SIMPLY CLEVER
Infotainment rádio Bolero
Návod na obsluhu
Usporiadanie tohto návodu na obsluhu
(vysvetlivky)
Tento návod na obsluhu je členený podľa presných pravidiel tak, aby vám uľahčil vyhľadávanie a čerpanie potrebných informácií.
Členenie kapitol, obsahu a vecného registra
Text návodu na obsluhu je rozdelený do relatívne krátkych odsekov, ktoré sú prehľadne spojené do jednotlivých kapitol. Aktuálna kapitola je uvedená vždy na dolnom okraji pravej stránky.
Obsah, členený podľa kapitol a podrobný vecný register na konci návodu na obsluhu vám pomôžu rýchlo nájsť požadovanú informáciu.
Smerové označenia v texte
Všetky údaje ako „vľavo“, „vpravo“, „vpredu“, „vzadu“ sa vzťahujú na smer jazdy.
Jednotky
Hodnoty sa uvádzajú v metrických jednotkách.
Vysvetlenie symbolov

Označuje odkaz na dôležité informácie a bezpečnostné pokyny v rámci kapitoly.

Označuje koniec odseku.

Označuje pokračovanie odseku na nasledujúcej strane.
®
Označuje registrovanú ochrannú známku.
Príklady opisov informácií uvedených v návode na obsluhu
Stlačte tlačidlo Menu →  → Zvuk.
Táto informácia znamená, že sa musí najskôr stlačiť tlačidlo Menu na prístroji a potom tlačidlo funkcie  na displeji prístroja a menu potvrdiť stlačením tlačidla funkcie Zvuk.
Symbol „→“ označuje nasledujúci krok.
Príklad menu, dostupné menu, položky ponuky alebo funkcie.
xyz - prvá úroveň menu
■ xyz - druhá úroveň menu
■ xyz - tretia úroveň menu
■ xyz - prvá úroveň menu
■
Poznámky
POZOR
Najdôležitejšie poznámky sú uvedené slovom POZOR. Poznámky s nadpisom
POZOR vás upozorňujú na vážne nebezpečenstvo nehody, resp. poranenia.
DÔLEŽITÉ
Poznámka s nadpisom Upozornenie vás upozorňuje na možné poškodenia vášho
vozidla (napr. porucha na prevodovke) alebo na všeobecné nebezpečenstvo nehody.
Poznámka pre životné prostredie
Poznámka s nadpisom Životné prostredie vás upozorňuje na potrebu ochrany životného prostredia. Takto označené sú napríklad rady na zníženie spotreby paliva.
Upozornenie
Normálna poznámka vás upozorňuje na dôležité informácie týkajúce sa prevádzkovania vášho vozidla.
Predslov
Rozhodli ste sa pre vozidlo značky ŠKODA, ktoré je vybavené infotainment rádiom Bolero (následne
označované iba ako prístroj) – ďakujeme vám za vašu dôveru.
Vďaka novému konceptu obsluhy existuje možnosť vykonávať prostredníctvom prístroja nastavenia vozidla a
tiež centrálne obsluhovať elektronické zariadenia.
Pozorne si, prosím, prečítajte nielen tento návod na obsluhu ale aj návod na použitie vozidla, pretože postup
v súlade s týmto návodom je predpokladom správneho používania vozidla.
V prípade eventuálnych otázok ohľadom vášho prístroja sa, prosím, obráťte na partnera ŠKODA.
Vaša ŠKODA AUTO a.s. (ďalej iba ŠKODA)
Systémy vozidla
Obsah
Nastavenia vozidla
Použité skratky
Register
Predbežné informácie
Dôležité poznámky
4
Prehľad prístroja
5
Ovládanie prístroja
Ovládanie prostredníctvom displeja prístroja
8
Ovládanie prostredníctvom displeja MAXI DOT
10
Ovládanie hlasom
13
Nastavenia prístroja
Menu Setup (Nastavenia)
17
Rádio
Ovládanie
22
Nastavenia rádia
25
Médiá
Ovládanie
27
Zdroje signálu
29
Komunikácia
Telefónne a rádiové zariadenia
35
Spojenie prístroja s mobilným telefónom
38
Funkcie telefónu
41
2
Obsah
45
Použité skratky
Skratka
A2DP
ACC
Význam
Advanced Audio Distribution Profile - profil softvér pre prenos
dát cez Bluetooth ®, ktorá je naplánovaná na jednostranné
odovzdávanie audio dát
Adaptívny tempomat
AF
Alternative Freguencies - alternatívna frekvencia aktuálnej
rozhlasovej stanice
AM
Amplitúdová modulácia - označenie frekvenčného rozsahu
rozhlasu
ASR
Regulácia preklzávania hnacích kolies
AVRCP
softvérový profil pre prenos údajov pomocou Bluetooth®, ktorý
podporuje multimediálne funkcie
AV
Audio/vizuálny zdroj signálu - typické pre DVD prehrávač alebo
TV tuner
BT
Bluetooth® - bezdrôtová komunikácia pre príjem a prenos hlasových a dátových informácií
DAB
Digital Audio Broadcasting - digitálny príjem rádia
DRM
Digital Rights Management - technické metódy na sledovanie
alebo obmedzenie používania obsahov digitálnych médií
ESC
Kontrola stabilizácie
FM
Frekvenčná modulácia - označenie frekvenčného rozsahu rozhlasu
HFP
Handsfree profil - softvérový profil pre prenos dát pomocou
Bluetooth ®,, ktorý umožňuje komunikáciu medzi mobilným telefónom a bezdrôtovým zariadením vo vozidle
GSM
Groupe Spécial Mobile - globálny systém pre mobilnú komunikáciu, najrozšírenejší štandard pre mobilné telefóny
ID3 tag
Dodatočná vlastnosť hudobného súboru, ktorý umožňuje zobrazenie umelca, názvu, názvu albumu atď.
KESSY
bezkľúčové odomykanie, štartovanie a zamykanie
NTSC
National Television System Committee - norma kódovania audiovizuálneho signálu v Severnej a Strednej Amerike, ako aj v
krajinách juhovýchodnej Ázie
Skratka
Význam
PAL
phase alternating line - norma kódovania audiovizuálneho signálu vo väčšine krajín Európy
PI
Program Identification - identifikácia stanice pomocou unikátneho kódu RDS
RDS
Radio Data System - systém pre prenos doplňujúcich informácií k príjmu rozhlasového vysielania v rozsahu FM
TP
Traffic Program identification - identifikácia programu pre prenos dopravných informácií
VIN
Identifikačné číslo vozidla
WMA
Windows Media Audio - komprimovaný zvukový formát
Použité skratky

3
Vyhlásenie o zhode
Predbežné informácie

Dôležité poznámky

ŠKODA AUTO a.s. týmto vyhlasuje, že ŠKODA infotainment systémy zodpovedajú
základným požiadavkám a ďalším nariadeniam smernice 1999/5/ES.
Úvod k téme

V tejto kapitole nájdete informácie k nasledujúcim témam:
Vyhlásenie o zhode
Ochrana komponentov
Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 4.
4
4

Ochrana komponentov
V tomto návode na obsluhu sú opísané všetky možné varianty vybavenia bez toho, aby boli označené ako mimoriadna výbava, variant modelu alebo výbava špecifická pre určitú krajinu.

Vo vašom vozidle preto nemusia byť k dispozícii všetky komponenty vybavenia,
ktoré sú popísané v tomto návode na obsluhu.
Niektoré elektronické riadiace prístroje sú zo závodu vybavené ochranou komponentov.
Rozsah vybavenia vášho vozidla sa vzťahuje na vašu kúpnu zmluvu k vozidlu. Viac
informácií je k dispozícii u partnera ŠKODA1), u ktorého ste kúpili vozidlo.
Ochrana komponentov bola vyvinutá ako ochranný mechanizmus za týmto účelom:
Prihliadajte prosím na to, že tento návod sa považuje iba za dodatok ku informáciám uvedeným v návode na obsluhu vozidla. Preto sa tento návod smie používať
iba v spojení s aktuálnym návodom na obsluhu vozidla. Podrobný opis niektorých
funkcií uvedených v tomto návode je potrebné vyhľadať v návode vášho vozidla.
› na obmedzenie funkcie zo závodu alebo z dielne zabudovaných riadiacich prístrojov po montáži do iného vozidla (napr. po krádeži);
› na obmedzenie funkcie komponentov prevádzkovaných mimo vozidla;
› z dôvodu možnosti legitímnej montáže alebo výmeny riadiacich prístrojov pri
opravách u servisného partnera ŠKODA1).
Vyobrazenia sa môžu v nepodstatných detailoch líšiť od modelu vášho prístroja
a sú chápané iba ako všeobecné informácie.
Pri aktivovanej ochrane komponentov sa na displeji prístroja objaví nasledujúce
hlásenie Ochrana komponent: Systém je nyní dostupný jen omezeně. Zapněte
zapalování.
POZOR
V prvom rade venujte pozornosť jazde autom! Ako vodič nesiete plnú zodpovednosť za prevádzku vozidla.
■ Prístroj používajte iba tak, aby ste mali vozidlo v každej dopravnej situácii plne pod kontrolou - nebezpečenstvo nehody!
■ Hlasitosť nastavte tak, aby ste vždy počuli akustické signály zvonku, napr.
výstražné sirény vozidiel s právom prednosti v jazde, ako policajné, záchranárske a hasičské vozidlá.
■ Príliš intenzívne nastavená hlasitosť môže viesť k poškodeniam sluchu!
Ak sa ochrana komponentov po zapnutí zapaľovania nedeaktivuje, obráťte sa pro
sím na servisného partnera ŠKODA.
■
1)
4
Používané termíny » Návod na obsluhu, kapitola Úvod.
Predbežné informácie
Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 4.


Prehľad prístroja

Úvod k téme
V tejto kapitole nájdete informácie k nasledujúcim témam:
Popis prístroja
Dotykový displej
Zapnutie/vypnutie prístroja
Menu prístroja
Nastavenie hlasitosti
V prvom rade venujte pozornosť bezpečnostným pokynom » Strana 4, Dôležité
poznámky.
Popis prístroja
5
5
6
6
6

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie na strane 5.
Popis prístroja
 - vypnutie / zapnutie prístroja, nastavenie hlasitosti
1
2 Vyvolania a potvrdenia
RADIO - menu rádia » Strana 22
3
MEDIA - menu médií » Strana 27
4
5 Podľa výbavy:
› MUTE - vypnutie zvuku
› PHONE - menu telefónu » Strana 35
6 Podľa výbavy:
› TP - dopravné spravodajstvo » Strana 24
› VOICE - ovládanie hlasom » Strana 13
SETUP - nastavenia prístroja » Strana 17
7
SOUND - nastavenia zvuku » Strana 18
8
CAR - nastavenia systémov vozidla » Strana 45
9
MENU - zobrazenie menu prístroja » Strana 6
10
11 Dotykový displej » Strana 8

Dotykový displej

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie na strane 5.
Prístroj je vybavený takzvaným dotykovým displejom, ktorý je možné ovládať iba
dotykom prsta.
DÔLEŽITÉ
Displej je potrebné obsluhovať ľahkým dotykom prsta. Na displej nevyvíjajte tlak
- nebezpečenstvo poškodenia!
■ Na ovládanie displeja nepoužívajte žiadne predmety - nebezpečenstvo poškodenia!
■ Na čistenie nepoužívajte rozpúšťadlá, ako benzín alebo terpentín, ktoré by moh
li poškodiť povrch displeja.
■
Obr. 1 Popis prístroja
Predbežné informácie
5
Upozornenie
Menu prístroja
Odtlačky prstov z displeja môžete odstrániť pomocou mäkkej handričky a prípadne pomocou čistého liehu. Pritom je potrebné dbať na to, aby sa nepoškodili
žiadne iné časti vnútorného priestoru.
■ Obrazovku nie je možné ovládať dotykom prsta s natiahnutou rukavicou, resp.
dotykom nechtu na prste.
■ Oblasť prístroja pod displejom neprelepte, mohla by sa tým negatívne ovplyvniť
funkčnosť snímačov pre efekt priblíženia.
■ Na ochranu displeja je možné použiť vhodnú ochrannú fóliu pre dotykové displeje, ktorá negatívne neobmedzí jeho funkčnosť.
■ Jas displeja sa nastavuje automaticky v závislosti od jasu osvetlenia interiéru.
Automatické nastavenie je možné manuálne prispôsobovať » Strana 18.
■
Obr. 2
Menu prístroja

Zapnutie/vypnutie prístroja

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie na strane 5.
› Stlačte gombík so symbolom

pre zapnutie, resp. vypnutie prístroja.
Po zapnutí prístroja sa prehráva posledný audio zdroj a druh prevádzky, ktorý bol
aktívny pred vypnutím prístroja.
Ak sa pred vypnutím prístroj nachádzal v menu „Telefón“ a nie je zapnuté zapaľovanie alebo funkcia Bluetooth®, objaví sa na displeji hlásenie » Strana 36. Zapnite zapaľovanie, resp. funkciu Bluetooth® » Strana 20.
Ak je prístroj zapnutý a zo spínacej skrinky sa vytiahne kľúč vozidla, prístroj sa automaticky vypne. Po zapnutí zapaľovania sa prístroj automaticky zapne.
Pokiaľ sa prístroj vypol gombíkom so symbolom
de k automatickému zapnutiu prístroja.

, po zapnutí zapaľovania nedôj-
Ak je vozidlo vybavené systémom KESSY, prístroj sa automaticky vypne po odstavení motora a otvorení dverí. Ak sa najskôr otvoria dvere vodiča a následne odstaví motor, prístroj sa vypne.
Pri vypnutom zapaľovaní sa prístroj automaticky vypne po cca pol hodine (ochrana

proti vybitiu akumulátora vozidla).

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie na strane 5.
Vyvolanie hlavného menu
MENU .
› Stlačte tlačidlo
Tlačidlá funkcií v hlavnom menu – MENU
 - Rádio » Strana 22
 - Média » Strana 27
 - Nastavenia zvuku » Strana 18
 - Nastavenia prístroja » Strana 17
 - Nastavenia systémov vozidla » Strana 45
 - Telefon » Strana 35
Nastavenie hlasitosti

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie na strane 5.
Zvýšenie hlasitosti
› Gombíkom so symbolom

otáčajte doprava.

otáčajte doľava.
Zníženie hlasitosti
› Gombíkom so symbolom
Vypnutie zvuku
› Stlačte tlačidlo MUTE alebo otáčajte gombíkom so symbolom
sitosť zvuku na 0.
6
Predbežné informácie


a nastavte hla
Upozornenie
Zmena v hlasitosti je zobrazená na displeji prístroja.
Pri realizovanom vypnutí zvuku sa na displeji objaví symbol .
Príliš intenzívne nastavená hlasitosť môže viesť k rezonanciám zvuku vo vozidle.
■ Z dôvodu príliš hlasného nastavenia prehrávania alebo skresleného prehrávania
sa môžu poškodiť reproduktory vozidla.
■ Reproduktory vo vozidle sú prispôsobené na výstupný výkon prístroja 4x20 W.
■ Pri výbave so zvukovým systémom sú reproduktory prispôsobené na celkový vý
stupný výkon zosilňovača 570 W.
■
■
■
Predbežné informácie
7
D
Ovládanie prístroja
E
posuvný regulátor - pozícia v menu, pohyb v menu prostredníctvom pohybu
prsta na posuvnom regulátore
bod menu s „vyskakovacím oknom“ 
Ovládanie prostredníctvom displeja prístroja
Oblasti displeja, ktoré potvrdzujú funkciu alebo menu, sa nazývajú „tlačidlá funkcií“.

Tlačidlá funkcií s bielym alebo zeleným podkladom sú aktívne.
Úvod k téme
Tlačidlá funkcií so sivým podkladom nie sú aktívne.
V tejto kapitole nájdete informácie k nasledujúcim témam:
Ovládanie
Zadávacia obrazovka s klávesnicou
Zadávacia obrazovka s numerickou klávesnicou
Snímače priblíženia
V spodnej časti prístroja sa nachádzajú snímače priblíženia. Ak sa rukou priblížite
ku displeju, zmení prístroj režim zobrazenia na režim ovládania a tlačidlá funkcií,
ktoré je možné vyvolať sa zobrazujú so zvýraznením.
8
9
9
V prvom rade venujte pozornosť bezpečnostným pokynom » Strana 4, Dôležité
poznámky.
Táto kapitola informuje o ovládaní prístroja, ako aj o práci s dotykovou obrazovkou a s rôznymi typmi zadávacích klávesníc.

Stavový riadok
V hlavnom menu niektorých menu sa v hornej oblasti displeja nachádza stavový
riadok s údajmi o čase a vonkajšej teplote, ako aj informácie o aktuálne zvolenom
menu.
Tlačidlá funkcií v hlavnom menu
V hlavnom menu niektorých menu sa v dolnej oblasti displeja nachádzajú tlačidlá
funkcií so symbolmi funkcií alebo menu.
Ovládanie
Obr. 3
Zobrazenie na displeji
Výber menu/bodu menu
› prostredníctvom pohybu prsta po displeji v požadovanom smere
› otáčaním gombíka menu 2 » Obr. 1 na strane 5
Ak sa výber realizuje otáčaním gombíka menu 2 , zvýrazní sa aktuálne zvolené
menu zelenou farbou.
Potvrdenie menu/bodu menu
› dotykom prsta na tlačidlo funkcie
› zatlačením gombíka menu 2

Návrat do nadradeného menu
Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie na strane 8.
Opis obrázku
A aktuálne zvolené menu
B návrat do nadradeného menu
C funkcia s „kontrolným okienkom“ 
8
Ovládanie prístroja
v závislosti od kontextu
› stlačením 
› stlačením príslušného tlačidla vedľa displeja
› dotykom prsta na displej mimo vyskakovacieho okna
Zapnutie/vypnutie funkcie s „kontrolným okienkom“
realizuje sa stlačením príslušného tlačidla funkcie
›  alebo  - funkcia je zapnutá
›  alebo  - funkcia je vypnutá

Po stlačení tlačidla funkcie klávesnice v zadávacej obrazovke sa objaví požadovaný znak v riadku textu A .
Nastavenie hodnoty
› sa realizuje dotykom na tlačidlá funkcií so symbolmi / , / , -/ +
› realizuje sa dotykom alebo pohybom prsta cez stupnicu
Počas zadávania sú k dispozícii iba tie znaky, ktoré umožňujú zmysluplné zadanie.
Pri zložených názvoch (napr. Lorem Ipsum), nezabudnite zadať medzeru. Položky
je možné zadávať bez špeciálnych znakov (diakritika).
Upozornenie
Pri niektorých menu alebo položkách sa zobrazuje aktuálne zvolené nastavenie,
napr. Vzdálenost: km, resp. Vzdálenost: mi.

