SIMPLY CLEVER
Infotainment rádio Bolero
Návod na obsluhu

5L0012776CA
Úvod
Rozhodli ste sa pre vozidlo značky ŠKODA, ktoré je vybavené infotainment rádiom Bolero (následne
označované iba ako prístroj) – ďakujeme vám za vašu dôveru.
5L0012776CA

Pozorne si prečítajte tento návod na obsluhu, pretože postup v súlade s týmto návodom je predpokladom správneho používania prístroja.
Obsah
Návod na obsluhu
3
Vysvetlivky
4
Vyhlásenie o zhode
5
Použité skratky
Zoznámenie sa s prístrojom
Predbežné informácie
Dôležité poznámky
Prehľad prístroja
7
7
7
Ovládanie prístroja
10
Ovládanie cez displej prístroja
10
Ovládanie pomocou tlačidiel / nastavovacích
koliesok na multifunkčnom volante / ovládacej
páke
11
Ovládanie hlasom
14
Nastavenia prístroja
Menu Zvuk
Menu Setup
18
18
19
Rádio
Ovládanie
Nastavení (Nastavenia)
22
22
26
Médiá
Ovládanie
Audio zdroje
28
28
30
Obrázky
Prehliadač obrázkov
35
35
Komunikácia
Telefón
Spárovanie
Spojenie
Výber telefónneho čísla
37
37
41
44
46
2
Obsah
Funkcie telefónu
Textové správy (SMS)
MirrorLink™
Register
49
50
53
Návod na obsluhu
V tomto návode na obsluhu sú opísané všetky možné funkcie prístroja bez toho, aby boli označené ako mimoriadna výbava, variant modelu alebo výbava
špecifická pre určitú krajinu. Prístroj vo vašom vozidle preto nemusí mať dispozícii všetky komponenty vybavenia, ktoré sú obsiahnuté v tomto návode na
obsluhu.
Vyobrazenia v tomto návode na obsluhu slúžia iba na ilustráciu. Vyobrazenia
sa môžu v nepodstatných detailoch líšiť od modelu vášho vozidla, tieto sú chápané iba ako všeobecná informácia.
ŠKODA AUTO a.s. neustále pracuje na ďalšom vývoji všetkých vozidiel. Z tohto
dôvodu sú kedykoľvek možné zmeny rozsahu dodávky týkajúce sa formy, výbavy a techniky. Informácie uvedené v tomto návode na obsluhu zodpovedajú
stavu informácií v čase redakčnej uzávierky.
Z technických údajov, vyobrazení a informácií tohto návodu na obsluhu nie je
možné vyvodiť žiadne nároky.
Návod na obsluhu
3
Vysvetlivky
Zloženie návodu na obsluhu
Návod na obsluhu je hierarchicky rozdelený do nasledujúcich oblastí.
■
Odsek (napr. Oboznámenie sa s prístrojom) - titul odseku je vždy uvedený na
ľavej strane dole
■ Hlavná kapitola (napr. Úvodné informácie) - titul hlavnej kapitoly je vždy
uvedený na pravej strane dole
■ Kapitola(napr. Prehľad prístroja)
■  Úvod k téme - prehľad modulov v rámci kapitoly, úvodné informácie k
obsahu kapitoly, príp. pokyny platné pre celú kapitolu
■ Modul (Napr. Vypnutie / zapnutie prístroja)
Textové pokyny
Prehľad pokynov použitých v návode na obsluhu a krátke vysvetlenie významu.
Stlačenie
Držať
Otočenie
Presun
Krátkym stlačením tlačidla na 1 s.
Dlhým stlačením tlačidla na 2 až 5 s.
Otočením gombíka doľava/doprava.
Dotykom prsta a pohybom na obrazovke zariadenia v požadovanom smere.
Vysvetlenie symbolov
Prehľad symbolov použitých v návode na obsluhu a krátke vysvetlenie významu.


®
→
Odkaz na úvodný modul kapitoly s dôležitými informáciami a bezpečnostnými pokynmi.
Pokračovanie modulu na nasledujúcej strane.
Zapísaná ochranná známka tovaru.
Označenie ďalšieho kroku obsluhy.
POZOR
Texty s týmto symbolom upozorňujú na vážne nebezpečenstvo nehody,
poranenia alebo ohrozenia života.
DÔLEŽITÉ
Texty s týmto symbolom upozorňujú na nebezpečenstvo poškodenia vozidla
alebo možnú nefunkčnosť niektorých systémov.
4
Vysvetlivky
Upozornenie
Texty s týmto symbolom obsahujú dodatočné informácie.
Vyhľadávanie informácií
Pri vyhľadávaní informácií v návode na obsluhu odporúčame používať zoznam
hesiel na konci návodu na obsluhu.
Vyhlásenie o zhode
ŠKODA AUTO a.s. týmto vyhlasuje, že systémy ŠKODA Infotainment zodpovedajú základným požiadavkám a ďalším nariadeniam smernice 1999/5/ES, ktoré
sa týkajú rádiových zariadení, ako aj telekomunikačných vysielacích prístrojov.
ŠKODA AUTO a.s. týmto vyhlasuje, že „pripojenie a používanie tohto komunikačného zariadenia bolo schválené Nigérijskou komisiou pre komunikáciu.“
Vyhlásenie o zhode
5
Použité skratky
Skratka
A2DP
profil Bluetooth ® na jednostranný prenos audio dát
AF
alternatívne frekvencie aktuálnej rozhlasovej stanice
AM
označenie frekvenčného rozsahu rozhlasovej stanice
AVRCP
BT
profil Bluetooth ® na ovládanie multimediálnych funkcií spojených s prenosom audio dát
Bluetooth® - bezdrôtová komunikácia pre príjem a prenos
hlasových a dátových informácií
DAB
digitálny príjem rádia
DRM
systém na sledovanie, resp. obmedzenie používania obsahov
digitálnych médií
DTMF
vytáčanie pri telefonickej komunikácii
FM
označenie frekvenčného rozsahu rozhlasovej stanice
HFP
profil Bluetooth® na komunikáciu medzi mobilným telefónom
hands-free vo vozidle
GPT
metóda na rozdelenie oblastí v dátových prístrojoch (používa
sa pre veľkokapacitné zdroje)
GSM
ID3 tag
telefónna služba mobilnej komunikácie
dodatočná vlastnosť hudobného súboru, ktorý umožňuje zobrazenie umelca, názvu, názvu albumu atď.
MAP
profil Bluetooth® na výmenu textových správ (SMS) medzi
prístrojom a pripojeným prístrojom
mp3
komprimovaný zvukový formát
MSC
komunikačný protokol pre prístroje s USB
MTP
komunikačný protokol pre dátové prístroje
PI kód
6
Význam
identifikácia programu nastavenej rozhlasovej stanice, ktorá
umožňuje triedenie rozhlasových staníc do skupín
PIN
osobné identifikačné číslo
RDS
systém na prenos doplňujúcich informácií k príjmu rozhlasového vysielania v rozsahu FM
SMS
služba posielania krátkych textových správ
SSP
rýchly spôsob spárovania prístroja Bluetooth ®
Použité skratky
Skratka
TP
Význam
označenie stanice s dopravným spravodajstvom
VIN
Identifikačné číslo vozidla
wma
komprimovaný zvukový formát
Ak sa ochrana komponentov po zapnutí zapaľovania nedeaktivuje, obráťte sa,
prosím, na servisného partnera ŠKODA.
Zoznámenie sa s prístrojom
Predbežné informácie
Prehľad prístroja
Dôležité poznámky


Úvod k téme
Úvod k téme
V tejto kapitole nájdete informácie k nasledujúcim témam:
V tejto kapitole nájdete informácie k nasledujúcim témam:
7
Ochrana komponentov
POZOR
V prvom rade venujte pozornosť jazde autom! Ako vodič nesiete plnú zodpovednosť za prevádzku vozidla.
■ Prístroj používajte iba tak, aby ste mali vozidlo v každej dopravnej situácii
plne pod kontrolou - nebezpečenstvo nehody!
■ Hlasitosť nastavte tak, aby ste vždy počuli akustické signály zvonku (napr.
výstražné sirény vozidiel s právom prednosti v jazde atď.).
■ Príliš intenzívne nastavená hlasitosť môže viesť k poškodeniam sluchu!
■
8
8
8
9
9
Opis prístroja
Dotykový displej
Zapnutie/vypnutie prístroja
Menu prístroja
Nastavenie hlasitosti pri zapnutom prístroji
Táto kapitola popisuje prístroj, jeho zapnutie/vypnutie, ako aj nastavenie hlasitosti.
Ochrana komponentov

Najskôr si prečítajte a dodržiavajte
na strane 7.
Niektoré elektronické riadiace prístroje sú zo závodu vybavené ochranou komponentov.
Ochrana komponentov slúži ako ochranný mechanizmus za týmto účelom:
› Na obmedzenie funkcie zo závodu alebo z dielne zabudovaných riadiacich
prístrojov po montáži do iného vozidla (napr. po krádeži).
› Na obmedzenie funkcie komponentov prevádzkovaných mimo vozidla.
› Z dôvodu možnosti legitímnej montáže alebo výmeny riadiacich prístrojov pri
opravách u servisného partnera ŠKODA1).
Pri aktivovanej ochrane komponentov sa na displeji prístroja objaví nasledujúce hlásenie Ochrana komponentov: Systém je teraz dostupný iba obmedzene.
Zapnite zapaľovanie.
1)
Používané termíny » Návod na obsluhu, kapitola Vysvetlivky.
Predbežné informácie
7
Opis prístroja
Dotykový displej
Prístroj je vybavený takzvaným dotykovým displejom
ktorý je možné ovládať iba dotykom prsta.
11
» Obr. 1 na strane 8,
DÔLEŽITÉ
Displej je potrebné obsluhovať ľahkým dotykom prsta. Na displej nevyvíjajte
tlak - hrozí nebezpečenstvo poškodenia displeja!
■ Na ovládanie displeja nepoužívajte predmety - hrozí nebezpečenstvo poškodenia displeja!
■ Na čistenie nepoužívajte rozpúšťadlá, ako je benzín alebo terpentín - hrozí
nebezpečenstvo poškodenia povrchu displeja!
■ Odtlačky prstov z displeja môžete odstrániť pomocou mäkkej handričky a prípadne pomocou čistého liehu. Pri tom je potrebné dbať na to, aby sa nepoškodili žiadne iné časti interiéru.
■ Displej nie je možné ovládať dotykom prsta s natiahnutou rukavicou, resp.
dotykom nechtu na prste.
■
Upozornenie
Na ochranu displeja je možné použiť vhodnú ochrannú fóliu pre dotykové displeje, ktorá neobmedzí jeho funkčnosť.
■ Jas displeja sa nastavuje automaticky v závislosti od jasu osvetlenia interiéru.
Automatické nastavenie je možné manuálne prispôsobovať » Strana 19.
■
Obr. 1 Prehľad prístroja
Opis prístroja
 - Ľavý otočný regulátor na zapnutie/vypnutie prístroja; nastavenie hla1
sitosti
2 Pravý otočný regulátor pre volania a potvrdenia
3  - menu Rádio » Strana 22
4  - menu Média » Strana 28
5  - menu Telefón » Strana 37
6  - ovládanie hlasom » Strana 14
7  - zapnutie/vypnutie príjmu dopravných hlásení » Strana 25
8  - Zapnutie alebo vypnutie zvuku » Strana 9
9  - nastavenia zvuku » Strana 18
10  - zobrazenie menu prístroja » Strana 9
11 Dotykový displej » Strana 10
12 Vstup pre pamäťovú kartu SD
8
Zoznámenie sa s prístrojom
Zapnutie/vypnutie prístroja
Manuálne zapnutie/vypnutie
› Stlačte  pre zapnutie, resp. vypnutie prístroja.
Automatické zapnutie prístroja
Ak nebol prístroj pred vypnutím zapaľovania vypnutý tlačidlom
sa zapne po zapnutí zapaľovania.

, automaticky
Automatické vypnutie prístroja
Ak je prístroj zapnutý a zo spínacej skrinky sa vytiahne kľúč vozidla, prístroj sa
automaticky vypne.
Ak je vozidlo vybavené štartovacím tlačidlom, prístroj sa automaticky vypne po
odstavení motora a otvorení dverí vodiča.
Pri vypnutom zapaľovaní sa prístroj automaticky vypne po približne pol hodine
(ochrana proti vybitiu akumulátora vozidla).

Prístroj sa môže za určitých okolností automaticky vypnúť na základe ochrany
proti vybitiu akumulátora vozidla alebo ochrany prístroja.
Prístroj vás o tom bude informovať prostredníctvom textového hlásenia na displeji prístroja.
› Pozor: akumulátor 12 V slabý. Nastartujte motor nebo vypněte Infotain-
ment. - Akumulátor vozidla je slabý, je potrebné naštartovať motor alebo vypnúť prístroj.
› Akumulátor 12 V je téměř prázdný. Infotainment se vypne. - Akumulátor vozidla je vybitý, prístroj sa vypne.
› Provozní teplota nedodržena. Infotainment se vypne. - Teplota prístroja je
príliš nízka alebo príliš vysoká, prístroj sa vypne.
Upozornenie
Po zapnutí prístroja sa prehráva posledné menu, ktoré bolo aktívne pred vypnutím prístroja.
Menu prístroja
 Telefón - Menu Telefón » Strana 37
 MirrorLink ™ - Menu MirrorLink™ » Strana 53
Nastavenie hlasitosti pri zapnutom prístroji
Každá zmena hlasitosti sa zobrazuje na displeji.
Zvýšenie hlasitosti
› Regulátor  otáčajte doprava.
Zníženie hlasitosti
› Regulátor  otáčajte doľava.
Vypnutie zvuku
› Nastavte hlasitosť s regulátorom

doľava na 0.
alebo
› Stlačte tlačidlo

.
Pri realizovanom vypnutí zvuku sa na displeji prístroja objaví symbol .
Obr. 2
Menu prístroja
Ak sa v čase vypnutia zvuku realizuje prehrávanie zvuku v menu Média (Médiá), potom dôjde k prerušeniu prehrávania (prestávka)1).
DÔLEŽITÉ
Príliš vysoká hlasitosť môže prípadne viesť k rezonancii zvuku vo vozidle, resp.
poškodeniu reproduktorov.
Vyvolanie hlavného menu
› Stlačte tlačidlo  , realizuje sa zobrazenie menu prístroja » Obr. 2.
Prehľad tlačidiel funkcií
 Rádio - menu Rádio » Strana 22
 Média - menu Média » Strana 28
 Obrázky - Menu Obrázky » Strana 35
 Zvuk - nastavenia zvuku » Strana 18
 Nastavení - nastavenia prístroja » Strana 18
1)
Neplatí pre AUX.
Predbežné informácie
9
Stavový riadok
V niektorých ponukách sa v hornej časti displeja nachádza stavový riadok s
údajmi o čase a vonkajšej teplote, ako aj ďalšie informácie.
Ovládanie prístroja
Ovládanie cez displej prístroja

Tlačidlá funkcií
Oblasti displeja, ktoré potvrdzujú funkciu alebo menu, sa nazývajú „tlačidlá
funkcií“.
Úvod k téme
V tejto kapitole nájdete informácie k nasledujúcim témam:
Ovládanie
Abecedno-číslicová klávesnica
10
11
Táto kapitola sa zaoberá dotykovou obrazovkou a jej obsluhou.
Ovládanie
Šedé pozadie- tlačidlo je neaktívne, a preto ho nie je možné zvoliť
Biele pozadie- tlačidlo je aktívne, a preto ho je možné zvoliť
Zelené pozadie- tlačidlo aktuálne navolenej funkcie/menu
Výber menu/položky/funkcie
› Pohybom prsta po displeji v požadovanom smere.
› Otáčaním pravého regulátora 2 » Obr. 1 na strane 8.
Potvrdenie menu/položky/funkcie
› Dotykom prsta na tlačidlo funkcie.
› Stlačením pravého regulátora 2 » Obr. 1 na strane 8.
Návrat do nadradeného menu
› Stlačením tlačidla funkcie .
› Stlačením príslušného tlačidla vedľa displeja.
› Dotykom prsta na displej mimo „vyskakovacieho okna“.
Obr. 3 Oblasti displeja / zobrazenie na displeji
Opis zobrazení na displeji
A stavový riadok
B Informácie a ovládanie aktuálneho menu
C Tlačidlá funkcií aktuálneho menu
D Označenie aktuálneho menu
E Návrat do nadradeného menu
F Posuvník - Poloha a pohyb v menu (pohyb je možný pohybom prsta na posuvníku nadol / nahor resp. otočením regulátora 2 » Obr. 1 na strane 8 doprava/doľava)
G aktuálne zvolená položka menu
H Bod menu s „kontrolným okienkom“ 
I Položka menu je nedostupná
J Otvorenie podmenu položky menu s „vyskakovacím oknom“ 
10
Zoznámenie sa s prístrojom
Otvorenie podmenu funkcie
› Stlačením tlačidla funkcie  sa otvorí „vyskakovacie okno“ s podmenu.
Zapnutie/vypnutie funkcie s „kontrolným okienkom“
›  alebo  - funkcia je zapnutá
›  alebo  - funkcia je vypnutá
Nastavenie hodnoty
› Stlačením tlačidla funkcie so symbolmi      .
› Realizuje sa dotykom alebo pohybom prsta cez stupnicu.
Upozornenie
Pri niektorých menu alebo položkách sa zobrazuje aktuálne zvolené nastavenie, napr. Vzdialenosť: ... km resp. Vzdialenosť: ... mi.
Abecedno-číslicová klávesnica
Počas zadávania znakov sa realizuje vyhľadávanie najvhodnejších záznamov za
pomoci zadaných znakov. Nie je preto potrebné vždy zadať celý názov záznamu.
Pri zložených názvoch (napr. Lorem Ipsum) nezabudnite zadať medzeru.
Vyhľadávaný záznam (napr. telefónny kontakt) je potrebné zadať vrátane špeciálnych znakov (diakritika).
V tlačidle funkcie  sa zobrazí počet vhodných vyhľadaných záznamov. Stlačením tohto tlačidla sa otvorí zoznam príslušných záznamov.
Obr. 4 QWERTY (QWERTZ) klávesnica / klávesnica ABC
Abecedno-číslicová klávesnica slúži na vyhľadávanie záznamov (napr. telefónne kontakty) alebo na zadanie (napr. premenovanie jednotky Bluetooth ®, písanie SMS atď.).
Opis abecedno-číslicovej klávesnice
Zadávací riadok
Návrat do nadradeného menu
Zobrazenie vyhľadaných záznamov
Potvrdenie textu napísaného v zadávacom riadku
Vymazanie znakov v zadávacom riadku
Prechod z písania veľkých písmen na malé a opačne
prechod medzi klávesnicami so špeciálnymi znakmi vybraných jazykov
» Strana 20, Nastavenie dodatočných jazykov klávesnice
 prechod na čísla a špeciálne znaky
 prechod na špeciálne znaky
 prechod na písmená
 Zadanie medzery
 Presunutie kurzora v rámci zadávacieho riadku doľava
 Presunutie kurzora v rámci zadávacieho riadku doprava
A






Hľadať
Stlačením tlačidla funkcie klávesnice sa požadovaný znak zobrazí v zadávacom
riadku A » Obr. 4.
1)
Čísla 1-99 uvádzajú počet príslušných záznamov. Ak sa našlo viac ako 99 záznamov, potom sa namiesto čísla zobrazujú symboly  . Pri menej ako 5 nájdených záznamoch sa automaticky otvorí zoznam s nájdenými záznamami.
Zadávanie
Stlačením tlačidla funkcie klávesnice sa požadovaný znak zobrazí v zadávacom
riadku A » Obr. 4.
Stlačením tlačidla funkcie  sa ukončí proces zadávania.
Ovládanie pomocou tlačidiel / nastavovacích koliesok na
multifunkčnom volante / ovládacej páke

Úvod k téme
V tejto kapitole nájdete informácie k nasledujúcim témam:
Ovládanie menu Rádio
Ovládanie menu Médiá
Ovládanie menu Telefón
Ovládanie pomocou tlačidiel na ovládacej páčke
12
12
13
14
V prvom rade venujte pozornosť bezpečnostným pokynom » Strana 7, Dôležité poznámky.
Ak sa ovládanie zariadenia vykonáva pomocou tlačidiel / nastavovacieho kolieska na multifunkčnom volante resp. na ovládacej páke, potom sa niektoré informácie a menu zobrazia na displeji MAXI DOT1).
V závislosti na výbave sa môžu aťť ovládať pomocou tlačidiel /nastavovacích
koliesok na multifunkčnom volante resp. ovládacej páke.

Opis zobrazenia na displeji MAXI DOT» Návod na obsluhu, kapitola Informačný systém.
Ovládanie prístroja
11
Multifunkčný volant obsahuje 8 tlačidiel / nastavovacích koliesok, ktoré sú vždy funkčné v závislosti od zvoleného menu.
Podmienky pre zobrazenie informácií na displeji MAXI DOT.
Zapaľovanie je zapnuté.
Prístroj je zapnutý.


