkčních tlačítek uvedených v tabulce se liší podle aktuálně zvolené nabídky na displeji.

Přehrávání

Nastavení médií
Nejprve si přečtěte úvodní informace na straně 26 a dodržujte je.

Přístroj přehrává soubory v abecedním pořadí.
Popis funkčních tlačítek pro přehrávání
Akce
Tlačítko
/
Stisknutí
Funkce
Přehrávání/pauza

Krátké stisknutí

Krátké stisknutíb)
Přehrání aktuální skladby od jejího začátku

Dlouhé stisknutíc)
Rychlý posun ve skladbě zpět
a)
Nejprve si přečtěte úvodní informace na straně 26 a dodržujte je.
› Stiskněte tlačítko
■
■
Přehrání předchozí skladby od jejího začátku
■
MEDIA
→ .
Zvuk - nastavení zvuku » strana 17, Nastavení zvuku
Mix/Opakovat/Scan včetně podsložek - zapnutí/vypnutí přehrávání skladeb
v následujících režimech (přehrávání v náhodném pořadí / opakování / přehrání
začátků skladeb) včetně podsložek v aktuální složce

Bluetooth - nastavení funkce Bluetooth® » strana 19
Média
27
■
■
■
■
Video (iPod) - nastavení parametrů videa (jas, barva, kontrast, formát, norma)
přehrávaného z Apple zařízení » strana 32
Dopravní zpravodajství (TP) - zapnutí/vypnutí příjmu dopravního zpravodajství
Externí zařízení AUX - aktivace/deaktivace vstupu externího zdroje zvuku AUX
Bezpečně odebrat - bezpečné odebrání/odpojení paměťové SD karty, resp. USB
zařízení
■ Karta SD 1
■ USB 1
UPOZORNĚNÍ
Na CD média, Bluetooth® přehrávače, paměťové SD karty a připojované externí
zdroje signálu nedoporučujeme ukládat důležitá data. Partner ŠKODA neodpovídá
za škody způsobené v důsledku ztráty elektronických dat na těchto médiích.

Poznámka
U některých zdrojů signálu je možné změnit nastavení výstupní hlasitosti na tomto zdroji.

Zdroje signálu

Podporované zdroje a formáty souborů
Úvod k tématu

V této kapitole najdete informace k těmto tématům:
Podporované zdroje a formáty souborů
Podmínky a omezení
Bluetooth® přehrávač
CD
Paměťová SD karta
Vstupy USB, AUX
Vstup MEDIA IN
28
29
29
29
30
31
32
Nejprve věnujte pozornost bezpečnostním pokynům » strana 4, Důležitá upozornění.
POZOR
Nikdy neodkládejte externí zdroj signálu do blízkosti airbagů. Volné předměty mohou být zasaženy aktivovaným airbagem a zranit cestující - hrozí nebezpečí ohrožení života!
■ Nikdy neodkládejte externí zdroj signálu na přístrojovou desku. Volné předměty se mohou při náhlém manévru nebo nehodě pohybovat vozidlem a zranit
cestující nebo ostatní účastníky silničního provozu.
■ Externí zdroj signálu nedržte během jízdy v ruce nebo na kolenou. Volné
předměty se mohou při náhlém manévru nebo nehodě pohybovat vozidlem
a zranit cestující nebo ostatní účastníky silničního provozu.
■ Připojovací kabel externího zdroje signálu vždy veďte tak, aby vás při jízdě
nijak neomezoval.
■
28
Média
Nejprve si přečtěte úvodní informace a bezpečnostní pokyny
ně 28 a dodržujte je.
na stra-
Podporované zdroje audio signálu
Paměťová SD
SD, SDHC, SDXC
karta
Mechanika CD
audio CD (až 80 min), CD-R a CD-RW (s kapacitou až
700 MB)
USB zařízení
USB flash disk, přehrávače USB-MP3, HDD (bez speciálního
software)
Specifikace USB
zařízení
USB 1.x a 2.x nebo vyšší s podporou USB 2.x (rychlost přenosu dat odpovídá maximálně rychlosti USB 2.x)
rychlostní třída max. 480 Mb/s
Specifikace
Bluetooth®
přehrávačů
Ostatní externí
zdroje
protokoly Bluetooth A2DP a AVRCP (1.0 - 1.3)
přenosné přehrávače (např. iPod®, iPad®, iPhone®, přehrávač MTP v MSC módu)
Formáty souborů audio
Paměťová SD
karta
Datový systém
USB flash
disk
CD
FAT16, VFAT, FAT32
ISO9660, Joliet (Level 1,2,3), UDF 1.x, UDF 2.x 
Typ kodeku
(formáty souborů)
Přípona souboru
MPEG-1/2
(Layer-3)
Windows
Media Audio
7, 8, 9 a 10
MPEG-2/4
WAV
m4a
m4b
aac
wav
mp3
wma
asf
Datový tok
max. 320 kb/s
Vzorkovací
frekvence
max. 48 kHz
Playlisty
Vlastnosti
souborů
Bluetooth® přehrávač

Nejprve si přečtěte úvodní informace a bezpečnostní pokyny
ně 28 a dodržujte je.
na stra-
Přístroj umožňuje bezdrátové spojení (spárování) s Bluetooth® přehrávačem.
› Postupujte podle stejných pokynů jako pro spárování přístroje s telefonem
m3u; pls; wpl; m3u8; asx
» strana 36.
Poznámka
rozlišení obrázku až 500x500 pixelů (200 kb) (jpg, jpeg, png,
Cover alba
bmp, gif); podle dostupnosti jsou cover alba zobrazována
(obrázky obalů alb)
z příslušného média
Doporučujeme nastavit hlasitost přenosného přehrávače na maximální hodnotu.
Hlasitost je možné také přizpůsobit nastavením vstupní citlivosti přístroje pro
Bluetooth® přehrávač » strana 17, Nastavení zvuku.

■ Podporované funkce médií závisí na použitém Bluetooth® přehrávači.
■
■
Poznámka
Přístroj byl testován s většinou výrobků a médií, které byly v době redakční uzávěrky na trhu dostupné. Přesto se může stát, že některé přístroje, média nebo
soubory nebudou čitelné, nebo je nebude možné přehrát.
CD

Podmínky a omezení

Nejprve si přečtěte úvodní informace a bezpečnostní pokyny
ně 28 a dodržujte je.
na stra-
› Pokud jsou jméno interpreta, název alba a titul přehrávaného souboru uloženy
jako tzv. ID3 tag, je možné je zobrazit. Jestliže není ID3 tag k dispozici, zobrazuje
se pouze název složky.
› Pro kvalitní poslech doporučujeme přehrávat MP3 soubory komprimované na
datový tok min. 160 kb/s.
› U audio souborů s variabilním datovým tokem nemusí zobrazený zbývající čas
přehrávání odpovídat skutečnému zbývajícímu času.
› Soubory s ochranou DRM nejsou přístrojem přehrávány.
Obr. 17 Otvor pro CD


Nejprve si přečtěte úvodní informace a bezpečnostní pokyny
ně 28 a dodržujte je.
na stra-
Otvor pro CD se nachází v odkládací schránce na straně spolujezdce.
Vložení/vyjmutí CD
› CD zasuňte do otvoru potištěnou stranou nahoru, dokud ho přístroj sám nepřevezme a nevsune dál. Reprodukce se zahájí automaticky.

› Stiskněte tlačítko se symbolem  - CD se vysune.
Média
29
Pokud vysunuté médium nevyjmete, zasune se z bezpečnostních důvodů po 10 s
zpět do přístroje. Přitom ale nedojde k přepnutí zdroje na CD.
Paměťová SD karta
POZOR
Přehrávač CD/DVD je laserové zařízení.
■ Toto laserové zařízení bylo k datu výroby klasifikováno v souladu s národními/mezinárodními normami DIN EN 60825-1 : 2008-05 a DHHS Rules 21 CFR,
podkapitola J, jako laserové zařízení třídy 1. Laserový paprsek v tomto laserovém zařízení třídy 1 je natolik slabý, že při řádném užívání ke stanovenému
účelu nepředstavuje jakékoliv nebezpečí.
■ Tento výrobek byl navržen tak, aby byl vliv laserového paprsku omezen na
vnitřní část přístroje. To však neznamená, že by laser, zabudovaný v krytu, nemohl být bez svého krytu klasifikován jako laserové zařízení vyšší třídy. Z tohoto důvodu byste neměli kryt přístroje v žádném případě otevřít.
■
UPOZORNĚNÍ
Před vložením nového CD vyčkejte, až se vložené CD vysune, jinak hrozí nebezpečí zničení mechaniky přístroje.
■ Do CD mechaniky vkládejte pouze originální audio-CD disky nebo standardní
disky CD-R a CD-RW.
■ Nepolepujte CD disky!
■ Při velmi vysoké nebo velmi nízké vnější teplotě může dojít k přechodnému odpojení přehrávací jednotky. Přístroj se přepne do poslední aktivní nabídky.
■
Poznámka
Po stisknutí tlačítka se symbolem  trvá několik sekund, než se CD vysune.
Na špatných nebo nezpevněných pozemních komunikacích a při silných vibracích může nahrávka přeskakovat.
■ Důsledkem chladu nebo při vysoké vlhkosti vzduchu se může v přístroji vytvořit
vlhký povlak (kondenzát). Tento povlak může způsobit přeskakování nahrávky nebo přehrání zcela znemožnit. V tomto případě vyčkejte, než se kondenzát odpaří.
■ Pokud je CD mechanicky poškozené, nečitelné nebo špatně vložené, objeví se
na displeji hlášení Chyba: CD. Zkontrolujte CD a vložte je správně do mechaniky.
■ CD s ochranou proti kopírování a CD, která jste si sami vytvořili, nemusí být
v přístroji přehratelná nebo jejich přehrávání bude omezené.
■ Věnujte pozornost národním právním předpisům týkajícím se autorských práv