Vyhľadávanie najvhodnejších pojmov sa už realizuje pri zadávaní znaku, preto teda nie je potrebné zadávať celý názov položky.
Okrem riadku textu A sa zobrazuje počet príslušných položiek v tlačidle funkcie
B.
Zadávacia obrazovka s klávesnicou
Obr. 4
Zadávacia obrazovka
Čísla 1-99 uvádzajú počet nájdených, vhodných položiek. Ak sa našlo ešte viac položiek, potom sa namiesto čísla zobrazuje **. Pri menej ako 6 nájdených položkách sa automaticky otvorí zoznam s nájdenými položkami.

Zadávacia obrazovka s numerickou klávesnicou
Obr. 5
Zadávacia obrazovka s numerickou klávesnicou

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie na strane 8.
Zadávacia obrazovka s klávesnicou slúži na zadávanie, resp. vyhľadávanie položiek v pamäti prístroja (napr. telefonické kontakty, adresy a pod.).
Opis tlačidiel funkcií
 - návrat do nadradeného menu
 - zobrazenie menu s vyhľadanými kontaktmi, údajmi o počte príslušných kontaktov
 - vymazanie znakov v zadávacom riadku
 - prechod z písania veľkých písmen na malé a opačne
 - zobrazenie menu s tlačidlami zvoleného jazyka, vrátane diakritiky » Strana 19
 - prechod na čísla a špeciálne znaky
 - prechod na špeciálne znaky
 - prechod na písmená
 - zadanie medzery
 - potvrdenie textu napísaného v zadávacom riadku

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie na strane 8.
Zadávacia obrazovka s klávesnicou sa používa predovšetkým na zadávanie čísiel,
napr. v menu Telefon » Strana 42.
Opis tlačidiel funkcií
 - návrat do nadradeného menu
 - vymazanie znakov v zadávacom riadku

Ovládanie prístroja
9
Ovládanie prostredníctvom displeja MAXI DOT

Ovládanie pomocou tlačidiel na ovládacej páčke
Úvod k téme
Obr. 6
Tlačidlá na ovládacej páčke
V tejto kapitole nájdete informácie k nasledujúcim témam:
Ovládanie pomocou tlačidiel na ovládacej páčke
Ovládanie pomocou tlačidiel/nastavovacích koliesok na multifunkčnom
volante - audio
Ovládanie pomocou tlačidiel/nastavovacích koliesok na multifunkčnom
volante - telefón
10
11
12
V prvom rade venujte pozornosť bezpečnostným pokynom » Strana 4, Dôležité
poznámky.

Niektoré funkcie prístroja sa zobrazujú aj na displeji MAXI DOT . V závislosti od
výbavy sa môžu tieto funkcie ovládať takto.
1)
■
■
Jednotlivé menu zobrazené na displeji MAXI DOT a ich položky je možné ovládať
pomocou tlačidiel na ovládacej páčke.
tlačidlami na ovládacej páčke » Strana 10
pomocou tlačidiel/nastavovacích koliesok na multifunkčnom volante » Strana 11
A
A
B
Upozornenie
Ak je zapnuté zapaľovanie a sú rozsvietené obrysové svetlá, sú podsvietené
aj tlačidlá a nastavovacie kolieska na multifunkčnom volante.
1)
Popis zobrazenia na displeji MAXI DOT» Návod na obsluhu, kapitola Informačný systém
10
Ovládanie prístroja
Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie na strane 10.

Dlhé stlačenie -vyvolá sa hlavné menu
Krátke stlačenie - výber jednotlivých položiek menu, príp. menu
Krátke stlačenie - výber položky menu, prípadne menu

Ovládanie pomocou tlačidiel/nastavovacích koliesok na multifunkčnom volante - audio
Informácie zobrazené na displeji MAXI DOT prístrojového panelu (podľa
zvoleného menu)
■ Rádio
■ aktuálne frekvenčné pásmo rozhlasovej stanice;
■ aktuálne prehrávaná stanica z rozhlasových staníc daného frekvenčného pásma, ktoré je možné prijímať, ak je možné prijímať menej ako 5 z nich;
■ ak je možné prijímať viac ako 5 staníc, zobrazí sa zoznam rozhlasových staníc,
ktoré je možné prijímať, s možnosťou výberu;
■ TP - dopravné hlásenia.
■ Médiá
■ názov titulu
Obr. 7 Multifunkčný volant: ovládacie tlačidlá a nastavovacie kolieska

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie na strane 10.
Jednotlivé položky zobrazené na displeji MAXI DOT je možné ovládať pomocou tlačidiel/nastavovacích koliesok na multifunkčnom volante.
Ovládacie tlačidlá a nastavovacie kolieska menu Audio – Rádio/Médiá
Tlačidlo/nastavovacie koliesko
Akcia
» Obr. 7
Funkcia
Rádio
Médiá
1
Krátke stlačenie
Zmena zdroja (zmena frekvenčných pásiem a pripojených zdrojov)
1
Dlhé stlačenie
Prepnutie medzi menu Rádio a Médiá a vyvolanie posledného kontextového stavu (napr. naposledy prehrávaná rozhlasová stanica alebo titul)
2
Krátke stlačenie
2
Otáčanie nahor
Zvýšenie hlasitostib)
2
Otáčanie nadol
Zníženie hlasitostib)
Vypnutie/zapnutie zvukua)
Zastavenie/spustenie prehrávania titulu
3
Krátke stlačenie
Prechod na nasledujúcu rozhlasovú stanicu uloženú
v zozname staníc
resp. na rozhlasovú stanicu uloženú v zozname stanícc)
Prerušenie dopravného hlásenia
3
Dlhé stlačenie
Prerušenie dopravných správ
Prepnutie na ďalší tituld)
Rýchly posun vpredd)
Ovládanie prístroja

11
Tlačidlo/nastavovacie koliesko
» Obr. 7
Rádio
Médiá
Krátke stlačenie
Prechod na predchádzajúcu rozhlasovú stanicu uloženú v zozname staníc
resp. na rozhlasovú stanicu uloženú v zozname staníc
Prerušenie dopravného hlásenia
Prechod na predchádzajúci titul v rámci prvých 5 s prehrávania titulu,
po 5 s prechod na začiatok titulud)
4
Dlhé stlačenie
Prerušenie dopravných správ
Rýchly posun naspäť
5
Krátke stlačenie
Prerušenie dopravných správ
Bez funkcie
5
Otáčanie nahor
Zobrazenie zoznamu dostupných staníc
Listovanie nahor
Prepnutie na predchádzajúci tituld)
5
Otáčanie nadol
Zobrazenie zoznamu dostupných staníc
Listovanie nadol
Prepnutie na ďalší tituld)
6
Krátke stlačenie
4
a)
b)
c)
d)
Funkcia
Akcia
Vyvolanie hlavného menu
Zvuk sa znovu zapne tým, že sa stlačí, resp. otočí nastavovacie koliesko 2 .
Keď systém prehráva akustické hlásenia v dialógu ovládania prístroja hlasom, potom sa ovplyvňuje hlasitosť tohto akustického hlásenia.
Výber závislý od kontextu.
Neplatí pre AUX.
Upozornenie
Vozidlá so zvukovým systémom CANTON® sú vybavené súpravou reproduktorov
vrátane stredového reproduktora a subwoofera.

Ovládanie pomocou tlačidiel/nastavovacích koliesok na multifunkčnom volante - telefón

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie na strane 10.
Jednotlivé položky zobrazené na displeji MAXI DOT v menu Telefón je možné ovlá
dať pomocou tlačidiel/nastavovacích koliesok na multifunkčnom volante.
Obr. 8 Multifunkčný volant: ovládacie tlačidlá a nastavovacie kolieska
12
Ovládanie prístroja
Ovládacie tlačidlá a nastavovacie kolieska menu „Telefón“
Tlačidlo/nastavovacie koAkcia
liesko » Obr. 8
Funkcia
1
Krátke stlačenie
Vypnutie zvuku (MUTE)
1
Otáčanie nahor
Zvýšenie hlasitosti
1
Otáčanie nadol
Zníženie hlasitosti
2
Krátke stlačenie
Prijatie hovoru, ukončenie hovoru, vstup do hlavného menu telefónu, zoznam hovorov, volanie zvoleného
kontaktu
2
Dlhé stlačenie
3
Otáčanie nahor/nadol
Odmietnutie hovoru, opakovanie posledného hovoru (redial)
3
Krátke stlačenie
Potvrdenie zvoleného bodu menu
4
Krátke stlačenie
V menu návrat o úroveň nižšie
4
Dlhé stlačenie
Návrat späť do hlavného menu
Zoznam hovorov, predchádzajúci bod menu
Funkcia telefónnych hovorov na displeji MAXI DOT
V závislosti od kontextu je možné vykonať nasledujúce funkcie.
Zoznam hovorov
Na displeji MAXI DOT je možné zobraziť a používať iba zoznam hovorov.
Prichádzajúci hovor
Ak zoznam hovorov neobsahuje žiadne položky, objaví sa na displeji MAXI DOT
nasledujúce hlásenie Žádné záznamy.
■
■
■
 Přijmout (Prijať) - prijať hovor
 Odmítnout (Odmietnuť) - odmietnuť hovor
 Ignorovat (Ignorovať) - ignorovať hovor
V zozname hovorov sa k jednotlivým položkám zobrazujú nasledujúce symboly.
Symbol
Odchádzajúci hovor
■
 Ukončit (Ukončiť) - ukončiť hovor
Prebiehajúci hovor
■
■
■
 Ukončit (Ukončiť) - ukončiť hovor
 Vyp. mikro - vypnutie mikrofónu
 Zap. mikro - zapnutie mikrofónu
Symboly na displeji MAXI DOT
Symbol
a)
Prichádzajúci hovor

Odchádzajúci hovor

Zmeškaný hovor

Ovládanie hlasom
Význam

Stav nabitia batérie telefónua)

Intenzita signálua)

Telefón je spojený s prístrojom

Neprijaté hovory (ak je prítomných viacero neprijatých hovorov, zobrazuje sa vedľa symbolu počet neprijatých hovorov)
Túto funkciu podporujú iba niektoré mobilné telefóny.
Význam


Úvod k téme
V tejto kapitole nájdete informácie k nasledujúcim témam:
Podmienky funkcie
Zapnutie/vypnutie
Pomoc ku ovládaniu hlasom
Ovládanie
Nerozpoznanie príkazu hlasom
14
14
15
15
15 
Ovládanie prístroja
13
Možnosť korekcie zadania ovládania hlasom
Zastavenie/obnovenie zadania
Príkazy hlasom neobsiahnuté v nápovede
› Zatvorte dvere, okná a posuvnú strechu, tým sa zabráni rušivým vplyvom okolia
15
16
16
na systém ovládania hlasom.
› Pri vyššej rýchlosti odporúčame hovoriť hlasnejšie, aby príkazy hlasom neboli
prehlušené zvýšenou hladinou okolitého zvuku.
› Počas ovládania hlasom obmedzte vedľajšie rušivé zvuky vo vozidle, napr. sú-
V prvom rade venujte pozornosť bezpečnostným pokynom » Strana 4, Dôležité
poznámky.
časne hovoriaci cestujúci.
Niektoré funkcie prístroja je možné ovládať pomocou príkazu hlasom. Vďaka tomu
sa zrýchli zaobchádzanie s prístrojom a zvýši sa komfort pri jazde autom.
DÔLEŽITÉ
Ovládanie hlasom je možné použiť v menu Rádio, Médiá a Telefón.
Pre niektoré jazyky nie je k dispozícii ovládanie hlasom. Na túto skutočnosť poukazuje prístroj textovým hlásením, ktoré sa zobrazí na displeji po nastavení jazyka
prístroja » Strana 17.
Ovládanie hlasom môže ovládať vodič, ako aj spolujazdec.
POZOR
Svoju pozornosť venujte predovšetkým dianiu na ceste! Ako vodič nesiete
plnú zodpovednosť za bezpečnosť dopravy. Systém používajte iba tak, aby ste
mali vozidlo v každej dopravnej situácii plne pod kontrolou - nebezpečenstvo
nehody!
■ Systém ovládania hlasom nepoužívajte v núdzových prípadoch alebo pod
stresom. Vaše príkazy hlasom sa v takýchto prípadoch pravdepodobne nemusia rozpoznať. Pravdepodobne nebude možné vytvoriť telefonické spojenie
alebo vytvorenie spojenia môže zabrať príliš veľa času. Tiesňové číslo je potrebné zvoliť manuálne!
Upozornenie
■
Počas ovládania hlasom sa neprehrávajú dopravné správy.
Niektoré hlasové príkazy sa musia pri vyslovovaní hláskovať v závislosti od zvoleného jazyku komunikácie, napr. výber zdroja Karta „S D“ jedna.
■
■

Zapnutie/vypnutie

Podmienky funkcie

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 13.
Podmienky funkcie ovládania hlasom.
 Zapaľovanie je zapnuté.
 Prístroj je zapnutý.
 Nerealizuje sa telefónny hovor.
 Pomoc pri parkovaní nie je aktívna.
Podmienky pre optimálnu zrozumiteľnosť príkazov hlasom.
› Príkazy hlasom sa musia vysloviť až vtedy, keď sa na displeji prístroja, resp. na
informačnom displeji zobrazí symbol  .
› Hovorte bežnou intenzitou hlasu, bez prízvuku a nadmerných prestávok.
› Vyhnite sa nesprávnemu vyslovovaniu.
14
Ovládanie prístroja
Obr. 9 Multifunkčný volant

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 13.
Zapnutie ovládania hlasom
› Krátkym stlačením tlačidla VOICE na prístroji.
› Krátkym stlačením tlačidla so symbolom  1
na multifunkčnom volante.

Zapnutie ovládania hlasom je signalizované akustickým signálom a na displeji
prístroja sa zobrazuje zoznam so základnými jazykovými príkazmi pre uvedené
menu.
Nastavenia ovládania hlasom » Strana 20.
Symboly v menu ovládania hlasom




Zobrazenie menu, ako aj akustický signál je možné vypnúť/zapnúť » Strana 20.
Vypnutie ovládania hlasom
› Dlhým alebo dvojitým stlačením tlačidla VOICE na prístroji.
› Dlhým alebo dvojitým stlačením tlačidla so symbolom  na multifunkčnom volante.
› Dotykom prsta na displej (mimo tlačidla funkcie so symbolom ).
› Stlačením tlačidla na prístroji (okrem krátkeho stlačenia tlačidla VOICE ).
› Vyslovením príkazu Zrušit hlasové ovládání.


Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 13.
Ak systém nerozpozná tretí príkaz hlasom, odpovie systém hlásením Hlasové
ovládání zrušeno. a ukončí ovládanie hlasom.
Nápoveda
Po vyslovení príkazu hlasom Nápoveda je k dispozícii menu s možnými príkazmi
hlasom, ktoré sú závislé od kontextu. V niektorých prípadoch sa po opätovnom
vyslovení príkazu hlasom Nápoveda prehrá druhá časť nápovedy s ponukou ďalších možných príkazov hlasom.

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 13.
Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 13.
Ak systém nerozpozná druhý príkaz hlasom, opätovne zaznie nápoveda a umožní
sa nové zadanie.
Jednotlivé diely úvodu je možné vyvolať samostatne vyslovením príkazu hlasom
Úvod čast... a čísla 1 až 7.
Ovládanie

Ak sa príkaz hlasom nerozpozná, odpovie systém otázkou Zopakujte zadání
a umožní tým nové zadanie.
Spustiť úvod
Po vyslovení príkazu hlasom Zahájit úvod sa prehrá jedna zo siedmych častí návodu k ovládaniu hlasom.
Nápoveda neobsahuje všetky možné príkazy.
Pokiaľ systém prehráva hlasový výstup, nie je potrebné čakať na koniec prehrávania hlásenia. Hlásenie sa ukončí krátkym stlačením tlačidla VOICE alebo tlačidlom
so symbolom  na multifunkčnom volante. Tým sa hlasový výstup preruší a čaká
sa na nový príkaz hlasom.
Nerozpoznanie príkazu hlasom
Pomoc ku ovládaniu hlasom

hlasový výstup sa prehrá
čaká sa na príkaz hlasom
zadanie príkazu hlasom je zastavené » Strana 16
príkaz hlasom je rozpoznaný

Možnosť korekcie zadania ovládania hlasom


Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 13.
Príkaz hlasom je možné korigovať, meniť alebo nanovo zadať tým, že na prístroji
krátko stlačíte tlačidlo VOICE alebo tlačidlo so symbolom  na multifunkčnom volante. To je však možné iba vtedy, pokiaľ sa zobrazuje symbol  .
Nemusí sa čakať na dobu, kedy sa príkaz hlasom rozpozná systémom.

Ovládanie hlasom je možné ovládať prevažne spôsobom „Povedz, čo vidíš“.
Vyslovte popisy zeleno zvýraznených tlačidiel funkcií. Napríklad tlačidlo funkcie
Volat číslo je možné vyvolať príkazom hlasom „Volat číslo“.
Ovládanie prístroja
15
Zastavenie/obnovenie zadania

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 13.
V niektorých menu je možné proces zadávania príkazu hlasom zastaviť otočením
gombíka menu 2 » Obr. 1 na strane 5.
Potom sa zmení symbol zobrazovaný na displeji prístroja, resp. na informačnom
displeji z  na .
Obnovenie zadávania
› stlačením tlačidla funkcie so symbolom ;
› krátkym stlačením tlačidla VOICE na prístroji;
› stlačením tlačidla so symbolom  na multifunkčnom volante.

Príkazy hlasom neobsiahnuté v nápovede

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 13.
Príkazy hlasom pre vyvolanie menu, adresárov a zoznamov v jednotlivých menu.
Funkcia
Návrat do predchádzajúceho
menu 
Príkaz hlasom
Zpět (Naspäť)
další strana (nasledujúca strana)
Listovanie v menu/zozname/
adresári
Předchozí strana (predchádzajúca strana)
První strana (prvá strana)
Poslední strana (posledná strana)
16
Ovládanie prístroja

Hlavné menu
Nastavenia prístroja
Obr. 10
Nastavenia prístroja: Hlavné menu
Menu Setup (Nastavenia)

Úvod k téme
V tejto kapitole nájdete informácie k nasledujúcim témam:
Hlavné menu
Nastavenia zvuku
Nastavenia displeja
Nastavenia času a dátumu
Nastavenia klávesnice
Nastavenie dodatočných jazykov klávesnice
Nastavenia jednotiek
Nastavenia ovládania hlasom
Obnovenie výrobných nastavení
Nastavenia Bluetooth®
17
18
18
19
19
19
19
20
20
20

V hlavnom menu môžete nastavovať základné parametre prístroja.
Vyvolanie hlavného menu
› Stlačte tlačidlo SETUP .
V prvom rade venujte pozornosť bezpečnostným pokynom » Strana 4, Dôležité
poznámky.
Táto kapitola opisuje základné nastavenie prístroja.
Ďalšie nastavenia sú opísané v jednotlivých menu.
■
■
■
■
1)
Rádio » Strana 25
Médiá » Strana 28
Telefón » Strana 37
Nastavenia systémov vozidla » Strana 45
Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie na strane 17.

