-1-
A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA
A1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY
Název stavby:
REKONSTRUKCE HRÁZE A OBJEKTŮ
RYBNÍKA KACHLIČKA
Místo stavby:
k.ú. Zdislavice u Herálce
Obec :
Herálec
Vodoprávní úřad:
Krajský úřad kraje Vysočina
pracoviště Jihlava
Kraj:
Vysočina
Název toku:
Perlový potok
Kilometráž vodního toku: ř.km 17,80
Hydrologické číslo povodí: 1-09-01-084
Správce toku:
Povodí Vltavy s.p. Praha
Vlastník vodního díla:
KINSKÝ Žďár, a.s. Zámek 1/1
591 01 Žďár nad Sázavou
Projektant:
Projekční kancelář – Ing. Václav Kurka
Příčná 1389; 535 01 Přelouč
Ing.Václav Kurka je autorizovaným inženýrem v oboru vodohospodářské
stavby. Číslo autorizace : 0700370
-2-
A1.2 PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ
Investor poskytl projektantovi informace o vlastnických vztazích k pozemkům a
zajistil základní hydrologické údaje Perlového potoka v profilu hráze rybníka
Kachlička. Projektant si vyžádal vyjádření o inženýrských sítích a zajistil základní mapové podklady včetně katastrální mapy, informaci o parcelách a výpisů
z katastru nemovitostí.
Zájmové území bylo zaměřeno v absolutním výškovém systému Balt p.v.
V prostoru rekonstrukce hráze rybníka a zátopy byl proveden inženýrskogeologický průzkum jehož cílem bylo ověření místních geologických podmínek
pro realizaci rybníka a možnosti získat v jejich prostoru konstrukční materiál na
dosypání hráze.
A1.3 POPIS SOUČASNÉHO STAVU
Rybník Kachlička je vodní dílo staré cca 300-400 let. Nachází se v katastrálním
území Zdislavice, obec Herálec, okres Havlíčkův Brod, na pp.č. 483/1 o katastrální výměře 19,1453 ha. Rybník je průtočný, leží na Perlovém potoce. V povodí
nad rybníkem jsou situovány z významnějších vodních děl rybník Zdislavický,
Touškov, Plačkovský, Dubský a Regál.
Hlavním přítokem rybníka je Perlový potok. Dalším přítokem je bezejmenný tok
z lokality Panský les.
Hráz je zemní, sypaná, lichoběžníkového profilu. Návodní svah je opevněn kamennou rovnaninou a nad zpevněním je svah porostlý vzrostlými stromy a náletovými dřevinami. Vzdušní svah je porostlý stromy a křovinami. Po koruně hráze vede místní asfaltová komunikace o šířce 4,5 m. U pravého zavázání hráze je
stánek s občerstvením. Pod hrází se nachází zamokřené louky.
Výpustné zařízení je umístěno přibližně ve středu návodního svahu hráze. Objekt
tvoří uzavřený kamenný požerák hrazený dřevěnými dlužemi o délce přepadové
-3-
hrany 48 cm a rozměrech 140 x 180 cm.Od požeráku vede dřevěné odpadní potrubí DN450 v délce 27,5 m.
Bezpečnostní přeliv je umístěn u levého zavázání hráze. Přeliv je nehrazený,
přímý. V místě přelivné hrany jsou umístěny česle o výšce 75 cm a délce 3,5 m.
Odtok od přelivu tvoří skluz lichoběžníkového tvaru, dno i svahy jsou chráněny
kamennou dlažbou. Hrází prochází odpad od bezpečnostního přelivu porušeným
kamenným klenutým mostkem. Pod mostkem je skluz opevněn kamennou dlažbou a dále pokračuje otevřený příkop. V dolní části po spojení s odpadem od výpusti koryto meandruje.
V hrázi se nachází metalický kabel v majetku společnosti Telefónica a nadzemní
a podzemní vedení NN do 1kV v majetku ČEZ. Nutno respektovat vyjádření a
před stavbou inženýrské sítě vytýčit.
A1.4 DOTČENÉ POZEMKY STAVBOU
Zátopa rybníka Kachlička pp.č.483/1, k.ú. Zdislavice u Herálce, výměra 191 430
m2, druh pozemku– vodní plocha, způsob využití - rybník.
Vlastník: KINSKÝ ŽĎÁR, a.s. Žďár nad Sázavou 1 , Zámek1/1
Pozemky dotčené stavbou:
pp.č. cel.výměra
(KN)
druh pozemku vlastník
2
(m )
k.ú. Zdislavice u Herálce
483/2
1298
ost.plocha
KINSKÝ Žďár, a.s.
483/3
888
ost.plocha
KINSKÝ Žďár, a.s.
483/4
1498
ost.plocha
KINSKÝ Žďár, a.s.
483/5
23
ost.plocha
KINSKÝ Žďár, a.s
410
ost.plocha
Popíšil Jiří , Zdislavice 31
532
-4-
k.ú. Leština u Herálce
71/8
1723
orná půda
Ing.Jan Horní, Havlíčkův Brod
71/1
975
lesní pozemek
Menšík Josef, Humpolec
71/9
324
lesní pozemek
Pithartovi, Havlíčkův Brod
70/2
2320
lesní pozemek
Bártl Petr, Věž
255
363
vodní plocha
ČR-Povodí Vltavy s.p.Praha
237
1119
ost.plocha
Obec Věž
vodní plocha
ČR-Povodí Vltavy s.p. Praha
k.ú. Boňkov
286
396
180/6
1173
lesní pozemek
JUDr-Jiří Liška, Havlíčkův Brod
180/5
151
lesní pozemek
Havlová Lenka, Věž 94
Snímky katastrální mapy, informace o parcelách a výpis z katastru nemovitostí je
doložen v dokladové části.
A1.5 ZDŮVODNĚNÍ AKCE
Rybník Kachlička je průtočný Perlovým potokem. Jedná se o vodní dílo
III.kategorie, největší v této části povodí. Rybník plní funkci protipovodňové
ochrany při průchodu tisícileté povodně. Vzhledem ke své ploše a retenčnímu
účinku dojde ke zploštění povodně a ochraně území pod hrází.
Aby mohlo toto vodní dílo dobře plnit svoji funkci, je nutné aby jednotlivé objekty byly plně funkční a v souladu s ČSN 75 2410 Malé vodní nádrže.
V současné době tyto objekty tuto funkci plní pouze podmíněně. Zděná spodní
výpust a dřevěné odpadní potrubí od spodní výpusti jsou porušené, ve špatném
technickém stavu.
Bezpečnostní přeliv - kamenný propustek v levobřežním zavázání hráze je
v havarijním stavu. Při průchodu větších vod hrozí až zborcení celé konstrukce.
-5-
A1.6 VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Rekonstrukce objektů rybníka Kachlička nebude mít vliv na životní prostředí
v dané oblasti. V projektu byla ponechaná kóta původní provozní hladiny, aby
došlo k zatopení stejných úseků litorálu v zadní části.
A1.7 HYDROLOGICKÉ ÚDAJE
Základní hydrologické údaje zpracoval Český hydrometeorologický ústav Praha.
tok: Perlový potok
hydrologické číslo povodí: 1-09-01-084
v profilu: hráz rybníka Kachlička
plocha povodí v km2 : 14,21
průměrná dlouhodobá roční výška srážek v mm : 710
průměrný dlouhodobý roční průtok v l/s:
105,0
třída: III
M-denní průtoky v m3/s
M
30
60
90
120
150
180
210
240
270
300
Qmd 252
167
125
99
80
65
54
44
35
28
M
355
364
Tř.
14
10
III.
330
Qmd 20
N-leté průtoky v m3 /s
N
1
2
5
10
20
50
100
tř.