Tlačidlo/nastavovacie
koliesko
» Obr. 5
4
7
Ovládanie menu Rádio
8
8
Akcia
Funkcia
Stlačenie
Otočenie
hore / dole
Stlačenie
Podržanie
Prechod na predchádzajúcu uloženú stanicu
Zobrazenie zoznamu dostupných staníc a listovanie smerom nahor/nadol
V menu návrat o úroveň vyššie
Návrat do hlavného menu displeja MAXI DOT
Informácie zobrazené v menu Rádia na displeji MAXI DOT
■ Aktuálne frekvenčné pásmo rozhlasovej stanice.
■ Názov aktuálne prehrávanej stanice (ak sa prijíma menej ako 5 staníc).
■ Zoznam prijímateľných rozhlasových staníc s možnosťou vysielača (ak je z
nich viac ako 5 prijímateľných).
■ TP - dopravné hlásenia.
Ovládanie menu Médiá
Obr. 5 Multifunkčný volant
› Stlačte tlačidlo
8 na multifunkčnom volante - zobrazí sa hlavné menu displeja MAXI DOT.
› Vyberte položku menu  Audio.
Ovládacie tlačidlá a nastavovacie kolieska menu Rádia
Tlačidlo/nastavovacie
Akcia
Funkcia
koliesko
» Obr. 5
1
1
2
2
3
12
Stlačenie
Podržanie
Stlačenie
Otočenie
hore / dole
Stlačenie
3/ 4
Podržanie a
uvoľnenie
3/4/7
Stlačenie
Zmena frekvenčného rozsahu
Prepínanie medzi menu rádia a médií
Vypnutie / zapnutie zvuku
Zvýšenie / zníženie hlasitosti
Prechod na ďalšiu uloženú stanicu
Prechod do želaného smeru v rámci frekvenčného rozsahu; po uvoľnení tlačidla sa spustí vyhľadávanie nasledujúcej stanice
Prerušenie dopravného hlásenia
Zoznámenie sa s prístrojom
Obr. 6 Multifunkčný volant
› Stlačte tlačidlo
8 na multifunkčnom volante - zobrazí sa hlavné menu displeja MAXI DOT.

› Vyberte položku menu  Audio.
Ovládacie tlačidlá a nastavovacie kolieska menu Médiá
Tlačidlo/nastavovacie
Akcia
Funkcia
koliesko
» Obr. 6
1
Stlačenie
1
Podržanie
2
2
3/ 4
3
7
4
7
8
8
a)
Prepínanie medzi pripojenými audio zdrojmi
Prepnutie medzi menu Rádio a Médiá a vyvolanie
posledného kontextového stavu (napr. naposledy
prehrávaná rozhlasová stanica alebo titul)
Zastavenie/spustenie prehrávania titulu
Stlačenie
Otočenie
Zvýšenie / zníženie hlasitosti
hore / dole
Podržanie a
Rýchle pretáčanie dopredu / dozadua)
uvoľnenie
Stlačenie
Prechod na ďalší titula)
Točenie hore
Stlačenie
Do 3 sek vrátenie prehrávania na predchádzajúcu
skladbu,
Točenie dole po 3 sek prechod prehrávanie na začiatok skladbya)
Stlačenie
V menu návrat o úroveň vyššie
Podržanie
Návrat do hlavného menu displeja MAXI DOT
Neplatí pre AUX.
V ponuke Médiá sa na displeji MAXI DOT zobrazí iba názov prehrávanej skladby.
Ovládanie menu Telefón
› Stlačte tlačidlo
8 na multifunkčnom volante - zobrazí sa hlavné menu displeja MAXI DOT.
› Vyberte položku menu  Telefon (Telefón).
Ovládacie tlačidlá a nastavovacie kolieska menu „Telefón“
Tlačidlo/
nastavovaAkcia
Funkcia
cie koliesko
» Obr. 7
2
2
Stlačenie
Otočenie
hore / dole
6
Stlačenie
6
Podržanie
7
7
8
8
Otočenie
hore / dole
Stlačenie
Stlačenie
Podržanie
Vypnutie / zapnutie zvuku
Zvýšenie / zníženie hlasitosti
Prijatie hovoru, ukončenie hovoru, vstup do menu Telefon (Telefón), zoznam hovorov, volanie
zvoleného kontaktu
Odmietnutie hovoru, opakovanie posledného hovoru (redial)
Pohyb v zozname hovorov - predchádzajúca / nasledujúca položka menu
Potvrdenie zvolenej položky
V menu návrat o úroveň vyššie
Návrat do hlavného menu displeja MAXI DOT
Funkcie v menu Telefón na displeji MAXI DOT
Typ hovoPoložka menu
ru
Funkcia
Prichádzajúce
 Přijmout
 Odmít.
 Ignorovat
Prijatie hovoru
Odmietnuť hovor
Vypnutie zvonenia
Odchádzajúce
 Zrušit
Ukončenie hovoru
 Konec
 Vyp. mikro /  Zap. mikro
Ukončenie hovoru
Vypnutie / zapnutie mikrofónu
Vypnutie / zapnutie handsfree
(reprodukcia hovoru cez telefón /
zariadenie)
Prebiehajúce
 Soukromý / Handsfree
Obr. 7 Multifunkčný volant
Ovládanie prístroja
13

Symboly na displeji MAXI DOT
 Stav nabitia batérie telefónu1)
 Intenzita signálu1)
 Telefón je spojený s prístrojom
 Neprijaté hovory (ak je prítomných viacero neprijatých hovorov, zobrazuje
sa vedľa symbolu počet neprijatých hovorov)
 Roaming (pred názvom prevádzkovateľa mobilnej siete)1)
Funkcie tlačidiel na ovládacej páčke
Tlačidlo
» Obr. 8
A
A
B
Zoznam hovorov
V menu Telefon (Telefón) je možné zobraziť a používať iba zoznam hovorov1).
Ak zoznam hovorov neobsahuje žiadne položky, objaví sa na displeji MAXI DOT
nasledujúce hlásenie Žádné záznamy.
V zozname hovorov sa k jednotlivým položkám zobrazujú nasledujúce symboly.
Akcia
Držanie hore / dole
Stlačenie nahor / nadol
Stlačenie
Funkcia
Zobrazenie hlavného menu
Prepínanie medzi položkami, resp. jednotlivými
menu
Potvrdenie položky, resp. menu
Ovládanie hlasom

Úvod k téme
V tejto kapitole nájdete informácie k nasledujúcim témam:
 Prichádzajúci hovor
 Odchádzajúci hovor
 Neprijatý hovor
Ovládanie pomocou tlačidiel na ovládacej páčke
Obr. 8
Tlačidlá na ovládacej páčke
Podmienky funkcie
Zapnutie/vypnutie
Návod a pomocník pre hlasové ovládanie
Ovládanie
Nerozpoznanie príkazu hlasom
Možnosť korekcie zadania hlasového ovládania
Zastavenie/obnovenie zadania
Hlasové príkazy neobsiahnuté v pomocníkovi
15
15
15
16
16
16
16
17
V prvom rade venujte pozornosť bezpečnostným pokynom » Strana 7, Dôležité poznámky.
Niektoré funkcie prístroja je možné ovládať pomocou príkazu hlasom. Vďaka
tomu sa zrýchli zaobchádzanie s prístrojom a zvýši sa komfort pri jazde autom.
Niektoré položky menu Rádio, Médiá a Telefón zobrazené na displeji MAXI DOT
je možné ovládať aj pomocou tlačidiel na ovládacej páke » Tab. na strane 14.
Hlasové ovládanie sa dá použiť v nasledujúcich menu.
› Rádio
› Médiá
› Telefon
Hlasové ovládanie môže ovládať vodič aj spolujazdec.
1)
Túto funkciu podporujú iba niektoré telefóny.
14
Zoznámenie sa s prístrojom

POZOR
Funkciu hlasového ovládania nepoužívajte v prípade núdze alebo v strese.
Vaše príkazy hlasom sa v takýchto prípadoch pravdepodobne nemusia rozpoznať. Pravdepodobne nebude možné vytvoriť telefonické spojenie alebo
vytvorenie spojenia môže zabrať príliš veľa času. Tiesňové číslo je potrebné
zvoliť manuálne!
Zapnutie/vypnutie
Podmienky funkcie

Najskôr si prečítajte a dodržiavajte
na strane 15.
Podmienky funkcie hlasového ovládania
 Prístroj je zapnutý.
 Nerealizuje sa telefónny hovor.
 Pomoc pri parkovaní nie je aktívna.
Podmienky pre optimálnu zrozumiteľnosť hlasových príkazov.
› Príkazy hlasom hovorte iba vtedy, keď je na obrazovke zariadení resp. na
displeji MAXI DOT zobrazená ikona  .
› Hovorte bežnou intenzitou hlasu, bez prízvuku a nadmerných prestávok.
› Vyhnite sa nesprávnemu vyslovovaniu.
› Zatvorte dvere, okná a posuvnú strechu, tým sa zabráni rušivým vplyvom
okolia na funkciu hlasového ovládania.
› Pri vyššej rýchlosti odporúčame hovoriť hlasnejšie, aby príkazy hlasom neboli
prehlušené zvýšenou hladinou okolitého zvuku.
› Počas ovládania hlasom obmedzte vedľajšie rušivé zvuky vo vozidle, napr. súčasne hovoriaci cestujúci.
DÔLEŽITÉ
Pre niektoré jazyky nie je k dispozícii ovládanie hlasom. Na túto skutočnosť
poukazuje prístroj textovým hlásením, ktoré sa zobrazí na displeji po nastavení
jazyka prístroja » Strana 19.
Upozornenie
Počas ovládania hlasom sa neprehrávajú dopravné správy.
Niektoré hlasové príkazy musíte pri vyslovovaní hláskovať v závislosti od zvoleného jazyku komunikácie, napr. výber zdroja Karta „S D“.
■
■
Obr. 9 Multifunkčný volant

Najskôr si prečítajte a dodržiavajte
na strane 15.
Zapnutie ovládania hlasom
Aktivácia sa môže realizovať jedným z nasledujúcich spôsobov.
› Stlačte tlačidlo  na prístroji.
› Stlačte tlačidlo so symbolom  na multifunkčnom volante.
Zapnutie ovládania hlasom je signalizované akustickým signálom a na displeji
prístroja sa zobrazuje zoznam so základnými jazykovými príkazmi pre uvedené
menu.
Zobrazenie menu, ako aj akustický signál je možné vypnúť/zapnúť » Strana 20, Nastavenia hlasového ovládania.
Vypnutie ovládania hlasom
Hlasové ovládanie sa môže realizovať jedným z nasledujúcich spôsobov.
› Raz alebo dvakrát stlačte na prístroji tlačidlo  .
› Raz alebo dvakrát stlačte tlačidlo so symbolom  na multifunkčnom volante.
› Stlačte tlačidlo alebo funkčné tlačidlo na zariadení (neplatí pre  ).
› Vyslovte hlasový príkaz Ukončenie hlasového ovládania.
Návod a pomocník pre hlasové ovládanie

Najskôr si prečítajte a dodržiavajte
na strane 15.
Prístroj umožňuje prehrávanie pomocných správ z prístroja, ktoré vysvetľujú
ovládanie prístroja cez hlasové ovládanie alebo s vysvetlením, alebo napoveda
jú, ktoré hlasové povely sú predpokladané pre dané menu.
Ovládanie prístroja
15
› Vyslovte jeden z nasledujúcich hlasových príkazov.
Spustenie úvodu
Po vyslovení príkazu hlasom Zahájit úvod sa prehrá jedna zo siedmych častí
návodu k ovládaniu hlasom.
Jednotlivé diely úvodu je možné vyvolať samostatne vyslovením príkazu hlasom Úvod část... a čísla 1 až 7.
Nápoveda
Po vyslovení príkazu hlasom Nápověda je k dispozícii menu s možnými príkazmi hlasom, ktoré sú závislé od kontextu. V niektorých prípadoch sa po opätovnom vyslovení príkazu hlasom Nápověda prehrá druhá časť nápovedy s ponukou ďalších možných príkazov hlasom.
Nápoveda neobsahuje všetky možné príkazy.
Ovládanie

Najskôr si prečítajte a dodržiavajte
na strane 15.
Ovládanie hlasom je možné ovládať prevažne spôsobom „Povedz, čo vidíš“.
Vyslovte mená nazeleno zvýraznených funkčných kláves. Napríklad tlačidlo
funkcie Volat č. je možné vyvolať príkazom „Volat číslo“.
Počas hlasového ovládania sa na obrazovke prístroja zobrazia nasledujúce
symboly.
Prehrá sa správa
Čaká sa na príkaz hlasom
Zadanie príkazu hlasom je zastavené » Strana 16, Zastavenie/obnovenie
zadania
 Príkaz hlasom je rozpoznaný



Pokiaľ prístroj prehráva hlásenie, nie je potrebné čakať na koniec prehrávania
hlásenia. Hlásenie sa ukončí stlačením tlačidla  alebo stlačením klávesy so
symbolom  na multifunkčnom volante. Tým sa hlásenie preruší a čaká sa na
nový príkaz hlasom.
Na hlasové ovládanie vpláva nastavenie » Strana 20, Nastavenia hlasového
ovládania.
16
Zoznámenie sa s prístrojom
Nerozpoznanie príkazu hlasom

Najskôr si prečítajte a dodržiavajte
na strane 15.
Ak sa príkaz hlasom nerozpozná, odpovie prístroj otázkou Zopakujte zadání
a umožní tým nové zadanie.
Ak prístroj nerozpozná druhý príkaz hlasom, opätovne zaznie pomocník a
umožní sa nové zadanie.
Ak prístroj nerozpozná tretí príkaz hlasom, odpovie systém hlásením Hlasové
ovládání zrušeno. a ukončí hlasové ovládanie.
Možnosť korekcie zadania hlasového ovládania

Najskôr si prečítajte a dodržiavajte
na strane 15.
Príkaz hlasom je možné korigovať, meniť alebo nanovo zadať tým, že na prístroji krátko stlačíte tlačidlo  alebo tlačidlo so symbolom  multifunkčnom
volante. To je však možné iba vtedy, pokiaľ sa zobrazuje symbol  .
Nemusíte čakať, kým prístroj rozpozná príkaz hlasom.
Zastavenie/obnovenie zadania

Najskôr si prečítajte a dodržiavajte
na strane 15.
Stop
V niektorých menu je možné proces zadávania príkazu hlasom zastaviť otočením pravého regulátora 2 » Obr. 1 na strane 8.
To umožňuje viac času na zadanie hlasového príkazu.
Túto funkciu je možné použiť napríklad pre hľadanie kontaktov v telefónnom
zozname.
Pri zastavení sa obrazovka prístroja resp. symbol na displeji Maxi DOT zmení z
 na .
Obnoviť
Proces zadania príkazu hlasom sa môže obnoviť jedným z nasledujúcich spôsobov.
› Stlačením tlačidla funkcie .
› Stlačením tlačidla  na prístroji.
› Stlačením tlačidla symbolu  na multifunkčnom volante.
Príkaz hlasom
Hlasové príkazy neobsiahnuté v pomocníkovi

Najskôr si prečítajte a dodržiavajte
na strane 15.
Táto kapitola obsahuje niektoré hlasové príkazy, ktoré nie sú zahrnuté v témach pomocníka.
Hlasové príkazy umožňujú prácu so zoznamami alebo popisujú funkčné klávesy
so symboly bez textu na obrazovke.
Všetky menu
Príkaz hlasom
Naspäť
Další strana (Nasledujúca strana)
Předchozí strana (Predchádzajúca
strana)
První strana (Prvá strana)
Poslední strana (Posledná strana)
Funkcia
Návrat do predchádzajúceho menu 
Prehrať všetko znovu
Prehrať skladbu znova
Vypnite režim opakovania
Náhodné prehrávanie
Vypnúť náhodné prehrávanie
Funkcia
Zapnutie/vypnutie opakovaného prehrávania skladby z aktuálneho albumu / priečinku 
Zapnutie/vypnutie opakovaného prehrávania skladby 
Vypnutie opakovania albumu/priečinku/skladby
Zapnutie/vypnutie náhodného prehrávania z aktuálneho albumu / priečinku 
Listovanie v menu/zozname/adresári
Menu Rádio
Príkaz hlasom
Nasledujúca stanica
Predchádzajúca stanica
Zapnout režim scan
Zapnutie dopravného hlásenia
Vypnutie dopravného hlásenia
Funkcia
Nasledujúca stanica v aktuálnom frekvenčnom rozsahu
Predchádzajúca stanica v aktuálnom
frekvenčnom rozsahu
Zapnutie vyhľadávania dostupných
staníc » Strana 24
(hľadanie sa ukončí stlačením klávesu
 na prístroji resp. tlačidlom  na
multifunkčnom volante.
Zapnutie/vypnutie dopravného hlásenia TP
Menu Média
Príkaz hlasom
Prehrávať
Prestávka
Predchádzajúca skladba
Ďalšia skladba
Funkcia
Prehrávanie 
Prestávka 
Prehrať predchádzajúcu skladbu 
Prehrať ďalšiu skladbu 
Ovládanie prístroja
17
Menu Zvuk

Úvod k téme
V tejto kapitole nájdete informácie k nasledujúcim témam:
18
Nastavenia zvuku
V prvom rade venujte pozornosť bezpečnostným pokynom » Strana 7, Dôležité poznámky.
Táto kapitola opisuje nastavenia zvuku prístroja, ako aj nastavenia hlasitosti
pripojených prístrojov.
Nastavenia zvuku
Obr. 10 Nastavenie ekvalizéra / nastavenie vyváženia zvuku
› Stlačte tlačidlo

→  → Zvuk.
alebo
› V menu Rádio alebo Média (Médiá) stlačte tlačidlo funkcie  → Zvuk.
■
Hlasitost (Hlasitosť) - nastavenie hlasitosti
■ Dopravní hlášení (Dopravné hlásenia)- Nastavenie hlasitosti dopravných
hlásení (TP)
■ Hlasové ovládání - Nastavenie hlasitosti výstupu reči
■ Maximální hlasitost při zapnutí (Maximálna hlasitosť pri zapnutí) - nastavenie maximálnej hlasitosti po zapnutí prístroja
■ Hlasitost v závisl. na rychlosti (Hlasitosť v závislosti od rýchlosti) - zvýšenie hlasitosti pri zvýšení rýchlosti
18
Zoznámenie sa s prístrojom
Hlasitost AUX (Úroveň AUX) - nastavenie hlasitosti prístroja pripojeného
prostredníctvom AUX
■ Tichá (Nízka) - nízka hlasitosť
■ Střední (Stredná) - stredná hlasitosť
■ Hlasitá (Vysoká) - vysoká hlasitosť
■ Bluetooth-audio - nastavenie hlasitosti prístroja pripojeného prostredníctvom audio profilu Bluetooth®
■ Tichá (Nízka) - nízka hlasitosť
■ Střední (Stredná) - stredná hlasitosť
■ Hlasitá (Vysoká) - vysoká hlasitosť
■ Ztišení entertainmentu (Stíšenie entertainmentu) - zníženie hlasitosti audia (napr. hlasitosť rádia) pri aktivovanej pomoci pri parkovaní » Prevádzková príručka vozidla, kapitola Asistenčné systémy
■ Vypnuto - Stíšenie nie je aktívne
■ Stupnica 1 - 5- Nastavenie stíšenia (1 = najnižšia, 5 = najvyššia)
■ Ztlumený - Vypnutie hlasitosti zvuku (MUTE)
■ Basy - středy - výšky (Basy - Stredy - Výšky) - nastavenie ekvalizéra (basy,
stredy a výšky)
■ Vynulovat (Obnoviť) - základné nastavenie vyváženia zvuku
■ Balance - Fader - nastavenie vyváženia zvuku medzi ľavou a pravou stranou,
prednou a zadnou časťou
■ Charakter soundu - Nastavenie charakteru zvuku (platí pre vozidlá vybavené
zvukovým systémom)
■ Hudba - hudba
■ Řeč - jazyk
■ Rock - Rock
■ Klasika - Klasika
■ Dance - Tanec
■ Surround - Nastavenie priestorového zvuku (platí pre vozidlá vybavené zvukovým systémom)
■ Vypnuto (Vypnuté) - vypnuté
■ Vpředu - Iba predné
■ Řidič - Iba pri vodičovi
■ Potvrzovací tón (Potvrdzovací tón) - zapnutie/vypnutie potvrdzovacieho tónu pri dotyku na displej
■
Nastavenia prístroja
Bluetooth - nastavenia funkcie Bluetooth® » Strana 20
Informace o systému (Informácie o systéme) - zobrazenie informácií o systéme » Strana 21
■ Copyright - informácie k použitým licenciám a autorským právam (dostupné
iba v anglickom jazyku)
■
Menu Setup

■
Úvod k téme
V tejto kapitole nájdete informácie k nasledujúcim témam:
Hlavné menu
Nastavenia displeja
Nastavenie jazyka prístroja
Nastavenia klávesnice
Nastavenie dodatočných jazykov klávesnice
Nastavenia hlasového ovládania
Datový prenos mobilných prístrojov
Bezpečné odobratie zdroja audio signálu
Obnovenie výrobných nastavení
Nastavenia Bluetooth®
Informácie o systéme
19
19
19
20
20
20
20
20
20
20
21
V prvom rade venujte pozornosť bezpečnostným pokynom » Strana 7, Dôležité poznámky.
Táto kapitola opisuje nastavenia prístroja.
Hlavné menu
V hlavnom menu môžete nastavovať základné parametre prístroja.
Vyvolanie hlavného menu
› Stlačte tlačidlo  →  .
Displej - nastavenia displeja » Strana 19
Jazyk/Language - stanovenie jazyka prístroja» Strana 19
Klávesnice: (Klávesnica:) - zobrazenie klávesnice na zadávanie textu » Strana 20
■ Doplňkové jazyky klávesnice (Doplnkové jazyky klávesnice) - možnosť zadávania iných znakov ako znakov platných pre zvolený jazyk » Strana 20
■ Datový přenos mobilních zařízení (Datový prenos mobilných prístrojov) nastavenie dátového prenosu v pripojených externých prístrojoch » Strana 20
■ Hlasové ovládání - nastavenia ovládania hlasom » Strana 20
■ Bezpečně odebrat (Bezpečne odobrať) - bezpečné odstránenie pripojeného
audio zdroja / dátového nosiča » Strana 20
■ Tovární nastavení - obnovenie výrobných nastavení » Strana 20
■
■
■
Nastavenia displeja
› Stlačte tlačidlo