Menu v hlavnom menu pre nastavenia prístroja
■ Zvuk - nastavenia zvuku » Strana 18
■ Displej - nastavenia displeja » Strana 18
■ Čas a datum - nastavenia času a dátumu » Strana 19
■ Jazyk / Language - stanovenie jazyka prístroja1)
■ Klávesnica: - zobrazenie klávesnice pre zadávanie textu » Strana 19
■ Doplňkové jazyky klávesnice - možnosť zadávania iných znakov ako znakov
platných pre zvolený jazyk » Strana 19
■ Jednotky - nastavenia jednotiek » Strana 19
■ Hlasové ovládání - nastavenia ovládania hlasom » Strana 20
■ Bezpečně odebrat SD kartu 1 - bezpečné odobratie SD karty
■ Bezpečně odebrat datový nosič USB - bezpečné odobratie dátového nosiča
USB
■ Tovární nastavení - obnovenie výrobných nastavení » Strana 20
■ Bluetooth - nastavenia funkcie Bluetooth® » Strana 20
■ Informace o systému - zobrazenie informácií o systéme
■ Číslo zařízení: ... - číslo prístroja
■ Hardware: ... - použitý hardvér
■ Software: ... - verzia softvéru

Nemožno vždy zaručiť správne zobrazenie znakov, špecifických pre určitú krajinu (napr. pri informáciách ID3 tag).
Nastavenia prístroja
17
Codec médií: ... - verzia kodekov médií
Aktualizovat software - manuálna aktualizácia softvéru
Copyright - informácie k použitým licenciám a autorským právam sú vždy zobrazené iba v anglickom jazyku
■
■
■

Nastavenia zvuku
■
■
■
■
■
Obr. 11 Nastavenia zvuku/nastavenia Balance - Fader

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie na strane 17.
› Stlačte tlačidlo
■
SOUND
alebo tlačidlo
SETUP
→ Zvuk.
Hlasitost - nastavenie hlasitosti
■ Dopravní hlášení - nastavenie hlasitosti dopravných hlásení (TP)
■ Hlasové ovládání - nastavenie hlasitosti ovládania hlasom
■ Maximální hlasitost při zapnutí - nastavenie maximálnej hlasitosti po zapnutí
■ Hlasitost v závisl. na rychlosti (GALA) Hlasitosť v závislosti od rýchlosti (GALA) - zvýšenie hlasitosti pri zvýšení rýchlosti
■ Telefon - nastavenie hlasitosti telefónu
■ Hlasitost iPodu - nastavenie hlasitosti pripojeného iPodu
■ Tichá - nízka hlasitosť
■ Střední - stredná hlasitosť
■ Hlasitá - vysoká hlasitosť
■ Úroveň AUX - nastavenie hlasitosti prístroja pripojeného prostredníctvom
AUX
■ Tichá - nízka hlasitosť
■ Střední - stredná hlasitosť
■ Hlasitá - vysoká hlasitosť
18
Nastavenia prístroja
Bluetooth-audio - nastavenie hlasitosti prístroja pripojeného prostredníctvom
Bluetooth®
■ Tichá - nízka hlasitosť
■ Střední - stredná hlasitosť
■ Hlasitá - vysoká hlasitosť
■ Pokles hlas. audia: - nastavenie poklesu hlasitosti audio pri aktívnej kontrole
vzdialenosti pri parkovaní
■ Vyp. - vypnuté
■ Nízké - slabé zníženie
■ Střední - stredné zníženie
■ Vysoké - silné zníženie
Basy - Středy - Výšky - nastavenie basov, stredov a výšok
Balance - Fader - nastavenie vyváženia zvuku medzi ľavou a pravou stranou,
prednou a zadnou časťou
Potvrzovací tón - zapnutie/vypnutie potvrdzovacieho tónu pri stlačení ikony
funkcie
Subwoofer - nastavenie hlasitosti subwoofera
CANTON rozšířená nastavení (CANTON rozšírené nastavenia) - nastavenia zvukového systému Canton®
■ Předvolby nastavení zvuku - nastavenie ekvalizéra
■ Hudba - hudba
■ Jazyk - jazyk
■ Prostorová optimalizace (Priestorová optimalizácia): - nastavenie priestorovej optimalizácie pre vnímanie zvuku
■ Vypnuto - nastavenie pre celú oblasť vozidla
■ Vpředu - optimalizované nastavenie pre cestujúcich vpredu
■ Řidič - optimalizované nastavenie pre vodiča
■ CANTON Surround - virtuálny surround systém Canton® (aktívny pri prehráva
ní médií)
■
Nastavenia displeja

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie na strane 17.
› Stlačte tlačidlo
SETUP
→ Displej.

■
■
■
■
Vypnout obrazovku (za 10 s) - zapnutie/vypnutie displeja v takzvanom úspornom režime1)
Jas: - nastavenie jasu displeja
■ Nejsvětlejší - najjasnejší stupeň
■ Světlejší - jasnejší stupeň
■ Střední - stredný stupeň
■ Tmavší - tmavší stupeň
■ Nejtmavší - najtmavší stupeň
Potvrzovací tón - zapnutie/vypnutie potvrdzovacieho tónu pri stlačení ikony
funkcie
Hodiny v režimu Standby - zobrazenie času a dátumu na displeji pri zapnutom
zapaľovaní a vypnutom prístroji
Nastavenia klávesnice

› Stlačte tlačidlo
■
■

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie na strane 17.
› Stlačte tlačidlo
■
■
■
■
■
■
→ Klávesnice.
Nastavenie dodatočných jazykov klávesnice
Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie na strane 17.
› Stlačte tlačidlo
SETUP
→ Doplňkové jazyky klávesnice (Dodatočné jazyky klá-
vesnice).
SETUP
→ Čas a datum.
Čas: - nastavenia času
Letní čas - zapnutie/vypnutie nastavenia letného času
Časová zóna: - výber časovej zóny
Formát času: - nastavenie formátu času
■ 12h
■ 24h
Datum: - nastavenia dátumu
Formát data: - nastavenie formátu dátumu
■ DD.MM.RRRR - deň - mesiac - rok
■ RRRR-MM-DD - rok - mesiac - deň
■ MM-DD-RRRR - mesiac - deň - rok
V tomto menu je možné zvoliť usporiadanie znakov klávesnice pre príslušný jazyk
a tým rozšíriť voliteľnú možnosť pre rýchle zadávanie znakov použitých vo zvolenom jazyku.
Prepínanie medzi zvolenými jazykmi sa potom môže realizovať v zadávacej obrazovke klávesnice stlačením  » Strana 9 .

Nastavenia jednotiek


Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie na strane 17.
› Stlačte tlačidlo
■
1)
SETUP
ABC - usporiadanie tlačidiel v abecednom poradí
QWERTZ - usporiadanie tlačidiel v systéme QWERTZ (podľa usporiadania kláves
nice počítača)

Nastavenia času a dátumu

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie na strane 17.
SETUP
→ Jednotky.
Vzdálenost (Vzdialenosť): - jednotky vzdialenosti
■ km - kilometer
■ mi - míle

Ak sa v priebehu 10 sekúnd nerealizuje aktivácia displeja priblížením, dotykom na displej alebo stlačením gombíka menu 2 » Obr. 1 na strane 5, potom displej stmavne. Displej sa opäť zapne pri priblížení
rukou, pri dotyku na displej alebo stlačení tlačidla menu 2 .
Nastavenia prístroja
19
■
Rychlost (Rýchlosť): - jednotky rýchlosti
km/h - kilometre za hodinu
mph - míle za hodinu
Teplota: - jednotky teploty
■ ° - stupeň Celzia
■ ° - stupeň Fahrenheita
Objem: - jednotky objemu
■ l - liter
■ gal (US) - galóny (US)
■ gal (UK) - galóny (UK)
Spotřeba (Spotreba): - jednotky spotreby
■ l/100 km - litrov na 100 kilometrov
■ km/l - kilometrov na liter
■ mpg (US) - míľ na galón (US)
■ mpg (UK) - míľ na galón (UK)
Spotřeba plynu (Spotreba plynu): - jednotky spotreby plynu
■ kg/100 km - kilogramov na 100 kilometrov
■ km/kg - kilometrov na kilogram
■ m³/100 km - metrov kubických na 100 kilometrov
■ km/m³ - kilometrov na meter kubický
Tlak: - jednotky tlaku pre tlak v pneumatikách
■ kPa - kilopascal
■ bar - bar
■ psi - libra na štvorcový palec
■
■
■
■
■
■
■
■
Nastavenia ovládania hlasom

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie na strane 17.
› Stlačte tlačidlo
■
■
■
SETUP
→ Hlasové ovládání.
Styl dialogu: - nastavenie štýlu dialógu
■ Dlouhý - dlhý dialóg (systém prehráva neskrátené akustické hlásenia)
■ Krátký - krátky dialóg (systém skráti niektoré akustické hlásenia alebo ich nahradí akustickým signálom)
Zobrazit možné příkazy - zapnutie/vypnutie zobrazenia menu so základnými jazykovými príkazmi pri zapnutí ovládania hlasom
Počáteční tón hlasového ovládání - zapnutie/vypnutie akustickej signalizácie
pri zapnutí ovládania hlasom
20
Nastavenia prístroja
■
Koncový tón hlasového ovládání - zapnutie/vypnutie akustickej signalizácie pri
vypnutí ovládania hlasom
Zadávací tón v hlasovém dialogu - zapnutie/vypnutie akustickej signalizácie pre

možnosť zadania príkazu hlasom
Obnovenie výrobných nastavení

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie na strane 17.
› Stlačte tlačidlo
■
■
■
■
■
■
■
■
■
SETUP
→ Tovární nastavení.
Obnovit výrobní nastavení - obnovenie všetkých výrobných nastavení
Zvuk - obnovenie nastavení zvuku
Rádio - obnovenie nastavení rádia
Vozidlo - obnovenie nastavení systémov vozidla
Telefon - obnovenie nastavení telefónu
Média - obnovenie nastavení médií
Hlasové ovládání - obnovenie nastavení ovládania hlasom
Bluetooth - obnovenie nastavení funkcie Bluetooth®
Systém - obnovenie nastavení systému

Nastavenia Bluetooth®


Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie na strane 17.
› Stlačte tlačidlo
■
■
■
■
SETUP
→ Bluetooth.
Bluetooth - zapnutie/vypnutie funkcie Bluetooth®
Viditelnost: zapnutie/vypnutie viditeľnosti jednotky Bluetooth® pre iné prístroje
■ Viditelný - neustále zapnutie viditeľnosti
■ Neviditelný - vypnutie viditeľnosti
■ Při startování - zapnutie viditeľnosti na dobu 5 minút po zapnutí zapaľovania
alebo do rýchlosti jazdy, ktorá neprekročí rýchlosť 5 km/h
Jméno: - otvorenie zadávacej obrazovky s klávesnicou - zmena názvu prístroja
Spárovaná zařízení - zobrazenie zoznamu spárovaných prístrojov Bluetooth®,
pripojenie, resp. vymazanie spárovaného prístroja, vymazanie zoznamu spárovaných prístrojov
■ Smaz. vše: vymazanie všetkých spárovaných prístrojov Bluetooth®
■  - vymazanie spárovaného prístroja Bluetooth®

■
■
1)
Hledat zařízení - vyhľadávanie dostupných externých prístrojov s aktivovanou
funkciou Bluetooth® a zapnutou viditeľnosťou
Bluetooth-Audio (A2DP/AVRCP) - zapnutie/vypnutie možnosti pripojenia profilu

Bluetooth® A2DP a AVRCP1)
A2DP a AVRCP sú profilmi Bluetooth®, ktoré podporujú multimediálne funkcie.
Nastavenia prístroja
21
Hlavné menu
Rádio
Obr. 12
Rádio: Hlavné menu
Ovládanie

Úvod k téme
V tejto kapitole nájdete informácie k nasledujúcim témam:
Hlavné menu
Zoznam dostupných staníc
Vyhľadanie a uloženie rozhlasovej stanice
Prehľadávanie dostupných staníc (scan)
Logá staníc
Dopravné spravodajstvo
Informácie o staniciach (DAB)
22
23
23
24
24
24
25
V prvom rade venujte pozornosť bezpečnostným pokynom » Strana 4, Dôležité
poznámky.
Prístroj umožňuje analógový rádiový príjem frekvenčných rozsahov FM a AM, ako
aj digitálny príjem rádia DAB.
Príjem rádia DAB umožňuje prenos viacerých staníc v takzvanom „súbore“ na jednej frekvencii. Ďalej umožňuje prenos dodatočných údajov a informácií (napr.
správy, šport, počasie, výstrahy atď.).
Upozornenie
Parkovacie domy, tunely, výškové budovy alebo kopce môžu rádiový signál rušiť
do takej miery, že môže dôjsť k jeho úplnému výpadku.
■ Pri vozidlách s anténami integrovanými do okenného skla môže dochádzať ku
poruchám príjmu, ak sa okná opatria fóliami alebo nálepkami s metalickou povrchovou úpravou.
■ V krajinách, v ktorých sa funkcia RDS nepodporuje dostatočne, odporúčame vypnúť funkcie AF a resp. aj funkciu RDS. V opačnom prípade môžu mať tieto funkcie

vplyv na prevádzku rádia.
■

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie na strane 22.
Informácie a tlačidlá funkcií » Obr. 12
A zvolená rozhlasová stanica (frekvencia alebo názov)
B tlačidlá staníc
C pamäťové skupiny tlačidiel staníc
D výber rozhlasového pásma (FM / AM / DAB)
 zoznam dostupných staníc » Strana 23
 ručné/poloautomatická vyhľadávanie staníc » Strana 23
  Zmena stanice buď v zozname dostupných staníc alebo pomocou tlačidiel
staníc podľa nastavenia menu Šipky: » Strana 25, Nastavenia
 Nastavenia rádia
 Informácie o rozhlasovej stanici (DAB) » Strana 25
Pre každé rozhlasové pásmo (FM / AM / DAB) je vždy k dispozícii 15 tlačidiel staníc
na uloženie rozhlasových staníc. Tieto tlačidlá staníc sú členené na tri pamäťové
skupiny.
Vyvolanie hlavného menu
› Stlačte tlačidlo RADIO .
Výber rozhlasového pásma
› Opakovane stlačte tlačidlo
RADIO
.
alebo
› Stlačte tlačidlo funkcie
22
Rádio
D » Obr. 12 a zvoľte požadované pásmo.

Informačné symboly na displeji
Symbol

 
Symbol
Význam
 (napr.)
Význam
Typ regionálneho vysielania (FM)
Stanice s dopravným spravodajstvom

Signal nie je k dispozícii (DAB)
Signál dopravného spravodajstva nie je dostupný alebo zvolená
stanica nie je stanicou s vysielaním dopravného spravodajstva

Rozhlasová stanica so zobrazovaním obrázkov (slideshow) (DAB)
 
Funkcia RDS je vypnutá (FM)
 
Alternatívna frekvencia AF je vypnutá (FM)
Zoznam dostupných staníc

Aktualizácia zoznamu staníc
V pásme FM sa zoznam staníc aktualizuje automaticky.
V pásme AM a DAB je potrebné vykonať manuálnu aktualizáciu stlačením tlačidla
funkcie  .
Triedenie rozhlasových staníc v zozname staníc (FM)
› Abeceda - abecedné triedenie podľa názvov staníc
› Skupina - triedenie podľa typu vysielaného programu

Vyhľadanie a uloženie rozhlasovej stanice

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie na strane 22.
Rozhlasovú stanicu je možné vyhľadať a uložiť pod tlačidlo stanice takto.
Obr. 13 Napríklad zoznam dostupných staníc: FM / DAB

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie na strane 22.
Všetky stanice s dostatočne dobrým príjmom, ktoré sú dostupné na uvedenom
mieste, sa nachádzajú v zozname dostupných staníc. Prístroj hľadá tieto stanice
automaticky.
Zobrazenie zoznamu staníc
› V hlavnom menu Rádio stlačte tlačidlo funkcie  .
Informačné symboly na displeji
Symbol
Význam
Automatické vyhľadávanie staníc
Automaticky nastavené stanice sa nachádzajú v zozname dostupných staníc.
Poloautomatické vyhľadávanie staníc
› V menu Rádio stlačte tlačidlo funkcie  .
› Stlačte tlačidlo funkcie  alebo  .
Prístroj prehľadáva rozhlasové pásmo, kým sa nenastaví prvá možná stanica.
Manuálne vyhľadávanie stanice
› V menu Rádio stlačte tlačidlo funkcie  .
› Požadovanú stanicu nastavte pomocou tlačidiel funkcií so symbolmi  /  alebo
presúvaním posuvného regulátora po displeji.
Uloženie rozhlasovej stanice pod tlačidlá staníc
› Požadovanú rozhlasovú stanicu stlačte v zozname dostupných staníc na dlhšiu
dobu (zobrazí sa zoznam tlačidiel staníc B » Obr. 12 na strane 22).
B , pod ktoré chcete uložiť požadovanú stanicu.

Rozhlasová stanica zo zoznamu dostupných staníc, ktorý je uložený pod tlačidlom stanice
› Stlačte tlačidlo stanice

Aktuálne zvolená rozhlasová stanica
alebo

Stanice s dopravným spravodajstvom
› Požadovanú rozhlasovú stanicu nastavte manuálne alebo poloautomaticky.
 (napr.)
Typ vysielaného programu (FM)
Rádio

23
› Požadované tlačidlo stanice
Manuálne uloženie loga stanice
Už uloženým staniciam je možné logo priradiť manuálne.
B držte stlačené dovtedy, kým nezaznie akustický
signál.
Medzi pamäťovými skupinami s jednotlivými tlačidlami staníc je možné prepínať
tlačidlami funkcie C .
› Stlačte tlačidlo funkcie  → Loga stanic.