QN
4,8
6,6
9,2
11,3
13,5
16,7
19,2
III
Q1000= 29 m3s-1
WPV1000= 672 000 m3
-6-
A1.8 HYDROGRAFIE POVODÍ
Rybník Kachlička je průtočný Perlovým potokem, který pramení v jižní části
povodí v polesí nad rybníkem Pařezitý. Směr toku je převážně severní až severovýchodní. V povodí se nacházejí střídavě lesní a zemědělské pozemky. V povodí
se nacházejí využívané zdroje podzemní vody.
A1.9
INŽENÝRSKO-GEOLOGICKÝ
PRŮ-
ZKUM
Na lokalitě byl proveden ve dvou etapách inženýrsko-geologický průzkum. Při
první návštěvě byla provedena prohlídka hráze a tělesa hráze ve třech příčných
profilech bylo provedeno celkem 12 maloprofilových ručních vrtů do hloubky 2
m. Sondáž s omezenou vypovídající schopností byla zvolena jako rychlý a nedestruktivní způsob využívající krátkodobého vypuštění nádrže.
Při druhé návštěvě jsme při nízkém stavu vody ve vytipovaném prostoru levého
(jižního) břehu zátopy nechali vyhloubit celkem 3 strojně kopané sondy. Horniny
a zeminy zastižené ve vrtech a sondách byli na místě popsány. Ze strojně kopaných sond při levém břehu zátopy rybníka byl odebrán směsný technologický
vzorek pro základní klasifikační rozbory (granulometrii, přirozenou vlhkost, platicitní meze dle Atterberga a zkoušku zhutnitelnosti Proctor standart).
Hráz: v tělese staré hráze bylo provedeno celkem 12 průzkumných sond. Podle
podrobné prohlídky a dokumentace maloprofilových sond je původní hráz,
resp.její jádro, v celém profilu tvořeno zeminou, makroskopicky popsanou jako:
žlutohnědá, rezavohnědá, písčitojílovitá hlína až jílovitý písek-klasifikace dle
makroskopického posouzení zrnitostní skladby v oboru tříd S5/SC (písek jílovitý) a F4/CS (jíl písčitý).
-7-
Z hlediska využitelnosti, resp.vhodnosti zemin pro konstrukci zemních hrází se
dle ČSN 75 2410 jedná o zeminy „velmi vhodné až výborné“pro použití do homogenních hrází a těsnících částí. Zemina v tělese hráze je podle odporu proti
pronikání sond dobře zhutněná, respektive dlouhodobě konsolidovaná - silně
ulehlá.
V povrchových vrstvách hráze na vzdušní i návodní straně se ve větší míře
uplatňují hlinité písky a písky. Přes popisnou rozdílnost se jedná o původně jednotný materiál z místních zdrojů, v průběhu času zrnitostně modifikovaný erozivními a i půdotvornými procesy.
Na návodní straně pod čárou nejvyšší hladiny je hráz masivně opevněna hrubým
kamenem. Koruna hráze a její vzdušní strana jsou ve vcelku obvyklé míře porostlé starší stromovou vegetací.
Průsaky hrází:silnější zamokření terénu bylo pozorována při patě vzdušního
svahu jižního křídla hráze. Vlastní hráz, vybudovanou z jílovitopísčitých zemin,
charakteristických koeficientem filtrace Kf 1.10-7 až 5.10-7 m/s je možno v zásadě
považovat za nepropustnou. Na návodní straně jsou do svahu hráze zabudovány
větší kamen až balvany, ovšem bez vzájemného kontaktu, a tedy bez negativního
vlivu na propustnost hráze.
Ke způsobu založení hráze se na základě provedené sondáže nelze zodpovědně
vyjadřovat. Nicméně v předpolí hráze na obou jejích stranách byly místně dokumentovány zeminy, zrnitostně spadající do třídy S3/S-F (písek s příměsí
jemnozrnné zeminy) a obdobné zeminy byly dokumentovány i v podloží konstrukčních jílovitých písků v zemníku na jižní straně zátopy (sondy K1,2,3).
Pravděpodobně se zde jedná o původní, písčitou až štěrkovitou výplň nivy. Je-li
hráz založena na tomto sice dobře únosném, ale poměrně propustném položí, potom toto propustné podloží je nejpravděpodobnější příčinou zamokřování pozemků pod hrází. Samostatný vliv na zamokřování má také absence patního drénu, který by u hrází těchto rozměrů dle dnešních přístupů měl být samozřejmostí.
Konstrukční zemina pro opravu hráze: z potenciálního zemníku v prostoru
sond K1, K2 a K3 (situace 2) byl odebrán jeden směsný technologický vzorek,
-8-
reprezentující makroskopicky jednotný typ zeminy, která se v dané prostoru
plošně vyskytuje v hloubkovém intervalu 0,2-2,1 m, resp. 0,3-1,7 m. Průměrná
mocnost vrstvy konstrukční zeminy v úseku mezi sondami K1 a K3 je 1,6 m.
Rekonstrukce hráze: s přihlédnutím k dokumentovaném stavu stávající hráze
(kap.5 a 5.1) v kontextu s možností získat v lokalitě dostatečné množství vhodné
konstrukční zeminy je možno hráz rybníku Kachlička rekonstruovat v zásadě
jednoduchým způsobem, umožňujícím ponechat stávající hráz bez zásadních objemových změn.
Doporučeným způsobem rekonstrukce je postup dle následujících bodů:
Přípravné práce:
-odstranění vegetace a větších kořenů z návodního svahu hráze
-po úvaze totéž na vzdušní straně a v koruně hráze
-z návodního svahu hráze odstranění kamenného opevnění a cca 0,3 až 0,5 m
mocné vrstvy humózních hlín a písčitých hlín, včetně rozptýlených kamenů a
zbytků kořenů
-srovnání, očištění, případně přehutnění návodního svahu
Stavební práce:
- při návodní straně hráze navrhujeme vytvořit „zavazovací“ zářez o šíři 6-8 m a
hloubce 1/10 maximální hloubky vody v daném místě, nejméně ale 0,6 m
-následně může být přihutněn nový návodní líc z konstrukční zeminy-hutněná
zemina bude splňovat zavazovací zářez a pokrývat návodní svah hráze tak, aby
v koruně hráze byla šířka přihutněného těsnícího líce alespoň 1,5 m a sklon návodního svahu byl 1:3,5
-k návodní patě hráze a na návodní svah bude zpětně rozprostřeno kamenné
opevnění, výšku opevnění je nutno vzhledem k délce nádrže navrhnout s ohledem na výšku výběhu větrových vln
Hutnění návodního líce:
Bude-li použita místní konstrukční zemina ze zemníku v prostoru sond K1,K2 a
K3, je možno při hutnění a kontrole hutnění vycházet z údajů poskytnutých hutnící zkouškou Proctor standart.
-9-
Zemina in situ je jen mírně převlhčena o 2 % vůči wopt, a tedy za tohoto stavu
vlhkosti je přímo použitelná ke konstrukci návodního líce. Konstrukční zeminu
je nutno rozprostírat po vrstvách max.25-30 cm sypaniny. Hutnění je nutno dosáhnout míry zhutnění D≥95% pdmaxPS, tedy v tomto případě 1889*0,95 = 1795
kg/m3.
Kontrola zhutnění vzhledem k p dmaxPS konstrukční zeminy by měla být prováděna minimálně na každé 3. vrstvě zhutněné zeminy odběrem neporušených
vzorků nebo jamkovými zkouškami tak, aby bylo možno včas zachytit a odstranit případné nedostatky.
Vzdušní strana hráze:
Pokud bude vzdušní svah hráze urovnán, je nutno po úvaze odstranit vegetaci
včetně kořenů. Pro terénní úpravy vzdušního svahu doporučujeme přednostně
použít propustné písčité a kamenité zeminy, získané při skrývkách zemníku i čištění návodní strany hráze.
Při vzdušní patě obou křídel hráze doporučujeme navrhnout patní drén, zasahující do hloubky cca 1 m, vyplněný hrubým, silně propustným materiálem. Prosakující vody by zde měla být podchycena drenáží a gravitačně odvedena do výpustného koryta.