→  → Displej.
Vypnout obrazovku (za 10 s) (Vypnutie displeja (za 10 s)) - zapnutie/vypnutie displeja
■ Jas: - nastavenie jasu displeja
■ Nejsvětlejší (Najjasnejší) - najjasnejší stupeň
■ Světlejší (Jasnejší) - jasnejší stupeň
■ Střední (Stredný) - stredný stupeň
■ Tmavší - tmavší stupeň
■ Nejtmavší (Najtmavší) - najtmavší stupeň
■ Potvrzovací tón (Potvrdzovací tón) - zapnutie/vypnutie potvrdzovacieho tónu pri dotyku na displej
■ Senzory přiblížení- Prepnutie senzorov priblíženia (potlačenie niektorých
funkčných klávesov)
■ Zobrazit čas v režimu Standby - zobrazenie času a dátumu na displeji pri zapnutom zapaľovaní a vypnutom prístroji
■
Nastavenie jazyka prístroja
Prístroj ponúka možnosť zvoliť komunikačný jazyk prístroja bez ohľadu na nastavenie jazyka na displeji MAXI DOT» Užívateľská príručka vozidla, kapitola Displej MAXI DOT.
› Stlačte funkčné tlačidlo Automaticky, jazyk prístroja sa nastaví podľa nastavenia jazyka na prístrojovej doske.
U niektorých jazykov sa stlačením funkčného tlačidla Ženskýalebo Mužský dá
navoliť typ hlasu pre akustické hlásenia prístroja.
Hlásenia generuje prístroj. To nemusí vždy zaručiť bezchybnú zrozumiteľnosť
(napr. názov ulice alebo mesta).
Nastavenia prístroja
19

Upozornenie
Nemožno vždy zaručiť správne zobrazenie znakov, špecifických pre určitú
krajinu (napr. pri informáciách ID3 tag).
■ Pre niektoré jazyky nie je k dispozícii ovládanie hlasom. V tomto ohľade sa na
displeji prístroja objaví príslušná výstražná správa.
■
Nastavenia klávesnice
› Stlačte tlačidlo

→  → Klávesnice:.
Môžete si vybrať medzi dvoma typmi usporiadania znakov klávesnice » Strana 11, Abecedno-číslicová klávesnica.
■
■
ABC - znaky klávesnice v abecednom poradí
QWERTZ - znaky klávesnice v systéme QWERTZ, resp. QWERTY
Nastavenie dodatočných jazykov klávesnice
› Stlačte tlačidlo

→  → Doplňkové jazyky klávesnice.
V tomto menu je možné zvoliť usporiadanie znakov klávesnice pre príslušný jazyk a tým rozšíriť voliteľnú možnosť pre rýchle zadávanie znakov použitých vo
zvolenom jazyku.
Prepínanie medzi zvolenými jazykmi sa potom môže realizovať v zadávacej obrazovke klávesnice stlačením tlačidla funkcie  » Strana 11 .
Nastavenia hlasového ovládania
› Stlačte tlačidlo

→  → Hlasové ovládání.
Styl dialogu: - Nastavenie štýlu hlásenia
■ Dlouhý - Prístroj prehrá neskrátené zvukové hlásenia.
■ Krátký (Krátky) -Prístroj skráti niektoré akustické hlásenia alebo ich nahradí
akustickým signálom
■ Zobrazit možné příkazy (Zobraziť možné príkazy) - zapnutie/vypnutie zobrazenia menu so základnými jazykovými príkazmi pri zapnutí ovládania hlasom
■ Počáteční tón hlasového ovládání (Začiatočný tón ovládania hlasom) - zapnutie/vypnutie akustických signálov pri zapnutí ovládania hlasom
■ Koncový tón hlasového ovládání (Koncový tón ovládania hlasom) - zapnutie/
vypnutie akustických signálov pri vypnutí ovládania hlasom
■ Zadávací tón v hlasovém dialogu - zapnutie/vypnutie akustických signálov
pre zadávania príkazov hlasom
■
20
Zoznámenie sa s prístrojom
Upozornenie
Pre niektoré jazyky nie je k dispozícii ovládanie hlasom. V tomto ohľade sa na
displeji prístroja objaví príslušná výstražná správa.
Datový prenos mobilných prístrojov
› Stlačte tlačidlo

→  → Datový přenos mobilních zařízení.
Zapnutá funkcia umožňuje prenos údajov vozidla pre aplikácie v pripojených
prístrojoch (napr. aplikácie MirrorLink™).
■
Aktivovat datový přenos pro aplikace (Aktivovať datový prenos pre aplikácie) - zapnutie/vypnutie dátového prenosu
Bezpečné odobratie zdroja audio signálu
› Stlačte tlačidlo
■
■

→  → Bezpečně odebrat (Bezpečne odobrať).
Karta SD - bezpečné odobratie pamäťovej karty SD
USB - bezpečné odobratie zdroja USB
Obnovenie výrobných nastavení
› Stlačte tlačidlo

→  → Tovární nastavení (Výrobné nastavenia).
Obnovit všechna nastavení/data (Obnoviť všetky nastavenia/údaje) - v menu
pre obnovenie všetkých nastavení
■ Obnovit výrobní nastavení (Obnoviť výrobné nastavenia) - obnovenie
všetkých výrobných nastavení
■ Obnovit jednotl. nastavení/data (Obnoviť jednotlivé nastavenia/údaje) - menu pre obnovu jednotlivých nastavení
■ Zvuk - obnovenie nastavení zvuku
■ Rádio - obnovenie nastavení rádia
■ Telefon (Telefón) - obnovenie nastavení telefónu
■ Média (Médiá) - obnovenie nastavení médií
■ Hlasové ovládání - obnovenie ovládania hlasom
■ Systém - obnovenie nastavení systému
■ MirrorLink™ - obnovenie nastavení funkcie MirrorLink™
■
Nastavenia Bluetooth®
› Stlačte tlačidlo

→  → Bluetooth.

Bluetooth - zapnutie/vypnutie funkcie Bluetooth®
Viditeľnosť: - zapnutie/vypnutie viditeľnosti jednotky Bluetooth® pre iné prístroje
■ Viditelný (Viditeľný) - neustále zapnutie viditeľnosti
■ Neviditelný (Neviditeľný) - vypnutie viditeľnosti
■ Jméno: (Názov:) - otvorenie zadávacej obrazovky s klávesnicou - zmena názvu prístroja
■ Spárovaná zařízení (Spárované prístroje) - zobrazenie zoznamu spárovaných
prístrojov Bluetooth®, pripojenie, resp. vymazanie spárovaného prístroja, vymazanie zoznamu spárovaných prístrojov
■ Smaz. vše: (Vymazať všetko) - vymazanie všetkých spárovaných prístrojov
Bluetooth®
■  - vymazanie spárovaného prístroja Bluetooth®
■ Hledat zařízení (Hľadať prístroj) - vyhľadávanie dostupných externých prístrojov s aktivovanou funkciou Bluetooth® a zapnutou viditeľnosťou
■ Bluetooth-Audio (A2DP/AVRCP) - zapnutie/vypnutie možnosti pripojenia
profilu Bluetooth® A2DP, resp. AVRCP1)
■
■
Informácie o systéme
› Stlačte tlačidlo
■
■
■
■
■

→  → Informace o systému (Informácie o systéme).
Číslo zařízení: ... - číslo dielu prístroja
Hardware: ... - verzia použitého hardvéru
Software: ... - verzia použitého softvéru
Codec médií: ... - verzia kodekov médií
Aktualizovat software (Aktualizovať softvér) - tlačidlo funkcie na aktualizáciu softvéru
Informácie o dostupných aktualizáciách softvéru je potrebné vyhľadať na internetových stránkach ŠKODA www.infotainment.skoda-auto.com.
1)
A2DP, resp. AVRCP sú profilmi Bluetooth®, ktoré podporujú multimediálne funkcie.
Nastavenia prístroja
21
Hlavné menu
Rádio
Ovládanie

Úvod k téme
V tejto kapitole nájdete informácie k nasledujúcim témam:
Hlavné menu
Rádiotext a prezentácia obrázkov DAB
Výber frekvenčného rozsahu
Zoznam dostupných staníc
Výber a hľadanie dostupných staníc
Uloženie rozhlasovej stanice
Logá staníc
Dopravné spravodajstvo TP
22
23
23
23
24
24
25
25
V prvom rade venujte pozornosť bezpečnostným pokynom » Strana 7, Dôležité poznámky.
Prístroj umožňuje analógový rádiový príjem frekvenčných rozsahov FM a AM,
ako aj digitálny príjem rádia DAB.
DÔLEŽITÉ
Pri vozidlách s anténami integrovanými do okenného skla nepokrývajte okná
fóliami alebo nálepkami s metalickou povrchovou úpravou - môže to viesť k poruchám príjmu.
■ Parkovacie domy, tunely, výškové budovy alebo kopce môžu rádiový signál
rušiť do takej miery, že môže dôjsť k jeho úplnému výpadku.
■
Upozornenie
V krajinách, v ktorých sa funkcia RDS nepodporuje, odporúčame vypnúť funkcie
AF a prípadne aj funkciu RDS.
Obr. 11 Hlavné menu FM a AM / hlavné menu DAB

Najskôr si prečítajte a dodržiavajte
na strane 22.
Vyvolanie hlavného menu
› Stlačte tlačidlo  .
Hlavné menu – tlačidlá informácií a funkcií » Obr. 11
A Zvolená rozhlasová stanica (názov alebo frekvencia)
B Rádiotext
C Tlačidlá staníc
D Výber rozhlasového pásma (FM / AM / DAB)
E Výber pamäťovej skupiny prístroja
F Označenie skupiny DAB
  Zmena stanice v zozname dostupných staníc / v rámci tlačidiel staníc (nastavenie menu Šipky: (Tlačidlá so šípkou) » Strana 26, Nastavenia ´)
 Zoznam dostupných staníc » Strana 23
 Manuálne/poloautomatické vyhľadávanie staníc » Strana 24
 Zobrazenie rádiotextu a prezentácie obrazov DAB » Strana 23
 Nastavenia menu Radio (Rádio) » Strana 26
Informačné symboly v stavovom riadku.
Symbol

 
 
22
Zoznámenie sa s prístrojom
Význam
Stanice s dopravným spravodajstvom
Signál dopravného spravodajstva nie je dostupný alebo zvolená
stanica nie je stanicou s vysielaním dopravného spravodajstva
Funkcia RDS je vypnutá (FM)

Symbol
 

Význam
Alternatívna frekvencia AF je vypnutá (FM)
Signál nie je k dispozícii (DAB)
Ak sa realizuje priebežná zmena zobrazovaného názvu stanice (dynamický
text), potom existuje možnosť zafixovať aktuálny text tým, že sa na displeji na
dlhšiu dobu v oblasti názvu stanice A » Obr. 11 podrží prst. Názov stanice sa
opäť kompletne zobrazí tým, že sa v oblasti názvu stanice opätovne podrží.
Rádiotext a prezentácia obrázkov DAB
Obr. 12
Informácie o staniciach
Upozornenie
Ak sa dotknete displeja v oblasti rádio textu A , potom sa iba tento text zobrazuje v zobrazení na celý displej.
■ Ak sa dotknete displeja v oblasti prezentácie obrázkov B , potom sa iba táto
prezentácia zobrazuje v zobrazení na celý displej (neplatí, ak stanica vysiela iba
logo).
■
Výber frekvenčného rozsahu

Najskôr si prečítajte a dodržiavajte
› Opakovane stlačte tlačidlo

na strane 22.
.
alebo
› Stlačte tlačidlo funkcie
D » Obr. 11 na strane 22 a zvoľte požadovaný rozsah.
Zoznam dostupných staníc

Najskôr si prečítajte a dodržiavajte
na strane 22.
Príjem rádia DAB umožňuje prenos viacerých staníc v skupine (ensemble) na
jednej frekvencii. Ďalej umožňuje prenos dodatočných údajov a informácií (napr. správy, šport, počasie, výstrahy atď.).
Možnosti zobrazenia týchto informácií na displeji je možné nastaviť v ponuke.
› V menu Radio (Rádio) stlačte tlačidlo funkcie DAB  .
Předvolby (Predvoľby) - zobrazenie hlavného menu DAB » Obr. 11 na strane 22
■ Info o stanici - zobrazenie informácii k stanici DAB, sprievodného textu (rádiotext) A a prezentácie obrázkov B
■ Radiotext (Rádiotext) - zobrazenie iba rádio textu
■ Slideshow - iba zobrazenie prezentácie obrázkov (prezentácia prejde do zobrazenia na celý displej; neplatí, ak stanica vysiela iba logo)
■
Obr. 13 Napríklad zoznam dostupných staníc: FM/DAB

Najskôr si prečítajte a dodržiavajte
na strane 22.
Stanicu s dostatočne silným signálom je potrebné vyhľadať v zozname dostupných staníc.
Zobrazenie zoznamu dostupných staníc
› V menu Radio (Rádio) stlačte tlačidlo funkcie  .
Zoznam dostupných staníc - informačné symboly a tlačidlá funkcií
Symbol
Význam


Rozhlasová stanica, ktorá je uložená pod tlačidlom stanice
Aktuálne prehrávaná rozhlasová stanica
Rádio

23
Symbol
Význam

 (napr.)
Stanice s dopravným spravodajstvom
Typ vysielaného programu (FM)
 (napr.)



Typ regionálneho vysielania (FM)
Príjem signálu stanice nie je k dispozícii (DAB)
Príjem signálu stanice nie je spoľahlivý (DAB)
Rozhlasová stanica s vysielaním obrázkov (tzv. slideshow) (DAB)
Aktualizácia zoznamu staníc
V pásme FM sa zoznam staníc automaticky aktualizuje priebežne.
V pásme FM a DAB je potrebné vykonať manuálnu aktualizáciu stlačením tlačidla funkcie  .
Triedenie staníc v zozname staníc (FM)
› Abeceda - abecedné triedenie podľa názvov staníc
› Skupina - triedenie podľa identifikácie vysielaného programu (PI kód rozhlasovej stanice)
Výber a hľadanie dostupných staníc

Najskôr si prečítajte a dodržiavajte
Požadovanú stanicu nastavte jedným z nasledujúcich spôsobov.
› Stlačte tlačidlo funkcie  alebo  v hornej časti displeja (prechod na nasledujúcu dostupnú stanicu).
› Stlačte tlačidlo funkcie  alebo  V spodnej časti displeja a nastavte želanú
hodnotu frekvenčného rozsahu.
› Otáčajte pravým regulátorom
2 » Obr. 1 na strane 8 (pohyb po stupnici frekvenčného rozsahu).
› Dotykom prsta presúvajte posuvný regulátor po stupnici frekvenčného rozsahu.
Menu pre manuálne vyhľadávanie zatvorte stlačením pravého regulátora 2
» Obr. 1 na strane 8.
Vyhľadávanie stanice
› Stlačte tlačidlo funkcie  alebo  podržte.
Spustí sa vyhľadávanie vo zvolenom smere a vyhľadávanie sa zastaví na najbližšej stanici s dostatočne silným signálom.
Prehľadávanie dostupných rozhlasových staníc (scan)
› Stlačte pravý regulátor 2 » Obr. 1 na strane 8.
alebo
na strane 22.
› V menu Radio (Rádio) stlačte tlačidlo funkcie  → Scan.
Výber stanice zo zoznamu dostupných staníc
Prístroj na nepretržite automaticky vyhľadáva dostupné rozhlasové stanice, z
ktorých sa môže vyberať po zapnutí prístroja.
Spustí sa vyhľadávanie.
Rozhlasovú stanicu je možné zvoliť zo zoznamu dostupných staníc jedným z
nasledujúcich spôsobov.
Stlačením ľubovoľného tlačidla funkcie na displeji prístroja sa ukončí vyhľadávanie.
› V menu Radio (Rádio) stlačte tlačidlo funkcie  alebo  v hornej časti displeja.
Prepne sa na predchádzajúcu, resp. nasledujúcu stanicu.
alebo
Táto funkcia postupne prehráva všetky prijímateľné stanice po dobu niekoľkých sekúnd.
Aktuálna stanica sa prehráva.
Uloženie rozhlasovej stanice

› V menu Radio (Rádio) stlačte tlačidlo funkcie  - otvorí sa zoznam dostup-
Najskôr si prečítajte a dodržiavajte
na strane 22.
› Zvoľte požadovanú stanicu.
Pre každé rozhlasové pásmo (FM / AM / DAB) je vždy k dispozícii 15 tlačidiel
staníc na uloženie rozhlasových staníc. Tieto tlačidlá staníc sú členené na tri
pamäťové skupiny.
Manuálny výber rozhlasovej stanice
› V menu Radio (Rádio) stlačte tlačidlo funkcie  .
Rozhlasovú stanicu je možné uložiť v pamäti prístroja jedným z troch nasledujúcich spôsobov.
ných staníc » Strana 23.
Zobrazí sa stupnica aktuálneho frekvenčného rozsahu.
24
Zoznámenie sa s prístrojom

Uloženie stanice z menu Rádio
› V menu Radio (Rádio) držte požadované tlačidlo stanice C » Obr. 11 na strane 22 dovtedy, kým nezaznie akustický signál.
Ak už bola na požadovanej pozícii uložená stanica, potom sa táto nahradí aktuálne nastavenou stanicou.
Uloženie stanice zo zoznamu staníc
› V zozname dostupných staníc » Strana 23 stlačte na dlhšiu dobu tlačidlo
funkcie požadovanej stanice.
Zobrazí sa výpis tlačidiel staníc C ako aj výpis tlačidiel funkcií pre pamäťové
skupiny E » Obr. 11 na strane 22.
› Zvoľte pamäťovú skupinu.
› Stlačte tlačidlo stanice.
Stanica sa uloží pod zvolené tlačidlo stanice.
Najskôr si prečítajte a dodržiavajte
Manuálne odstránenie loga stanice
› Stlačte tlačidlo funkcie  → Loga stanic (Logá staníc).
Zobrazí sa menu s tlačidlami staníc pre rozhlasovú stanicu.
› Stlačte tlačidlo stanice, z ktorej chcete odstrániť logo.
Logo sa odstráni z tlačidla stanice.
Upozornenie
Podporované sú nasledujúce formáty: jpg, gif, png, bmp.
Odporúčame rozlíšenie obrázkov do 500x500 pixelov.
Informácie o dostupných aktualizáciách log rozhlasových staníc je potrebné
vyhľadať na internetových stránkach ŠKODA www.infotainment.skoda-auto.com.
■
■
■
Dopravné spravodajstvo TP
Logá staníc

Výberom obrázku sa tento priradí ku príslušnému tlačidlu stanice.
na strane 22.
K tlačidlách staníc B » Obr. 11 na strane 22 je možné priradiť logá (obrázky)
rozhlasových staníc, resp. ich odstrániť.
Automatické uloženie loga stanice (FM / DAB)
› Ešte pred uložením rozhlasových staníc pod tlačidlá staníc stlačte v menu
Rádio tlačidlo funkcie  → Rozšířená nastavení (Rozšírené nastavenia).
› Aktivujte položku Automatické ukládání loga stanice (Automatické uloženie
loga stanice) » Strana 26, Rozšírené nastavenia (FM), resp. » Strana 26,
Rozšírené nastavenia (DAB).
Pri ukladaní stanice pod tlačidlo stanice sa tejto stanici priradí logo z pamäte
prístroja, pokiaľ je toto logo uložené v pamäti.
Manuálne priradenie loga stanice
Už uloženým staniciam je možné manuálne priradiť logo, resp. toto odstrániť.
› Stlačte tlačidlo funkcie  → Loga stanic (Logá staníc).

Najskôr si prečítajte a dodržiavajte
na strane 22.
Táto funkcia umožňuje príjem dopravných hlásení.
Zapnutie/vypnutie príjmu dopravného spravodajstva
› Stlačte tlačidlo  .
alebo
› V menu Radio (Rádio) stlačte tlačidlo funkcie  .
› Aktivujte, resp. deaktivujte položku Dopravní zpravodajství (TP) (Dopravné
spravodajstvo (TP) ).
Aktuálne dopravné hlásenia
Počas dopravného hlásenia sa zobrazuje nasledujúce menu.
› Zrušit (Zrušiť) - prerušenie aktuálneho dopravného hlásenia. Funkcia TP
ostane naďalej aktivovaná.
› Deaktivovat (Deaktivovať) - ukončenie aktuálneho dopravného hlásenia a
vypnutie funkcie TP.