Prehľadávanie dostupných staníc (scan)

Zobrazí sa menu s tlačidlami staníc pre rozhlasovú stanicu.
› Stlačte tlačidlo stanice pre stanicu, ku ktorej chcete priradiť logo.
Zobrazí sa menu s dátovými nosičmi (CD, karta SD, USB).
› Na príslušnom dátovom nosiči je potrebné zvoliť požadovaný obrázok.
Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie na strane 22.
Výberom obrázku sa tento priradí ku príslušnému tlačidlu stanice.
Táto funkcia postupne prehráva všetky prijímateľné stanice po dobu niekoľkých
sekúnd.
Upozornenie
Zapnutie
› Stlačte tlačidlo 2 » Obr. 1 na strane 5.
■
■
Podporujú sa nasledujúce formáty obrázkov: jpg, gif, png, bmp.
Odporúčame rozlíšenie obrázkov do 500x500 pixelov.

alebo
› stlačte tlačidlo  → Scan.
Dopravné spravodajstvo
Vypnutie
› Stlačte tlačidlo 2 .

alebo
Počas prehrávania v menu Médiá sa prijíma dopravné spravodajstvo z naposledy
zvolenej rozhlasovej stanice.
› stlačte akékoľvek ľubovoľné tlačidlo funkcie na displeji prístroja.
Po vypnutí funkcie prijíma prístroj stanicu, na ktorej sa funkcia zrušila.
Logá staníc

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie na strane 22.
Ku tlačidlám staníc ( B » Obr. 12 na strane 22) môžu byť priradené logá (obrázky)
rozhlasových staníc.
Automatické uloženie loga stanice (FM / DAB)
› Ešte pred uložením rozhlasových staníc pod tlačidlá staníc stlačte  → Rozšířená nastavení.
› Aktivujte položku Automatické ukládání loga stanice » Strana 26, Rozšírené
nastavenia (FM), resp. » Strana 26, Rozšírené nastavenia (DAB).
Pri ukladaní stanice pod tlačidlo stanice sa tejto stanici priradí logo z pamäte prístroja, pokiaľ je toto logo uložené v pamäti.
24
Rádio
Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie na strane 22.

Ak táto rozhlasová stanica nepodporuje dopravné hlásenia alebo jej signál nie je
dostupný, potom prístroj automaticky vyhľadá stanicu s dopravným spravodajstvom.
Zapnutie/vypnutie
› Stlačte tlačidlo funkcie  .
› Aktivujte, resp. deaktivujte položku Dopravní zpravodajství (TP).
Dopravné hlásenia
Počas dopravného hlásenia sa zobrazuje nasledujúce menu:
› Zrušit - prerušenie aktuálneho dopravného hlásenia. Funkcia TP ostane naďalej
aktivovaná.
› Deaktivovat - ukončenie aktuálneho dopravného hlásenia a vypnutie funkcie
TP.

Upozornenie
Nastavenia rádia
Niektoré rozhlasové stanice sa mylne identifikujú ako stanice s dopravným hlásením. Preto sa nejedná o chybu prístroja, pretože pri takýchto rozhlasových staniciach nie sú k dispozícii dopravné hlásenia.


Úvod k téme
V tejto kapitole nájdete informácie k nasledujúcim témam:
25
26
26
Nastavenia
Rozšírené nastavenia (FM)
Rozšírené nastavenia (DAB)
Informácie o staniciach (DAB)
Obr. 14
Informácie o staniciach
V prvom rade venujte pozornosť bezpečnostným pokynom » Strana 4, Dôležité
poznámky.
Základné nastavenie funkcií rádia je rovnaké pre všetky rozhlasové pásma. Položka Rozšíř. nastavení je rozdielna pre FM a DAB. Rozhlasové pásmo AM nedisponuje touto položkou.

Nastavenia


Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie na strane 22.
› Stlačte tlačidlo
DAB umožňuje prenos rôznych dodatočných informácií. Možnosti zobrazenia týchto informácií na displeji je možné nastaviť v ponuke.
› Stlačte tlačidlo
■
■
■
■
RADIO
→ DAB →  .
Předvolby - zobrazenie iba uložených staníc DAB
Info o stanici - zobrazenie informácií k stanici DAB, sprievodného textu (rádio
text) a obrázkov (napr. názov interpreta alebo typ programu a obrázku, ak sa
tieto vysielajú)
Radiotext - zobrazenie iba rádio textu
Slideshow - iba zobrazenie obrázkov; obrázok prejde do zobrazenia na celú obrazovku až po čas, keď sa displej opäť zapne priblížením rukou.
Upozornenie
Ak sa displeja dotknete v oblasti sprievodného textu (zobrazenie rádio textu), zobrazia sa iba tieto informácie. Ak sa displeja dotknete v oblasti zobrazovaného
obrázku, zobrazia sa na displeji iba obrázky.
Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie na strane 25.

RADIO
→.
Základné nastavenie
■ Zvuk - nastavenia zvuku » Strana 18, Nastavenia zvuku
■ Scan - automatika prehrávania všetkých staníc aktuálneho frekvenčného rozsahu vždy na približne 5 sekúnd
■ Šipky: - nastavenie funkcie zmeny stanice v menu rádia
■ Předvolby - prepínanie iba uložených rozhlasových staníc - tlačidiel staníc
■ Seznam stanic - prepínanie všetkých aktuálne prijímateľných staníc zvoleného
frekvenčného rozsahu
■ Dopravní zpravodajství (TP) - zapnutie/vypnutie príjmu dopravného spravodajstva
■ Smazat předvolby- vymazanie uložených staníc (tlačidiel staníc)
■  - vymazanie konkrétnej stanice (tlačidla stanice)
■  Smazat vše - vymazanie všetkých staníc
■ Loga stanic - manuálne priradenie loga stanice » Strana 24
■ Radiotext - zapnutie/vypnutie zobrazenia rádiotextu (iba FM a DAB)
■ Rozšíř. nastavení - ďalšie nastavenie, ktoré je rozdielne v závislosti od zvolené
ho rozhlasového pásma (iba FM a DAB)
Rádio
25
Rozšírené nastavenia (FM)

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie na strane 25.
Rozšírené nastavenia pre rozhlasové pásma FM
■ Rozšíř. nastavení
■ Alternativní frekvence (AF) - zapnutie/vypnutie vyhľadávania alternatívnych
frekvencií aktuálne počúvanej stanice, pri vypnutí sa na displeji prístroja zobrazuje AF vyp
■ Radio-Data-System (RDS) - zapnutie/vypnutie funkcie RDS
■ Regionální RDS: - zapnutie/vypnutie automatického sledovania regionálne
príbuzných staníc
■ Pevně - zvolená regionálna stanica sa neustále zachováva. Pri strate signálu
je potrebné manuálne nastaviť inú regionálnu stanicu.
■ Automaticky - automatická voľba stanice s aktuálne najlepším príjmom. Pri
strate príjmu v uvedenom regióne sa automaticky nastaví iný, dostupný región.
■ Automatické ukládání loga stanice - automatické ukladanie log staníc podľa

PI kódu rozhlasových staníc » Strana 24
Sledovanie programu DAB
Ak je stanica DAB súčasťou viacerých skupín staníc, vyhľadáva sa pri zlom signále
príjmu rovnaká stanica v inej skupine staníc.
Automatický prechod DAB - FM
Pri zlom príjme DAB sa prístroj pokúša pre príslušnú stanicu DAB vyhľadať korešpondujúcu stanicu FM.
Predpokladom pre automatický prechod je, aby stanica DAB a FM vysielali príslušné rozpoznanie stanice.
› Zatiaľ čo sa stanica prijíma prostredníctvom pásma FM, zobrazuje sa ( ) za ná-
zvom stanice. Ak je opäť možné prijímať korešpondujúcu stanicu DAB, skryje sa
zobrazenie ( ).
› Ak nie je možné stanicu DAB prehrávať pri zlom príjme v pásme FM, prístroj sa
stlmí.
› Ak si neželáte automatickú zmenu stanice (napr. pri prejazdoch tunelov, kedy
dochádza ku krátkodobým stratám príjmu), je možné túto funkciu vypnúť.
Pásmo L
Pre príjem rádia DAB sa v rôznych krajinách používajú rôzne frekvenčné rozsahy.
V niektorých krajinách sa realizuje príjem DAB rádia iba v takzvanom pásme L.
› Pri eventuálnych problémoch s príjmom DAB rádia je potrebné prekontrolovať, či
Rozšírené nastavenia (DAB)

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie na strane 25.
Rozšírené nastavenia pre rozhlasové pásma DAB
■ Rozšíř. nastavení
■ Dopravní hlášení DAB (Dopravné hlásenia DAB) - zapnutie/vypnutie hlásení
DAB
■ Jiná hlášení DAB (Iné hlásenia DAB) - zapnutie/vypnutie iných hlásení DAB
(napr. varovania, regionálne počasie, športové reportáže, ekonomické správy)
■ DAB - sledování programu DAB - zapnutie/vypnutie automatického sledovania programu DAB v iných skupinách staníc
■ Automatická změna DAB - FM - zapnutie/vypnutie automatického prepínania
z DAB na frekvenčné pásmo FM pri strate signálu DAB
■ Pásmo L - zapnutie/vypnutie automatického vyhľadávania stanice DAB v pásme L
■ Automatické ukládání loga stanice - automatické ukladanie loga ku rozpoznanej stanici » Strana 24
26
Rádio
je zapnuté automatické vyhľadávanie DAB staníc v pásme L.
› Ak sa v príslušnej krajine nerealizuje príjem rádia DAB v pásme L, potom je výhodnejšie nechať túto položku vypnutú. Vyhľadávanie staníc sa tým realizuje
rýchlejšie.

Médiá

Ovládanie
Vyvolanie hlavného menu
› Stlačte tlačidlo MEDIA .

Opis obrázku
A informácie ku zvolenému súboru (napr. meno interpreta, názov titulu)
B zvolený zdroj signálu/zobrazenie obrazu albumu (cover art), pokiaľ je tento
súčasťou prehrávaného súboru (ID3 tag)
C Zobrazenie doby prehrávania / zvyšnej doby prehrávania, ako aj časovej osi
prehrávania; pohyb v rámci titulu (súboru) je možný presúvaním posuvného
regulátora, resp. dotykom na požadované miesto na časovej osi
D Výber zdroja signálu
 Zoznam titulov/adresárov
 Nastavenia médií » Strana 28
Úvod k téme
V tejto kapitole nájdete informácie k nasledujúcim témam:
Hlavné menu
Zoznam titulov/adresárov
Prehrávanie
Nastavenie médií
27
28
28
28
V prvom rade venujte pozornosť bezpečnostným pokynom » Strana 4, Dôležité
poznámky.
Výber zdroja signálu
Prístroj umožňuje prehrávať zvukové súbory v rôznych formátoch » Strana 29 a
pripojiť rôzne typy zdrojov signálu.
Po pripojení zdroja signálu začne prístroj prehrávať zvukové súbory automaticky v
abecednom poradí.
Druhy ovládania prístroja » Strana 8 .
› Na prístroji prostredníctvom ovládacích prvkov.
› Prostredníctvom tlačidiel funkcií na displeji prístroja.
› Prostredníctvom displeja MAXI DOT.
Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie na strane 27.

Menu tlačidla funkcie D » Obr. 15.
 CD - prechod na vložené CD » Strana 31
 Karta SD 1 - prechod na zasunutú pamäťovú kartu SD 1 » Strana 32
USB - prechod na pripojený dátový nosič na vstupe USB » Strana 32

AUX - prechod na pripojený externý zdroj na vstupe AUX » Strana 32

 iPod - prechod na pripojený iPod (iPhone, iPad) prostredníctvom vstupu MEDIA IN » Strana 33
 BT-Audio - prechod na Bluetooth® prehrávač » Strana 30
Hlavné menu
Obr. 15
Mediá: Hlavné menu
Médiá
27

Zoznam titulov/adresárov
Obr. 16
Zoznam titulov/adresárov
Tlačidlo
Akcia

Krátke stlačenie

Dlhé stlačeniec)
Rýchly chod titulu naspäť

Krátke stlačenie
Prehrávanie nasledujúceho titulu od jeho
začiatku

Dlhé stlačeniec)
Rýchly chod titulu dopredu
Prvé stlačenie
Zapnutie opakovania titulu 


Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie na strane 27.

Opis obrázku
A Zobrazenie štruktúry adresára, tlačidiel funkcií nadradených adresárov
B Tlačidlá funkcií pre prehrávanie z audio zdroja » Tab. na strane 28
C aktuálne prehrávaný titul
a)
b)
c)
Zapnutie opakovania celého adresára/zdroja
signálu 
Tretie stlačenie
Vypnutie opakovania
Stlačenie
Zapnutie/vypnutie náhodného prehrávania
adresára/zdroja (režim mix)
Prvé stlačenie
Automatika prehrávania z adresára/zdroja
Druhé stlačenie
Vypnutie funkcie 
V priebehu cca 3 sekúnd po spustení prehrávania titulu.
Po cca 3 sekundách po spustení prehrávania titulu.
Čím dlhšie sa stlačí tlačidlo, o to rýchlejší je posun dopredu/naspäť.
Funkcia Scan
Funkciu Scan je možné spustiť/ukončiť v hlavnom menu Médiá stlačením gombíka
menu 2 » Obr. 1 na strane 5.
Upozornenie
V zozname adresárov sa zobrazuje max. 1000 abecedne usporiadaných súborov/
adresárov.
Prehrávanie aktuálneho titulu od jeho začiatku
Druhé stlačenie

Zobrazenie menu
› Stlačte tlačidlo funkcie  .
Funkcia
b)

Funkciu Scan je tiež možné zrušiť tým, že sa prejde na iný súbor/zdroj signálu alebo sa stlačí jedno z tlačidiel funkcií pre prehrávanie.
Upozornenie
Prehrávanie

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie na strane 27.
28
/
Stlačenie

Krátke stlačeniea)
Médiá

Nastavenie médií
Prístroj prehráva súbory v abecednom poradí.
Opis tlačidiel funkcií pre prehrávanie
Akcia
Tlačidlo
Tlačidlá funkcií uvedené v tabuľke sú rozdielne v závislosti od aktuálne zvoleného
menu na displeji.
Funkcia
Prehrávanie/prestávka
Prehrávanie predchádzajúceho titulu od jeho začiatku

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie na strane 27.
› Stlačte tlačidlo
MEDIA
→.

■
■
■
■
■
■
■
Zvuk - nastavenia zvuku » Strana 18, Nastavenia zvuku
Mix/Opakovat/Scan včetně podsložek - zapnutie/vypnutie prehrávania titulov v
nasledujúcich režimoch (náhodné prehrávanie / opakovanie / automatika prehrávania) vrátane podadresárov v aktuálnom adresári
Bluetooth - nastavenia funkcie Bluetooth® » Strana 20
Video (iPod) - nastavenie parametrov videa prehrávaného z prístroja Apple (jas,
farba, kontrast, formát, norma) » Strana 33
Dopravní zpravodajství (TP) - zapnutie/vypnutie príjmu dopravného spravodajstva
Externí zařízení AUX - aktivácia/deaktivácia vstupu externého audio zdroja AUX
Bezpečně odebrat - bezpečné odobratie/odpojenie pamäťovej karty SD, resp.
USB kľúča
■ Karta SD 1

■ USB 1
POZOR
Externé zdroje signálu v žiadnom prípade neodkladajte v blízkosti airbagov.
Voľné predmety môžu naraziť na aktivujúci sa airbag a zraniť cestujúcich - hrozí nebezpečenstvo ohrozenia života!
■ Externé zdroje signálu v žiadnom prípade neodkladajte na prístrojovú dosku.
Voľné predmety sa môžu pri náhlom manévri alebo pri nehode pohybovať dopredu a zraniť cestujúcich alebo ostatných účastníkov cestnej premávky.
■ Externé zdroje signálu nedržte počas jazdy v ruke ani na kolenách. Voľné
predmety sa môžu pri náhlom manévri alebo pri nehode pohybovať dopredu
a zraniť cestujúcich alebo ostatných účastníkov cestnej premávky.
■ Prípojný kábel externého zdroja signálu je vždy potrebné odložiť tak, aby vás
počas jazdy neobmedzoval.
■
DÔLEŽITÉ
Zdroje signálu

Odporúčame, aby ste na CD médiá, Bluetooth® prehrávače, na pamäťové karty SD
a pripojené externé zdroje signálu neukladali dôležité údaje. Partner ŠKODA nenesie zodpovednosť za škody v dôsledku straty údajov uložených na týchto médiách.
Úvod k téme
V tejto kapitole nájdete informácie k nasledujúcim témam:
Podporované médiá a formáty súborov
Predpoklady a obmedzenia
Bluetooth® prehrávač
CD
Pamäťová karta
Vstupy USB, AUX
Vstup MEDIA IN
29
30
30
31
32
32
33
V prvom rade venujte pozornosť bezpečnostným pokynom » Strana 4, Dôležité
poznámky.
Upozornenie
Pri niektorých zdrojoch signálu je možné meniť výstupnú hlasitosť na tomto zdroji. 
Podporované médiá a formáty súborov

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 29.
Podporované zdroje audio signálu
Pamäťová karta
SD
SD, SDHC, SDXC
CD mechanika
Audio-CD (do 80 min), CD-R a CD-RW (s kapacitou do
700 MB)
USB prístroje
USB flash disk, USB-MP3 prehrávač, HDD (bez špeciálneho
softvéru)
Médiá
29

Špecifikácia USB
prístrojov
Špecifikácie
Bluetooth®
prehrávačov
Ostatné externé
zdroje
USB 1.x a 2.x alebo vyšší, s podporou USB 2.x (rýchlosť prenosu dát zodpovedá maximálnej rýchlosti USB 2.x)
Trieda rýchlosti max. 480 Mb/s
USB flash
disk
CD
vtedy, ak sú tieto informácie k dispozícii ako takzvaný ID3 tag. Ak nie je k dispozícii žiadny ID3 Tag, zobrazuje sa iba názov adresára.
› Pre dobré prehrávanie komprimovaných MP3 súborov odporúčame použiť prenosovú rýchlosť min. 160 kb/s.
› Pre zvukové súbory s premenlivým dátovým tokom, zobrazená zostávajúca doba prehrávania nezodpovedá skutočnej zostávajúcej dobe prehrávania.
› Súbory, ktoré sú chránené prostredníctvom DRM, prístroj neprehrá.
FAT16, VFAT, FAT32, exFat, NTFS
FAT16, VFAT, FAT32, NTFS
Typ kodeku
(formáty súborov)
MPEG-1/2
(Layer-3)
Koncovka súboru
mp3
wma
asf
Zoznamy skladieb
MPEG-2/4
FLAC, WAW,
OGG
m4a
m4b
aac
flac
wav
ogg

› Je potrebné dodržať rovnaké pokyny ako pre spárovanie prístroja s telefónom
» Strana 38.
Bitová preno- max 320 kb / s
sová rýchlosť
Upozornenie
Odporúča sa nastaviť maximálnu hlasitosť prenosného prehrávača.
Hlasitosť je možné prispôsobovať aj nastavením vstupnej citlivosti prístroja pre
Bluetooth® prehrávač » Strana 18, Nastavenia zvuku.
■ Podporované funkcie médií sú závislé od použitého Bluetooth® prehrávača.
■
■
Rýchlosť snímax 48 kHz
mania
Rozlíšenie obrázkov do 500x500 pixelov (200 kb) (jpg, jpeg,
png, bmp, gif); podľa dostupnosti sa obálky albumov zobrazujú z príslušných médií
Upozornenie
30
Médiá
Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
na strane 29.
pokyny
Prístroj umožňuje bezdrôtové pripojenie (spárovanie) s Bluetooth® prehrávačom.
m3u; pls; wpl; m3u8; asx
Prístroj bol, v čase redakčnej uzávierky, otestovaný s väčšinou produktov a médií
ktoré je možné zakúpiť v obchodoch. Napriek tomu sa môže stať, že niektoré prístroje, médiá alebo súbory nebude možné načítať alebo prehrávať.