platných ve Vaší zemi.
■
■
30
Média
Obr. 18 Otvor pro SD kartu

Nejprve si přečtěte úvodní informace a bezpečnostní pokyny
ně 28 a dodržujte je.
na stra-
Přístroj umožňuje přehrávat audio soubory z paměťových karet typu SD.
Otvor pro paměťovou SD kartu se nachází v odkládací schránce na straně spolujezdce.
Vložení paměťové SD karty
› Zasuňte paměťovou SD kartu do otvoru pro paměťovou SD kartu zkoseným rohem vpravo vpředu až „zaklapne“. Přehrávání se automaticky zahájí.
Vyjmutí paměťové SD karty
Podle výbavy:
› Stiskněte tlačítko SETUP → Bezpečně odebrat kartu SD 1.
› Zatlačte na zasunutou paměťovou SD kartu. Paměťová SD karta „vyskočí“ do
polohy, ze které je možné ji bezpečně vyjmout.
Prázdná paměťová SD karta nebo nečitelná data
Pokud zasunete paměťovou SD kartu, která je prázdná nebo neobsahuje čitelná
data, nedojde k přehrávání z paměťové SD karty.
Vzhledem k odlišným požadavkům na kvalitu paměťových SD karet ze strany výrobců není možné vždy zaručit jejich přehrávání.
Některé soubory na paměťových SD kartách, případně celé paměťové SD karty,
nemusí být přehratelné nebo jejich přehrávání může být omezené.

V závislosti na připojeném zdroji zvuku je možné také změnit nastavení vstupní
citlivosti u vstupu AUX » strana 17, Nastavení zvuku.
UPOZORNĚNÍ
Používejte pouze paměťové SD karty standardní velikosti. Pokud používáte paměťové SD karty menší velikosti s adaptérem, může paměťová SD karta za jízdy
vlivem otřesů vozidla z adaptéru vypadnout.
■ Pro co nejvyšší přístupovou rychlost ke zvukovým souborům doporučujeme používání paměťových SD karet třídy 4 a vyšší.
■ Paměťové SD karty přechovávejte vždy ve vhodném obalu, aby byly dobře chrá
něny před nečistotou, prachem a jiným poškozením.
■
Vstup USB
Externí zařízení připojené do vstupu USB je možné ovládat1) přes Váš přístroj.
Před odebráním USB postupujte takto:
› Stiskněte tlačítko
MENU
→  → Bezpečně odebrat datový nosič USB.
Nepoužívejte žádné prodlužovací kabely USB nebo adaptéry. Mohou nepříznivě
ovlivnit funkci připojeného zdroje signálu.
Rozbočovače USB nejsou podporovány.
Vstupy USB, AUX
UPOZORNĚNÍ
Obr. 19
Vstupy USB a AUX
Vstup AUX se smí používat pouze pro zvukové zdroje!
Poznámka
Pokud je přes vstup AUX připojený externí zdroj zvuku, který je napájen externím napájecím adaptérem, může být zvuk rušen. Záleží na kvalitě použitého
adaptéru.
■

Nejprve si přečtěte úvodní informace a bezpečnostní pokyny
ně 28 a dodržujte je.
na stra-
Přístroj umožňuje přehrávat audio soubory z paměťového média USB a také z externích zařízení připojených do analogového vstupu AUX.
Vstupy USB a AUX se nacházejí nad odkládací schránkou na střední konzole vpředu » obr. 19.
Do vstupu USB, resp. AUX je možné připojit datový nosič, resp. zařízení přímo nebo pomocí propojovacích kabelů ze sortimentu ŠKODA originálního příslušenství.
Vstup AUX
Externí zdroje signálu připojené do vstupu AUX není možné ovládat přes Váš přístroj.
Do vstupu AUX se používá standardní kolíkový konektor 3,5 mm (stereo jack). Pokud nemá externí zdroj zvuku tento konektor, je nutné použít adaptér.
1)
Některé možnosti ovládání externího zařízení nemusí být podporovány.
Média
31

Poznámka
Vstup MEDIA IN
■ Některé možnosti ovládání Apple zařízení, jako např. hodnocení hudebního titulu nebo připojení titulů k seznamu přehrávání „On-the-go“, nejsou podporovány.
■ Některé možnosti ovládání Apple zařízení nebo přehrávání videa, jsou podporovány pouze s červeně označeným propojovacím kabelem.
■ Hlasitost zvuku připojeného externího zařízení je možné také přizpůsobit nastavením vstupní citlivosti pro vstup MEDIA IN » strana 17, Nastavení zvuku
■ Z bezpečnostních důvodů se zobrazování videa vypne při rychlosti nad 5 km/h.
Zvuková stopa bude dál pokračovat v přehrávání.
■ Přehrávání videa z Apple zařízení se po vypnutí a opětovném zapnutí zapalování

neobnoví.
Obr. 20
Vstup MEDIA IN

Nejprve si přečtěte úvodní informace a bezpečnostní pokyny
ně 28 a dodržujte je.
na stra-
Přístroj umožňuje přehrávat audio soubory z externího přístroje připojeného do
vstupu MEDIA IN.
Externí zdroje, jako např. Apple zařízení, připojené do vstupu MEDIA IN je možné
ovládat pomocí přístroje.
Pro připojení externích zdrojů jsou určeny propojovací kabely ze sortimentu
ŠKODA originálního příslušenství.
Třídění skladeb z připojeného Apple zařízení
› Video (pouze v případě použití adaptéru s červeným označením) - Seznamy titulů video, Filmy, Hudební videa, TV-show, Video podcasty, Vypůjčené filmy.
› Hudba - Playlisty, Interpreti, Alba, Tituly, Podcasty, Žánry, Skladatelé, Audioknihy.
Nastavení videa
› Stiskněte tlačítko
■
■
■
1)
MEDIA
→  → Video (iPod).
Displej - nastavení jasu, kontrastu a barevné hloubky přehrávaného videa (při
přehrávání v normě NTSC možnost nastavení barevného odstínu)
Formát: - nastavení poměru stran obrazu
Norma AV: 1)- nastavení video normy
■ Automaticky - automatická volba normy
■ PAL - zvolení normy standardu kódování barevného signálu PAL
■ NTSC - zvolení normy standardu kódování barevného signálu NTSC
Stejná norma musí být také nastavena na externím zdroji. Špatně nastavená norma AV může být příčinou toho, že kvalita reprodukce obrazu je špatná, neprobíhá, nebo je obraz pouze černobílý.
32
Média
POZOR (pokračování)
Komunikace
Nikdy nenechávejte mobilní telefon ležet v oblasti rozpínání airbagů, volně
na sedadle, přístrojové desce nebo jiném místě, ze kterého by mohl být při náhlém zabrzdění, nehodě nebo nárazu vymrštěn - nebezpečí poranění. K jeho
bezpečnému uložení použijte odkládací schránky s víkem, případně držák multimédií » návod k obsluze vozidla, kapitola Praktická výbava.
■ Před leteckou přepravou vozidla musí být v odborném servisu odpojena
funkce Bluetooth®.
■
Telefon a vysílací zařízení

Úvod k tématu
V této kapitole najdete informace k těmto tématům:
Úvodní informace
Hlavní nabídka
Problémy s funkcí Telefon
Phone box
Nastavení
33
34
34
35
35
Nabídka Telefon je k dispozici, pokud jsou splněny následující podmínky.
 Zapnuté zapalování.
 Zapnutá funkce Bluetooth® v přístroji.
Po zapnutí přístroje se začne automaticky spojovat naposledy připojený telefon1).
Pokud je s přístrojem spojený telefon a vypnete přístroj, spojení s telefonem se
nepřeruší. Spojení se přeruší až po vypnutí zapalování (u vozidel vybavených systémem KESSY po vypnutí zapalování a otevření dveří řidiče).
POZOR
Dodržujte národní právní předpisy pro používání mobilních telefonů ve vozidle.
■ Používání mobilních telefonů nebo vysílacích zařízení ve vozidle bez zvláštní
vnější antény, resp. s chybně instalovanou vnější anténou může způsobit zvýšení hodnoty elektromagnetického pole uvnitř vozidla.
■ Vysílací zařízení, mobilní telefon, resp. držák nesmíte montovat na kryt airbagu nebo do bezprostřední blízkosti jeho aktivační zóny.
■
UPOZORNĚNÍ
V oblastech bez dostupného signálu a podle okolností i v tunelech, garážích
a podjezdech může být telefonní hovor přerušen a není možné navázat žádné telefonní spojení, včetně nouzového volání!
■ Dosah spojení telefonu s přístrojem přes Bluetooth® je omezen na vnitřek vozidla. Dosah je závislý i na místních podmínkách, jako např. na překážkách mezi zařízeními a na vzájemném rušení s ostatními přístroji. Pokud je telefon např. v kapse oblečení, mohou se vyskytnout potíže při navazování spojení telefonu s přístrojem nebo při přenosu dat.
■
Úvodní informace

Nejprve si přečtěte úvodní informace a bezpečnostní pokyny
ně 33 a dodržujte je.
na stra-
Přístroj umožňuje bezdrátové spojení s telefonem. Můžete tak svůj telefon ovládat prostřednictvím přístroje.
ŠKODA připouští provoz telefonů a vysílacích zařízení s odborně instalovanou
vnější anténou s max. vysílacím výkonem do 10 W.
O možnostech montáže a provozu telefonů a vysílacích zařízení s vyšším vysílacím
výkonem než 10 W se informujte v odborném servisu.
Při používání telefonů a vysílacích zařízení může docházet k funkčním poruchám
na elektronice Vašeho vozidla.
1)

