SIMPLY CLEVER
Infotainment navigace Amundsen
Návod k obsluze

5L0012715DA
Úvod
Rozhodli jste se pro vozidlo ŠKODA, vybavené Infotainment navigaci Amundsen (dále jen přístrojem),
srdečně Vám děkujeme za Vaši důvěru.
5L0012715DA

Přečtěte si pečlivě tento Návod k obsluze, protože postup v souladu s tímto návodem je předpokladem správného užívání přístroje.
Textové zprávy (SMS)
MirrorLink™
Obsah
Návod k obsluze
3
Vysvětlivky
4
Prohlášení o shodě
5
Použité zkratky
Seznámení s přístrojem
Úvodní informace
Důležitá upozornění
Přehled přístroje
7
7
7
Obsluha přístroje
Ovládání na displeji přístroje
Ovládání tlačítky na multifunkčním volantu /
ovládací páčce
Hlasové ovládání
10
10
Nastavení přístroje
Nabídka Sound
Nabídka Setup
19
19
19
Rádio
Obsluha
Nastavení
23
23
27
Média
Obsluha
Zdroje zvuku
29
29
31
Obrázky
Prohlížeč obrázků
36
36
Komunikace
Telefon
Spárování
Spojení
Volba telefonního čísla
Telefonní funkce
38
38
41
44
46
49
2
Obsah
11
15
50
52
Navigace
Popis navigačního systému
Úvod k navigaci
Nastavení
56
56
60
Navigování
Zadání nového cíle
Zadání cíle z uložených cílů
Zvláštní cíl
Kategorie zvláštních cílů
Navigování k cíli
Dopravní zprávy (TMC)
Moje cesta
Správa cíle
62
62
64
66
67
69
71
72
73
Věcný rejstřík
Návod k obsluze
V tomto Návodu k obsluze jsou popsané všechny možné funkce přístroje, aniž
by byly označené jako mimořádná výbava, modelová varianta nebo výbava určená pouze pro některé trhy. Přístroj ve Vašem vozidle tak nemusí mít všechny funkce popsané v tomto Návodu k obsluze.
Obrázky v tomto Návodu k obsluze jsou pouze ilustrační. Vyobrazení se mohou
v detailech lišit od provedení Vašeho vozidla, jsou chápána jako obecné informace.
Společnost ŠKODA AUTO a.s. pracuje neustále na dalším vývoji všech vozidel.
Kdykoli tedy mohou nastat změny ve formě, vybavení a technice dodávaných
vozidel. Informace uvedené v tomto Návodu k obsluze odpovídají poznatkům
v době redakční uzávěrky.
Na technických údajích, obrázcích a informacích v tomto Návodu k obsluze
nelze proto zakládat žádné nároky.
Návod k obsluze
3
Vysvětlivky
Struktura Návodu k obsluze
Návod k obsluze je hierarchicky rozdělený do následujících celků.
■
Oddíl (např. Seznámení s přístrojem) - název oddílu je vždy uvedený na dolním okraji levé stránky
■ Hlavní kapitola (např. Úvodní informace) - název hlavní kapitoly je vždy
uvedený na dolním okraji pravé stránky
■ Kapitola (např. Přehled přístroje)
■  Úvod k tématu - přehled modulů v kapitole, úvodní informace k obsahu kapitoly, popř. upozornění platná pro celou kapitolu
■ Modul (např. Zapnutí/vypnutí přístroje)
Pokyny v textu
Přehled pokynů použitých v Návodu k obsluze a stručné vysvětlení jejich významu.
Stisknutí
Přidržení
Otočení
Posunutí
Krátké stisknutí tlačítka do 1 s.
Dlouhé stisknutí tlačítka od 2 do 5 s.
Otočení ovladačem vlevo/vpravo.
Dotyk a posun prstu po displeji přístroje v požadovaném směru.
Značky v textu
Přehled značek použitých v Návodu k obsluze a stručné vysvětlení jejich významu.


®
→
Odkaz na úvodní modul kapitoly s důležitými informacemi a bezpečnostními pokyny.
Pokračování modulu na další straně.
Registrovaná ochranná známka.
Označení dalšího kroku v obsluze.
POZOR
Texty s touto značkou upozorňují na vážné nebezpečí nehody, poranění
nebo ohrožení života.
UPOZORNĚNÍ
Texty s touto značkou upozorňují na nebezpečí poškození vozidla nebo možnou nefunkčnost některých systémů.
4
Vysvětlivky
Poznámka
Texty s touto značkou obsahují doplňující informace.
Hledání informací
Při hledání informací v Návodu k obsluze doporučujeme využít věcný rejstřík
na konci Návodu k obsluze.
Prohlášení o shodě
ŠKODA AUTO a.s. tímto prohlašuje, že infotainment systémy ŠKODA jsou ve
shodě se základními požadavky a dalšími ustanoveními směrnice 1999/5/ES
o rádiových zařízeních a telekomunikačních koncových zařízeních.
ŠKODA AUTO a.s. tímto prohlašuje, že „Připojení a použití tohoto komunikačního zařízení je povoleno Nigerijskou komisí pro komunikace“.
Prohlášení o shodě
5
Použité zkratky
Význam
Význam
RDS
systém určený k přenosu doplňkových informací u rozhlasového vysílání v pásmu FM
A2DP
profil Bluetooth® pro jednosměrný přenos audiodat
SMS
služba krátkých textových zpráv
AF
alternativní frekvence přijímané rozhlasové stanice
SSP
metoda rychlého spárování Bluetooth® zařízení
AM
označení rozhlasového frekvenčního pásma
TMC
datová služba stálého přenosu dopravních zpráv šířená rádiovými stanicemi
Zkratka
AVRCP
BT
profil Bluetooth® pro ovládání multimediálních funkcí spojených s přenosem audiodat
Bluetooth® - bezdrátová komunikace umožňující přijímat
a odesílat hlasové a datové informace
DAB
digitální rozhlasové vysílání
DRM
systém pro kontrolu, resp. omezení používání obsahu digitálních médií
DTMF
tónová volba během telefonní komunikace
FM
označení rozhlasového frekvenčního pásma
HFP
profil Bluetooth® pro komunikaci mezi mobilním telefonem
a handsfree vozidla
GPS
družicový systém pro určení polohy
GPT
způsob členění oddílů datových zařízení (používaný pro velkokapacitní zdroje)
GSM
ID3 tag
MAP
telefonní služba mobilní komunikace
přidaná vlastnost hudebního souboru, umožňuje zobrazit názvy interpretů, písní, alb atd.
profil Bluetooth® pro výměnu textových zpráv (SMS) mezi
přístrojem a připojeným zařízením
2D
plošné zobrazení mapy
3D
prostorové zobrazení mapy
mp3
komprimovaný zvukový formát
MSC
komunikační protokol s USB zařízením
MTP
PI kód
PIN
6
Zkratka
komunikační protokol s datovým zařízením
programový identifikátor vysílané rozhlasové stanice, který
umožňuje řazení rozhlasových stanic do skupin
osobní identifikační číslo
Použité zkratky
TP
identifikace stanice, která poskytuje dopravní informace
VIN
identifikační číslo vozidla
wma
komprimovaný zvukový formát
Pokud po zapnutí zapalování nedojde k deaktivaci ochrany komponentů, obraťte se na servisního partnera ŠKODA.
Seznámení s přístrojem
Úvodní informace
Přehled přístroje
Důležitá upozornění


Úvod k tématu
Úvod k tématu
V této kapitole najdete informace k těmto tématům:
V této kapitole najdete informace k těmto tématům:
7
Ochrana komponentů
POZOR
V první řadě věnujte pozornost řízení! Za řízení vozidla nesete jako řidič
plnou odpovědnost.
■ Přístroj používejte jen tak, abyste měli vozidlo za každé dopravní situace
plně pod kontrolou - hrozí nebezpečí nehody!
■ Hlasitost přístroje mějte nastavenou tak, aby bylo vždy slyšet zvukové
signály zvenčí (např. vozidla policie, zdravotnické záchranné služby a hasičského záchranného sboru atd.).
■ Příliš hlasitá reprodukce může způsobit poškození sluchu!
■
7
8
8
9
9
Popis přístroje
Dotykový displej
Zapnutí/vypnutí přístroje
Nabídky přístroje
Ovládání hlasitosti zapnutého přístroje
V této kapitole je popsán přístroj, jeho zapnutí/vypnutí a ovládání hlasitosti.
Popis přístroje
Ochrana komponentů

Nejprve si přečtěte a věnujte pozornost
na straně 7.
Některé elektronické řídicí jednotky jsou z výroby vybaveny funkcí ochrany
komponentů.
Funkce ochrany komponentů slouží jako ochranný mechanismus pro následující případy.
› Omezení funkce ve výrobě nebo v servisu namontovaných řídicích jednotek
po zástavbě do jiného vozu (např. po krádeži).
› Omezení funkce komponentů provozovaných mimo vozidlo.
› Umožnění legitimní zástavby nebo výměny řídicích jednotek v případě opravy
u servisního partnera ŠKODA1).
Pokud dojde k aktivaci ochrany komponentů, zobrazí se na displeji přístroje
hlášení Ochrana komponent: Systém je nyní dostupný jen omezeně. Zapněte
zapalování.
1)
Obr. 1 Přehled přístroje

Použitá terminologie » návod k obsluze, kapitola Vysvětlivky.
Úvodní informace
7
Popis přístroje
 - Levý otočný ovladač zapnutí/vypnutí přístroje, nastavení hlasitosti
1
2 Pravý otočný ovladač volby a potvrzení
3  - Nabídka Rádio » strana 23
4  - Nabídka Média » strana 29
5  - Nabídka Telefon » strana 38
6  - Hlasové ovládání » strana 15
7  - Zapnutí/Vypnutí přijímání rádiového dopravního zpravodajství » strana
26
8  - Nabídka Navigace » strana 56
9  - Dopravní zpravodajství » strana 71
10  - Zobrazení nabídek přístroje » strana 9
11 Dotykový displej » strana 10
12 Otvor pro paměťovou SD kartu (SD1)
13 Otvor pro paměťovou SD kartu (SD2)
Dotykový displej
Přístroj je vybaven tzv. kapacitním dotykovým displejem
který je možné ovládat pouze dotykem prstu.
» obr. 1 na straně 7,
Poznámka
K ochraně displeje můžete použít ochrannou fólii pro dotykové displeje, která
neomezuje jeho funkci.
■ Jas displeje se automaticky nastavuje podle intenzity osvětlení v interiéru.
Automatické nastavení je možné upravit ručně » strana 20.
8
Seznámení s přístrojem
Automatické zapnutí přístroje
Pokud přístroj nebyl před vypnutím zapalování vypnutý tlačítkem
ticky se po zapnutí zapalování zapne.

, automa-
Automatické vypnutí přístroje
Pokud je přístroj zapnutý a vyjmete klíč ze spínací skříňky, přístroj se automaticky vypne.
Pokud je vozidlo vybavené startovacím tlačítkem, přístroj se automaticky vypne po vypnutí motoru a otevření dveří řidiče.
Pokud je vypnuté zapalování, přístroj se přibližně po půlhodině automaticky vypne (ochrana akumulátoru vozidla před vybitím).
Za určitých podmínek může dojít k automatickému vypnutí přístroje z důvodů
ochrany akumulátoru vozidla před vybitím, nebo ochrany přístroje.
Přístroj o této skutečnosti informuje textovým hlášení na displeji přístroje.
11
UPOZORNĚNÍ
■ Displej ovládejte lehkým dotykem prstu. Na displej netlačte - hrozí nebezpečí
poškození displeje!
■ Nezkoušejte použít pro obsluhu displeje žádné předměty - hrozí nebezpečí
poškození displeje!
■ Displej nečistěte žádnými rozpouštědly jako benzin nebo terpentýn - hrozí
nebezpečí poškození povrchu displeje!
■ Displej můžete čistit měkkou látkou a případné otisky prstů smýt čistým alkoholem. Dbejte přitom na to, abyste nepoškodili další části interiéru.
■ Displej není možné ovládat dotykem prstu v rukavici, resp. dotykem nehtu.
■
Zapnutí/vypnutí přístroje
Ruční zapnutí/vypnutí
› Stiskněte  - přístroj se zapne, resp. vypne.
› Pozor: akumulátor 12 V slabý. Nastartujte motor nebo vypněte Infotain-
ment. - Akumulátor vozidla je slabý, nastartujte motor nebo vypněte přístroj.
› Akumulátor 12 V je téměř prázdný. Infotainment se vypne. - Akumulátor vozidla je vybitý, přístroj se vypne.
› Provozní teplota nedodržena. Infotainment se vypne. - Teplota přístroje je
příliš nízká nebo vysoká, přístroj se vypne.
Poznámka
Po zapnutí přístroje se zapne nabídka, která byla před vypnutím přístroje zapnutá.
› Stiskněte
Nabídky přístroje

.
Pokud je zvuk vypnutý, zobrazí se na displeji přístroje symbol .
Obr. 2
Nabídky přístroje
Pokud byl v okamžiku vypnutí zvuku přehráván zvuk v nabídce Média, dojde
k přerušení přehrávání (pauza)1).
UPOZORNĚNÍ
Příliš hlasitá reprodukce může ve vozidle způsobit zvukové rezonance, příp.
poškodit reproduktory.
Volba hlavní nabídky
 - zobrazí se nabídky přístroje » obr. 2.
› Stiskněte
Přehled funkčních tlačítek
 Rádio - nabídka Rádio » strana 23
 Média - nabídka Média » strana 29
 Obrázky - nabídka Obrázky » strana 36
 Zvuk - nastavení zvuku » strana 19
 Nastavení - nastavení přístroje » strana 19
 Navigace - nabídka Navigace
 Telefon - nabídka Telefon » strana 38
 Doprava - zobrazení dopravních hlášení » strana 71
 MirrorLink™ - nabídka MirrorLink™ » strana 52
Ovládání hlasitosti zapnutého přístroje
Každá změna hlasitosti se zobrazí na displeji.
Zvýšení hlasitosti
› Otáčejte ovladačem
Snížení hlasitosti
› Otáčejte ovladačem

doprava.

doleva.

doleva a snižte hlasitost na 0.
Vypnutí zvuku
› Otáčejte ovladačem
nebo
1)
Neplatí pro AUX.
Úvodní informace
9
Stavový řádek
V některých nabídkách se v horní části displeje nachází stavový řádek s údaji
o čase, venkovní teplotě a s dalšími informacemi.
Obsluha přístroje
Ovládání na displeji přístroje

Funkční tlačítka
Oblasti na displeji, kterými se potvrzuje funkce nebo nabídka, se nazývají
„funkční tlačítka“.
Úvod k tématu
V této kapitole najdete informace k těmto tématům:
Obsluha
Alfanumerická klávesnice
V této kapitole je popsaný dotykový displej a jeho obsluha.
Obsluha
10
11
Šedé podsvícení - tlačítko je neaktivní a není možné ho zvolit
Bílé podsvícení - tlačítko je aktivní a je možné ho zvolit
Zelené podsvícení - tlačítko aktuálně zvolené funkce nebo nabídky
Volba nabídky/položky/funkce
› Pohybem prstu po displeji v požadovaném směru.
› Otáčením pravého ovladače 2 » obr. 1 na straně 7.
Potvrzení nabídky/položky/funkce
› Dotykem prstu na funkční tlačítko.
› Stisknutím pravého ovladače 2 » obr. 1 na straně 7.
Návrat do nadřazené nabídky
› Stisknutím funkčního tlačítka .
› Stisknutím příslušného tlačítka vedle displeje.
› Dotykem prstu na displeji mimo „vyskakovací okno“.
Otevření podnabídky funkce
Obr. 3 Oblasti displeje / Zobrazení na displeji
Popis zobrazení na displeji
A stavový řádek
B informace a ovládání aktuální nabídky
C funkční tlačítka aktuální nabídky
D název aktuální nabídky
E návrat do nadřazené nabídky
F posuvník - poloha a posun v nabídce (posun je možný pohybem prstu na
posuvníku dolů/nahoru, resp. otočením pravého ovladače 2 » obr. 1 na
straně 7 doprava/doleva)
G aktuálně zvolená položka
H položka se „zatrhávacím políčkem“ 
I položka je nedostupná
J otevření podnabídky položky s „vyskakovacím oknem“ 
10
Seznámení s přístrojem
› Stisknutím funkčního tlačítka  se otevře „vyskakovací okno“ s podnabídkou.
Zapnutí/vypnutí funkce se „zatrhávacím políčkem“
›  nebo  - funkce je zapnutá
›  nebo  - funkce je vypnutá
Nastavení hodnoty
› Stisknutím funkčního tlačítka se symboly      .
› Dotykem nebo pohybem prstu po stupnici.
Poznámka
U některých nabídek nebo položek se zobrazuje aktuálně zvolené nastavení,
např. Vzdálenost: ... km, resp. Vzdálenost: ... mi.
Alfanumerická klávesnice
Během zadávání znaků probíhá vyhledávání nejvhodnějších záznamů s již zadanými znaky. Někdy tedy není třeba zadávat celý název záznamu.
Nezapomínejte zadat mezeru u složených výrazů (např. Lorem Ipsum).
Hledaný záznam (např. telefonní kontakt) je nutné zadávat včetně diakritických znamének.
Ve funkčním tlačítku  se zobrazuje počet odpovídajících vyhledaných záznamů a jeho stisknutím se otevře seznam odpovídajících záznamů.
Čísla 1-99 zobrazují počet odpovídajících záznamů. Pokud je záznamů více než
99, zobrazí se místo čísla symboly . Pokud je nalezeno 5 a méně záznamů,
zobrazí se automaticky jejich seznam.
Obr. 4 Klávesnice QWERTY (QWERTZ) / Klávesnice ABC
Alfanumerická klávesnice slouží k vyhledávání záznamů (např. telefonního
kontaktu) nebo k zadávání (např. přejmenování Bluetooth® jednotky přístroje,
psaní SMS atd.).
Popis alfanumerické klávesnice
A












zadávací řádek
návrat do nadřazené nabídky
zobrazení vyhledaných záznamů
potvrzení textu napsaného v zadávacím řádku
mazání znaků v zadávacím řádku
přepnutí na velká/malá písmena
přepínání mezi klávesnicemi se specifickými znaky zvolených jazyků » strana 21, Nastavení doplňkových jazyků klávesnice
přepnutí na číslice a zvláštní znaky
přepnutí na zvláštní znaky
přepnutí na písmena
zadání mezery
posun kurzoru v zadávacím řádku doleva
posun kurzoru v zadávacím řádku doprava
Vyhledávání
Stisknutím funkčního tlačítka klávesnice se požadovaný znak objeví v zadávacím řádku A » obr. 4.
1)
Zadávání
Stisknutím funkčního tlačítka klávesnice se požadovaný znak objeví v zadávacím řádku A » obr. 4.
Stisknutím funkčního tlačítka  se zadávání ukončí.
Ovládání tlačítky na multifunkčním volantu / ovládací páčce

Úvod k tématu
V této kapitole najdete informace k těmto tématům:
Ovládání nabídky Rádio
Ovládání nabídky Média
Ovládání nabídky Telefon
Ovládání nabídky Navigace
Ovládání tlačítky na ovládací páčce
12
12
13
14
14
Nejprve věnujte pozornost bezpečnostním pokynům » strana 7, Důležitá upozornění.
Pokud ovládáte přístroj pomocí tlačítek na multifunkčním volantu, resp. na
ovládací páčce, zobrazují se některé informace a nabídky na displeji MAXI
DOT.1).
V závislosti na výbavě vozidla je možné je ovládat tlačítky na multifunkčním
volantu, nebo na ovládací páčce.

Popis zobrazení na displeji MAXI DOT » návod k obsluze, kapitola Informační systém.
Obsluha přístroje
11
Multifunkční volant má 8 tlačítek, která jsou funkční vždy v závislosti na zvolené nabídce.
Podmínky pro zobrazení informací na displeji MAXI DOT.
Zapnuté zapalování.
Zapnutý přístroj.


Tlačítko
» obr. 5
7
8
8
Ovládání nabídky Rádio
Akce
Funkce
Otočení
nahoru/dolů
Stisknutí
Přidržení
Zobrazení seznamu dostupných stanic a následné listování nahoru/dolů
Návrat v nabídce o úroveň výš
Návrat do hlavní nabídky displeje MAXI DOT
Zobrazované informace na displeji MAXI DOT v nabídce Rádio
■ Aktuální frekvenční pásmo rádiové stanice.
■ Název aktuálně přehrávané stanice (pokud jich je dostupných méně než 5).
■ Seznam dostupných rozhlasových stanic s možností volby stanice (pokud je
dostupných více než 5 stanic).
■ Zprávy dopravního zpravodajství TP.
Ovládání nabídky Média
Obr. 5 Multifunkční volant
› Stiskněte tlačítko
8 na multifunkčním volantu - zobrazí se hlavní nabídka
displeje MAXI DOT.
› Zvolte položku  Audio.
Ovládací tlačítka nabídky Rádio
Tlačítko
Akce
» obr. 5
1
1
2
2
3
3/4
3/4/7
4
12
Stisknutí
Přidržení
Stisknutí
Otočení
nahoru/dolů
Stisknutí
Přidržení
a uvolnění
Stisknutí
Stisknutí
Funkce
Přepínání frekvenčních pásem
Přepínání mezi nabídkami Rádio a Média
Vypnutí/zapnutí zvuku
Zvýšení/snížení hlasitosti
Posun na další uloženou stanici
Posun ve frekvenčním pásmu v požadovaném
směru; po uvolnění tlačítka se zahájí vyhledávání
nejbližší stanice
Přerušení dopravního hlášení
Posun na předchozí uloženou stanici
Seznámení s přístrojem
Obr. 6 Multifunkční volant
› Stiskněte tlačítko
8 na multifunkčním volantu - zobrazí se hlavní nabídka
displeje MAXI DOT.
› Zvolte položku  Audio.
Ovládací tlačítka nabídky Média
Tlačítko
Akce
» obr. 6
1
Stisknutí
1
Přidržení
2
Stisknutí
Funkce
Přepínání připojených zdrojů zvuku
Přepínání mezi nabídkami Rádio a Média s vyvoláním posledního stavu kontextu (např. naposledy
přehrávaná rozhlasová stanice nebo titul)
Zastavení/zapnutí přehrávaní titulu

Tlačítko
» obr. 6
2
3/4
3
7
4
7
8
8
a)
Akce
Otočení
nahoru/dolů
Přidržení
a uvolnění
Funkce
Zvýšení/snížení hlasitosti
Rychlý posun vpřed/zpět
a)
Stisknutí
Posun na další titula)
Otočení nahoru
Stisknutí
Do 3 s přehrávání titulu posun na předchozí titul,
Otočení dolů po 3 s přehrávání titulu posun na začátek titulua)
Stisknutí
Návrat v nabídce o úroveň výš
Přidržení
Návrat do hlavní nabídky displeje MAXI DOT
Neplatí pro AUX.
V nabídce Média se na displeji MAXI DOT zobrazuje pouze název přehrávaného
titulu.
Ovládání nabídky Telefon
Ovládací tlačítka nabídky Telefon
Tlačítko
Akce
» obr. 7
2
2
6
6
7
7
8
8
Stisknutí
Vypnutí/zapnutí zvuku
Otočení
Zvýšení/snížení hlasitosti
nahoru/dolů
Přijmutí hovoru; ukončení hovoru; vstup do naStisknutí
bídky Telefon; seznam volání; volání zvoleného
kontaktu
Odmítnutí hovoru, opakování posledního hovoru
Přidržení
(redial)
Otočení
Pohyb v seznamu volání - předchozí/následující
nahoru/dolů položka
Stisknutí
Potvrzení zvolené položky
Stisknutí
Přidržení
Návrat v nabídce o úroveň výš
Návrat do hlavní nabídky displeje MAXI DOT
Funkce nabídky Telefon na displeji MAXI DOT
Typ hovoPoložka
ru
Příchozí
Odchozí
 Přijmout
 Odmít.
 Ignorovat
 Zrušit
 Konec
 Vyp. mikro /  Zap. mikro
Probíhající
 Soukromý / Handsfree
Obr. 7 Multifunkční volant
› Stiskněte tlačítko
8 na multifunkčním volantu - zobrazí se hlavní nabídka
displeje MAXI DOT.
› Zvolte položku  Telefon.
1)
Funkce
Funkce
Přijmutí hovoru
Odmítnutí hovoru
Ztišení vyzvánění
Ukončení volání
Ukončení hovoru
Vypnutí/zapnutí mikrofonu
Vypnutí/zapnutí handsfree
(reprodukce hovoru pomocí telefonu/přístroje)
Symboly na displeji MAXI DOT
 Stav nabití baterie telefonu1)
 Síla signálu1 )
 S přístrojem je spojen telefon

Tuto funkci podporují pouze některé telefony.
Obsluha přístroje
13
 Zmeškané hovory (pokud je zmeškaných hovorů více, zobrazí se u symbolu
informace o počtu zmeškaných hovorů)
 Roaming (před názvem mobilního operátora)1)
Seznam volání
V nabídce Telefon je možné zobrazit a používat pouze seznam volání1).
Pokud seznam volání neobsahuje žádnou položku, zobrazí se na displeji MAXI
DOT hlášení Žádné záznamy.
V seznamu volání se u jednotlivých položek zobrazují následující symboly.
 Příchozí hovor
 Odchozí hovor
 Zmeškaný hovor
Tlačítko
» obr. 8
8
8
Akce
Funkce
Stisknutí
Přidržení
Návrat v nabídce o úroveň výš
Návrat do hlavní nabídky displeje MAXI DOT
Zobrazované informace na displeji MAXI DOT v nabídce Navigace - probíhá
navigování
Zobrazí se grafické navigační pokyny a další informace o trase a cíli.
Zobrazované informace na displeji MAXI DOT v nabídce Navigace - neprobíhá
navigování
Zobrazí se obrázek kompasu s vozidlem znázorňující aktuální polohu vozidla
vůči světovým stranám.
Ovládání tlačítky na ovládací páčce
Ovládání nabídky Navigace
Obr. 9
Tlačítka na ovládací páčce
Obr. 8 Multifunkční volant
› Stiskněte tlačítko
8 na multifunkčním volantu - zobrazí se hlavní nabídka
displeje MAXI DOT.
› Zvolte položku  Navigace.
Ovládací tlačítka nabídky Navigace
Tlačítko
Akce
» obr. 8
2
2
1)
Stisknutí
Otáčení nahoru/dolů
Přerušení aktuálního navigačního hlášení
Zvýšení/snížení hlasitosti navigačních hlášení
Tuto funkci podporují pouze některé telefony.
14
Seznámení s přístrojem
Funkce
Některé položky nabídek Rádio, Média, Telefon a Navigace, zobrazované na
displeji MAXI DOT, je možné ovládat také tlačítky na páčce » tab. na straně
14.
Funkce tlačítek na ovládací páčce
Tlačítko
» obr. 9
A
A
B
Akce
Funkce
Přidržení naZobrazení hlavní nabídky
hoře/dole
Stisknutí naPohyb mezi položkami, resp. nabídkami
hoře/dole
Stisknutí
Potvrzení položky, resp. nabídky
Hlasové ovládání

Podmínky funkce

Úvod k tématu
V této kapitole najdete informace k těmto tématům:
Podmínky funkce
Zapnutí/vypnutí
Návod a nápověda k hlasovému ovládání
Obsluha
Nerozpoznání hlasového příkazu
Možnost opravy zadání hlasového příkazu
Přerušení/obnovení zadávání hlasového příkazu
Hlasové příkazy neobsažené v nápovědě
15
16
16
16
17
17
17
17
Nejprve věnujte pozornost bezpečnostním pokynům » strana 7, Důležitá upozornění.
Některé funkce přístroje je možné ovládat pomocí hlasových příkazů. Tím se
urychlí práce s přístrojem a zvýší se komfort při řízení vozidla.
Hlasové ovládání je možné využít v následujících nabídkách.
› Rádio
› Média
› Telefon
› Navigace
Hlasové ovládání může používat řidič i spolujezdec.
POZOR
Funkci hlasového ovládání nepoužívejte v případě nouze nebo ve stresu.
Vaše hlasové příkazy nemusí být v takové situaci rozpoznány. Telefonní
spojení se pak nemusí navázat nebo to trvá vzhledem k okolnostem příliš
dlouho. Číslo nouzového volání volte ručně!
Nejprve si přečtěte a věnujte pozornost
na straně 15.
Podmínky pro funkčnost hlasového ovládání.
 Zapnutý přístroj.
 Neprobíhá žádný telefonní hovor.
 Není aktivována pomoc při parkování.
Podmínky pro optimální srozumitelnost hlasových příkazů.
› Vyslovujte hlasové příkazy, pouze pokud je na displeji přístroje, resp. displeji MAXI DOT, zobrazený symbol .
› Mluvte normální intenzitou hlasu bez přízvuku a nadměrných pomlk.
› Vyvarujte se špatné výslovnosti.
› Zavřete dveře, okna a střešní okno, aby funkce hlasového ovládání nebyla rušena hlukem okolí.
› Při vyšší rychlosti doporučujeme mluvit hlasitěji, aby hlasový příkaz nebyl
přehlušen zvýšenou hladinou okolního zvuku.
› Během hlasového ovládání omezte vedlejší zvuky ve vozidle, např. současně
hovořící cestující.
UPOZORNĚNÍ
Pro některé jazyky není hlasové ovládání dostupné. Přístroj na tuto skutečnost upozorní textovým hlášením zobrazeným na displeji po nastavení jazyka
přístroje » strana 20.
■ Pro některé země je nutné v nabídce Navigace jména měst nebo ulic hláskovat. Přístroj na tuto skutečnost upozorní textovým hlášením zobrazeným na
displeji.
■
Poznámka
Během hlasového ovládání nejsou reprodukována žádná navigační a dopravní hlášení.
■ Některé hlasové příkazy musí být při zadávání v závislosti na zvoleném komunikačním jazyku hláskovány, např. volba zdroje Karta „S D“.
■
Obsluha přístroje
15
› Vyslovte některý z následujících příkazů.
Zapnutí/vypnutí
Zahájit úvod
Po vyslovení hlasového příkazu Zahájit úvod se přehraje jedna ze sedmi částí
návodu k hlasovému ovládání.
Jednotlivé části úvodu je možné vyvolat samostatně vyslovením příkazu Úvod
část ... a číslice 1 až 7.
Nápověda
Po vyslovení hlasového příkazu Nápověda získáte nabídku možných hlasových
příkazů v závislosti na kontextu. V některých případech se po dalším hlasovém
příkazu Nápověda přehraje jiná část nápovědy s nabídkou dalších možných
hlasových příkazů.
Obr. 10 Multifunkční volant

Nejprve si přečtěte a věnujte pozornost
Nápověda neobsahuje všechny možné příkazy.
na straně 15.
Obsluha
Zapnutí hlasového ovládání
Hlasové ovládání je možné zapnout některým z následujících způsobů.