Definitivní vzdušní svah by měl být upraven do sklonu minimálně 1:2.
Oprava bezpečnostního přelivu:
K uvedenému z geologického hlediska nestanovujeme žádné limitující podmínky. Doporučeným způsobem je pouhá oprava, rekonstruující funkční stav zařízení, včetně způsobu a hloubky založení výpusti nebo návrhových průtoků výpusti
a přelivu, respektujících kapacitní limity toku pod nádrží.
Závěr-rekapitulace:
-
Těleso stávající hráze je přes poněkud zchátralý stav vybudováno z vhodné
konstrukční zeminy. nebyly zaznamenány žádné závažné poruchy nebo netěsnosti vlastního tělesa hráze.
- 10 -
-
Dokumentované průsaky při patě hráze připisujeme propustnému štěrkopískovému podloží hráze a doporučujeme je eliminovat rozšířením návodního
těsnícího líce a zřízením patního drénu.
-
K rekonstrukci může být využita místní zemina, těžená v prostoru jižního
břehu zátopy, která svými parametry splňuje podmínky k přímému využití
pro konstrukci homogenních hrází, nebo k těsnícím účelům.
A1.10 BILANCE ZEMNÍCH PRACÍ
Pro opravu hráze bude z tělesa hráze (návodní i vzdušní líc) bude sejmuta porušená část hráze o objemu 1 756 m3 zeminy. Do hráze bude odtěženo v zemníku
pro násyp hráze celkem 5 844 m3 zeminy. Zemník bude otevřen v zátopě rybníka
ve vzdálenosti do 1 km.
Před návodním lícem hráze bude odtěžena neúnosná vrstva o celkovém objemu
cca 3 633 m3. Zbývající kubatura tj. 373 m3 která nebude využita k rekultivaci
zemníku bude zpětně rozprostřena podél opraveného návodního líce hráze.
Pro rekonstrukci spodní výpusti bude odtěženo 1728 m3 a pro dosypání otevřené
hráze bude použito 1 120 m3 zeminy.
Pro rekonstrukci bezpečnostního přelivu bude odstraněno 640 m3 a pro obsyp
objektu bude použito 420 m3.
A1.11 VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ
Rybník Kachlička je průtočný. Rybníkem protéká Perlový potok. Po provedené
rekonstrukci bude mít rybník sypanou zemní hráz, uzavřenou spodní výpust u
které bude možné provádět běžnou manipulaci s vodou při napouštění a vypouštění a bezpečnostní přeliv s pevnou přelivnou hranou.
- 11 -
U rybníka jsou stanoveny tři hladiny – provozní, normální a maximální.
- kóta provozní hladiny …………………………..
538,75 m n.m.
- kóta normální hladiny …………………………..
539,20 m n.m.
- kóta max. hladiny ……………………………..
540,99 m n.m.
- vodní plocha při prov. hl. ……………………..
15,11 ha
- vodní plocha při norm. hl. ……………………..
16,33 ha
- vodní plocha při max. hl. ……………………….
22,10 ha
- objem vody při prov.hl. ………………………..
238 100 m3
- objem vody při norm. hl. ………………………
309 100 m3
- objem vody při max.hl. ………………………..
653 400 m3
A1.12 RETENČNÍ OCHRANNÝ PROSTOR
Mezi kótou provozní hladiny 538,75 m n.m. a kótou normální hladiny 539,20 m
n.m. je ovladatelný retenční prostor o objemu 71 000 m3. Mezi korunou bezpečnostního přelivu (tj.normální hladinou) na kótě 539,20 m n.m. a max.hladinou na
kótě 540,99 m n.m. vznikne neovladatelný retenční prostor o objemu 344 300
m3 .
objem stálého nadržení .......................
238 100 m3
celkový objem ....................................
653 400 m3
ovladatelný retenční prostor ...............
71 000 m3
neovladatelný retenční prostor ...........
344 300 m3
Při průchodu Q1000 = 29 m3/s bude po transformaci z rybníka odtékat 8,8 m3/s.
A1.13 ČASOVÝ PLÁN VÝSTAVBY
Provádění stavebních prací závisí na době přidělení finančních prostředků a počasí v období provádění stavby. Protože hráz bude možné otevřít pouze za příznivého počasí a příznivé předpovědi, doba výstavby bude přibližně jeden rok.
- 12 -
A1.14 POVODŇOVÝ PLÁN
Před zahájením stavby zpracuje nebo nechá zpracovat povodňový a havarijní
plán dodavatel stavby.
V kapitole E1.4-zásady organizace výstavby je postup prací navržen tak, aby bylo nebezpečí ohrožení území pod hrází rybníka Kachlička co nejmenší
v nejmenším časovém úseku. Nutno ovšem upřesnit, že úplnou ochranu v době
otevřené hráze zajistit nelze a že při povodňové situaci v tomto období poškození
území pod hrází rybníka je možné.
-1-
B
–
SOUHRNNÁ
TECHNICKÁ
ZPRÁVA
B1.1 ZHODNOCENÍ POLOHY A STAVU STAVENIŠTĚ
Rybník Kachlička se nachází po pravé straně silnice Humpolec-Skála, severozápadně od obce Boňkov. Nad rybníkem Kachlička se nachází rybník Zdislavický.
Rybníkem protéká Perlový potok. Staveniště je přehledné. Jednotlivé objekty –tj.
hráz, bezpečnostní přeliv a spodní výpust jsou pro těžkou zemní mechanizaci
přístupné.
B1.2 ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY
Stavba je rozdělena do tří objektů:
SO1 – Hráz
SO2 – Spodní výpust
SO3 – Bezpečnostní přeliv
B1.3 POPIS OBJEKTŮ
SO1 – Hráz
Hráz je zemní, sypaná, lichoběžníkového profilu. Návodní svah je opevněn kamennou rovnaninou a nad zpevněním je svah porostlý vzrostlými stromy a náletovými dřevinami. Vzdušní svah je porostlý stromy a křovinami. V některých
místech na návodní straně a v koruně se nacházejí pařezy. Stromy na návodní
-2-
straně rostou nepravidelně, v některých místech ve shlucích. Stromy nepříznivě
působí na návodní líc v místě zpevněné koruny a v místě kamenné rovnaniny.
Po koruně hráze vede místní asfaltová komunikace o šířce 4 m. Pod hrází se nachází zamokřené louky.
Oprava stávající hráze bude probíhat v koruně, na návodní straně a částečně na
vzdušné straně. Z koruny a návodního svahu budou v celé délce odstraněny stromy a pařezy.
Z návodního líce bude sejmuté stávající zpevnění z kamenné rovnaniny a bude
uložené na mezideponii pro opětovné použití. Následně bude z hráze odtěžena
vyznačená část včetně kořenů a pařezů. Při těžbě bude průběžně pod odborným
dohledem upřesněno nakládání s odtěženou zeminou. Nevhodná zemina včetně
kořenů a pařezů bude uložena nejdříve na mezideponii a následně přetříděná a
uložená do vytěženého zemníku v zátopě.
Vrstva odstraněné zeminy se bude pohybovat v rozmezí 1-1,5 m. Na vzdušní
straně v pravé polovině je svah hráze v horní části strmý. Tato část vzdušního líce je porostlá převážně náletem. Ze vzdušního líce hráze bude nálet odstraněn.
Současně bude z hráze sejmuta vrstva 0,3 m s kořeny. Následně bude hráz dosypaná posouzenou zeminou do navrženého sklonu. Zemina bude zhutněna na 95
% max.objemové hmotnosti dle zkoušky Proctor standart.
Ve dně rybníka podél navrženého návodního svahu bude v šíři 20 m a tloušťce
cca 0,40-0,60 m odstraněna neúnosná zemina za účelem vytvoření manipulačního prostoru pro pohyb těžké mechanizace. Těsně před návodním lícem hráze,
v místě kde je navržena úprava a dosypání hráze do navrženého profilu bude
v patě návodního svahu hráze ze dna odstraněna neúnosná a nevhodná zemina
v tl. až 0,80 m. V patě návodního líce hráze bude vyhlouben zavazovací zářez.