Pro úspěšné automatické připojení je u některých telefonů nutné spojení se zařízením nastavit jako
autorizované. Pokud toto není nastaveno, tak telefon vyžaduje při každém připojení potvrzení od uživatele.
Komunikace
33

Důvody mohou být následující:
› není použita vnější anténa;
› vnější anténa je instalována chybně;
› vysílací výkon přesahuje 10 W.
zobrazení seznamu volání (pokud máte nové zmeškané hovory, zobrazí se
zde symbol  s údajem o počtu zmeškaných hovorů) » strana 41
 nastavení nabídky Telefon » strana 35

Volba hlavní nabídky
› Stiskněte tlačítko PHONE .
Poznámka
■ Montáž mobilních telefonů a vysílacích zařízení do vozidla doporučujeme nechat
provést v odborném servisu.
■ Funkce telefonu závisí na provozovateli sítě mobilních telefonů a použitém telefonu. Další informace získáte u provozovatele sítě mobilních telefonů nebo se je
dozvíte v návodu k obsluze telefonu.
■ Na místech bez signálu může být příjem rušen nebo hovor úplně přerušen.
■ Většina elektronických přístrojů je proti vysokofrekvenčním signálům odstíněna.
Ve výjimečných případech nemusí být elektronické přístroje proti vysokofrekvenč
ním signálům ovládání telefonu odstíněny a může docházet k rušení přístrojů.
Hlavní nabídka
Pokud je s přístrojem spojen telefon, zobrazí se na displeji hlavní nabídka Telefon
» obr. 21.
Symboly na displeji
Symbol


a)
Obr. 21
Telefon: hlavní nabídka
Význam
Stav nabití baterie telefonua)
Síla signálua)

Roaming (před názvem mobilního operátora)a)

Zmeškaný hovor

Probíhající hovor

Tuto funkci podporují pouze některé telefony.
Problémy s funkcí Telefon

Nejprve si přečtěte úvodní informace a bezpečnostní pokyny
ně 33 a dodržujte je.
na stra-
Pokud se vyskytly nějaké problémy s dostupností sítě nebo s funkcí Bluetooth®,
zobrazí se následující hlášení na displeji přístroje.
Hlášení

Nejprve si přečtěte úvodní informace a bezpečnostní pokyny
ně 33 a dodržujte je.
na stra-
Popisek k obrázku
A název mobilního operátora
B název spojeného telefonu, stisknutím otevření seznamu spárovaných telefonů
C rychlá volba oblíbených telefonních čísel » strana 39
 přímé zadání telefonního čísla » strana 40
 zobrazení telefonního seznamu » strana 40
34
Komunikace
Význam
Vyhled. sítě...
Telefon vyhledává dostupné GSM sítě.
Žádná síť
Telefon nemá spojení s GSM sítí.
Odmítnuto sítí.
Mobilní operátor odmítnul spojení (např. nedostatek kreditu pro volání, blokovaná SIM karta, nedostupný roaming).
Pro funkce Bluetooth zapněte zapaloZapněte zapalování.
vání.
Zapněte Bluetooth.
Zapněte funkci Bluetooth® .
Žádné spárované zařízení Bluetooth.
Spárujte s přístrojem telefon.

UPOZORNĚNÍ
Phone box
Ochranná pouzdra nebo obaly telefonu umístěného do odkládací schránky mohou negativně ovlivnit sílu telefonního signálu.
■ Kovové předměty, jako např. mince nebo klíče ležící pod telefonem, mohou negativně ovlivnit sílu telefonního signálu.
■

Nastavení

› Stiskněte tlačítko
Obr. 22 Střední konzola vpředu: Phone box

Nejprve si přečtěte úvodní informace a bezpečnostní pokyny
ně 33 a dodržujte je.
Nejprve si přečtěte úvodní informace a bezpečnostní pokyny
ně 33 a dodržujte je.
na stra-
Na dně odkládací schránky na střední konzole vpředu je umístěna indukční deska
spojená se střešní anténou GSM - Phone box.
Funkce
Pokud je telefon vložen do Phone boxu je telefonní signál zesílen asi o 20 %.
V důsledku toho se snižuje vybíjení akumulátoru telefonu a zároveň se snižuje
elektromagnetické záření uvnitř vozidla.
Vložení telefonu do Phone box
› Zatlačte na hranu víka A ve směru šipky a otevřete odkládací schránku.
› Položte telefon zadní stranou na indukční desku v odkládací schránce B .
› Zatáhněte za hranu víka A proti směru šipky a zavřete odkládací schránku »
Phone box nenahrazuje spojení telefonu s přístrojem.
POZOR
Odkládací schránka s telefonem musí být během jízdy z bezpečnostních důvodů vždy uzavřena.
.
PHONE
na stra-
→ .
Nabídka nastavení v nabídce Telefon
■ Volba telefonu - vyhledání dostupných telefonů / seznam spárovaných telefonů / volba telefonu
■ Hledat telefon - vyhledání dostupných telefonů
■ Bluetooth - nastavení Bluetooth® » strana 19
■ Uživatelský profil - nastavení uživatelského profilu
■ Správa oblíbených - nastavení funkčních tlačítek rychlé volby telefonního
kontaktu, možnost přidání a smazání kontaktu
■ Číslo hlasové schránky: Zde zadat - zadání telefonního čísla hlasové schránky
■ Předvolba: - zapnutí/vypnutí možnosti přidání předvolby k telefonnímu číslu.
Po zapnutí této funkce se v některých nabídkách zobrazí tlačítko přidání předvolby se symbolem .
■ Zde zadat - zadání předvolby telefonního čísla
■ Seřadit podle: - řazení telefonního seznamu
■ Příjmení - řazení podle příjmení kontaktu
■ Jméno - řazení podle jména kontaktu
■ Importovat kontakty - spuštění aktualizace telefonního seznamu, údaj o počtu naimportovaných kontaktů a kontaktů uložených v telefonu
■ Smazat ostatní uživatelské profily - smazání ostatních až tří naposledy připojených uživatelských profilů (kontakty, nastavení řazení telefonních hovorů,
seznamy volání, kontakty přiřazené tlačítkům rychlé volby)
■ Upozornění: nezapomeňte mobilní telefon- zapnutí/vypnutí upozornění na připojený telefon po vypnutí zapalování a vytažení klíče ze zapalování (u vozidel

vybavených systémem KESSY po vypnutí zapalování a otevření dveří řidiče)
Komunikace
35
■
■
Vybrat vyzváněcí tón - volba vyzváněcího tónu v případě, že připojený telefon
nepodporuje funkci in-band ringing1)
Zobrazit obrázky pro kontakty - zapnutí/vypnutí zobrazení obrázku přiřazeného v telefonu ke kontaktu2)
Spojení přístroje s mobilním telefonem

Úvod k tématu
V této kapitole najdete informace k těmto tématům:
Podmínky pro spárování
Spojení přístroje s mobilním telefonem
Spárování mobilního telefonu s přístrojem
Spojení s jiným spárovaným mobilním telefonem
Zapnutí/vypnutí Bluetooth® profilu
Smazání mobilního telefonu ze seznamu spárovaných zařízení
Ukončení spojení
36
37
37
38
38
39
39
Nejprve věnujte pozornost bezpečnostním pokynům » strana 4, Důležitá upozornění.
Jednotka přístroje se na připojovaném telefonu zobrazuje jako SKODA_BT_....
Na pozici ... se zobrazují poslední čtyři symboly VIN identifikačního čísla vozidla.
Název jednotky přístroje je možné změnit » strana 19.
POZOR
Přístroj při spárování může vyžadovat potvrzení některých funkcí na mobilním
telefonu. Spárování telefonu proto neprovádějte během jízdy - hrozí nebezpečí nehody!
1)
2)
Funkce in-band ringing umožňuje využít pro vyzvánění vyzváněcí tón telefonu.
Tuto funkci podporují pouze některé telefony.
36
Komunikace
Poznámka

■ Maximální počet spárovaných telefonů je 20. Dosažením maximálního počtu
a spárováním nového telefonu se automaticky smaže nejdéle nepoužívaný spárovaný telefon.
■ V některých zemích může být používání telefonů s funkcí Bluetooth® omezeno.
Bližší informace získáte u místních úřadů.
■ Dosah spojení Bluetooth® je omezen na vnitřní prostor vozidla. Závisí na místních podmínkách a ovlivnění jinými přístroji.
■ Při párování z mobilního telefonu se řiďte návodem k obsluze mobilního telefonu.

Podmínky pro spárování

Nejprve si přečtěte úvodní informace a bezpečnostní pokyny
ně 36 a dodržujte je.
na stra-
Aby bylo možné spojit telefon s přístrojem, je třeba obě zařízení vzájemně spárovat.
Podmínky pro úspěšné spárování.





Zapnuté zapalování.
Zapnutá funkce Bluetooth® přístroje » strana 19 a mobilního telefonu.
Zapnutá viditelnost přístroje » strana 19.
Zapnutá viditelnost mobilního telefonu.
Připojovaný mobilní telefon nesmí být aktivně spojen s žádným dalším mobilním telefonem.
Spárování je možné provést jak z přístroje, tak z mobilního telefonu.