› Stiskněte  na přístroji.
› Stiskněte tlačítko se symbolem  na multifunkčním volantu.
Vyslovujete názvy zeleně zvýrazněných funkčních tlačítek. Např. funkční tlačítko Volat číslo je možné vyvolat hlasovým příkazem „Volat číslo“.
Zobrazování nabídky a zvukovou signalizaci je možné vypnout/zapnout » strana 21, Nastavení hlasového ovládání.
› Přidržte nebo dvakrát stiskněte  na přístroji.
› Přidržte nebo dvakrát stiskněte tlačítko se symbolem  na multifunkčním
volantu.

).
Návod a nápověda k hlasovému ovládání
Nejprve si přečtěte a věnujte pozornost
na straně 15.
Přístroj umožňuje přehrát pomocná hlášení přístroje, která seznámí s ovládání
přístroje pomocí hlasového ovládání nebo napoví, jaké hlasové příkazy jsou pro
danou nabídku očekávány.
16
Seznámení s přístrojem
Během hlasového ovládání se na displeji přístroje zobrazují následující symboly.
Přehrává se hlášení
Čeká se na hlasový příkaz
Pozastavené zadávání hlasového příkazu » strana 17, Přerušení/obnovení zadávání hlasového příkazu
 Rozpoznává se hlasový příkaz



Vypnutí hlasového ovládání
Hlasové ovládání je možné vypnout některým z následujících způsobů.

na straně 15.
Hlasové ovládání je možné převážně ovládat způsobem „Řekni, co vidíš“.
Zapnutí hlasového ovládání je signalizováno zvukovým signálem a na displeji
přístroje se zobrazí nabídka základních hlasových příkazů pro danou nabídku.
› Stiskněte některé tlačítko nebo funkční tlačítko na přístroji (neplatí pro
› Vyslovte hlasový příkaz Zrušit hlasové ovládání.
Nejprve si přečtěte a věnujte pozornost
Pokud přístroj přehrává hlášení, není nutné čekat na přehrání celého hlášení.
Hlášení se ukončí stisknutím  nebo stisknutím tlačítka se symbolem  na
multifunkčním volantu. Tím se hlášení přeruší a je očekáván nový hlasový příkaz.
Hlasové ovládání je ovlivněno jeho nastavením » strana 21, Nastavení hlasového ovládání.
Nerozpoznání hlasového příkazu

Nejprve si přečtěte a věnujte pozornost
Hlasové příkazy neobsažené v nápovědě
na straně 15.

Nejprve si přečtěte a věnujte pozornost
na straně 15.
Pokud přístroj nerozpozná hlasový příkaz, odpoví hlášením Zopakujte zadání.
a umožní nové zadání.
V této kapitole jsou uvedené některé hlasové příkazy, které nejsou obsažené
v nápovědě.
Po druhém nerozpoznaném hlasovém příkazu přístroj přehraje nápovědu
a umožní nové zadání.
Hlasové příkazy umožňují práci se seznamy nebo popisují funkční tlačítka se
symboly bez displejového textu.
Po třetím nerozpoznaném hlasovém příkazu přístroj odpoví hlášením Zrušit.
a hlasové ovládání se ukončí.
Všechny nabídky
Hlasový příkaz
Možnost opravy zadání hlasového příkazu

Nejprve si přečtěte a věnujte pozornost
na straně 15.
Hlasový příkaz je možné opravit, změnit, nebo znovu zadat po stisknutí  na
přístroji, nebo po stisknutí tlačítka se symbolem  na multifunkčním volantu,
ale pouze pokud je ještě zobrazený symbol .
Není tedy nutné čekat do doby, než přístroj začne hlasový příkaz rozpoznávat.
Přerušení/obnovení zadávání hlasového příkazu

Nejprve si přečtěte a věnujte pozornost
na straně 15.
Přerušení
Zadávání hlasového příkazu je možné v některých nabídkách přerušit otočením
pravým ovladačem 2 » obr. 1 na straně 7.
Přerušením je možné získat více času pro zadání hlasového příkazu.
Zpět
Další strana
Předchozí strana
První strana
Poslední strana
Nabídka Rádio
Hlasový příkaz
Další stanice
Předchozí stanice
Zapnout režim scan
Funkci je možné použít např. při vyhledávání kontaktu v telefonním seznamu.
Při přerušení se symbol  na displeji přístroje, resp. na displeji MAXI DOT změní
na .
Obnovení
Zadávání je možné obnovit některým z následujících způsobů.
› Stisknutím funkčního tlačítka .
› Stisknutím  na přístroji.
› Stisknutím tlačítka se symbolem  na multifunkčním volantu.
Zapnout dopravní hlášení
Vypnout dopravní hlášení
Nabídka Média
Hlasový příkaz
Přehrát
Pauza
Předchozí titul
Další titul
Funkce
Návrat do předchozí nabídky 
Listování v nabídce/seznamu/adresáři
Funkce
Další stanice v aktuálním frekvenčním
pásmu
Předchozí stanice v aktuálním frekvenčním pásmu
Zapnutí vyhledání dostupných stanic
» strana 25
(vyhledávání se ukončí stisknutím 
na přístroji, resp. tlačítka  na multifunkčním volantu)
Zapnutí/vypnutí dopravních hlášení
TP
Funkce
Přehrávaní 
Pauza 
Přehrání předchozího titulu 
Přehrání následujícího titulu 
Obsluha přístroje

17
Hlasový příkaz
Opakovat vše
Opakovat titul
Vypnout opakování
Mix
Vypnout Mix
Funkce
Zapnutí opakování přehrávání titulů
z aktuálního alba/složky 
Zapnutí opakování přehrávání titulu

Vypnutí opakování alba/složky/titulu
Zapnutí/vypnutí náhodného přehrávání titulů z aktuálního alba/složky 
Nabídka Navigace
Parametry navigování
Hlasový příkaz
Zapnout navigační hlášení
Vypnout navigační hlášení
Zapnout dynamickou trasu
Zapnout dynamické navigování
Vypnout dynamickou trasu
Vypnout dynamické navigování
Zobrazit dopravní značky v mapě
Funkce
Zapnutí/vypnutí hlasových navigačních hlášení
Zapnutí/vypnutí navigování pomocí
dopravních hlášení TMC
Vypnout dopravní značky v mapě
Zapnutí/vypnutí zobrazování dopravních značek na displeji přístroje » strana 59
Zobrazit oblíbené cíle
Vypnout oblíbené cíle
Zobrazení/skrytí symbolu oblíbených
cílů v mapě
Vyvolání informace o trase
Hlasový příkaz
Vzdálenost k cíli
Čas příjezdu
Doba jízdy
Funkce
Informace o vzdálenosti do cíle
Informace o času příjezdu do cíle
Informace o době jízdy do cíle
Symboly v nabídce nastavení zobrazení mapy
Hlasový příkaz
Mapa „2 D“
Mapa „3 D“
18
Seznámení s přístrojem
Symbol
» strana 58, Orientace mapy


Hlasový příkaz
Mapa cíle
Přehledová mapa
Symbol
» strana 58, Orientace mapy


Symboly ovládající měřítko mapy
Hlasový příkaz
Orientační zoom
Vystředit mapu
Autozoom
Měřítko ... > metry | kilometry | yardy |
míle
např. Měřítko pět kilometrů
Symbol
» strana 58, Měřítko mapy




Adresu cíle je možné definovat vyslovením města, ulice a čísla domu v jednom
kroku. Číslo domu musí být obsaženo v navigačních datech.
Můžete vyslovit popisné nebo orientační číslo domu. Pokud se popisné nebo
orientační číslo nachází v zadané ulici, přístroj následně nabídne nalezené
kombinace čísel.
Pro některé jazyky přístroje je nutné jména měst a ulic hláskovat. Přístroj na
tuto skutečnost upozorní hlášením.
Nabídka Sound

Úvod k tématu
V této kapitole najdete informace k těmto tématům:
Nastavení zvuku
19
Nejprve věnujte pozornost bezpečnostním pokynům » strana 7, Důležitá upozornění.
V této kapitole je popsáno nastavení zvuku přístroje a hlasitosti připojených
zařízení.
Nastavení zvuku
Obr. 11 Nastavení ekvalizéru / Nastavení vyvážení zvuku
› Stiskněte

→  → Zvuk.
nebo
› V nabídce Rádio nebo Média stiskněte funkční tlačítko  → Zvuk
■
Hlasitost AUX - nastavení úrovně hlasitosti zařízení připojeného přes AUX
■ Tichá - nízká hlasitost
■ Střední - střední hlasitost
■ Hlasitá - vysoká hlasitost
■ Bluetooth-audio - nastavení úrovně hlasitosti zařízení připojeného pomocí
audio profilu Bluetooth®
■ Tichá - nízká hlasitost
■ Střední - střední hlasitost
■ Hlasitá - vysoká hlasitost
■ Ztišení entertainmentu - snížení hlasitosti audia (např. zvuku rádia) během
aktivovaného asistentu Pomoc při parkování » návod k obsluze vozidla, kapitola Asistenční systémy
■ Vypnuto - ztišení není aktivní
■ stupnice 1 - 5 - nastavení úrovně ztišení (1 = nejnižší, 5= nejvyšší)
■ Ztlumený - vypnutí hlasitosti audia (MUTE)
■ Basy - středy - výšky - nastavení ekvalizéru (basů, středů a výšek)
■ Vynulovat - základní nastavení vyvážení hlasitosti
■ Balance - Fader - vyvážení hlasitosti vlevo a vpravo, vpředu a vzadu
■ Charakter soundu - nastavení charakteru zvuku (platí pro vozidla s výbavou
Sound system)
■ Hudba - hudba
■ Řeč - řeč
■ Rock - rock
■ Klasika - klasika
■ Dance - taneční
■ Surround - nastavení prostorového zvuku (platí pro vozidla s výbavou Sound
system)
■ Vypnuto - vypnutý
■ Vpředu - pouze vpředu
■ Řidič - pouze u řidiče
■ Potvrzovací tón - zapnutí/vypnutí zvukového znamení při dotyku displeje
■ Žádné navigační hlášení při volání - vypnutí/zapnutí navigačních hlášení během telefonického hovoru
■
Nastavení přístroje
Hlasitost - nastavení hlasitosti
■ Dopravní hlášení - nastavení úrovně hlasitosti příchozích dopravních zpráv
(TP)
■ Navigační hlášení - nastavení úrovně hlasitosti navigačních hlášení
■ Hlasové ovládání - nastavení úrovně hlasitosti hlasového výstupu
■ Maximální hlasitost při zapnutí - nastavení maximální úrovně hlasitosti při
zapnutí přístroje
■ Hlasitost v závisl. na rychlosti - zvýšení hlasitosti při zvýšení rychlosti jízdy
Nabídka Setup

Úvod k tématu
V této kapitole najdete informace k těmto tématům:
Hlavní nabídka
Nastavení displeje
20
20 
Nastavení přístroje
19
Nastavení jazyka přístroje
Nastavení klávesnice
Nastavení doplňkových jazyků klávesnice
Nastavení hlasového ovládání
Datový přenos mobilních zařízení
Bezpečné odebrání/odpojení zdroje zvuku
Obnovení nastavení z výroby
Nastavení Bluetooth®
Informace o systému
20
20
21
21
21
21
21
21
22
Nejprve věnujte pozornost bezpečnostním pokynům » strana 7, Důležitá upozornění.
V této kapitole je popsáno nastavení přístroje.
Hlavní nabídka
V hlavní nabídce můžete nastavit základní parametry přístroje.
Vypnout obrazovku (za 10 s) - zapnutí/vypnutí displeje
Jas: - nastavení stupně jasu displeje
■ Nejsvětlejší - nejsvětlejší
■ Světlejší - světlejší
■ Střední - střední
■ Tmavší - tmavší
■ Nejtmavší - nejtmavší
■ Potvrzovací tón - zapnutí/vypnutí zvukového znamení při dotyku displeje
■ Senzory přiblížení - zapnutí/vypnutí sensorů přiblížení (schovávání některých
funkčních tlačítek)
■ Zobrazit čas v režimu Standby - zobrazení času a data na displeji, pokud je
zapnuté zapalování a přístroj je vypnutý
■
■
Nastavení jazyka přístroje
Přístroj umožňuje zvolit komunikační jazyk přístroje nezávisle na nastavení jazyka na displeji MAXI DOT » návod k obsluze vozidla, kapitola Displej MAXI
DOT.
Volba hlavní nabídky
 → .
› Stiskněte funkční tlačítko Automaticky, jazyk přístroje se nastaví podle na-
Displej - nastavení displeje » strana 20
Jazyk / Language - volba jazyka přístroje » strana 20
Klávesnice: - rozložení kláves pro zadávání textu » strana 20
Doplňkové jazyky klávesnice - možnost zadávání jiných znaků, než které
jsou platné pro zvolený jazyk » strana 21
■ Datový přenos mobilních zařízení - nastavení datového přenosu do připojených externích zařízení » strana 21
■ Hlasové ovládání - nastavení hlasového ovládání » strana 21
■ Bezpečně odebrat - bezpečné odpojení připojeného zdroje zvuku / datového
nosiče » strana 21
■ Tovární nastavení - obnovení nastavení z výroby » strana 21
■ Bluetooth - nastavení funkce Bluetooth® » strana 21
■ Informace o systému - zobrazení informací o systému » strana 22
■ Copyright - informace o použitých licencích a autorských právech (dostupné
pouze v anglickém jazyce)
Pro některé jazyky je možné stisknutím funkčního tlačítka ženský, resp. mužský zvolit typ hlasu pro zvuková hlášení přístroje.
› Stiskněte
■
■
■
■
Nastavení displeje
› Stiskněte
20

→  → Displej.
Seznámení s přístrojem
stavení jazyka v panelu přístrojů.
Hlášení jsou generována přístrojem a není možné vždy zaručit úplnou srozumitelnost (např. jména ulic nebo měst).
Poznámka
Není možné vždy zaručit správné zobrazení znaků specifických pro daný jazyk (např. u informací ID3 tag).
■ Hlasové ovládání není pro některé jazyky dostupné. Přístroj na to upozorní
hlášením na displeji přístroje.
■
Nastavení klávesnice
› Stiskněte

→  → Klávesnice:
Je možné zvolit ze dvou typů rozložení znaků na klávesnici » strana 11, Alfanumerická klávesnice.
■
■
ABC - znaky klávesnice podle abecedy
QWERTZ - znaky klávesnice v systému QWERTZ, resp. QWERTY
Nastavení doplňkových jazyků klávesnice
› Stiskněte

→  → Doplňkové jazyky klávesnice.
V této nabídce je možné zvolit rozložení znaků klávesnice pro daný jazyk a tím
rozšířit možnost rychlého zadávání používaných znaků ve zvoleném jazyce.
Přepínání mezi zvolenými jazyky je pak možné vyvolat v zadávací obrazovce
s klávesnicí stisknutím funkčního tlačítka  » strana 11.
Nastavení hlasového ovládání
› Stiskněte

→  → Hlasové ovládání.
Styl dialogu: - nastavení stylu hlášení
■ Dlouhý - přístroj přehrává nezkrácená zvuková hlášení
■ Krátký - přístroj některá zvuková hlášení zkrátí nebo je nahradí akustickým
signálem
■ Zobrazit možné příkazy - zapnutí/vypnutí zobrazení nabídky základních hlasových příkazů při zapnutí hlasového ovládání
■ Počáteční tón hlasového ovládání - zapnutí/vypnutí zvukového signálu při
zapnutí hlasového ovládání
■ Koncový tón hlasového ovládání - zapnutí/vypnutí zvukového signálu při vypnutí hlasového ovládání
■ Zadávací tón v hlasovém dialogu - zapnutí/vypnutí zvukového signálu pro
zadání hlasového příkazu
■
Poznámka
Hlasové ovládání není pro některé jazyky dostupné. Přístroj na to upozorní hlášením na displeji přístroje.
Datový přenos mobilních zařízení
› Stiskněte

→  → Datový přenos mobilních zařízení.
Zapnutá funkce umožňuje přenos dat vozidla pro aplikace v připojených zařízeních (např. MirrorLink™ aplikace).
■
■
Aktivovat datový přenos pro aplikace - zapnutí/vypnutí přenosu dat
Ovládání aplikací - volba režimu ovládání aplikace připojeného zařízení
■ Deaktivovat - ovládání je zakázáno
■ Potvrdit - nutné potvrzení ze strany přístroje
■ Umožnit - ovládání je vždy povoleno
Bezpečné odebrání/odpojení zdroje zvuku
› Stiskněte
■
■
■

→  → Bezpečně odebrat.
Karta SD 1 - bezpečné vyjmutí paměťové SD karty 1
Karta SD 2 - bezpečné vyjmutí paměťové SD karty 2
USB - bezpečné odpojení USB zdroje
Obnovení nastavení z výroby
› Stiskněte

→  → Tovární nastavení.
Obnovit všechna nastavení/data - nabídka obnovení všech nastavení
■ Obnovit výrobní nastavení - obnovení všech nastavení z výroby
■ Obnovit jednotl. nastavení/data - nabídka obnovení jednotlivých nastavení
■ Zvuk - obnovení nastavení zvuku
■ Rádio - obnovení nastavení rádia
■ Telefon - obnovení nastavení telefonu
■ Média - obnovení nastavení médií
■ Hlasové ovládání - obnovení hlasového ovládání
■ Navigace - obnovení nastavení navigace
■ Systém - obnovení nastavení systému
■ MirrorLink™ - obnovení nastavení funkce MirrorLink™
■
Nastavení Bluetooth®
› Stiskněte

→  → Bluetooth.
Bluetooth - zapnutí/vypnutí funkce Bluetooth®
Viditelnost: - zapnutí/vypnutí viditelnosti jednotky Bluetooth® pro okolní zařízení
■ Viditelný - trvalé zapnutí viditelnosti
■ Neviditelný - vypnutí viditelnosti
■ Jméno: - otevření zadávací obrazovky s klávesnicí - změna jména jednotky
přístroje
■ Spárovaná zařízení - zobrazení seznamu spárovaných Bluetooth® zařízení,
připojení, resp. smazání spárovaného zařízení, smazání seznamu spárovaných zařízení
■ Smaz. vše - smazání všech spárovaných Bluetooth® zařízení
■  - smazání spárovaného Bluetooth® zařízení
■
■
Nastavení přístroje
21

Hledat zařízení - vyhledávání dostupných externích zařízení s aktivovanou
funkcí Bluetooth® a zapnutou viditelností
■ Bluetooth-Audio (A2DP/AVRCP) - zapnutí/vypnutí možnosti připojení Bluetooth® profilu A2DP, resp. AVRCP1)
■
Informace o systému
› Stiskněte

→  → Informace o systému.
Číslo zařízení: ... - číslo přístroje
Hardware: ... - verze použitého hardwaru
Software: ... - verze použitého softwaru
■ Navigační databáze: ... - verze navigačních dat
■ Codec médií: ... - verze mediálních kodeků
■ Aktualizovat software - funkční tlačítko aktualizace softwaru
■
■
■
Informace o dostupných aktualizacích softwaru získáte na internetových
stránkách ŠKODA www.infotainment.skoda-auto.com.
1)
A2DP, resp. AVRCP jsou Bluetooth® profily podporující multimediální funkce.
22
Seznámení s přístrojem
Hlavní nabídka
Rádio
Obsluha

Úvod k tématu
V této kapitole najdete informace k těmto tématům:
Hlavní nabídka
Rádiotext a prezentace obrázků DAB
Volba frekvenčního pásma
Seznam dostupných stanic
Volba a vyhledání dostupných stanic
Uložení rozhlasové stanice
Loga stanic
Dopravní zpravodajství TP
23
24
24
24
25
25
26
26
Nejprve věnujte pozornost bezpečnostním pokynům » strana 7, Důležitá upozornění.
Přístroj umožňuje příjem analogového rozhlasového vysílání v pásmech FM
a AM a digitálního rozhlasového vysílání DAB.
UPOZORNĚNÍ
Pokud je vozidlo vybaveno anténami ve sklech, nepřelepujte skla fóliemi nebo pokovenými nálepkami - může docházet k poruchám příjmu.
■ Parkovací domy, tunely, vysoké budovy nebo hory mohou rádiový signál rušit
natolik, že dojde k jeho úplnému výpadku.
■
Poznámka
V zemích, kde není podporována funkce RDS, doporučujeme vypnout funkci AF
a případně i RDS.
Obr. 12 Hlavní nabídka FM a AM / Hlavní nabídka DAB

Nejprve si přečtěte a věnujte pozornost
na straně 23.
Volba hlavní nabídky
› Stiskněte  .
Hlavní nabídka - informace a funkční tlačítka » obr. 12
A Zvolená rozhlasová stanice (název nebo frekvence)
B Rádiotext
C Předvolby stanic
D Volba rozhlasového pásma (FM / AM / DAB)
E Volba paměťové skupiny přístroje
F Název DAB skupiny
  Přepínání rozhlasových stanic v seznamu dostupných stanic / v předvolbách stanic (nastavení nabídky Šipky: » strana 27, Nastavení ´)
 Seznam dostupných stanic » strana 24
 Ruční/poloautomatické ladění stanic » strana 25
 Zobrazení rádiotextu a prezentace obrázků DAB » strana 24
 Nastavení nabídky Rádio » strana 27
Informační symboly ve stavovém řádku
Symbol

 
 
Význam
Rozhlasová stanice s dopravním vysíláním
Signál dopravního vysílání není dostupný nebo zvolená stanice
nepodporuje dopravní vysílání
Funkce RDS je vypnutá (FM)
Rádio

23
Symbol
 

Význam
Alternativní frekvence je vypnutá (FM)
Signál není dostupný (DAB)
Pokud některá stanice průběžně mění svůj zobrazený název (dynamický text),
je možné přidržením prstu na displeji přístroje v místě názvu stanice
A » obr. 12 zafixovat aktuální text. Opětovným přidržením v místě názvu stanice se opět začne zobrazovat celý název.
Rádiotext a prezentace obrázků DAB
Poznámka
Pokud stisknete displej v oblasti rádiotextu A , zobrazí se na celém displeji
pouze tento text.
■ Pokud stisknete displej v oblasti prezentace obrázků B , zobrazí se na celém
displeji pouze tato prezentace (neplatí, pokud stanice vysílá pouze logo).
■
Volba frekvenčního pásma

Nejprve si přečtěte a věnujte pozornost
› Opakovaně stiskněte
Obr. 13
Informace o stanici

na straně 23.
.
nebo
› Stiskněte funkční tlačítko
D » obr. 12 na straně 23 a zvolte požadované
pásmo.
Seznam dostupných stanic

Nejprve si přečtěte a věnujte pozornost
na straně 23.
Rozhlasové vysílání DAB umožňuje vysílat více rozhlasových stanic v jedné
skupině (Ensemble) na jedné frekvenci. Navíc umožňuje přenos různých doplňkových dat a informací (např. zprávy, sport, počasí, varování, apod.).
Možnosti zobrazení těchto informací na displeji je možné nastavit v následující
nabídce.
› V nabídce Rádio stiskněte funkční tlačítko DAB → .
Předvolby - zobrazení hlavní nabídky DAB » obr. 12 na straně 23
Info o stanici - zobrazení informací o DAB rozhlasové stanici, doprovodného
textu (Rádiotextu) A a prezentace obrázků B
■ Radiotext - zobrazení pouze doprovodného textu
■ Slideshow - zobrazení pouze prezentace obrázků (prezentace se roztáhne na
celý displej; neplatí, pokud stanice vysílá pouze logo)
■
■
Obr. 14 Příklad seznamu dostupných stanic: FM/DAB

Nejprve si přečtěte a věnujte pozornost
na straně 23.
Stanice s dostatečně silným signálem naleznete v seznamu dostupných stanic.
Zobrazení seznamu dostupných stanic
› V nabídce Rádio stiskněte funkční tlačítko .
Seznam dostupných stanic - informační symboly a funkční tlačítka
Symbol
Význam


24
Seznámení s přístrojem
Rozhlasová stanice, která je uložena na některé z předvoleb
Aktuálně přehrávaná rozhlasová stanice

Symbol
Význam

 (např.)
Rozhlasová stanice s dopravním vysíláním
Typ vysílaného programu (FM)
 (např.)