Zobrazí sa menu s tlačidlami staníc pre rozhlasovú stanicu.
› Stlačte tlačidlo stanice pre stanicu, ku ktorej chcete priradiť logo.
Zobrazí sa menu s dátovými nosičmi (CD, karta SD, USB).
› Na príslušnom dátovom nosiči je potrebné zvoliť požadovaný obrázok.
Rádio
25
Upozornenie
Ak by aktuálne nastavená rozhlasová stanica nevysielala dopravné hlásenia
alebo jej signál nie je dostupný, potom prístroj automaticky vyhľadá stanicu s
dopravným spravodajstvom.
■ Počas prehrávania v menu Média (Médiá) alebo počas prehrávania rozhlasovej stanice vo frekvenčnom rozsahu AM sa prijíma dopravné spravodajstvo naposledy zvolenej rozhlasovej stanice FM.
■
šířená nastavení (Rozšírené nastavenia).
Úvod k téme
26
26
26
V prvom rade venujte pozornosť bezpečnostným pokynom » Strana 7, Dôležité poznámky.
Základné nastavenie funkcií menu Radio (Rádio) je rovnaké pre všetky oblasti
vysielania.
Položka menu Rozšířená nastavení (Rozšírené nastavenia) je rozdielna pre FM
a DAB. Rozhlasové pásmo AM nedisponuje touto položkou.
Nastavenia
› V menu Radio (Rádio) stlačte tlačidlo funkcie  .
Zvuk - nastavenia zvuku » Strana 18, Nastavenia zvuku
Scan - automatika prehrávania všetkých staníc aktuálneho frekvenčného
rozsahu vždy na približne 5 sekúnd
■ Šipky: - nastavenie funkcie zmeny stanice v menu rádia
■ Předvolby (Predvoľby) - prepínanie medzi stanicami uloženými pod tlačidlami staníc
■ Seznam stanic (Zoznam staníc) - prepínanie medzi všetkými prijímateľnými
rozhlasovými stanicami zvoleného frekvenčného rozsahu
■ Dopravní zpravodajství (TP) (Dopravné spravodajstvo (TP)) - zapnutie/vypnutie príjmu dopravného spravodajstva
■ Smazat paměť (Vymazať pamäť) - vymazanie tlačidiel staníc
■  - vymazanie konkrétnej stanice
■  Smazat vše (Vymazať všetko) - vymazanie všetkých staníc
■
■
26
Zoznámenie sa s prístrojom
Automatické ukládání loga stanice - automatické ukladanie loga stanice
» Strana 25, Logá staníc
■ Region loga stanice - spresnenie oblasti loga stanice
■ Alternativní frekvence (AF) (Alternatívna frekvencia (AF)) - zapnutie/vypnutie vyhľadávania alternatívnych frekvencií aktuálne počúvanej stanice, pri vypnutí sa na displeji prístroja zobrazuje AF vyp
■ Radio-Data-System (RDS) - zapnutie/vypnutie funkcie RDS
■ Regionální RDS: (Regionálne RDS:) - zapnutie/vypnutie automatického sledovania regionálne podobných staníc
■ Pevně (Pevne) - zvolená regionálna stanica sa neustále zachováva. Pri strate signálu je potrebné manuálne nastaviť inú regionálnu stanicu.
■ Automaticky - automatická voľba stanice s aktuálne najlepším príjmom. Pri
strate príjmu v uvedenom regióne sa automaticky nastaví iný, dostupný región.
■
V tejto kapitole nájdete informácie k nasledujúcim témam:
Nastavenia
Rozšírené nastavenia (FM)
Rozšírené nastavenia (DAB)
Rozšírené nastavenia (FM)
› V menu Radio (Rádio) zvoľte pásmo FM a stlačte tlačidlo funkcie  → Roz-
Nastavení (Nastavenia)

Loga stanic (Logá staníc) - manuálne priradenie/odstránenie loga stanice
» Strana 25, Logá staníc
■ Radiotext (Rádiotext) - zapnutie/vypnutie zobrazenia rádiotextu (iba FM a
DAB)
■ Rozšířená nastavení (Rozšírené nastavenia) - ďalšie nastavenie, ktoré je
rozdielne v závislosti od zvoleného rozhlasového pásma (iba FM a DAB)
■
Rozšírené nastavenia (DAB)
› V menu Radio (Rádio) zvoľte pásmo DAB a stlačte tlačidlo funkcie  → Rozšířená nastavení (Rozšírené nastavenia).
Automatické ukládání loga stanice (Automatické ukladanie loga stanice) automatické ukladanie loga k rozpoznanej stanici » Strana 25
■ Dopravní hlášení DAB (Dopravné hlásenia DAB) - zapnutie/vypnutie hlásení
DAB
■ Jiná hlášení DAB (Iné hlásenia DAB) - zapnutie/vypnutie iných hlásení DAB
(napr. varovania, regionálne počasie, športové reportáže, ekonomické správy)
■ DAB - sledování programu DAB (DAB - sledovanie programu DAB) - zapnutie/vypnutie automatického sledovania programu DAB v iných skupinách staníc
■

Automatická změna DAB - FM (Automatické prepínanie DAB - FM) - zapnutie/vypnutie automatického prepínania z DAB na frekvenčné pásmo FM pri
strate signálu DAB
■ Pásmo L - zapnutie/vypnutie automatického vyhľadávania stanice DAB v pásme L
■
Sledovanie programu DAB
Ak je stanica DAB súčasťou viacerých skupín staníc, vyhľadáva sa pri zlom signále príjmu rovnaká stanica v inej skupine staníc.
Automatické prepínanie DAB - FM
Pri zlom príjme DAB sa prístroj pokúša vyhľadať stanicu FM.
› Zatiaľ čo sa stanica prijíma prostredníctvom frekvenčného rozsahu FM, zobra-
zuje sa () za názvom stanice. Ak je opäť možné prijímať korešpondujúcu stanicu DAB, skryje sa zobrazenie ().
› Ak nie je možné stanicu DAB prehrávať pri zlom príjme v pásme FM, prístroj
sa stlmí.
Pásmo L
Pre príjem rádia DAB sa v rôznych krajinách používajú rôzne frekvenčné rozsahy. V niektorých krajinách je k dispozícii príjem DAB rádia iba v takzvanom pásme L.
Ak sa v príslušnej krajine nerealizuje príjem rádia DAB v pásme L, potom odporúčame nechať túto položku vypnutú. Vyhľadávanie staníc sa tým realizuje
rýchlejšie.
Rádio
27
Médiá
Ovládanie

Úvod k téme
V tejto kapitole nájdete informácie k nasledujúcim témam:
Hlavné menu
Prehrávanie
Zoznam adresárov/titulov - prehliadač
Multimediálna databáza
Nastavenia
28
28
29
30
30
V prvom rade venujte pozornosť bezpečnostným pokynom » Strana 7, Dôležité poznámky.
Prístroj umožňuje prehrávať audio súbory z rôznych dátových nosičov a pripojených prístrojov (ďalej označené iba ako „audio zdroje“) » Strana 30.
Hlavné menu
Hlavné menu – tlačidlá informácií a funkcií
A Názov titulu, resp. interpreta, názov albumu
B Časová os prehrávania s posuvným regulátorom1) (zobrazuje údaje o dobe
prehrávania a zvyšnej dobe prehrávania titulu)
C Zvolený audio zdroj / zobrazenie obrázku albumu
D Výber audio zdroja » Strana 31
 Zoznam adresárov/titulov2) » Strana 29 / multimediálna databáza2)
» Strana 30
 Nastavenia menu Média (Médiá) » Strana 30
Popis tlačidiel funkcií menu Média (Médiá) pre prehrávanie » Strana 28, Prehrávanie.
Upozornenie
Názvy interpretov, albumu a titulu prehrávaného súboru je možné na displeji
zobraziť iba vtedy, ak sú tieto informácie uložené na audio zdroji ako takzvaný
ID3 tag. Ak nie je k dispozícii žiadny ID3 Tag, zobrazuje sa iba názov súboru.
■ Pri tituloch s premenlivým dátovým tokom nemusí zobrazená zostávajúca
doba prehrávania zodpovedať skutočnej zostávajúcej dobe prehrávania.
■
Prehrávanie
Prístroj prehráva tituly v abecednom poradí.
Spôsoby ovládania
Obr. 14 Médiá: hlavné menu
Vyvolanie hlavného menu
› Stlačte tlačidlo  .
1)
2)
Zobrazenie časovej osy prehrávania sa podporuje u niektorých audio zdrojov.
Pre niektoré pripojené audio zdroje je tlačidlo funkcie neaktívne.
28
Zoznámenie sa s prístrojom
Funkcia
Akcia
Prehrávanie/prestávka
Stlačenie 
Stlačenie  (do 3 sekúnd po spustení prehrávania titulu)
Pohyb prsta doprava v oblasti obrazovky A » Obr. 14 na strane 28 (do 3
sekúnd po začatí prehrávania skladby)
Prehrávanie predchádzajúceho titulu

Funkcia
Akcia
Stlačenie  (po cca 3 sekundách od
spustenia prehrávania titulu)
Prehrávanie aktuálneho titulu od jeho Pohyb prsta doprava v oblasti obrazačiatku
zovky A » Obr. 14 na strane 28 (do 3
sekúnd od začatia prehrávania skladby)
Rýchly chod v rámci titulu naspäť
Podržanie 
Stlačenie 
Prehrávanie nasledujúceho titulu
Pohyb prsta doľava v oblasti obrazovky A » Obr. 14 na strane 28
Rýchly chod v rámci titulu dopredu
Podržanie 
Zapnutie/vypnutie opakovaného prehrávania titulu z aktuálneho albumu/
Stlačenie 
adresára
Zapnutie/vypnutie opakovaného preStlačenie 
hrávania titulu
Zapnutie/vypnutie náhodného prehrávania titulov z aktuálneho albumu/
Stlačenie 
adresára
Pohyb v rámci titulu je možný dotykom na časovú os 1) B » Obr. 14 na strane 28.
Dotykom prsta v oblasti C » Obr. 14 na strane 28 sa zobrazí menu s albumami.
Pohyb v menu je možné vykonať tak, že prstom sa pohybuje po obrazovke
vpravo alebo vľavo, resp. sa otáča regulátorom 2 » Obr. 1 na strane 8.2)
Upozornenie
Niektoré tlačidlá funkcií pre prehrávanie nemusia byť k dispozícii.
Zoznam adresárov/titulov - prehliadač
Obr. 15
Zoznam adresárov/titulov
Obsah audio zdroja v zozname adresárov/titulov sa zobrazuje zoradený podľa
abecedy.
Prístroj umožňuje prehľadávať zoznam adresárov/titulov bez toho, aby sa prepol prehrávaný titul.
Zobrazenie zoznamu priečinkov/titulov resp. niektoré funkčné klávesy sú k dispozícii len pri niektorých zvukových zdrojov.
Zobrazenie zoznamu
› V menu Média (Médiá) stlačte tlačidlo funkcie  .
Zobrazí sa zoznam adresárov/titulov (neplatí pre pripojené prístroje Apple).
Zoznam adresárov/titulov - informácie a tlačidlá funkcií » Obr. 15
A Označenie zvoleného audio zdroja / zvoleného adresára
B Možnosti prehrávania » Tab. na strane 28
C Zobrazenie multimediálnej databázy (k dispozícii len pre zobrazenie celého
obsahu zdrojov) » Strana 30
 Adresár
 Zoznam prehrávania
 Prehrávanie titulu
 Zastavenie prehrávania titulu
Ak sa pri titule objaví symbol , potom tento nie je možné prehrať. Stlačením
tlačidla funkcie sa zobrazí príčina (napr. ochrana DRM, nepodporovaný formát a

pod.).
1)
2)
Zobrazenie časovej osy prehrávania sa podporuje u niektorých audio zdrojov.
Neplatí pre prístroje Apple.
Médiá
29
V oblasti A sa realizuje zobrazenie zvoleného audio zdroja, príp. adresárov nachádzajúcich sa na audio zdroji. Pohyb v rámci adresára sa realizuje stlačením
tlačidla funkcie pre adresár.
Stlačením jedného z tlačidiel funkcie pre prehrávanie B sa spustí prehrávanie
a súčasne sa zobrazí menu Média (Médiá) » Obr. 15.
Upozornenie
V zozname adresárov/titulov sa v jednom adresári zobrazuje max. 1000 záznamov v závislosti od dátumu vytvorenia. Záznamy sú usporiadané abecedne.
■ Rýchlosť načítania zoznamu adresárov/titulov je závislá od rýchlosti spojenia,
ako aj od objemu údajov.
■







Interpreti - triedenie podľa názvov interpretov
Alba (Albumy) - triedenie podľa názvov albumov
Tituly - zoradenie podľa názvov titulov
Podcasty - triedenie podľa názvov podcast
Žánry (Žánre) - triedenie podľa typu žánru
Skladatelé (Skladatelia) - triedenie podľa mien skladateľov
Audioknihy - triedenie podľa názvov audiokníh
Zobrazenie symbolov pre kategórie multimediálnej databázy sa niektorými audio zdrojmi nepodporuje. Zobrazuje sa iba označenie kategórie.
Na prehrávanie je potrebné zvoliť kategóriu a následne titul.
Pohyb v rámci kategórií sa realizuje stlačením jedného z tlačidiel funkcií v oblasti A .
Multimediálna databáza
Obr. 16
Multimediálna databáza
Nastavenia
› V menu Média (Médiá) stlačte tlačidlo funkcie  .
Zvuk - nastavenia zvuku » Strana 18, Nastavenia zvuku
Mix/Opakovat včetně podsložek (Mix/Opakovať vrátane podadresárov) - zapnutie/vypnutie prehrávania titulov vrátane podadresárov
■ Bluetooth - nastavenia funkcie Bluetooth® » Strana 20
■ Bezpečně odebrat (Bezpečne odobrať) - bezpečné odobratie audio zdroja
■ Karta SD - odobratie pamäťovej karty SD
■ USB - odobratie audio zdroja USB
■ Dopravní zpravodajství (TP) (Dopravné spravodajstvo (TP)) - zapnutie/vypnutie príjmu dopravného spravodajstva
■ Externí zařízení AUX (Externý prístroj AUX) - aktivácia/deaktivácia vstupu
AUX
■
■
V multimediálnej databáze sú tituly triedené do jednotlivých kategórií podľa
vlastností.
Zobrazenie multimediálnej databázy je k dispozícii len pre niektoré audio zdroje.
Pripojený prístroj Apple zobrazuje iba multimediálnu databázu.
Informácie o multimediálnej databáze
› V menu Média (Médiá) stlačte tlačidlo funkcie  .
Ak prístroj nepodporuje zobrazenie zoznamu adresárov/titulov, potom sa zobrazuje multimediálna databáza.
Kategórie multimediálnej databázy - informácie a tlačidlá funkcií » Obr. 16
A Označenie zvoleného audio zdroja / zvolenej kategórie
B Zobrazenie zoznamu priečinkov / titulov (funkcia je dostupná iba pre zobrazenie celého obsahu zdrojov) » Strana 29
 Playlisty (Zoznamy titulov) - triedenie podľa názvov zoznamov titulov
30
Zoznámenie sa s prístrojom
Audio zdroje

Úvod k téme
V tejto kapitole nájdete informácie k nasledujúcim témam:
Výber audio zdroja
Prehrávač s Bluetooth®
Pamäťová karta
Vstup USB
31
32
32
33 
Vstup AUX
Podporované audio zdroje a formáty súborov
33
34
Výber audio zdroja
V prvom rade venujte pozornosť bezpečnostným pokynom » Strana 7, Dôležité poznámky.
Prístroj umožňuje prehrávať zvukové súbory rôznych formátov a pripojenie
rôznych typov audio zdrojov » Strana 34.
Pri audio zdroji s pamäťou členenou na viacero oblastí sa načítajú iba oblasti
podporovaných formátov » Tab. Podporované audio zdroje na strane 34.
POZOR
Audio zdroje v žiadnom prípade neodkladajte v blízkosti airbagov. Tieto by
mohli byť pri aktivácii airbagov vystrelené do priestoru pre cestujúcich a
týchto poraniť.
■ Audio zdroje nikdy neodkladajte na prístrojovú dosku, nedržte ich v ruke
ani na kolenách. Tieto by sa mohli pri náhlom jazdnom manévri vymrštiť do
priestoru pre cestujúcich a týchto poraniť.
■ Prípojný kábel audio zdroja je vždy potrebné odložiť tak, aby vás počas
jazdy neobmedzoval.
■
DÔLEŽITÉ
Na pripojené externé audio zdroje neukladajte žiadne dôležité údaje. ŠKODA
nepreberá zodpovednosť za stratené alebo poškodené súbory, resp. pripojené
audio zdroje.
Upozornenie
Obsluhu audio zdroja je potrebné vyhľadať v návode na obsluhu príslušného
výrobcu.
Obr. 17 Výber audio zdroja

Najskôr si prečítajte a dodržiavajte
a
na strane 31.
Výber audio zdroja je možné vykonať jedným z nasledujúcich spôsobov.
 , prístroj prepína medzi dostupnými audio
zdrojmi.
› V menu Média (Médiá) stlačte tlačidlo funkcie 1 » Obr. 17 -  a zvoľte želaný
audio zdroj.
› V zozname adresárov/titulov » Strana 29, resp. v multimediálnej databáze
» Strana 30 stlačte tlačidlo funkcie  a zvoľte želaný audio zdroj » Obr. 17 .
› Opakovane stláčajte tlačidlo
Menu audio zdroja




Karta SD - zasunutá pamäťová karta SD » Strana 32
USB - audio zdroj pripojený na vstup USB » Strana 33
BT-Audio - spárovaný prehrávač Bluetooth® » Strana 32
AUX - audio zdroj pripojený na vstup AUX » Strana 33
Stlačením tlačidla funkcie s názvom audio zdroja sa spustí prehrávanie dostupných titulov.1)
Prístroj prepína iba medzi pripojenými audio zdrojmi s obsahmi, ktoré je možné
prehrávať.
Prístroj prehráva obsah pripojeného audio zdroja podľa abecedne zoradených
názvov adresárov alebo titulov.
1)
Neplatí pre AUX.
Médiá
31

Ak je s prístrojom spojený hlavný, ako aj dodatočný telefón » Strana 38, objaví
sa po výbere audio zdroja  BT-Audio menu pre výber prehrávača s Bluetooth®.
Prehrávač s Bluetooth®

Najskôr si prečítajte a dodržiavajte
a
na strane 31.
Vloženie pamäťovej karty SD
› Pamäťovú kartu SD zasúvajte do vstupu pre pamäťovú kartu skoseným rohom nahor, kým „sa nezaistí“.
Prehrávanie sa spustí automaticky. Zoznamy prehrávania sa neprehrávajú automaticky, tieto je potrebné zvoliť manuálne v zozname adresárov/titulov.
› Pri procese spárovania je potrebné dodržať rovnaké pokyny ako pre spárova-
Odobratie pamäťovej karty SD
› Stlačte tlačidlo  → Bezpečně odebrat (Bezpečne odobrať) → Karta SD.
› Zatlačte na zasunutú pamäťovú kartu SD. Pamäťová karta SD „vyskočí“ do
vysunutej pozície.
Ak je pripojený prístroj Apple ako prehrávač s Bluetooth® a tento sa pripojí na
vstup USB, potom sa preruší spojenie pomocou Bluetooth®.
Po vyskočení pamäťovej karty SD sa spustí prehrávanie z naposledy prehrávaného audio zdroja. Ak tento zdroj nie je dostupný, prepne sa prístroj do menu
Rádio.
Prístroj umožňuje prehrávať audio súbory pripojeného prehrávača s Bluetooth®
pomocou audio profilu A2DP, resp. AVRCP.
nie prístroja s telefónom » Strana 41.
Na displeji prístroja sa objaví nasledujúce upozorňujúce hlásenieBluetooth-Audio (A2DP) … Spojení bylo přerušeno. (… Spojenie bolo prerušené.)
Upozornenie
Odporúčame nastaviť maximálnu výstupnú hlasitosť prehrávača s Bluetooth®
» Strana 18, Nastavenia zvuku.
■ Niektoré voliteľné možnosti obsluhy prehrávača sa pravdepodobne nepodporujú a sú závislé od použitého prehrávača s Bluetooth®.
■
Pamäťová karta
Obr. 18
Vstup pre pamäťovú kartu SD

Najskôr si prečítajte a dodržiavajte
Slot pre pamäťovú kartu SD
na strane 8.
32
12
a
na strane 31.
sa nachádza na prednej strane prístroja » Obr. 1
Zoznámenie sa s prístrojom
Nečitateľné pamäťové karty SD
Ak sú na pamäťovej karte SD uložené nečitateľné údaje, potom sa prehrávanie
nerealizuje.
Na základe rôznych požiadaviek na kvalitu výrobcov kariet nie je vždy možné
zaručiť prehrávanie pamäťových kariet SD.
Niektoré, resp. všetky súbory na pamäťových kartách SD nie je možné prehrať,
prípadne môže byť ich prehrávanie obmedzené.
DÔLEŽITÉ
Používajte iba pamäťové karty SD so štandardnou veľkosťou. Pri použití menších pamäťových kariet SD s adaptérom môže pamäťová karta SD počas jazdy
vypadnúť z adaptéra kvôli otrasom vozidla.
Vstup USB
Obr. 19
Vstupy USB a AUX
Nabíjanie audio zdrojov USB
Pri zapnutom zapaľovaní sa po pripojení audio zdroja USB automaticky spustí
nabíjanie (platí pre audio zdroje, u ktorých je možné nabíjanie prostredníctvom
zásuvky USB).
Účinnosť nabíjania v porovnaní s nabíjaním prostredníctvom bežnej elektrickej
siete môže byť rozdielna. Pripojené audio zdroje je možné nabíjať/napájať s intenzitou prúdu max. 1,5 A.
Niektoré pripojené audio zdroje pravdepodobne nedokážu rozpoznať, že sa nabíjajú.

Najskôr si prečítajte a dodržiavajte
a
na strane 31.
Vstup USB sa nachádza nad odkladacou schránkou v stredovej konzole vpredu
a je označený symbolom  » Obr. 19.
Na vstup USB je možné pripojiť audio zdroj priamo alebo prostredníctvom spojovacieho kábla.
Niektoré prístroje pripojené na vstup USB je možné obsluhovať prostredníctvom prístroja1).
Pripojenie audio zdroja USB
› Audio zdroj USB zasuňte do príslušného vstupu.
Prehrávanie sa spustí automaticky. Zoznamy prehrávania sa neprehrávajú automaticky, tieto je potrebné zvoliť manuálne v zozname adresárov/titulov.
Ak je pripojený prístroj Apple ako prehrávač s Bluetooth® a tento sa pripojí na
vstup USB, potom sa preruší spojenie pomocou Bluetooth®.
Na displeji prístroja sa objaví nasledujúce upozorňujúce hlásenieBluetooth-Audio (A2DP) … Spojení bylo přerušeno. (… Spojenie bolo prerušené.)
Odpojenie audio zdroja USB
› Stlačte tlačidlo funkcie  → Bezpečně odebrat (Bezpečne odobrať) → USB.
› Vytiahnite audio zdroj USB.
Po odpojení audio zdroja USB sa spustí prehrávanie z naposledy prehrávaného
audio zdroja. Ak tento zdroj nie je dostupný, prepne sa prístroj do menu Rádio.
1)
Nabíjanie pripojeného audio zdroja sa automaticky preruší po vypnutí zapaľovania.
DÔLEŽITÉ
Predlžovacie káble USB alebo adaptéry môžu negatívne ovplyvňovať funkciu
pripojeného audio zdroja.
■ Prehrávanie videa sa nepodporuje.
■
Upozornenie
Pri obsluhe, ako aj pri pripájaní audio zdroja sa musí prihliadať na príslušný
návod na obsluhu.
■ Odporúčame používať spojovacie káble zo ŠKODA originálneho príslušenstva.
■
Vstup AUX

Najskôr si prečítajte a dodržiavajte
a
na strane 31.
Vstup AUX sa nachádza nad odkladacou schránkou v stredovej konzole vpredu
a je označený nápisom  » Obr. 19 na strane 33.
Audio zdroj pripojený na vstup AUX nie je možné obsluhovať prostredníctvom
prístroja.
Po pripojení audio zdroja AUX sa musí zvoliť zdroj.
Pripojenie audio zdroja AUX
› Konektor audio zdroja zasuňte do príslušného otvoru.
› Zvoľte audio zdroj AUX » Strana 31, Výber audio zdroja.
› Spustite prehrávanie na pripojenom audio zdroji.