Na upravenou, zhutněnou a převzatou základovou spáru hráze bude provedeno
dosypání hráze do navrženého profilu a sklonu. Zemina bude do hráze ukládána
po vrstvách silných 20 cm a bude zhutněna na 95% max.objemové hmotnosti dle
zkoušky Proctor Standart. Do násypu bude použita zemina natěžená ze zemníku
v zátopě.
Po provedení násypu bude přesahující nezhutněná část z hráze odstraněna.
-3-
Návodní líc bude upraven do sklonu 1: 3,5. Do úrovně kóty 541,00 m n.m. bude
návodní líc zpevněn filtrační vrstvou ze štěrkodrtě 0/63 tl. 30 cm a lomovým
kamenem vel. 250 mm tl. 70 cm . Do paty návodního líce bude použit přetříděný
kámen z původní kamenné rovnaniny.
Úprava v koruně hráze je proměnlivá, přizpůsobená konkrétním podmínkám tj.
šířce zpevněné části a šířce a sklonu okrajových částí. V místě otevření hráze
bude provedeno zpevnění kamenem se zhutněním v celkové tl.40 cm a položen
asfaltový koberec. Stávající komunikace bude vyspravena a v celé délce položen
asfaltový koberec v tl.6 cm v šířce 4 m.
Prostor hráze v koruně mezi komunikací a začátkem vzdušného svahu kde bude
hráz dosypávaná bude nejdříve sejmuta humózní vrstva. Do násypu bude použita
přetříděná zemina z odtěžené části hráze. Zbývající části koruny a svahů budou
zatravněny.
Sjezd do rybníka ke spodní výpusti bude zřízen z pravé strany hráze. Sjezd bude
zpevněn ze štěrkodrtě 0/63 mm a pohozem ze štěrkodrtě 32/63 mm.
V patě na vzdušné straně hráze bude zřízen patní drén DN160 s filtračním obsypem frakcí 0/8 a 16/32 mm, v délce 105 m. Drén bude zaústěn do otevřeného koryta pod vyústěním odpadního potrubí ze spodní výpusti.
SO2 – Spodní výpust
Stávající spodní výpust je umístěna přibližně ve středu návodního svahu hráze.
Objekt tvoří uzavřený kamenný požerák hrazený dřevěnými dlužemi o délce
přepadové hrany 48 cm a rozměrech 140 x 180 cm s předsazenou vtokovou hlavou. Od požeráku vede dřevěné odpadní potrubí DN450 v délce 27,5 m.
Spodní výpust je porušená s nevyhovujícím dřevěným odpadním potrubím.
V místě spodní výpusti bude hráz otevřena a celý původní objekt bude odstraněn.
V době kdy bude hráz otevřená a původní objekt s odpadním potrubím budou
odstraňovány bude voda převáděna potrubím DN 600 mm (2x) které bude položené v prokopané hrázi. V místě původní odstraněné spodní výpusti je navržena
nová spodní výpust s předsazenou vtokovou hlavou. Po postavení spodní výpusti
bude voda puštěna přes navržený požerák a provizorní potrubí bude odstraněné.
-4-
Vtoková hlava navržená v přední části loviště má základ 2,1/1,7 m. Výška základu je 1,2 m. Pod základem je navržený vyrovnávací beton. Vnější rozměr vtokové hlavy je 1,7/1,30 m. Obvodové stěny jsou silné 0,3 m. Celková výška nadzákladové části vtokové hlavy je 1,15 m. Vnitřní světlost je 0,7/1,4 m.
V přední části jsou v bočních stěnách osazeny vodící drážky U50 pro vložení
česlí a dluží. V horní části je po obvodu vnitřní stěny osazen vodící profil U50 za
účelem vložení vodorovné česlové stěny.
Na vtokovou hlavu je napojené železobetonové potrubí DN 600 TZH-Q-ZIT
600/2500 o délce 12,5 m. V místě přívodního potrubí bude na zhutněné a převzaté základové spáře položen vyrovnávací beton a na něm betonová deska silná 40
cm. Přítokové potrubí položené na bet.desku bude v celém profilu obetonované
s výztuží z betonářské oceli. Obetonování je sešikmené, aby násyp trvale dosedal
ke stěně. Přítokovým porubím bude voda přiváděna ke spodní výpusti ve které se
bude provádět vlastní manipulace s vodou.
Spodní výpust je navržena jako uzavřená monolitická výpust hrazená kanálovým
šoupátkem DN600 mm umístěným ve střední dělící zdi o výšce 2,60. V dělící zdi
je osazena ocelová trouba DN600. Vnější rozměry spodní výpusti jsou 2,6/1,6 m.
Obvodové stěny jsou silné 0,4 m. Vnitřní rozměry spodní výpusti jsou 1,8/0,8 m.
V bočních stěnách v přední části jsou vloženy vodící drážky U65. Horní část
spodní výpusti bude opatřena ocelovým uzamykatelným poklopem a ocelovým
zábradlím. Na spodní výpust je napojené odpadní železobetonové potrubí o profilu DN 800 mm-TZH-Q-ZIT 800/2500 o délce 27,5 m.
V místě odpadního potrubí bude na zhutněné a převzaté základové spáře položen
vyrovnávací beton a na něm betonová deska silná 30 cm. Odpadní potrubí bude
položené na betonovou desku a v celém profilu bude obetonované s výztuží z betonářské oceli dle vzorového řezu. Boční stěny budou sešikmené, aby zemní násyp byl trvale přitláčen k obetonování. Před násypem bude stěna obetonování natřena bentonitem. V ose hráze je navržené na odpadním potrubí betonové žebro.
Na výtoku je potrubí ukončené betonovým čelem. Pod vyústěním odpadního potrubí je dno i svahy koryta potoka zpevněné dlažbou z lomového kamene do betonu v délce 5m a dlažba je ukončena betonovým prahem.
-5-
Před spodní výpusti je navržené loviště 13x19 m zpevněné dlažbou do betonu
V přední a levé straně loviště je dlažba ukončena betonovým prahem. Svah
přední a levé části loviště je zemní, nezpevněný.
Po obou stranách spodní výpusti podél loviště je betonová zeď silná 0,60 m a vysoká celkem i se základem 2 m.
Po pravé straně loviště je kádiště 9/21 m z betonových panelů. Panely budou položené do podsypu tl.4 cm, podkladu z kamene drceného 32/63 tl.20 cm a lomového kamene 125/200 mm tl.50 cm.
Mezi lovištěm a kádištěm je opěrná betonová zeď o délce 19 m, šířce 0,6 m .
Směrem do loviště je zeď snížena o 40 cm na šířku 40 cm.
Po provedení všech prací u spodní výpusti bude hráz zasypaná. Do hráze bude
použita původní zemina zbavená kořenů apod. Chybějící zemina bude použita
z označeného zemníku. Před násypem bude z prostoru odstraněn veškerý nevhodný materiál tj. pozůstatky bednění, přeschlá zemina apod. Zemina do násypu bude ukládána po vrstvách 20 cm a bude hutněna na 95% max.objemové
hmotnosti Proctor standart. V koruně bude hráz zpevněna na šířku 4 m podkladem z kameniva drceného 63-125 mm po zhutnění tl.20 cm, podkladem z kameniva drceného 32-63 mm tl.20 cm po zhutnění a v celé délce asfaltovým kobercem.
Na stavbu bude použit beton vodostavební, trvanlivý, mrazuvzdorný
C25/30XF3.
Přístup ke spodní výpusti a kádišti bude po kamenných schodech širokých 1,5 m.
SO3 – Bezpečnostní přeliv
Bezpečnostní přeliv je umístěn u levého zavázání hráze. Přeliv je nehrazený,
přímý. V místě přelivné hrany jsou umístěny česle o výšce 75 cm a délce 3,5 m.
