Povodňový plán obce s rozšířenou působností Louny
POVODŇOVÝ PLÁN
obce s rozšířenou působností
LOUNY
Postoloprty
Lenešice
Obora
Dobroměřice
Slavětín
Louny
Počedělice
LOUNY 2009
-1-
Peruc
Vršovice
Černčice
Koštice
Povodňový plán obce s rozšířenou působností Louny
OBSAH
Seznam zkratek v textu povodňového plánu........................................................................... 4
Přehled právních norem k ochraně před povodněmi............................................................... 5
A. VĚCNÁ ČÁST ........................................................................................................................ 6
1. Úvod................................................................................................................................... 7
2. Charakteristika území ORP Louny...................................................................................... 8
3. Ohrožené obce a jejich charakteristiky ..............................................................................10
4. Ohrožené objekty ..............................................................................................................13
5. Evakuační trasy a místa ....................................................................................................13
6. Druhy a rozsah ohrožení ...................................................................................................13
7. Záplavové území v územním obvodu ORP Louny .............................................................14
8. Organizace protipovodňové ochrany .................................................................................15
9. Opatření k ochraně před povodněmi..................................................................................16
10. Stupně povodňové aktivity ...............................................................................................16
11. Informační zabezpečení ..................................................................................................17
12. Evidenční a dokumentační práce.....................................................................................17
13. Odkaliště Třískolupy ........................................................................................................18
B. ORGANIZAČNÍ ČÁST...........................................................................................................21
1. Úkoly účastníků ochrany před povodněmi .........................................................................22
2. PK ORP Louny a úkoly členů PK po vyhlášení SPA .........................................................23
3. Hlídková, hlásná a povodňová služba................................................................................24
4. Vyhlašování SPA..............................................................................................................24
6. Povodňové plány obcí .......................................................................................................27
7. Časový plán činnosti PK ORP Louny při vyrozumění........................................................27
8. Závěrečná ustanovení .......................................................................................................27
C. GRAFICKÁ ČÁST.................................................................................................................28
1. Záplavové území Ohře ......................................................................................................29
2. Záplavové území Chomutovka ..........................................................................................74
D. PŘÍLOHY.............................................................................................................................81
1. Vzor povodňové knihy ORP Louny ....................................................................................82
2. Osnova souhrnné zprávy po povodni.................................................................................83
3. Povodňové komise ............................................................................................................84
4. Mapa správního obvodu ORP Louny .................................................................................92
5. Schéma přenosu informací předpovědní povodňové služby ..............................................93
6. Schéma přenosu informací a schéma systému varování ...................................................94
7. Hlásné profily a měrná křivka na Ohři ................................................................................97
8. Přehled vodních děl III. a IV. kategorie v ORP Louny ......................................................106