› Na přístroji i v telefonu potvrďte během 30 s 6-místný PIN kód
Spojení přístroje s mobilním telefonem

Nejprve si přečtěte úvodní informace a bezpečnostní pokyny
ně 36 a dodržujte je.
na stra-
S přístrojem je spárovaný telefon
Přístroj se po zapnutí zapalování začne automaticky spojovat s naposledy připojeným telefonem.
Během navazování spojení se může v závislosti na typu telefonu zobrazit na displeji přístroje hlášení ... Chcete vytvořit spojení? a následující nabídka funkčních
tlačítek.
› Vytvořit - potvrzení spárování
› Zrušit - ukončení procesu párovaní
Pokud ke spojení nedojde, pokusí se přístroj postupně spojit s dalšími dříve spárovanými telefony.
Pokud se přístroj ani poté s žádným telefonem nespojí, je třeba spustit vyhledání
telefonu.
S přístrojem není spárovaný žádný telefon
Po zapnutí zapalování se na displeji přístroje zobrazí hlášení Vyhledejte a připojte
mobilní telefon. a následující nabídka funkčních tlačítek.
1)
zobrazený na
displeji přístroje a telefonu.
› Případně zvolte v telefonu možnost automatického spojování telefonu s přístrojem.
Nebo
› V telefonu potvrďte žádost o spojení.
› V telefonu zadejte během 30 s 4-místný PIN kód zobrazený na displeji přístroje.
› Případně zvolte v telefonu možnost automatického spojování telefonu s přístrojem.
Spojení
Po úspěšném spojení se na displeji přístroje zobrazí Je připojen uživatel .... a následně hlavní nabídka Telefon » obr. 21 na straně 34.
Poznámka
Pokud telefon podporuje Bluetooth® profily A2DP a AVRCP, může se na displeji
telefonu zobrazit žádost o spojení telefonu jako Bluetooth® přehrávače.
Spárování mobilního telefonu s přístrojem
›  Hledat telefon - vyhledávání dostupných telefonů se zapnutým Bluetooth®

›  - otevření nabídky nastavení » strana 35, Nastavení
Při párování z telefonu se řiďte návodem k obsluze telefonu.
a viditelností

Nejprve si přečtěte úvodní informace a bezpečnostní pokyny
ně 36 a dodržujte je.
na stra-
Po ukončení vyhledávání stiskněte funkční tlačítko Výsledky, zobrazí se seznam
vyhledaných telefonů (funkční tlačítko je k dispozici i během vyhledávání).
› V telefonu nechte vyhledat dostupná Bluetooth® zařízení.
› V seznamu nalezených Bluetooth® zařízení vyberte jednotku přístroje
V seznamu zvolte požadovaný telefon.
Během navazování spojení se na displeji přístroje zobrazí ... Chcete vytvořit spojení? a následující funkční tlačítka.
Pokud se vyhledávání nezdařilo, zkontrolujte, zda jsou splněny podmínky pro
úspěšné spárování » strana 36, Podmínky pro spárování a celý postup zopakujte.
Potvrzení spárování
V závislosti na verzi Bluetooth® telefonu potvrďte spárování jedním z následujících způsobů.
1)
2)
.
2)
Zrušit - ukončení procesu párovaní
Vytvořit - potvrzení procesu párování
V závislosti na verzi Bluetooth® telefonu potvrďte spárování jedním z následujících způsobů.
U zařízení s Bluetooth® v2.1 a mladší se pro spárování telefonu využívá metody rychlého spárování
(SSP-Secure Simple Pairing). Toto spárování nevyžaduje zadávání PIN kódu uživatelem.
Název přístroje zjistíte v nastavení Bluetooth® » strana 19.
Komunikace
37

› Na přístroji i v telefonu potvrďte během 30 s 6-místný PIN kód
1)
zobrazený na
displeji přístroje a telefonu.
› Případně zvolte v telefonu možnost automatického spojování telefonu s přístrojem.
Zapnutí/vypnutí Bluetooth® profilu

Nebo
Zobrazí se seznam spárovaných zařízení.
Stisknutím funkčního tlačítka připojeného Bluetooth® zařízení se otevře nabídka
možných podporovaných profilů spojení u zvoleného zařízení.
Pokud není s přístrojem spojený jiný telefon, zobrazí se po úspěšném spojení na
displeji přístroje Je připojen uživatel .... a následně hlavní nabídka Telefon
» obr. 21 na straně 34.
Pokud je s přístrojem spojený jiný telefon, dojde pouze ke spárování nového telefonu, ale spojený zůstane původní telefon.
Stisknutím funkčního tlačítka s názvem a symbolem profilu spojení se na přístroji
v závislosti na kontextu zobrazí ... Chcete opravdu rozpojit profil? a nabídka
funkčních tlačítek.

› Nahradit - Pokud je s přístrojem již spojen jiný telefon, stisknutím funkčního tlačítka bude stávající profil nahrazen novým.
na stra-
Na displeji přístroje se zobrazí ... Spojení s ... se vytváří... a zvolený profil Bluetooth® se zapne.
Pokud chcete přístroj spojit s jiným spárovaným telefonem, není třeba aktuální
spojení ukončit. Přepojením na jiný telefon se spojení se stávajícím mobilním telefonem automaticky ukončí.
› V hlavní nabídce Telefon stiskněte funkční tlačítko 
› Rozpojit - Stisknutím funkčního tlačítka se zvolený profil vypne.
Nebo
Spojení s jiným spárovaným mobilním telefonem

na stra-
› Stiskněte tlačítko  → Bluetooth → Spárovaná zařízení.
› V přístroji zadejte 4 - 16-místný PIN kód.
› V telefonu zadejte během 30 s PIN kód zadaný na displeji přístroje.
› Případně potvrďte v telefonu žádost o potvrzení.
Nejprve si přečtěte úvodní informace a bezpečnostní pokyny
ně 36 a dodržujte je.
Nejprve si přečtěte úvodní informace a bezpečnostní pokyny
ně 36 a dodržujte je.
V každé nabídce se stisknutím funkčního tlačítka Zrušit změna profilu ukončí.
Možné symboly profilů:
B » obr. 21 na straně 34.
Symbol
Zobrazí se seznam dříve spárovaných telefonů.
Význam
› Zvolte spárovaný telefon, který chcete s přístrojem spojit.

Zařízení podporující handsfree funkci (Bluetooth® profil
HFP)a)
Na displeji přístroje se zobrazí ... Nahradit toto spojení tímto ...? a následující
funkční tlačítka.

Zařízení spojené s přístrojem pomocí Bluetooth® profilu HFPa)

Bluetooth® přehrávač (Bluetooth® profily A2DP a AVRCP)b)

Bluetooth® přehrávač spojený s přístrojem pomocí Bluetooth® profilů A2DP a AVRCPb)
› Zrušit - ukončení nabídky změny telefonu
› Nahradit - spojení se zvoleným telefonem
a)
Po úspěšném spojení se na displeji přístroje zobrazí Je připojen uživatel .... a následně hlavní nabídka » obr. 21 na straně 34.
Pokud požadovaný telefon nebyl nalezen v seznamu dříve spárovaných telefonů,
spárujte telefon s přístrojem » strana 37.
1)
U zařízení vybavených Bluetooth® v2.1 a mladší se pro spárování zařízení využívá metody rychlého
spárování (SSP-Secure Simple Pairing). Toto spojení nevyžaduje zadávaní PIN kódu uživatelem.
38
Komunikace
b)

HFP je Bluetooth® profil podporující handsfree funkci.
A2DP a AVRCP jsou Bluetooth® profily podporující multimediální funkce.

› Odstraněním telefonu ze seznamu spárovaných zařízení » strana 39, Smazání
Pokud už je nějaké Bluetooth® zařízení s přístrojem spojeno pomocí některého
z profilů, zapnutím profilu na jiném zařízení se profil na aktivním zařízení ukončí
a přepne se na nově zvolené zařízení.
mobilního telefonu ze seznamu spárovaných zařízení.
› Vypnutím Bluetooth® profilu HFP » strana 38, Zapnutí/vypnutí Bluetooth® profilu.
Přepne se pouze nově zvolený profil, ostatní profily zůstávají spojeny s původním
zařízením.
S přístrojem může být spárováno více telefonů (nebo Bluetooth® zařízení), ale
pouze jeden může být aktivně spojený pomocí profilu HFP a jeden pomocí A2DP,
resp. AVRCP.
Telefonní funkce

Smazání mobilního telefonu ze seznamu spárovaných zařízení

Nejprve si přečtěte úvodní informace a bezpečnostní pokyny
ně 36 a dodržujte je.


Úvod k tématu
V této kapitole najdete informace k těmto tématům:
39
40
40
41
42
42
Rychlá volba telefonního čísla kontaktu
Přímé zadání telefonního čísla
Telefonní seznam
Seznamy volání
Telefonní hovor
Konference
na stra-
› Stiskněte funkční tlačítko  → Bluetooth → Spárovaná zařízení.
Zobrazí se seznam spárovaných zařízení a následující funkční tlačítka.
› Smazat vše - smazaní všech telefonů v seznamu spárovaných zařízení
›  - smazání požadovaného telefonu
Nejprve věnujte pozornost bezpečnostním pokynům » strana 4.

Po zvolení některého z funkčních tlačítek se zobrazí následující funkční tlačítka.
Rychlá volba telefonního čísla kontaktu
› Zrušit - zrušení smazání
› Smazat - potvrzení smazání
Telefon, který je s přístrojem spojený, se v seznamu spárovaných zařízení nezobrazí. Pro možnost smazání je třeba nejprve ukončit spojení telefonu s přístrojem
» strana 39, Ukončení spojení.
Nejprve si přečtěte úvodní informace a bezpečnostní pokyny
ně 36 a dodržujte je.
na stra-
Spojení telefonu s přístrojem je možné ukončit některým z následujících způsobů.
› Vytažením klíče ze spínací skříňky (u vozidel vybavených systémem KESSY při
vypnutí zapalování a otevření dveří řidiče).
› Odpojením přístroje nebo vypnutím Bluetooth® v telefonu.
› Vypnutím Bluetooth® v přístroji » strana 19, Nastavení Bluetooth®.