Odtok od přelivu tvoří skluz lichoběžníkového tvaru, dno i svahy jsou chráněny
kamennou dlažbou. Hrází prochází odpad od bezpečnostního přelivu kamenným
klenutým mostkem (propustkem). Propustek je široký 1,75 m a celková světlá
výška po vrch klenby je 2,35 m.
-6-
Pod mostkem je skluz opevněn kamennou dlažbou a dále pokračuje otevřený
příkop. V dolní části po spojení s odpadem od výpusti koryto meandruje.
Obě strany před propustkem jsou zpevněny nízkou betonovou zídkou. Pod propustkem jsou obě strany (břehy) zpevněny kamennou zdí na sucho.
Obě betonové zídky před vtokem, zděný klenbový propustek a boční kamenné
zdi pod propustkem jsou silně porušené v havarijním stavu. Při průchodu velké
vody hrozí zborcení celé konstrukce.
Celá nátoková část, klenbový propustek a kamenné zdi pod propustkem budou
rozebrány a odstraněny. V místě původního objektu bude navržen nový bezpečnostní přeliv ve tvaru propustku s pevnou přelivnou hranou.
Při navržení této konstrukce bude možné využít velkou retenční schopnost nádrže. Při jiné konstrukci by nebylo možné účinně přetransformovat Q1000 a tím
ochránit území pod hrází rybníka Kachlička.
Pevná přelivná hrana bezpečnostního přelivu na vtoku do propustku je navržena
na kótě 538,75 m n.m. Za vtokem vzniká lom ve dně. Dno propustku je navržené
ve sklonu 3,5 %. Bezpečnostní přeliv (propustek) je široký 2 m a vysoký 2,70 m.
Dno propustku je betonová deska tl.1 m položená na vyrovnávací beton tl. 0,2 m.
Stěny jsou silné v horní části 0,45 m a v patě 0,9 m. Vnější líc zdi je ve sklonu
10:1. Stropní deska je silná 0,4 m. V ose hráze je navržené betonové zavazovací
žebro široké 1 m. Na vtoku a výtoku jsou čelní zdi široké v pohledu 1 m. V horní
části zdi je nízká atika do které bude ukotvené ocelové zábradlí. Celková délka
propustku je 13 m.
Ve vzdálenosti 8,65 m od vtoku do propustku je kamenný práh široký 0,5 m, vysoký 0,45 m a dlouhý 3,6 m. Ve střední části je okno široké 2 m. V bočních stěnách okna budou osazeny vodící drážky U50 pro vložení česlí.
Nátoková část k bezpečnostnímu přelivu (propustku) je po obou stranách zpevněna bočními zdmi vysokými v nadzákladové části 0,5-3,1 m. Základ je široký
0,9-1,4 m a vysoký 1 m. V horní části je zeď široká 0,6 m a v patě 0,7-1 m. Zeď
je z betonu vodostavebního, prokládaného lomovým kamenem. V zadní části zdi
bude vložena síť KARI KY81. Ve střední části zdi bude vložena navržená výztuž
z profilu R14. Pohledová část zdi bude zpevněna obkladovým zdivem z lomového kamene.
-7-
Zdi na vzdušné straně budou stejné konstrukce. Nadzákladová část bude vysoká
0,8-3 m.
Délka levé zdi na nátokové části je 18 m, zeď je vysoká 0,5-3,1 m. Délka pravé
zdi na nátoké části je 15,5 m, zeď je vysoká 0,5-3,1 m.
Délka levé zdi na odtokové části pod propustkem je 20 m, zeď je vysoká 0,8-3
m. Délka pravé zdi je 17 m , zeď je vysoká 0,8-3 m. Za levou boční zdí pod přelivem bude proveden filtrační obsyp s vloženou drenáží DN100 zaústěnou do
odpadního koryta od přelivu.
Dno otevřeného nátoku od kamenného prahu až k propustku bude zpevněné
dlažbou z lomového kamene tl.30 cm do betonu tl.20 cm. Dno před kamenným
prahem bude zpevněné v délce 4 m pohozem z drceného kamene. Šířka nátoku
k bezpečnostnímu přelivu je 2-3,6 m. Pod bezpečnostním přelivem je dno odpadního otevřeného koryta široké ve zpevněné části 2,5 m. Břehy za opěrnými
zdmi na vzdušní straně v místě přechodu do stávajícího přírodního koryta budou
zpevněny těžkým kamenným záhozem. Zbývající část otevřeného koryta pod
hrází bude pouze pročištěná. V naznačených místech bude v koruně opěrných
zdí osazeno ocelové zábradlí.
Při stavbě bude použit beton vodostavební, trvanlivý, mrazuvzdorný C25/30XF3.
Vzorové řezy opěrných zdí jsou rozkresleny pro výšky1,2 a 3 m-viz.výkres č. 36.
Zemní práce budou prováděny tak, aby stěna otevřeného výkopu byla ve sklonu
aspoň 1:1. V případě, že bude sklon strmější bude jej nutné v celé ploše zapažit
příložným pažením, aby nedošlo k sesuvu.
B1.4 TECHNICKÉ ÚDAJE
- kóta provozní hladiny …………………………..
538,75 m n.m.
- kóta normální hladiny …………………………..
539,20 m n.m.
- kóta maximální hladiny ………………………..
540,99 m n.m.
-8-
- vodní plocha při prov. hl. ……………………..
15,11 ha
- vodní plocha při norm. hl. ……………………..
16,33 ha
- vodní plocha při max. hl. ……………………….
22,10 ha
- objem vody při prov.hl. ………………………..
238 100 m3
- objem vody při norm. hl. ………………………
309 100 m3
- objem vody při max.hl. ………………………..
653 400 m3
HRÁZ:
- celková délka hráze.…………………………………… 160 m
- kóta upravené koruny hráze ...………………………… 541,73-542,99 m n.m
- šířka koruny hráze ……………………………………. 7-11,5 m
- max. výška hráze z návodní strany……………………. 5,75 m
- max.výška hráze ze vzdušní strany …………………… 6,30 m
- sklon návodního svahu ………………………………… 1: 3,5
- sklon vzdušního svahu………………………………….. 1:2,2 - 2,6
- patní drén DN 160 mm PVC dl. ……………………….. 105 m
- zpevnění vzdušního svahu (v místě otevřené hráze) ...…..zatravnění
- zpevnění návodního svahu ………lomový kámen vel.250 mm tl.70 cm
položený na filtr ze štěrkodrtě 32/63mm, tl.30 cm
- zpevnění koruny ………………… asfaltový koberec š. 4 m
SPODNÍ VÝPUST:
Vtoková hlava
- kóta horní hrany vtokové hlavy ........................................ 536,25 m n.m.
- kóta dna vtokové hlavy ..................................................... 535,10 m n.m.
- vnější rozměry .................................................................. 1,7/1,3 m
- vnitřní rozměry .................................................................. 1,4/0,7 m
- tloušťka stěny .................................................................... 0,30
- výška vtokové hlavy ......................................................... 1,15 m
- vodící drážky U50 - dva páry
-9-
Spodní výpust- (uzavřený dvojitý požerák)
- kóta horní hrany spodní výpusti ......................................... 540,40 m n.m.
- kóta dna spodní výpusti ...................................................... 535,00 m n.m.
- výška spodní výpusti ........................................................... 5,4 m
- nastavení hladiny .................... pomocí dluží
- manipulace s vodou ............... pomocí kanálového šoupátka ovládaného
táhlem DN600
- vnější rozměr spodní výpusti ............................................... 2,60/1,60 m
- vnitřní rozměr spodní výpusti .............................................. 1,8/0,8 m
- střední dělící zeď o šířce 0,30m , výška .............................. 2,60 m
- kóta horní hrany zíďky ........................................................ 537,60 m n.m.