Bluetooth® prehrávač
ISO9660, Joliet (Level 1,2,3), UDF 1.x, UDF 2.x
Windows
Media Audio
7, 8, 9 a 10
Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 29.
› Názov interpreta, albumu a titul prehrávaného súboru je možné zobraziť iba
prenosné prehrávače (napr. iPod®, iPad®, iPhone®, prehrávače MTP (MSC))
Dátový systém
Obálky albumov
(obrázky na
ochranných puzdrách albumu)

Bluetooth protokoly A2DP a AVRCP (1.0 - 1.3)
Formáty audio súborov
Pamäťová
karta SD
Vlastnostisúborov
Predpoklady a obmedzenia


DÔLEŽITÉ
CD
Vyčkajte bezpodmienečne na vysunutie CD, skôr ako sa pokúsite zasunúť nové
CD. V opačnom prípade môžete poškodiť disk v jednotke.
■ Do CD mechaniky zasúvajte iba originálne disky audio CD alebo štandardné disky CD-R a CD-RW.
■ Disky CD neolepujte!
■ Pri príliš vysokých, resp. nízkych vonkajších teplotách sa môže prehrávacia jednotka dočasne vypnúť. Prístroj sa prepne na posledne aktívne menu.
■
Upozornenie
Obr. 17 Vstup pre CD

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 29.
Vstup pre CD sa nachádza v odkladacej schránke na rukavice na strane spolujazdca.
Vloženie/vysunutie CD
› CD zasuňte popísanou stranou smerom hore tak, aby sa automaticky vtiahlo do
vstupu pre CD. Prehrávanie sa spustí automaticky.
› Stlačte tlačidlo so symbolom  - CD sa vysunie.
Po stlačení tlačidla so symbolom  trvá niekoľko sekúnd, kým sa vysunie CD.
Na zlých alebo nespevnených komunikáciách a pri výrazných vibráciách môže
dochádzať k prerušeniam prehrávania.
■ Pri chlade alebo pri vyššej vlhkosti vzduchu sa môže v prístroji zrážať vlhkosť
(kondenzát). To môže spôsobiť prerušenia počas prehrávania alebo zabrániť prehrávaniu. V takých prípadoch musíte počkať, kým vlhkosť neunikne.
■ Ak je CD mechanicky poškodené, nečitateľné alebo nesprávne vložené, objaví sa
na displeji nasledujúce hlásenie Chyba: CD. Prekontrolujte disk CD a vložte ho do
mechaniky správne.
■ CD disky s ochranou proti kopírovaniu alebo vypálené CD sa za určitých okolností neprehrávajú alebo prehrávajú iba obmedzene.
■ Je potrebné dodržiavať národné zákonné nariadenia o ochrane autorských práv,

ktoré sú platné vo vašej krajine.
■
■
Ak sa vysunuté médium neodoberie v priebehu 10 sekúnd, potom sa z bezpečnostných dôvodov opäť zasunie naspäť. Pri tom sa však nevykoná prechod na
zdroj CD.
POZOR
CD/DVD prehrávač je laserovým výrobkom.
Tento laserový výrobok bol k dátumu výroby klasifikovaný v zhode s národnými/medzinárodnými normami DIN EN 60825-1 : 2008-05 a DHHS Rules 21
CFR, Subchapter J ako trieda laserového výrobku 1. Laserový lúč v triede laserového výrobku 1 je tak slabý, že pri prevádzke v súlade s určením nepredstavuje žiadne nebezpečenstvo.
■ Tento výrobok je navrhnutý tak, že laserový lúč sa obmedzuje na vnútro
prístroja. To však neznamená, že by sa laser zabudovaný v telese nemohol bez
svojho telesa klasifikovať ako laserový výrobok vyššej triedy. Z tohto dôvodu
by sa teleso prístroja nemalo v žiadnom prípade otvárať.
■
■
Médiá
31
DÔLEŽITÉ
Pamäťová karta
Používajte iba karty SD štandardnej veľkosti. Pri použití menších pamäťových
kariet SD s adaptérom môže pamäťová karta SD počas jazdy vypadnúť z adaptéra
kvôli otrasom vozidla.
■ Odporúča sa používať pamäťové karty SD triedy 4 a vyššie, aby sa dosiahla maximálne možná rýchlosť prístupu na audio súbory.
■ Pamäťové karty SD uschovávajte vždy vo vhodnom puzdre, aby ste ich chránili

pred nečistotou, prachom a inými poškodeniami.
■
Vstupy USB, AUX
Obr. 18 Vstup pre kartu SD

Obr. 19
Vstupy USB a AUX
Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 29.
Prístroj umožňuje prehrávať audio súbory z pamäťových kariet SD.
Vstup pre pamäťovú kartu SD sa nachádza v odkladacej schránke na strane spolujazdca.
Zasunutie pamäťovej karty SD
› Pamäťovú kartu SD zasúvajte do vstupu pre pamäťovú kartu SD skoseným rohom dopredu a smerujúc doprava, kým „sa nezaistí“. Prehrávanie sa spustí automaticky.

Vybratie pamäťovej karty SD
Podľa výbavy:
Prístroj umožňuje prehrávanie audio súborov z pamäťového média USB, ako aj z
externých prístrojov pripojených na analógový vstup AUX.
› Stlačte tlačidlo
Vstupy USB a AUX sa nachádzajú nad odkladacou schránkou stredovej konzoly
vpredu » Obr. 19.
SETUP → Bezpečně odebrat SD kartu 1 (Bezpečne odobrať SD
kartu 1).
› Zatlačte na zasunutú pamäťovú kartu SD. Pamäťová karta SD „vyskočí “ do vysunutej pozície.
Pamäťová karta SD prázdna alebo údaje nie je možné prečítať
Ak je zasunutá pamäťová karta SD, na ktorej nie sú uložené údaje alebo sú na nej
uložené nečitateľné údaje, potom sa nerealizuje prehrávanie z pamäťovej karty
SD.
Na základe rôznych požiadaviek na kvalitu výrobcov kariet nie je vždy možné zaručiť prehrávanie pamäťových kariet SD.
Niektoré súbory na pamäťových kartách SD, resp. celé pamäťové karty SD nie je
možné prehrať alebo ich prehrávanie môže byť obmedzené.
32
Médiá
Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 29.
Na vstup USB, resp. AUX je možné pripojiť dátový nosič, resp. zariadenie buď priamo alebo prostredníctvom spojovacieho kábla z originálneho príslušenstva
ŠKODA.
Vstup AUX
Externé zdroje signálu, ktoré sú pripojené na vstup AUX, nie je možné ovládať
prostredníctvom vášho prístroja.
Pre vstup AUX sa používa štandardný zástrčkový konektor 3,5 mm (stereo jack).
Pre externé audio zdroje bez tohto zástrčkového konektora je potrebné použiť
adaptér.

V závislosti od pripojeného audio zdroja je možné prispôsobiť nastavenie vstupnej
citlivosti na vstupe AUX » Strana 18, Nastavenia zvuku.

Vstup USB
Externé prístroje, ktoré sú pripojené na vstup USB, nie je možné ovládať prostredníctvom vášho prístroja 1).
Prístroj umožňuje prehrávať audio súbory z externého prístroja pripojeného na
vstup MEDIA IN.
Externé zdroje, ako napr. prístroje Apple, ktoré sú pripojené na vstup MEDIA IN, je
možné ovládať prostredníctvom vášho prístroja.
Pred odobratím USB prístroja je potrebné postupovať takto:
› Stlačte tlačidlo
MENU
→  → Bezpečně odebrat datový nosič USB.
Na pripojenie externých zdrojov sú potrebné predlžovacie káble zo ŠKODA originálneho príslušenstva.
Nepoužívajte predlžovacie káble USB ani adaptér. Tieto môžu negatívne ovplyvniť
funkciu pripojeného zdroja signálu.
Triedenie titulov z pripojeného prístroja Apple
› Video (iba ak sa používa červeno označený adaptér) - zoznamy titulov videí, filmy, hudobné videá, TV show, video podcasts, vypožičané filmy
› Hudba - zoznamy prehrávania, interpreti, albumy, tituly, podcasts, žánre, skladatelia, audio knihy.
Rozbočovače USB sa nepodporujú.
DÔLEŽITÉ
Vstup AUX sa smie používať iba pre audio zdroje!
Nastavenie videa
› Stlačte tlačidlo
Upozornenie
Ak je prostredníctvom vstupu AUX pripojený externý audio zdroj, ktorý je vybavený adaptérom na externé napájanie elektrickým prúdom, môže sa stať, že bude
rušený zvuk. Závisí to od kvality použitého adaptéra.
■
■

■
■
Vstup MEDIA IN
Obr. 20
Vstup MEDIA IN
1)
2)
Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 29.
MEDIA
→  → Video (iPod).
Displej - nastavenie jasu, kontrastu a sýtosti farby zobrazeného videa (počas
prehrávania v norme NTSC voliteľná možnosť pre nastavenie farieb)
Formát: - nastavenie pomeru strán zobrazenia na displeji
Norma AV: 2)- nastavenie videonormy
■ Automaticky - automatický výber normy
■ PAL - výber normy pre štandard kódovania farebného signálu PAL
■ NTSC - výber normy pre štandard kódovania farebného signálu NTSC
Upozornenie
Niektoré možnosti ovládania prístroja Apple, ako napr. hodnotenie skladieb alebo priradenie titulu do zoznamu „On-the-go“, sa nepodporujú.
■ Niektoré možnosti ovládania prístroja Apple alebo prehrávania videa, sa podporujú iba za použitia červeno označeného predlžovacieho kábla.
■ Hlasitosť pripojeného, externého prístroja je možné prispôsobovať nastavením

vstupnej citlivosti pre vstup MEDIA IN » Strana 18, Nastavenia zvuku.
■
Niektoré možnosti ovládania externého prístroja sa pravdepodobne nepodporujú.
Rovnaká norma musí byť nastavená aj na externom zdroji. Nesprávne nastavená AV norma môže
viesť k tomu, že je nedostatočná kvalita prehrávania. Realizuje sa iba čierno-biele zobrazovanie obrazu.
Médiá
33
Z bezpečnostných dôvodov sa zobrazenie videa vypne pri rýchlostiach nad
5 km/h. Pokračuje prehrávanie zvukovej stopy.
■ Po vypnutí a opätovnom zapnutí zapaľovania sa neobnoví prehrávanie videa z
prístroja Apple.
■
34
Médiá

POZOR (Pokračovanie)
Komunikácia
Mobilný telefón nenechávajte nikdy ležať v oblasti rozpínania airbagu, voľne
na sedadle, prístrojovej doske alebo inom mieste, z ktorého by mohol byť vymrštený pri prudkom zabrzdení, nehode alebo náraze - nebezpečenstvo poranenia. Na jeho bezpečné uschovanie je potrebné použiť odkladacie schránky s
uzáverom, príp. držiak multimédií » Návod na obsluhu vozidla, kapitola Praktická výbava.
■ Pred leteckou prepravou vozidla sa musí funkcia Bluetooth® v odbornom
servise vypnúť.
■
Telefónne a rádiové zariadenia

Úvod k téme
V tejto kapitole nájdete informácie k nasledujúcim témam:
Úvodné informácie
Hlavné menu
Problémy s funkciou telefónu
Box na telefón
Nastavenia
35
36
36
37
37
Menu telefónu je k dispozícii za nasledujúcich podmienok.
 Zapaľovanie je zapnuté.
 Bluetooth ® funkcia v prístroji je zapnutá.
Po zapnutí prístroja začne proces spájania s naposledy pripojeným telefónom1).
Ak je prístroj spojený s telefónom a prístroj sa vypne, nepreruší sa spojenie s telefónom. Spojenie sa preruší až po vypnutí zapaľovania (pri vozidlách so systémom
KESSY po vypnutí zapaľovania a otvorení dverí vodiča).
POZOR
Je potrebné dodržiavať národné zákonné nariadenia o používaní mobilných
telefónov vo vozidle.
■ Používanie mobilných telefónov alebo vysielacích zariadení vo vozidle bez
vonkajšej antény, resp. s chybne inštalovanou vonkajšou anténou môže viesť
ku zvýšeniu intenzity elektromagnetického poľa vo vnútri vozidla.
■ Vysielacie zariadenie, mobilné telefóny, resp. držiaky nesmiete montovať na
kryty airbagov ani do bezprostrednej blízkosti jeho dosahu.
■
DÔLEŽITÉ
V oblastiach bez príjmu signálu a podľa okolností aj v tuneloch, garážach a podjazdoch nie je možné prerušiť telefónny hovor ani vytvoriť telefónne spojenie –
ani núdzové volanie!
■ Dosah spojenia pomocou Bluetooth® je obmedzený iba na interiér vozidla. Dosah je závislý aj od miestnych podmienok, ako napr. od prekážok medzi zariadeniami a od vzájomného rušenia s ostatnými zariadeniami. Ak je telefón napríklad
vo vrecku bundy, môžu sa vyskytnúť ťažkosti počas nadväzovania spojenia s prístrojom alebo počas prenosu dát.
■
Úvodné informácie

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
na strane 35.
pokyny
Prístroj umožňuje bezdrôtové spojenie s telefónom. Váš telefón je možné obsluhovať prostredníctvom prístroja.
ŠKODA povoľuje prevádzku telefónov a vysielacích zariadení s odborne inštalovanou vonkajšou anténou s max. vysielacím výkonom do 10 W.
O možnostiach montáže a prevádzky telefónov a vysielacích zariadení s vysielacím výkonom nad 10 W sa informujte v odbornom servise.
Pri používaní telefónov a vysielacích zariadení môžu nastať funkčné poruchy na
elektronike vášho vozidla.
1)

Pre úspešné automatické spojenie je pri niektorých telefónoch potrebné nastaviť spojenie s prístrojom ako „autorizované“. Ak toto nie je nastavené, vyžaduje sa pri každom vytvorení spojenia s telefónom potvrdenie zo strany používateľa.
Komunikácia
35

zobrazenie zoznamu hovorov (ak sú prítomné nové zmeškané hovory, sa objaví tu symbol  s údajom o počte zmeškaných hovorov) » Strana 43
 Nastavenia menu Telefón » Strana 37
Príčiny môžu byť nasledujúce:

› nie je prítomná vonkajšia anténa;
› vonkajšia anténa je chybne inštalovaná;
› vysielací výkon presahuje 10 W.
Vyvolanie hlavného menu
PHONE .
› Stlačte tlačidlo
Upozornenie
Montáž mobilných telefónov a vysielacích zariadení do vozidla odporúčame nechať vykonávať v odbornom servise.
■ Funkcie telefónu sú závislé od operátora mobilnej siete a tiež od používaného
telefónu. Ďalšie informácie je potrebné zistiť u operátora mobilnej siete alebo vyhľadať v návode na obsluhu telefónu.
■ V oblastiach bez signálu môže byť príjem rušený alebo sa môže prerušiť hovor.
■ Väčšina elektronických prístrojov je tienená pred vysokofrekvenčnými signálmi.
Vo výnimočných prípadoch pravdepodobne nie sú elektronické prístroje tienené
pred vysokofrekvenčnými signálmi ovládania telefónu a môžu sa rušiť.
Ak je telefón spojený s prístrojom, objaví sa na displeji hlavné menu Telefón
» Obr. 21.
■
Hlavné menu
Symboly na displeji
Symbol



a)
Obr. 21
Telefón: Hlavné menu
Význam
Stav nabitia batérie telefónua)
Intenzita signálua)

Roaming (pred názvom prevádzkovateľa mobilnej siete)a)

Zmeškaný hovor

Prebiehajúci hovor

Túto funkciu podporujú iba niektoré telefóny.
Problémy s funkciou telefónu

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 35.
Ak sa vyskytnú problémy s dostupnosťou siete alebo s funkciou Bluetooth ®, zobrazia sa na obrazovke prístroja nasledujúce správy.
Hlásenie

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
na strane 35.
pokyny
Opis obrázku
A názov prevádzkovateľa mobilnej siete
B názov pripojeného telefónu; stlačte tlačidlo pre otvorenie zoznamu spárovaných telefónov
C rýchla voľba obľúbených telefónnych čísel » Strana 41
 priame zadanie telefónneho čísla » Strana 42
 zobrazenie telefónneho zoznamu » Strana 42
36
Komunikácia
Význam
Vyhled. sítě...
Telefón vyhľadáva dostupné siete GSM.
Žádná síť
Telefón nemá spojenie so sieťou GSM.
Odmítnuto sítí.
Mobilný operátor odmietol spojenie
(napr., nestačí kredit mobilného telefónu, blokovaná SIM karta, roaming nie je
k dispozícii).
Pro funkce Bluetooth zapněte zapalování. (Pre funkce Bluetooth zapnite
Zapnite zapaľovanie.
zapaľovanie.)