Niektoré možnosti ovládania audio zdroja sa pravdepodobne nepodporujú.
Médiá
33
Odpojenie audio zdroja AUX
› Odpojte konektor audio zdroja.
Podporované formáty súborov
Typ kodeku
(Formáty súborov)
Po odpojení audio zdroja AUX sa nerealizuje automatické prepnutie na iný audio zdroj.
DÔLEŽITÉ
Vstup AUX sa smie používať iba pre audio prístroje!
Ak je prostredníctvom vstupu AUX pripojený audio zdroj, ktorý je vybavený
adaptérom na externé napájanie elektrickým prúdom, môže sa stať, že bude
rušený zvuk. Závisí to od kvality použitého adaptéra.
■
■
MPEG-1; 2 a 2,5
(Layer-3)
Windows Media
Audio
8; 9 a 10
Upozornenie
Pre vstup AUX sa používa štandardný zástrčkový konektor 3,5 mm (stereo
jack). Pre audio zdroje bez tohto zástrčkového konektora sa musí použiť adaptér.
■ Vstup AUX je možné aktivovať/deaktivovať » Strana 30, Nastavenia.
■ Hlasitosť je možné prispôsobovať nastavením vstupnej citlivosti prístroja pre
pripojený audio zdroj AUX » Strana 18, Nastavenia zvuku.
■ Odporúčame používať spojovacie káble zo ŠKODA originálneho príslušenstva.
MPEG-2 a 4
■
WAV
Podporované audio zdroje a formáty súborov

Najskôr si prečítajte a dodržiavajte
a
FLAC;
OGG-Vorbis
na strane 31.
Podporované audio zdroje
Zdroj
Pamäťová karta
SD
Typ
Špecifikácia
Štandardná veľkosť
SD; SDHC; SDXC
Systém súborov
Kľúč USB;
FAT16; VFAT;
HDD (bez špeciálFAT32; exFAT
neho softvéru);
USB 1.x, 2.x a 3.x
NTFS
Prístroje USB
prehrávač MTP (s alebo vyšší s podoperačným systéporou USB 2.x
mom Android a
Windows)
Prehrávač s BlueBluetooth prototooth®
koly A2DP a
prehrávač
AVRCP (1.0 - 1.4)
Iné zdroje
prenosné prehrávače (napr. iPod®, iPad®, iPhone®)
34
Zoznámenie sa s prístrojom
Maximál- MaximálKoncovka na preno- na vzorkosúboru
sová rých- vacia frelosť
kvencia
mp3
320 kbit/s
wma
Multi kanály
Zoznamy
prehrávania
48 kHz
96 kHz
384 kbit/s
aac; mp4;
m4a
wav
flac; ogg
nie
Definované formátom (cca
1,5 Mbit /
s)
Definované formátom (cca
5,5 Mbit /
s)
m3u; pls;
wpl;
m3u8; asx
48 kHz
áno
Obrázky na obaloch albumov môžu vykazovať rozlíšenie max. 800x800 pixelov
a byť vo formáte jpg, jpeg, png, bmp a gif. Tieto sa zobrazujú na displeji prístroja iba vtedy, keď sú dostupné v prehrávanom audio zdroji.
DÔLEŽITÉ
Prístroj bol v čase redakčnej uzávierky otestovaný s väčšinou audio zdrojov,
ktoré je možné zakúpiť v obchodoch. Napriek tomu sa môže stať, že niektoré
audio zdroje alebo súbory nebude možné načítať alebo prehrávať.
■ Zdroje signálu členené na oblasti podľa štandardu GPT (GUID Partition Table)
sa prístrojom nepodporujú.
■ Súbory, ktoré sú chránené prostredníctvom DRM, prístroj nepodporuje.
■

Upozornenie
Odporúča sa používať pamäťové karty SD triedy 4 a vyššie, aby sa dosiahla
maximálne možná rýchlosť prístupu na audio súbory.
■ Pre dobré prehrávanie odporúčame používať súbory s menším stupňom kompresie (napr. prenosová rýchlosť najmenej 160 kb / s alebo vyššie skomprimované MP3 súbory).
■ Zoznam kompatibilných audio zdrojov je potrebné vyhľadať na internetových
stránkach ŠKODA.
■
Obrázky
Prehliadač obrázkov

Úvod k téme
V tejto kapitole nájdete informácie k nasledujúcim témam:
35
36
36
36
Ovládanie
Výber zdroja
Podporované formáty súborov
Nastavenia
V prvom rade venujte pozornosť bezpečnostným pokynom » Strana 7, Dôležité poznámky.
Upozornenie
Zobrazovanie obrázkov sa nepodporuje pripojenými prístrojmi Apple.
Ovládanie
Obr. 20
Prehliadač obrázkov
Vyvolanie menu Obrázky
 →  .
› Stlačte tlačidlo
Ak sa v zvolenom zdroji nachádzajú súbory s obrázkom podporovaného formátu » Strana 36, zobrazí sa menu Obrázky.
Ak by zdroj neobsahoval žiadny zobraziteľný súbor s obrázkom, objaví sa na displeji prístroja nasledujúce hlásenie Vyberte zdroj s obrazovými soubory.
(Zvoľte prosím zdroj s obrazovými súbormi).
Obrázky
35

Tlačidlá funkcií menu Obrázky
A Voľba zdroja so súbormi s obrázkom
 Výber súborov s obrázkom, resp. adresára zo zoznamu
 Zobrazenie predchádzajúceho súboru s obrázkom
 Zapnutie prezentácie1)
 Vypnutie prezentácie1)
 Zobrazenie ďalšieho súboru obrázkov
 Nastavenia súborov s obrázkom
 Otočenie súboru s obrázkom o 90° doľava
 Otočenie súboru s obrázkom o 90° doprava
 Zobrazenie pôvodnej (originálnej) veľkosti súboru s obrázkom za zachovania pomeru strán
Spôsoby ovládania
Funkcia
Akcia
Pohyb prsta po obrazovke doľava
Prechod na ďalší súbor s obrázkom
Stlačenie 
Pohyb prsta po obrazovke doprava
Prejsť na predchádzajúci súbor
s obrázkom
Stlačenie 
Dotknúť sa obrazovky s dvomi prstami a roztiahnuť ich od seba
Zväčšenie zobrazenia
Otáčaním pravého regulátora 2 » Obr. 1 na
strane 8doprava
Dotknúť sa obrazovky s dvomi prstami a stiahnuť ich k sebe
Zmenšenie zobrazenia
Otáčaním pravého regulátora 2 » Obr. 1 na
strane 8doľava
Pohyb súboru s obrázkom pri Pohybu prsta po obrazovke v požadovanom
zväčšenom zobrazení
smere
Dotknúť sa obrazovky s dvomi prstami a pohyb v smere, resp. protismere hodinových ručičiek (funkčné iba pri štandardnom zobrazeOtočenie o 90 °
ní)
Stlačenie  alebo 
1)
Prezentácia zvolených fotografií, ktorá sa prehráva za sebou v nastavených časových intervaloch » Strana 36.
36
Zoznámenie sa s prístrojom
Funkcia
Akcia
Maximálne zväčšenie
Dvojité poklepanie prsom po obrazovke
Ďalšie dvojité poklepanie prsom po obrazovke
Návrat do pôvodného (originálneho) zobrazenia
Stlačenie pravého regulátora 2 . » Obr. 1 na
strane 8
Ak pri prezeraní priečinku dosiahnete prvý alebo posledný súbor s obrázkom,
objaví sa na obrazovke správa Dosažen začátek/konec složky. Prezeranie pokračuje od konca, resp. od začiatku.
Výber zdroja
› V menu Obrázky stlačte tlačidlo funkcie
A » Obr. 20 na strane 35.
Zobrazí sa nasledujúce menu s dostupnými zdrojmi.
■
■
 USB - dátový nosič USB (typ MSC)
 Karta SD - pamäťová karta SD
Podporované formáty súborov
Typ kodeku
(Formáty súborov)
Koncovka súboru
Max. rozlíšenie
(Megapixely)
BMP
JP(E)G
GIF
PNG
bmp
jpg; jpeg
gif
png
4
4; 64
4
4
Upozornenie
Max. veľkosť podporovaných súborov s obrázkami je 20 MB.
Nastavenia
› V menu Obrázky stlačte tlačidlo funkcie  .

Zobrazení obrázků: (Zobrazenie obrázkov:) - nastavenie zobrazenia obrázkov
■ Úplný (Úplné) - zobrazenie maximálnej veľkosti obrázku za zachovania pomeru strán
■ Automaticky - zobrazenie na celý displej
■ Doba zobrazení: (Doba zobrazenia:) - nastavenie doby zobrazenia prezentácie
■5s
■ 10 s
■ 15 s
■ 30 s
■ Opakování slideshow (Opakovať prezentáciu) - zapnutie/vypnutie opakovania prezentácie obrázkov
■
Komunikácia
Telefón

Úvod k téme
V tejto kapitole nájdete informácie k nasledujúcim témam:
38
38
39
40
40
Hlavné menu
Hlavný/dodatočný telefón
Profily spojenia Bluetooth®
Nastavenia
Problémy s funkciou Telefón
V prvom rade venujte pozornosť bezpečnostným pokynom » Strana 7, Dôležité poznámky.
S prístrojom je možné spojiť až 2 telefóny prostredníctvom profilu Bluetooth®
HFP a súčasne môže byť jeden z nich spojený aj prostredníctvom audio profilu
A2DP, resp. AVRCP. Takto je možné ovládať funkcie obidvoch telefónov prostredníctvom prístroja.
Prístroj umožňuje prácu s textovými správami (SMS) pripojeného telefónu (je
potrebná podpora telefónu ako aj spojenie prostredníctvom profilu MAP).
ŠKODA povoľuje prevádzku telefónov a vysielacích zariadení s odborne inštalovanou vonkajšou anténou s max. vysielacím výkonom do 10 W.
O možnostiach montáže a prevádzky telefónov a vysielacích zariadení s vysielacím výkonom nad 10 W sa informujte v odbornom servise.
POZOR
Je potrebné dodržiavať národné zákonné nariadenia o používaní mobilných telefónov vo vozidle.
■ Na kryty modulov airbagov alebo do ich bezprostrednej blízkosti sa nesmú
montovať žiadne diely, napr. držiaky na telefón a pod.
■ Mobilný telefón nenechávajte nikdy ležať v oblasti rozpínania airbagu, voľne na sedadle, prístrojovej doske alebo inom mieste, z ktorého by mohol
byť vymrštený pri prudkom zabrzdení, nehode alebo náraze - hrozí nebezpečenstvo poranenia. Na jeho bezpečné uschovanie je potrebné použiť odkladacie schránky s uzáverom, resp. držiak multimédií » Návod na obsluhu
vozidla, kapitola Preprava a praktická výbava.
■ Pred leteckou prepravou vozidla sa musí funkcia Bluetooth® v odbornom
servise vypnúť.
■
Komunikácia
37

DÔLEŽITÉ
V oblastiach bez príjmu signálu a podľa okolností aj v tuneloch, garážach a
podjazdoch sa môže prerušiť telefónny hovor a nemusí sa vytvoriť telefónne
spojenie – ani núdzové volanie!
■ Montáž mobilných telefónov a vysielacích zariadení do vozidla odporúčame
nechať vykonávať v odbornom servise.
■ Väčšina elektronických prístrojov je tienená pred vysokofrekvenčnými signálmi. Vo výnimočných prípadoch pravdepodobne nie sú elektronické prístroje tienené pred vysokofrekvenčnými signálmi ovládania telefónu a môžu sa rušiť.
■
Upozornenie
Dosah spojenia telefónu s prístrojom pomocou profilu Bluetooth® je obmedzený iba na interiér vozidla. Dosah je závislý aj od miestnych podmienok, ako
napr. od prekážok medzi zariadeniami a od vzájomného rušenia s ostatnými
zariadeniami. Ak je telefón napríklad vo vrecku bundy, môžu sa vyskytnúť ťažkosti počas nadväzovania spojenia s prístrojom alebo počas prenosu dát.
■ Funkčnosť telefónu je závislá od poskytovateľa telefónnych služieb, ako aj od
použitého telefónu. Ďalšie informácie je potrebné zistiť u poskytovateľa telefónnych služieb alebo vyhľadať v návode na obsluhu telefónu.
■ V niektorých krajinách môže byť použitie telefónov s funkciou Bluetooth® obmedzené. Bližšie informácie je potrebné získať u miestnych úradov.
■
Hlavné menu – tlačidlá informácií a funkcií
A Názov prevádzkovateľa mobilnej siete pripojeného hlavného telefónu
B Tlačidlo funkcie na otvorenie zoznamu až 20 predtým pripojených telefónov s názvom spojeného hlavného telefónu
C Tlačidlo funkcie na prepínanie spojených telefónov s názvom spojeného
dodatočného telefónu
D Rýchla voľba preferovaných telefónnych čísiel » Strana 48
E Výber pamäťovej skupiny preferovaných telefónnych čísiel
 Priame zadanie telefónneho čísla » Strana 46
 Zobrazenie zoznamu telefónnych kontaktov » Strana 47
 Zobrazenie zoznamu textových správ (SMS)1) » Strana 51 (pri novej textovej správe sa zobrazí údaj o počte nových SMS)
 zobrazenie zoznamu hovorov (ak sú prítomné nové zmeškané hovory, sa
objaví tu symbol  s údajom o počte zmeškaných hovorov) » Strana 49
 Nastavenia menu Telefon (Telefón) » Strana 40
Symboly na displeji
Symbol


Hlavné menu

Obr. 21
Telefón: hlavné menu



a)
Význam
Stav nabitia batérie telefónua)
Intenzita signálu mobilného spojeniaa)
Aktívny roaming (pred názvom prevádzkovateľa mobilnej
siete)a)
Neprijatý hovor
Prebiehajúci hovor
Prichádzajúce SMSa)
Túto funkciu podporujú iba niektoré telefóny.
Hlavný/dodatočný telefón


Najskôr si prečítajte a dodržiavajte
› Stlačte tlačidlo

a
na strane 37.
.
Ak je minimálne jeden telefón spojený s prístrojom, objaví sa na displeji menu
Telefon (Telefón) » Obr. 21.
1)
Túto funkciu podporujú iba niektoré telefóny.
38
Zoznámenie sa s prístrojom
Najskôr si prečítajte a dodržiavajte
a
na strane 37.
S prístrojom je možné spojiť až 2 telefóny prostredníctvom profilu Bluetooth®
HFP a súčasne môže byť jeden z nich spojený prostredníctvom audio profilu
A2DP, resp. AVRCP. Tak je možné ovládať funkcie telefónov prostredníctvom
prístroja.

Jeden telefón je možné nastaviť ako hlavný telefón, druhý telefón je ako dodatočný telefón.
Profily spojenia Bluetooth®
Hlavný telefón
Hlavný telefón poskytuje možnosť vykonávať nasledujúce funkcie v závislosti
od typu pripojeného telefónu.
› Prijatie prichádzajúceho hovoru
› Priame zadanie telefónneho čísla
› Výber čísla zo zoznamu kontaktov
› Zoznam telefónnych kontaktov / Import telefónnych kontaktov
› Zoznam hovorov
› Výber tel. čísla poruchovej služby
› Výber tel. čísla informácií
› Konferenčný hovor
› Správa textových správ (SMS)
Obr. 22
Zoznam spárovaných prístrojov profily Bluetooth®
1)
1)
1)
2)
2)
1)
Názov telefónu, ktorý je s prístrojom spojený ako hlavný telefón, sa zobrazuje v
tlačidle funkcie B » Obr. 21 na strane 38.
Dodatočný telefón
Dodatočný telefón ponúka možnosť prijať prichádzajúci hovor (ak sa nerealizuje telefónny hovor pomocou hlavného telefónu) alebo hovor zrušiť.
Názov telefónu, ktorý je s prístrojom spojený ako dodatočný telefón, sa zobrazuje v tlačidle funkcie C » Obr. 21 na strane 38.
Zmena hlavného telefónu na dodatočný telefón
› Stlačte tlačidlo funkcie  C » Obr. 21 na strane 38 s názvom dodatočného
telefónu.
Funkcie hlavného a dodatočného telefónu sa navzájom vymenia.
Upozornenie
Zoznam kontaktov je platný pre hlavný telefón. Ak je prichádzajúci hovor prijatý pomocou dodatočného telefónu a telefónne číslo sa nachádza v zozname
kontaktov hlavného telefónu, potom sa namiesto čísla zobrazujú detaily o volajúcom (napr. meno, obrázok atď.).

Najskôr si prečítajte a dodržiavajte
a
na strane 37.
Typy profilov
S prístrojom je možné spojiť viacero telefónov, avšak iba dva telefóny môžu byť
aktívne prostredníctvom profilu Bluetooth® HFP a súčasne jeden telefón aj
prostredníctvom profilu Bluetooth® A2DP, resp. AVRCP.
› Hlasitý telefon (HFP)  - prístroje, ktoré podporujú spojenie prostredníctvom profilu HFP
› Bluetooth-Audio (A2DP)  - prístroje, ktoré podporujú spojenie prostredníctvom audio profilu
Profil audio Bluetooth® A2DP, resp. AVRCP je možné zapnúť/vypnúť stlačením
tlačidla funkcie  → Bluetooth → Bluetooth-Audio (A2DP/AVRCP).
Vytvorenie spojenia
V menu Telefon (Telefón) stlačte tlačidlo funkcie  → Bluetooth → Spárovaná zařízení (Spárované prístroje).
Zobrazuje sa zoznam spárovaných prístrojov.
Stlačením tlačidla funkcie s názvom spojeného prístroja sa otvorí menu s podporovanými profilmi.
Stlačením sivého symbolu profilu v menu s podporovanými profilmi sa prístroj
spojí s prístrojom prostredníctvom zvoleného profilu.
Postup pripojenia prostredníctvom výberu profilu sa ovplyvňuje počtom, ako aj
typom spojených telefónov. Postup sa realizuje ako pri vytváraní spojenia s telefónom » Strana 44.
1)
2)
Túto funkciu podporujú iba niektoré telefóny.
Tlačidlo funkcie je k dispozícii iba v niektorých krajinách.
Komunikácia
39

Ukončenie spojenia
V menu Telefon (Telefón) stlačte tlačidlo funkcie  → Bluetooth → Spárovaná zařízení (Spárované prístroje).
Zobrazuje sa zoznam spárovaných prístrojov.
Stlačením zeleného symbolu  (HFP) alebo bieleho symbolu  (A2DP) sa na displeji prístroja zobrazí hlásenie … Chcete opravdu rozpojit profil? (… Chcete
skutočne odpojiť profil?) ako aj menu s nasledujúcimi tlačidlami funkcií.
› Rozpojit (Odpojiť) - odpojenie spojenia
› Zrušit (Zrušiť) - zrušenie odpojenia spojenia
Nastavenia

Najskôr si prečítajte a dodržiavajte
› Stlačte tlačidlo

a
na strane 37.
→.
Handsfree - vypnutie/zapnutie hands-free (počas telefónneho hovoru sa volanie prepne na telefón)
■ Volba telefonu (Výber telefónu) - vyhľadávanie dostupných telefónov/zoznam spárovaných telefónov/výber telefónu
■ Hledat telefon (Hľadať telefón) - vyhľadať dostupné telefóny » Strana 44
■ Bluetooth - nastavenia Bluetooth® » Strana 20
■ Uživatelský profil (Užívateľský profil) - nastavenia užívateľského profilu
■ Správa oblíbených (Správa obľúbených) - nastavenie tlačidiel funkcií pre
rýchlu voľbu telefonického kontaktu, možnosti pridávania a vymazávania
kontaktov rýchlej voľby
■ Číslo hlas.schránky: Zde zadat (Zadať tu) - zadanie telefónneho čísla hlasovej schránky
■ Předvolba: (Predvoľba:) - zapnutie/vypnutie voliteľnej možnosti priradiť
predvoľbu telefónnemu číslu. Po zapnutí tejto funkcie sa v niektorých menu
zobrazuje tlačidlo funkcie na pridanie predvoľby k telefónnemu číslu so
symbolom  .
■ Zde zadat (Zadať tu) - zadanie predvoľby telefónneho čísla (ak je zapnutá
funkcia Předvolba: (Predvoľba:))
■ Seřadit podle: (Zoradiť podľa) - usporiadanie telefónneho zoznamu1)
■ Příjmení (Priezvisko) - zoradenie podľa mien kontaktov
■ Jméno (Meno) - zoradenie podľa krstných mien kontaktov
■
1)
2)
3)
Túto funkciu podporujú iba niektoré telefóny.
Pri niektorých telefónoch sa nepodporuje nahrávanie kontaktných údajov zo SIM karty.
Funkcia in-band zvonenia umožňuje použiť ako vyzváňací tón telefónu.
40
Zoznámenie sa s prístrojom
Import. kontakty (Importovať kontakty) - spustenie aktualizácie telefónneho zoznamu, údaj o počte importovaných kontaktov a kontaktov uložených v telefóne2)
■ Smazat ostatní uživatelské profily (Vymazať ostatné užívateľské profily) vymazanie až troch naposledy pripojených ostatných užívateľských profilov
(kontakty, nastavenie usporiadania telefonických hovorov, zoznamy hovorov, kontakty priradené k tlačidlám rýchlej voľby)
■ Vybrat vyzváněcí tón (Zvoliť vyzváňací tón) - výber vyzváňacieho tónu je
dostupný, ak pripojený hlavný alebo dodatočný telefón nepodporuje funkciu in-band zvonenia3)
■ Pozor: nezapomeňte mobilní telefon (Upozor.: nezabudnite mobilný telefón) - zapnutie/vypnutie pripomienky, aby ste nezabudli pripojený telefón
po vypnutí zapaľovania a vytiahnutí kľúča zapaľovania (pri vozidlách so štartovacím tlačidlom po vypnutí zapaľovania a po otvorení dverí vodiča)
■ Zobrazit obrázky pro kontakty (Zobraziť obrázky pre kontakty) - zapnutie/
vypnutie zobrazenia obrázkov priradených ku kontaktom1)
■
Problémy s funkciou Telefón

Najskôr si prečítajte a dodržiavajte
a
na strane 37.
Pre správnu funkciu menu Telefon (Telefón) sú potrebné nasledujúce základné podmienky pre spojenie » Strana 41.
Ak by sa vyskytli problémy s dostupnosťou mobilnej siete alebo s funkciou
Bluetooth ®, môže sa na displeji prístroja zobraziť jedno z nasledujúcich hlásení.
Hlásenie
Vyhled. sítě... (Vyhľad. siete...)
Žádná síť (Žiadna sieť)
Odmítnuto sítí. (Odmietnuté sieťou.)
Význam
Telefón vyhľadáva dostupné mobilné
siete.
Telefón nemá spojenie s mobilnou
sieťou, príp. nepodporuje odosielanie
informácií o stave siete.
Poskytovateľ telefónnych služieb odmietol spojenie (napr. nestačí kredit
mobilného telefónu, blokovaná SIM
karta, roaming nie je k dispozícii).