- vstupní šachta přední ............... 0,8/0,8 m
zadní ................ 0,7/0,8 m
- vodící drážky .........................................................................U80
- uzavření požeráku ......................................... ocelovým poklopem
- přítokové potrubí – želbet. DN 600, TZH-Q-ZIT600/2500
- odtokové potrubí – želbet. DN 800, TZH-Q-ZIT800/2500
potrubí je v celé délce obetonované
- celková délka přítokového potrubí:
12,50 m
- celková délka odtokového potrubí:
27,50 m
- přístup ke spodní výpusti a ke kádišti je po kamenných schodech
- spodní výpust je opatřena zábradlím
Loviště před spodní výpusti – 13 x 19 m
- dno zpevněné – dlažba tl. 30 cm do betonu tl. 25 cm
- pravá a čelní stěna – zpevněné betonovou zdí širokou 0,60 m
Kádiště - 9 x 21 m
- zpevnění silničními panely KZD 2/300/100/21
Sjezd ke kádišti - z pravé strany hráze
- zpevněné kamenem o š. 5 m
- 10 -
BEZPEČNOSTNÍ PŘELIV:
- ve tvaru propustku: šířka 2 m, výška 2,70 m
- kóta přelivného prahu .............................................
538,75 m n.m.
- délka přelivného prahu ............................................
2m
- délka propustku .......................................................
13 m
- sklon dna propustku .................................................
2,3%
- šířka nátoku ..............................................................
2-3,6 m
- šířka okna v kamenném prahu ..................................
2m
- 11 -
B1.5 FOTODOKUMENTACE
Foto č.1 – Pohled na hráz a spodní výpust
Foto č.2 – Koruna hráze
- 12 -
Foto č.3 – Pohled na hráz a bezpečnostní přeliv
Foto č.4 – Pohled na vzdušní líc hráze a podhrází
- 13 -
Foto č.5 – Stávající spodní výpust
Foto č.6 – Stávající spodní výpust
- 14 -
Foto č.7 – Odpadní potrubí od stávající spodní výpusti na výtoku
Foto č.8 – Vzdušní líc hráze s otevřeným korytem
- 15 -
Foto č.9 – Nátok k stávajícímu bezpečnostnímu přelivu
Foto č.10 – Stávající bezpečnostní přeliv
- 16 Foto č.11 – Výtok ze štoly stávajícího bezp. přelivu
Foto č.12 – Pohled na výtok z bezpečnostního přelivu
- 17 -
B1.6 HYDROTECHNICKÉ VÝPOČTY
B 1.6.1 TRANSFORMACE PV1000
CHARAKTERISTICKÉ KŘIVKY NÁDRŽE - tabulka
h
[m n. m.]
S
[m2]
536.00
1 450
536.50
537.00
537.50
538.00
538.50
538.75
Sx
[m2]
∆V
[m2]
13 035
6 518
44 742
22 371
85 508
42 754
119 679
59 839
139 077
69 538
148 008
37 002
24 620
ΣV
[m2]
Pozn.
73
dno
6 590
64 863
28 961
106 153
71 715
133 204
131 554
144 949
201 092
151 066
238 094
prov. hl.
169 931 212 414
540.00
188 796
450 508
205 088 205 088
541.00
221 379
655 595
241 334 241 334
542.00
261 289
896 929
CHARAKTERISTICKÉ KŘIVKY NÁDRŽE - graf
- 18 ZÁVISLOST ZATOPENÝCH OBJEMŮ NA HLADINĚ
ZÁKLADNÍ ÚDAJE PRO VÝPOČET TRANSFORMACE
kóta provozní hladiny(=hladina na počátku transformace): HPROV= 538.75 m n. m.
nejnižší místo koruny hráze: Hmin= 541.73 m n. m.
objem vody v nádrži při HPROV:
kulminační přítok: Q1000 =
objem povodňové vlny: WPV1000=
238 068
29.00
672 000
m3
m3.s-1
m3
odtok požerákem během transformace: NEUVAŽOVÁN
ODTOK PŘELIVEM
šířka přelivu: b=
2.00 m
kóta přel. hrany přelivu= 538.75 m n. m.
kulminační přítok: Q1000 = 29.00 m3/s
kóta stropu štoly= 541.30 m n. m.
výška štoly: 2.50 m
průtočná plocha štoly:
5.00
m2
Navržené dno je od úrovně kamenného prahu vodorovné, průtok přelivem je tak počítán jako
průtok mostkem.
h=
1,5
ϕ
(
⋅ hkr = 1,79.hkr ⇒ hk r =
Q = hkr3 ⋅ g ⋅ b2
)
0,5
h
1,79
- 19 EXTRÉMNÍ HODNOTY Z VÝPOČTU TRANSFORMACE PV1000
max. přítok:
29.00
m3/s
max. odtok:
8.8
m3/s
max. hladina:
540.99
m n. m.
nejnižší kóta koruny hráze:
541.73
m n. m.
max. výška paprsku: hmax=
2.24
m
653 400
m3
max. celk. objem:
- 22 -
B 1.6.2 BEZPEČNOSTNÍ PŘELIV
kóta pev. prahu v místě přelivu: HPŘEL=
538.75
m n. m.
kóta nejnižšího místa koruny hráze: H=
šířka propustku:
součinitel tvaru vtoku: φ=
sklon dna propustku: i=
součinitel vtoku přelivu: β=
541.73
2.00
0.84
0.0350
1.18
m n. m.
m
výška navrženého propustku: hp=
2.70
kóta stropu propustku: HSTROP=
ho =
1,5
ϕ
(
Q = b ⋅ g ⋅ hk
⋅ hkr
KONZUMČNÍ KŘIVKA PŘELIVU - tabulka
kóta
hladiny
h
[m]
hkr
[m]
b
[m]
Q
3
[m /s]
538.75
0.000
0.00
2.00
0.00
538.80
539.00
539.20
539.40
539.60
539.80
540.00
540.20
540.40
0.050
0.250
0.450
0.650
0.850
1.050
1.250
1.450
1.650
0.03
0.14
0.25
0.36
0.48
0.59
0.70
0.81
0.92
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
0.03
0.33
0.79
1.38
2.06
2.82
3.67
4.58
5.56
540.60
1.850
1.04
2.00
6.61
540.80
2.050
1.15
2.00
7.71
540.99
2.240
1.25
2.00
8.80
541.45
)
3 0,5
m
m n. m.
- 23 KONZUMČNÍ KŘIVKA PŘELIVU - graf
-1-
E – ZÁSADY ORGANIZACE
VÝ-
STAVBY
E1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA
Rybník Kachlička se nachází jihozápadně od obce Věž. Rybníkem protéká Perlový potok a jsou do něj zaústěné bezejmenné vodoteče z povodí. Katastrální
výměra rybníka je 19,143 ha.
Z hlediska technicko-bezpečnostního spadá dílo do III.kategorie dle rizika ohrožení lidských životů. Díky své značné ploše a retenčnímu účinku slouží k zachycování velkých vod a ochraně území pod hrází rybníka.
Po provedené rekonstrukci bude mít rybník sypanou zemní hráz, spodní výpust
u které bude možné provádět běžnou manipulaci s vodou při napouštění a vypouštění a bezpečnostní přeliv s pevnou přelivnou hranou. U rybníka jsou stanoveny tři hladiny – provozní, normální a maximální.
Rybník Kachlička je významným protipovodňovým vodním dílem a je největším
vodním dílem v horní části povodí.
V průběhu stavby bude nutné, aby byl přítomen kvalifikovaný geolog, který bude průběžně provádět geotechnický dozor. Bude přebírat základové spáry, kontrolovat materiál ukládaný do tělesa hráze a ověřovat na neporušených vzorcích
zhutnění násypu.
V hrázi se nachází metalický kabel v majetku společnosti Telefónica a nadzemní
a podzemní vedení NN do 1kV v majetku ČEZ. Nutno respektovat vyjádření a
před stavbou inženýrské sítě vytýčit.