9. Nouzové ubytování a stravování......................................................................................116
10. Ohrožené nemovitosti v ORP Louny při povodni Q100 ....................................................121
11. Technika vyčleněná k odstranění následků povodní ......................................................123
12. Mapy evakuačních míst a tras .......................................................................................130
13. Spojení na příjemce hlášení ..........................................................................................134
14. Ohrožené komunikace a železnice ................................................................................137
15. Poznámky......................................................................................................................139
-2-
Povodňový plán obce s rozšířenou působností Louny
Aktualizace Povodňového plánu ORP Louny
Datum
Provedená změna
Kdo provedl změnu
31.03.2010 aktualizace celého povodňového plánu
Ing. Marie Nováková
07.12.2010 aktualizace členů povodňových komisí
Ing. Marie Nováková
12.10.2011 aktualizace údajů dle aktualizace PP města Louny
Ing. Marie Nováková
17.10.2011 aktualizace údajů dle aktualizace PP města Louny
Ing. Marie Nováková
01.03.2012 aktualizace členů povodňových komisí
Ing. Marie Nováková
01.02.2013 aktualizace
Ing. Marie Nováková
03.06.2013 aktualizace člena povodňové komise Města Louny
Ing. Marie Nováková
-3-
Povodňový plán obce s rozšířenou působností Louny
Seznam zkratek v textu povodňového plánu
Zkratka
Bpv
BRO
BR ORP
ČHMÚ
ČHP
ČOV
IZS
JSDH
JPO
KOPIS HZS
KP
KÚ
KŠ
LB
MP
MPD
MŠ
MÚ
MVE
N
NL
OO PČR
ORP
OÚ
PB
PD
PK
Q5
Q20
Q100
ř.km
SČVK
SPA
SEZ
TBD
ÚO HZS
VD
VHD
ZŠ
ZVHS
ZZS
Význam
Balt po vyrovnání
bezpečnostní rada obce
bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností
český hydrometeorologický ústav
číslo hydrologického pořadí
čistírna odpadních vod
integrovaný záchranný systém
jednotka sboru dobrovolných hasičů
jednotka požární ochrany
krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru
krizový plán
krajský úřad
krizový štáb
levý břeh
městská policie
mimopracovní doba
mateřská škola
městský úřad
malá vodní elektrárna
průtok udaný v Nletých vodách
nebezpečné látky
obvodní oddělení Policie ČR
obec s rozšířenou působností
obecní úřad
pravý břeh
pracovní doba
povodňová komise
rozliv do úrovně 5leté vody
rozliv do úrovně 20leté vody
rozliv do úrovně 100leté vody
říční kilometr
severočeské vodovody a kanalizace
stupně povodňové aktivace
severočeské energetické závody
technicko-bezpečnostní dohled
územní odbor hasičského záchranného sboru
vodní dílo
vodohospodářský dispečink
základní škola
zemědělská vodohospodářská správa
zdravotní záchranná služba
-4-
Povodňový plán obce s rozšířenou působností Louny
Přehled právních norem k ochraně před povodněmi
Právní norma
Zákon 254/2001 Sb.
Zákon 128/2000 Sb.
Zákon 129/2000 Sb.
Zákon 238/2000 Sb.
Zákon 239/2000 Sb.
Zákon 240/2000 Sb.
Zákon 12/2002 Sb.
Vyhláška 328/2001 Sb.
Věstník MŽP částka
5/2003
Technická norma
TNV 752931
Obsah
o vodách a změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění
pozdějších předpisů
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů
o hasičském záchranném sboru ČR, ve znění pozdějších
předpisů
o integrovaném záchranném systému, ve znění pozdějších
předpisů
o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon),
ve znění pozdějších předpisů
o státní pomoci při obnově území postiženého živelnou nebo
jinou pohromou a o změně zákona 363/1999 Sb.
o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného
záchranného systému
k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby
povodňové plány
Aktualizace povodňového plánu:
Část organizační - dle odvětvové technické normy vodního hospodářství (TNV 75 2931) pro
vypracovávání povodňových plánů - minimálně 1 x ročně ověřit platnost všech údajů
v povodňovém plánu, zejména s ohledem na personální obsazení povodňových komisí a
telefonních spojení.
Část věcná - dle odvětvové technické normy vodního hospodářství (TNV 75 2931) pro
vypracovávání povodňových plánů, provádí se při výrazných změnách s komentářem změn.
Aktualizaci provádí povodňový orgán mimo povodeň, tj. ORP Louny ve spolupráci s PK ORP
Louny. Aktualizaci věcné části může provést i zpracovatel tohoto povodňového plánu. Záznam
se provede do tabulky na str. 3, případně i do povodňové knihy.
O průběhu povodně se lze informovat:
- u PK ORP Louny
- u PK Města Louny
- na webových stránkách ČHMÚ www.chmi.cz
- na webových stránkách správce povodí www.poh.cz
- na Městském úřadě Louny
- na teletextu ČT 1 str. 182, 183
- na teletextu TV Nova str. 193
- ve vysílání Českého rozhlasu.