Hlásenie
Zapnite zapaľovanie » Strana 41,
Podmienky pre spárovanie.
Prístroj môže počas procesu spárovania a spájania požadovať potvrdenie profilov Bluetooth® (napr. povolenie importu kontaktov, povolenie profilu MAP alebo pripojenie prehrávača s Bluetooth® a pod.). Displej telefónu sa musí pozorovať, aby sa potvrdila prípadná požiadavka.
Zapnite funkciu Bluetooth® v prístroji.
Ak pripájaný telefón disponuje viacerými SIM kartami, potom sa s prístrojom
spojí primárna SIM karta telefónu.
Telefón spojte (spárujte) s prístrojom
» Strana 41, Spárovanie.
Postup spárovania je rozdielny v závislosti od počtu telefónov spojených s prístrojom.
Problém s funkciou Telefon (Telefón),
vyhľadajte odborný servis.
POZOR
Prístroj môže pri procese spárovania vyžadovať potvrdenie niektorých funkcií v telefóne. Proces spárovania preto nevykonávajte počas jazdy - hrozí
nebezpečenstvo nehody!
Význam
Pro funkce Bluetooth zapněte zapalování. (Pre funkcie Bluetooth zapnite zapaľovanie.)
Zapněte Bluetooth. (Zapnite prosím
Bluetooth.)
Připojte mobilní telefon. (Pripojte
mobilný telefón.)
Telefon je nedostupný. (Telefón je
nedostupný)
Telefon je momentálně nedostupný.
(Telefón je momentálne nedostupný.)
Neznámý (Neznámy)
Telefón nesprostredkováva prístroju
informáciu ohľadom poskytovateľa telefónnych služieb. Znovu pripojte mobilný telefón, príp. na niekoľko minút
vytiahnite kľúč zapaľovaniaa).
a)
Pri vozidlách so štartovacím tlačidlom vypnite zapaľovanie a otvorte dvere vodiča.
Spárovanie

Podmienky pre spárovanie
Úvod k téme

V tejto kapitole nájdete informácie k nasledujúcim témam:
Podmienky pre spárovanie
Spárovanie - nie je spojený žiadny telefón
Spárovanie - je spojený žiadny telefón
Spárovanie - dva telefóny spojené
Spárovanie - ďalšie voliteľné možnosti vyhľadávania telefónu
Spárovanie telefónu s prístrojom
Potvrdenie spárovania
Vymazanie telefónu zo zoznamu spárovaných prístrojov
41
42
42
42
43
43
43
44
V prvom rade venujte pozornosť bezpečnostným pokynom » Strana 7, Dôležité poznámky.
1)
Upozornenie
Počas procesu spárovania je možné v telefóne zvoliť voliteľnú možnosť pre
zapamätanie si hesla pre nasledujúce automatické spojenie1).
■ Počas procesu párovania požadujú niektoré telefóny potvrdenie ohľadom pripojenia profilu Bluetooth® A2DP, resp. AVRCP.
■ Maximálny počet prepojených telefónov je 20. Spárovaním nového telefónu
po dosiahnutí maximálneho počtu telefónov sa automaticky nahradí najdlhšie
nepoužívaný, spárovaný telefón.
■
Najskôr si prečítajte a dodržiavajte
na strane 41.
Na spojenie telefónu s prístrojom je potrebné obidva prístroje navzájom spárovať.
Podmienky pre úspešné spárovanie






Zapaľovanie je zapnuté.
Funkcia Bluetooth® prístroja » Strana 20 a telefónu je zapnutá.
Viditeľnosť prístroja » Strana 20 a telefónu je zapnutá.
Viditeľnosť telefónu je zapnutá.
Telefón sa nachádza v dosahu signálu Bluetooth ® prístroja.
Telefón sa podporuje zariadením.

Túto funkciu podporujú iba niektoré telefóny.
Komunikácia
41
Spárovanie je možné vykonať nielen z prístroja, ale aj z telefónu.
› Ak nechcete čakať na zobrazenie zoznamu, je potrebné stlačiť tlačidlo funk-
Upozornenie
Dostupné aktualizácie pre prístroje s Bluetooth®, ako aj informácie o podpore
telefónu, je potrebné vyhľadať na internetových stránkach ŠKODA www.infotainment.skoda-auto.com.
› Želaný telefón zvoľte zo zoznamu dostupných prístrojov.
Spárovanie - nie je spojený žiadny telefón

Najskôr si prečítajte a dodržiavajte
› Stlačte tlačidlo

na strane 41.
.
Na displeji prístroja sa zobrazí hlásenie Vyhledejte a připojte mobilní telefon.
(Vyhľadajte a pripojte mobilný telefón), ako aj menu s nasledujúcimi tlačidlami
funkcií.
cie Výsledky.
Na displeji prístroja sa zobrazí hlásenie Zvolte, zda chcete nahradit hlavní telefon … nebo zda chcete přidat … jako doplňkový telefon. (Zvoľte, či chcete
nahradiť hlavný telefón … alebo či chcete pridať … ako dodatočný telefón.) s
nasledujúcim menu.
› Zrušit (Zrušiť) - zrušenie spárovania
› Nahradit (Nahradiť) - spárovanie a nahradenie za hlavný telefón
› Přidat (Pridať) - spárovanie ako dodatočný telefón
› Potvrďte spárovanie » Strana 43.
Po potvrdení spárovania sa telefón spojí s prístrojom.
Spárovanie - dva telefóny spojené
› Hledat telefon (Hľadať telefón) - vyhľadávanie dostupných telefónov so za-

›  - otvorenie menu nastavení » Strana 40, Nastavenia
› V menu Telefon (Telefón) stlačte tlačidlo funkcie
pnutou funkciou Bluetooth® a viditeľnosťou
Po stlačení tlačidla funkcie Hledat telefon (Hľadať telefón) sa spustí vyhľadávanie dostupných prístrojov. Približne po 30 sekundách sa zobrazí zoznam nájdených prístrojov, ktorý sa aktualizuje až 1 minútu od začiatku hľadania.
› Ak nechcete čakať na zobrazenie zoznamu, je potrebné stlačiť tlačidlo funkcie Výsledky.
› Želaný telefón zvoľte zo zoznamu dostupných telefónov.
› Potvrďte spárovanie » Strana 43.
Po potvrdení spárovania sa telefón spojí s prístrojom ako hlavný telefón » Strana 38.
Spárovanie - je spojený žiadny telefón

Najskôr si prečítajte a dodržiavajte
na strane 41.
› V menu Telefon (Telefón) stlačte tlačidlo funkcie
B » Obr. 21 na strane 38 s
názvom hlavného telefónu.
› V zozname spárovaných telefónov stlačte tlačidlo funkcie Hledat telefon
(Hľadať telefón).
Spustí sa vyhľadávanie dostupných prístrojov. Približne po 30 sekundách sa zobrazí zoznam nájdených prístrojov, ktorý sa aktualizuje až 1 minútu od začiatku
hľadania.
42
Zoznámenie sa s prístrojom
Najskôr si prečítajte a dodržiavajte
na strane 41.
B » Obr. 21 na strane 38 s
názvom hlavného telefónu.
› V zozname spárovaných prístrojov stlačte tlačidlo funkcie Hledat telefon
(Hľadať telefón).
Spustí sa vyhľadávanie dostupných prístrojov. Približne po 30 sekundách sa zobrazí zoznam nájdených prístrojov, ktorý sa aktualizuje až 1 minútu od začiatku
hľadania.
› Ak nechcete čakať na zobrazenie zoznamu, je potrebné stlačiť tlačidlo funkcie Výsledky.
› Želaný telefón zvoľte zo zoznamu dostupných telefónov.
Na displeji prístroja sa zobrazí hlásenie … nelze připojit. Zvolte, zda chcete nahradit hlavní telefon … nebo doplňkový telefon. …. s nasledujúcim zobrazeným
menu.
› Zrušit (Zrušiť) - zrušenie spárovania
› Hlav. telefon (Hlav. telefón) - nahradenie hlavného telefónu
› Dopl. telefon (Dodat. telefón) - náhrada dodatočného telefónu
Ak chcete nahradiť telefón, ktorý je spojený s prístrojom prostredníctvom profilu audio Bluetooth® A2DP, resp. AVRCP, potom sa na displeji prístroja zobrazí
hlásenie Jsou již připojena 2 zařízení. Odpojte alespoň jedno z těchto zařízení,

abyste mohli připojit: ….
Ak chcete nadviazať spojenie, audio Bluetooth je ® Ak chcete oddeliť A2DP profil a AVRCP » Strana 39alebo druhý telefón, ktorý nie je pripojený k audio profilu, vyberte a nahradiť.
› Proces spárovania zopakujte tým, že telefón zvolíte zo zoznamu nájdených
prístrojov.
› Potvrďte spárovanie » Strana 43.
Po potvrdení spárovania sa telefón spojí s prístrojom.
Spárovanie - ďalšie voliteľné možnosti vyhľadávania telefónu

Najskôr si prečítajte a dodržiavajte
na strane 41.
Telefón je tiež možné vyhľadať a následne spárovať takto.
› Stlačte tlačidlo funkcie  → Bluetooth → Volba telefonu (Výber telefónu)
→ Hledat telefon (Hľadať telefón) → Výsledky a zvoľte želaný telefón.
› Stlačte tlačidlo funkcie  → Bluetooth → Hledat zařízení (Hľadať prístroj)
→ Výsledky, zvoľte želaný telefón a profil spojenia Bluetooth® » Strana 39.
› Stlačte tlačidlo funkcie  → Bluetooth → Spárovaná zařízení (Spárované
prístroje) → Hledat (Hľadať) (toto tlačidlo funkcie je dostupné, ak nie je spojený telefón s prístrojom).
Potom čo bol vyhľadaný a zvolený želaný telefón, resp. profil Bluetooth®, je
podľa počtu spojených telefónov potrebné zvoliť, či sa telefón spojí ako hlavný
alebo ako dodatočný telefón. Spárovanie sa potom musí potvrdiť » Strana 43.
Spárovanie telefónu s prístrojom

Najskôr si prečítajte a dodržiavajte
na strane 41.
Pri procese spárovania z telefónu je potrebné dodržiavať návod na obsluhu telefónu.
› Na telefóne nechajte vyhľadať dostupné prístroje s Bluetooth®.
› V zozname nájdených prístrojov vyberte prístroj .
1)
Prístroj sa v spájanom telefóne zobrazuje ako SKODA BT ....
Na mieste ... sa zobrazujú posledné štyri symboly identifikačného čísla vozidla
(VIN).
1)
2)
3)
Názov prístroja je možné zmeniť » Strana 20.
Počas vytvárania spojenia sa na displeji prístroja zobrazuje hlásenie ... Chcete
vytvořit spojení? (Chcete vytvoriť spojenie?) a sú zobrazené nasledujúce tlačidlá funkcií.
› Vytvořit (Vytvoriť) - potvrdenie procesu spárovania
› Zrušit (Zrušiť) - ukončenie procesu spárovania
Ak s prístrojom nie je aktívne spojený žiadny telefón, spojí sa telefón ako hlavný telefón » Strana 38.
Ak je s prístrojom aktívne spojený jeden telefón, spojí sa telefón ako dodatočný telefón.
Ak sú s prístrojom spojené dva telefóny (hlavný a dodatočný telefón), potom sa
realizuje iba spárovanie telefónu, nerealizuje sa však spojenie telefónu s prístrojom.
› Potvrďte spárovanie » Strana 44, Potvrdenie spárovania z telefónu.
Po úspešnom spojení sa objaví menu Telefon (Telefón) » Obr. 21 na strane 38.
Pri voľnom profile Bluetooth® A2DP, resp. AVRCP2)sa telefón spojí s prístrojom
automaticky ako prehrávač s Bluetooth® » Strana 32.
Potvrdenie spárovania

Najskôr si prečítajte a dodržiavajte
na strane 41.
Potvrdenie spárovania z prístroja
V závislosti od verzie Bluetooth® telefónu je potrebné potvrdiť spárovanie jedným z nasledujúcich spôsobov.
› V prístroji ako aj v telefóne v priebehu 30 sekúnd potvrdiť 6-miestny PIN kód
zobrazovaný na displeji prístroja, ako aj na displeji telefónu.
alebo
› V telefóne potvrdiť požiadavku na spojenie.
› V telefóne je potrebné potvrdiť v priebehu 30 sekúnd 4-miestny PIN kód zobrazovaný na displeji prístroja3).
› Prípadne v telefóne potvrdiť požiadavku na potvrdenie ohľadne spojenia ďalších profilov Bluetooth®.
Názov prístroja je potrebné vyhľadať v nastaveniach Bluetooth® » Strana 20.
A2DP, resp. AVRCP sú profilmi Bluetooth®, ktoré podporujú multimediálne funkcie.
Zadanie a potvrdenie PIN kódu nie je možné počas jazdy.
Komunikácia
43

Potvrdenie spárovania z telefónu
V závislosti od verzie Bluetooth® telefónu je potrebné potvrdiť spárovanie jedným z nasledujúcich spôsobov.
› V prístroji ako aj v telefóne v priebehu 30 sekúnd potvrdiť 6-miestny PIN kód
zobrazovaný na displeji prístroja, ako aj na displeji telefónu.
Prípadne je potrebné zvoliť v telefóne možnosť automatického spojenia telefónu s prístrojom1).
alebo
› V prístroji zadajte 4 až 16-miestny PIN kód.
› V telefóne zadajte v priebehu 30 sekúnd PIN kód zadaný na displeji prístro-
ja2).
› Prípadne v telefóne potvrdiť požiadavku na potvrdenie ohľadne spojenia ďalších profilov Bluetooth®.
Vymazanie telefónu zo zoznamu spárovaných prístrojov

Najskôr si prečítajte a dodržiavajte
na strane 41.
Spojenie

Úvod k téme
V tejto kapitole nájdete informácie k nasledujúcim témam:
Spojenie - nie je spojený žiadny telefón
Spojenie - je spojený telefón
Spojenie - dva telefóny spojené
Spojenie - ďalšie voliteľné možnosti vyhľadávania telefónu
Odpojenie spojenia
44
45
45
45
45
Ak je želaný telefón s prístrojom už spárovaný, potom sa musí postupovať tak,
aby sa tento s prístrojom spojil.
Je potrebné prekontrolovať, či sú splnené podmienky pre úspešné spárovanie,
ako aj spojenie telefónu s prístrojom » Strana 41, Podmienky pre spárovanie.
Spojenie - nie je spojený žiadny telefón
› V menu Telefon (Telefón) stlačte tlačidlo funkcie  → Bluetooth → Spáro-
Po stlačení tlačidla  sa na displeji prístroja zobrazí hlásenie Vyhledejte a
připojte mobilní telefon. (Vyhľadajte a pripojte mobilný telefón.), ako aj menu
s nasledujúcimi tlačidlami funkcií.
Zobrazuje sa zoznam spárovaných prístrojov a nasledujúce tlačidlá funkcií.
› Hledat telefon (Hľadať telefón) - vyhľadávanie dostupných prístrojov
›  - otvorenie menu nastavení » Strana 40, Nastavenia
vaná zařízení (Spárované prístroje).
› Smazat vše (Vymazať všetko) - vymazanie všetkých telefónov v zozname
spárovaných prístrojov
›  - vymazanie požadovaného telefónu
Po výbere jedného z tlačidiel funkcií sa zobrazia nasledujúce tlačidlá funkcií.
› Smazat (Vymazať) - potvrdenie procesu vymazania
› Zrušit (Zrušiť) - zrušenie procesu vymazania
Po stlačení tlačidla funkcie Hledat telefon (Hľadať telefón) sa spustí vyhľadávanie dostupných prístrojov. Približne po 30 sekundách sa zobrazí zoznam nájdených prístrojov, ktorý sa aktualizuje až 1 minútu od začiatku hľadania.
› Je potrebné stlačiť tlačidlo funkcie Výsledky, ak nechcete čakať na zobrazenie zoznamu.
› Zo zoznamu dostupných telefónov zvoľte už skôr spárovaný telefón.
Zvolený telefón sa spojí s prístrojom ako hlavný telefón » Strana 38.
1)
2)
Pre úspešné automatické spojenie je pri niektorých telefónoch potrebné nastaviť spojenie s prístrojom
ako „autorizované“. Ak toto nie je nastavené, vyžaduje sa pri každom vytvorení spojenia s telefónom potvrdenie zo strany používateľa.
Zadanie a potvrdenie PIN kódu nie je možné počas jazdy.
44
Zoznámenie sa s prístrojom
› Proces spojenia zopakujte tým, že telefón zvolíte zo zoznamu nájdených
Spojenie - je spojený telefón
› V menu Telefon (Telefón) stlačte tlačidlo
prístrojov.
B » Obr. 21 na strane 38 s názvom
hlavného telefónu.
› Želaný telefón zvoľte v zozname spárovaných telefónov alebo, ak sa želaný
telefón v zozname nenachádza, stlačte tlačidlo funkcie Hledat telefon (Hľadať telefón). Následne zvoľte želaný telefón zo zoznamu nájdených prístrojov.
Na displeji prístroja sa zobrazí hlásenie Zvolte, zda chcete nahradit hlavní telefon … nebo zda chcete přidat … jako doplňkový telefon. (Zvoľte, či chcete
nahradiť hlavný telefón … alebo či chcete pridať … ako dodatočný telefón.) a
nasledujúce tlačidlá funkcií.
› Zrušit (Zrušiť) - zrušenie spojenia
› Nahradit (Nahradiť) - spojenie a nahradenie hlavného telefónu
› Přidat (Pridať) - spojenie ako dodatočný telefón
Telefón sa spojí s prístrojom.
Spojenie - dva telefóny spojené
› V menu Telefon (Telefón) stlačte tlačidlo
B » Obr. 21 na strane 38 s názvom
hlavného telefónu.
› Želaný telefón zvoľte v zozname spárovaných telefónov alebo, ak sa želaný
telefón v zozname nenachádza, stlačte tlačidlo funkcie Hledat telefon (Hľadať telefón). Následne zvoľte želaný telefón zo zoznamu nájdených prístrojov.
Na displeji prístroja sa zobrazí hlásenie … nelze připojit. Zvolte, zda chcete nahradit hlavní telefon … nebo doplňkový telefon. …. s nasledujúcim zobrazeným
menu.
› Zrušit (Zrušiť) - zrušenie spojenia
› Hlav. telefon (Hlav. telefón) - spojenie a nahradenie hlavného telefónu
› Dopl. telefon (Dodat. telefón) - spojenie a náhrada dodatočného telefónu
Ak chcete nahradiť telefón, ktorý je spojený s prístrojom prostredníctvom profilu audio Bluetooth® A2DP, resp. AVRCP, potom sa na displeji prístroja zobrazí
hlásenie Jsou již připojena 2 zařízení. Odpojte alespoň jedno z těchto zařízení,
abyste mohli připojit: ….
Telefón sa spojí s prístrojom.
Spojenie - ďalšie voliteľné možnosti vyhľadávania telefónu
Telefón je možné vyhľadať z dostupných, spárovaných telefónov takto.
› Stlačte tlačidlo funkcie  → Bluetooth → Volba telefonu (Výber telefónu) a
zvoľte želaný telefón.
› Stlačte tlačidlo funkcie  → Bluetooth → Hledat zařízení (Hľadať prístroj)
→ Výsledky, zvoľte želaný telefón a profil spojenia Bluetooth® » Strana 39.
› Stlačte tlačidlo funkcie  → Bluetooth → Spárovaná zařízení (Spárované
prístroje), zvoľte želaný telefón a profil spojenia Bluetooth® » Strana 39.
Potom čo bol vyhľadaný a zvolený želaný telefón, resp. profil Bluetooth®, je
podľa počtu spojených telefónov potrebné zvoliť, či sa telefón spojí ako hlavný
alebo ako dodatočný telefón.
Odpojenie spojenia
Spojenie telefónu s prístrojom je možné odpojiť týmito spôsobmi.
› Vytiahnutím kľúča zapaľovania (pri vozidlách so štartovacím tlačidlom pri vypnutí zapaľovania a otvorení dverí vodiča).
› Vypnutím Bluetooth® v prístroji » Strana 20, Nastavenia Bluetooth®.
› Vypnutím Bluetooth® v telefóne.
› Ukončením spojenia v telefóne.
› Odstránením telefónu zo zoznamu spárovaných prístrojov » Strana 44, Vymazanie telefónu zo zoznamu spárovaných prístrojov.
› Odpojením profilu Bluetooth® HFP » Strana 39, Profily spojenia Bluetooth®.
› Vypnutím spojeného telefónu.
› Vzdialením telefónu mimo dosahu signálu Bluetooth®.
Ak je prístroj spojený s telefónom a prístroj sa vypne, nepreruší sa spojenie s
telefónom. Spojenie sa preruší až po vypnutí zapaľovania (pri vozidlách so štartovacím tlačidlom po vypnutí zapaľovania a otvorení dverí vodiča).
Ak chcete nadviazať spojenie, audio Bluetooth je ® Ak chcete oddeliť A2DP profil a AVRCP » Strana 39alebo druhý telefón, ktorý nie je pripojený k audio profilu, vyberte a nahradiť.
Komunikácia
45
Zadanie telefónneho čísla
Zadanie telefónneho čísla do zadávacieho riadku sa realizuje tým, že sa za sebou stláčajú tlačidlá funkcií s číslami.
Výber telefónneho čísla