Nejprve si přečtěte úvodní informace na straně 39 a dodržujte je.
Funkční tlačítka rychlé volby C » obr. 21 na straně 34 umožňují okamžité vytočení
předem přiřazených telefonních čísel kontaktu.
K dispozici je pět funkčních tlačítek rychlé volby.
Ukončení spojení


Přiřazení telefonního čísla kontaktu
› Stiskněte neobsazené funkční tlačítko rychlé volby C » obr. 21 na straně 34.
Otevře se telefonní seznam.
› Stiskněte požadovaný kontakt, případně jedno z telefonních čísel kontaktu.
Přiřazení telefonního čísla kontaktu k funkčnímu tlačítku rychlé volby je možné
provést také v nastavení nabídky Telefon » strana 35.
Vytáčení přiřazeného telefonního čísla kontaktu
› Stiskněte požadované funkční tlačítko rychlé volby telefonního čísla kontaktu
C » obr. 21 na straně 34.

Komunikace
39
Změna přiřazeného telefonního čísla kontaktu
› Stiskněte dlouze požadované funkční tlačítko rychlé volby C » obr. 21 na straně
34.
Je možné zvolit následující funkce:
mazání čísla


vytočení zadaného telefonního čísla1)
vložení předvolby2), pokud je zapnuta možnost přidání v nastavení telefonu

» strana 35
zadání čísla pomocí hlasového ovládání » strana 13

Hl. schránka vytočení hlasové schránky, pokud je zadáno číslo hlasové schránky v nastavení telefonu » strana 35 nebo přímé zadaní čísla
Otevře se telefonní seznam.
› Stiskněte požadovaný kontakt, případně jedno z telefonních čísel kontaktu.
Telefonní číslo kontaktu se přiřadí ke zvolenému funkčnímu tlačítku rychlé volby.
Změnu je možné provést také v nastavení nabídky Telefon » strana 35.
Zadávací obrazovka funguje zároveň jako alfanumerická klávesnice pro vyhledání
kontaktu v telefonním seznamu.
Odstranění telefonního čísla kontaktu
› Stiskněte tlačítko se symbolem  → Uživatelský profil → Správa oblíbených.
› Stiskněte obsazené funkční tlačítko rychlé volby. Potvrzením volby Smazat se
telefonní číslo kontaktu ze zvoleného funkčního tlačítka rychlé volby odstraní.

Pokud se např. zadají číslice 32, zobrazí se kontakty obsahující posloupnost písmen DA, FA, EB apod.
Kterýkoliv z nabízených kontaktů je možné vytočit stisknutím příslušného funkčního tlačítka kontaktu.
Přímé zadání telefonního čísla
Obr. 23
Přímé zadání telefonního čísla

Telefonní seznam

Nejprve si přečtěte úvodní informace na straně 39 a dodržujte je.
› Stiskněte tlačítko .
V telefonním seznamu přístroje je k dispozici až 2000 volných míst pro importované telefonní kontakty. Každý kontakt může obsahovat max. 5 telefonních čísel.

Telefonní seznam můžete vyvolat i během probíhajícího hovoru.
Nejprve si přečtěte úvodní informace na straně 39 a dodržujte je.
› Stiskněte tlačítko .
Zobrazí se zadávací obrazovka telefonního čísla » obr. 23.
1)
2)
3)
4)
Pokud není zadané telefonní číslo, zobrazí se po stisknutí tlačítka se symbolem  poslední volané
číslo.
Pokud je zapnuta možnost přidání předvolby, ale předvolba není v nastavení telefonu zadána, zobrazí
se v zadávacím poli po stisknutí tlačítka se symbolem  poslední volané číslo. Pokud je předvolba definována a v zadávacím řádku je zadáno číslo, pak po stisknutí tlačítka se symbolem  se předvolba
přidá před telefonní číslo a zahájí se vytáčení.
U některých telefonů je požadováno potvrzení importu kontaktů do přístroje.
U některých telefonů není nahrávání kontaktů ze SIM karty podporováno.
40
Komunikace
Po úspěšném spárování jsou importovány kontakty3).
Nahrání telefonního seznamu
Po prvním spojení telefonu s přístrojem začne systém importovat telefonní seznam z telefonu a ze SIM karty4) do paměti přístroje3). V závislosti na počtu kontaktů může tento proces trvat i několik minut.

Pokud telefonní seznam importovaný z telefonu dosáhne počtu 2000 kontaktů,
nahrávání se ukončí a na displeji se zobrazí hlášení Kontakty nebyly kompletně
naimportovány. K dispozici budou pouze již nahrané kontakty a budou k dispozici
v nabídce .
Seznamy volání
Obr. 24
Seznamy volání
Prvních 200 kontaktů si společně s údaji o kontaktu stáhne do paměti přístroje
i přiřazený obrázek ke kontaktu v telefonu1).
Pokud při nahrávání telefonního seznamu došlo k chybě, zobrazí se na displeji
hlášení Import neúspěšný. Zopakujte znovu a zkontrolujte, zda zařízení BT ...
umožňuje spojení.
Aktualizace telefonního seznamu
Při každém dalším spojení telefonu s přístrojem již proběhne pouze aktualizace
telefonního seznamu.

Během aktualizace je k dispozici telefonní seznam uložený po poslední dokončené aktualizaci. Nově uložená telefonní čísla se zobrazí až po ukončení aktualizace.
Seznam volání zobrazuje informace o telefonních hovorech.
Aktualizaci je možné provést manuálně » strana 35 Importovat kontakty.
› V hlavní nabídce Telefon stiskněte funkční tlačítko  » obr. 21 na straně 34.
Hledání kontaktu
Stisknutím Hledat otevřete zadávací obrazovku s klávesnicí pro vyhledávání záznamu v telefonním seznamu » strana 9.
Popisek k obrázku
A třídění seznamu volání
› Vše - seznam všech volání
› Nepřijaté hovory - seznam zmeškaných hovorů
› Volaná čísla - seznam volaných čísel
› Přijaté hovory - seznam přijatých hovorů
B vytočení čísla s definovanou předvolbou » strana 35, Nastavení
C úprava telefonního čísla před vytočením
D zobrazení detailů telefonního kontaktu
Volání kontaktu
Stisknutím funkčního tlačítka některého ze zobrazených kontaktů zahájíte vytáčení.
Pokud kontakt obsahuje více telefonních čísel, zobrazí se po stisknutí funkčního
tlačítka kontaktu nabídka telefonních čísel.
Detaily kontaktu
Stisknutím funkčního tlačítka se symbolem  se zobrazí detaily kontaktu.
Stisknutím funkčního tlačítka některého ze zobrazených kontaktů nebo telefonních čísel zahájíte vytáčení.
Stisknutím funkčního tlačítka některého ze zobrazených telefonních čísel se zahájí vytáčení.
Stisknutím funkčního tlačítka se symbolem  a adresou kontaktu se zahájí navigování.
1)
Nejprve si přečtěte úvodní informace na straně 39 a dodržujte je.

Tuto funkci podporují pouze některé telefony.
Komunikace
41

Zahájení konference / připojení dalšího účastníka
Telefonní hovor

› Při probíhajícím hovoru, resp. konferenci uskutečněte další hovor.
Nejprve si přečtěte úvodní informace na straně 39 a dodržujte je.
Nebo
› U nového příchozího hovoru stiskněte .
Odchozí hovor
Během vytáčení telefonního čísla se na displeji zobrazuje telefonní číslo volaného
nebo název kontaktu a je možné zvolit následující funkci:
Probíhající konference
Během probíhajícího konferenčního hovoru se na displeji zobrazuje délka hovoru
a je možné v závislosti na kontextu zvolit následující funkce:
 ukončení vytáčení

přidržení konference - dočasné opuštění konference (konference na pozadí
pokračuje)
 návrat do přidržené konference
 vypnutí mikrofonu
 zapnutí mikrofonu
 ukončení konference
 obrázek konferenčního hovoru - zobrazení detailu konference
Příchozí hovor
Během vyzvánění příchozího hovoru se na displeji zobrazuje telefonní číslo volajícího nebo název kontaktu a je možné zvolit následující funkce:




přijmutí příchozího hovoru
ignorování příchozího hovoru (ztlumení vyzvánění)
odmítnutí příchozího hovoru
obrázek kontaktu1) - zobrazení detailu volajícího
Detaily konference
Během probíhající konference stiskněte obrázek konference, zobrazí se seznam
ostatních účastníků konference a je možné v závislosti na typu telefonu zvolit následující funkce.
Probíhající hovor
Během probíhajícího hovoru se na displeji zobrazuje telefonní číslo nebo název
kontaktu a délka hovoru a je možné v závislosti na kontextu zvolit následující
funkce:





přidržení hovoru
vypnutí mikrofonu
zapnutí mikrofonu
ukončení hovoru
obrázek kontaktu1) - zobrazení detailu volajícího, resp. volaného
Konference

Nejprve si přečtěte úvodní informace na straně 39 a dodržujte je.
Konference je společný telefonní hovor minimálně tří a maximálně šesti účastníků.
1)
Tlačítko je funkční, pouze pokud je kontakt uložen v telefonním seznamu.
42
Komunikace
 zobrazení detailu účastníka
 hovor s účastníkem mimo konferenci
 ukončení hovoru s účastníkem konference


Volba jízdních režimů
Systémy vozidla
Nastavení vozidla

Úvod k tématu
V této kapitole najdete informace k těmto tématům:
Volba jízdních režimů
Údaje o vozidle
Nezávislé přídavné topení a větrání
Systém ESC
Pneumatiky
Asistence řidiče
Parkování a manévrování
Světla
Zrcátka a stěrače
Otevírání a zavírání
Sedadla
Multifunkční ukazatel
Servis
Obnovení nastavení z výroby
Nastavení Climatronicu
43
44
45
46
46
46
47
47
48
48
48
48
49
49
49
Obr. 25 Tlačítko volby jízdních režimů: Octavia, Octavia Combi / Octavia RS,
Octavia Combi RS