Typ regionálního vysílání (FM)
Příjem rozhlasové stanice je nedostupný (DAB)
Příjem rozhlasové stanice je nejistý (DAB)
Rozhlasová stanice vysílající obrázky (tzv. slideshow) (DAB)
Aktualizace seznamu stanic
V pásmu FM je seznam stanic průběžně automaticky aktualizován.
V pásmu AM a DAB je třeba provádět ruční aktualizaci stisknutím funkčního
tlačítka .
Řazení stanic v seznamu stanic (FM).
› Abeceda - abecední řazení podle názvu rozhlasové stanice
› Skupina - řazení podle programového identifikátoru vysílaného programu (PI
kódu stanice)
Nejprve si přečtěte a věnujte pozornost
dostupnou stanici).
› Stiskněte funkční tlačítko  nebo  ve spodní části displeje a nastavte požadovanou hodnotu frekvenčního pásma.
2 » obr. 1 na straně 7 (posun po stupnici frekvenčního pásma).
› Dotykem prstu pohybujte posuvníkem po stupnici frekvenčního pásma.
› Otáčejte pravým ovladačem
Nabídku ručního vyhledávání zavřete stisknutím pravého ovladače 2 » obr. 1
na straně 7.
Vyhledání rozhlasové stanice
› Přidržte funkční tlačítko  nebo .
Zahájí se vyhledávání ve zvoleném směru, zastaví se na nejbližší stanici s dostatečně silným signálem.
Prohledávání dostupných rozhlasových stanic (Scan)
› Stiskněte pravý ovladač 2 » obr. 1 na straně 7.
nebo
› V nabídce Rádio stiskněte funkční tlačítko  → Scan.
Volba a vyhledání dostupných stanic

› Stiskněte funkční tlačítko  nebo  v horní části displeje (posun na nejbližší
na straně 23.
Volba stanice ze seznamu dostupných stanic
Přístroj průběžně automaticky vyhledává dostupné rozhlasové stanice, mezi
kterými můžete ihned po jeho zapnutí volit.
Rozhlasovou stanici ze seznamu dostupných stanic je možné zvolit některým
z následujících způsobů.
› V nabídce Rádio stiskněte funkční tlačítko  nebo  v horní části displeje.
Přesunete se na předchozí, resp. další stanici.
nebo
› V nabídce Rádio stiskněte funkční tlačítko  - otevře se seznam dostupných
stanic » strana 24.
› Zvolte požadovanou stanici.
Manuální volba rozhlasové stanice
› V nabídce Rádio stiskněte funkční tlačítko .
Zobrazí se stupnice aktuálního frekvenčního pásma.
Nalaďte požadovanou stanici některým z následujících způsobů.
Zahájí se prohledávání.
Funkce postupně přehrává několik sekund z vysílání všech dostupných rozhlasových stanic.
Stisknutím jakéhokoliv funkčního tlačítka na displeji přístroje se prohledávání
ukončí.
Zůstane naladěná aktuální rozhlasová stanice.
Uložení rozhlasové stanice

Nejprve si přečtěte a věnujte pozornost
na straně 23.
Pro každé rozhlasové pásmo (FM / AM / DAB) je k dispozici celkem 15 předvoleb
pro uložení rozhlasových stanic. Tyto předvolby jsou rozděleny do tří paměťových skupin.
Rozhlasovou stanici je možné do paměti přístroje uložit některým z následujících způsobů.
Uložení stanice z nabídky Rádio
› V nabídce Rádio přidržte požadované funkční tlačítko předvolby stanice
C » obr. 12 na straně 23, dokud se neozve zvukový signál.
Rádio

25
Pokud na zvolené pozici již byla nějaká stanice uložena, tato stanice bude nahrazena aktuálně naladěnou stanicí.
Uložení stanice ze seznamu stanic
› V seznamu dostupných stanic » strana 24 dlouze stiskněte funkční tlačítko
požadované stanice.
Zobrazí se nabídka funkčních tlačítek předvoleb C a funkčních tlačítek paměťových skupin E » obr. 12 na straně 23.
› Zvolte paměťovou skupinu.
› Stiskněte funkční tlačítko předvolby.
Poznámka
Podporovány jsou následující formáty obrázků: jpg, gif, png, bmp.
Rozlišení obrázků doporučujeme do 500x500 pixelů.
Informace o dostupné aktualizaci log rozhlasových stanic získáte na internetových stránkách ŠKODA www.infotainment.skoda-auto.com.
■
■
■

Nejprve si přečtěte a věnujte pozornost
na straně 23.
Tato funkce umožňuje přijímat dopravní zpravodajství.
Loga stanic
Nejprve si přečtěte a věnujte pozornost
Logo bude z předvolby odstraněno.
Dopravní zpravodajství TP
Stanice se uloží na zvolenou předvolbu.

› Stiskněte funkční tlačítko předvolby stanice, z kterého chcete logo odstranit.
na straně 23.
Zapnutí/vypnutí přijímání dopravního zpravodajství
› Stiskněte  .
U funkčních tlačítek předvoleb C » obr. 12 na straně 23 je možné přiřadit/odstranit loga (obrázky) rozhlasových stanic.
nebo
Automatické uložení loga stanice (FM / DAB)
› Ještě před uložením rozhlasových stanic do předvoleb stiskněte v nabídce
Rádio funkční tlačítko  → Rozšířená nastavení.
› Aktivujte položku Automatické ukládání loga stanice » strana 27, Rozšířená nastavení (FM), resp. » strana 27, Rozšířená nastavení (DAB).
Aktuální dopravní hlášení
Během dopravního hlášení se zobrazí následující nabídka.
Při ukládání rozhlasové stanice na předvolbu dojde k přiřazení loga této stanice z paměti přístroje, pokud je toto logo v paměti obsaženo.
Ruční přiřazení loga stanice
U již uložených stanic je možné logo přiřadit, resp. odstranit ručně.
› Stiskněte funkční tlačítko  → Loga stanic.
Zobrazí se nabídka předvoleb rozhlasových stanic.
› Stiskněte funkční tlačítko předvolby stanice, ke které chcete logo přiřadit.
Zobrazí se nabídka datových nosičů (CD, karta SD, USB).
› Na příslušném datovém nosiči vyberte požadovaný obrázek.
Výběrem obrázku dojde k jeho přiřazení na příslušnou předvolbu stanice.
Ruční odstranění loga stanice
› Stiskněte funkční tlačítko  → Loga stanic.
Zobrazí se nabídka předvoleb rozhlasových stanic.
26
Seznámení s přístrojem
› V nabídce Rádio stiskněte funkční tlačítko .
› Aktivujte, resp. deaktivujte položku Dopravní zpravodajství (TP).
› Zrušit - přerušení aktuálního dopravního hlášení. Funkce TP zůstává i nadále
aktivovaná.
› Deaktivovat - přerušení aktuálního dopravního hlášení a vypnutí funkce TP.
Poznámka
Pokud aktuálně naladěná stanice dopravní zpravodajství nevysílá, nebo její
signál není dostupný, přístroj na pozadí automaticky vyhledá jinou rozhlasovou
stanici, která dopravní zpravodajství vysílá.
■ Během reprodukce v nabídce Média nebo rozhlasové stanice ve frekvenčním
pásmu AM se dopravní zpravodajství přijímá z naposledy zvolené rozhlasové
stanice ve frekvenčním pásmu FM.
■
Rozšířená nastavení (FM)
Nastavení

› V nabídce Rádio zvolte pásmo FM a stiskněte funkční tlačítko  → Rozšíře-
Úvod k tématu
ná nastavení.
V této kapitole najdete informace k těmto tématům:
Nastavení
Rozšířená nastavení (FM)
Rozšířená nastavení (DAB)
27
27
27
Nejprve věnujte pozornost bezpečnostním pokynům » strana 7, Důležitá upozornění.
Základní nastavení funkcí nabídky Rádio je společné pro všechna rozhlasová
pásma.
Liší se položka nabídky Rozšířená nastavení pro FM a DAB. Rozhlasové pásmo
AM tuto položku nemá.
Nastavení
› V nabídce Rádio stiskněte funkční tlačítko .
Zvuk - nastavení zvuku » strana 19, Nastavení zvuku
Scan - přehrání všech dostupných rozhlasových stanic ze seznamu stanic po
dobu asi 5 s
■ Šipky: - upřesnění funkce přepínání stanic v nabídce Rádio
■ Předvolby - přepínání mezi rozhlasovými stanicemi uloženými v předvolbách stanic
■ Seznam stanic - přepínání mezi všemi dostupnými rozhlasovými stanicemi
zvoleného frekvenčního pásma
■ Dopravní zpravodajství (TP) - zapnutí/vypnutí příjmu dopravního zpravodajství
■ Smazat paměť - vymazání předvoleb stanic
■  - smazání konkrétní stanice
■  Smazat vše - smazání všech uložených stanic
■ Loga stanic - ruční přiřazení/odstranění loga ke stanici » strana 26, Loga stanic
■ Radiotext - zapnutí/vypnutí zobrazení doprovodného textu rádiového vysílání (pouze FM a DAB)
■ Rozšířená nastavení - další nastavení, které se liší podle zvoleného rozhlasového pásma (pouze FM a DAB)
■
■
Automatické ukládání loga stanice - automatické uložení loga stanice » strana 26, Loga stanic
■ Region loga stanice - upřesnění regionu log rozhlasových stanic
■ Alternativní frekvence (AF) - zapnutí/vypnutí vyhledávání alternativních
frekvencí poslouchané rozhlasové stanice, při vypnutí se na displeji přístroje
zobrazuje AF vyp
■ Radio-Data-System (RDS) - zapnutí/vypnutí funkce RDS
■ Regionální RDS: - zapnutí/vypnutí automatického sledování regionálně příbuzných stanic
■ Pevně - zvolená regionální rozhlasová stanice bude držena trvale. Při ztrátě
signálu je nutné ručně přeladit na jinou regionální stanici.
■ Automaticky - automatická volba rozhlasové stanice s aktuálně nejlepším
příjmem signálu. Při ztrátě příjmu v daném regionu přístroj automaticky přeladí na jiný dostupný region.
■
Rozšířená nastavení (DAB)
› V nabídce Rádio zvolte pásmo DAB a stiskněte funkční tlačítko  → Rozšířená nastavení.
Automatické ukládání loga stanice - automatické uložení loga k rozeznané
stanici » strana 26
■ Dopravní hlášení DAB - zapnutí/vypnutí příjmu dopravních hlášení
■ Jiná hlášení DAB - zapnutí/vypnutí příjmu jiných hlášení (např. varování, počasí v regionu, sportovní reportáže, finanční zprávy)
■ DAB - sledování programu DAB - zapnutí/vypnutí automatického vyhledávání DAB rozhlasové stanice v jiných skupinách stanic
■ Automatická změna DAB - FM - zapnutí/vypnutí automatického přepínání
z DAB do frekvenčního pásma FM při ztrátě signálu DAB
■ Pásmo L - zapnutí/vypnutí automatického vyhledávání DAB rozhlasových
stanic v L-pásmu
■
Sledování programu DAB
Pokud je některá DAB rozhlasová stanice součástí více skupin stanic, bude při
špatném signálu automaticky vyhledána stejná stanice s lepším signálem v jiné

skupině stanic.
Rádio
27
Automatická změna DAB - FM
Při špatném příjmu DAB signálu se přístroj pokusí vyhledat stanici v pásmu FM.
› Pokud je stanice přijímána v pásmu FM, zobrazuje se za názvem stanice
označení (). Pokud je DAB signál opět dostupný, automaticky dojde ke změně z FM na DAB a označení () zmizí.
› Pokud kvůli špatnému signálu není možné stanici DAB najít ani v pásmu FM,
zvuk přístroje se vypne.
Pásmo L
Pro DAB vysílání se v různých zemích používají různá frekvenční pásma. V některých zemích je DAB vysílání dostupné pouze v tzv. pásmu L.
Pokud v dané zemi DAB vysílání v pásmu L neprobíhá, doporučujeme proto nechat tuto položku vypnutou. Urychlí se tím vyhledávání stanic.
28
Seznámení s přístrojem
Média
Obsluha

Úvod k tématu
V této kapitole najdete informace k těmto tématům:
Hlavní nabídka
Přehrávání
Seznam složek/titulů - prohlížeč
Multimediální databáze
Nastavení
29
29
30
31
31
Nejprve věnujte pozornost bezpečnostním pokynům » strana 7, Důležitá upozornění.
Přístroj umožňuje přehrát audio soubory z různých datových nosičů a připojených zařízení (dále jen „zdroj zvuku“) » strana 31.
Hlavní nabídka
Hlavní nabídka - informace a funkční tlačítka
A Název titulu, popř. jméno interpreta, název alba
B Časová osa přehrávání s posuvníkem1) (zobrazuje údaje o odehrané a zbývající době přehrávání titulu)
C Zvolený zdroj zvuku / Zobrazení obrázku alba
D Volba zdroje zvuku » strana 32
 Seznam složek/titulů2) » strana 30 / Multimediální databáze2) » strana
31
 Nastavení nabídky Média » strana 31
Popis funkčních tlačítek nabídky Média pro přehrávání » strana 29, Přehrávání.
Poznámka
Pokud jsou jméno interpreta, název alba a titul přehrávaného souboru uloženy na zdroji zvuku jako tzv. ID3 tag, zobrazí se tyto informace na displeji. Pokud
není ID3 tag k dispozici, zobrazuje se pouze název souboru.
■ U titulů s proměnlivým datovým tokem (VBR) nemusí zobrazený zbývající čas
přehrávání odpovídat skutečnému zbývajícímu času.
■
Přehrávání
Přístroj přehrává tituly v abecedním pořadí.
Způsoby ovládání
Funkce
Akce
Přehrát/Pauza
Stisknutí 
Stisknutí  (do 3 s od začátku přehrávání titulu)
Posun prstu po displeji vpravo v oblasti A » obr. 15 na straně 29 (do 3 s
od začátku přehrávání titulu)
Přehrání předchozího titulu
Obr. 15 Média: Hlavní nabídka
Volba hlavní nabídky
› Stiskněte  .
1)
2)
Zobrazení časové osy přehrávání není některými zdroji zvuku podporováno.
Pro některé připojené zdroje zvuku je funkční tlačítko neaktivní.
Média
29

Funkce
Akce
Stisknutí  (po 3 s od začátku přehrávání titulu)
Přehrání aktuálního titulu od jeho zaPosun
prstu
po displeji vpravo v občátku
lasti A » obr. 15 na straně 29 (po 3 s
od začátku přehrávání titulu)
Rychlý posun v titulu zpět
Přidržení 
Stisknutí 
Přehrání následujícího titulu
Posun prstu po displeji vlevo v oblasti
A » obr. 15 na straně 29
Rychlý posun v titulu vpřed
Přidržení 
Zapnutí/vypnutí opakování přehrávání
Stisknutí 
titulů z aktuálního alba/složky
Zapnutí/vypnutí opakování přehrávání
Stisknutí 
titulu
Zapnutí/vypnutí náhodného přehráváStisknutí 
ní titulů z aktuálního alba/složky
Posun v titulu je možný dotykem prstu na časové ose B » obr. 15 na straně
29.
1)
Dotykem prstu v oblasti C » obr. 15 na straně 29 se zobrazí nabídka alb. V nabídce je možné pohybovat se posunem prstu po displeji vpravo nebo vlevo,
resp. otáčením ovladačem 2 » obr. 1 na straně 7.2)
Poznámka
Některá funkční tlačítka pro přehrávání nemusí být k dispozici.
Seznam složek/titulů - prohlížeč
Obr. 16
Seznam složek/titulů
Obsah zdroje zvuku se v seznamu složek/titulů zobrazí seřazený abecedně.
Přístroj umožňuje procházet seznam složek/titulů bez změny přehrávaného titulu.
Zobrazení seznamu složek/titulů, resp. některá funkční tlačítka jsou dostupná
jen pro některé zdroje zvuku.
Zobrazení seznamu
› V nabídce Média stiskněte funkční tlačítko .
Zobrazí se seznam složek/titulů (neplatí pro připojená Apple zařízení).
Seznam složek/titulů - informace a funkční tlačítka » obr. 16
A Název zvoleného zdroje zvuku / zvolených složek
B Možnosti přehrávání » tab. na straně 29
C Zobrazení multimediální databáze (dostupné pouze v zobrazení obsahu
celého zdroje) » strana 31
 Složka
 Playlist
 Přehrávání titulu
 Pozastavení přehrávání titulu
Pokud se u titulu zobrazí symbol , nelze jej přehrát. Stisknutím funkčního tlačítka se zobrazí příčina (např. DRM ochrana, nepodporovaný formát apod.).
V oblasti A se zobrazuje zvolený zdroj zvuku, případně složky zdroje zvuku.
Pohyb ve složkách se provádí stisknutím funkčního tlačítka složky.
1)
2)
Zobrazení časové osy přehrávání není některými zdroji zvuku podporováno.
Neplatí pro Apple zařízení.
30
Seznámení s přístrojem

Stisknutím některého z funkčních tlačítek přehrávání B se zahájí přehrávání
a zároveň se zobrazí nabídka Média » obr. 16.
Poznámka
V seznamu složek/titulů se v jednom adresáři zobrazí max. 1000 položek
v závislosti na datu vytvoření. Položky budou abecedně seřazeny.
■ Rychlost načtení seznamu složek/titulů je závislá na rychlosti spojení a objemu dat.
■
Multimediální databáze
Obr. 17
Multimediální databáze
 Žánry - třídění podle typu žánrů
 Skladatelé - třídění podle jmen skladatelů
 Audioknihy - třídění podle názvů audioknih
Zobrazování symbolů kategorií multimediální databáze není některými zdroji
zvuku podporováno. Zobrazí se pouze název kategorie.
Pro přehrávání zvolte kategorii a následně zvolte titul.
Pohyb v kategoriích se provádí stisknutím některého funkčního tlačítka v oblasti A .
Nastavení
› V nabídce Média stiskněte funkční tlačítko .
Zvuk - nastavení zvuku » strana 19, Nastavení zvuku
Mix/Opakovat včetně podsložek - zapnutí/vypnutí přehrávání skladeb včetně podsložek
■ Bluetooth - nastavení funkce Bluetooth® » strana 21
■ Bezpečně odebrat - bezpečné odpojení zdroje zvuku
■ Karta SD 1 - odpojení paměťové SD karty 1
■ Karta SD 2 - odpojení paměťové SD karty 2
■ USB - odpojení USB zdroje zvuku
■ Dopravní zpravodajství (TP) - zapnutí/vypnutí příjmu dopravního zpravodajství
■ Externí zařízení AUX - aktivace/deaktivace vstupu AUX
■
■
V multimediální databázi jsou tituly roztříděny podle vlastností do jednotlivých
kategorií.
Zobrazení multimediální databáze je dostupné jen pro některé zdroje zvuku.
Připojené Apple zařízení zobrazí pouze multimediální databázi.
Zobrazení multimediální databáze
› V nabídce Média stiskněte funkční tlačítko .
Pokud zařízení nepodporuje zobrazení seznamu složek/titulů zobrazí se multimediální databáze.
Kategorie multimediální databáze - informace a funkční tlačítka » obr. 17
A Název zvoleného zdroje zvuku / zvolené kategorie
B Zobrazení seznamu složek/titulů (funkce je dostupná pouze v zobrazení
obsahu celého zdroje) » strana 30
 Playlisty - třídění podle názvů playlistů
 Interpreti - třídění podle jmen interpretů
 Alba - třídění podle názvů alb
 Tituly - třídění podle názvů titulů
 Podcasty - třídění podle názvů podcastů
Zdroje zvuku

Úvod k tématu
V této kapitole najdete informace k těmto tématům:
Volba zdroje zvuku
Bluetooth® přehrávač
Paměťová SD karta
Vstup USB
Vstup AUX
Podporované zdroje zvuku a formáty souborů
32
32
33
33
34
35
Nejprve věnujte pozornost bezpečnostním pokynům » strana 7, Důležitá upo
zornění.
Média
31
Přístroj umožňuje přehrát audio soubory různých formátů a připojit různé typy
zdrojů zvuku » strana 35.
U zdroje zvuku, který má paměť rozdělenou na více oddílů jsou načteny pouze
oddíly podporovaných formátů » tab. Podporované zdroje zvuku na straně
35.
POZOR
Nikdy nesmíte zdroj zvuku pokládat do blízkosti airbagů. Při jejich aktivaci
by mohl být vymrštěn do prostoru pro cestující a zranit je.
■ Nikdy neodkládejte zdroj zvuku na přístrojovou desku, ani jej nedržte
v ruce nebo na kolenou. Mohl by být při náhlém jízdním manévru vymrštěn
do prostoru pro cestující a zranit je.
■ Připojovací kabel zdroje zvuku vždy veďte tak, aby vás při jízdě nijak neomezoval.
■
UPOZORNĚNÍ
Na připojované externí zdroje zvuku neukládejte důležitá data. ŠKODA nepřebírá žádnou odpovědnost za ztracené nebo poškozené soubory, resp. připojené zdroje zvuku.
Poznámka
Popis ovládání zdroje zvuku si přečtěte v návodu k obsluze od příslušného výrobce.
Volba zdroje zvuku

Nejprve si přečtěte a věnujte pozornost
a
na straně 32.
Volbu zdroje zvuku je možné provést některým z následujících způsobů.
 , přístroj bude přepínat mezi dostupnými zdroji zvuku.
› V nabídce Média stiskněte funkční tlačítko 1 » obr. 18 -  a vyberte požadovaný zdroj zvuku.
› V seznamu složek/titulů » strana 30, resp. v multimediální databázi » strana
31 stiskněte funkční tlačítko  a vyberte požadovaný zdroj zvuku » obr. 18 .
› Opakovaně stiskněte
Nabídka zdroje zvuku
Karta SD 1 - vložená paměťová karta SD 1 » strana 33
Karta SD 2 - vložená paměťová karta SD 2 » strana 33
USB - zdroj zvuku připojený do vstupu USB » strana 33
BT-Audio - spárovaný Bluetooth® přehrávač » strana 32
AUX - zdroj zvuku připojený do vstupu AUX » strana 34





Stisknutím některého funkčního tlačítka s názvem zdroje zvuku začne přístroj
přehrávat dostupné tituly.1)
Přístroj přepíná pouze mezi připojenými zdroji zvuku s přehratelným obsahem.
Přístroj přehraje obsah z připojeného zdroje zvuku podle abecedního pořadí
názvu složek a titulů.
Pokud je s přístrojem spojen hlavní i doplňkový telefon » strana 39 po výběru
zdroje zvuku  BT-Audio se zobrazí nabídka volby Bluetooth® přehrávače.
Bluetooth® přehrávač

Nejprve si přečtěte a věnujte pozornost
a
na straně 32.
Přístroj umožňuje přehrávat audio soubory z připojeného Bluetooth® přehrávače pomocí audio profilu A2DP, resp. AVRCP.
› Při spojování postupujte podle stejných pokynů jako pro spárování přístroje
s telefonem » strana 41.
Obr. 18 Volba zdroje zvuku
1)
Neplatí pro AUX.
32
Seznámení s přístrojem
Pokud je Apple zařízení připojeno jako Bluetooth® přehrávač a připojíte ho do
USB vstupu, Bluetooth® spojení se přeruší.

Přístroj na to upozorní hlášením na displeji přístroje Bluetooth-Audio (A2DP) ...
Spojení bylo přerušeno.
Nečitelná paměťová SD karta
Pokud paměťová SD karta obsahuje nečitelná data, k přehrávání nedojde.
Poznámka
Doporučujeme nastavit výstupní hlasitost Bluetooth® přehrávače na maximální hodnotu » strana 19, Nastavení zvuku.
■ Některé možnosti ovládání pomocí přístroje nemusí být podporovány a závisí
na použitém Bluetooth® přehrávači.
Vzhledem k odlišným požadavkům na kvalitu paměťových SD karet ze strany
výrobců není možné vždy zaručit jejich přehrávání.
■
Paměťová SD karta
Obr. 19
Otvory pro paměťové SD karty
Některé soubory na paměťových SD kartách, případně celé paměťové SD karty,
nemusí být přehratelné, příp. jejich přehrávání může být omezené.
UPOZORNĚNÍ
Používejte pouze paměťové SD karty standardní velikosti. Pokud používáte paměťové SD karty menší velikosti s adaptérem, může paměťová SD karta za
jízdy vlivem otřesů vozidla z adaptéru vypadnout.
Vstup USB
Obr. 20
Vstupy USB a AUX

Nejprve si přečtěte a věnujte pozornost
Otvory pro paměťové SD karty
panelu přístroje.
12
a
13
a
na straně 32.
» obr. 1 na straně 7 se nachází na čelním

Nejprve si přečtěte a věnujte pozornost
a
na straně 32.
Zasunutí paměťové SD karty
› Zasuňte paměťovou SD kartu do příslušného otvoru zkoseným rohem směrem nahoru (karta SD 1), resp. dolů (karta SD 2) až „zaklapne“.
Vstup USB se nachází nad odkládací schránkou na střední konzole vpředu a je
označený symbolem  » obr. 20.
Automaticky se zahájí přehrávání. Playlisty se nepřehrají automaticky, je nutné
je spustit manuálně v seznamu složek/titulů.
Do vstupu USB je možné připojit zdroj zvuku přímo nebo pomocí propojovacího
kabelu.
Vyjmutí paměťové SD karty
› Stiskněte  → Bezpečně odebrat → Karta SD 1, resp. Karta SD 2
› Zatlačte na zasunutou paměťovou SD kartu. Paměťová SD karta „vyskočí“ do
polohy, ze které je možné ji bezpečně vyjmout.
Některé zdroje zvuku, připojené do vstupu USB je možné ovládat1) pomocí přístroje.
Po vysunutí paměťové SD karty se zahájí přehrávání z naposledy přehrávaného
zdroje zvuku. Pokud tento zdroj není dostupný, přístroj se přepne do nabídky
Rádio.
1)
Připojení USB zdroje zvuku
› Zasuňte USB zdroj zvuku do příslušného otvoru.
Automaticky se zahájí přehrávání. Playlisty se nepřehrají automaticky, je nutné
je spustit manuálně v seznamu složek/titulů.
Některé možnosti ovládání zdroje zvuku nemusí být podporovány.
Média
33

Pokud je Apple zařízení připojeno jako Bluetooth® přehrávač a připojíte ho do
USB vstupu, Bluetooth® spojení se přeruší.
Přístroj na to upozorní hlášením na displeji přístroje Bluetooth-Audio (A2DP) ...
Spojení bylo přerušeno.
Odpojení USB zdroje zvuku
› Stiskněte funkční tlačítko  → Bezpečně odebrat → USB.
› Vytáhněte USB zdroj zvuku.
Po odpojení USB zdroje zvuku se zahájí přehrávání z naposledy přehrávaného
zdroje zvuku. Pokud tento zdroj není dostupný, přístroj se přepne do nabídky
Rádio.
Nabíjení USB zdroje zvuku
Pokud je zapnuté zapalování, po připojení USB zdroje zvuku se automaticky
zahájí jeho nabíjení (platí pro zdroje zvuku, které nabíjení pomocí USB konektoru umožňují).
Účinnost nabíjení se může lišit od nabíjení z běžné elektrické sítě. Připojené
zdroje zvuku je možné nabíjet/napájet max. elektrickým proudem 1,5 A.
Některé připojené zdroje zvuku nemusejí rozpoznat, že jsou nabíjeny.
Nabíjení připojeného zdroje zvuku se po vypnutí zapalování automaticky ukončí.
UPOZORNĚNÍ
Prodlužovací kabely USB nebo redukce mohou nepříznivě ovlivnit funkci připojeného zdroje zvuku.
■ Přehrávání videa není podporováno.
■
Poznámka
Při obsluze a propojení zdroje zvuku se řiďte jeho návodem k obsluze tohoto
zdroje.
■ Doporučujeme používat propojovací kabely ze sortimentu ŠKODA originálního příslušenství.
■
Vstup AUX