Úvod k téme
V tejto kapitole nájdete informácie k nasledujúcim témam:
46
47
48
49
Priame zadanie telefónneho čísla
Zoznam telefónnych kontaktov
Tlačidlá pre rýchlu voľbu telefónneho čísla
Zoznamy hovorov
V prvom rade venujte pozornosť bezpečnostným pokynom » Strana 7.
Výber zadaného telefónneho čísla sa realizuje jedným z nasledujúcich spôsobov.
› Stlačte tlačidlo funkcie , spustí sa vytváranie spojenia.
› Stlačte tlačidlo funkcie  - spustí sa vytváranie spojenia s predvoľbou.
Vloženie naposledy zvoleného telefónneho čísla
Ak nie je zadaný žiadny znak telefónneho čísla, vloží sa po stlačení tlačidla
funkcie , resp.  naposledy zvolené číslo do zadávacieho riadku.
Výber zadaného telefónneho čísla sa realizuje jedným z nasledujúcich spôsobov.
Priame zadanie telefónneho čísla
Obr. 23
Priame zadanie telefónneho čísla
› Stlačte tlačidlo funkcie , spustí sa vytváranie spojenia.
› Stlačte tlačidlo funkcie  - spustí sa vytváranie spojenia s predvoľbou.
Hľadanie kontaktu v zozname
Zadávacia obrazovka » Obr. 23 funguje súčasne aj ako abecedno-číslicová klávesnica pre vyhľadávanie kontaktov v telefónnom zozname.
Ak sa napr. zadajú čísla 32, potom sa zobrazia kontakty sledu písmen DA, FA,
EB a pod.
› V menu Telefon (Telefón) stlačte tlačidlo funkcie  .
Objaví sa menu pre zadanie telefónneho čísla » Obr. 23.
A






1)
2)
Zadávací riadok
Vymazanie znakov v zadávacom riadku
Výber / vloženie telefónneho čísla
Výber / vloženie zadaného telefónneho čísla s predvoľbou1)
Havar. volání (Volanie poruchovej služby) - výber čísla poruchovej služby2)
Infor. volání (Volanie inform. služby) - výber čísla informačnej služby2)
Hl. schránka - výber čísla hlasovej schránky » Strana 40
Tlačidlo funkcie pre predvoľbu sa zobrazuje iba pri aktívnej funkcii predvoľby » Strana 40, Nastavenia.
Tlačidlo funkcie je k dispozícii iba v niektorých krajinách.
46
Zoznámenie sa s prístrojom
Na pravej strane vedľa numerickej klávesnice sa zobrazí zoznam kontaktov z
adresára nájdených na základe zadaných písmen. Stlačením odpovedajúceho
tlačidla funkcie pre príslušný kontakt sa spustí výber, resp. zobrazia sa detaily
kontaktu, pokiaľ telefónny kontakt obsahuje viacero telefónnych čísiel.
Vloženie predvoľby
Vloženie predvoľby do zadávacieho riadku je možné realizovať jedným z nasledujúcich spôsobov.
› Zadajte znaky alebo čísla predvoľby (napr.  alebo 00 a pod.).
› Zadajte telefónne číslo a stlačte tlačidlo funkcie  (spustí sa vytváranie spojenia s predvoľbou).
Predvoľbu je možné použiť napr. pre medzinárodné hovory, telefónne hovory
pomocou virtuálneho poskytovateľa telefónnych služieb, na rozlíšenie pracovných a súkromných hovorov a pod.

Ak číslo kontaktu obsahuje predvoľbu, potom sa stlačením tlačidla funkcie 
vloží ďalšia predvoľba pred číslo a spustí sa vytváranie spojenia. Telefónne číslo
obsahuje aktuálne dve predvoľby a nevytvorí sa telefónny hovor.
Výber volania poruchovej a informačnej službe
› Stlačte tlačidlo funkcie  Havar. volání (Volanie poruchovej služby), zvolí sa
číslo poruchovej služby.
Poruchovú službu je potrebné volať vtedy, keď sa na vašom vozidle vyskytne
porucha.
› Stlačte tlačidlo funkcie  Infor. volání (Infor. hovor), zvolí sa číslo informačnej
služby.
Informačnú službu je potrebné volať vtedy, keď potrebujete informácie ohľadom produktov a služieb značky ŠKODA.
Volanie na poruchovú a informačnú službu je bez poplatkov. Účtuje sa iba telefónny hovor podľa tarifných podmienok vášho poskytovateľa telefónnych služieb.
Ak nie je možné realizovať volanie poruchovej, resp. informačnej služby, potom
je potrebné vyhľadať servisného partnera ŠKODA.
Telefónne čísla poruchovej a informačnej služby sú už nastavené z výroby špecificky podľa krajiny. Ak chcete zmeniť nastavené čísla, potom je potrebné vyhľadať servisného partnera ŠKODA.
Zoznam telefónnych kontaktov
Zobrazenie zoznamu telefónnych kontaktov
› V ponuke Telefón stlačte funkčné tlačidlo  - zobrazí sa zoznam kontaktov
» Obr. 24 - .
V telefónnom zozname prístroja je k dispozícii 2000 voľných pamäťových miest
pre importované telefónne kontakty. Každý kontakt môže obsahovať maximálne max. 5 telefónnych čísiel, z toho môže 1000 kontaktov obsahovať vždy jeden obrázok priradený ku kontaktu.
Zoznam telefónnych kontaktov je možné vyvolať aj počas prebiehajúceho hovoru.
Výber kontaktu
› Stlačte tlačidlo funkcie s jedným zo zobrazených kontaktov » Obr. 24 - ,
spustí sa výber.
Ak telefónny kontakt obsahuje viacero telefónnych čísiel, potom sa po stlačení
tlačidla funkcie pre kontakt zobrazí menu s telefónnymi číslami priradenými ku
kontaktu.
› Stlačte tlačidlo funkcie s jedným zo zobrazených telefónnych čísel, spustí sa
výber.
Detaily kontaktu
› Stlačte tlačidlo funkcie  v zozname telefónnych kontaktov » Obr. 24 - , zobrazia sa detaily kontaktu » Obr. 24 - .
V detailoch kontaktu je možné stlačením jedného z tlačidiel funkcie s telefónnym číslom spustiť vytváranie spojenia alebo zvoliť jednu z nasledujúcich funkcií.
›  Přečíst jméno kontaktu (Prečítanie mena kontaktu) - prečítanie mena
kontaktu pomocou generovaného hlasu prístroja
›  - Otvorenie menu na odoslanie textovej správy (SMS) » Strana 51
›  - Spustí sa nadviazanie spojenia s predvoľbou (symbol sa zobrazí iba pri ak1)
tívnej funkcii predvoľby v nastaveniach)
›  - Otvorenie menu na editáciu telefónneho čísla kontaktu pred voľbou
Obr. 24 Zoznam telefónnych kontaktov / detaily kontaktu
1)
Vyhľadanie kontaktu
› Stlačte tlačidlo funkcie 1 » Obr. 24 -  , otvorí sa zadávacia klávesnica pre
vyhľadávanie kontaktov v telefónnom zozname » Strana 11, Abecedno-číslicová klávesnica.
› Vyhľadajte kontakt v zozname importovaných kontaktov v telefóne.
Symbol sa objaví pri telefónoch spojených prostredníctvom profilu MAP.
Komunikácia
47

› Stlačte tlačidlo funkcie s vyhľadaným kontaktom, spustí sa vytváranie spojenia. Zobrazia sa detaily kontaktu, pokiaľ telefónny kontakt obsahuje viacero
telefónnych čísiel.
Načítanie zoznamu
Po prvom spojení hlavného telefónu s prístrojom začne prístroj importovať
zoznam telefónnych kontaktov z telefónu a zo SIM karty1) do pamäte
prístroja 2). V závislosti od počtu kontaktov, obrázkov a typu telefónu môže
tento proces trvať aj niekoľko minút.
Počet importovaných kontaktov je možné kontrolovať v položke Import. kontakty » Strana 40, Nastavenia.
Počas importu sa zobrazujú čísla xxxx/yyyy, ktoré predstavujú počet kontaktov
aktuálne naimportovaných do pamäte prístroja / počet kontaktov v telefóne.
Ak dosiahne zoznam telefónnych kontaktov importovaný z telefónu počet
kontaktov 2000, ukončí sa proces nahrávania a na displeji sa objaví hlásenie
Kontakty nebyly kompletně naimportovány. (Kontakty neboli kompletne naimportované) K dispozícii sú iba nahrané kontakty.
V závislosti od telefónu sa súčasne importujú aj obrázky kontaktov k prvým
1000 kontaktom.
Upozornenie
Zoznam kontaktov je platný pre hlavný telefón. Ak je prichádzajúci hovor prijatý pomocou dodatočného telefónu a telefónne číslo sa nachádza v zozname
kontaktov hlavného telefónu, potom sa namiesto čísla zobrazujú detaily o volajúcom (napr. meno, obrázok atď.).
Tlačidlá pre rýchlu voľbu telefónneho čísla
Tlačidlá funkcií pre rýchlu voľbu D » Obr. 21 na strane 38 umožňujú okamžitú
voľbu predtým priradených telefónnych čísiel.
K dispozícii je 10 tlačidiel funkcií pre rýchlu voľbu v dvoch pamäťových skupinách.
Priradenie telefónneho čísla
› V menu Telefon (Telefón) stlačte neobsadené tlačidlo funkcie pre rýchlu voľbu D » Obr. 21 na strane 38.
alebo
› V menu  → Uživatelský profil (Užívateľský profil) → Správa oblíbených
(Správa obľúbených) stlačte neobsadené tlačidlo funkcie pre rýchlu voľbu.
Ak sa pri nahrávaní zoznamu vyskytne chyba, objaví sa na displeji hlásenie Import neúspěšný. Zopakujte znovu a zkontrolujte, zda zařízení BT … umožňuje
spojení.
Otvorí sa telefónny zoznam.
Aktualizácia zoznamu
Pri každom ďalšom pripojení telefónu s prístrojom sa uskutoční iba aktualizácia
zoznamu telefónnych kontaktov.
Zvolené telefónne číslo sa priradí tlačidlu funkcie pre rýchlu voľbu.
Počas aktualizácie je k dispozícii zoznam, ktorý bol uložený pri poslednej ukončenej aktualizácii. Nové uložené telefónne čísla sa zobrazia až po ukončení aktualizácie.
Aktualizáciu je možné vykonať manuálne stlačením tlačidla funkcie Import.
kontakty » Strana 40, Nastavenia.
› Funkčné tlačidlo požadovaného kontaktu v telefóne, resp. naťukajte jedno z
kontaktných čísel.
Výber priradeného telefónneho čísla
› Stlačte želané tlačidlo funkcie pre rýchlu voľbu D » Obr. 21 na strane 38.
Zmena priradeného telefónneho čísla
› Podržte obsadené tlačidlo funkcie pre rýchlu voľbu D » Obr. 21 na strane 38.
Otvorí sa telefónny zoznam.
› Funkčné tlačidlo požadovaného kontaktu v telefóne, resp. naťukajte jedno z
kontaktných čísel.
Zvolené telefónne číslo sa priradí tlačidlu funkcie pre rýchlu voľbu.
1)
2)
Pri niektorých telefónoch sa nepodporuje nahrávanie kontaktných údajov zo SIM karty.
Pri niektorých telefónoch sa vyžaduje potvrdenie importu kontaktov do prístroja.
48
Zoznámenie sa s prístrojom

Odstránenie telefónneho čísla
› Stlačte tlačidlo funkcie  → Uživatelský profil (Užívateľský profil) → Správa
oblíbených (Správa obľúbených).
› Stlačte tlačidlo funkcie  Smazat vše (Vymazať všetky), aby sa vymazali
všetky tlačidlá rýchlej voľby. Následne sa objaví hlásenie Chcete opravdu
smazat všechny oblíbené? (Chcete skutočne vymazať všetky obľúbené položky?).
alebo
› Stlačte obsadené tlačidlo funkcie pre rýchlu voľbu
D » Obr. 21 na strane 38
 , aby sa vymazala zvolená rýchla voľba. Následne sa objaví hlásenie Smazat
oblíbený "…"?(Chcete skutočne vymazať obľúbenú položku „...“?).
Proces vymazania potvrďte alebo zrušte stlačením jedného z tlačidiel funkcií z
nasledujúceho menu.
› Smazat vše (Vymazať všetko) / Smazat (Vymazať) - potvrdenie procesu vymazania
› Zrušit (Zrušiť) - zrušenie procesu vymazania
Zoznamy hovorov
›
›
Volaná čísla (Volané čísla) - zoznam zvolených čísiel (max. 40 hovorov)
Přijaté hovory (Prijaté hovory) - zoznam prijatých hovorov (max. 40 hovorov)
 Spustenie výberu telefónneho čísla zvoleného kontaktu
 Spustí výber telefónneho čísla zvoleného kontaktu s predvoľbou (ikona sa
zobrazí iba pri aktívnej funkcii predvoľby nastaveniach)
 Úprava telefónneho čísla pred vytočením
 Zobrazenie detailu kontaktu » Strana 47, Zoznam telefónnych kontaktov
Po každom hovore sa realizuje aktualizácia zoznamu.
Funkcie telefónu

Úvod k téme
V tejto kapitole nájdete informácie k nasledujúcim témam:
Telefónny hovor
Konferencia
49
50
V prvom rade venujte pozornosť bezpečnostným pokynom » Strana 7, Dôležité poznámky.
Obr. 25
Zoznam hovorov
Táto kapitola informuje o ovládaní funkcie telefónneho alebo konferenčného
hovoru.
Telefónny hovor
V závislosti od kontextu hovoru je možné realizovať nasledujúce funkcie.
Odchádzajúci hovor
Táto funkcia sa podporuje len na hlavnom telefóne.
› V menu Telefon (Telefón) stlačte tlačidlo funkcie  .
Zobrazí sa zoznam hovorov.
Opis tlačidiel funkcií
A Otvorenie zoznamu hovorov
› Vše (Všetky) - zoznam všetkých hovorov (max. 120 hovorov)
› Nepřij. hovory (Neprijaté hovory)- zoznam neprijatých hovorov (max. 40
hovorov)
Počas vytvárania spojenia sa na displeji prístroja zobrazuje volané číslo alebo
meno kontaktu. Zvoliť je možné nasledujúce funkcie.

Ukončenie výberu
Prichádzajúci hovor
Túto funkciu podporuje hlavný, ako aj dodatočný telefón.
Počas prichádzajúceho hovoru sa na displeji prístroja zobrazuje volané číslo
alebo meno kontaktu. Zvoliť je možné nasledujúce funkcie.


Prijatie prichádzajúceho hovoru
Vypnutie zvonenia

Komunikácia
49



Obnovenie zvonenia
Odmietnutie prichádzajúceho hovoru
Zobrazenie detailov volajúceho1)
Prebiehajúci hovor
Túto funkciu podporuje hlavný, ako aj dodatočný telefón.
Počas prebiehajúceho hovoru sa na displeji zobrazuje volané číslo alebo meno
kontaktu a doba trvania hovoru. V závislosti od kontextu je možné zvoliť nasledujúce funkcie.






Podržanie hovoru
Naspäť k podržanému hovoru
Vypnutie mikrofónu
Zapnutie mikrofónu
Ukončenie hovoru
Zobrazenie detailov volajúceho1)
Počas prebiehajúceho hovoru existuje možnosť vyvolať stlačením tlačidla funkcie  odoslanie tónov tlačidiel (DTMF).
Prepnutie hovoru na telefón, resp. späť na prístroj
Počas prebiehajúceho telefónneho hovoru existuje možnosť prepnúť hovor na
telefón a späť na prístroj.
› Stlačte tlačidlo funkcie  → Handsfree  .
Telefónny hovor sa prepne na telefón.
› Stlačte tlačidlo funkcie  → Handsfree  .
alebo
alebo
› Prijmite nový prichádzajúci hovor tým, že stlačíte tlačidlo funkcie .
› Stlačte tlačidlo funkcie  pre začatie konferencie.
Prebiehajúca konferencia
Počas prebiehajúceho konferenčného hovoru sa na displeji zobrazuje doba hovoru. V závislosti od kontextu je možné zvoliť nasledujúce funkcie.






Podržanie konferencie - dočasné opustenie konferencie (táto pokračuje
na pozadí)
Návrat do podržanej konferencie
Vypnutie mikrofónu
Zapnutie mikrofónu
Ukončenie konferencie
Zobrazenie detailov konferencie
Detaily konferencie
Počas prebiehajúcej konferencie stlačte tlačidlo funkcie pre detaily konferencie  , aby sa zobrazil zoznam ostatných účastníkov konferencie. V závislosti
od typu telefónu je možné zvoliť nasledujúce funkcie.



Zobrazenie detailov účastníka
Hovor s účastníkom mimo konferencie
Ukončenie hovoru s účastníkom konferencie
Textové správy (SMS)

Úvod k téme
› V menu Telefon (Telefón) stlačte tlačidlo funkcie  .
V tejto kapitole nájdete informácie k nasledujúcim témam:
Telefónny hovor sa prepne späť na prístroj.
Hlavné menu
Nová textová správa
Došlá textová správa
Konferencia
Konferencia predstavuje spoločný telefonický hovor s min. troma a max. šiestimi účastníkmi.
Začatie konferencie / Zavolanie dodatočných účastníkov
› Počas hovoru, resp. konferencie realizujte nasledujúci hovor.
1)
Tlačidlo je funkčné iba vtedy, keď je kontakt uložený v telefónnom zozname.
50
Zoznámenie sa s prístrojom
51
51
52
V prvom rade venujte pozornosť bezpečnostným pokynom » Strana 7, Dôležité poznámky.

Prístroj poskytuje možnosť zobrazovať a odosielať textové správa, pokiaľ je telefón spojený s prístrojom prostredníctvom profilu Bluetooth® MAP1) .
Profil MAP sa spojí pri spájaní prístroja s telefónom prostredníctvom profilu
Bluetooth® HFP.
Existuje možnosť nechať si prečítať správu prostredníctvom prístroja.

1
Smazané (Vymazané) - otvorenie zoznamu vymazaných správ
Otvorenie zoznamu pre rýchle odpovede pripravených krátkych textových
správ (takzvané predlohy)
Nová textová správa
Pre rýchle odpovede sú v prístroji k dispozícii uložené krátke textové správy
(takzvané predlohy).
Hlavné menu
Obr. 26
Hlavné menu textových správ
Obr. 27 Zadanie textovej správy / Náhľad na textovú správu
Vyvolanie hlavného menu textových správ
› V menu Telefon (Telefón) stlačte tlačidlo funkcie  .
Zobrazí sa menu pre textové správy » Obr. 26.
V závislosti od pripojeného telefónu sa môžu zobraziť iba niektoré tlačidlá
funkcií nasledujúceho menu.