Staveniště je přehledné a přístupné pro těžkou zemní mechanizaci a dopravní
prostředky.
-2-
E1.2 DOČASNÉ OBJEKTY
Dočasným objektem bude zařízení staveniště. Parkoviště strojů, sklad PHM, maringotka a sklad stavebního materiálu bude možné zřídit na pozemcích investora.
Konkrétní podmínky pro zařízení staveniště budou dohodnuty mezi investorem a
dodavatelem stavby.
zdroj elektřiny …………….
centrála
zdroj pitné vody ………….
cisterna
zdroj užitkové vody ………
v místě
E1.3 OCHRANA VOD PŘED ZNEČIŠTĚNÍ
K práci budou použity pouze mechanizmy v dobrém technickém stavu. Při zjištění možnosti úniku pohonných hmot, olejů, mazadel a podobně je nutné práci
okamžitě zastavit a závady odstranit.
Práce prováděné bezprostředně s tokem budou prováděny pouze v nejnutnější
míře za zvýšeného dozoru a opatření pro případnou likvidaci ropných látek.
E1.4 PLÁN ORGANIZACE VÝSTAVBY
Stavba bude provedena tak, aby po max.dobu byla stávající hráz uzavřena a vytvářela ochranu zástavby pod hrází.
Hlavní objekty při této rekonstrukci jsou hráz, spodní výpust a bezpečnostní přeliv. Stavba těchto objektů musí probíhat koordinovaně tak, aby vlastní otevření
hráze v místě stávající spodní výpusti bylo co nejkratší a tím se zmenšilo nebezpečí poškození území pod hrází.
Stávající porušené zdi přelivu včetně propustku budou rozebrané a začne se
stavbou uzavřené propustkové konstrukce přelivu a zdí.
-3-
Práce na hrázi a spodní výpusti budou probíhat současně. Za příznivých povětrnostních podmínek a příznivé prognóze počasí bude hráz v místě stávající výpusti otevřená. Na upravené a zhutněné základové spáře bude na betonové desce položené a v celém profilu obetonované odpadní potrubí. Po skončení těchto prací
bude přitékající voda převáděna přes navrženou spodní výpust. Stávající dřevěné
potrubí bude odstraněné a otevřená část hráze bude dosypaná a zpevněná na návodní straně a v koruně.
Práci v době otevření hráze bude nutné provést kvalitně, ale současně v co nekratší době. Je nutné aby veškerý stavební materiál byl připravený ještě před otevřením hráze.
Ze dna rybníka podél návodní strany hráze bude sejmuta neúnosná zemina. Rekonstrukce hráze bude probíhat z obou stran směrem od spodní výpusti. Z hráze
bude odstraněno zpevnění návodního líce a porušená část hráze dle příčných řezů. Bude položen patní drén. Následně se začne ihned provádět násyp zeminou
z posouzeného zemníku. Současně s těmito pracemi na hrázi bude probíhat stavba spodní výpusti v prostoru stávajícího loviště. Po odstranění neúnosné vrstvy
bude postavena vtoková hlava a spodní výpust s přívodním potrubím. Potrubí
bude v celém profilu obetonované.
Po dokončení těchto hlavních prací bude postavené loviště, kádiště, sjezd, bude
provedené zpevnění komunikace v koruně hráze, zatravnění hráze a budou postaveny schody ke spodní výpusti a kádišti. Po skončení těchto prací bude proveden celkový úklid.
E1.5 PROVÁDĚNÍ ZEMNÍCH PRACÍ
Z tělesa hráze a z podloží na návodní straně hráze musí být odstraněna humózní
a porušená zemina. Musí být odstraněny stromy, pařezy, kořeny apod. Násyp
hráze může být prováděn pouze na upravenou a zhutněnou základovou spáru.
Před násypem je vhodné provést mírné navlhčení základové spáry.
-4-
Použita zemina musí být ukládána v hrázi podle zásad stanovených v návrhu tak,
aby bylo zaručeno předepsané složení hrázového profilu.
Další vrstva se musí navážet až na zhutněnou předchozí vrstvu, jejíž povrch musí
být urovnaný bez kaluží vody, bez přeschlé nebo rozbahněné zeminy, bez nevhodných předmětů.
Zemina znehodnocena mrazem, deštěm apod. se odstraní stejně jako sníh a led.
Sypání a zhutňování části hráze ze soudržných zemin se za deštivého počasí nebo sněžení a při mrazu neprovádí.
Je-li povrch vrstvy soudržné zeminy příliš vyschlý nebo hladký, musí se před
navážením další vrstvy navlhčit a podle potřeby zdrsnit, aby bylo zaručeno dostatečné spojení obou vrstev.
Při sypání hráze v oddělených částech (polích, figurách) se zajistí napojení jednotlivých částí tak, aby na styku nevznikala nezhutněná místa.
Materiál do filtrů je nutné dopravovat, ukládat a hutnit tak, aby se neroztřiďoval.
Promísení se sousedními vrstvami nesmí být na úkor funkční tloušťky filtru.
Zemina bude ukládaná do hráze po vrstvách 20 cm a zhutněna na 95%
max.objemové hmotnosti dle zkoušky Proctor standart. Každé místo v hrázi je
nutné přejet válcem o hmotnosti 12 t – osmkrát. Násyp bude ukládán v příčném
směru ve sklonu cca 3%, aby bylo umožněno snadné odtečení srážkové vody.
Zhutňování zemin i nesoudržných pouhým proléváním vodou je nepřípustné.
Sypání a hutnění v zimních měsících se nedoporučuje. Zcela nepřípustné je, aby
zemina zpracovaná do hráze byla zmrzlá a obsahovala led a sníh.
Při výstavbě sypané hráze se kontroluje a dokumentuje podle skutečného provedení zejména:
a) základová spára včetně výronů vody
b) patní drén
c) druh vlastnosti zemin a materiálů ukládaných do tělesa hráze
d) tloušťka nasypávaných vrstev a počet pojezdů zhutňovacích strojů
e) dosažené hodnoty zhutnění
-5-
E1.6 DODAVATELSKÝ SYSTÉM
Je nutné , aby stavba byla provedena dodavatelským způsobem. Stavební firmou,
která má zkušenosti s obdobnými stavbami a je vybavena odpovídající stavební
mechanizaci.
E1.7 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI
PRÁCI
Z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je nutné pracovníky vyškolit
z předpisů o zajištění bezpečnosti práce s technickým zařízením při stavebních
pracích a s předpisy souvisejícími.
Při provádění stavby je nutno dodržet předpisy týkající se bezpečnosti práce a
technických zařízení, zejména vyhlášky č. 324/1990Sb., o bezpečnosti práce a
technických zařízení při stavebních pracích, ve znění pozdějších předpisů
590/2002 Sb., o technických požadavcích pro stavby vodních děl a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi
Před zahájením zemních prací musí dodavatel stavebních prací ověřit na
staveništi inženýrské sítě a nechat vytýčit.
E1.8 PROVOZNÍ ŘÁD TĚŽEBNÍCH PRACÍ Z
HLEDISKA OCHRANY VOD PŘED ZNEČIŠTĚNÍM
-6-
1. K práci budou použity pouze mechanizmy a dopravní prostředky v dobrém
technickém stavu a tyto budou průběžně kontrolovány se zvláštním zaměřením na těsnost nádrží, hadic a spojů. Při zjištění možnosti úniku pohonných
hmot, olejů , mazadel, poškození hadic, netěsnosti spojů je nutné práci okamžitě zastavit a závady odstranit.
2. Těžební práce v běžném provozu budou prováděny odděleně od toku tj. tak,
aby případný únik ropných látek nemohl bezprostředně zasáhnout vodní tok.
3. Práce prováděné v místech souvisejících bezprostředně s tokem budou prováděny pouze v nejnutnější míře za zvýšeného dozoru a opatření pro případnou okamžitou likvidaci unikajících látek.
4. Pracoviště bude trvale zabezpečeno prostředky k likvidaci úkapů a drobných
látek (např.selektivním olejovým sorbentem).