Nejprve si přečtěte a věnujte pozornost
a
na straně 32.
Vstup AUX se nachází nad odkládací schránkou na střední konzole vpředu a je
označený nápisem  » obr. 20 na straně 33.
Zdroj zvuku připojený do vstupu AUX není možné ovládat pomocí přístroje.
34
Seznámení s přístrojem
Po připojení AUX zdroje zvuku je nutné zdroj zvolit.
Připojení AUX zdroje zvuku
› Zasuňte konektor zdroje zvuku do příslušného otvoru.
› Zvolte zdroj zvuku AUX » strana 32, Volba zdroje zvuku.
› Na připojeném zdroji zvuku spusťte přehrávání.
Odpojení AUX zdroje zvuku
› Vytáhněte konektor zdroje zvuku.
Po odpojení AUX zdroje zvuku se přístroj automaticky nepřepne na jiný zdroj
zvuku.
UPOZORNĚNÍ
Vstup AUX se smí používat pouze pro zvuková zařízení!
Pokud je přes vstup AUX připojený zdroj zvuku, který je napájený externím
napájecím adaptérem, může být zvuk rušen. Záleží na kvalitě použitého
adaptéru.
■
■
Poznámka
Do vstupu AUX se používá standardní kolíkový konektor 3,5 mm (stereojack).
Pokud zdroj zvuku nemá tento konektor, je nutné použít redukci.
■ Vstup AUX je možné aktivovat/deaktivovat » strana 31, Nastavení.
■ Hlasitost je možné přizpůsobit nastavením vstupní citlivosti přístroje pro připojený AUX zdroj zvuku » strana 19, Nastavení zvuku.
■ Doporučujeme používat propojovací kabely ze sortimentu ŠKODA originálního příslušenství.
■
Podporované formáty souborů
Podporované zdroje zvuku a formáty souborů

Nejprve si přečtěte a věnujte pozornost
a
Podporované zdroje zvuku
Zdroj
Typ
Paměťová SD
karta
Standardní velikost
USB flash disk;
HDD (bez speciálního software);
přehrávač MTP (s
operačním systémem Android
a Windows)
USB zařízení
Bluetooth®
přehrávač
Ostatní zdroje
Typ kodeku
(formáty souborů)
na straně 32.
Specifikace
Souborový systém
SD; SDHC; SDXC
USB 1.x; 2.x a 3.x
nebo vyšší s podporou USB 2.x
MPEG-1; 2 a 2,5
(Layer-3)
Windows Media
Audio
8; 9 a 10
FAT16; VFAT;
FAT32; exFAT
NTFS
protokoly Bluetooth A2DP
a AVRCP (1.0 - 1.4)
přenosné přehrávače (např. iPod®, iPad®, iPhone®)
MPEG-2 a 4
WAV
FLAC;
OGG-Vorbis
-
Přípona
souboru
Max. datový tok
Max. vzorkovací
frekvence
mp3
320 kbit/s
48 kHz
wma
Multi kanály
Playlisty
96 kHz
384 kbit/s
ne
aac; mp4;
m4a
wav
flac; ogg
Definováno formátem (cca
1,5 Mbit/s)
Definováno formátem (cca
5,5 Mbit/s)
m3u; pls;
wpl;
m3u8; asx
48 kHz
ano
Obrázky obalů alb mohou mít maximální rozlišení 800x800 pixelů a být ve formátu jpg, jpeg, png, bmp a gif. Na displeji přístroje se zobrazí pouze, pokud
jsou na přehrávaném zdroji zvuku dostupné.
UPOZORNĚNÍ
Přístroj byl testován s většinou zdrojů zvuku, které byly v době redakční uzávěrky na trhu dostupné. Přesto se může stát, že některé zdroje zvuku nebo
soubory nebudou čitelné, nebo je nebude možné přehrát.
■ Zdroje zvuku členěné na oddíly standardem GPT (GUID Partition Table)
nejsou přístrojem podporované.
■ Soubory s ochranou DRM nejsou přístrojem podporované.
■
Poznámka
Pro co nejvyšší přístupovou rychlost ke zvukovým souborům doporučujeme
používání paměťových SD karet třídy 4 a vyšší.
■ Pro kvalitní poslech doporučujeme přehrávat soubory s menším stupněm
komprese (např. soubory mp3 komprimované na datový tok min. 160 kb/s nebo
vyšší).
■ Seznam kompatibilních zdrojů zvuku naleznete na internetových stránkách
ŠKODA.
■
Média
35
Obrázky
Prohlížeč obrázků

Úvod k tématu
V této kapitole najdete informace k těmto tématům:
36
37
37
37
Obsluha
Volba zdroje
Podporované formáty
Nastavení
Nejprve věnujte pozornost bezpečnostním pokynům » strana 7, Důležitá upozornění.
Poznámka
Připojená Apple zařízení nepodporují prohlížení obrazových souborů na displeji
přístroje.
Obsluha
Obr. 21
Prohlížeč obrázků
Volba nabídky Obrázky
› Stiskněte  → .
Pokud jsou na zvoleném zdroji uloženy obrazové soubory v podporovaném formátu » strana 37, zobrazí se nabídka Obrázky.
Pokud zdroj neobsahuje žádný zobrazitelný obrazový soubor, na displeji přístroje se zobrazí hlášení Vyberte zdroj s obrazovými soubory.
1)
Prezentace skupiny fotografií promítaných za sebou v nastaveném časovém intervalu » strana 37.
36
Seznámení s přístrojem
Funkční tlačítka nabídky Obrázky
A Volba zdroje obrazových souborů
 Výběr obrazových souborů, resp. složky ze seznamu
 Zobrazení předchozího obrazového souboru
 Zapnutí slideshow1)
 Vypnutí slideshow1)
 Zobrazení následujícího obrazového souboru
 Nastavení obrazových souborů
 Otočení obrazového souboru o 90° doleva
 Otočení obrazového souboru o 90° doprava
 Zobrazení původní (originální) velikosti obrazového souboru (se zachováním poměru stran)
 Navigování k GPS souřadnicím uloženým v obrazovém souboru (zobrazí se
pouze pokud obrazový soubor data obsahuje) » strana 73
Způsoby ovládání
Funkce
Akce
Posun prstu po displeji vlevo
Posun na následující obrazový
soubor
Stisknutí 
Posun prstu po displeji vpravo
Posun na předchozí obrazový
soubor
Stisknutí 
Položení dvou prstů na displej a jejich vzájemné oddálení
Zvětšení zobrazení
Otočení pravého ovladače 2 » obr. 1 na straně 7 vpravo
Položení dvou prstů na displej a jejich vzájemné přiblížení
Zmenšení zobrazení
Otočení pravého ovladače 2 » obr. 1 na straně 7 vlevo
Pohyb s obrazovým souborem Posun prstu po displeji v požadovaném směpři zvětšeném zobrazení
ru

Funkce
Otočení o 90°
Maximální přiblížení
Návrat do původního (originálního) zobrazení
Zobrazení obrázků: - nastavení zobrazení obrázku
■ Úplné - zobrazení maximální velikosti obrázku se zachováním poměru stran
■ Automaticky - roztažení obrázku na celý displej
■ Doba zobrazení: - nastavení doby zobrazení obrázků v slideshow
■5s
■ 10 s
■ 15 s
■ 30 s
■ Opakování slideshow - zapnutí/vypnutí opakování prezentace obrázků
■
Akce
Položení dvou prstů na displej a pohyb ve
směru, resp. proti směru hodinových ručiček
(funkční pouze ve standardním zobrazení)
Stisknutí , resp. 
Dvojí klepnutí prstem na displej
Opětovné dvojí klepnutí prstem na displej
Stisknutí pravého ovladače 2 » obr. 1 na
straně 7
Pokud při prohlížení složky dosáhnete prvního, resp. posledního obrazového
souboru, zobrazí se na displeji hlášení Dosažen začátek/konec složky. Prohlížení bude pokračovat od konce, resp. začátku.
Volba zdroje
› V nabídce Obrázky stiskněte funkční tlačítko
A » obr. 21 na straně 36.
Zobrazí se následující nabídka dostupných zdrojů.
■
■
■
 USB - datový nosič USB (typ MSC)
 Karta SD1 - paměťová SD karta 1
 Karta SD2 - paměťová SD karta 2
Podporované formáty
Typ kodeku
(formáty souborů)
Přípona souboru
Max. rozlišení
(megapixel)
BMP
JP(E)G
GIF
PNG
bmp
jpg; jpeg
gif
png
4
4; 64
4
4
Poznámka
Maximální podporovaná velikost obrazového souboru je 20 MB.
Nastavení
› V nabídce Obrázky stiskněte funkční tlačítko .
Obrázky
37
Komunikace
Telefon

Úvod k tématu
V této kapitole najdete informace k těmto tématům:
Hlavní nabídka
Hlavní / doplňkový telefon
Bluetooth® profily spojení
Nastavení
Problémy s funkcí Telefon
UPOZORNĚNÍ
V oblastech bez dostupného signálu a podle okolností i v tunelech, garážích
a podjezdech může být telefonní hovor přerušen a nebude možné navázat
žádné telefonní spojení, včetně nouzového volání!
■ Montáž mobilních telefonů a vysílacích zařízení do vozidla doporučujeme nechat provést v odborném servisu.
■ Většina elektronických přístrojů je odstíněna proti vysokofrekvenčním signálům. Ve výjimečných případech nemusí být elektronické přístroje proti vysokofrekvenčním signálům ovládání telefonu odstíněny a může docházet k rušení
přístrojů.
■
38
39
40
40
41
Nejprve věnujte pozornost bezpečnostním pokynům » strana 7, Důležitá upozornění.
S přístrojem mohou být spojeny až 2 telefony pomocí Bluetooth® profilu HFP
a zároveň jeden z nich může být spojen také pomocí audio profilu A2DP, resp.
AVRCP. Můžete tak funkce obou telefonů ovládat prostřednictvím přístroje.
Přístroj umožňuje pracovat s textovými zprávami (SMS) připojeného telefonu
(nutná podpora telefonu a spojení pomocí profilu MAP).
ŠKODA připouští provoz telefonů a vysílacích zařízení s odborně instalovanou
vnější anténou s max. vysílacím výkonem do 10 W.
Poznámka
Dosah spojení telefonu s přístrojem pomocí Bluetooth® profilu je omezen na
vnitřek vozidla. Dosah je závislý i na místních podmínkách, jako např. na překážkách mezi zařízeními a na vzájemném rušení s ostatními přístroji. Pokud je
telefon např. v kapse oblečení, mohou se vyskytnout potíže při navazování
spojení telefonu s přístrojem nebo při přenosu dat.
■ Funkčnost telefonu závisí na poskytovateli telefonních služeb a použitém telefonu. Další informace získáte u poskytovatele telefonních služeb nebo v návodu k obsluze telefonu.
■ V některých zemích může být používání telefonů s funkcí Bluetooth® omezeno. Bližší informace získáte u místních úřadů.
■
Hlavní nabídka
O možnostech montáže a provozu telefonů a vysílacích zařízení s vyšším vysílacím výkonem než 10 W se informujte v odborném servisu.
POZOR
Dodržujte národní právní předpisy pro používání mobilních telefonů ve vozidle.
■ Na kryty modulů airbagu nebo do jejich bezprostřední blízkosti nesmíte
montovat žádné díly, např. držák na telefon apod.
■ Nikdy nenechávejte mobilní telefon ležet v oblasti rozpínání airbagů, volně na sedadle, přístrojové desce nebo jiném místě, ze kterého by mohl být
při náhlém zabrzdění, nehodě nebo nárazu vymrštěn - hrozí nebezpečí poranění. K jeho bezpečnému uložení použijte odkládací schránky s víkem, případně držák multimédií » návod k obsluze vozidla, kapitola Přeprava
a praktická výbava.
■ Před leteckou přepravou vozidla musí být v odborném servisu odpojena
funkce Bluetooth®.
Obr. 22
Telefon: Hlavní nabídka
■
38
Seznámení s přístrojem

Nejprve si přečtěte a věnujte pozornost
› Stiskněte

a
na straně 38.
.
Pokud je s přístrojem spojen alespoň jeden telefon, zobrazí se na displeji nabídka Telefon » obr. 22.

Hlavní nabídka - informace a funkční tlačítka
A Název mobilního operátora hlavního spojeného telefonu
B Funkční tlačítko otevření seznamu až 20 dříve spárovaných telefonů s názvem hlavního spojeného telefonu
C Funkční tlačítko záměny spojených telefonů s názvem doplňkového spojeného telefonu
D Rychlá volba oblíbených telefonních čísel » strana 48
E Volba paměťové skupiny oblíbených telefonních čísel
 Přímé zadání telefonního čísla » strana 46
 Zobrazení seznamu telefonních kontaktů » strana 47
 Zobrazení nabídky textových zpráv (SMS)1) » strana 51 (pokud máte nové
textové zprávy, zobrazí se údaj o počtu nových SMS)
 Zobrazení seznamu volání (pokud máte nové zmeškané hovory, zobrazí se
zde symbol  s údajem o počtu zmeškaných hovorů) » strana 49
 Nastavení nabídky Telefon » strana 40
Symboly na displeji
Symbol






a)
Význam
Stav nabití baterie telefonua)
Síla signálu mobilního připojenía)
Aktivní roaming (před názvem mobilního operátora)a)
Zmeškaný hovor
Probíhající hovor
Příchozí SMSa)
Tuto funkci podporují pouze některé telefony.
Hlavní / doplňkový telefon

Nejprve si přečtěte a věnujte pozornost
a
na straně 38.
Hlavní telefon
Hlavní telefon umožňuje používat v závislosti na typu spojeného telefonu následující funkce.
› Příjem příchozího hovoru
› Přímé zadání telefonního čísla
› Vytočení čísla ze seznamu kontaktů
› Seznam telefonních kontaktů / Import telefonních kontaktů
› Seznam volání
› Vytočení čísla asistenční služby
› Vytočení čísla informační služby
› Konferenční hovor
› Správu textových zpráv (SMS)
1)
1)
1)
2)
2)
1)
Název telefonu, který je s přístrojem spojen jako hlavní je zobrazen ve funkčním tlačítku B » obr. 22 na straně 38.
Doplňkový telefon
Doplňkový telefon umožňuje příjem příchozího hovoru (pokud neprobíhá telefonní hovor pomocí hlavního telefonu) nebo jeho odmítnutí.
Název telefonu, který je s přístrojem spojen jako doplňkový je zobrazen ve
funkčním tlačítku C » obr. 22 na straně 38.
Záměna hlavního telefonu s doplňkovým
› Stiskněte funkční tlačítko  C » obr. 22 na straně 38 s názvem doplňkového
telefonu.
Funkce hlavního a doplňkového telefonu se zamění.
Poznámka
Seznam kontaktů je platný pro hlavní telefon. Pokud přijmete příchozí hovor
prostřednictvím doplňkového telefonu a číslo volajícího je v seznamu kontaktů
hlavního telefonu, zobrazí se místo čísla detaily volajícího (např. jméno, obrázek atd.)
S přístrojem mohou být spojeny až 2 telefony pomocí Bluetooth® profilu HFP
a zároveň jeden z nich může být spojen pomocí audio profilu A2DP, resp.
AVRCP. Můžete tak funkce telefonů ovládat prostřednictvím přístroje.
Jeden telefon je možné nastavit jako hlavní a druhý jako doplňkový.
1)
2)
Tuto funkci podporují pouze některé telefony.
Funkce je dostupná pouze pro některé země.
Komunikace
39
Bluetooth® profily spojení
Obr. 23
Seznam spárovaných zařízení profily Bluetooth®
Ukončení spojení
V nabídce Telefon stiskněte funkční tlačítko  → Bluetooth → Spárovaná zařízení.
Zobrazí se seznam spárovaných zařízení.
Stisknutím zeleného symbolu  (HFP) nebo bílého symbolu  (A2DP) se na
přístroji zobrazí ... Chcete opravdu rozpojit profil? a následující nabídka funkčních tlačítek.
› Rozpojit - Ukončení spojení
› Zrušit - Zrušení ukončení spojení

Nejprve si přečtěte a věnujte pozornost
a
na straně 38.
Typy profilů
S přístrojem může být spárováno více telefonů, ale pouze dva telefony mohou
být aktivně spojeny pomocí Bluetooth® profilu HFP a zároveň jeden telefon
z nich také pomocí audio Bluetooth® profilu A2DP, resp. AVRCP.
› Hlasitý telefon (HFP)  - zařízení podporující spojení pomocí HFP profilu
› Bluetooth-Audio (A2DP)  - zařízení podporující spojení pomocí audio profilu
Audio Bluetooth® profil A2DP, resp. AVRCP je možné vypnout/zapnout stisknutím funkčního tlačítka  → Bluetooth → Bluetooth-Audio (A2DP/AVRCP).
Vytvoření spojení
V nabídce Telefon stiskněte funkční tlačítko  → Bluetooth → Spárovaná zařízení.
Zobrazí se seznam spárovaných zařízení.
Stisknutím funkčního tlačítka s názvem připojeného zařízení se otevře nabídka
podporovaných profilů.
Stisknutím šedého symbolu profilu v nabídce podporovaných profilů se zařízení
s přístrojem spojí pomocí zvoleného profilu.
Postup spojení pomocí volby profilu je ovlivněn počtem a typem spojených telefonů. Postupujte stejně jako při vytváření spojení s telefonem » strana 45.
1)
2)
Tuto funkci podporují pouze některé telefony.
Nahrávání kontaktů ze SIM karty není u některých telefonů podporováno.
40
Seznámení s přístrojem
Nastavení

Nejprve si přečtěte a věnujte pozornost
› Stiskněte

a
na straně 38.
→ .
Handsfree - vypnutí/zapnutí handsfree (během telefonního hovoru přepnutí
hovoru do telefonu)
■ Volba telefonu - vyhledání dostupných telefonů / seznam spárovaných telefonů / volba telefonu
■ Hledat telefon - vyhledání dostupných telefonů » strana 45
■ Bluetooth - nastavení Bluetooth® » strana 21
■ Uživatelský profil - nastavení uživatelského profilu
■ Správa oblíbených - nastavení funkčních tlačítek rychlé volby telefonního
kontaktu, možnost přidání a smazání kontaktu z rychlé volby
■ Číslo hlas.schránky: Zde zadat - zadání telefonního čísla hlasové schránky
■ Předvolba: - zapnutí/vypnutí možnosti přidání předvolby k telefonnímu
číslu. Po zapnutí této funkce se v některých nabídkách zobrazí funkční tlačítko přidání předvolby k volanému číslu se symbolem .
■ Zde zadat - zadání předvolby telefonního čísla (pokud je funkce Předvolba:
zapnutá)
■ Seřadit podle: - řazení telefonního seznamu1)
■ Příjmení - řazení podle příjmení kontaktu
■ Jméno - řazení podle jména kontaktu
■ Import. kontakty - spuštění aktualizace telefonního seznamu, údaj o počtu
importovaných kontaktů a kontaktů uložených v telefonu2)
■

Smazat ostatní uživatelské profily - smazání ostatních až tří naposledy připojených uživatelských profilů (kontakty, nastavení řazení telefonních hovorů, seznamy volání, kontakty přiřazené tlačítkům rychlé volby)
■ Vybrat vyzváněcí tón - volba vyzváněcího tónu je dostupná v případě, kdy
hlavní nebo doplňkový připojený telefon nepodporuje funkci in-band
ringing1)
■ Upozor.: nezapomeňte mobilní telefon - zapnutí/vypnutí upozornění na
připojený telefon po vypnutí zapalování a vytažení klíče ze zapalování (u vozidel vybavených startovacím tlačítkem po vypnutí zapalování a otevření
dveří řidiče)
■ Zobrazit obrázky pro kontakty - zapnutí/vypnutí zobrazování obrázků přiřazených ke kontaktům2)
■
Problémy s funkcí Telefon

Nejprve si přečtěte a věnujte pozornost
a
na straně 38.
Pro správnou funkci nabídky Telefon musí být splněny základní podmínky spárování » strana 42.
Pokud se vyskytly problémy s dostupností sítě mobilního připojení nebo
s funkcí Bluetooth®, může se na displeji přístroje zobrazit některé z následujících hlášení.
Hlášení
Význam
Pro funkce Bluetooth zapněte zapalování.
Zapněte Bluetooth.
Telefon vyhledává dostupné sítě poskytovatele telefonních služeb.
Telefon nemá spojení se sítí poskytovatele telefonních služeb, nebo telefon nepodporuje odesílání informace
o stavu sítě.
Poskytovatel telefonních služeb odmítnul spojení (např. nedostatek kreditu pro volání, blokovaná SIM karta,
nedostupný roaming).
Zapněte zapalování » strana 42,
Podmínky pro spárování.
Zapněte funkci Bluetooth® v přístroji.
Vyhled. sítě...
Žádná síť
Odmítnuto sítí.
1)
2)
Hlášení
Význam
Připojte mobilní telefon.
Telefon spojte s přístrojem » strana
41, Spárování.
Telefon je nedostupný.
Telefon je momentálně nedostupný.
Problém s funkcí Telefon, kontaktujte
odborný servis.
Neznámý
Telefon neodeslal do přístroje informaci o poskytovateli telefonních služeb. Připojte znovu mobilní telefon,
případně na několik minut vytáhněte
klíč ze spínací skříňkya).
a)
U vozidel se startovacím tlačítkem vypněte zapalování a otevřete dveře řidiče.
Spárování

Úvod k tématu
V této kapitole najdete informace k těmto tématům:
Podmínky pro spárování
Spárování - žádný spojený telefon
Spárování - jeden spojený telefon
Spárování - dva spojené telefony
Spárování - další možnosti vyhledání telefonu
Spárovaní telefonu s přístrojem
Potvrzení spárování
Smazání telefonu ze seznamu spárovaných zařízení
42
42
42
43
43
43
44
44
Nejprve věnujte pozornost bezpečnostním pokynům » strana 7, Důležitá upozornění.
Během párování a spojování může telefon vyžadovat potvrzení Bluetooth®
profilů (např. povolení importu kontaktu, povolení profilu MAP nebo připojení
Bluetooth® přehrávače atp.). Sledujte tedy displej Vašeho telefonu a potvrďte
případnou žádost.
Pokud má párovaný telefon více SIM karet, spáruje se s přístrojem primární SIM

karta telefonu.
Funkce in-band ringing umožňuje využít pro vyzvánění vyzváněcí tón telefonu.
Tuto funkci podporují pouze některé telefony.
Komunikace
41
Způsob párování se liší podle toho, kolik je s přístrojem spojených telefonů.
POZOR
Přístroj může při párování vyžadovat potvrzení některých funkcí na telefonu. Spárování telefonu proto neprovádějte během jízdy - hrozí nebezpečí
nehody!
Poznámka
Během procesu spárování je možné zvolit v telefonu pamatování si hesla pro
příští automatické spojení1).
■ Během procesu spárování některé telefony žádají o potvrzení připojení Bluetooth® profilu A2DP, resp. AVRCP.
■ Maximální počet spárovaných telefonů je 20. Spárováním nového telefonu po
dosažení maximálního počtu se automaticky nahradí nejdéle nepoužívaný spárovaný telefon.
■
Nejprve si přečtěte a věnujte pozornost
na straně 42.
Aby bylo možné spojit telefon s přístrojem, je třeba obě zařízení vzájemně spárovat.
Podmínky pro úspěšné spárování.
Zapnuté zapalování.
Zapnutá funkce Bluetooth® přístroje » strana 21 a telefonu.
Zapnutá viditelnost přístroje » strana 21 a telefonu.
Zapnutá viditelnost telefonu.
Telefon je v dosahu Bluetooth® signálu přístroje.
Telefon je přístrojem podporován






Spárování je možné provést jak z přístroje, tak z telefonu.
Poznámka
Dostupné aktualizace pro Bluetooth® přístroje a informace o podpoře telefonů
naleznete na internetových stránkách ŠKODA www.infotainment.skoda-auto.com.
1)
Tuto funkci podporují pouze některé telefony.
42
Seznámení s přístrojem
Nejprve si přečtěte a věnujte pozornost
› Stiskněte

na straně 42.
.
Na displeji přístroje se zobrazí hlášení Vyhledejte a připojte mobilní telefon.
a následující nabídka funkčních tlačítek.
› Hledat telefon - vyhledávání dostupných telefonů se zapnutou funkcí Bluetooth® a viditelností
›  - otevření nabídky nastavení » strana 40, Nastavení
Po stisknutí funkčního tlačítka Hledat telefon se zahájí vyhledávání dostupných zařízení. Přibližně po 30 s se zobrazí seznam nalezených zařízení, který se
postupně aktualizuje až do 1 min od začátku vyhledávání.
› Pokud nechcete čekat na zobrazení seznamu, stiskněte funkční tlačítko Výsledky.
Podmínky pro spárování

Spárování - žádný spojený telefon

› V seznamu dostupných telefonů zvolte požadovaný telefon.
› Potvrďte spárování » strana 44.
Po potvrzení spárování se telefon spojí s přístrojem jako hlavní telefon » strana 39.
Spárování - jeden spojený telefon

Nejprve si přečtěte a věnujte pozornost
na straně 42.
› V nabídce Telefon stiskněte funkční tlačítko
B » obr. 22 na straně 38 s názvem hlavního telefonu.
› V seznamu spárovaných telefonů stiskněte funkční tlačítko Hledat telefon.
Zahájí se vyhledávání dostupných zařízení. Přibližně po 30 s se zobrazí seznam
nalezených zařízení, který se postupně aktualizuje až do 1 min od začátku vyhledávání.
› Pokud nechcete čekat na zobrazení seznamu, stiskněte funkční tlačítko Výsledky.
› V seznamu dostupných zařízení zvolte požadovaný telefon.
Na displeji přístroje se zobrazí Zvolte, zda chcete nahradit hlavní telefon ...
nebo zda chcete přidat ... jako doplňkový telefon. s následující nabídkou.