Nová zpráva (Nová správa) - vytvorenie a odoslanie správy » Strana 51,
Nová textová správa
Přijaté zprávy (Prijaté správy) - otvorenie zoznamu prijatých správ » Strana 52, Došlá textová správa
Odoslané - otvorenie zoznamu odoslaných správ
Zprávy k odeslání (Správy na odoslanie) - otvorenie zoznamu správ pripravených na odoslanie
Koncepty - otvorenie zoznamu konceptov (spracovávané správy)
Obr. 28 Zoznam kontaktov / zoznam príjemcov
Zadanie textovej správy
› V menu Telefon (Telefón) stlačte tlačidlo funkcie  →  Nová zpráva
» Obr. 26 na strane 51.
Otvorí sa abecedno-číslicová klávesnica zadávacia klávesnica » Obr. 27 - .
› Napíšte text správy.
Počet zadaných znakov sa zobrazuje v tlačidle funkcie  » Obr. 27 - .
1)

Túto funkciu podporujú iba niektoré telefóny.
Komunikácia
51
Správa môže obsahovať max. 70 znakov vrátane medzier. Ak sa zadá viac znakov, rozdelí sa text na viacero správ. Max. počet zadávaných znakov je 440.
› Stlačte tlačidlo funkcie  .
Ukončí sa zadanie textu a otvorí sa náhľad na textovú správu » Obr. 27 -  s
nasledujúcimi tlačidlami funkcií.
Náhľad na textovú správu
Potom čo bol otvorený náhľad na textovú správu » Obr. 27 -  je možné realizovať nasledujúce funkcie.
 Čítanie textu pomocou generovaného hlasu prístroja
 Uloženie textu ako konceptu1)
 Otvorenie zoznamu predlôh s možnosťou nahradenia zaznamenaného textu prostredníctvom zvolenej predlohy
 Otvorenie zoznamu kontaktov
Textovú správu je možné editovať, pokiaľ sa zatlačí na oblasť textu v rámci náhľadu.
Zoznam kontaktov / zoznam príjemcov
Potom čo bol otvorený zoznam kontaktov » Obr. 28 -  je možné realizovať
nasledujúce funkcie.
 Vloženie telefónneho čísla do zoznamu príjemcov2)
1 Hledat (Hľadať) - otvorenie abecedno-číslicovej klávesnice pre vyhľadávanie » Strana 11 (vyhľadanie kontaktu2))
 Zadanie telefónneho čísla
 Návrat do náhľadu textovej správy
Po výbere čísla kontaktu alebo po zadaní telefónneho čísla sa na displeji prístroja zobrazí zoznam príjemcov » Obr. 28 - .
Stlačením jedného z tlačidiel funkcie je možné realizovať nasledujúce funkcie.
 Zobrazenie zoznamu kontaktov s možnosťou pridávania/odoberania ďalších príjemcov pomocou „kontrolného okienka“
 Odobratie zvoleného kontaktu zo zoznamu príjemcov
 Návrat do náhľadu textovej správy » Obr. 27 - 
1)
2)
Túto funkciu podporujú iba niektoré telefóny.
Ak by kontakt obsahoval viacero telefónnych čísiel, otvorí sa po stlačení tlačidla funkcie kontaktu menu s
telefónnymi číslami príslušného kontaktu.
52
Zoznámenie sa s prístrojom
Odoslanie textovej správy
› Stlačte tlačidlo funkcie  » Obr. 28 - , textová správa sa odošle všetkým
príjemcom, ktorí sa nachádzajú v zozname príjemcov.
Došlá textová správa
V závislosti od typu pripojeného telefónu existuje možnosť čítať prijaté správy,
prípadne si ich nechať prečítať prístrojom.
Prijatá správa
Prístroj zobrazuje oznam o novej správe takto.
› Prostredníctvom symbolu  v stavovom riadku.
› V menu Telefon (Telefón) prostredníctvom čísla v tlačidle funkcie  » Obr. 21
na strane 38.
Otvorenie zoznamu prijatých správ
› V menu Telefon (Telefón) stlačte tlačidlo funkcie  →  Přijaté zprávy (Prijaté správy).
Otvorí sa zoznam prijatých správ.
Výberom správy zo zoznamu sa zobrazí obsah textovej správy spolu s nasledujúcimi tlačidlami funkcií.
 - Čítanie textu pomocou generovaného hlasu prístroja
 - Otvorenie menu s ďalšími voliteľnými možnosťami
■ Odpovědět šablonou (Odpovedať šablónou) - odpovedanie pomocou šablóny
■ Zobrazit čísla (Zobraziť čísla) - rozpoznanie telefónnych čísiel v správe vrátane čísla kontaktu (rozpoznané čísla je možné voliť priamo, resp. sa môže
upraviť pred volaním alebo sa na toto číslo môže odoslať textová správa)
■  - Otvorenie zoznamu kontaktov pre preposlanie správy
■  - Odpoveď odosielateľovi pomocou správy
■
■
MirrorLink™

Podmienky spojenia

Úvod k téme
V tejto kapitole nájdete informácie k nasledujúcim témam:
Podmienky spojenia
Spustenie funkcie
Ovládanie
Nastavenia
Problémy s funkciou
53
53
54
54
54
V prvom rade venujte pozornosť bezpečnostným pokynom » Strana 7, Dôležité poznámky.
MirrorLink™ predstavuje funkciu na ovládanie niektorých aplikácií nainštalovaných v komunikačnom zariadení (napr. v telefóne, ďalej iba ako zariadenie) pomocou prístroja.
Pomocou tejto funkcie je možné ovládať iba pre ňu špeciálne vyvinuté a certifikované aplikácie. Z bezpečnostných dôvodov je možné ovládanie aplikácie počas jazdy iba podmienene alebo nie je možné vôbec (tlačidlá funkcií aplikácií sa
deaktivujú).
POZOR
■ Na kryty modulov airbagov alebo do ich bezprostrednej blízkosti sa nesmú
montovať žiadne diely, napr. držiaky na telefón a pod.
■ Komunikačné zariadenie nenechávajte nikdy ležať v oblasti rozpínania airbagov, voľne na sedadle, na prístrojovej doske alebo na inom mieste, z ktorého by mohlo byť vymrštené pri prudkom zabrzdení, nehode alebo náraze hrozí nebezpečenstvo poranenia. Na jeho bezpečné uschovanie je potrebné
použiť odkladacie schránky s uzáverom, resp. držiak multimédií » Návod na
obsluhu vozidla, kapitola Preprava a praktická výbava.
DÔLEŽITÉ
Aplikácie MirrorLink™, ktoré využívajú dátové spojenie, sú závislé od kvality
prijímaného signálu zo strany vášho poskytovateľa telefónnych služieb. ŠKODA
nenesie zodpovednosť za prenášané objemy dát.
■ Intenzívne používanie MirrorLink™ a s tým spojená práca s aplikáciami (napr.
GPS, mobilné údaje, plne osvetlený displej a pod.) môže viesť k vybitiu batérie
spojeného zariadenia.
■
Najskôr si prečítajte a dodržiavajte
a
na strane 53.
Spojenie medzi zariadením a prístrojom pomocou funkcie MirrorLink™ sa aktivuje za nasledujúcich podmienok.




Zapaľovanie je zapnuté.
Zariadenie podporuje funkciu MirrorLink™ a obsahuje aplikácie, ktoré podporujú túto funkciu.
Displej prístroja je odblokovaný.
Zariadenie je pripojené na vstup USB » Obr. 19 na strane 33.
Upozornenie
Pred pripojením funkcie Mirror Link musíte odblokovať displej zariadenia. Počas
používania funkcie však môže nastať automatické stmavenie alebo úplné vypnutie displeja.
Spustenie funkcie

Najskôr si prečítajte a dodržiavajte
› Stlačte tlačidlo

a
na strane 53.
→ ™ → Výber .
K dispozícii je zoznam zariadení pripojených na vstup USB.
› Zvoľte zariadenie podporujúce funkciu MirrorLink™.
Ak sa zo zariadenia odpojí kábel USB a zapaľovanie sa nevypne, spojí sa toto
pri opätovnom pripojení s prístrojom znova.
Upozornenie
Ak je zariadenie spojené pomocou funkcie MirrorLink™, nie je ho možné používať ako audio zdroj USB v menu Média (Médiá).
■ Zoznam dostupných zariadení a aplikácií, ktoré podporujú funkciu
MirrorLink™, je potrebné vyhľadať na internetových stránkach ŠKODA www.infotainment.skoda-auto.com.
■
Komunikácia
53
 Zobrazenie tlačidiel funkcií v dolnej časti displeja
 Skrytie tlačidiel funkcií
Ovládanie
V oblasti 3 sa zobrazujú rôzne tlačidlá funkcií, v závislosti od pripojeného zariadenia.
Príklad zobrazených tlačidiel
 Otvorenie menu s aplikáciami pripojeného zariadenia
 Návrat do hlavného obrazu
 Návrat do predchádzajúceho obrazu
Obr. 29 Zoznam aplikácií / Príklad bežiacej aplikácie

Najskôr si prečítajte a dodržiavajte
a
na strane 53.
Po úspešnom spojení zariadenia s prístrojom sa zobrazí zoznam dostupných
aplikácií » Obr. 29 - .
Iba pri jednej dostupnej aplikácii sa táto automaticky spustí po pripojení zariadenia.
Tlačidlá funkcií v zozname aplikácií




Odpojenie spojenia s pripojeným zariadením
Otvorte zoznam aktuálne spustených aplikácií s možnosťou ich ukončenia
Zobrazenie na displeji pripojeného zariadenia
Nastavenia funkcie Mirror Link ™ » Strana 54
› Stlačte príslušné tlačidlo funkcie aplikácie, aby sa aplikácia spustila.
Počet aplikácií nie je nijako obmedzený. Ak sa na displeji prístroja zobrazuje
viacero aplikácií, objavia sa na pozícii 1 symboly ďalších strán zoznamu aplikácií. Nasledujúca stránka zoznamu aplikácií sa zobrazí tým, že posuniete prst
ponad obrazovku do strany.
Tlačidlá funkcií na ovládanie aplikácií - oblasť 2 » Obr. 29
 Návrat do menu so zoznamom aplikácií
 Zobrazenie abecedno-číslicovej klávesnice prístroja
 Zobrazenie tlačidiel funkcií na pravej strane
1)
Funkcia je zobrazená iba vtedy, pokiaľ sa podporuje pripojeným zariadením.
54
Zoznámenie sa s prístrojom
Pri skrytých tlačidlách funkcií sa na displeji prístroja objaví symbol . Stlačením
pravého regulátora 2 » Obr. 1 na strane 8 sa zobrazia tlačidlá funkcií.
Nastavenia

Najskôr si prečítajte a dodržiavajte
› Stlačte tlačidlo

→
™ →
a
na strane 53.
.
Otvorí sa menu ponuky funkcie MirrorLink™.
Vybrat zařízení (Vybrať zariadenie) - otvorenie zoznamu dostupných zariadení
■ Vyrovn. obrazovky: - nastavenie zobrazenia obrazovky zariadenia1)
■ Krajina - zobrazenie na šírku
■ Portrét - zobrazenie na výšku
■ Obráceně (Obrátene) - otočenie obrazu o 180°1)
■ Aktivovat vstupní pole klávesnice (Aktivovať zadávacie pole klávesnice) zapnutie/vypnutie abecedno-číslicovej klávesnice prístroja1)
■
Problémy s funkciou

Najskôr si prečítajte a dodržiavajte
a
na strane 53.
MirrorLink™
Obmedzenia alebo problémy funkcie
sa zobrazujú na displeji prístroja prostredníctvom jedného z nasledujúcich upozorňujúcich hlásení.

Príklady upozorňujúcich hlásení
Hlásenie
Nebylo nalezeno žádné spojení USB.
Vytvořte spojení přes "Výběr".
Aplikace je za jízdy nedostupná.
Závada: App
MirrorLink™-Audio je nedostupný.
...: Spojení MirrorLink™ nedostupné.
(Spojenie MirrorLink™ nedostupné.)
Spojenie neúspešné. MirrorLink™ sa
prístrojom nepodporuje.
Na zařízení nebyly nalezeny žádné
kompatibilní aplikace. Je možné, že
zařízení nepodporuje MirrorLink™.
(Na prístroji neboli nájdené žiadne
kompatibilné aplikácie. Prístroj pravdepodobne nepodporuje MirrorLink™.)
Hlásenie
Význam
Na vstup USB pripojte zariadenie, ktoré podporuje funkciu MirrorLink™ a vytvorte spojenie.
Aplikácia je k dispozícii iba pri stojacom vozidle.
Aplikácia sa nepodporuje funkciou
MirrorLink™.
Na pripojenom zariadení nie je dostupný audio súbor, ktorý je možné
prehrať.
Skontrolujte pripojenie na vstupe
USB.
Funkcia MirrorLink™ sa zariadením nepodporuje.
Význam
Región, pre ktorý je aplikácia certifiAplikace není za jízdy dostupná. Apli- kovaná, sa nezhoduje s regiónom prekace není uvolněna pro tuto zemi.
vádzky. Táto aplikácia je k dispozícii
iba pri stojacom vozidle.
Prekontrolujte, či aktuálne nastavený
Mobilní zařízení je omezeně dostup- dátum/čas zodpovedá skutočnosti. Pri
né. (Mobilný prístroj je dostupný ob- nesprávne nastavenom dátume sú
medzene.)
aplikácie dostupné iba pri stojacom
vozidle.
Funkcia MirrorLink™ sa zariadením
pravdepodobne nepodporuje, príp. nie
je v zariadení dostupná žiadna aplikácia MirrorLink™.
Časový limit spojenia so zariadením
uplynul. Toto odpojte a opäť pripojte
na vstup USB.
Aplikace není za jízdy dostupná. Apli- Aplikácia je k dispozícii iba pri stojakace není certifikována nebo certifi- com vozidle, nie je povolená pre jazkace omezí užívání během jízdy.
du.
Aplikáciu nie je možné spustiť v tomto
Závada: Aplikace je nekompatibilní.
zariadení.
Spojení přerušeno. (Spojenie prerušené.)
Komunikácia
55
Register
A
Abecedno-číslicová klávesnica
Aktualizácia softvéru
AM
Audio
Médiá
Rádio
Audio zdroj
AUX
11
21
22
28
22
30
33
B
Bezpečné odobratie zdroja signálu
Bluetooth
Aktualizácia
nastavenia
Viditeľnosť
zapnúť/vypnúť
20
21
20
20
20
D
DAB
Dodatočné informácie
Nastavenia
Rádiotext a prezentácia obrázkov
Datový přenos mobilních zařízení
Digitálny príjem rádia
Displej
pozri Displej prístroja
Displej MAXI DOT
Médiá
Ovládanie
Rádio
Telefón
Displej prístroja
dôležité upozornenia
Klávesnica
Oblasti
56
Register
22
23
26
23
20
26
8
12
11
12
13
19
8
11
10
Ovládanie
Údržba
Dodatočné jazyky klávesnice
Dodatočný telefón
Dopravné spravodajstvo (TP)
Dotykový displej
Dôležité poznámky
DTMF
10
8
20
38
25
8
7
49
F
FM
Nastavenia
Formáty súborov
Médiá
Obrázky
Frekvenčný rozsah
pozri Hlavné menu
Funkcie telefónu
22
26
34
36
23
22
49
9
16
20
16
15
17
16
28
54
22
51
38
38
I
Informačná služba
46
19
K
Klávesnica
Komunikácia
11, 20
37
L
Logo rozhlasovej stanice
H
Hlasitosť
Hlasové ovládanie
Korekcia zadania hlasového ovládania
Nastavenia
nerozpoznanie príkazu hlasom
podmienky funkcie
Príkazy
zastaviť/obnoviť zadanie
Hlavné menu
Médiá
MirrorLink
Rádio
SMS
Telefón
Hlavný telefón
J
Jazyk prístroja
25
M
Médiá
Audio zdroj
AUX
bezpečné odobratie zdroja signálu
Bluetooth Audio
Formáty súborov
Hlavné menu
Multifunkčný volant
Multimediálna databáza
Nastavenia
Ovládanie
Ovládanie hlasom
Pamäťová karta
podporované formáty súborov
podporované zdroje
Predpoklady a obmedzenia
Prehliadač
Prehrávanie
USB
Úvod
Výber audio zdroja
Zoznam
Menu prístroja
Médiá
MirrorLink
Nastavenia prístroja
Obrázky
Rádio
28
30
33
20
32
34
28
12
30
30
28
14
32
34
34
34
29
28
33
28
31
29
9
28
53
19
35
22
Telefón
Zvuk
MirrorLink
Dátový prenos
Nastavenia
Ovládanie
Podmienky spojenia
Problémy s funkciou
Spustenie funkcie
Multifunkčný volant
Médiá
Rádio
Telefón
Multimédiá
AUX
USB
Multimediálna databáza
Mute
37
18
53
20
54
54
53
54
53
12
12
13
33
33
30
9
N
Nastavení
Nastavenia
Aktualizácia softvéru
Bluetooth
DAB
Displej prístroja
dodatočné jazyky klávesnice
FM
Hlasitosť
Hlasové ovládanie
Informácie o systéme
Jazyk
Klávesnica
Médiá
MirrorLink
obnoviť na výrobné nastavenia
Obrázky
Prístroj
Rádio
Spáva obľúbených položiek
19
21
20
26
19
20
26
9
20
21
19
20
30
54
20
36
18, 19
26
48
Telefón
Užívateľský profil
Zvuk
Nastavenie
Jazyk prístroja
Nastavenie hlasitosti
40
48
18
19
9
O
Obrázky
bezpečné odobratie zdroja signálu
Nastavenia
Ovládanie
podporované formáty súborov
Výber zdroja
Zobrazenie
Obrazovka zariadenia
Ovládanie
Ochrana komponentov
Opis prístroja
Ovládacia páčka
Ovládanie
Médiá
MirrorLink
Obrázky
Rádio
Telefón
Ovládanie hlasom
ovládanie
zapnúť/vypnúť
Ovládanie prístroja
Displej prístroja
Multifunkčný volant
Ovládacia páčka
Ovládanie zariadení
Displej MAXI DOT
Multifunkčný volant
Obrazovka zariadenia
35
20
36
35
36
36
36
10
7
8
14
28
54
35
22
38
14
16
15
10
10
13
14
11
12
10
P
Pamäťová karta
32
Podmienky pre spárovanie
Poistka proti krádeži
Poruchová služba
Predbežné informácie
Predvoľba telefónneho čísla
Prehliadač obrázkov
Prehrávač s Bluetooth
Prehrávanie
Médiá
Prístroj
Odpojenie spojenia
spárovanie s telefónom
spojiť s telefónom
Problémy s funkciou
MirrorLink
Telefón
Profily Bluetooth
41
7
46
7
46
35
32
28
45
41
44
54
40
39
R
22
25
23
22
24
25
12
26
26
26
22
14
24
22
24
23
Rádio
Dopravné spravodajstvo (TP)
Frekvenčný rozsah
Hlavné menu
Hľadanie stanice
Logo stanice
Multifunkčný volant
Nastavenia
Nastavenia DAB
Nastavenia FM
Ovládanie
Ovládanie hlasom
Uloženie stanice
Úvod
Výber stanice
Zoznam dostupných staníc
Rozhlasová stanica
Hľadanie stanice
Logo
Uloženie stanice
Výber stanice
24
25
24
24
Register
57
S
SMS
nová
Ovládanie
prijaté
Spárovanie prístroja
dva telefóny spojené
je spojený telefón
nie je spojený žiadny telefón
Potvrdenie spárovania
Spárovanie telefónu
ďalšie voliteľné možnosti vyhľadávania telefónu
Telefón s prístrojom
Spojenie prístroja
dva telefóny spojené
je spojený telefón
nie je spojený žiadny telefón
Spojenie telefónu
ďalšie voliteľné možnosti vyhľadávania telefónu
Stanica
pozri Hlavné menu
Stavový riadok
51
51
50
52
42
42
42
43
43
43
45
45
44
45
22
10
T
Telefón
Dodatočný telefón
Funkcie
Hlavné menu
Hlavný telefón
Informačná služba
Konferenčný hovor
Multifunkčný volant
Nastavenia
Odpojenie spojenia
Ovládanie
Ovládanie hlasom
Podmienky pre spárovanie
Poruchová služba
58
Register
37
38
49
38
38
46
50
13
40
45
38
14
41
46
Potvrdenie spárovania
43
Predvoľba telefónneho čísla
46
Problémy s funkciou
40
Profily Bluetooth
39
Rýchla voľba telefónneho čísla
48
Spárovanie - dva telefóny spojené
42
Spárovanie - ďalšie voliteľné možnosti vyhľadávania telefónu
43
Spárovanie - je spojený telefón
42
Spárovanie - nie je spojený žiadny telefón
42
spárovanie s prístrojom
41
Spárovanie telefónu s prístrojom
43
Spojenie - dva telefóny spojené
45
Spojenie - ďalšie voliteľné možnosti vyhľadáva45
nia telefónu
Spojenie - je spojený telefón
45
Spojenie - nie je spojený žiadny telefón
44
spojiť s prístrojom
44
Telefónny hovor
49
Telefónny zoznam
47
Textové správy (SMS)
50, 51
Výber telefónneho čísla
46
Vymazanie telefónu zo zoznamu spárovaných
prístrojov
44
Zadanie telefónneho čísla
46
Zoznam hovorov
49
Telefonická konferencia
50
Telefónne číslo
46
49
Telefónny hovor
Telefónny zoznam
47
Textové správy
50, 51
nová
51
prijaté
52
Tlačidlá funkcií
10
TP (dopravné spravodajstvo)
25
U
Uloženie rozhlasovej stanice
USB
24
33
V
Výber frekvenčného rozsahu
pozri Hlavné menu
Výber rozhlasovej stanice
pozri Hlavné menu
Výber telefónneho čísla
Výber zdroja
Médiá
Obrázky
Vymazanie telefónu zo zoznamu spárovaných
prístrojov
Vypnutie prístroja
Výrobné nastavenia
22
22
46
31
36
44
8
20
Z
Zadávacia obrazovka s klávesnicou
Zapnutie prístroja
Znaky jazyka
Zobrazenie na displeji
Zoznam
dostupných staníc
s adresármi/titulmi
telefónnych kontaktov
Zoznam hovorov
Zoznam hovorov
Zvuk
11
8
20
10
23
29
47
49
18
Register
59
Tlač, rozmnožovanie, preklad alebo iné použitie tohto diela, ani jeho častí, nie
sú dovolené bez písomného súhlasu spoločnosti ŠKODA AUTO a.s.
Všetky práva podľa autorského zákona zostávajú výlučne vyhradené spoločnosti ŠKODA AUTO a.s.
Zmeny vyhradené.
Vydala: ŠKODA AUTO a.s.
© ŠKODA AUTO a.s. 2014
www.skoda-auto.com
Bolero: Yeti
Infotainment slovensky 11.2014
S90.5614.01.76
5L0012776CA

5L0012776CA
Download

Infotainment rádio Bolero Návod na obsluhu