5. Při větším znečištění těžebního místa ropnými látkami bude zasažená zemina neprodleně odtěžena a odvezena na zabezpečenou řízenou skládku.
6. Při ohrožení toku únikem ropných látek budou ihned učiněna nezbytná opatření k bezprostřední ochraně a zamezení dalších úniků a následně okamžitě
informovat organizace. Ve spolupráci s havarijní službou příslušného povodí
budou organizována další technická opatření.
7. Těžební stroje budou denně po ukončení prací parkovat na určeném místě
s dohodnutým zabezpečením.
8. Pojízdná cisterna pro doplňování pohonných hmot bude parkovat na určeném místě, zabezpečeném za hranicí II.PHO. Manipulační plocha bude opatřena přístřeškem a záchytnou jímkou na úkapy. Mimo toto místo nebude
k manipulacím s ropnými látkami docházet. Parkoviště musí být zabezpečeno selektivním olejovým sorbentem.
E1.9 PŘEVÁDĚNÍ VODY
Po otevření hráze v místě spodní výpusti bude voda převáděna potrubím DN600
(2 ks). Po skončení stavby spodní výpusti bude voda převáděna přes novou
-7-
spodní výpust s odpadním potrubím DN800 mm. V případě, že bude nutné vodu
čerpat, zřídí se v místě původního loviště před spodní výpustí čerpací jímka a
voda bude přečerpávána do odpadního potrubí.
E1.10 PLÁN KONTROLNÍCH PROHLÍDEK
Při opravě rybníka Kachlička budou provedeny tyto kontrolní prohlídky:
1. Bude převzata geologem základová spára v místě navržené spodní výpusti.
2. Bude převzata základová spára hráze v místě navrženého násypu.
3. Bude posouzena zemina ukládána do násypu hráze.
4. Bude průběžně kontrolováno zhutnění násypu.
5. Bude ověřeno napojení násypu hráze na konstrukci spodní výpusti.
E1.11 VYHODNOCENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
V dokladové části jsou doložena vyjádření sítí.
1. RWE Distribuční služby, s.r.o. Brno-po levé straně hráze se nachází plynárenské zařízení tj. plynovod STL PE d63+STL plynovodní přípojka. Rekonstrukcí hráze a objektů nebude toto zařízení dotčeno-viz. vyjádření včetně situace.
2. ČEZ Distribuce, a.s. Plzeň-v zájmovém území se nachází nebo zasahuje
ochranným pásmem energetické zařízení podzemní a nadzemní sítě-nutno respektovat vyjádření.
3. ČEZ ICT Services, a.s. Praha - nenachází e komunikační vedení
4. Telefónica Czech Republic, a.s. Praha-dojde ke střetu s metalickým kabelem- nutno respektovat vyjádření.
5. Dial Telecom, a.s. Praha -nenachází se žádné zařízení
6. NET4GAS,s.r.o. Praha-nezasahuje do bezpečnostního pásma VTL plynovodu
7. Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod-v místě stavby se nenachází žádné
zařízení v majetku VaK
SEZNAM DOKLADOVÉ ČÁSTI
1. Kopie katastrální mapy 1:2 000, 1:1 000, 1:5 000
2. Výpis z katastru nemovitostí
3. Informace o parcelách
4. ČHMÚ Praha
5. Technická zpráva-polohové a výškové zaměření hráze rybníku Kachlička
6. Městský úřad Havlíčkův Brod
7. RWE Distribuční služby, s.r.o. Brno
8. ČEZ Distribuce, a.s. Děčín
9. ČEZ ICT Services, a.s. Praha
10. Telefónica O2Czech Republic, a.s.Praha
11. Dial Telecom, a.s. Praha
12. NET4GAS, s.r.o. Praha
13. Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s.
SEZNAM PŘÍLOH
TEXTOVÁ ČÁST:
A – PRŮVODNÍ ZPRÁVA
B – SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA
E – ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY
D - DOKLADOVÁ ČÁST
Samostatná příloha:
Inženýrsko-geologický a geotechnický průzkum pro rekonstrukci VN
F – DOKUMENTACE STAVBY
F1.-ROZPOČET CÚ2012/I + hmot.tabulka
F2.-VÝKRESOVÁ ČÁST:
1. Přehledná situace
1:50 000
2. Přehledná situace
1:10 000
3. Přehledná situace - ortofotomapa
4. Přehledná situace
1:1 000
5. Podrobná situace
1:500
6. Podélný profil hrází
1:500/100
7. Příčné řezy hrází PF1-PF2
1:100
1:100
8. Příčné řezy hrází PF3-PF4
9. Příčné řezy hrází PF5-PF6
1:100
10. Spod. výpust - podélný profil
1:100
11. Spod. výpust - vzorový řez otevření hráze 1:100
12. Spod. výpust - půdorys
1: 100
1: 50
13. Spod. výpust - půdorys
14. Spod. výpust - řez B,C,D,E
1:50, 1:100
15. Spod. výpust - řez F,G,H,CH
1:50
16. Spod. výpust - řez I,J,K,L,M
1:50, 1:100
17. Spod. výpust - výztuž
1:25
18. Spod. výpust - vtoková hlava-výztuž
1:20
19. Spod. výpust - vtoková hlava-rám
1:10, 1:5
20. Spod. výpust - obetonování potrubí-výztuž 1:20
21. Spod. výpust - potrubí-žebro-výztuž
1:25
22. Spod. výpust - detail těsnění dilatace 1:20, 1:10
1:20
23. Spod. výpust - výztuž čela
24. Spod. výpust - zeď loviště-výztuž
1:20
25. Spod. výpust - zábradlí
1:25, 1:20
26. Bezp. přeliv - situace
1:200
1:100
27. Bezp. přeliv - podélný profil
28. Bezp. přeliv - příčné řezy P1-P3
1:50
29. Bezp. přeliv - příčné řezy P4-P5
1:50
30. Bezp. přeliv - vzorový řez otevření hráze 1:100
31. Bezp. přeliv - půdorys
1:50
1:50
32. Bezp. přeliv - řez A
33. Bezp. přeliv - řez B, C
1:50
34. Bezp. přeliv - řez D, E
1:50
35. Bezp. přeliv - blok II.-výztuž
1:25, 1:50
36. Bezp. přeliv - vzorové řezy opěrnými zdmi-výztuž 1:50
37. Bezp. přeliv - zábradlí Z1
38. Bezp. přeliv - zábradlí Z2,Z3
1:25
1:25
SEZNAM TEXTOVÉ ČÁSTI
A – PRŮVODNÍ ZPRÁVA:
1.1 Identifikační údaje
1.2 Přehled výchozích podkladů
1.3 Popis současného stavu
1.4 Dotčené pozemky stavbou
1.5 Zdůvodnění akce
1.6 Vliv stavby na životní prostředí
1.7 Hydrologické údaje
1.8 Hydrografie povodí
1.9 Inženýrsko-geologický průzkum
1.10Bilance zemních prací
1.11Vodohospodářské řešení
1.12 Retenční ochranný prostor
1.13 Časový plán výstavby
1.14 Povodňový plán
B – SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA:
1.1 Zhodnocení polohy a stavu staveniště
1.2 Členění stavby na objekty
1.3 Popis jednotlivých objektů
SO1- Hráz
SO2- Spodní výpust
SO3- Bezpečnostní přeliv
1.4 Technické údaje stavby
1.5 Fotodokumentace
1.6 Hydrotechnický výpočet
E – ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
Technická zpráva
Dočasné objekty
Ochrana vod před znečištěním
Plán organizace výstavby
Provádění zemních prací
Dodavatelský systém
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
Provozní řád těžebních prací z hlediska ochrany vod
před znečištěním
1.9 Převádění vody
1.10 Plán kontrolních podmínek
1.11 Vyhodnocení inženýrských sítí
Download

Technická zpráva - KINSKÝ Žďár, as