Nabídka volby jízdních režimů umožňuje nastavit vozidlo do tří přednastavených
jízdních režimů Normal, Sport, Eco a jízdního režimu Individual, který umožňuje
individuální nastavení.
Pokud je zvolený jiný režim než Normal, svítí v tlačítku symbol , resp. 
» obr. 25.
Aktuální jízdní režim je zobrazen ve stavovém řádku v hlavních nabídkách režimů
 » obr. 30 na straně 49 (vlevo nahoře).
Nejprve věnujte pozornost bezpečnostním pokynům » strana 4, Důležitá upozornění.
Volba hlavní nabídky
› Stiskněte tlačítko , resp.  » obr. 25.
Nastavení systémů vozidla je možné provádět, pouze pokud je zapnuté zapalování.
■
Normal - zapnutí režimu Normal
Zrušit - ukončení nabídky volby jízdních režimů
Informace - zobrazení nastavení režimu
Sport - zapnutí režimu Sport
■ Zrušit - ukončení nabídky volby jízdních režimů
■ Informace - zobrazení nastavení režimu
Eco - zapnutí úsporného režimu
■ Zrušit - ukončení nabídky volby jízdních režimů
■ Informace - zobrazení nastavení režimu
■
■
Poznámka
Jednotlivé systémy jsou popsány » návod k obsluze vozidla.
■ Pokud deaktivujete funkce některých systémů, po vypnutí a zapnutí zapalování
se některé funkce, např. součásti systému ESC, z bezpečnostních důvodů automaticky aktivují.
■ Po stisknutí tlačítka CAR se zobrazí posledně zobrazená nabídka z .
Nejprve si přečtěte úvodní informace na straně 43 a dodržujte je.
■
■
■


Systémy vozidla
43
■
Individual - zapnutí režimu Individual
Zrušit - ukončení nabídky volby jízdních režimů
Nastavení - individuální nastavení
■ Řízení: - nastavení charakteristiky servořízení
■ Normal - normální
■ Sport - sportovní
■ Motor: - nastavení charakteristiky motoru (pohonu)
■ Normal - normální
■ Sport - sportovní
■ Eco - úsporný
■ ACC: - nastavení akcelerace vozidla při jízdě s adaptivním tempomatem
■ Normal - normální
■ Sport - sportovní
■ Eco - úsporný
■ Adaptiv. světlomety: - nastavení charakteristiky adaptivních předních
světlometů
■ Normal - normální
■ Sport - sportovní
■ Eco - úsporný
■ Klimatizace: - nastavení charakteristiky Climatronicu
■ Normal - normální
■ Eco - úsporný
■ Obnovit režim - nastavení do profilu Normal
Údaje o vozidle
■
■
Obr. 26 Údaje o jízdě / stav vozidla
Obr. 27
Sledování tlaku v pneumatikách
- příklad zobrazení: zkontrolujte
pravou zadní pneumatiku a její
nahuštění
Poznámka
Pokud s přístrojem v nabídce volba jízdních režimů nepracujete déle než 10 s, dojde k přepnutí do posledně zvolené nabídky, resp. vypnutí přístroje.


Nejprve si přečtěte úvodní informace na straně 43 a dodržujte je.
› Stiskněte tlačítko
CAR
Popisek k obrázku
A ujetá vzdálenost
B doba jízdy
C průměrná rychlost
D průměrná spotřeba
E přibližný dojezd
44
Systémy vozidla
→ .

F
G
■
zobrazení dojezdu (pokud je předpokládaný dojezd méně než 300 km, začne
se vozidlo postupně přibližovat k )
zobrazení vozidla (barevně zobrazené oblasti vozidla upozorňují na varovná
hlášení o této části vozidla, po stisknutí vozidla se zobrazí texty varovných
hlášení)
Nezávislé přídavné topení a větrání
Jízdní data - zobrazení údajů o jízdě » obr. 26
Na displeji je možné zobrazit jednu ze tří pamětí údajů o jízdě.
■
■
■
Od startu - údaje pro jednotlivou jízdu
Dlouhodobá - dlouhodobé jízdní údaje
Od načerpání - údaje od načerpání paliva
Mezi jednotlivými paměťmi údajů o jízdě můžete přepínat / .
■
■
Obr. 28 Nezávislé topení: hlavní nabídka / nastavení předvolby
Komfort. spotřebiče - zobrazení až tří spotřebičů, které se nejvíce podílejí na
spotřebě pohonných hmot, a zobrazení množství spotřebovávaného paliva pro
provoz všech komfortních spotřebičů » návod k obsluze vozidla, kapitola Hospodárná jízda a ekologické parametry
Stav vozidla - zobrazení informací o stavu vozidla » obr. 26 nebo sledování tlaku
v pneumatikách
■ Stav vozidla - zobrazení informací o stavu vozidla
■ /  - žádné hlášení / varovná hlášení o stavu vozidla, počet hlášení (pokud
existuje pouze jedno hlášení, zobrazí se pouze text varovného hlášení)
■  - zobrazení zpráv o stavu systému START-STOP
■ Kontrola tlaku v pneu - funkce sledování tlaku v pneumatikách » obr. 27
■  SET - spuštění nové kalibrace systému

Stiskněte tlačítko
CAR / SETUP
na panelu Climatronicu → .
Nastavení
A
B
C
D
Mezi jednotlivými nabídkami můžete přepínat / .
E
Poznámka
Varovná hlášení o stavu vozidla a zprávy o systému START-STOP jsou popsány
» návod k obsluze vozidla.
Nejprve si přečtěte úvodní informace na straně 43 a dodržujte je.
doba odjezdu: den v týdnu a čas, kdy má být vozidlo připraveno k jízdě
» obr. 28
topení/větrání: nastavení provozního režimu
výběr z předvoleb, vypnutí předvolby
nastavení předvolby 1-3 a doby provozu (10-60 min)
pokud je topení, resp. větrání právě zapnuté, zobrazují se okna červeně, resp.
modře
Poznámka

Aktivovaná může být vždy jen jedna z nastavených předvoleb. Aktivovaná předvolba se po automatickém spuštění deaktivuje. Pro další spuštění je třeba aktivovat jednu z předvoleb.
■ Při výběru dne v předvolbě je mezi nedělí a pondělkem pozice bez uvedeného
dne. Pokud zvolíte toto nastavení, bude vozidlo připraveno k jízdě ve zvolený čas
bez ohledu na to, jaký je den.
■ Běžící zařízení se vypne po uplynutí nastavené doby provozu nebo je možné ho
vypnout stisknutím tlačítka pro přímé zapnutí (vypnutí) se symbolem , popř. dálkovým ovládáním.
■ Pokud dojde ke změně času » strana 18, Nastavení času a data, aktivovaná
předvolba se automaticky deaktivuje. Předvolbu je třeba znovu aktivovat.
■
Systémy vozidla
45


■
■
■
■
■
Nejprve si přečtěte úvodní informace na straně 43 a dodržujte je.
› Stiskněte tlačítko
■
■
■
CAR
→  → Systém ESC:.
Aktivovaný - aktivace všech součástí systému ESC
ASR vypnuto - deaktivace systému ASR
ESC Sport - aktivace ESC Sport
■

Pneumatiky

■
■
■
Nejprve si přečtěte úvodní informace na straně 43 a dodržujte je.
› Stiskněte tlačítko
CAR
Asistence řidiče
Nejprve si přečtěte úvodní informace na straně 43 a dodržujte je.
› Stiskněte tlačítko
CAR
→  → Asistence řidiče.
■
ACC (adaptivní tempomat) - nastavení adaptivního tempomatu
■ Jízdní program: - nastavení akcelerace vozidla při jízdě s adaptivním tempomatem1)
■ Normal - normální
■ Sport - sportovní
■ Eco - úsporný
■ Poslední zvolená vzdálenost - zapnutí/vypnutí posledně zvolené úrovně odstupu
1)
U vozidel vybavených volbou jízdních režimů se toto nastavení provádí v nabídce » strana 43, Volba
jízdních režimů.
46
Systémy vozidla
■
■
→  → Pneumatiky.
Kontrola tlaku v pneu - systém sledování tlaku v pneumatikách
■  SET - spuštění nové kalibrace systému
Zimní pneumatiky - nastavení rychlostního limitu pro zimní pneumatiky
■ Výstraha rychlosti - zapnutí/vypnutí funkce výstrahy zimních pneumatik
■ Varování při - nastavení rychlosti pro varování

Vzdálenost: - nastavení úrovně odstupu od vozidla jedoucího před Vámi
Velmi malá - velmi malý odstup
Malá - malý odstup
Střední - střední odstup
Velká - velký odstup
Velmi velká - velmi velký odstup
Front Assist - nastavení asistentu pro hlídání odstupu od vozidla jedoucího před
Vámi
■ Aktivní - aktivace/deaktivace asistentu
■ Předběžné varování - aktivace/deaktivace předběžného varování
■ Zobrazit výstrahu vzdálenosti - aktivace/deaktivace zobrazení výstrahy vzdálenosti
Lane Assist - nastavení asistentu pro udržování vozidla v jízdním pruhu
■ Aktivní - aktivace/deaktivace asistentu
■ Adaptivní vedení v pruhu - aktivace/deaktivace adaptivního vedení v pruhu
Rozpoznávání únavy - aktivace/deaktivace funkce rozpoznání únavy
Proaktivní ochrana cestujících - aktivace/deaktivace proaktivní ochrany cestujících
■
Systém ESC