› Zrušit - ukončení spárování
› Nahradit - spárování a nahrazení hlavního telefonu
› Přidat - spárování jako doplňkový telefon
› Potvrďte spárování » strana 44.
Po potvrzení spárování se telefon s přístrojem spojí.
Nejprve si přečtěte a věnujte pozornost
na straně 42.
Telefon je možné vyhledat a následně spárovat také některým z následujících
způsobů.
› Stiskněte funkční tlačítko  → Bluetooth → Volba telefonu → Hledat tele-
Spárování - dva spojené telefony

Spárování - další možnosti vyhledání telefonu

fon → Výsledky a zvolte požadovaný telefon.
Nejprve si přečtěte a věnujte pozornost
› V nabídce Telefon stiskněte funkční tlačítko
na straně 42.
B » obr. 22 na straně 38 s ná-
zvem hlavního telefonu.
› V seznamu spárovaných zařízení stiskněte funkční tlačítko Hledat telefon.
Zahájí se vyhledávání dostupných zařízení. Přibližně po 30 s se zobrazí seznam
nalezených zařízení, který se postupně aktualizuje až do 1 min od začátku vyhledávání.
› Pokud nechcete čekat na zobrazení seznamu, stiskněte funkční tlačítko Výsledky.
› V seznamu dostupných telefonů zvolte požadovaný telefon.
Na displeji přístroje se zobrazí ... nelze připojit. Zvolte, zda chcete nahradit
hlavní telefon ... nebo doplňkový telefon .... s následující nabídkou.
› Stiskněte funkční tlačítko  → Bluetooth → Hledat zařízení → Výsledky,
zvolte požadovaný telefon a vyberte Bluetooth® profil spojení » strana 40.
› Stiskněte funkční tlačítko  → Bluetooth → Spárovaná zařízení → Hledat
(toto funkční tlačítko je dostupné, pokud s přístrojem není spojen žádný telefon).
Po vyhledání a zvolení požadovaného telefonu, resp. Bluetooth® profilu zvolte
v závislosti na počtu spojených telefonů, zda telefon připojit jako hlavní nebo
doplňkový a potvrďte spárování » strana 44.
Spárovaní telefonu s přístrojem

Nejprve si přečtěte a věnujte pozornost
na straně 42.
Při párování z telefonu se řiďte návodem k obsluze telefonu.
› Zrušit - ukončení spárování
› Hlav. telefon - nahrazení hlavního telefonu
› Dopl. telefon - nahrazení doplňkového telefonu
› V telefonu nechte vyhledat dostupná Bluetooth® zařízení.
› V seznamu nalezených zařízení vyberte jednotku přístroje .
Pokud se snažíte nahradit telefon, který je s přístrojem spojen pomocí audio
Bluetooth® profilu A2DP, resp. AVRCP na displeji přístroje se zobrazí Jsou již
připojena 2 zařízení. Odpojte alespoň jedno z těchto zařízení, abyste mohli
připojit: ....
Na pozici .... se zobrazují poslední čtyři symboly identifikačního čísla vozidla
(VIN).
Bluetooth®
Pro vytvoření spojení je nutné odpojit audio
profil A2DP, resp.
AVRCP » strana 40, nebo vybrat a nahradit druhý telefon, který není pomocí
audio profilu připojen.
› Opakujte spárování výběrem telefonu ze seznamu nalezených zařízení.
› Potvrďte spárování » strana 44.
Po potvrzení spárování se telefon s přístrojem spojí.
1)
1)
Jednotka přístroje se na připojovaném telefonu zobrazuje jako SKODA BT .... .
Název jednotky přístroje je možné změnit » strana 21.
Během navazování spojení se na displeji přístroje zobrazí ... Chcete vytvořit
spojení? a následující funkční tlačítka.
› Vytvořit - potvrzení procesu párování.
› Zrušit - ukončení procesu párovaní.
Pokud s přístrojem není žádný aktivně spojený telefon, telefon se spojí jako
hlavní telefon » strana 39.

Název přístroje zjistíte v nastavení Bluetooth® » strana 21.
Komunikace
43
Pokud je s přístrojem aktivně spojený jeden telefon, telefon se spojí jako doplňkový telefon.
Pokud jsou s přístrojem aktivně spojeny dva telefony (hlavní a doplňkový), dojde pouze ke spárování telefonu, ale telefon se s přístrojem nespojí.
› Potvrďte spárování » strana 44, Potvrzení spárování z telefonu.
Po úspěšném spojení se zobrazí nabídka Telefon » obr. 22 na straně 38.
Pokud byl volný Bluetooth® profil A2DP, resp. AVRCP1), telefon se k přístroji automaticky připojí jako Bluetooth® přehrávač » strana 32.
Potvrzení spárování

Nejprve si přečtěte a věnujte pozornost
› Na přístroji i v telefonu potvrďte během 30 s 6místný PIN kód zobrazený na
displeji přístroje a telefonu.
nebo
› V telefonu potvrďte žádost o spojení.
› V telefonu zadejte během 30 s 4místný PIN kód zobrazený na displeji přístro-
je2).
› Případně potvrďte v telefonu žádost o potvrzení připojení dalších Bluetooth®
profilů.
Potvrzení spárování z telefonu
V závislosti na verzi Bluetooth® telefonu potvrďte spárování jedním z následujících způsobů.
› Na přístroji i v telefonu potvrďte během 30 s 6místný PIN kód zobrazený na
displeji přístroje a telefonu.
Případně zvolte v telefonu možnost automatického spojování telefonu s přístrojem3).
nebo
1)
3)
A2DP, resp. AVRCP jsou Bluetooth® profily podporující multimediální funkce.
Zadávání a potvrzování PIN kódu není během jízdy možné.
Pro úspěšné automatické připojení je u některých telefonů nutné spojení s přístrojem nastavit jako autorizované. Pokud toto není nastaveno, tak telefon vyžaduje při každém připojení potvrzení od uživatele.
44
Seznámení s přístrojem
2)
profilů.
Smazání telefonu ze seznamu spárovaných zařízení

Nejprve si přečtěte a věnujte pozornost
na straně 42.
› V nabídce Telefon stiskněte funkční tlačítko  → Bluetooth → Spárovaná
zařízení.
Zobrazí se seznam spárovaných zařízení a následující funkční tlačítka.
na straně 42.
Potvrzení spárování z přístroje
V závislosti na verzi Bluetooth® telefonu potvrďte spárování jedním z následujících způsobů.
2)
› V přístroji zadejte 4 - 16místný PIN kód.
› V telefonu zadejte během 30 s PIN kód zadaný na displeji přístroje .
› Případně potvrďte v telefonu žádost o potvrzení připojení dalších Bluetooth®
› Smazat vše - smazaní všech telefonů v seznamu spárovaných zařízení
›  - smazání požadovaného telefonu
Po zvolení některého z funkčních tlačítek se zobrazí následující funkční tlačítka.
› Smazat - potvrzení smazání
› Zrušit - zrušení smazání
Spojení

Úvod k tématu
V této kapitole najdete informace k těmto tématům:
Spojení - žádný spojený telefon
Spojení - jeden spojený telefon
Spojení - dva spojené telefony
Spojení - další možnosti vyhledání telefonu
Ukončení spojení
45
45
45
45
45
Pokud už je požadovaný telefon s přístrojem spárován, postupujte následujícím způsobem pro jeho spojení s přístrojem.
Zkontrolujte, zda jsou splněny podmínky pro úspěšné spárování a spojení telefonu s přístrojem » strana 42, Podmínky pro spárování.
Na displeji přístroje se zobrazí ... nelze připojit. Zvolte, zda chcete nahradit
hlavní telefon ... nebo doplňkový telefon .... s následující nabídkou.
Spojení - žádný spojený telefon
Po stisknutí  se na displeji přístroje zobrazí Vyhledejte a připojte mobilní
telefon. a následující nabídka funkčních tlačítek.
› Hledat telefon - vyhledávání dostupných zařízení
›  - otevření nabídky nastavení » strana 40, Nastavení
Po stisknutí funkčního tlačítka Hledat telefon se zahájí vyhledávání dostupných zařízení. Přibližně po 30 s se zobrazí seznam nalezených zařízení, který se
postupně aktualizuje až do 1 min od začátku vyhledávání.
› Zrušit - ukončení spojování
› Hlav. telefon - spojení a nahrazení hlavního telefonu
› Dopl. telefon - spojení a nahrazení doplňkového telefonu
Pokud se snažíte nahradit telefon, který je s přístrojem spojen pomocí audio
Bluetooth® profilu A2DP, resp. AVRCP na displeji přístroje se zobrazí Jsou již
připojena 2 zařízení. Odpojte alespoň jedno z těchto zařízení, abyste mohli
připojit: ....
› Stiskněte funkční tlačítko Výsledky, pokud nechcete čekat na zobrazení sez-
Pro vytvoření spojení je nutné odpojit audio Bluetooth® profil A2DP, resp.
AVRCP » strana 40, nebo vybrat a nahradit druhý telefon, který není pomocí
audio profilu připojen.
Zvolený telefon se s přístrojem spojí jako hlavní telefon » strana 39.
› Opakujte spojení výběrem telefonu ze seznamu nalezených zařízení.
namu.
› V seznamu dostupných telefonů zvolte již dříve spárovaný telefon.
Telefon se s přístrojem spojí.
Spojení - jeden spojený telefon
› V nabídce Telefon stiskněte tlačítko
B » obr. 22 na straně 38 s názvem hlavního telefonu.
› V seznamu spárovaných telefonů zvolte požadovaný telefon nebo stiskněte
funkční tlačítko Hledat telefon, pokud se požadovaný telefon v seznamu nenachází a následně ze seznamu nalezených zařízení zvolte požadovaný telefon.
Na displeji přístroje se zobrazí Zvolte, zda chcete nahradit hlavní telefon ...
nebo zda chcete přidat ... jako doplňkový telefon. a následující funkční tlačítka.
› Zrušit - ukončení spojování
› Nahradit - spojení a nahrazení hlavního telefonu
› Přidat - spojení jako doplňkový telefon
Spojení - další možnosti vyhledání telefonu
Telefon je možné vyhledat z dostupných spárovaných telefonů některým z následujících způsobů.
› Stiskněte funkční tlačítko  → Bluetooth → Volba telefonu a zvolte požadovaný telefon.
› Stiskněte funkční tlačítko  → Bluetooth → Hledat zařízení → Výsledky,
zvolte požadovaný telefon a vyberte Bluetooth® profil spojení » strana 40.
› Stiskněte funkční tlačítko  → Bluetooth → Spárovaná zařízení, zvolte požadovaný telefon a vyberte Bluetooth® profil spojení » strana 40.
Po vyhledání a zvolení požadovaného telefonu, resp. Bluetooth® profilu zvolte
v závislosti na počtu spojených telefonů, zda telefon připojit jako hlavní nebo
doplňkový.
Telefon se s přístrojem spojí.
Ukončení spojení
Spojení - dva spojené telefony
› V nabídce Telefon stiskněte tlačítko
B » obr. 22 na straně 38 s názvem hlav-
Spojení telefonu s přístrojem je možné ukončit některým z následujících způsobů.
ního telefonu.
› Vytažením klíče ze spínací skříňky (u vozidel vybavených startovacím tlačít-
funkční tlačítko Hledat telefon, pokud se požadovaný telefon v seznamu nenachází a následně ze seznamu nalezených zařízení zvolte požadovaný telefon.
› Vypnutím Bluetooth® v přístroji » strana 21, Nastavení Bluetooth®.
› Vypnutím Bluetooth® v telefonu.
› Ukončením spojení v telefonu.
› V seznamu spárovaných telefonů zvolte požadovaný telefon nebo stiskněte
kem při vypnutí zapalování a otevření dveří řidiče).
Komunikace

45
› Odstraněním telefonu ze seznamu spárovaných zařízení » strana 44, Smazá-
ní telefonu ze seznamu spárovaných zařízení.
› Rozpojením Bluetooth® profilu HFP » strana 40, Bluetooth® profily spojení.
› Vypnutím připojeného telefonu.
› Vzdálením telefonu z dosahu Bluetooth® signálu.
Pokud je s přístrojem spojený telefon a vypnete přístroj, spojení s telefonem se
nepřeruší. Spojení se přeruší až po vypnutí zapalování (u vozidel vybavených
startovacím tlačítkem po vypnutí zapalování a otevření dveří řidiče).
Zadávací řádek
Mazání znaků v zadávacím řádku
Vytočení/vložení telefonního čísla
Vytočení/vložení zadaného telefonního čísla s předvolbou1)
Havar. volání - Vytočení čísla asistenční služby2)
Infor. volání - Vytočení čísla informační služby2)
Hl. schránka - Vytočení čísla hlasové schránky » strana 40
Zadání telefonního čísla
Telefonní číslo se do zadávacího řádku zadává postupně stisknutím funkčních
tlačítek s číslem.
Volba telefonního čísla

A






Úvod k tématu
Vytočte zadané telefonní číslo některým z následujících způsobů.
V této kapitole najdete informace k těmto tématům:
46
47
48
49
Přímé zadání telefonního čísla
Seznam telefonních kontaktů
Tlačítka rychlé volby telefonního čísla
Seznamy volání
Nejprve věnujte pozornost bezpečnostním pokynům » strana 7.
Přímé zadání telefonního čísla
Obr. 24
Přímé zadání telefonního čísla
› Stiskněte funkční tlačítko  - zahájí se vytáčení.
› Stiskněte funkční tlačítko  - zahájí se vytáčení s předvolbou.
Vložení naposledy volaného telefonního čísla
Pokud není zadaný žádný znak telefonního čísla, po stisknutí funkčního tlačítka , resp.  se do zadávacího řádku vloží poslední volané číslo.
Vytočte zadané telefonní číslo některým z následujících způsobů.
› Stiskněte funkční tlačítko  - zahájí se vytáčení.
› Stiskněte funkční tlačítko  - zahájí se vytáčení s předvolbou.
Vyhledání kontaktu ze seznamu
Zadávací obrazovka » obr. 24 funguje zároveň jako alfanumerická klávesnice
pro vyhledání kontaktu v telefonním seznamu.
Pokud se např. zadají číslice 32, zobrazí se kontakty obsahující posloupnost
písmen DA, FA, EB apod.
› V nabídce Telefon stiskněte funkční tlačítko .
Zobrazí se nabídka pro zadání telefonního čísla » obr. 24.
1)
2)
Funkční tlačítko předvolby je zobrazeno, pouze pokud je funkce předvolby aktivní » strana 40, Nastavení.
Funkční tlačítko je dostupné pouze pro některé země.
46
Seznámení s přístrojem
Na pravé straně vedle numerické klávesnice se zobrazí seznam kontaktů nalezených v adresáři podle zadaných písmen. Stisknutím příslušného funkčního
tlačítka kontaktu se zahájí vytáčení, resp. pokud kontakt obsahuje více telefonních čísel, otevřou se detaily kontaktu.

Vložení předvolby
Vložení předvolby do zadávacího řádku je možné provést některým z následujících způsobů.
› Zadejte znaky nebo čísla předvolby (např.  nebo 00 apod.).
› Zadejte telefonní číslo a stiskněte funkční tlačítko  (zahájí se vytáčení
s předvolbou).
Seznam telefonních kontaktů
Předvolbu lze použít např. pro mezinárodní hovor, telefonní hovor pomocí virtuálního poskytovatele telefonních služeb, rozlišení pracovních hovorů od soukromých apod.
Pokud číslo kontaktu obsahuje předvolbu, stisknutím funkčního tlačítka  se
před číslo vloží další předvolba a zahájí se vytáčení. Telefonní číslo v tu chvíli
obsahuje dvě předvolby a k navázání telefonního hovoru nedojde.
Volání asistenční a informační služby
› Stiskněte funkční tlačítko  Havar. volání, vytočí se číslo asistenční služby.
Asistenční službu volejte v případě poruchy Vašeho vozidla.
› Stiskněte funkční tlačítko  Infor. volání, vytočí se číslo informační služby.
Informační službu volejte, pokud potřebujete informace o produktech
a službách ŠKODA.
Asistenční a informační služby nejsou zpoplatněny. Bude pouze účtován telefonní hovor dle tarifu Vašeho poskytovatele telefonních služeb.
Obr. 25 Seznam telefonních kontaktů / Detaily kontaktu
Zobrazení seznamu telefonních kontaktů
› V nabídce Telefon stiskněte funkční tlačítko  - zobrazí se seznam telefonních kontaktů » obr. 25 - .
V telefonním seznamu přístroje je k dispozici až 2000 volných míst pro importované telefonní kontakty. Každý kontakt může obsahovat max. 5 telefonních
čísel, z nichž 1000 kontaktů může obsahovat obrázek přiřazený ke kontaktu.
Seznam telefonních kontaktů je možné vyvolat i během probíhajícího hovoru.
Pokud telefonní hovor s asistenční, resp. informační službou nelze uskutečnit,
kontaktujte servisního partnera ŠKODA.
Volání kontaktu
› Stiskněte funkční tlačítko některého ze zobrazených kontaktů » obr. 25 - ,
zahájí se vytáčení.
Telefonní čísla služeb jsou nastavena z výroby podle země určení. Pokud chcete nastavená čísla změnit, kontaktujte servisního partnera ŠKODA.
Pokud kontakt obsahuje více telefonních čísel, zobrazí se po stisknutí funkčního tlačítka kontaktu nabídka telefonních čísel přiřazených k tomuto kontaktu.
› Stiskněte funkční tlačítko některého ze zobrazených telefonních čísel, zahájí
se vytáčení.
Detaily kontaktu
› Stiskněte funkční tlačítko  v seznamu telefonních kontaktů » obr. 25 - ,
zobrazí se detaily kontaktu » obr. 25 - .
V detailech kontaktu je možné stisknutím některého funkčního tlačítka s telefonním číslem zahájit vytáčení nebo zvolit některou z následujících funkcí.
›  Přečíst jméno kontaktu - přečtení jména kontaktu generovaným hlasem
přístroje
Komunikace

47
›  - otevření nabídky pro odeslání textové zprávy (SMS) » strana 51
›  - zahájení vytáčení s předvolbou (symbol se zobrazí pouze pokud je aktivní
Během aktualizace je k dispozici seznam uložený po poslední dokončené aktualizaci. Nově uložená telefonní čísla se zobrazí až po ukončení aktualizace.
›  - otevření nabídky pro úpravu telefonního čísla kontaktu před vytočením
›  - zahájení navigování k adrese kontaktu » strana 64, Potvrzení cíle
Aktualizaci je možné provést manuálně stisknutím funkčního tlačítka Import.
kontakty » strana 40, Nastavení.
Hledání kontaktu
› Stiskněte funkční tlačítko 1 » obr. 25 - , otevře se zadávací klávesnice pro
vyhledávání kontaktu v telefonním seznamu » strana 11, Alfanumerická klávesnice.
› Vyhledejte kontakt v seznamu importovaných telefonních kontaktů.
› Stiskněte funkční tlačítko vyhledaného kontaktu, zahájí se vytáčení. Pokud
kontakt obsahuje více telefonních čísel, otevřou se detaily kontaktu.
Poznámka
Seznam kontaktů je platný pro hlavní telefon. Pokud přijmete příchozí hovor
prostřednictvím doplňkového telefonu a číslo volajícího je v seznamu kontaktů
hlavního telefonu, zobrazí se místo telefonního čísla volajícího jeho detaily (např. jméno, obrázek atd.)
Nahrání seznamu
Po prvním spojení hlavního telefonu s přístrojem začne přístroj importovat seznam telefonních kontaktů z telefonu a ze SIM karty2) do paměti přístroje3).
V závislosti na počtu kontaktů, obrázků a typu telefonu může tento proces trvat i několik minut.
Funkční tlačítka rychlé volby D » obr. 22 na straně 38 umožňují okamžité vytočení předem přiřazeného telefonního čísla.
1)
funkce předvolby v nastavení)
Počet importovaných kontaktů je možné ověřit v položce Import. kontakty
» strana 40, Nastavení.
Během importu se zobrazují čísla xxxx/yyyy, která znamenají počet aktuálně
importovaných kontaktů do paměti přístroje / počet kontaktů v telefonu.
Pokud seznam telefonních kontaktů importovaný z telefonu dosáhne počtu
2000 kontaktů, nahrávání se ukončí a na displeji se zobrazí hlášení Kontakty
nebyly kompletně naimportovány. K dispozici budou pouze již nahrané kontakty.
V závislosti na telefonu se zároveň k prvním 1000 kontaktům importují i obrázky kontaktů.
Tlačítka rychlé volby telefonního čísla
K dispozici je 10 funkčních tlačítek rychlé volby ve dvou paměťových skupinách.
Přiřazení telefonního čísla
› V nabídce Telefon stiskněte neobsazené funkční tlačítko rychlé volby
D » obr. 22 na straně 38.
nebo
› V nabídce  → Uživatelský profil → Správa oblíbených stiskněte neobsazené funkční tlačítko rychlé volby.
Otevře se telefonní seznam.
› Stiskněte funkční tlačítko požadovaného kontaktu, případně jednoho z telefonních čísel kontaktu.
Zvolené telefonní číslo se přiřadí k funkčnímu tlačítku rychlé volby.
Vytáčení přiřazeného telefonního čísla
Pokud při nahrávání seznamu dojde k chybě, zobrazí se na displeji hlášení Import neúspěšný. Zopakujte znovu a zkontrolujte, zda zařízení BT ... umožňuje
spojení.
› Stiskněte požadované funkční tlačítko rychlé volby telefonního čísla
Aktualizace seznamu
Při každém dalším spojení telefonu s přístrojem již proběhne pouze aktualizace
seznamu telefonních kontaktů.
Změna přiřazeného telefonního čísla
› Přidržte obsazené funkční tlačítko rychlé volby D » obr. 22 na straně 38.
1)
2)
3)
Symbol se zobrazí u telefonů spojených pomocí profilu MAP.
U některých telefonů není nahrávání kontaktů ze SIM karty podporováno.
U některých telefonů je požadováno potvrzení importu kontaktů do přístroje.
48
Seznámení s přístrojem
D » obr. 22 na straně 38.
Otevře se telefonní seznam.

› Stiskněte funkční tlačítko požadovaného kontaktu, případně jednoho z telefonních čísel kontaktu.
Zvolené telefonní číslo se přiřadí k funkčnímu tlačítku rychlé volby.
Odstranění telefonního čísla
› Stiskněte funkční tlačítko  → Uživatelský profil → Správa oblíbených.
› Stiskněte funkční tlačítko  Smazat vše pro smazání všech tlačítek rychlé
 Zahájení vytáčení zvoleného telefonního čísla kontaktu s předvolbou (symbol se zobrazí pouze pokud je aktivní funkce předvolby v nastavení)
 Úprava telefonního čísla před vytočením
 Zobrazení detailů telefonního kontaktu » strana 47, Seznam telefonních
kontaktů
Po každém volání se seznam aktualizuje.
volby a následně se zobrazí Chcete opravdu smazat všechny oblíbené?.
nebo
Telefonní funkce
› Stiskněte obsazené funkční tlačítko rychlé volby

D » obr. 22 na straně 38 
pro smazání zvolené rychlé volby a následně se zobrazí Smazat oblíbený
„...“?.
Úvod k tématu
V této kapitole najdete informace k těmto tématům:
49
50
Smazání potvrďte nebo zrušte stisknutím některého funkčního tlačítka z následující nabídky.
Telefonní hovor
Konference
› Smazat vše / Smazat - potvrzení smazání
› Zrušit - zrušení smazání
Nejprve věnujte pozornost bezpečnostním pokynům » strana 7, Důležitá upozornění.
V této kapitole najdete popis ovládání funkcí telefonního nebo konferenčního
hovoru
Seznamy volání
Obr. 26
Seznam volání
Telefonní hovor
V závislosti na kontextu telefonního hovoru je možné zvolit následující funkci.
Odchozí hovor
Tuto funkci podporuje pouze hlavní telefon.
Během vytáčení telefonního čísla se na displeji přístroje zobrazuje telefonní
číslo nebo název kontaktu a je možné zvolit následující funkce.
› V nabídce Telefon stiskněte funkční tlačítko .
Zobrazí se seznam volání.
Popis funkčních tlačítek
A Otevření seznamu volání
› Vše - Seznam všech volání (max. 120 volání)
› Nepřij. hovory - Seznam zmeškaných hovorů (max. 40 volání)
› Volaná čísla - Seznam volaných čísel (max. 40 volání)
› Přijaté hovory - Seznam přijatých hovorů (max. 40 volání)
 Zahájení vytáčení telefonního čísla zvoleného kontaktu

Ukončení vytáčení
Příchozí hovor
Tuto funkci podporuje hlavní i doplňkový telefon.
Během příchozího hovoru se na displeji přístroje zobrazuje telefonní číslo volajícího nebo název kontaktu a je možné zvolit následující funkce.



Přijmutí příchozího hovoru
Ztišení vyzvánění
Obnovení vyzvánění

Komunikace
49


Odmítnutí příchozího hovoru
Zobrazení detailu volajícího1)
Probíhající hovor
Tuto funkci podporuje hlavní i doplňkový telefon.
Během probíhajícího hovoru se na displeji zobrazuje telefonní číslo nebo název
kontaktu a délka hovoru a je možné v závislosti na kontextu zvolit následující
funkce.






Přidržení hovoru
Návrat do přidrženého hovoru
Vypnutí mikrofonu
Zapnutí mikrofonu
Ukončení hovoru
Zobrazení detailu volajícího1)
Během probíhajícího hovoru je možné stisknutím funkčního tlačítka  vyvolat
odeslání tónové volby (DTMF).
Přepnutí hovoru do telefonu, resp. zpět do přístroje
Během probíhajícího telefonního hovoru je možné přepínat hovor do telefonu
a zpět do přístroje.
› Stiskněte funkční tlačítko  → Handsfree .
Telefonní hovor se přepne do telefonu.
› Stiskněte funkční tlačítko  → Handsfree .
nebo
› V nabídce Telefon stiskněte funkční tlačítko .
Telefonní hovor se přepne zpět do přístroje.
Konference
Konference je společný telefonní hovor minimálně tří a maximálně šesti účastníků.
Zahájení konference / Připojení dalšího účastníka
› Při probíhajícím hovoru, resp. konferenci uskutečněte další hovor.
1)
2)
Tlačítko je funkční, pouze pokud je kontakt uložen v telefonním seznamu.
Tuto funkci podporují pouze některé telefony.
50
Seznámení s přístrojem
nebo
› Přijměte nový příchozí hovor stisknutím funkčního tlačítka .
› Pro zahájení konference stiskněte funkční tlačítko .
Probíhající konference
Během probíhajícího konferenčního hovoru se na displeji zobrazuje délka hovoru a je možné v závislosti na kontextu zvolit následující funkce.






Přidržení konference - dočasné opuštění konference (konference na pozadí pokračuje)
Návrat do přidržené konference
Vypnutí mikrofonu
Zapnutí mikrofonu
Ukončení konference
Zobrazení detailu konference
Detaily konference
Během probíhající konference stiskněte funkční tlačítko detailů konference ,
zobrazí se seznam ostatních účastníků konference a je možné v závislosti na
typu telefonu zvolit následující funkce.



Zobrazení detailu účastníka
Hovor s účastníkem mimo konferenci
Ukončení hovoru s účastníkem konference
Textové zprávy (SMS)

Úvod k tématu
V této kapitole najdete informace k těmto tématům:
Hlavní nabídka
Nová textová zpráva
Přijatá textová zpráva
51
51
52
Nejprve věnujte pozornost bezpečnostním pokynům » strana 7, Důležitá upozornění.
Přístroj umožňuje zobrazovat a odesílat textové zprávy, pokud je telefon
s přístrojem spojen pomocí Bluetooth® profilu MAP2).

Profil MAP se připojuje při spojování přístroje s telefonem pomocí Bluetooth®
profilu HFP.
Nová textová zpráva
Zprávu je možné nechat si přístrojem přečíst.
Pro rychlé odpovědi je možné použít v přístroji uložené krátké zprávy (tzv. šablony).
Hlavní nabídka
Obr. 27
Hlavní nabídka textových zpráv
Obr. 28 Zadání textové zprávy / Náhled textové zprávy
Otevření nabídky textových zpráv
› V nabídce Telefon stiskněte funkční tlačítko .
Zobrazí se nabídka textových zpráv » obr. 27.
V závislosti na připojeném telefonu se mohou zobrazit jen některá funkční tlačítka z následující nabídky.