Hlásenie
Význam
Zapněte Bluetooth. (Zapnite Bluetooth.)
Zapnite funkciu
Žádné spárované zařízení Bluetooth.
(Žiadne spárované prístroje Bluetooth.)
Telefón spojte (spárujte) s prístrojom.
POZOR
Bluetooth®.
Z bezpečnostných dôvodov musí byť odkladacia schránka počas jazdy vždy
uzatvorená.
DÔLEŽITÉ

Ochranné obaly alebo obaly telefónu ležiaceho v odkladacej schránke môžu negatívne ovplyvňovať intenzitu telefónneho signálu.
■ Kovové predmety ležiace pod telefónom, ako napr. mince alebo kľúče, môžu negatívne ovplyvňovať intenzitu telefónneho signálu.
■
Box na telefón

Nastavenia

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 35.
› Stlačte tlačidlo
Obr. 22 Stredová konzola vpredu: Box na telefón

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 35.
Na dne odkladacej schránky v stredovej konzole vpredu sa nachádza indukčná
platnička spojená so strešnou anténou GSM - box na telefón.
Funkcia
Pri vložení telefónu do boxu na telefón sa signál telefónu zosilní o 20%. Takto sa
výrazne zníži vybíjanie batérie telefónu a súčasne sa zníži elektromagnetické žiarenie v interiéri vozidla.
Vloženie telefónu do boxu na telefón
› Na okraj krytu A zatlačte v smere šípky a otvorte odkladaciu schránku.
› Telefón položte zadnou stranou na indukčnú dosku v odkladacom priestore B .
› Na hrane veka A potiahnite proti smeru šípky a zatvorte odkladací priečinok
» .
Box na telefón nedokáže nahradiť spojenie mobilného telefónu s prístrojom.
PHONE
→.
Menu s nastaveniami v menu Telefón
■ Volba telefonu - vyhľadávanie dostupných telefónov/zoznam spárovaných telefónov/výber telefónu
■ Hledat telefon - vyhľadávanie mobilného telefónu
■ Bluetooth - nastavenia Bluetooth® » Strana 20
■ Uživatelský profil - nastavenia užívateľského profilu
■ Správa oblíbených - nastavenie tlačidiel funkcií pre rýchlu voľbu telefonického
kontaktu, možnosti pridávania a vymazávania kontaktov
■ Zadat číslo hlasové schránky - zadanie telefónneho čísla hlasovej schránky
■ Předvolba: - zapnutie/vypnutie voliteľnej možnosti priradiť predvoľbu telefónnemu číslu. Po zapnutí tejto funkcie sa v niektorých menu zobrazuje tlačidlo
pre pridanie predvoľby so symbolom  .
■ Zde zadat - zadanie predvoľby telefónneho čísla
■ Seřadit podle: - zoradenie telefónneho zoznamu
■ Příjmení - zoradenie podľa priezvisk osôb
■ Jméno - zoradenie podľa mien osôb
■ Import. kontakty - spustenie aktualizácie telefónneho zoznamu, údaj o počte
importovaných kontaktov a kontaktov uložených v telefóne
■ Smazat ostatní uživatelské profily - vymazanie až troch naposledy pripojených ostatných užívateľských profilov (kontakty, nastavenie usporiadania telefonických hovorov, zoznamy hovorov, kontakty priradené k tlačidlám rýchlej

voľby)
Komunikácia
37
■
■
■
Pozor: nezapomeňte mobilní telefon. - zapnutie/vypnutie pripomienky, aby ste
nezabudli pripojený telefón po vypnutí zapaľovania a vytiahnutí kľúča zapaľovania (pri vozidlách so systémom KESSY po vypnutí zapaľovania a po otvorení dverí
vodiča)
Vybrat vyzváněcí tón - výber vyzváňacieho tónu, ak pripojený telefón nepodporuje in-band funkciu zvonenia1)
Zobrazit obrázky pro kontakty - zapnutie/vypnutie zobrazenia obrázku, ktorý je

v telefóne priradený ku kontaktu2)
Spojenie prístroja s mobilným telefónom

Podmienky pre spárovanie
Spojenie prístroja s mobilným telefónom
Spárovanie mobilného telefónu s prístrojom
Spojenie s iným spárovaným mobilným telefónom
Zapnutie/vypnutie profilu Bluetooth®
Vymazanie mobilného telefónu zo zoznamu spárovaných sprístrojov
Vypnutie spojenia
Podmienky pre spárovanie
38
38
39
40
40
41
41
V prvom rade venujte pozornosť bezpečnostným pokynom » Strana 4, Dôležité
poznámky.
Prístroj sa v spájanom telefóne zobrazuje ako SKODA_BT_....
Na mieste ... sa zobrazujú posledné štyri symboly identifikačného čísla vozidla VIN.
Názov prístroja je možné zmeniť » Strana 20.
POZOR
Prístroj môže pri procese spárovania vyžadovať potvrdenie niektorých funkcií
v mobilnom telefóne. Proces spárovania preto nevykonávajte počas jazdy hrozí nebezpečenstvo nehody!
2)
Funkcia in-band zvonenia umožňuje použiť ako vyzváňací tón tón telefónu.
Túto funkciu podporujú iba niektoré telefóny.
38
Maximálny počet spárovaných telefónov je 20. Dosiahnutím maximálneho počtu
a spárovaním nového telefónu sa automaticky vymaže najdlhšie nepoužívaný
spárovaný telefón.
■ V niektorých krajinách môže byť použitie telefónov s funkciou Bluetooth® obmedzené. Bližšie informácie je potrebné získať u miestnych úradov.
■ Dosah spojenia Bluetooth® je obmedzený iba na interiér vozidla. Tento je závislý
od miestnych daností a od interferencií s inými prístrojmi.
■ Pri procese spárovania z mobilného telefónu je potrebné dodržiavať návod na

obsluhu mobilného telefónu.
■
Úvod k téme
V tejto kapitole nájdete informácie k nasledujúcim témam:
1)
Upozornenie
Komunikácia

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
na strane 38.
pokyny
Na spojenie telefónu s prístrojom je potrebné obidva prístroje navzájom spárovať.
Podmienky pre úspešné spárovanie





Zapaľovanie je zapnuté.
Funkcia Bluetooth® prístroja » Strana 20 a mobilného telefónu je zapnutá.
Viditeľnosť prístroja je zapnutá » Strana 20.
Viditeľnosť mobilného telefónu je zapnutá.
Spájaný mobilný telefón nesmie mať aktívne spojenie s iným mobilným telefónom.
Spárovanie je možné vykonať nielen z prístroja, ale aj z mobilného telefónu.

Spojenie prístroja s mobilným telefónom

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 38.
S prístrojom je spárovaný telefón
Po zapnutí zapaľovania sa prístroj začne automaticky spájať s naposledy spojeným telefónom.

Počas vytvárania spojenia sa môže v závislosti od typu telefónu zobrazovať na displeji prístroja hlásenie ... Chcete vytvořit spojení? a tiež menu s nasledujúcimi
tlačidlami funkcií.
› Vytvořit - potvrdenie spárovania
› Zrušit - ukončenie procesu spárovania
Ak sa nerealizuje spojenie, potom sa prístroj pokúša spojiť s inými predtým spárovanými telefónmi.
Ak sa ani teraz nevytvorí spojenie, potom je potrebné spustiť vyhľadávanie telefónu.
S prístrojom nie je spárovaný žiaden telefón
Po zapnutí zapaľovania sa na displeji prístroja zobrazí hlásenie Vyhledejte a
připojte mobilní telefon. ako aj menu s nasledujúcimi tlačidlami funkcií.
›  Hledat telefon - vyhľadávanie dostupných telefónov so zapnutou funkciou
Bluetooth® a viditeľnosťou
›  - otvorenie menu nastavení » Strana 37, Nastavenia
Po ukončení vyhľadávania stlačte tlačidlo funkcie Výsledky, zobrazí sa zoznam
nájdených telefónov (tlačidlo funkcie je k dispozícii aj počas vyhľadávania).
Zo zoznamu zvoľte želaný telefón.
Ak vyhľadávanie zlyhalo, potom je potrebné prekontrolovať, či sú splnené podmienky pre úspešné spárovanie » Strana 38, Podmienky pre spárovanie a zopakujte proces.
Potvrdenie spárovania
V závislosti od verzie Bluetooth® telefónu je potrebné potvrdiť spárovanie jedným
z nasledujúcich spôsobov.
› V prístroji, ako aj v telefóne je potrebné v priebehu 30 sekúnd potvrdiť 6-miestny PIN kód 1) zobrazovaný na displeji prístroja, ako aj na displeji telefónu.
› Prípadne je potrebné zvoliť v telefóne možnosť automatického spojenia telefónu s prístrojom.
Alebo
1)
2)
3)
› V telefóne potvrdiť požiadavku na spojenie.
› V telefóne potvrdiť v priebehu 30 sekúnd 4-miestny PIN kód zobrazovaný na displeji prístroja.
› Prípadne je potrebné zvoliť v telefóne možnosť automatického spojenia telefónu s prístrojom.
Spojenie
Po úspešnom spojení sa na displeji prístroja zobrazí hlásenie Je připojen uživatel
….. a následne hlavné menu Telefon » Obr. 21 na strane 36.
Upozornenie
Ak telefón podporuje profily Bluetooth® A2DP a AVRCP, môže sa na displeji telefónu objaviť výzva na spárovanie telefónu ako prehrávača Bluetooth®.

Spárovanie mobilného telefónu s prístrojom

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 38.
Pri procese spárovania z telefónu je potrebné dodržiavať návod na obsluhu telefónu.
› Na telefóne nechajte vyhľadať dostupné Bluetooth® prístroje.
› V zozname nájdených Bluetooth® prístrojov vyberte prístroj .
2)
Počas vytvárania spojenia sa na displeji prístroja zobrazuje hlásenie ... … Chcete
vytvořit spojení? a nasledujúce tlačidlá funkcií.
Zrušit - ukončenie procesu spárovania
Vytvořit - potvrdenie procesu spárovania
V závislosti od verzie Bluetooth® telefónu je potrebné potvrdiť spárovanie jedným
z nasledujúcich spôsobov.
› V prístroji ako aj v telefóne v priebehu 30 sekúnd potvrdiť 6-miestny PIN kód
3)
zobrazovaný na displeji prístroja, ako aj na displeji telefónu.

Na prístrojoch s Bluetooth® v2.1 a vyššou sa na spojenie telefónu používa rýchla metóda spojenia
(SSP-Secure Simple Pairing). Táto metóda spojenia nevyžaduje zadanie PIN užívateľom.
Názov prístroja je potrebné vyhľadať v nastaveniach Bluetooth® » Strana 20.
Na prístrojoch s Bluetooth® v2.1 a vyššou sa na spojenie prístroja používa rýchla metóda spojenia
(SSP-Secure Simple Pairing). Táto metóda spárovania nevyžaduje zadanie PIN užívateľom.
Komunikácia
39
› Prípadne je potrebné zvoliť v telefóne možnosť automatického spojenia telefó-
Zapnutie/vypnutie profilu Bluetooth®
nu s prístrojom.

Alebo
Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 38.
› V prístroji zadajte 4 až 16-miestny PIN kód.
› V telefóne zadajte v priebehu 30 sekúnd PIN kód zadaný na displeji prístroja.
› Prípadne v telefóne potvrďte požiadavku na potvrdenie.
› Stlačte tlačidlo  → Bluetooth → Spárovaná zařízení.
Ak s prístrojom nie je spojený iný telefón, zobrazí sa po úspešnom spojení na displeji prístroja hlásenie Je připojen uživatel ….. a následne hlavné menu Telefon
» Obr. 21 na strane 36.
Stlačením tlačidla funkcie pripojeného prístroja Bluetooth® sa otvorí menu s možnými, podporovanými profilmi spojenia na zvolenom prístroji.
Ak je s prístrojom spojený iný telefón, potom sa realizuje iba spárovanie nového
telefónu, ale spojený ostáva pôvodný telefón.
Zobrazuje sa zoznam spárovaných prístrojov.

Spojenie s iným spárovaným mobilným telefónom

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 38.
Ak chcete spojiť prístroj s iným spárovaným telefónom, nemusíte zrušiť aktuálne
spojenie. Po spojení s iným telefónom sa spojenie s existujúcim mobilným telefónom automaticky zruší.
› V hlavnom menu Telefon stlačte tlačidlo funkcie 
B » Obr. 21 na strane 36.
Zobrazí sa zoznam predtým spárovaných telefónov.
Stlačením tlačidla funkcie s názvom a symbolom profilu spojenia sa na displeji
prístroja zobrazí v závislosti od kontextu hlásenie ... … Chcete opravdu rozpojit
profil? a menu s tlačidlami funkcií.
› Rozpojit - Stlačením tlačidla funkcie sa zvolený profil vypne.
Alebo
› Nahradit - Ak už je s prístrojom spojený iný telefón, potom sa stlačením tlačidla
funkcie nahradí existujúci profil za nový profil.
Na displeji prístroja sa zobrazí hlásenie ... Spojení s … se vytváří… a zvolený profil
Bluetooth®sa zapne.
V každom menu sa stlačením tlačidla funkcie Zrušit ukončí zmena profilu.
Možné symboly profilov:
Symbol
› Vyberte spárovaný telefón, ktorý sa má spojiť s prístrojom.
Význam
Na displeji prístroja sa zobrazí hlásenie ... … Nahradit toto spojení tímto …? a nasledujúce tlačidlá funkcií.

Prístroje, ktoré podporujú funkčnosť hands-free súpravy
(profil Bluetooth® HFP)a)
› Zrušit - ukončenie menu pre zmenu telefónu
› Nahradit - spojenie so zvoleným telefónom

Prístroje, ktoré sú spojené s prístrojom prostredníctvom profilu Bluetooth® HFPa)

Bluetooth® prehrávač (profily Bluetooth® A2DP a AVRCP)b)

Bluetooth® prehrávač, ktorý je s prístrojom spojený prostredníctvom profilu Bluetooth® A2DP a AVRCPb)
Po úspešnom spojení sa na displeji prístroja zobrazí hlásenie Je připojen uživatel
….. a následne hlavné menu » Obr. 21 na strane 36.
Ak požadovaný telefón nebol nájdený v zozname predtým spárovaných telefónov,

potom sa musí telefón spárovať s prístrojom » Strana 38.
a)
b)
HFP je profil Bluetooth®, ktorý podporuje funkciu hands-free.
A2DP a AVRCP sú profilmi Bluetooth®, ktoré podporujú multimediálne funkcie.
Ak je už Bluetooth® prístroj spojený s prístrojom prostredníctvom jedného z profilov, potom sa ukončí profil na aktívnom prístroji a prepne na novo zvolený prístroj

tým, že sa zapne profil na inom prístroji.
40
Komunikácia
Dôjde ku prepnutiu iba na novo zvolený profil, ostatné profily ostanú spojené s
pôvodným prístrojom.
Funkcie telefónu
Bluetooth®
S prístrojom je možné spárovať viacero telefónov (alebo
prístrojov),
avšak iba jeden môže byť aktívne spojený prostredníctvom profilu HFP a jeden
prostredníctvom profilu A2DP, resp. AVRCP.


V tejto kapitole nájdete informácie k nasledujúcim témam:
41
42
42
43
44
44
Rýchla voľba telefónneho čísla kontaktu
Priame zadanie telefónneho čísla
Telefónny zoznam
Zoznamy hovorov
Telefónny hovor
Konferencia
Vymazanie mobilného telefónu zo zoznamu spárovaných
sprístrojov

Úvod k téme
Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
pokyny
na strane 38.
› Stlačte tlačidlo funkcie  → Bluetooth → Spárovaná zařízení.
V prvom rade venujte pozornosť bezpečnostným pokynom » Strana 4.

Zobrazuje sa zoznam spárovaných prístrojov a nasledujúce tlačidlá funkcií.
› Smazat vše - vymazanie všetkých telefónov v zozname spárovaných prístrojov
›  - vymazanie požadovaného telefónu
Rýchla voľba telefónneho čísla kontaktu

Po výbere jedného z tlačidiel funkcií sa zobrazia nasledujúce tlačidlá funkcií.
› Zrušit - zrušenie procesu vymazania
› Smazat - potvrdenie procesu vymazania
Telefón spojený s prístrojom sa nezobrazuje v zozname spárovaných prístrojov.
Aby sa umožnil proces vymazania, musí sa najskôr prerušiť spojenie medzi telefónom a prístrojom » Strana 41, Vypnutie spojenia.
Tlačidlá funkcií pre rýchlu voľbu C » Obr. 21 na strane 36 umožňujú okamžitú voľbu predtým priradených telefónnych čísiel kontaktu.
K dispozícii je päť tlačidiel rýchlej voľby.

Vypnutie spojenia

Priradenie telefónneho čísla kontaktu
› Stlačte neobsadené tlačidlo funkcie pre rýchlu voľbu C » Obr. 21 na strane 36.
Otvorí sa telefónny zoznam.
› Navoľte požadovaný telefonický kontakt, resp. číslo kontaktu.
Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné
na strane 38.
pokyny
Priradenie telefónneho čísla kontaktu tlačidlu funkcie pre rýchlu voľbu je možné aj
v nastaveniach menu Telefón » Strana 37.
Spojenie telefónu s prístrojom je možné odpojiť týmito spôsobmi.
Výber priradeného telefónneho čísla kontaktu
› Stlačte požadované tlačidlo funkcie pre rýchlu voľbu telefónneho čísla kontaktu
C » Obr. 21 na strane 36.
› Vytiahnutím kľúča zapaľovania (pri vozidlách so systémom KESSY pri vypnutí za-
paľovania a otvorení dverí vodiča).
› Odpojením prístroja alebo vypnutím Bluetooth® v telefóne.
› Vypnutím Bluetooth® v prístroji » Strana 20, Nastavenia Bluetooth®.
› Odstránením telefónu zo zoznamu spárovaných prístrojov » Strana 41, Vymazanie mobilného telefónu zo zoznamu spárovaných sprístrojov.
› Vypnutím profilu Bluetooth® HFP » Strana 40, Zapnutie/vypnutie profilu Bluetooth®.
Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie na strane 41.
Zmena priradeného telefónneho čísla kontaktu
› Požadované tlačidlo funkcie pre rýchlu voľbu
C » Obr. 21 na strane 36 stlačte na
dlhšiu dobu.

Otvorí sa telefónny zoznam.

Komunikácia
41
› Navoľte požadovaný telefonický kontakt, resp. číslo kontaktu.
vloženie predvoľby2), ak je v nastaveniach telefónu zapnutá možnosť pridávania » Strana 37

zadanie čísla pomocou ovládania hlasom » Strana 13
hlasová schránka výber hlasovej schránky, ak je zadané číslo hlasovej schránky v nastaveniach telefónu » Strana 37 alebo priame zadanie čísla

Telefónne číslo kontaktu sa priradí ku zvolenému tlačidlu funkcie pre rýchlu voľbu.
Zmenu je možné realizovať aj v nastaveniach menu telefónu » Strana 37.
Odstránenie telefónneho čísla kontaktu
› Stlačte tlačidlo so symbolom  → Uživatelský profil → Správa oblíbených.
› Stlačte obsadené tlačidlo funkcie pre rýchlu voľbu. Potvrdením položky Smazat
sa telefónne číslo kontaktu odstráni zo zvoleného tlačidla funkcie pre rýchlu
voľbu.
Zadávacia obrazovka funguje súčasne aj ako abecedno-číslicová klávesnica pre
vyhľadávanie kontaktov v telefónnom zozname.

Ak sa napr. zadajú čísla 32, potom sa zobrazia kontakty sledu písmen DA, FA, EB a
pod.
Každý, ľubovoľný kontakt je možné zvoliť stlačením príslušného tlačidla funkcie
pre príslušný kontakt.
Priame zadanie telefónneho čísla
Obr. 23
Priame zadanie telefónneho čísla

Telefónny zoznam

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie na strane 41.
› Stlačte tlačidlo  .
V telefónnom zozname prístroja je k dispozícii 2000 voľných pamäťových miest
pre importované telefónne kontakty. Každý kontakt môže obsahovať max. 5 čísiel.