-5-
Povodňový plán obce s rozšířenou působností Louny
A. VĚCNÁ ČÁST
-6-
Povodňový plán obce s rozšířenou působností Louny
1. Úvod
Povodňový plán je dokument, který obsahuje způsob zajištění včasných a spolehlivých
informací o vývoji povodně, možnosti ovlivnění odtokového režimu, organizaci a přípravu
zabezpečovacích prací, způsob zajištění včasné aktivizace povodňových orgánů, zabezpečení
hlásné a hlídkové služby, ochrany objektů a přípravy a organizace záchranných prací, zajištění
povodní narušených základních funkcí v objektech a v území a dále stanovené směrodatné
limity stupňů povodňové aktivity.
Povodňový orgán vyššího stupně (kraj)
Krajský úřad Ústeckého kraje (PK Ústeckého kraje v době povodně)
Povodňový orgán nižšího stupně (obce v ORP Louny)
Městský úřad Louny, Postoloprty
Obecní úřad Černčice, Dobroměřice, Koštice, Lenešice, Obora, Peruc, Počedělice Slavětín,
Vršovice (PK měst a obcí v době povodně)
Povodňový orgán sousední ORP výše po toku
Obecní úřad obce s rozšířenou působností Žatec (PK ORP v době povodně)
Povodňový orgán sousední ORP níže po toku
Obecní úřad obce s rozšířenou působností Lovosice (PK ORP v době povodně)
Ve správním obvodu ORP Louny je zřízeno celkem 11 PK. Ve 30 případech nejsou PK zřízeny.
V souladu s ustanovením § 78 odst. 1 vodního zákona budou úkoly při ochraně před povodněmi
v obcích, kde není zřízena PK, zajišťovat obecní rady v čele se starostou obce.
Složení PK obcí viz příloha č. 3
Sousední PK ORP
Žatec, Most, Bílina, Lovosice, Slaný, Rakovník.
Složení PK sousedních ORP viz příloha č. 3.
Správci vodních toků v územním obvodu ORP Louny
a) drobné vodní toky
Název toku
ČHP
Správce toku
Hasina
Dobroměřický
Mělecký
Zbrašínský
Klášterecký
Smolnický
Slavětínský
Debéřský
Hrádecký
Chožovský
Dobročka
Hnojnický
Cítolibský
Vlčí
Podšibeniční
Lhotecký
1-13-03-104, 100, 096, 094,102
1-13-04-006
1-13-04-005
1-13-03-101
1-13-04-013
1-13-04-012, 014, 016, 018, 021
1-13-04-020
část 1-13-04-026, 028
1-13-04-002, 004
1-13-04-022
1-13-04-030
1-13-04-034
1-13-04-017
1-13-04-015, 016
1-13-04-024
část 1-13-03-095, 096
-7-
Povodí Ohře, s.p. Chomutov
www.poh.cz
Lesy ČR s.p. Hradec Králové
www.lesycr.cz
Povodňový plán obce s rozšířenou působností Louny
Úherský
1-12-02-062
Žerotínský
1-12-02-059, 1-12-02-061
Samotínský
1-12-02-060
Suchý
Žejdlík
1-13-01-035
1-13-04-032
Povodí Ohře, s.p. Chomutov
www.poh.cz
Lesy ČR s.p. Hradec Králové
web: www.lesycr.cz
b) významné vodní toky
Název toku
ČHP
Správce toku
Ohře
1-13-04-001, 1-13-04-004, 1-13-04005,
1-13-04-006, 1-13-04-007, 1-13-04008,
1-13-04-009, 1-13-04-019, 1-13-04021,
1-13-04-025, 1-13-04-028, 1-13-04029,
1-13-04-031, 1-13-04-036, 1-13-04037,
1-13-04-118
1-13-03-091, 1-13-03-093, 1-13-03105
Chomutovka
1-13-03-118
Povodí Ohře, s.p. Chomutov
Bezručova 4219,
závod Terezín
tel. 416 707 811
416 782 591
e-mail: [email protected]
web : www.poh.cz
Vodní díla na Ohři v územním obvodu ORP Louny
Údaje o VD s fotodokumentací jsou podrobně zpracovány v příloze č. 9 str. 192 tohoto PP ORP
Louny. Jedná se o tato VD:
III. kategorie: jez Březno, odkaliště Třískolupy
IV. kategorie: Lenešický rybník, Dobroměřický rybník, MVE a jez Koštice, MVE a jez Pátek,
MVE a jez Vršovice, MVE a jez Louny, MVE a jez Lenešice, MVE a jez Mradice.