1
Nová zpráva - vytvoření a odesílání zprávy » strana 51, Nová textová
zpráva
Přijaté zprávy - otevření seznamu přijatých zpráv » strana 52, Přijatá textová zpráva
Odeslané - otevření seznamu odeslaných zpráv
Zprávy k odeslání - otevření seznamu zpráv připravených k odeslání
Koncepty - otevření seznamu konceptů (rozpracovaných zpráv)
Smazané - otevření seznamu smazaných zpráv
Otevření seznamu krátkých zpráv pro rychlou odpověď (tzv. šablon)
Obr. 29 Seznam kontaktů / Seznam příjemců
Zadání textové zprávy
› V nabídce Telefon stiskněte funkční tlačítko  →  Nová zpráva » obr. 27 na
straně 51.
Otevře se alfanumerická klávesnice pro zadávání » obr. 28 - .
› Napište text textové zprávy.
Počet zadaných znaků se zobrazuje ve funkčním tlačítku  » obr. 28 - .
Jedna zpráva může obsahovat max. 70 znaků včetně mezer. Pokud zadáte více
znaků, bude text rozdělen do více zpráv. Max. počet zadaných znaků je 440.
› Stiskněte funkční tlačítko .
Ukončí se zadávání textu zprávy a otevře se náhled zprávy » obr. 28 -  s následující nabídkou funkčních tlačítek.
Komunikace
51

Náhled textové zprávy
Po otevření náhledu zprávy » obr. 28 -  můžete zvolit následující funkce.
Přijatá zpráva
Informaci o nové zprávě přístroj zobrazí následujícím způsobem.
 Přečtení textu generovaným hlasem přístroje
 Uložení textu jako koncept1)
 Otevření seznamu šablon s možností nahrazení napsaného textu zvolenou
šablonou
 Otevření seznamu kontaktů
› Symbolem  ve stavovém řádku.
› V nabídce Telefon číslem ve funkčním tlačítku  » obr. 22 na straně 38
Pokud v náhledu zprávy stisknete oblast s napsaným textem, je možné textovou zprávu editovat.
Seznam kontaktů / Seznam příjemců
Po otevření seznamu kontaktů » obr. 29 -  můžete zvolit následující funkce.
 Přidání telefonního čísla do seznamu příjemců2)
1 Hledat - otevření alfanumerické klávesnice pro vyhledávání » strana 11 (vyhledejte kontakt2))
 Zadání telefonního čísla
 Návrat do náhledu textové zprávy.
Po výběru čísla kontaktu nebo zadání telefonního čísla se na displeji přístroje
zobrazí seznam příjemců » obr. 29 - .
Můžete zvolit následující funkce stisknutím některého funkčního tlačítka.
 Zobrazení seznamu kontaktů s možností přidání/odebrání dalších příjemců
textové zprávy pomocí „zatrhávacího políčka“
 Odstranění zvoleného kontaktu ze seznamu příjemců
 Návrat do náhledu textové zprávy » obr. 28 - 
Odeslání textové zprávy
› Stiskněte funkční tlačítko  » obr. 29 - , textová zpráva se odešle všem
v seznamu příjemců.
Přijatá textová zpráva
V závislosti na typu připojeného telefonu je možné číst nebo si nechat přístrojem přečíst přijaté textové zprávy.
1)
2)
Tuto funkci podporují pouze některé telefony.
Pokud kontakt obsahuje více telefonních čísel, po stisknutí funkčního tlačítka kontaktu se otevře nabídka s telefonními čísly kontaktu.
52
Seznámení s přístrojem
Otevření seznamu přijatých zpráv
› V nabídce Telefon stiskněte funkční tlačítko  →  Přijaté zprávy.
Otevře se seznam přijatých zpráv.
Zvolením některé zprávy ze seznamu se zobrazí obsah textové zprávy s následující nabídkou funkčních tlačítek.
 - přečtení textu generovaným hlasem přístroje
 - otevření nabídky dalších možností
■ Odpovědět šablonou - odpověď pomocí šablony
■ Zobrazit čísla - rozpoznání telefonních čísel ve zprávě včetně čísla kontaktu (rozpoznaná čísla je možné přímo vytočit, příp. upravit před vytočením
nebo na ně odeslat textovou zprávu)
■  - otevření seznamu kontaktů pro přeposlání zprávy
■  - odpověď odesílateli pomocí zprávy
■
■
MirrorLink™

Úvod k tématu
V této kapitole najdete informace k těmto tématům:
Podmínky spojení
Spuštění funkce
Obsluha
Nastavení
Problémy s funkcí
53
53
53
54
54
Nejprve věnujte pozornost bezpečnostním pokynům » strana 7, Důležitá upozornění.
MirrorLink™ je funkce určená k obsluze některých aplikací nainstalovaných
v komunikačním zařízení (např. telefonu, dále jen zařízení) pomocí přístroje.

Funkce umožňuje obsluhovat pouze aplikace, které jsou pro ni speciálně vyvíjeny a certifikovány. Z důvodu bezpečnosti je možné některé aplikace během
jízdy obsluhovat v omezené míře nebo vůbec (funkční tlačítka aplikací nebudou
aktivní).
POZOR
■ Na kryty modulů airbagu nebo do jejich bezprostřední blízkosti nesmíte
montovat žádné díly, např. držák na telefon apod.
■ Nikdy nenechávejte komunikační zařízení ležet v oblasti rozpínání airbagů, volně na sedadle, přístrojové desce nebo jiném místě, ze kterého by
mohlo být při náhlém brzdění, nehodě nebo nárazu vymrštěno - hrozí nebezpečí poranění. K jeho bezpečnému uložení použijte odkládací schránky
s víkem, případně držák multimédií » návod k obsluze vozidla, kapitola Přeprava a praktická výbava.
UPOZORNĚNÍ
MirrorLink™ aplikace využívající mobilní datové spojení jsou závislé na kvalitě
pokrytí signálem Vašeho poskytovatele telefonních služeb. ŠKODA nenese odpovědnost za objem přenesených dat.
■ Intenzivní používání funkce MirrorLink™ a s tím spojená práce s aplikacemi
(např. GPS, mobilní data, naplno podsvícený displej apod.) může vést k vybíjení
baterie spojeného zařízení.
■
Spuštění funkce

Nejprve si přečtěte a věnujte pozornost
› Stiskněte

a
na straně 53.
→ ™ → Výběr.
Zobrazí se seznam zařízení připojených do vstupu USB.
› Vyberte zařízení podporující funkci MirrorLink™.
Pokud odpojíte zařízení od USB kabelu a nevypnete zapalování, při opětovném
připojení se zařízení s přístrojem automaticky spojí.
Poznámka
Pokud je zařízení spojeno pomocí funkce MirrorLink™, není možné jej používat jako USB zdroj zvuku v nabídce Média.
■ Seznam dostupných zařízení a aplikací podporujících funkci MirrorLink™ naleznete na internetových stránkách ŠKODA www.infotainment.skoda-auto.com.
■
Obsluha
Podmínky spojení

Nejprve si přečtěte a věnujte pozornost
a
na straně 53.
Spojení mezi zařízením a přístrojem pomocí funkce MirrorLink™ bude funkční
při splnění následujících podmínek.




Zapnuté zapalování.
Zařízení podporuje funkci MirrorLink™ a jsou v něm nainstalované aplikace
podporující tuto funkci.
Displej zařízení je odemčený.
Zařízení je připojeno do USB vstupu » obr. 20 na straně 33.
Poznámka
Před připojením funkcí MirrorLink je potřeba displej zařízení odemknout. Během používání funkce však může dojít k automatickému ztmavení či úplnému
vypnutí displeje.
Obr. 30 Seznam aplikací / Příklad spuštěné aplikace

Nejprve si přečtěte a věnujte pozornost
a
na straně 53.
Po spojení zařízení s přístrojem se zobrazí seznam dostupných aplikací
» obr. 30 - .
Pokud je dostupná pouze jedna aplikace, dojde po připojení zařízení k jejímu
automatickému spuštění.
Komunikace

53
Funkční tlačítka v seznamu aplikací




ukončení spojení s připojeným zařízením
otevření seznamu aktuálně spuštěných aplikací s možností jejich ukončení
zobrazení displeje připojeného zařízení
nastavení MirrorLink™ » strana 54
› Pro spuštění aplikace stiskněte příslušné funkční tlačítko aplikace.
Počet aplikací není nijak omezen. Pokud je aplikací více, než je možné zobrazit
na displeji přístroje, objeví se na pozici 1 symboly dalších stránek seznamu
aplikací. Posunem prstu do strany po displeji přístroje se zobrazí další stránka
seznamu aplikací.
Funkční tlačítka obsluhy aplikace - oblast 2 » obr. 30





návrat do nabídky seznamu aplikací
zobrazení alfanumerické klávesnice přístroje
zobrazení funkčních tlačítek na pravé straně
zobrazení funkčních tlačítek v dolní části displeje
skrytí funkčních tlačítek
V oblasti 3 se zobrazují různá funkční tlačítka, v závislosti na připojeném zařízení.
Příklad zobrazených tlačítek
 otevření nabídky aplikací připojeného zařízení
 návrat na hlavní obrazovku
 návrat na předchozí obrazovku
Pokud jsou funkční tlačítka skryta, zobrazí se na displeji přístroje symbol .
Stisknutím pravého ovladače 2 » obr. 1 na straně 7 se funkční tlačítka zobrazí.
Nastavení

Nejprve si přečtěte a věnujte pozornost
› Stiskněte

→
™
a
na straně 53.
→ .
Otevře se nabídka nastavení funkce MirrorLink™.
1)
Funkce je viditelná pouze v případě, že jí podporuje připojené zařízení.
54
Seznámení s přístrojem
Vybrat zařízení - otevření seznamu dostupných zařízení
Vyrovn. obrazovky - nastavení zobrazování obrazovky zařízení1)
■ Krajina - zobrazování na šířku
■ Portrét - zobrazování na výšku
■ Obráceně - otočení obrazu o 180°1)
■ Aktivovat vstupní pole klávesnice - zapnutí/vypnutí použití alfanumerické
klávesnice přístroje1)
■
■
Problémy s funkcí

Nejprve si přečtěte a věnujte pozornost
a
na straně 53.
Přístroj na omezení nebo problémy funkce MirrorLink™ upozorní na displeji
přístroje některým z následujících informačních hlášení.
Příklady hlášení
Hlášení
Význam
Připojte do USB vstupu zařízení podNebylo nalezeno žádné spojení USB.
porující MirrorLink™ a vytvořte spojeVytvořte spojení přes „Výběr“.
ní.
Aplikace je dostupná pouze u stojícíAplikace je za jízdy nedostupná.
ho vozidla.
Aplikace není podporována funkcí
Chyba: aplikace
MirrorLink™.
Na připojeném zařízení není dostupný
MirrorLink™-Audio je nedostupný.
přehratelný audio soubor.
...: Spojení MirrorLink™ nedostupné. Zkontrolujte připojení do USB vstupu.
Spojení neúspěšné. MirrorLink™ není Zařízení nepodporuje funkci
zařízením podporován.
MirrorLink™.
Na zařízení nebyly nalezeny žádné
Zařízení nemusí podporovat funkci
kompatibilní aplikace. Je možné, že
MirrorLink™ nebo na zařízení není dozařízení nepodporuje MirrorLink™.
stupná žádná MirrorLink™ aplikace.
Vypršel časový limit při spojování se
Spojení přerušeno.
zařízením. Odpojte ho a znovu připojte do USB.

Hlášení
Význam
Aplikace není za jízdy dostupná. ApliAplikace je dostupná pouze u stojícíkace není certifikována nebo certifiho vozidla, není schválena pro jízdu.
kace omezí užívání během jízdy.
Aplikaci není možné spustit na daném
Chyba: Aplikace je nekompatibilní.
přístroji.
Region, pro který je aplikace certifikoAplikace není za jízdy dostupná. Apli- vána se neshoduje s regionem provokace není uvolněna pro tuto zemi.
zu. Tato aplikace je dostupná pouze
u stojícího vozidla.
Zkontrolujte, zda aktuálně nastavené
Mobilní zařízení je omezeně dostup- datum a čas odpovídá skutečnosti.
né.
V případě špatného data jsou aplikace
dostupné pouze u stojícího vozidla.
Komunikace
55
UPOZORNĚNÍ
V některých zemích není možné některé funkce přístroje od určité rychlosti vozidla zvolit. Nejedná se o závadu, ale odpovídá to národním právním předpisům.
Navigace
Popis navigačního systému
Úvod k navigaci

Navigační data
Úvod k tématu

V této kapitole najdete informace k těmto tématům:
Navigační data
Hlavní nabídka
Zobrazení mapy
Orientace mapy
Měřítko mapy
Možnosti zobrazení mapy
Doplňkové okno
56
57
57
58
58
59
59
Nejprve si přečtěte a věnujte pozornost
a
na straně 56.
Zdroj navigačních dat
Paměťovou SD kartu s navigačními daty jste obdrželi spolu s přístrojem.
Aby přístroj správně fungoval, musí být karta po celou dobu navigování zasunuta do otvoru 12 nebo 13 » obr. 1 na straně 7.
Zasunutí paměťové karty » strana 33, Paměťová SD karta.
Nejprve věnujte pozornost bezpečnostním pokynům » strana 7, Důležitá upozornění.
Aktualizace dat
Navigační data podléhají neustálým změnám (např. nové silnice, přejmenování
ulic a přečíslování domů), proto po určitém čase nejsou aktuální a navigování
k cíli může být nepřesné nebo chybné. Proto doporučujeme navigační data pravidelně aktualizovat.
Přístroj používá k navigování satelitní systém GPS (Global Positioning System).
Pomocí satelitního signálu je udávána aktuální poloha vozidla.
Bližší informace o aktualizaci dat naleznete na webových stránkách ŠKODA
www.infotainment.skoda-auto.com nebo u partnera ŠKODA.
Mimo dosah satelitního signálu GPS (např. v hustém porostu, v tunelech, v podzemních garážích atp.) provádí přístroj navigování v omezené míře pomocí snímačů ve vozidle.
Zjištění verze navigačních dat mapových podkladů je možné provést v nastavení navigace  →  → Informace o verzi.
Navigování je realizováno následujícím způsobem.
› Grafickými navigačními pokyny zobrazovanými na displeji přístroje a na displeji MAXI DOT.
› Hlasovými navigačními pokyny.
POZOR
Přístroj při navigování nepočítá např. se semafory, dopravními značkami
STOP a Dej přednost v jízdě, zákazy parkování, stání a zastavení, se zúžením vozovky nebo s omezením rychlosti.
■ Vydaná navigační hlášení se mohou lišit od aktuální situace , např. z důvodů neaktuálních navigačních dat.
■ Hlasitost zvukového výstupu by měla být nastavena tak, aby bylo vždy
slyšet zvukové signály zvenčí, např. zvukové znamení vozidel s právem
přednosti jízdy jako jsou vozidla policie, zdravotnické záchranné služby
a hasičského záchranného sboru.
■
56
Navigace
Poškození nebo ztráta karty
Pokud dojde k poškození nebo ztrátě paměťové SD karty s navigačními daty,
můžete novou kartu zakoupit ze sortimentu ŠKODA originálního příslušenství.
Navigační data je možné nahrát jen na tuto originální kartu.
Zobrazení mapy
Hlavní nabídka
Obr. 32
Mapa
Obr. 31
Hlavní nabídka Navigace

Nejprve si přečtěte a věnujte pozornost
› Stiskněte

a
na straně 56.

.
Popis hlavní nabídky Navigace » obr. 31
A funkční tlačítka hlavní nabídky
B funkční tlačítka obsluhy mapy » strana 57, Zobrazení mapy
C stavový řádek s informacemi o poloze vozidla, resp. o času a vzdálenosti
k cíli
D doplňkové okno » strana 59, Doplňkové okno
Popis funkčních tlačítek nabídky Navigace » obr. 31
zadání nového cíle Nový cíl (neprobíhá navigování) » strana 62, resp. zobrazení nabídky Trasa (probíhá navigování) » strana 70
 otevření nabídky Moje cíle
 otevření nabídky Moje cesta
 otevření nabídky Zvlášt. cíle - zadání/vyhledání zvláštního cíle » strana
66
 otevření nabídky Náhled - možnosti zobrazení mapy » strana 59
 obsluha přehrávání nabídky Rádio » strana 23, resp. nabídky Média
» strana 29
 otevření nabídky Nastavení » strana 60

Nejprve si přečtěte a věnujte pozornost
a
na straně 56.
Zobrazení mapy je možné obsluhovat pomocí funkčních tlačítek, prsty na displeji přístroje nebo pravým ovladačem 2 » obr. 1 na straně 7.
.
Otevře se nabídka Navigace.
Pokud se otevře jiná nabídka než hlavní, stiskněte znovu

Typ zobrazení mapy je možné zvolit » strana 59.
V závislosti na kontextu navigování a nastavení zobrazování se na mapě mohou zobrazit následující informace.
poloha vozidla
poloha cíle
C trasa
D poloha adresy domů » strana 65
E symboly zvláštních cílů » strana 67
F funkční tlačítka orientace mapy » strana 58 a vycentrování mapy
G funkční tlačítka ovládání měřítka mapy » strana 58
A
B
Funkční tlačítka vycentrování mapy - F
Tato tlačítka slouží k vycentrování mapy na polohu vozidla, resp. na polohu cíle.
stisknutím se mapa vycentruje na polohu vozidla (funkční tlačítko se zobrazí, pokud není mapa vystředěna na polohu vozidla)
 stisknutím se mapa vycentruje na polohu cíle, resp. zobrazení trasy (funkční tlačítko se zobrazí, pokud není mapa vystředěna na polohu cíle, resp.
zobrazení trasy)

Funkční tlačítka změny měřítka - G
Měřítko mapy se mění automaticky, nebo je možné ho změnit ručně » strana
58.
Popis navigačního systému
57

Pokud se nemění typ měřítka, nad funkčním tlačítkem měřítka se zobrazí symbol  s hodnotou nadmořské výšky1).
Orientace mapy

Nejprve si přečtěte a věnujte pozornost
Velikost měřítka mapy můžete změnit některým z následujících způsobů.
a
na straně 56.
2D mapu je možné orientovat k severu nebo podle směru jízdy vozidla.
3D mapa se vždy zorientuje podle směru jízdy.
Změnit orientaci mapy je možné, pouze pokud je mapa vycentrována na polohu
vozidla (není zobrazeno funkční tlačítko , resp. ).
› Stiskněte funkční tlačítko  - orientace 2D mapy se přepne na jeden z následujících typů.
Orientace mapy k severu
› Mapa se zorientuje směrem k severu a šipka A » obr. 32 na straně 57 ukazuje směr jízdy.
Pokud je měřítko 2D mapy, resp. 3D mapy větší jak 10 km (5 mil) mapa se automaticky zobrazí jako 2D a zorientuje se směrem k severu.
Orientace mapy podle směru jízdy vozidla
A » obr. 32 na straně 57 ukazující směr jízdy směřuje
k horní hraně displeje.
› Mapa se otáčí a šipka
Měřítko mapy

Nejprve si přečtěte a věnujte pozornost
a
na straně 56.
Měřítko mapy je možné měnit manuálně nebo zapnout automatickou změnu
měřítka.
Symboly funkčních tlačítek měřítka
Typ měřítka mapy je možné změnit stisknutím funkčního tlačítka v závislosti
na kontextu v oblasti G » obr. 32 na straně 57.
 manuální měřítko je aktivní
 automatické měřítko je aktivní
 zapnutí/vypnutí automatického měřítka
 rychlý náhled mapy
1)
Aby se zobrazila nadmořská výška, musí být přijímán signál z nejméně pěti satelitů a navigování nesmí
být v režimu demo.
58
Navigace
Manuální měřítko
Manuální měřítko je zapnuté, pokud je ve funkčním tlačítku G zobrazen symbol  » obr. 32 na straně 57.
› Otočte pravým ovladačem 2 » obr. 1 na straně 7.
› Dotkněte se dvěma prsty displeje přístroje a vzájemně je přibližte, resp. oddalte.
Dotykem prstu na displej přístroje a jeho posunem se mapa posune v požadovaném směru. Pokud bylo zapnuté automatické měřítko, měřítko se přepne na
manuální. Symbol ve funkčním tlačítku se změní na .
Zapnutí automatického měřítka
Automatické měřítko je možné zapnout stisknutím funkčního tlačítka  →
. Funkční tlačítko  se zvýrazní zeleně a funkce automatického měřítka se
zapne. Symbol ve funkčním tlačítku se změní na .
Automatické měřítko je aktivní, pouze pokud je mapa vystředěna na polohu
vozidla (není zobrazeno funkční tlačítko , resp. ).
Pokud je automatické měřítko aktivní, mění se měřítko mapy automaticky v závislosti na projížděné trase (dálnice-malé měřítko mapy / obec-velké měřítko
mapy).
Vypnutí automatického měřítka
Automatické měřítko je možné vypnout stisknutím funkčního tlačítka  →
 nebo manuální změnou měřítka mapy. Symbol ve funkčním tlačítku se změní
na .
Rychlý náhled mapy
› Stiskněte funkční tlačítko , resp.  → .
Měřítko mapy se na několik sekund zmenší a následně se vrátí na původní
hodnotu.
Doplňkové okno
Možnosti zobrazení mapy
Obr. 33
Možnosti zobrazení mapy

Nejprve si přečtěte a věnujte pozornost
a
na straně 56.
Navigační mapu je možné v závislosti na kontextu přepínat mezi různými typy
zobrazení.
Dále je možné zobrazit doplňkové okno nebo na mapě zobrazit vybrané zvláštní cíle.
› V nabídce Navigace stiskněte funkční tlačítko  Náhled - zobrazí se následující nabídka funkčních tlačítek.
 2D - aktuální poloha vozidla ve dvojrozměrném zobrazení mapy
 3D - aktuální poloha vozidla v trojrozměrném zobrazení mapy
 zobrazení mapy s trasou (po výpočtu trasy se zobrazí trasa od polohy vozidla až k cíli, měřítko mapy se přizpůsobí délce trasy)
 zobrazení mapy s cílem (zobrazí se až po výpočtu trasy)
A Auto - automatické zobrazení mapy v denním, resp. nočním režimu (v závislosti na zapnutých světlech vozidla)
B Den - zobrazení mapy v denním režimu
C Noc - zobrazení mapy v nočním režimu
D Doplňk. okno - zapnutí/vypnutí zobrazení doplňkového okna » strana 59
E Zvláštní cíle - zapnutí/vypnutí zobrazení zvolených kategorií zvláštních cílů » strana 61, Mapa
Obr. 34 Doplňkové okno / Nabídky doplňkového okna

Nejprve si přečtěte a věnujte pozornost
a
na straně 56.
V doplňkovém okně se v závislosti na kontextu zvolené nabídky zobrazují rozšiřující informace.
Zapnutí
› V nabídce Navigace stiskněte funkční tlačítko  Náhled → Doplňkové okno.
Zobrazí se naposledy otevřené doplňkové okno A » obr. 34.
Vypnutí
› V doplňkovém okně A » obr. 34 stiskněte funkční tlačítko .
nebo
› V nabídce Navigace stiskněte funkční tlačítko  Náhled → Doplňkové okno.
Stisknutím funkčního tlačítka s názvem aktuálně zobrazené nabídky doplňkového okna a symbolem  se zobrazí následující nabídka.
Audio - obsluha přehrávání nabídky Rádio » strana 23, resp. nabídky Média
» strana 29
C Kompas - zobrazení aktuální polohy vozidla vůči světovým stranám
D Manévr - zobrazení grafických navigačních pokynů (funkce je dostupná
pouze během navigování) » strana 70
E Dopr. značky - zobrazení dopravních značek uložených v navigačních datech (funkce je dostupná pouze během navigování) » strana 60, Dopravní
značky
F Satelitní data - zobrazení zeměpisných souřadnic aktuální polohy vozidla

» strana 60, Satelitní data
B
Popis navigačního systému
59
Dopravní značky
Přístroj umožňuje zobrazit na informačním displeji a na displeji přístroje dopravní značky uložené v navigačních datech mapových podkladů.
Zapnutí funkce zobrazování dopravních značek » strana 61.
Satelitní data
Přístroj umožňuje v doplňkovém okně Satelitní data » obr. 34 zobrazit následující informace o aktuální zeměpisné poloze vozidla.




zeměpisná délka1)
zeměpisná šířka1)
nadmořská výška2)
počet přijímaných/dostupných satelitů
Nastavení

Parametry trasy
Úvod k tématu
› V nabídce Navigace stiskněte funkční tlačítko  → Parametry trasy.
V této kapitole najdete informace k těmto tématům:
Hlavní nabídka nastavení
Parametry trasy
Mapa
Tankování paliva
Navigační hlášení
Rozšířená nastavení
Správa paměti
60
60
61
61
61
61
61
Nejprve věnujte pozornost bezpečnostním pokynům » strana 7, Důležitá upozornění.
Nastavení Navigace ovlivňuje např. výpočet trasy, způsob navigování nebo
zobrazení mapy atp.
Hlavní nabídka nastavení
› V nabídce Navigace stiskněte funkční tlačítko .
1)
2)
Aby se zobrazily informace o zeměpisné délce a šířce aktuální polohy vozidla, musí být přijímán GPS signál z nejméně tří satelitů.
Aby se zobrazila informace o nadmořské výšce aktuální polohy vozidla, musí být přijímán GPS signál
z nejméně pěti satelitů a navigování nesmí být v režimu demo.
60
Navigace
Parametry trasy - nastavení parametrů pro výpočet trasy » strana 60
Mapa - nastavení zobrazení mapy » strana 61
Tankování paliva - nastavení preferované čerpací stanice; zapnutí/vypnutí
upozornění na nedostatek paliva s možností nalezení nejbližší čerpací stanice
» strana 61
■ Navigační hlášení - nastavení hlasitosti a typu navigačních hlášení » strana
61
■ Rozšířená nastavení - zobrazení doplňujících informací » strana 61
■ Správa paměti - třídění kontaktů, nastavení adresy domů a mazání cílů
» strana 61
■ Importovat cíle - import vlastních předpřipravených cílů » strana 66
■ Informace o verzi - zobrazení aktuální verze navigačních dat s možností aktualizace nebo nahrání osobních zvláštních cílů » strana 67
■ Maximální rychlosti - zobrazení maximálních rychlostních limitů pro danou
zemi
■
■
■
Nabídnout 3 alternativní trasy - zapnutí/vypnutí manuální volby typu trasy
(ekonomická, rychlá, krátká) » strana 69
■ Trasa: - automatická předvolba preferovaného typu trasy (manuální volba
trasy je vypnutá)
■ Ekonomická - ekonomická trasa s nejkratší možnou dobou jízdy a s nejkratší možnou vzdáleností - trasa se zvýrazní zeleně
■ Rychlá - nejrychlejší trasa k cíli, i když trasa může být delší - trasa se zvýrazní červeně
■ Krátká - nejkratší trasa k cíli, i když může být trasa časově delší - trasa se
zvýrazní oranžově
■ Dynamická trasa - zapnutí/vypnutí průběžného přepočítávání trasy s využitím informací dopravního zpravodajství (TMC) » strana 71
■  Bez dálnic - zapnutí/vypnutí nepoužití dálnic
■  Bez trajektů a autovlaků - zapnutí/vypnutí nepoužití trajektů a autovlaků
■  Bez placených úseků - zapnutí/vypnutí nepoužití placených úseků silnic
■  Bez tunelů - zapnutí/vypnutí nepoužití zpoplatněných tunelů