■
Parkování a manévrování
Pokles hlas. audia: - tlumení hlasitosti audio zvuku
Vypnuto - audio zvuk není tlumen
Slabý - slabé tlumení zvuku
Střední - střední tlumení zvuku
Silný - silné tlumení zvuku
■
■
■
■
Poznámka
■ Zmenšené zobrazení pomoci při parkování se automaticky zobrazuje např. při
popojíždění v koloně, pokud dojde k nebezpečnému přiblížení k překážce.
■ Zmenšené zobrazení pomoci při parkování můžete změnit na celoplošné stisknutím oblasti zobrazení na displeji.
Obr. 29 Zobrazení optické pomoci při parkování

Nejprve si přečtěte úvodní informace na straně 43 a dodržujte je.
Popisek k obrázku
A zapnutí/vypnutí akustické pomoci při parkování
B vypnutí optické pomoci při parkování
C zobrazení upozornění: Zkontrolujte dráhu!
D zobrazení zvolené jízdní dráhy dle natočení kol
E rozpoznaná překážka ve zvolené jízdní dráze, která je zatím mimo oblast nebezpečí střetu, je znázorněna žlutě
F rozpoznaná překážka v oblasti nebezpečí střetu je znázorněna červenou barvou. Nepokračujte v jízdě!
G oblast bez rozpoznané překážky je znázorněna jako průhledné pole
H rozpoznaná překážka ve snímané oblasti mimo oblast nebezpečí střetu je
znázorněna bílou barvou
› Stiskněte tlačítko
■
CAR
Světla

Nejprve si přečtěte úvodní informace na straně 43 a dodržujte je.
› Stiskněte tlačítko
■
CAR
→  → Světla.
Asistent světel - nastavení světelného asistentu
Dynamic Light Assist - zapnutí/vypnutí funkce asistentu dálkových světel
Doba zapnutí: - nastavení citlivosti světelného snímače na změnu intenzity
okolního světla
■ Časná - vysoká citlivost
■ Střední - střední citlivost
■ Pozdní - nízká citlivost
■ Automatická jízdní světla za deště - aktivace/deaktivace automatických světel za deště
■ Denní jízdní světla - aktivace/deaktivace denního svícení
■ Komfortní blikání - aktivace/deaktivace komfortního blikání
■ Cestovní režim: - nastavení turistického světla
■ Provoz vpravo - pro jízdu vpravo
■ Provoz vlevo - pro jízdu vlevo
Osvětlení interiéru - nastavení osvětlení interiéru
■ Osvětlení přístrojů/spínačů - nastavení intenzity podsvícení přístrojů/spínačů
■ Osvětlení prostoru nohou - nastavení intenzity osvětlení prostoru nohou

■
■
→  → Parkování a manévrování.
ParkPilot - nastavení pomoci při parkování
■ Automatická aktivace - aktivace/deaktivace zmenšeného zobrazení pomoci
při parkování (při jízdě dopředu)
■ Hlasitost předních senzorů - nastavení hlasitosti předních senzorů
■ Výška tónu předních senzorů - nastavení výšky tónu předních senzorů
■ Hlasitost zadních senzorů - nastavení hlasitosti zadních senzorů
■ Výška tónu zadních senzorů - nastavení výšky tónu zadních senzorů

■
Systémy vozidla
47
■
Funkce Coming/Leaving home - nastavení funkce COMING HOME / LEAVING
HOME
■ Funkce Coming home - nastavení doby, po kterou mají světla po opuštění vozidla svítit (0-30 s; 0 - funkce je deaktivovaná)
■ Funkce Leaving home - nastavení doby, po kterou mají světla po odemknutí
vozidla svítit (0-30 s; 0 - funkce je deaktivovaná)
■

Zrcátka a stěrače

Nejprve si přečtěte úvodní informace na straně 43 a dodržujte je.
› Stiskněte tlačítko
■
■
CAR
→  → Zrcátka a stěrače.
Zrcátka - nastavení zrcátek
■ Nastavit synchronně - aktivace/deaktivace synchronního nastavování vnějších zrcátek
■ Natočení při zpátečce - aktivace/deaktivace sklápění skla zrcátka na straně
spolujezdce
■ Přiklopení při parkování - aktivace/deaktivace sklápění zrcátek dálkovým
ovládáním, resp. snímačem v klice (KESSY)
Stěrače - nastavení stěračů
■ Automatické stírání za deště - aktivace/deaktivace automatického stírání čelního skla za deště
■ Automatický zadní stěrač - aktivace/deaktivace automatického stírání zadního skla
Otevírání a zavírání

Nejprve si přečtěte úvodní informace na straně 43 a dodržujte je.
■
Sedadla

CAR
→  → Otevírání a zavírání.
Ovládání oken - nastavení ovládání oken
■ Komfortní otevírání: - nastavení komfortního otevírání
■ Všechna okna - všechna okna
■ Okno řidiče - pouze okno řidiče
■ Vypnuto - deaktivace komfortního otevírání
■
→  → Sedadla.
Uložit polohu sedadla - ukládání polohy sedadla řidiče a zpětných zrcátek při zamknutí vozidla do klíče s dálkovým ovládáním
■ Klíček k vozidlu aktivován - aktivace/deaktivace ukládání polohy sedadla řidi
če a zpětných zrcátek při zamknutí vozidla

Nejprve si přečtěte úvodní informace na straně 43 a dodržujte je.
› Stiskněte tlačítko
■
■
■
■
Systémy vozidla
CAR
Multifunkční ukazatel

■
48
Nejprve si přečtěte úvodní informace na straně 43 a dodržujte je.
› Stiskněte tlačítko
■
› Stiskněte tlačítko
Centrální zamykání - nastavení otevírání/zavírání dveří
Odemykání dveří: - nastavení odemykání dveří
■ Všechny dveře - všechny dveře
■ Jednotlivé dveře - dveře řidiče, resp. u systému KESSY dveře řidiče, nebo
spolujezdce
■ Strana vozu - dveře na straně řidiče, resp. u systému KESSY dveře na straně
řidiče, nebo spolujezdce
■ Automatické zamykání - aktivace/deaktivace automatického zamykání po
rozjezdu
■ Akustické potvrzení - aktivace/deaktivace zvukové signalizace při odemykání/

zamykání vozidla s varovným zařízením proti odcizení vozidla
■
CAR
→  → Multifunkční ukazatel.
Okamžitá spotřeba - zapnutí/vypnutí zobrazení aktuální spotřeby pohonných
hmot na displeji v panelu přístrojů
Ø spotřeba - zapnutí/vypnutí zobrazení průměrné spotřeby pohonných hmot na
displeji v panelu přístrojů
Množství paliva k dočerpání - zapnutí/vypnutí zobrazení množství paliva k dočerpání na displeji v panelu přístrojů
Komfortní spotřebiče - zapnutí/vypnutí zobrazení spotřeby komfortních spotřebičů na displeji v panelu přístrojů
Eco tipy - zapnutí/vypnutí hlášení tipů pro úspornou jízdu na displeji v panelu
přístrojů
Doba jízdy - zapnutí/vypnutí zobrazení doby jízdy na displeji v panelu přístrojů 
■
■
■
■
■
■
■
■
Ujetá vzdálenost - zapnutí/vypnutí zobrazení ujeté vzdálenosti na displeji v panelu přístrojů
Ø rychlost - zapnutí/vypnutí zobrazení průměrné rychlosti jízdy na displeji v panelu přístrojů
Digitální rychloměr - zapnutí/vypnutí zobrazení aktuální rychlosti na displeji
v panelu přístrojů
Výstraha rychlosti - zapnutí/vypnutí zobrazení výstrahy rychlosti na displeji
v panelu přístrojů
Teplota oleje - zapnutí/vypnutí zobrazení teploty oleje na displeji v panelu přístrojů
Teplota chladicí kapaliny - zapnutí/vypnutí zobrazení teploty chladicí kapaliny
na displeji v panelu přístrojů
Vynulovat jízdní data od startu - vynulování paměti pro jednotlivou jízdu na displeji přístroje a na displeji v panelu přístrojů
Vynulovat dlouhodobá jízdní data - vynulování dlouhodobé paměti na displeji

přístroje a na displeji v panelu přístrojů
■
■
Otevírání a zavírání - nabídka Otevírání/zavírání
Multifunkční ukazatel - nabídka Multifunkční ukazatel
Pokud zvolíte jednu z výše uvedených položek, budete dotázáni, zda chcete skutečně vynulovat nastavení.
■
■
Zrušit - návrat do nadřazené nabídky
Vynulovat - vynulovat nastavení

Nastavení Climatronicu
Obr. 30
Climatronic: hlavní nabídka
Servis

Nejprve si přečtěte úvodní informace na straně 43 a dodržujte je.
› Stiskněte tlačítko
■
■
■
CAR

→  → Servis.
Číslo vozidla: - zobrazení identifikačního čísla vozidla
Prohlídka: --- / --- - počet km/dnů zbývajících do příští servisní prohlídky
Servis výměny oleje: --- / --- - počet km/dnů zbývajících do příští výměny motorového oleje

Nejprve si přečtěte úvodní informace na straně 43 a dodržujte je.
Pokud je Climatronic zapnutý, zobrazuje se na displeji nastavená požadovaná teplota na straně řidiče a spolujezdce » obr. 30. Dle nastavené požadované teploty je
proudění vzduchu z ofukovacích otvorů znázorněno modře (teplota do 22 °C),
resp. červeně (teplota od 22,5 °C).
Pokud je zvolen automatický provoz Climatronicu, zobrazuje se na displeji AUTO.
Obnovení nastavení z výroby