Vodnímu dílu odkaliště Třískolupy“ je ve věcné části PP ORP Louny věnována samostatná
kapitola číslo 13.
2. Charakteristika území ORP Louny
Územní obvod obce s rozšířenou působností se rozkládá v jihozápadní části Ústeckého
kraje. Svou rozlohou 47 193 km2 patří mezi největší obce s rozšířenou působností v kraji.
Sousedí se šesti dalšími ORP, a to Žatec, Most, Bílina, Lovosice, Slaný a Rakovník. Současná
podoba ORP Louny vznikla při územní reorganizaci v roce 2003 rozdělením okresu Louny. Na
území se stýkají dvě ze sedmi geomorfologických soustav České republiky. Krušnohorská
soustava je zastoupena geomorfologickými celky České středohoří (známé dominanty v ORP
Louny Oblík 509 m n.m. a Raná 457 m n.m.) a Mostecká kotlina. Soustava Vrchovina Berounky
zasahuje do území okresu Plzeňskou pahorkatinou a tabulovou plošinou Džbán. Česká křídová
tabule přesahuje na severu okresu výběžkem Dolnoohárecké tabule. Nadmořská výška území
se pohybuje v rozmezí 200 – 400 m n.m., nejníže položený bod je u obce Koštice 162 m n.m. a
nejvyšším bodem je Oblík 509 m n.m.. Územním obvodem ORP Louny protéká od západu
k východu v délce asi 50 km řeka Ohře. Průtok vody v tomto toku je významně regulován
soustavou vodních děl mimo území obce s rozšířenou působností (Skalka, Jesenice,
Nechranice). Územní obvod ORP Louny se nachází ve východní části bývalého okresu Louny.
-8-
Povodňový plán obce s rozšířenou působností Louny
Sněhové srážky se nevyskytují často a dosahují v průměru 15 cm po dobu 5 - 6 týdnů.
Území ORP Louny spadá do povodí řeky Ohře. Ta je nejvýznamnějším vodním tokem, pramení
v Bavorsku pod horou Schneeberg a vlévá se do Labe v Litoměřicích. Celková délka toku na
území ČR je 256 km a plocha povodí 5 614 km2. Ohře se vyznačuje rozkolísaností průtoků a
jejich rychlými změnami. Tyto nepříznivé jevy významně ovlivňují vodní díla Nechranice, Skalka
a Jesenice. Dolní tok protéká otevřenou krajinou od Žatce přes Louny až do Litoměřic. Toto
území je velmi často postihováno povodněmi. Jsou zde úseky toku, jejichž kapacita nestačí
pojmout ani jednoletou povodeň. Mapy se zakreslením stanovených záplavových území jsou v
mapové příloze tohoto povodňového plánu. ORP Louny tvoří 41 obcí. V ORP Louny celkem žije
42 393 obyvatel, průměrná hustota činí 98 obyvatel/km2.