■
 Bez silnic s vinětou - zapnutí/vypnutí nepoužití zpoplatněných silnic, na
kterých je třeba mít zakoupenou platnou dálniční známku
■ Dostupné viněty - zvolení použití zpoplatněných silnic pro dané země (volba
dostupná při zapnuté funkci Bez silnic s vinětou)
■
Mapa
› V nabídce Navigace stiskněte funkční tlačítko  → Mapa.
Doporučení jízdního pruhu - zapnutí/vypnutí zobrazení doporučených jízdních pruhů u složitých křižovatek » strana 70
■ Zobrazit oblíbené - zapnutí/vypnutí zobrazování oblíbených cílů
■ Zobrazit dopravní značky - zapnutí/vypnutí zobrazování dopravních značek
■ Zobrazit zvláštní cíle - zapnutí/vypnutí zobrazování zvláštních cílů (další položky se zobrazí pouze pokud je tato funkce zapnutá)
■ Zvolit kategorie zvláštních cílů - volba ze seznamu zvláštních cílů, které mohou být zobrazeny na mapě (max. 10 kategorií zvláštních cílů) » strana 67
■ Zobrazit loga u zvláštních cílů - zapnutí/vypnutí firemních log u zobrazovaných zvláštních cílů
■
Tankování paliva
› V nabídce Navigace stiskněte funkční tlačítko  → Tankování paliva.
Zvolit preferovanou čerpací stanici - nastavení preferované značky čerpací
stanice (zvolené značky se při vyhledávání zobrazí v seznamu na prvních
třech místech, i v případě, že je jiná nepreferovaná značka čerpací stanice blíže)
■ Výstraha nedostatku paliva - zapnutí/vypnutí zobrazení varovného hlášení
(při klesnutí ukazatele zásoby paliva do oblasti rezervy)
■
Pokud ručička ukazatele zásoby paliva klesne do oblasti rezervy, objeví se na
displeji při zapnuté funkci Výstraha nedostatku paliva hlášení Pozor: nedostatek paliva v nádrži. Chcete vyhledat čerpací stanici v okolí? s následující nabídkou.
› Zrušit - zavření okna s varovným hlášením
› Hledat - vyhledání nejbližší čerpací stanice; výběrem čerpací stanice se vypočítá navádění k cíli z aktuální polohy vozidla
Navigační hlášení
› V nabídce Navigace stiskněte funkční tlačítko  → Navigační hlášení.
■
■
Hlasitost - nastavení hlasitosti navigačních hlášení
Žádné hlášení při volání - zapnutí/vypnutí navigačních hlášení během telefonického hovoru
Rozšířená nastavení
› V nabídce Navigace stiskněte funkční tlačítko  → Rozšířená nastavení.
Zobrazení času: - volba zobrazovaného času ve stavovém řádku
Čas příjezdu - zobrazení předpokládaného času v cíli
Doba jízdy - zobrazení předpokládané doby trvání jízdy k cíli
■ Stavový řádek: - zobrazení informací zvoleného cíle ve stavovém řádku
■ Cíl - zobrazení informací o vzdálenosti a době navigování do cíle
■ Příští vložený cíl - zobrazení informací o vzdálenosti a době navigování
k vloženému cíli
■ Upozornění na překročení státní hranice - zapnutí/vypnutí zobrazení informačního okna s rychlostními limity při překročení státní hranice
■ Režim Demo - zapnutí/vypnutí navigování v demo režimu
■ Nastavení počátečního bodu režimu demo - zadání počátečního bodu navigování pro režim demo
■ Zrušit - ukončení zadávání
■ Poloha - volba aktuální polohy vozidla jako počátečního bodu
■ Adresa - zvolení adresy jako počátečního bodu
■
■
■
Správa paměti
› V nabídce Navigace stiskněte funkční tlačítko  → Správa paměti.
Seřadit podle: - řazení importovaných kontaktů z připojeného telefonu
■ Příjmení - podle příjmení kontaktu
■ Jméno - podle jména kontaktu
■ Zadání adresy domů - zadání/zobrazení/úprava adresy domů » strana 65,
Adresa domů
■ Smazat moje zvláštní cíle - vymazání nahraných osobních zvláštních cílů
■ Aktualizovat moje zvláštní cíle (karta SD) - aktualizace/import osobních
zvláštních cílů
■ Smazat uživatelská data - zvolení dat pro vymazání (stisknutím funkčního
tlačítka Smazat vymažete seznam zvolené položky)
■ Poslední cíle - vymazání posledních cílů
■ Paměť cílů - vymazání uložených cílů
■ Paměť cest - vymazání uložených tras
■ Moje zvláštní cíle (Personal POI) - vymazání zvláštních osobních cílů
■ Zadané obce - vymazání historie zadaných obcí
■
Popis navigačního systému

61
■
■
Adresa domů - vymazání zadané adresy domů
Vlajkový cíl - vymazání vlajkového cíle
Navigování
Zadání nového cíle

Úvod k tématu
V této kapitole najdete informace k těmto tématům:
Možnosti zadání cíle
Zadání cíle adresou
Zadání cíle bodem v mapě / souřadnicemi GPS
62
63
64
Nejprve věnujte pozornost bezpečnostním pokynům » strana 7, Důležitá upozornění.
V této kapitole jsou popsány možnosti zadání cíle a popsány jednotlivé typy
zadání.
Možnosti zadání cíle
Obr. 35
Nabídka možností zadání cíle
Nový cíl je možné zadat pomocí adresy, jako zvláštní cíl nebo jako bod v mapě
(příp. bod v mapě pomocí GPS souřadnic) » obr. 35.
› V nabídce Navigace stiskněte funkční tlačítko  Nový cíl → Možnosti  - otevře se následující nabídka zadání nového cíle.
Nabídka možností zadání cíle
A Adresa - zadání adresou » strana 63
B Zvláštní cíl - vyhledání zvláštního cíle » strana 66
C V mapě - zadání bodu v mapě (příp. souřadnicemi GPS) » strana 64
62
Navigace

Další možnosti vyvolání nabídky zadání cíle
› V nabídce Navigace stiskněte funkční tlačítko  Trasa → Nový cíl/vložený cíl
→ Možnosti .
› V nabídce Navigace stiskněte funkční tlačítko  Zvlášt. cíle → Další zvláštní
cíle → Možnosti .
› V nabídce Navigace stiskněte funkční tlačítko  Moje cesta → Nový cíl →
Možnosti .
Zadání cíle adresou
Zadání čísla domu
Stisknutím funkčního tlačítka Číslo domu se otevře následující nabídka
» obr. 36 zadání čísla domu.
I zadávací řádek
 zobrazení vyhledaných záznamů (zobrazené číslo značí počet shodných záznamů se zadaným číslem)
 mazání znaků v zadávacím řádku
 přepínání na písmena » strana 11, Alfanumerická klávesnice
 přepnutí na zvláštní znaky
 Křižovatka - zadání křižovatky (křižující silnice)
 potvrzení zadaného čísla
J Mapa - otevření okna s mapou » strana 64
Číslo domu je možné zadat jak popisné tak orientační. Přístroj zobrazí nabídku
kombinací z obou čísel.
Pokud zadané číslo domu nebylo nalezeno, otevře se následující nabídka pro
upřesnění polohy cíle.
Žádné číslo domu - zadání adresy bez čísla domu a zobrazení nabídky s podrobnostmi cíle
■ Nejbližší možné číslo domu: - potvrzení navrženého čísla domu
■ Zadat křižovatku - otevření nabídky křižovatek se zadanou ulicí
■
Obr. 36 Zadání cíle adresou / Zadání čísla domu
Nový cíl je možné zadat vyplněním nebo úpravou údajů adresy.
› V nabídce Navigace stiskněte funkční tlačítko  → Možnosti  → Adresa otevře se následující nabídka zadání cíle adresou.
Zadání adresy cíle
A Země - zadání země
B Obec - zadání města/obce
C Ulice - zadání ulice
D Číslo domu - zadání čísla domu (funkční tlačítko je aktivní až po zadání ulice)
E Křižovatka - zadání křižovatky (funkční tlačítko je aktivní až po zadání ulice)
F Poslední cíle - otevření seznamu posledních cílů » strana 65, Seznam
uložených cílů (Moje cíle)
G Zahájit - zahájení výpočtu trasy
H Možnosti  - otevření nabídky zadání cíle » strana 62, Možnosti zadání cíle
Postup zadávání
Položky adresy jsou již předvyplněny údaji posledního cíle.
Předvyplněné položky je možné upravit stisknutím položky a jejich následnou
změnou.
Aby bylo možné zahájit navigování, musí být zadány položky země, obce a ulice.
Zadávání se provádí postupně v jednotlivých zadávacích obrazovkách.
V zadávací obrazovce ulice je možné místo názvu ulice zvolit centrum zadané
obce stisknutím funkčního tlačítka Centrum. Potom už není třeba zadávat číslo
domu nebo křižovatku.
Během zadávání adresy se v zadávací obrazovce » strana 11, Alfanumerická
klávesnice zobrazí funkční tlačítko Mapa. Stisknutím funkčního tlačítka se otevře okno s mapou » strana 64 a je možné tak upřesnit nebo ověřit zadávanou
adresu.
Navigování
63

Po zadaní cíle se ujistěte, zda je Vámi zadaný cíl správný, např. zobrazením cíle
v mapě stisknutím funkčního tlačítka J » obr. 36. Názvy některých obcí se mohou vyskytovat na více místech.
Pokud je zadaná adresa v pořádku, zobrazí se podrobnosti cíle » strana 73.
Další možnosti vyvolání nabídky
› V nabídce Navigace stiskněte funkční tlačítko  → Nový cíl/vložený cíl →
Možnosti  → Adresa.
› V nabídce Navigace stiskněte funkční tlačítko  → Další zvláštní cíle →
Možnosti  → Adresa.
Zadání cíle bodem v mapě / souřadnicemi GPS
Dotykem prstu na mapu se místo dotyku přesune do zaměřovacího kříže a zároveň se upraví hodnoty zeměpisné šířky a délky zadaného bodu.
Symbol  zobrazuje aktuální měřítko mapy, které je možné během zadávání
manuálně měnit » strana 58.
Souřadnice GPS
Cíl je možné zadat pomocí zeměpisné šířky a délky (souřadnice GPS).
Stisknutím funkčního tlačítka s hodnotou zeměpisné šířky nebo délky bodu, se
zobrazí nabídka jejího upřesnění. Požadovanou hodnotu je možné nastavit
funkčními tlačítky  . Dotykem na displeji mimo funkční tlačítka se zobrazí
základní nabídka zadání bodu v mapě.
Po zadání souřadnic se zaměřovací kříž přesune na zadané souřadnice a je tak
možné zkontrolovat zadanou polohu cíle.
Potvrzení cíle
Polohu cíle potvrďte stisknutím funkčního tlačítka OK - zobrazí se následující
nabídka podrobností cíle.
■
■
■
■
Obr. 37 Zadání cíle bodem v mapě / souřadnicemi GPS
Cílový bod v mapě je možné zadat pomocí zaměřovacího kříže nebo pomocí
GPS souřadnic » obr. 37.
› V nabídce Navigace stiskněte funkční tlačítko  Nový cíl → Možnosti  →
V mapě.
V dolní části displeje se zobrazuje adresa, resp. údaj zeměpisné délky a šířky
zaměřeného bodu v mapě.
Zmenšení/zvětšení zobrazované mapy
Stisknutím funkčního tlačítka  se mapa zobrazí přes celý displej.
Stisknutím funkčního tlačítka  se mapa zobrazí přes polovinu displeje s nabídkou zadávání pomocí GPS souřadnic.
Zaměřovací kříž
Zaměřovací kříž zobrazuje polohu předvyplněné adresy.
Pohybem prstu po mapě je možné nastavit požadovanou polohu cíle na střed
zaměřovacího kříže.
64
Navigace
Uložit - uložení cíle do paměti cílů » strana 11, Alfanumerická klávesnice
Upravit - návrat do nabídky možnosti zadání cíle » strana 62
Param. - zobrazení nabídky nastavení parametrů trasy » strana 60
Zahájit - zahájí se výpočet trasy s následnou volbou typu trasy a navigováním, resp. navigováním podle preferovaného typu trasy
Další možnosti vyvolání nabídky
› V nabídce Navigace stiskněte funkční tlačítko  Trasa → Nový cíl/vložený cíl
→ Možnosti  → V mapě.
› V nabídce Navigace stiskněte funkční tlačítko  Trasa → Nový cíl/vložený cíl
→ Možnosti  → V mapě.
› V nabídce Navigace stiskněte funkční tlačítko  → Další zvláštní cíle →
Možnosti  → V mapě.
› V nabídce Navigace stiskněte funkční tlačítko  → Další zvláštní cíle → Oblast hledání → Vybrat v mapě → Upravit.
Zadání cíle z uložených cílů

Úvod k tématu
V této kapitole najdete informace k těmto tématům:
Seznam uložených cílů (Moje cíle)
Vlajkový cíl (aktuální poloha vozidla)
65
65 
Adresa domů
Vlastní cíl (vCard)
Obrázek s GPS souřadnicemi
65
66
66
Nejprve věnujte pozornost bezpečnostním pokynům » strana 7, Důležitá upozornění.
V této kapitole jsou popsány možnosti zadání a použití cílů uložených v paměti
přístroje.
Hledat - stisknutím funkčního tlačítka se zahájí vyhledání cíle, resp. kontaktu
podle jména uloženého v nabídce cílů (funkční tlačítko se zobrazí, pokud
existuje více než 5 záznamů) » strana 11, Alfanumerická klávesnice
■  - detailní informace cíle, resp. kontaktu
■
Potvrzením některého cíle se v závislosti na kontextu zahájí navigování nebo
se zobrazí podrobnosti cíle » strana 73.
Další možnosti vyvolání nabídky
› V nabídce Navigace stiskněte funkční tlačítko  Nový cíl → Poslední cíle →
.
Seznam uložených cílů (Moje cíle)
› V nabídce Navigace stiskněte funkční tlačítko  Trasa → Nový cíl/vložený cíl
Obr. 38
Nabídka Moje cíle
→ Poslední cíle → .
Vlajkový cíl (aktuální poloha vozidla)
Přístroj umožňuje uložit aktuální polohu vozidla jako „vlajkový cíl“.
› V nabídce Navigace stiskněte funkční tlačítko  Moje cíle → Uložit polohu.
Aktuální poloha vozidla se uloží jako „vlajkový cíl“.
Nabídka slouží k výběru uložených cílů v paměti přístroje » obr. 38.
› V nabídce Navigace stiskněte funkční tlačítko  Moje cíle → Cíle →  - zobrazí se následující nabídka seznamu cílů.
Seznamu uložených cílů
A  Poslední cíle - poslední zadané cíle
B  Paměť cílů - uložené cíle a vlajkový cíl » strana 65, Vlajkový cíl (aktuální poloha vozidla)
C  Oblíbené - cíle uložené jako oblíbené cíle » strana 73, Podrobnosti cíle
D  Kontakty - telefonní kontakty obsahující adresu1) » strana 47, Seznam
telefonních kontaktů
Potvrzením některé z položek nabídky cílů a kontaktů se zobrazí následující
nabídka.
K uloženému cíli je možné se následně vrátit a uložit ho do paměti přístroje
» strana 65, Seznam uložených cílů (Moje cíle).
V seznamu Paměť cílů je „vlajkový cíl“ označen symbolem  s datem a časem
uložení.
Uložením dalšího „vlajkového cíle“ se již uložený „vlajkový cíl“ přepíše.
Adresa domů
Nabídka slouží k rychlému navigování na uloženou adresu domů.
› V nabídce Navigace stiskněte funkční tlačítko  Moje cíle → Adresa domů.
Zahájí se výpočet trasy a navigování, resp. po výpočtu trasy zvolte typ trasy
a poté se zahájí navigování.
Pokud adresa domů není zadána, zobrazí se hlášení s následující nabídkou.
Zvolte adresu domů: vaši aktuální polohu nebo novou adresu.
› Poloha - zadání adresy domů převzetím aktuální polohy vozidla;
› Adresa - zadání adresy domů vypsáním adresy.
1)

Tuto funkci podporují pouze některé telefony.
Navigování
65
Poloha „adresy domů“ se na mapě zobrazí symbolem  - D » obr. 32 na straně 57.
Zadání nového zvláštního cíle
Adresu domů je možné také zadat v nabídce Navigace stisknutím funkčního
tlačítka  → Správa paměti → Zadání adresy domů.
Obr. 39
Zadání zvláštního cíle
Vlastní cíl (vCard)
Do přístroje je možné nahrát vlastní cíle z paměťové SD karty nebo USB zdroje
ve formátu vCard.
› V nabídce Navigace stiskněte funkční tlačítko  → Importovat cíle.
Zobrazí se seznam zdrojů pro možný import dat.
Po zvolení zdroje a potvrzení položky Importovat všechny vizitky této složky
se zahájí import uložených souborů typu vCard do paměti přístroje.
Bližší informace o možnosti vytvoření a importu vlastních cílů naleznete na
webových stránkách ŠKODA www.infotainment.skoda-auto.com.
Obrázek s GPS souřadnicemi
Pokud obrázek obsahuje GPS souřadnice, zobrazí se při jeho prohlížení funkční
tlačítko  » obr. 21 na straně 36.
› Stiskněte funkční tlačítko  a otevře se nabídka podrobnosti cíle » strana
Zvláštní cíl - zobrazí se následující nabídka.
Zadání zvláštního cíle
A Oblast - volba oblasti hledání » strana 66
B nabídka oblasti hledání v závislosti na kontextu » strana 66
C Hledat kategorii - vyhledání zvláštního cíle podle kategorie » strana 67
D Hledat jméno - vyhledání zvláštního cíle podle jména
E detaily oblasti hledání
F Možnosti  - otevření nabídky zadání cíle » strana 62, Možnosti zadání cíle
Další možnosti vyvolání nabídky
73.
› V nabídce Navigace stiskněte funkční tlačítko  Trasa → Nový cíl/vložený cíl
→ Možnosti  → Zvláštní cíl.
Zvláštní cíl

› V nabídce Navigace stiskněte funkční tlačítko  Nový cíl → Možnosti  →
› V nabídce Navigace stiskněte funkční tlačítko  → Další zvláštní cíle.
Úvod k tématu
Oblast hledání zvláštního cíle
V této kapitole najdete informace k těmto tématům:
Zadání nového zvláštního cíle
Oblast hledání zvláštního cíle
Vyhledání a volba zvláštního cíle
Rychlé vyhledání a volba zvláštního cíle
Osobní zvláštní cíl
66
66
67
67
67
Obr. 40
Oblast hledání zvláštního cíle
Nejprve věnujte pozornost bezpečnostním pokynům » strana 7, Důležitá upozornění.
V této kapitole jsou popsány možnosti vyhledání a zadání zvláštního cíle.
66
Navigace
Pro vyhledání zvláštního cíle je nejprve nutné zvolit oblast hledání.

› V nabídce zadání nového zvláštního cíle stiskněte funkční tlačítko
A » obr. 39 na straně 66.
V závislosti na kontextu se zobrazí následující nabídky pro vyhledání zvláštního
cíle.
Okolí stanoviště - v okolí aktuální polohy vozidla
B Okolí cíle - v okolí cíle
C Okolí příštího vloženého cíle - v okolí vloženého cíle
D Podél trasy - podél vypočítané trasy
E Okolí adresy - v okolí zadané adresy
F Vybrat v mapě - v okolí bodu zadaného v mapě
A
V nabídkách vyhledání Okolí adresy a Vybrat v mapě je možné stisknutím
funkčního tlačítka Upravit upřesnit polohu vyhledání zvláštního cíle.
Po zvolení oblasti hledání vyhledejte zvláštní cíl » strana 67, Vyhledání a volba zvláštního cíle.
Vyhledání a volba zvláštního cíle
Zvláštní cíle se vyhledávají ve zvolené oblasti hledání » strana 66, Oblast hledání zvláštního cíle.
› Zvláštní cíl vyhledejte podle zvolené kategorie stisknutím funkčního tlačítka
Hledat kategorii - C » obr. 39 na straně 66 » strana 67.
nebo
› Zvláštní cíl vyhledejte podle jména cíle stisknutím funkčního tlačítka Hledat
jméno - D » obr. 39 na straně 66.
Po dokončení vyhledávání se zobrazí nabídka nalezených cílů. Nabídka je seřazena podle vzdálenosti k zadané oblasti hledání.
Stisknutím funkčního tlačítka s názvem cíle se zobrazí podrobné informace cíle
» strana 73, Podrobnosti cíle.
Rychlé vyhledání a volba zvláštního cíle
Přístroj umožňuje rychlé vyhledání nejbližšího parkoviště, restaurace nebo čerpací stanice.
› V nabídce Navigace stiskněte funkční tlačítko  Zvlášt. cíle - zobrazí se následující nabídka rychlé volby zvláštního cíle.



Čerpací stanice - vyhledání nejbližších čerpacích stanic
Parkoviště - vyhledání nejbližších parkovišť
Restaurace - vyhledání nejbližších restaurací
Stisknutím funkčního tlačítka s názvem cíle v zobrazeném seznamu vyhledaných zvláštních cílů se zobrazí podrobné informace cíle » strana 73, Podrobnosti cíle.
Osobní zvláštní cíl
Do přístroje je možné nahrát vlastní zvláštní cíle z paměťové SD karty.
› V nabídce Navigace stiskněte funkční tlačítko  → Informace o verzi → Aktualizace.
Pokud se na vložené paměťové SD kartě nachází soubory s vlastními zvláštními cíli, po potvrzení se cíle nahrají do paměti přístroje.
Osobní zvláštní cíle je pak možné vyhledat a zvolit v kategoriích zvláštních cílů
» strana 67, nebo je možné zobrazit je na mapě výběrem v nastavení Zobrazit zvláštní cíle → Zvolit kategorie zvláštních cílů » strana 61, Mapa.
Bližší informace o možnosti vytvoření a nahrání osobních zvláštních cílů naleznete na webových stránkách ŠKODA www.infotainment.skoda-auto.com.
Kategorie zvláštních cílů

Úvod k tématu
V této kapitole najdete informace k těmto tématům:
68
68
68
68
69
69
Auto a cestování
Jídlo a nákupy
Firmy a veřejné instituce
Nouzové případy
Pamětihodnosti a volný čas
Ostatní zobrazované cíle v mapě
Nejprve věnujte pozornost bezpečnostním pokynům » strana 7, Důležitá upozornění.
V této kapitole jsou popsány přístrojem používané kategorie zvláštních cílů.
Na mapě je možné nechat zobrazovat symboly zvláštních cílů v závislosti na
nastavení » strana 61, Mapa.
Navigování

67
› V nabídce Navigace stiskněte funkční tlačítko  Nový cíl → Možnosti  →
Zvláštní cíl → Hledat kategorii - zobrazí se následující nabídka.
Kategorie zvláštních cílů
Zvolit vše - zobrazení seznamu všech cílů v hledané oblasti řazeného od nejbližšího zvláštního cíle
■ Moje zvláštní cíle (Personal POI) - zobrazení kategorií nahraných osobních
zvláštních cílů » strana 67, Osobní zvláštní cíl
■ Kategorie (abecedně) - zobrazení všech kategorií zvláštních cílů seřazených
podle abecedy
■ Auto a cestování
■ Jídlo a nákupy
■ Firmy a veřejné instituce
■ Nouzové případy
■ Pamětihodn. a volný čas
■
Další možnosti vyvolání nabídky
› V nabídce Navigace stiskněte funkční tlačítko  Trasa → Nový cíl/vložený cíl
→ Možnosti  → Zvláštní cíl → Hledat kategorii.
› V nabídce Navigace stiskněte funkční tlačítko  → Další zvláštní cíle → Hledat kategorii.
Auto a cestování
Symbol









Význam
Symbol
Autobusové zastávky
Čerpací stanice na LPG
Dálniční křižovatky
Hotely a motely
Letiště
Odpočívadla
Půjčovny aut
Škoda servisy
Turistické informace
Zapnutí/vypnutí zobrazení firemních log .
68
Navigace








Význam
Čerpací stanice
Čerp.stanice na zem.plyn
Dálniční výjezdy/nájezdy
Hraniční přechody
Nádraží
Parkoviště
Škoda prodejci
Trajekt a přeprava vlakem
Jídlo a nákupy
Symbol




Význam
Elektronika
Nákupní střediska
Oděvy
Restaurace
Symbol




Význam
Kavárny
Noční život
Peněžní automaty
Vína a likéry
Firmy a veřejné instituce
Symbol





Význam
Banky
Církevní stavby
Hřbitovy
Pošta
Vzdělávání
Symbol





Význam
Centra obcí
Firmy
Kongresová střediska
Správní úřady
Zastupitelské úřady
Nouzové případy
Symbol


Význam
Lékárny
Nemocnice
Symbol


Význam
Lékařské služby
Policie
Pamětihodnosti a volný čas
Symbol







Význam
Autostadt
Kasina
Muzea
Parky
Sportovní letiště
Vodní sporty
Zábavní parky
Výpočet trasy
Symbol







Obr. 41
Typy vypočítané trasy
Význam
Golf
Kina
Pamětihodnosti
Sportovní centra
Turist. pamětihodnosti
Výtvarné umění
Zimní sporty
Trasa se automaticky vypočítá po zadání cíle a potvrzení cíle. Výpočet je ovlivněn nastavením parametrů trasy » strana 60 (např. typ trasy, dynamická trasa
atp.).
Ostatní zobrazované cíle v mapě
Symbol



Význam
Adresa domů
Cíl
Centrum obce
Symbol



Kdykoliv nebudete respektovat navigační pokyn a z trasy uhnete, trasa se přepočítá. Vypočítání nové trasy trvá několik sekund. Teprve potom budou opět
vydávána navigační hlášení.
Význam
Pokud je zapnutý režim Demo » strana 61, přístroj se zeptá, zda chcete zahájit
navigování k cíli v režimu demo nebo v normálním režimu.
Oblíbený cíl
Vložený cíl
Centrum malé obce
Režim Demo je simulace jízdy k zadanému cíli. Funkce umožňuje projet vypočítanou trasu „nanečisto“, pouze na displeji přístroje.
Pokud je nastavena alternativní možnost trasy » strana 60, zobrazí se po výpočtu trasy následující funkční tlačítka volby typu trasy.
Navigování k cíli

A
Úvod k tématu
B
C
V této kapitole najdete informace k těmto tématům:
Výpočet trasy
Přerušení navigování
Grafické navigační pokyny
Hlasové navigační pokyny
Trasa
69
70
70
70
70
Nejprve věnujte pozornost bezpečnostním pokynům » strana 7, Důležitá upozornění.
 - ekonomická trasa
 - rychlá trasa
 - krátká trasa
Ve funkčních tlačítkách se zobrazuje informace o délce trasy a předpokládané
době jízdy.
Vypočítanou trasu můžete zvolit ještě před dokončením výpočtu zbylých tras.
Zvolením typu trasy se zahájí navigování k cíli.
Pokud je vypnuta možnost alternativních tras, vypočítá se trasa a zahájí se navigování podle preferované trasy » strana 60.
Přístroj se pokouší stále navigovat i tehdy, pokud jsou navigační data neúplná,
nebo pro danou oblast zcela chybí (např. jednosměrný provoz, kategorie silnic
atp.).
Navigování
69
Přerušení navigování
Pokud vypnete a opětovně zapnete zapalování, navigování bude pokračovat
v závislosti na době přerušení některým z následujících způsobů.
› Do 15 min - navigování bude pokračovat po vypočítané trase.
› Od 15 min do 120 min - na displeji přístroje se zobrazí Pokračovat v navádění
k cíli? (po potvrzení bude navigování pokračovat po vypočítané trase).
› Po 120 min - navigování bude ukončeno.
Grafické navigační pokyny
Přístroj v doplňkovém okně Manévr upozorňuje na dopravní komplikace získané z dopravních zpráv TMC a na dálnicích na parkoviště, čerpací stanice nebo
restaurace.
Hlasové navigační pokyny
Přístroj vydává při navigování hlasové pokyny. Hlasové navigační pokyny budou
zahájeny po ukončení výpočtu trasy, resp. zvolení typu trasy.
Hlasové pokyny jsou generovány přístrojem a není možné vždy zaručit úplnou
srozumitelnost pokynu (např. jména ulic nebo měst).
Před odbočením jsou vydána až 3 doporučení.
Poslední hlasový navigační pokyn si můžete nechat zopakovat stisknutím pravého ovladače 2 » obr. 1 na straně 7.
Okamžik navigačního pokynu závisí na typu projížděné komunikace a na rychlosti, kterou jedete. Např. na dálnicích se ozve první pokyn asi 2000 m
(6000 ft) před sjezdem.
Během dynamického navigování k cíli jste upozorňováni na dopravní problémy
na trase. Pokud se na základě dopravního problému vypočítává nová trasa,
přístroj na to upozorní na displeji přístroje hlášením Trasa se propočítává...
Obr. 42 Navigační pokyny / Detail navigačního pokynu
Přístroj při navigování zobrazuje grafické navigační pokyny některým z následujících způsobů.
› Na displeji MAXI DOT.
› Na displeji přístroje v doplňkovém okně Manévr » obr. 42.
V doplňkovém okně Manévr se zobrazují následující navigační pokyny.
název ulice, resp. číslo silnice aktuální polohy vozidla
až tři následující navigační pokyny s názvy ulic, resp. čísly silnic, se vzdáleností a době jízdy k místu pokynu
zobrazení detailu navigačního pokynu
A
B
C
V blízkosti místa navigačního pokynu se např. u některých křižovatek zobrazí
detail pokynu projetí touto křižovatkou C .
1)
Pokud čas příjezdu do cíle, resp. zbývající čas jízdy překročí 24 h, zobrazí se v symbolu .
70
Navigace
Výchozí hlasitost navigačních hlášení, typ hlášení, nebo vypnutí při telefonickém hovoru je možné nastavit » strana 61, Navigační hlášení.
Trasa
Pokud existuje vypočítaná trasa k cíli a v nabídce Navigace stisknete funkční
tlačítko  Trasa - zobrazí se následující nabídka trasy.
Zastavit navádění k cíli - ukončení navigování
Nový cíl/vložený cíl - zadání nového cíle, resp. přidání vloženého cíle do vypočítané trasy » strana 62, resp. » strana 72
■ Informace o trase - zobrazení informací o cíli a vypočítané trase (nastavení
zobrazovaných informací » strana 61)
■  - čas příjezdu do cíle, resp. vloženého cíle1)
■  - zbývající čas jízdy do cíle, resp. vloženého cíle1)
■  - zbývající vzdálenost do cíle, resp. do vloženého cíle
■
■

Uložit cíl - uložení cíle pomocí zadávací obrazovky » strana 11, Alfanumerická klávesnice
■ Cesta - zobrazení cílů na trase » strana 72
■ Zácpa vpředu - v případě zjištění dopravní komplikace (např. dopravní zácpy),
je možné tuto dopravní komplikaci zadat ručně (po tomto zadání přístroj data
přepočte a nabídne objízdnou trasu. Hodnota dopravní zácpy se přidává, resp.
odebírá dotykem na stupnici, pomocí / , nebo otočením pravého ovladače
2 » obr. 1 na straně 7).
■
V této kapitole najdete informace k těmto tématům:
71
71
71
Dopravní zprávy TMC (Traffic Message Channel) jsou datovou službou stálého
přenosu dopravních zpráv šířených rádiovými stanicemi.
Dopravní zprávy TMC jsou využívány k optimalizaci trasy v případě dopravní
komplikace během navigování k cíli.
Pro správnou funkci TMC je třeba splnit následující podmínky.