Nejprve si přečtěte úvodní informace na straně 43 a dodržujte je.
› Stiskněte tlačítko
■
■
■
■
■
CAR
→  → Tovární nastavení.
Všechna nastavení - všechny položky
Asistence řidiče - nabídka Asistence řidiče
Parkování a manévrování - nabídka Parkování a manévrování
Světla - nabídka Světla
Zrcátka a stěrače - nabídka Zrcátka a stěrače
Volba hlavní nabídky
› Stiskněte tlačítko
■
■
■
■
SETUP
na panelu Climatronicu.
Profil klimat.: ... - nastavení provozního režimu Climatronicu
ON/OFF - zapnutí/vypnutí Climatronicu
 - vstup do nastavení nezávislého přídavného topení a větrání » strana 45
 - nastavení pro Climatronic
■ Profil klimatizace: - nastavení provozního režimu Climatronicu
■ Mírný - nižší provozní výkon, tichý provoz
■ Střední - základní provozní výkon
■ Intenzivní - zvýšený provozní výkon
Systémy vozidla

49
■
■
Automatická recirkulace - zapnutí/vypnutí automatické recirkulace vzduchu
Automatické přídavné topení - zapnutí/vypnutí rychlého zahřátí interiéru vozidla
Poznámka
■ Pokud s přístrojem v nabídce Climatronicu nepracujete déle než 10 s a přístroj
nebyl před zvolením nabídky Climatronicu zapnutý, dojde k vypnutí přístroje.
■ Pokud vypnete automatický provoz Climatronicu tím, že přidáte, resp. uberete
otáčky ventilátoru, barevné znázornění proudění vzduchu z ofukovacích otvorů se

nebude zobrazovat.
50
Systémy vozidla
COMING HOME
Věcný rejstřík
Č
A
ACC
Adaptivní tempomat
AM
Apple zařízení
Asistent dálkových světel - Light Assist
ASR
Audio
média
rádio
Automatická světla za deště
Automatické ladění rozhlasových stanic
Automatické stírání čelního skla za deště
Automatické stírání zadního skla
Automatické zamykání
AUX
Čas
46
46
21
32
47
46
26
21
47
22
48
48
48
31
B
Bezdrátové spojení s vnější anténou
viz Phone box
Bluetooth
nastavení
spojení přístroje s telefonem
viditelnost
zapnutí/vypnutí
Bluetooth Audio
Bluetooth přehrávač
35
19
36
19
19
29
29
C
CD
Climatronic
automatická recirkulace vzduchu
automatický provoz
provozní režim
47
18
21
24
25
18
47
25
10
10
12
17
9
9
8
5
18
23
4
48
31
32
31
F
29
49
49
49
FM
nastavení
Formáty souborů
podmínky a omezení
Hlasitost
nastavení
vypnutí
Hlasové ovládání
nastavení
nerozpoznání hlasového příkazu
obsluha
oprava zadání hlasového příkazu
podmínky funkce
přerušení/obnovení zadávání
zapnutí/vypnutí
Hlavní nabídka
média
telefon
6
6
13
19
15
14
15
13
15
14
26
34
I
Identifikační číslo vozidla
iPod
49
32
J
E
Eco tipy
Externí vstup
AUX
MEDIA IN
USB
21
46
8
H
D
DAB
informace o stanici
nastavení
Datum
Denní svícení
Digitální rádio
nastavení
Displej MAXI DOT
obsluha
telefon
Displej přístroje
číselná klávesnice
klávesnice
obsluha
údržba
Doplňkové jazyky klávesnice
Dopravní zpravodajství (TP)
Důležitá upozornění
Frekvenční pásmo
viz hlavní nabídka
Front Assist
Funkční tlačítka
21
25
28
29
Jednotky
Jízdní režim
18
43
K
Klávesnice
Komfortní blikání
Komfortní ovládání oken
Komfortní spotřebiče
Komunikace
Phone Box
9, 18
47
48
44
33
35
Věcný rejstřík
51
L
N
Ladění rozhlasových stanic
Lane Assist
LEAVING HOME
Logo rozhlasové stanice
22
46
47
23
M
Média
AUX
Bluetooth Audio
CD
formáty souborů
hlasové ovládání
hlavní nabídka
MEDIA IN
multifunkční volant
nastavení
obsluha
paměťová SD karta
podmínky a omezení
podporovaná média
přehrávání
scan
seznam složek
USB
volba zdroje signálu
zdroj signálu
MEDIA IN
Multifunkční ukazatel
Multifunkční volant
média
rádio
telefon
Multimédia
AUX
USB
Mute
52
Věcný rejstřík
26
31
29
29
28
13
26
32
10
27
26
30
29
28
27
27
27
31
26
28
32
48
10
10
12
31
31
6
Nabídka
média
nastavení přístroje
rádio
setup
telefon
Nabídky přístroje
Nastavení
Bluetooth
čas a datum
DAB
displej přístroje
doplňkové jazyky klávesnice
FM
hlasitost
hlasové ovládání
jazyk
jednotky
jízdní režim
klávesnice
média
obnovení nastavení z výroby
přístroj
rádio
správa oblíbených
telefon
uživatelský profil
zvuk
Nastavení přístroje
Nastavení systémů vozidla
asistence řidiče
Climatronic
multifunkční ukazatel
nezávislé přídavné topení a větrání
obnovení nastavení z výroby
otevírání a zavírání
parkování a manévrování
pneumatiky
sedadla
26
16
21
16
33
6
19
18
25
17
18
25
6
19
16
18
43
18
27
19
16
24
39
35
39
17
16
46
49
48
45
49
48
47
46
48
servis
světla
systém ESC
zrcátka a stěrače
Nastavení vozidla
Nezávislé přídavné topení a větrání
nastavení
49
47
46
48
43
45
O
Obrazovka
Obsluha
rádio
Obsluha přístroje
displej MAXI DOT
displej přístroje
multifunkční volant
ovládací páčka
Odemykání dveří
Ochrana komponent
Osvětlení přístrojů
Ovládací páčka
5
21
8
10
8
10, 12
10
48
4
47
10
P
Paměť klíče s dálkovým ovládáním
Paměťová SD karta
Phone box
Poloautomatické ladění rozhlasových stanic
Pomoc při parkování
Popis přístroje
Proaktivní ochrana cestujících
Prohlášení o shodě
Přehrávání
média
48
30
35
22
47
5
46
4
27
R
Rádio
automatické ladění
dopravní zpravodajství (TP)
hlasové ovládání
hlavní nabídka
ladění
logo stanice
multifunkční volant
nastavení
nastavení DAB
nastavení FM
obsluha
seznam dostupných stanic
uložení stanice do paměti
úvod
Rozhlasová stanice
automatické ladění
ladění
logo
uložení
Rozpoznání únavy
Rychlostní limit pro zimní pneumatiky
21
22
23
13
21
22
23
10
24
25
25
21
22
22
21
22
22
23
22
46
46
S
Scan
média
27
Sedadla
nastavení
48
Setup
16
Seznam dostupných stanic
rádio
22
Seznam složek
média
27
Sklopení celých zrcátek - přiklopení při parkování 48
Sklopení skla zrcátka - natočení při zpátečce
48
Sledování tlaku v pneumatikách
44, 46
Spárování přístroje
37
Stanice
viz hlavní nabídka
START-STOP
Stavový řádek
Světelný snímač - doba zapnutí světel
Synchronní nastavení obou zrcátek
Systémy vozidla
21
44
8
47
48
43
T
Telefon
Bluetooth profily
funkce
hlasové ovládání
hlášení na displeji
hlavní nabídka
konference
multifunkční volant
nastavení
rychlá volba telefonního čísla
rychlé spojení
seznamy volání
spárování
spojení s přístrojem
telefonní seznam
ukončení spojení
volba telefonu
zadání telefonního čísla
Telefonní funkce
Telefonní hovor
Telefonní konference
Tovární nastavení
TP (dopravní zpravodajství)
Turistické světlo - cestovní režim
33
36
39
13
34
34
42
12
35
39
38
41
37
36
40
39
38
40
39
42
42
19
23
47
22
31
4
Uložení rozhlasové stanice
USB
Úvodní informace
V
VIN číslo
Volba frekvenčního pásma
viz hlavní nabídka
Volba jízdních režimů
Volba rozhlasové stanice
viz hlavní nabídka
Volba zdroje signálu
média
Výbava vozidla
prohlášení o shodě
Vypnutí přístroje
Výrobní nastavení
49
21
43
21
26
4
6
19, 49
Z
Zabezpečení proti krádeži
Zadávací obrazovka
jazykové znaky
Zadávací obrazovka s číselnou klávesnicí
Zadávací obrazovka s klávesnicí
Zapnutí přístroje
Zdroj signálu
Zvuk
4
18
9
9
6
28
17
U
Údaje
jízda
komfortní spotřebiče
stav vozidla
44
44
44
Věcný rejstřík
53
Společnost ŠKODA AUTO a.s. pracuje neustále na dalším vývoji všech typů a modelů. Mějte, prosím, pochopení pro to, že kdykoli mohou nastat změny ve formě,
vybavení a technice dodávaných vozidel. Údaje o vzhledu, výkonech, rozměrech,
hmotnostech, normách a funkcích vozidla odpovídají poznatkům v době redakční
uzávěrky. Některé výbavy se možná budou dodávat až později nebo se budou nabízet jen na určitých trzích, informace podají partneři ŠKODA. Na údajích, obrázcích a popisech v tomto návodu nelze proto zakládat žádné nároky.
Tisk, rozmnožování nebo překládání či jiné užití tohoto díla nebo jeho části nejsou
bez písemného souhlasu společnosti ŠKODA AUTO a.s. dovoleny.
Všechna majetková práva k tomuto dílu vyplývající z předpisů autorského práva
vykonává výlučně společnost ŠKODA AUTO a.s.
Změny tohoto díla jsou vyhrazeny.
Vydal: ŠKODA AUTO a.s.
© ŠKODA AUTO a.s. 2013
www.skoda-auto.cz
Bolero
Infotainment česky 11.2013
S00.5614.23.15
5E0 012 715 EC
Download

Infotainment rádio Bolero Návod k obsluze