Seznam obcí a jejich částí v územním obvodu ORP Louny
Obec
Části obce
Louny
Brloh, Louny, Nečichy
Blšany u Loun
nečlení se na části
Brodec
nečlení se na části
Břvany
nečlení se na části
Cítoliby
nečlení se na části
Černčice
nečlení se na části
Dobroměřice
nečlení se na části
Domoušice
Domoušice, Solopysky
Hřivice
Hřivice, Markvarec, Touchovice
Hříškov
Bedřichovice, Hříškov, Hvížďalka
Chlumčany
Chlumčany, Vlčí
Chožov
Chožov, Mnichovský Týnec, Třtěno
Chraberce
nečlení se na části
Jimlín
Jimlín, Zeměchy
Koštice
Koštice, Vojnice, Vojničky, Želevice
Kozly
nečlení se na části
Lenešice
nečlení se na části
Hnojnice, Hořenec, Charvatce, Jablonec, Lahovice, Libčeves, Mnichov,
Libčeves
Řisuty, Sinutec, Všechlapy, Židovice
Líšťany
nečlení se na části
Nová Ves
nečlení se na části
Obora
nečlení se na části
Opočno
nečlení se na části
Panenský Týnec
nečlení se na části
Černochov, Hřivčice, Chrastín, Pátek, Peruc, Radonice nad Ohří,
Peruc
Stradonice, Telce
Pnětluky
Konětopy, Pnětluky
Počedělice
Orasice, Počedělice, Volenice
Březno, Dolejší Hůrky, Hradiště, Levonice, Malnice, Mradice,
Postoloprty
Postoloprty, Rvenice, Seletice, Seménkovice, Skupice, Strkovice, Vrbka
Raná
Hrádek, Raná
Ročov
Břínkov, Ročov, Úlovice
Slavětín
Kystra, Slavětín
Smolnice
nečlení se na části
Toužetín
Donín, Sulec, Toužetín
Úherce
nečlení se na části
Veltěže
nečlení se na části
Vinařice
Divice, Vinařice
-9-
Povodňový plán obce s rozšířenou působností Louny
Obec
Vrbno nad Lesy
Vršovice
Výškov
Zbrašín
Želkovice
Žerotín
Části
obce
nečlení se na části
nečlení se na části
Počerady, Výškov
Hořany, Senkov, Zbrašín
nečlení se na části
nečlení se na části
3. Ohrožené obce a jejich charakteristiky
Obec/místní část
Počet ohrožených
osob
Louny/Brloh
29
Louny/Louny
24
Postoloprty/Postoloprty
42
Postoloprty/Březno
48
Postoloprty/Mradice
20
Postoloprty/Strkovice
15
Postoloprty/Seletice
10
Postoloprty/Seménkovice
9
Postoloprty/Rvenice
0
Černčice/Černčice
39
Dobroměřice/Dobroměřice
27
Koštice/Koštice
155
Koštice/Želevice
16
Lenešice/Lenešice
543
Obora/Obora „chráněná“
148
Peruc/Pátek
6
Peruc/Radonice n/Ohří
58
Počedělice/Počedělice
120
Počedělice/Orasice
57
Počedělice/Volenice
Slavětín/Kystra
28
23
Vršovice/Vršovice
Blšany „chráněná“
Břvany „chráněná“
Hřivice „chráněná“
Jimlín „chráněná“
Pnětluky „chráněná“
Vinařice „chráněná“
CELKEM
59
12
1
80
63
16
11
1 659
- 10 -
Ohrožuje
místní komunikace, silniční mosty,
železniční tratě, silnice (viz příloha č.
12), pole, chmelnice, ČOV, MVE,
technickou
infrastrukturu,
chatové
oblasti,
zahrádkářské
kolonie,
průmyslové objekty, objekty veřejné
správy, zemědělské objekty, ZŠ, MŠ,
lékařská
zařízení,
obchodní
síť.
Podrobně je tato problematika řešena v
PP jednotlivých obcí a měst.
Povodňový plán obce s rozšířenou působností Louny
Postoloprty – ohrožená katastrální území Březno, Mradice, Postoloprty, Rvenice,
Seménkovice, Seletice, Strkovice
Vzdálenost cca 7 km západně od Loun. Území je velmi často postihováno povodněmi. Jsou zde
úseky toku Ohře, jejichž kapacita nestačí pojmout ani jednoletou povodeň. Povodně jsou
spojeny převážně s hydrometeorologickou situací na území horního toku řeky Ohře a
Chomutovky a jsou předpovídány s dostatečným předstihem. Při průtoku Q20 – Q100 je
ohroženo 40 obytných objektů v Postoloprtech, 16 obytných objektů v místní části Březno.