Vozidlo se nachází v dosahu vysílání FM RDS-TMC.
Dostatečný a nerušený příjem signálu rozhlasové stanice vysílající dopravní
informace.
Aktuální navigační data v přístroji.
Za obsah dopravních zpráv TMC zodpovídají dopravní redakce rozhlasových
stanic.
Obsluha
› Stiskněte
› V nabídce Navigace stiskněte funkční tlačítko  → Parametry trasy → Dynamická trasa.
Dynamické navigování k cíli je možné zapnout/vypnout i během navigování
k cíli.
Úvod k tématu
Obsluha
Zapnutí/vypnutí dynamické trasy
Podrobnosti dopravní zprávy
Zapnutí/vypnutí dynamické trasy
Dopravní zprávy TMC při zapnuté funkci Dynamická trasa » strana 60 ovlivňují
navigování k cíli.
Dopravní zprávy (TMC)

Přijímání dopravních zpráv TMC je stále zapnuté a není možné ho vypnout.
Dopravní zprávy TMC mohou být přístrojem vyhodnocovány a ukládány jen tehdy, jsou-li dostupná navigační data pro oblast, kterou projíždíte.
Dynamická trasa zapnutá
O dopravních komplikacích ležících na trase, budete informováni zobrazením
barevného symbolu v mapě (např. , ,  apod.). Dopravní komplikace, které
neleží na trase, budou v mapě zobrazeny šedým symbolem. Směr, ve kterém se
vyskytuje dopravní komplikace, je znázorněn šipkou v symbolu.
Dynamická trasa vypnutá
Nebudete upozorňováni na dopravní komplikace přijaté dopravními zprávami,
které jsou na Vaší trase, a navigace Vás povede přes tyto dopravní komplikace.
Dopravní zprávy se však budou v přístroji i nadále automaticky aktualizovat
a zobrazí se Vám po stisknutí  .
Jestliže zjistíte na Vaší trase dopravní komplikaci, můžete trasu manuálně uzavřít zadáním dopravní zácpy » strana 70, Trasa.
Poznámka
Za nepříznivé dopravní situace se může stát, že je objízdná trasa také přetížena, a proto nepřinese objetí dopravní zácpy nahlášené pomocí TMC žádnou časovou úsporu.
Podrobnosti dopravní zprávy

- zobrazí se seznam dopravních hlášení Dopravní hláše-
ní .../....
› Stiskněte položku s dopravní zprávou - zobrazí se upřesňující informace dopravní zprávy » strana 71.
Pokud je na daném místě v dosahu vysílač TMC, přijímá přístroj průběžně na
pozadí dopravní zprávy TMC. Poslouchaná rozhlasová stanice nemusí být stanicí TMC.
Po stisknutí

se zobrazí následující informace.
Funkční tlačítko Vše - zobrazení všech dopravních informací.
Funkční tlačítko Trasa - zobrazení pouze dopravních informací na probíhající
trase.
■ Mapa se zobrazením dopravního omezení.
■
■
Navigování
71

Okno s následujícími informacemi.
Lokalizace místa události, její přesnost je dána aktuálností navigačních dat.
Popis až tří událostí, které se vztahují k dané informaci.
Popis směru, ve kterém událost platí.
Přepokládaná doba trvání události.
Doplňkové informace, např. předpokládaná doba zpoždění.
Informační řádek informující o stáří a poskytovateli dopravní informace.
Symbol upřesňující typ informace.
■  - zvětšení okna s popisem dopravního omezení.
■  - zmenšení okna s popisem dopravního omezení.
■  - zobrazení předchozí dopravní informace.
■  - zobrazení následující dopravní informace.
■  - zobrazení seznamu všech přijatých dopravních informace.
■
■
■
■
■
■
■
■
Moje cesta

V této kapitole najdete informace k těmto tématům:
72
73
Nejprve věnujte pozornost bezpečnostním pokynům » strana 7, Důležitá upozornění.
V této kapitole je popsán postup zadání trasy, její úprava příp. její uložení.
Nová cesta / Úprava cesty
Trasu je možné nastavit předem. Po zadání trasy je možné zahájit navigování
nebo uložit trasu pro příští použití.
Jedna trasa může obsahovat maximálně dvacet vložených cílů.
Jednotlivé cíle je možné zaměňovat stisknutím funkčního tlačítka cíle  a jeho
přesunem na jinou pozici. Není možné zaměňovat již dosažené cíle.
Stisknutím názvu cíle, resp. vloženého cíle se zobrazí následující nabídka úprav
cíle.
 smazání cíle, resp. vloženého cíle
 navigování bude pokračovat dál od tohoto cíle (přeskočení předešlých vložených cílů)
 otevření podrobností cíle » strana 73
Neprobíhá navigování - zadání nové cesty
› V nabídce Navigace stiskněte funkční tlačítko  Moje cesta → Nová cesta otevře se následující nabídka zadání nové trasy.
Úvod k tématu
Nová cesta / Úprava cesty
Paměť cest
Nabídka Moje cesta je závislá na kontextu, zda probíhá nebo neprobíhá navigování.
Nový cíl - zadání nového cíle trasy
Cíle - výběr cíle trasy z uložených cílů » strana 65
C Uložit - uložení trasy do paměti cest
D Zahájit - výpočet zadané trasy a zahájení navigování
A
B
Po vypočítání trasy se u jednotlivých cílů zobrazí čas příjezdu a vzdálenost do
cíle.
Probíhá navigování - úprava cesty
› V nabídce Navigace stiskněte funkční tlačítko  Moje cesta → Upravit cestu
- otevře se následující nabídka úpravy trasy.
Navigování se nepřeruší.
Nový cíl - zadání nového cíle trasy
Cíle - výběr cíle trasy z uložených cílů » strana 65
C Uložit - uložení trasy do paměti cest
E Ukončit - zastavení navigování

vložený cíl s pořadovým číslem
 konečný cíl
 předpokládaný čas příjezdu do konečného cíle, resp. vloženého cíle
 hodnota vzdálenosti do konečného cíle, resp. vloženého cíle
A
B
Obr. 43 Zadání nové trasy / Úprava trasy
72
Navigace

U cílů, které byli na trase již dosaženy, se pod názvem cíle zobrazuje text Cíl
dosažen. Tyto cíle již není možné zaměňovat.
Zrušit - přerušení zadávání vloženého cíle, navigování k původnímu cíli bude
nadále pokračovat
■ Vložený cíl - zadaný cíl se vloží do trasy a navigování bude probíhat nejprve
k tomuto cíli » obr. 43 na straně 72
■ Zahájit - zadaný cíl se vloží jako konečný, původní konečný cíl bude tímto novým cílem nahrazen
■
Paměť cest
› V nabídce Navigace stiskněte funkční tlačítko  Moje cesta → Paměť cest otevře se seznam uložených tras.
Potvrzením trasy v seznamu se otevře nabídka zvolené trasy s jejími cíli » strana 72, Nová cesta / Úprava cesty.
Po dosažení maximálního počtu cílů je třeba některý cíl smazat, aby bylo možné vložit další cíl.
Podrobnosti cíle
Následně je možné zahájit navigování po zvolené trase nebo upravit její cíle.
Správa cíle

Úvod k tématu
V této kapitole najdete informace k těmto tématům:
Vložený cíl
Podrobnosti cíle
73
73
Nejprve věnujte pozornost bezpečnostním pokynům » strana 7, Důležitá upozornění.
Obr. 44 Podrobnosti cíle / Podrobnosti zvláštního cíle
Vložený cíl
Během navigování je možné přidat do trasy až dvacet cílů. Navigování bude
probíhat podle pořadí vložených cílů v trase. Po dosažení příštího vloženého cíle bude pokračovat navigování k následujícímu cíli.
› V nabídce Navigace stiskněte funkční tlačítko  → Nový cíl/vložený cíl - otevře se nabídka zadání nového cíle » strana 62 a následně v dalším kroku nabídka podrobností cíle » strana 73.
Pokud již probíhá navigování, potvrzením volby Zahájit po zadání vloženého cíle, přístroj zobrazí hlášení Navádění k cíli je již aktivní. Chcete zahájit navádění přímo k novému cíli nebo vložit nový cíl jako vložený cíl? a následující nabídku.
Obr. 45 Podrobnosti uloženého cíle / Úpravy uloženého cíle
V závislosti na zvoleném typu cíle se po jeho zadání, vyhledání nebo zvolení
zobrazují jeho podrobnosti.
V podrobnostech cíle se zobrazují následující informace o cíli.
› Náhledová mapa s označením polohy cíle symbolem 
› Detailní informace o cíli (např. adresa cíle, kontaktní údaje atp.)
Navigování

73
›  - zmenšení okna s náhledovou mapou
›  - zvětšení okna s náhledovou mapou
› Funkční tlačítka v závislosti na typu cíle.
Stisknutím

se zobrazí podrobnosti finálního cíle (
V závislosti na typu cíle se zobrazují následující nabídky funkčních tlačítek
» obr. 44.
Nový cíl nebo cíl uložený v seznamu posledních cílů
Nabídka se zobrazí stisknutím funkčního tlačítka  u položky cíle, pokud tento
cíl není uložen v paměti cílů.
A Zahájit - zahájení výpočtu trasy (neprobíhá navigování), resp. Stop - ukončení navigování (probíhá navigování)
B Parametry trasy - zobrazení nabídky nastavení parametrů trasy » strana
60
C Uložit - uložení cíle do paměti cílů » strana 11, Alfanumerická klávesnice
Pokud je nový cíl zadán jako cíl V mapě zobrazí se následující nabídka.
› Uložit - uložení cíle do paměti cílů » strana 11, Alfanumerická klávesnice
› Upravit - upřesnění adresy cíle zadaného bodem v mapě
› Param. - zobrazení nabídky nastavení parametrů trasy » strana 60
› Zahájit - zahájení výpočtu trasy
Zvláštní cíl
Nabídka se zobrazí některým z následujících způsobů.
› Stisknutím funkčního tlačítka  u položky v seznamu nalezených zvláštních
cílů.
› Stisknutím symbolu zvláštního cíle v mapě.
Podrobnosti zvláštního cíle obsahují následující funkční tlačítka » obr. 44.
Volat číslo - zahájení telefonního hovoru1) (pokud je připojen telefon pomocí Bluetooth® a cíl má zadáno kontaktní telefonní číslo)
Zahájit - zahájení výpočtu trasy » strana 69
Uložit - uložení cíle do paměti cílů
D
E
F
V podrobnostech zvláštních cílů je možné zobrazovat jednotlivé zvláštní cíle
z nalezených stisknutím funkčního tlačítka  /  nebo pohybem prstu po displeji.
1)
Tuto funkci podporují pouze některé telefony.
74
Navigace
Uložený cíl v paměti cílů / Oblíbený cíl
Následující nabídka se zobrazí stisknutím funkčního tlačítka  u položky cíle,
pokud je tento cíl uložený v seznamu paměti cílů nebo v seznamu oblíbených
cílů.
Podrobnosti zvláštního cíle obsahují následující funkční tlačítka » obr. 45.
G
H
I
Upravit - úprava uloženého cíle
Parametry trasy - zobrazení nabídky nastavení parametrů trasy » strana
60
Zahájit - zahájení výpočtu trasy
Stisknutím funkčního tlačítka Upravit G se zobrazí následující nabídka úpravy
cíle.
J
K
L
Smazat - smazání cíle
Uložit jako - úprava názvu a následné uložení cíle » strana 11, Alfanumerická klávesnice
Oblíbený - přidání, resp. odebrání cíle ze seznamu oblíbených cílů » strana
65
Adresa domů
V podrobnostech adresy domů je možné stisknutím funkčního tlačítka Uložit,
uložit cíl adresy domů do paměti přístroje.
vlastní cíl
zvláštní cíl
Věcný rejstřík
A
Adresa
Adresa domů
Aktualizace softwaru
Alfanumerická klávesnice
AM
Asistenční služba
Audio
média
rádio
Automatické vypnutí přístroje
AUX
D
63
61, 65
22
11
23
46
29
23
8
34
B
Bezpečné odebrání/odpojení zdroje signálu
Bluetooth
aktualizace
nastavení
viditelnost
zapnutí/vypnutí
Bluetooth profily
Bluetooth přehrávač
21
22
21
21
21
40
32
C
Cíl
adresa
adresa domů
bod v mapě
možnosti zadání
oblíbený cíl
obrázek s GPS
seznam uložených cílů
souřadnice GPS
uložení
vlajkový cíl
66
66
63
65
64
62
73
66
65
64
73
65
DAB
doplňkové informace
nastavení
rádiotext a prezentace obrázků
Datový přenos mobilních zařízení
Digitální rádio
Displej MAXI DOT
média
navigace
obsluha
rádio
telefon
Displej přístroje
důležitá upozornění
klávesnice
oblasti
obsluha
údržba
Doplňkové jazyky klávesnice
Doplňkové okno
audio
dopravní značky
kompas
manévr
nabídky
satelitní data
zapnutí/vypnutí
Doplňkový telefon
Dopravní značky
Dopravní zpravodajství (TP)
Dopravní zprávy (TMC)
informace
obsluha
podmínky
Dotykový displej
DTMF
23
24
27
24
21
27
12
14
11
12
13
20
8
11
10
10
8
21
59
59
59
59, 70
59
59
59
39
60
26
71
71
71
8
49
Důležitá upozornění
Dynamická trasa
zapnutí/vypnutí
7
71
F
FM
nastavení
Formáty souborů
média
obrázky
Frekvenční pásmo
viz hlavní nabídka
Funkční tlačítka
23
27
35
37
24
23
10
G
GPS
informace
zadání
Grafické navigační pokyny
60
64
70
H
Hlasitost
Hlasové navigační pokyny
Hlasové ovládání
nastavení
nerozpoznání hlasového příkazu
obsluha
oprava zadání hlasového příkazu
podmínky funkce
přerušení/obnovení zadávání
příkazy
zapnutí/vypnutí
Hlavní nabídka
média
MirrorLink
navigace
rádio
SMS
telefon
Věcný rejstřík
9
70
15
21
17
16
17
15
17
17
16
29
53
57
23
51
38
75
Hlavní telefon
39
I
Importovat cíle
Info o trase
Informační služba
Itinerář
66
70
46
70
J
Jazykové znaky
Jazyk přístroje
21
20
K
Kategorie zvláštních cílů
auto a cestovaní
firmy a veřejné instituce
jídlo a nákupy
nouzové případy
osobní zvláštní cíl
ostatní cíle
pamětihodnosti a volný čas
Klávesnice
Komunikace
67
68
68
68
68
67
69
69
11, 20
38
L
Logo rozhlasové stanice
26
M
Manévr
grafické navigační pokyny
hlasové navigační pokyny
Mapa
automatické měřítko
doporučení jízdního pruhu
hlavní nabídka
manuální měřítko
možnosti zobrazení
obsluha
orientace
76
Věcný rejstřík
70
70
58
61
57
58
59
57
58
rychlý náhled mapy
zobrazení
zobrazení dopravních značek
zobrazení zvláštních cílů
Média
AUX
bezpečné odebrání/odpojení zdroje signálu
Bluetooth Audio
formáty souborů
hlasové ovládání
hlavní nabídka
multifunkční volant
multimediální databáze
nastavení
obsluha
paměťová SD karta
podmínky a omezení
podporované formáty souborů
podporované zdroje
prohlížeč
přehrávání
seznam
USB
úvod
volba zdroje zvuku
zdroj zvuku
MirrorLink
datový přenos
nastavení
obsluha
podmínky spojení
problémy funkce
spuštění funkce
Moje cesta
nová cesta
paměť cest
úprava cesty
Moje cíle
Multifunkční volant
média
navigace
58
57
61
61
29
34
21
32
35
15
29
12
31
31
29
33
35
35
35
30
29
30
33
29
32
31
52
21
54
53
53
54
53
72
72
73
72
65
12
14
rádio
telefon
Multimédia
AUX
USB
Multimediální databáze
Mute
12
13
34
33
31
9
N
Nabídky přístroje
média
MirrorLink
nastavení přístroje
navigace
obrázky
rádio
telefon
zvuk
Nastavení
aktualizace softwaru
Bluetooth
DAB
displej přístroje
doplňkové jazyky klávesnice
FM
hlasitost
hlasové ovládání
informace o systému
jazyk
jazyk přístroje
klávesnice
média
MirrorLink
navigace
obnovení nastavení z výroby
obrázky
přístroj
rádio
správa oblíbených
telefon
9
29
52
19, 20
56
36
23
38
19
22
21
27
20
21
27
9
21
22
20
20
20
31
54
60
21
37
19, 20
27
48
40
uživatelský profil
zvuk
Navigace
adresa domů
doplňkové okno
dopravní značky
dopravní zprávy (TMC)
dynamická trasa
grafické navigační pokyny
hlasové navigační pokyny
hlasové ovládání
hlavní nabídka
import cíle
kategorie zvláštních cílů
mapa
měřítko mapy
moje cesta
moje cíle
možnosti zobrazení mapy
multifunkční volant
nastavení
navigační data
navigačních hlášení
navigování k cíli
nová cesta
oblast hledání
obrázek s GPS
obsluha mapy
orientace mapy
osobní zvláštní cíle
paměť cest
parametry trasy
podrobnosti cíle
přerušení navigování
režim demo
rozšířená nastavení
Satelitní data
správa cíle
správa paměti
stavový řádek
tankování paliva
48
19
56, 62
65
59
60
71
60
70
70
15
57
66
67
61, 64
58
72
65
59
14
60
56
61
69
72
66
66
57
58
61
73
60
73
70
61
61
60
73
61
61
61
trasa
typ trasy
uložené cíle
uložení aktuální polohy
úprava cesty
úvod
vlajkový cíl
vložený cíl
výpočet trasy
zadání adresy
zadání cíle
zadání zvláštního cíle
zobrazení cíle
zobrazení trasy
zvláštní cíl
Navigační data
Navigační hlášení
Nová cesta
Nový cíl
70
60
64
65
72
56
65
73
69
63
62
66
59
59
66
56
61
72
62
O
Oblíbený cíl
Obrázky
bezpečné odebrání/odpojení zdroje signálu
nastavení
obsluha
podporované formáty souborů
volba zdroje
zobrazování
Obrazovka
viz displej přístroje
Obsluha
média
MirrorLink
obrázky
rádio
telefon
73
36
21
37
36
37
37
37
8
29
53
36
23
38
Obsluha přístroje
displej MAXI DOT
displej přístroje
multifunkční volant
ovládací páčka
Ochrana komponentů
Ovládací páčka
Ovládání hlasitosti
10
11
10
12, 13, 14
14
7
14
9
P
Paměť cest
Paměťová SD karta
Parametry trasy
Podmínky spárování
Podrobnosti cíle
POI
auto a cestovaní
čerpací stanice
firmy a veřejné instituce
jídlo a nákupy
kategorie
nouzové případy
oblast hledání
osobní zvláštní cíl
ostatní cíle
pamětihodnosti a volný čas
parkoviště
restaurace
rychlé vyhledání
vyhledání a volba
zadání
Popis přístroje
Problémy funkce
MirrorLink
telefon
Prohlížeč obrázků
Předvolba telefonního čísla
Přehrávání
média
73
33
60
42
73
66
68
67
68
68
67
68
66
67
69
69
67
67
67
67
66
7
54
41
36
46
29
Věcný rejstřík
77
Přerušení navigování
Přístroj
spárování s telefonem
spojení s telefonem
ukončení spojení
70
41
44
45
R
Rádio
dopravní zpravodajství (TP)
frekvenční pásmo
hlasové ovládání
hlavní nabídka
logo stanice
multifunkční volant
nastavení
nastavení DAB
nastavení FM
obsluha
seznam dostupných stanic
uložení stanice
úvod
volba stanice
vyhledání stanice
Režim demo
Rozhlasová stanice
logo
uložení stanice
volba stanice
vyhledání stanice
23
26
24
15
23
26
12
27
27
27
23
24
25
23
25
25
61
26
25
25
25
S
Satelitní údaje
Setup
Seznam
dostupných stanic
složek/titulů
telefonních kontaktů
volání
Seznam uložených cílů
78
Věcný rejstřík
60
19
24
30
47
49
65
Smazaní telefonu ze seznamu spárovaných zařízení
SMS
nová
obsluha
přijatá
Spárování přístroje
další možnosti vyhledání telefonu
dva spojené telefony
jeden spojený telefon
potvrzení spárování
žádný spojený telefon
Spárování telefonu
telefonu s přístrojem
Spojení přístroje
další možnosti vyhledání telefonu
dva spojené telefony
jeden spojený telefon
žádný spojený telefon
Správa cíle
oblíbený cíl
podrobnosti cíle
uložení
vložený cíl
Správa paměti
Stanice
viz hlavní nabídka rádio
Stavový řádek
navigace
telefon
44
51
51
50
52
43
43
42
44
42
43
45
45
45
45
73
73
73
73
73
61
23
10
61
38
T
Tankování paliva
Telefon
asistenční služba
Bluetooth profily
doplňkový telefon
funkce
hlasové ovládání
hlavní nabídka
61
38
46
40
39
49
15
38
hlavní telefon
39
informační služba
46
konferenční hovor
50
multifunkční volant
13
nastavení
40
obsluha
38
podmínky spárování
42
potvrzení spárování
44
problémy funkce
41
předvolba telefonního čísla
46
rychlá volba telefonního čísla
48
seznam volání
49
smazaní telefonu ze seznamu spárovaných zařízení
44
spárování - další možnosti vyhledání telefonu 43
spárování - dva spojené telefony
43
spárování - jeden spojený telefon
42
spárování - žádný spojený telefon
42
spárování s přístrojem
41
spárování telefonu s přístrojem
43
spojení - další možnosti vyhledání telefonu
45
spojení - dva spojené telefony
45
spojení - jeden spojený telefon
45
spojení - žádný spojený telefon
45
spojení s přístrojem
44
telefonní hovor
49
telefonní seznam
47
textové zprávy (SMS)
50, 51
45
ukončení spojení
volba telefonního čísla
46
zadání telefonního čísla
46
Telefonní číslo
46
Telefonní funkce
49
Telefonní hovor
49
Telefonní konference
50
Telefonní seznam
47
Textové zprávy
50, 51
nová
51
přijatá
52
TMC
dynamická trasa
informace
obsluha
podmínky
TMC (dopravní zprávy)
Tovární nastavení
TP (dopravní zpravodajství)
Traffic
dynamická trasa
informace
obsluha
podmínky
Trasa
71
71
71
71
71
21
26
71
71
71
71
70
U
Uložené cíle
Uložení rozhlasové stanice
Úprava cesty
USB
Úvodní informace
64
25
72
33
7
V
vCard
Vlajkový cíl
Vlastní cíl
Vložený cíl
Volba frekvenčního pásma
viz hlavní nabídka
Volba rozhlasové stanice
viz hlavní nabídka
Volba telefonního čísla
Volba zdroje
média
obrázky
Vypnutí přístroje
Výpočet trasy
Výrobní nastavení
66
65
66
72, 73
Z
Zabezpečení proti krádeži
Zadání cíle
Zadávací obrazovka s klávesnicí
Zapnutí přístroje
Zdroj zvuku
Zobrazení na displeji
Zvláštní cíl
auto a cestovaní
čerpací stanice
firmy a veřejné instituce
jídlo a nákupy
kategorie
nouzové případy
oblast hledání
osobní zvláštní cíl
ostatní cíle
pamětihodnosti a volný čas
parkoviště
restaurace
rychlé vyhledání
vyhledání a volba
zadání
Zvuk
7
62
11
8
31
10
66
68
67
68
68
67
68
66
67
69
69
67
67
67
67
66
19
23
23
46
32
37
8
69
21
Věcný rejstřík
79
Tisk, rozmnožování nebo překládání či jiné užití tohoto díla nebo jeho části
nejsou bez písemného souhlasu společnosti ŠKODA AUTO a.s. dovoleny.
Všechna majetková práva k tomuto dílu vyplývající z předpisů autorského práva vykonává výlučně společnost ŠKODA AUTO a.s.
Změny tohoto díla jsou vyhrazeny.
Vydal: ŠKODA AUTO a.s.
© ŠKODA AUTO a.s. 2014
www.skoda-auto.cz
Amundsen: Yeti
Infotainment česky 11.2014
S90.5614.02.15
5L0012715DA

5L0012715DA
Download

Infotainment navigace Amundsen Návod k obsluze