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie na strane 41.
› Stlačte tlačidlo  .
Objaví sa obrazovka pre zadanie telefónneho čísla » Obr. 23.
Vykonať je možné nasledujúce funkcie:

vymazanie čísla
voľba zadaného telefónneho čísla1)

1)
2)
3)
4)
Ak nie je zadané telefónne číslo, zobrazí sa po stlačení tlačidla so symbolom  naposledy zvolené
číslo.
Ak je zapnutá možnosť pridávania predvoľby, avšak predvoľba nie je zadaná v nastaveniach telefónu,
zobrazí sa v zadávacom poli po stlačení tlačidla so symbolom  naposledy zvolené telefónne číslo. Ak
je predvoľba definovaná a v zadávacom riadku je zadané číslo, pridá sa po stlačení tlačidla so symbolom  predvoľba pred telefónne číslo a spustí sa vytváranie spojenia.
Pri niektorých telefónoch sa vyžaduje potvrdenie importu kontaktov do prístroja.
Pri niektorých telefónoch sa nepodporuje nahrávanie kontaktných údajov zo SIM karty.
42
Komunikácia
Telefónny zoznam je možné vyvolať aj počas prebiehajúceho volania.
Po úspešnom spárovaní sa importujú kontakty3).
Nahranie telefónneho zoznamu
Po prvom spojení telefónu s prístrojom začne systém importovať telefónny zoznam z telefónu a z karty SIM4) do pamäte prístroja 3). V závislosti od počtu kontak
tov môže tento proces trvať aj niekoľko minút.
Ak dosiahne telefónny zoznam importovaný z telefónu počet kontaktov 2000,
ukončí sa proces nahrávania a na displeji sa objaví hlásenie Kontakty nebyly kompletně naimportovány. K dispozícii sú iba už nahrané kontakty, tieto sa
nachádzajú v menu .
Zoznamy hovorov
Obr. 24
Zoznamy hovorov
Pri prvých 200 kontaktoch sa sťahuje do pamäte prístroja spolu s kontaktnými
údajmi aj obrázok priradený ku kontaktu v telefóne1).
Ak sa pri nahrávaní telefónneho zoznamu vyskytne chyba, objaví sa na displeji
hlásenie Import se nezdařil. Zopakujte znovu a zkontrolujte, zda zařízení BT …
umožňuje spojení.
Aktualizácia telefónneho zoznamu
Pri každom ďalšom pripojení telefónu s prístrojom sa uskutoční iba aktualizácia
telefónneho zoznamu.

Počas aktualizácie je k dispozícii telefónny zoznam, ktorý bol uložený pri poslednej ukončenej aktualizácii. Nové uložené telefónne čísla sa zobrazia až po ukončení aktualizácie.
Zoznam hovorov zobrazuje informácie o telefónnom hovore.
› V hlavnom menu Telefon stlačte tlačidlo funkcie  » Obr. 21 na strane 36 .
Aktualizáciu je možné vykonať aj manuálne » Strana 37 Import. kontakty.
Opis obrázku
A Triedenie zoznamu hovorov
› Vše - zoznam všetkých hovorov
› Nepřijaté hovory - zoznam neprijatých hovorov
› Volaná čísla - zoznam volaných čísiel
› Přijatá volání - zoznam prijatých hovorov
B Výber čísla s definovanou predvoľbou » Strana 37, Nastavenia
C Spracovanie telefónneho čísla pred vytočením
D Zobrazenie detailu kontaktu
Vyhľadanie kontaktu
Zatlačením na Hledat sa otvorí zadávacia obrazovka s klávesnicou na vyhľadávanie v telefónnom zozname » Strana 9.
Výber kontaktu
Stlačením tlačidla funkcie s jedným zo zobrazených kontaktov sa spustí výber.
Ak telefonický kontakt obsahuje viacero telefónnych čísiel, potom sa po stlačení
tlačidla funkcie pre kontakt zobrazí menu s telefónnymi číslami.
Detaily kontaktu
Stlačením tlačidla funkcie so symbolom  sa zobrazia detaily kontaktu.
Stlačením tlačidla funkcie so zobrazeným kontaktom alebo zobrazeným telefónnym číslom sa spustí výber.
Stlačením tlačidla funkcie s jedným zo zobrazených telefónnych čísiel sa spustí
výber.
Stlačením tlačidla funkcie so symbolom  a s kontaktnou adresou sa spustí vedenie do cieľa.
1)
Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie na strane 41.

Túto funkciu podporujú iba niektoré telefóny.
Komunikácia
43

Začatie konferencie / zavolanie dodatočných účastníkov
› Počas hovoru, resp. konferencie vykonať nasledujúci hovor.
Telefónny hovor

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie na strane 41.
Alebo
› Pri novom prichádzajúcom hovore stlačte  .
Odchádzajúci hovor
Počas vytvárania spojenia sa na displeji zobrazuje volané číslo alebo meno kontaktu. Uvoliť je možnú nasledujúcu funkciu:
Prebiehajúca konferencia
Počas prebiehajúceho konferenčného hovoru sa na displeji zobrazuje doba hovoru. V závislosti od kontextu je možné zvoliť nasledujúce funkcie:
 Ukončenie výberu

podržanie konferencie - dočasné opustenie konferencie (táto pokračuje na
pozadí)
 návrat do podržanej konferencie
 vypnutie mikrofónu
 zapnutie mikrofónu
 ukončenie konferencie
 Obrázok hovoru konferencie - zobrazenie detailov konferencie
Prichádzajúci hovor
Počas vyzváňacieho tónu prichádzajúceho hovoru sa na displeji zobrazuje volané
číslo alebo meno kontaktu. Zvoliť je možné nasledujúce funkcie:




prijať prichádzajúci hovor
ignorovať prichádzajúci hovor (vypnúť vyzváňací tón)
odmietnuť prichádzajúci hovor
Obraz volajúceho 1) - zobraziť detaily o volajúcom
Detaily konferencie
Počas prebiehajúcej konferencie stlačte obraz konferencie pre zobrazenie zoznamu ostatných účastníkov konferencie. V závislosti od typu telefónu je možné zvoliť nasledujúce funkcie:
Prebiehajúci hovor
Počas prebiehajúceho hovoru sa na displeji zobrazuje volané číslo alebo meno
kontaktu a doba trvania hovoru. V závislosti od kontextu je možné zvoliť nasledujúce funkcie:





podržanie hovoru
vypnutie mikrofónu
zapnutie mikrofónu
ukončenie hovoru
Obrázok kontaktu1) - detaily volajúceho, resp. detaily volaného
Konferencia

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie na strane 41.
Konferencia predstavuje spoločný telefonický hovor s min. troma a max. šiestimi
účastníkmi.
1)
Tlačidlo je funkčné iba vtedy, keď je kontakt uložený v telefónnom zozname.
44
Komunikácia
 zobrazenie detailov účastníka
 hovor s účastníkom mimo konferencie
 ukončenie hovoru s účastníkom konferencie


Výber jazdného režimu
Systémy vozidla
Nastavenia vozidla

Úvod k téme
V tejto kapitole nájdete informácie k nasledujúcim témam:
Výber jazdného režimu
Údaje o vozidle
Prídavné kúrenie a vetranie
Systém ESC
Pneumatiky
Asistencia vodiča
Parkovanie a manévrovanie
Svetlá
Spätné zrkadlá a stierače
Otváranie a zatváranie
Sedadlá
Multifunkčný ukazovateľ
Servis
Obnovenie výrobných nastavení
Nastavenie Climatronicu
45
46
47
48
48
48
49
49
50
50
50
50
51
51
51
Obr. 25 Tlačidlo pre výber jazdného režimu: Octavia, Octavia Combi / Octavia
RS, Octavia Combi RS

Menu pre výber jazdného režimu umožňuje, aby sa vozidlo nastavilo do jedného z
troch prednastavených profilov jazdy Normal, Sport, Eco, a tiež do profilu Individual, v ktorom sú možné individuálne nastavenia.
Ak je zvolený iný ako jazdný režim Normal, svieti v tlačidle symbol , resp 
» Obr. 25.
Aktuálne zvolený jazdný režim sa zobrazuje v stavovom riadku v hlavných menu
pre druhy prevádzky  » Obr. 30 na strane 51 (hore vľavo).
V prvom rade venujte pozornosť bezpečnostným pokynom » Strana 4, Dôležité
poznámky.
Vyvolanie hlavného menu
› Stlačte tlačidlo , resp.  » Obr. 25.
Nastavenie systémov vozidla je možné vykonávať iba pri zapnutom zapaľovaní.
■
Normal - zapnutie režimu Normal
Zrušit - zrušenie menu pre výber jazdného režimu
Informace - zobrazenie nastavení režimu
Sport - zapnutie režimu Sport
■ Zrušit - zrušenie menu pre výber jazdného režimu
■ Informace - zobrazenie nastavení režimu
Eco - zapnutie režimu šetriaceho palivo
■ Zrušit - zrušenie menu pre výber jazdného režimu
■ Informace - zobrazenie nastavení režimu
■
■
Upozornenie
Jednotlivé systémy sú opísané v dokumentácii » Návod na obsluhu vozidla.
Ak sa funkcie niektorých systémov deaktivujú, potom sa po vypnutí a zapnutí
zapaľovania niektoré funkcie z bezpečnostných dôvodov automaticky opäť aktivujú, napr. časti systému ESC.
■ Po stlačení tlačidla CAR sa zobrazí naposledy zobrazené menu z  .
Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie na strane 45.
■
■
■
■


Systémy vozidla
45
■
Individual - zapnutie režimu Individual
Zrušit - zrušenie menu pre výber jazdného režimu
Nastavení - individuálne nastavenia
■ Řízení: - nastavenie charakteristiky servoriadenia
■ Normal - normálna
■ Sport - športová
■ Motor: - nastavenie charakteristiky motora (pohonu)
■ Normal - normálna
■ Sport - športová
■ Eco - úsporná
■ ACC: - nastavenie zrýchlenia vozidla pri zapnutom adaptívnom tempomate
■ Normal - normálne
■ Sport - športové
■ Eco - úsporné
■ Dyn. zatáč. světla: - nastavenie charakteristiky adaptívnych predných svetlometov
■ Normal - normálna
■ Sport - športová
■ Eco - úsporná
■ Klimatizace: - nastavenie charakteristiky Climatronicu
■ Normal - normálna
■ Eco - úsporná
■ Obnovit režim - nastavenie profilu Normal
Údaje o vozidle
■
■
Obr. 26 Údaje o jazde / stav vozidla
Obr. 27
Indikátor kontroly pneumatík príklad zobrazenia: skontrolujte
pneumatiku vzadu vpravo a jej
tlak vzduchu
Upozornenie
Ak sa prístroj v menu "Výber jazdného režimu" neovláda dlhšie ako cca 10 sekúnd,
realizuje sa prepnutie do naposledy zvoleného režimu, resp. vypnutie prístroja.


Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie na strane 45.
› Stlačte tlačidlo
CAR
→.
Opis obrázku
A Vzdialenosť
B Čas jazdy
C Priemerná rýchlosť
D Priemerná spotreba paliva
E Približný dojazd
46
Systémy vozidla

F
G
■
Zobrazenie dojazdu (ak leží predpokladaný dojazd pod 300 km, približuje sa
vozidlo pomaly v smere k symbolu: )
Zobrazenie vozidla (farebne zobrazené oblasti vozidla poukazujú na výstražné hlásenia k oblastiam vozidla, po zatlačení na vozidlo sa zobrazia texty výstzražných hlásení)
Prídavné kúrenie a vetranie
Jízdní data - zobrazenie údajov o jazde » Obr. 26
Na displeji je možné zobraziť jednu z troch pamätí údajov o jazde:
■
■
■
Od startu - jednotlivé údaje o jazde
Dlouhodobě - dlhodobé údaje o jazde
Od načerpání - údaje po tankovaní paliva
Medzi jednotlivými pamäťami údajov o jazde je možné prepínať pomocou /  .
■
■
Obr. 28 Prídavné kúrenie: Hlavné menu / nastavenie predvoleného času
Komfortní spotřebiče - zobrazenie až troch spotrebičov, ktoré vykazujú najvyšší
podiel na spotrebe paliva a zobrazenie množstva paliva spotrebovaného na prevádzku komfortných systémov » Návod na obsluhu vozidla, kapitola Hospodárna jazda a životné prostredie
Stav vozidla - zobrazenie informácií ku stavu vozidla » Obr. 26 alebo k monitorovaniu tlaku v pneumatikách
■ Stav vozidla - zobrazenie informácií ku stavu vozidla
■ /  - žiadne hlásenie / výstražné hlásenia ku stavu vozidla, počet hlásení
(ak je prítomné iba jedno hlásenie, potom sa zobrazujú iba texty výstražného
hlásenia)
■  - zobrazenie informácií k stavu systému ŠTART-STOP
■ Kontrola tlaku v pneu - funkcia indikácie kontroly pneumatík » Obr. 27
■  SET - štart nového procesu kalibrácie

Stlačte tlačidlo
CAR
/
SETUP
na ovládacej časti Climatronicu → .
Nastavenie
A
B
C
D
E
Medzi jednotlivými menu je možné prepínať pomocou /  .
Upozornenie
Výstražné hlásenia ku stavu vozidla, ako aj informácie ku stavu systému ŠTARTSTOP je možné vyhľadať v dokumentácii » Návod na obsluhu vozidla.
Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie na strane 45.
Doba odjazdu: deň v týždni a čas, kedy má byť vozidlo pripravené na prevádzku » Obr. 28
Kúrenie/vetranie: nastavenie režimu
Výber predvolených časov, vypnutie predvoleného času
Nastavenie predvoleného času 1-3 a doby chodu (10-60 minút)
pri bežiacom kúrení, resp. vetraní sa okná zobrazujú červenou, resp. modrou
farbou
Upozornenie

Aktivovaný môže byť vždy iba jeden nastavený predvolený čas. Aktivovaný predvolený čas sa opäť deaktivuje po automatickom štarte. Pre nasledujúci štart je potrebné aktivovať predvolené časy.
■ Pri výbere dňa v predvolenom čase je k dispozícii medzi nedeľou a pondelkom
pozícia bez uvedeného dňa. Ak sa vykoná toto nastavenie, potom sa vozidlo pri
praví na prevádzku k zvolenému času, nezávisle od aktuálneho dňa v týždni.
■
Systémy vozidla
47
Bežiace zariadenie sa vypne po uplynutí nastaveného času prevádzky alebo sa
dá vypnúť skôr stlačením tlačidla so symbolom pre priame zapnutie/vypnutie 
resp. prostredníctvom rádiového diaľkového ovládania.
■ Ak sa nastaví iný čas » Strana 19, Nastavenia času a dátumu, potom sa automaticky deaktivuje aktivovaný predvolený čas. Predvolený čas je potrebné opätovne
aktivovať.
■
■

Systém ESC

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie na strane 45.
› Stlačte tlačidlo
■
■
■
CAR
→  → Systém ESC:.
Aktivovaný - aktivácia všetkých komponentov systému ESC
ASR vypnuto - deaktivácia systému ASR
ESC sport - aktivácia ESC športu
■

Pneumatiky

■
■
■
Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie na strane 45.
› Stlačte tlačidlo
CAR
→  → Pneumatiky.
Kontrola tlaku v pneu - systém indikácie kontroly pneumatík
■  SET - štart nového procesu kalibrácie
Zimní pneumatiky - nastavenie obmedzenia rýchlosti pre zimné pneumatiky
■ Výstraha rychlosti - zapnutie/vypnutie výstrahy rýchlosti pre zimné pneumatiky

■ Varování při - nastavenie rýchlosti pre výstrahu
Asistencia vodiča

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie na strane 45.
› Stlačte tlačidlo
1)
CAR
→  → Asistence řidiče.
U vozidiel s výberom režimu jazdy sa toto nastavenie realizuje v menu » Strana 45, Výber jazdného
režimu.
48
Systémy vozidla
ACC (adaptivní tempomat) - nastavenie adaptívneho tempomatu
Jízdní program: - nastavenie zrýchlenia vozidla pri zapnutom adaptívnom tempomate1)
■ Normal - normálne
■ Sport - športové
■ Eco - úsporné
■ Poslední zvolená vzdálenost - zapnutie/vypnutie naposledy zvoleného odstupu
■ Vzdálenost: - nastavenie sledovania odstupu od vozidiel idúcich vpredu
■ Velmi malá - veľmi malý odstup
■ Malá - malý odstup
■ Střední - stredný odstup
■ Velká - veľký odstup
■ Velmi velká - veľmi veľký odstup
Front Assist - nastavenie asistenta na sledovanie odstupu od vozidiel idúcich
vpredu
■ Aktivní - aktivácia/deaktivácia asistenta
■ Předběžné varování - aktivácia/deaktivácia predbežného varovania
■ Zobrazit výstrahu vzdálenosti - aktivácia/deaktivácia zobrazenia výstrahy
vzdialenosti
Lane Assist - nastavenie asistenta udržiavania vozidla v pruhu
■ Aktivní - aktivácia/deaktivácia asistenta
■ Adaptivní vedení v pruhu - aktivácia/deaktivácia adaptívneho vedenia v pruhu
Rozpoznání únavy - aktivácia/deaktivácia funkcie rozpoznávania únavy
Proaktivní ochrana cestujících - aktivácia/deaktivácia proaktívnej ochrany ce
stujúcich
■
■
■
■
Parkovanie a manévrovanie
■
Výška tónu zadních senzorů (Výška tónov zadných snímačov) - nastavenie
výšky tónov snímačov vzadu
Pokles hlas. audia: - zníženie hlasitosti
■ Vypnuto - bez zníženia hlasitosti
■ Slabý - nepatrné zníženie hlasitosti
■ Střední - stredné zníženie hlasitosti
■ Silný - silné zníženie hlasitosti
Upozornenie
Zmenšené zobrazenie pomoci pri parkovaní sa realizuje automaticky napr. aj pri
premávke „stop and go“ v dopravnej zápche, ak sa nebezpečne zmenší odstup od
prekážky.
■ Zmenšené zobrazenie pomoci pri parkovaní je možné prepnúť na zobrazenie na
celú obrazovku, keď sa dotknete displeja v oblasti zobrazenia.
■
Obr. 29 Obrazovka optického parkovacieho systému

Svetlá
Opis obrázku
A Zapnutie/vypnutie akustickej pomoci pri parkovaní
B Vypnutie optického parkovacieho systému
C Zobrazenie upozornenia: Zkontrolujte dráhu!
D Zobrazenie zvolenej jazdnej stopy podľa uhla riadenia
E Prekážka rozpoznaná vo zvolenej jazdnej stope doteraz mimo oblasti kolízie
sa zobrazuje prostredníctvom žltého segmentu.
F Prekážka rozpoznaná v oblasti kolízie sa zobrazuje prostredníctvom červeného segmentu Nejazdite ďalej!
G Oblasť bez prekážky sa zobrazuje prostredníctvom priehľadného segmentu.
H Prekážka rozpoznaná mimo snímanej oblasti kolízie sa zobrazuje prostredníctvom bieleho segmentu.
› Stlačte tlačidlo
■

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie na strane 45.
CAR

› Stlačte tlačidlo
■
CAR
→  → Světla.
Asistent světel - nastavenie asistenta svetiel
Dynamic Light Assist - zapnutie/vypnutie funkcie asistenta diaľkových svetiel
Doba zapnutí: - nastavenie citlivosti snímača svetla voči zmene intenzity okolitého svetla
■ Časná - vysoká citlivosť
■ Střední - stredná citlivosť
■ Pozdní - nízka citlivosť
■ Automatická světla za deště - aktivácia/deaktivácia automatického ovládania
jazdných svetiel počas dažďa
■ Denní jízdní světla - aktivácia/deaktivácia denného svietenia
■ Komfortní blikání - aktivácia/deaktivácia komfortného blikania
■ Cestovní režim: - nastavenie turistického svetla
■ Provoz vpravo - pre pravosmernú premávku
■ Provoz vlevo - pre ľavosmernú premávku
Osvětlení interiéru - nastavenie osvetlenia interiéru
■ Osvětlení přístrojů/spínačů - nastavenie jasu osvetlenia prístrojov/spínačov
■ Osvětlení prostoru nohou - nastavenie jasu osvetlenia priestoru nôh

■
■
→  → Parkování a manévrování.
Jednotky - nastavenie pomoci pri parkovaní
Automatická aktivace - aktivácia/deaktivácia zmenšeného zobrazenia pomoci
pri parkovaní (pri jazde dopredu)
■ Hlasitost předních senzorů (Hlasitosť predných snímačov) - nastavenie hlasitosti snímačov vpredu
■ Výška tónu předních senzorů (Výška tónov predných snímačov) - nastavenie
výšky tónov snímačov vpredu
■ Hlasitost zadních senzorů (Hlasitosť zadných snímačov) - nastavenie hlasitosti snímačov vzadu
Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie na strane 45.
■
■
Systémy vozidla
49
■
Funkce Coming/Leaving home - nastavenie funkcie COMING HOME/LEAVING
HOME
■ Funkce (Funkcia) Coming home - nastavenie doby osvetlenia po opustení vozidla (0-30 sekúnd, 0 - funkcia je vypnutá)
■ Funkce (Funkcia) Leaving home - nastavenie doby osvetlenia po odomknutí
vozidla (0-30 sekúnd, 0 - funkcia je vypnutá)
■

Spätné zrkadlá a stierače

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie na strane 45.
› Stlačte tlačidlo
■
■
CAR
→  → Zrcátka a stěrače.
Zrcátka - nastavenie spätných zrkadiel
■ Nastavit synchronně - aktivácia/deaktivácia synchrónneho nastavovania vonkajších spätných zrkadiel
■ Natočení při zpátečce - aktivácia/deaktivácia natočenia spätného zrkadla na
strane spolujazdca
■ Přiklopení při parkování - aktivácia/deaktivácia sklopenia spätných zrkadiel
prostredníctvom rádiového diaľkového ovládania, resp. pomocou snímača v
držadle (KESSY)
Stěrače - nastavenie stieračov
■ Automatické stírání za deště - aktivácia/deaktivácia automatického stierania
predného skla počas dažďa
■ Automatický zadní stěrač - aktivácia/deaktivácia automatického zadného
stierania
Otváranie a zatváranie

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie na strane 45.
› Stlačte tlačidlo
■
CAR
→  → Otevírání a zavírání.
Ovládání oken - nastavenie ovládania okien
■ Kom.otevírání: - nastavenie komfortného otvárania
■ Všechna okna - všetky okná
■ Okno řidiče - iba okno vodiča
■ Vyp - vypnutie komfortného otvárania
50
Systémy vozidla
Centrální zamykání - nastavenie otvárania a zatvárania dverí
■ Odemykání dveří: - nastavenie odomykania dverí
■ Všechny dveře- všetky dvere
■ Jednotlivé dveře - dvere vodiča, resp. pri systéme KESSY dvere vodiča alebo
spolujazdca
■ Strana vodiča - dvere na strane vodiča, resp. pri systéme KESSY dvere na
strane vodiča alebo spolujazdca
■ Automatické zamykání - aktivácia/deaktivácia automatického zamykania pri
rozjazde
■ Akustické potvrzení - aktivácia/deaktivácia akustických signálov pri zamykaní/odomykaní vozidla pomocou varovného zariadenia proti odcudzeniu

Sedadlá

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie na strane 45.
› Stlačte tlačidlo
■
CAR
→  → Sedadla.
Uložit polohu sedadla - uloženie pozície sedadla vodiča a vonkajších spätných
zrkadiel pri zamknutí vozidla do kľúča s diaľkovým ovládaním
■ Klíček k vozidlu aktivován - aktivácia/deaktivácia uloženia pozície sedadla vo
diča a vonkajších spätných zrkadiel pri zamknutí vozidla
Multifunkčný ukazovateľ


Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie na strane 45.
› Stlačte tlačidlo
■
■
■
■
■
CAR
→  → Multifunkční ukazatel.
Okamžitá spotřeba - zapnutie/vypnutie zobrazenia momentálnej spotreby paliva na displeji prístrojového panelu
Ø spotřeba - zapnutie/vypnutie zobrazenia priemernej spotreby paliva na displeji prístrojového panelu
Množství paliva k dočerpání - zapnutie/vypnutie zobrazenia množstva paliva na
dotankovanie na displeji prístrojového panelu
Komfortní spotřebiče - zapnutie/vypnutie zobrazenia spotreby komfortných
spotrebičov na displeji prístrojového panelu
Eco tipy - zapnutie/vypnutie hlásenia tipov pre jazdenie s úsporou paliva na di
spleji prístrojového panelu
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Doba jízdy - zapnutie/vypnutie zobrazenia doby jazdy na displeji prístrojového
panelu
Ujetá vzdálenost - zapnutie/vypnutie zobrazenia množstva prejdenej vzdialenosti na displeji prístrojového panelu
Ø rychlost - zapnutie/vypnutie zobrazenia priemernej rýchlosti na displeji prístrojového panelu
Digitální rychloměr - zapnutie/vypnutie zobrazenia aktuálnej rýchlosti na displeji prístrojového panelu
Výstraha rychlosti - zapnutie/vypnutie zobrazenia výstrahy pri určitej rýchlosti
na displeji prístrojového panelu
Teplota oleje - zapnutie/vypnutie zobrazenia teploty oleja na displeji prístrojového panelu
Teplota chladicí kapaliny - zapnutie/vypnutie zobrazenia teploty chladiacej kvapaliny na displeji prístrojového panelu
Vynulovat jízdní data od startu - vynulovanie pamäte jednotlivých jázd na displeji prístroja a na displeji prístrojového panelu
Vynulovat dlouhodobá jízdní data - vynulovanie pamäte dlhodobých údajov na

displeji prístroja a na displeji prístrojového panelu
■
■
■
Zrcátka a stěrače - menu Zrcátka a stěrače
Otevírání a zavírání - menu Otevírání a zavírání
Multifunkční ukazatel - menu Multifunkční ukazatel
Ak sa zvolia predchádzajúce body menu, realizuje sa otázka, či sa majú skutočne
obnoviť výrobné nastavenia.
■
■
Zrušit - návrat do nadradeného menu
Obnovit - obnovenie nastavení

Nastavenie Climatronicu
Obr. 30
Climatronic: Hlavné menu
Servis

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie na strane 45.
› Stlačte tlačidlo
■
■
■
CAR
→  → Servis.
Č. vozidla: - zobrazenie identifikačného čísla vozidla
Prohlídka: --- / --- - počet km/dní do nasledujúcej servisnej prehliadky
Servis výměny oleje: --- / --- - počet km/dní do nasledujúcej výmeny motorového oleja
Obnovenie výrobných nastavení

Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie na strane 45.
› Stlačte tlačidlo
■
■
■
■
CAR

→  → Tovární nastavení.
Všechna nastavení - všetky položky menu
Asistence řidiče - menu Asistence řidiče
Parkování a manévrování - menu Parkování a manévrování
Světla - menu Světla
Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie na strane 45.
Pri zapnutom Climatronicu sa na displeji zobrazuje teplota nastavená podľa želania na strane vodiča a spolujazdca » Obr. 30. V závislosti od teploty nastavenej
podľa želania sa zobrazuje prúd vzduchu z dýz výstupu vzduchu modrou farbou
(teplota pod 22 °C), resp. červenou farbou (teplota nad 22,5 °C).

V automatickej prevádzke Climatronicu sa na displeji zobrazuje AUTO.
Vyvolanie hlavného menu
SETUP na ovládacej časti Climatronic.
› Stlačte tlačidlo
■
■
■
■
Profil klimat.: ... - nastavenie druhu prevádzky Climatronicu
ON/OFF - zapnutie/vypnutie Climatronicu
 - prístup k nastaveniu prídavného kúrenia a vetrania » Strana 47
 - nastavenia pre Climatronic
■ Profil klimat.: - nastavenie druhu prevádzky Climatronicu
■ Slabý - nepatrný prevádzkový výkon, pomalá prevádzka
■ Střední (Stredný) - základný prevádzkový stupeň
■ Intenzivní (Intenzívny) - zvýšený prevádzkový výkon
Systémy vozidla

51
■
■
Automatická recirkulace (Automatická recirkulácia) - zapnutie/vypnutie automatickej recirkulácie vzduchu
Automatické přídavné topení (Automatické prídavné kúrenie) - zapnutie/vypnutie rýchleho ohrevu interiéru
Upozornenie
Ak sa prístroj v menu Climatronic neovláda dlhšie ako 10 sekúnd a prístroj nebol
pred vyvolaním menu Climatronicu zapnutý, realizuje sa vypnutie prístroja.
■ Ak sa vypne automatický režim Climatronicu tým, že sa zvýšia, resp. znížia otáčky ventilátora, potom sa nezobrazuje farebné zobrazenie prúdu vzduchu z ofukovacích otvorov.
■
52
Systémy vozidla

COMING HOME
Register
Č
A
ACC
Adaptívny tempomat
AM
Asistent diaľkových svetiel - Light Assist
ASR
Audio
Médiá
Rádio
Automatické jazdné svetlá za dažďa
Automatické stieranie predného skla za dažďa
Automatické stieranie zadného skla
Automatické vyhľadávanie rozhlasovej stanice
Automatické zamykanie
AUX
Čas
48
48
22
49
48
27
22
49
50
50
23
50
32
B
Bezdrôtové spojenie s vonkajšou anténou
pozri Box na telefón
Bluetooth
nastavenia
Spojenie prístroja s telefónom
Viditeľnosť
zapnúť/vypnúť
Bluetooth-Audio
Bluetooth prehrávač
Box na telefón
37
20
38
20
20
30
30
37
C
CD
Climatronic
Automatická prevádzka
Automatická recirkulácia vzduchu
Prevádzkový režim
49
31
51
51
51
19
D
DAB
Informácie o staniciach
Nastavenia
Dátum
Denné svietenie
Digitálny príjem rádia
Nastavenia
Displej
Displej MAXI DOT
Ovládanie
Telefón
Displej prístroja
Klávesnica
numerická klávesnica
Ovládanie
Údržba
Dodatočné jazyky klávesnice
Dopravné spravodajstvo (TP)
Dôležité poznámky
22
25
26
19
49
26
5
11
10
12
18
9
9
8
5
19
24
4
E
Eco tipy
Externý vstup
AUX
MEDIA IN
USB
50
32
33
33
F
FM
Nastavenia
22
26
29
30
Formáty súborov
Predpoklady a obmedzenia
Frekvenčný rozsah
pozri Hlavné menu
Front Assist
Funkcie telefónu
22
48
41
H
Hlasitosť
nastaviť
vypnúť
Hlavné menu
Médiá
Telefón
6
6
27
36
I
Identifikačné číslo vozidla
Indikátor kontroly pneumatík
iPod
51
46
33
J
Jazdný režim
Jednotky
45
19
K
9
19
49
46
35
37
48
klávesnica
Klávesnica
Komfortné blikanie
Komfortné spotrebiče
Komunikácia
Box na telefón
Kontrola tlaku v pneumatikách
L
Lane Assist
LEAVING HOME
48
49
Register
53
Logo rozhlasovej stanice
24
M
Médiá
AUX
Bluetooth-Audio
CD
Formáty súborov
Hlavné menu
MEDIA IN
Multifunkčný volant
Nastavenia
Ovládanie
Ovládanie hlasom
Pamäťová karta
podporované médiá
Predpoklady a obmedzenia
Prehrávanie
Scan
USB
Výber zdroja signálu
Zdroj signálu
Zoznam adresárov
MEDIA IN
Menu
Médiá
Nastavenia
Nastavenia prístroja
Rádio
Telefón
Menu prístroja
Multifunkčný ukazovateľ
Multifunkčný volant
Médiá
Rádio
Telefón
Multimédiá
AUX
USB
Mute
54
Register
27
32
30
31
29
27
33
11
28
27
13
32
29
30
28
28
32
27
29
28
33
27
17
17
22
35
6
50
11
11
12
32
32
6
N
nastavenia
Jednotky
Nastavenia
Bluetooth
Čas a dátum
DAB
Displej prístroja
dodatočné jazyky klávesnice
FM
Hlasitosť
Jazdný režim
Jazyk
Klávesnica
Médiá
obnoviť na výrobné nastavenia
Ovládanie hlasom
prístroj
Rádio
Spáva obľúbených položiek
Telefón
Užívateľský profil
Zvuk
Nastavenia prístroja
Nastavenia vozidla
Nastavenie systémov vozidla
Asistencia vodiča
Multifunkčný ukazovateľ
Obnovenie výrobných nastavení
Otváranie a zatváranie
Parkovanie a manévrovanie
Pneumatiky
Prídavné kúrenie a vetranie
Sedadlá
Servis
Spätné zrkadlá a stierače
Svetlá
Systém ESC
Nastavenie vozidla systémov
Climatronic
O
19
20
19
26
18
19
26
6
45
17
19
28
20
20
17
25
41
37
41
18
17
45
48
50
51
50
49
48
47
50
51
50
49
48
51
Odomykanie dverí
Ochrana komponentov
Okná - komfortná obsluha
Osvetlenie prístrojov
Ovládacia páčka
Ovládanie
Rádio
Ovládanie hlasom
Korekcia zadania ovládania hlasom
nastavenia
nerozpoznanie príkazu hlasom
ovládanie
podmienky funkcie
zapnúť/vypnúť
zastaviť/obnoviť zadanie
Ovládanie prístroja
Displej MAXI DOT
Displej prístroja
Multifunkčný volant
Ovládacia páčka
50
4
50
49
10
22
13
15
20
15
15
14
14
16
8
10
8
11, 12
10
P
Pamäťová funkcia kľúča s rádiovým diaľkovým
ovládaním
Pamäťová karta
Poistka proti krádeži
Poloautomatické vyhľadávanie rozhlasovej stanice
Pomoc pri parkovaní
Popis prístroja
Predbežné informácie
Prehrávanie
Médiá
Prídavné kúrenie a vetranie
Nastavenia
Priklopenie vonkajších spätných zrkadiel - sklopenie počas parkovania
50
32
4
23
49
5
4
28
47
50
Prístroj Apple
Proaktívna ochrana cestujúcich
33
48
R
Rádio
automatické vyhľadanie
Dopravné spravodajstvo (TP)
Hlavné menu
Logo stanice
Multifunkčný volant
Nastavenia
Nastavenia DAB
Nastavenia FM
Ovládanie
Ovládanie hlasom
Uloženie rozhlasovej stanice
Úvod
vyhľadanie
Zoznam dostupných staníc
Rozhlasová stanica
automatické vyhľadávanie
Logo
uloženie
vyhľadanie
Rozpoznávanie únavy
22
23
24
22
24
11
25
26
26
22
13
23
22
23
23
23
24
23
23
48
S
Scan
Médiá
Sedadlá
Nastavenia
Setup
Sklopenie plochy zrkadla - natočenie pri cúvaní
Spárovanie prístroja
Stanica
pozri Hlavné menu
Stavový riadok
Svetelný snímač - doba zapnutia svetla
28
50
17
50
39
22
8
49
Synchrónne prestavenie obidvoch spätných zrkadiel
50
45
Systémy vozidla
Š
ŠTART-STOP
46
T
Telefón
Funkcie
Hlavné menu
Konferencia
Multifunkčný volant
Nastavenia
Ovládanie hlasom
Profily Bluetooth
Rýchla voľba telefónneho čísla
rýchle spojenie
Spárovanie
spojenie s prístrojom
Správy na obrazovke
Telefónny zoznam
Výber telefónu
Vypnutie spojenia
Zadanie telefónneho čísla
Zoznamy hovorov
Telefonická konferencia
Telefónny hovor
Tlačidlá funkcií
TP (dopravné spravodajstvo)
Turistické svetlo - cestovný režim
35
41
36
44
12
37
13
38
41
40
39
38
36
42
40
41
42
43
44
44
8
24
49
U
Údaje
Jazda
Komfortné spotrebiče
Stav vozidla
Uloženie rozhlasovej stanice
32, 33
USB
V
VIN číslo
Výbava vozidla
Vyhlásenie o zhode
Výber frekvenčného rozsahu
pozri Hlavné menu
Výber jazdného režimu
Výber rozhlasovej stanice
pozri Hlavné menu
Výber zdroja signálu
Médiá
Vyhlásenie o zhode
Vyhľadanie rozhlasovej stanice
Vypnutie prístroja
Výrobné nastavenia
Výstraha rýchlosti pre zimné pneumatiky
51
4
22
45
22
27
4
23
6
20, 51
48
Z
Zadávacia obrazovka
Znaky jazykov
Zadávacia obrazovka s klávesnicou
Zadávacia obrazovka s numerickou klávesnicou
Zapnutie prístroja
Zdroj signálu
Zoznam adresárov
Médiá
Zoznam dostupných staníc
Rádio
Zvuk
19
9
9
6
29
28
23
18
46
46
46
23
Register
55
ŠKODA AUTO a.s. neustále pracuje na ďalšom vývoji všetkých typov a modelov.
Majte prosím pochopenie, že kvôli tomu sú kedykoľvek možné zmeny rozsahu dodávky týkajúce sa tvaru, vybavenia a techniky. Údaje o vzhľade, výkonoch, rozmeroch, hmotnostiach, normách a funkciách vozidla zodpovedajú stavu informácií v
čase redakčnej uzávierky. Niektoré výbavy sa možno budú dodávať až neskôr alebo sa budú ponúkať iba na určitých trhoch, informácie poskytnú partneri ŠKODA. Z
údajov, obrázkov a popisov tohto návodu nie je možné vyvodiť žiadne nároky.
Tlač, rozmnožovanie, preklad alebo iné použitie tohto diela alebo jeho častí nie sú
dovolené bez písomného súhlasu spoločnosti ŠKODA AUTO a.s..
Všetky práva podľa autorského zákona zostávajú výlučne vyhradené spoločnosti
ŠKODA AUTO a.s.
Zmeny vyhradené.
Vydala: ŠKODA AUTO a.s.
© ŠKODA AUTO a.s. 2013
www.skoda-auto.com
Bolero
Infotainment slovensky 11.2013
S00.5614.23.76
5E0 012 776 EC
Download

Infotainment rádio Bolero Návod na obsluhu