Povodně na vodním toku Chomutovka ohrožují 10 objektů v místní části Seletice, 7 objektů
v místní části Seménkovice.
Povodňové prohlídky organizuje a provádí tajemník PK se členy PK.
Hlídkovou službu provádí Sbor dobrovolných hasičů Postoloprty, případně městská policie.
Stanoviště povodňové komise – budova Městského úřadu Postoloprty.
Lenešice – ohrožené katastrální území Lenešice
Vzdálenost cca 5 km severozápadně od Loun. Obec je povodní ohrožena zhruba z jedné třetiny,
z čehož několik ohrožených objektů jsou objekty lehkého průmyslu a zemědělské objekty
právnických osob, dále požární zbrojnice, mateřská škola, náměstí. V obci může nastat i další
případ povodně, a to rozrušením hráze Lenešického rybníka, jehož celkový objem je cca 1 mil.
m3 akumulované vody.
Povodňové prohlídky organizuje a provádí tajemník PK se členy PK.
Hlídkovou službu provádí členové PK a občané bydlící v bezprostřední blízkosti řeky.
Stanoviště povodňové komise – budova Obecního úřadu Lenešice.
Dobroměřice – ohrožené katastrální území Dobroměřice
Vzdálenost cca 1 km severně od Loun, celým obvodem protéká řeka Ohře, cca 1400 obyvatel.
Povodněmi je ohroženo cca 9 objektů na levém břehu vodního toku Ohře ve spodní části obce,
dále silnice ve směru Dobroměřice – Louny, a silniční most na obchvatu z Loun do Mostu.
Lokální povodně znamenají zatopení přilehlých zahrádek a zahradních chatek nacházejících se
na břehu vodního toku Ohře.
Povodňové prohlídky organizuje a provádí tajemník PK se členy PK.
Hlídkovou službu provádí povodňový orgán obce.
Stanoviště povodňové komise – budova Obecního úřadu Dobroměřice.
Louny – ohrožená katastrální území Louny, Brloh
Město Louny je z větší části situováno na pravém, vyšším břehu řeky Ohře a není tudíž
bezprostředně povodněmi ohroženo. Ohrožena je pouze oblast na severním okraji města,
zhruba po čáru ulic Petra Obrovce – Prokopa Holého – kpt. Nálepky a dále na sever, kde se
nacházejí: společnost AGROSPOL Březno, stáje jezdeckého oddílu BON EQUI Louny, objekt
Jiráskova mlýna, zahradnictví ZAHRADNÍČEK, Diamant EXPO, Tenisový klub, objekt
Stromovky, NIGHT CLUB a zahrádkářské kolonie. Přirozenou povodní by mohla být ohrožena
městská část města Louny - Brloh, kterou protéká Smolnický potok, kde by při přívalových a
dlouhotrvajících vydatných deštích mohlo dojít k jeho rozlití.
Povodňové prohlídky organizuje PK a městská policie.
Hlídkovou službu provádí městská policie.
Stanoviště povodňové komise – budova Městského úřadu Louny, Mírové nám. 35.
Černčice – ohrožené katastrální území Černčice
Vzdálenost cca 1 km východně od Loun, obvodem protéká řeka Ohře, žije zde cca 1 450
obyvatel. Převážná část obecní zástavby je situována na pravém, vyšším břehu vodního toku
Ohře a není tudíž povodní ohrožena. Ohrožen je severní okraj obce (cca 13 objektů), zhruba po
čáru ulic Žižkova, Tylova a Komenského náměstí a dále na sever objekt Bažantnice.
Povodňové prohlídky organizuje a provádí tajemník PK se členy PK.
Hlídkovou službu provádějí členové povodňové komise.
Stanoviště povodňové komise – budova Obecního úřadu Černčice.
- 11 -
Povodňový plán obce s rozšířenou působností Louny
Vršovice – ohrožené katastrální území Vršovice
Vzdálenost cca 3 km východně od Loun, obec s cca 268 obyvateli. Jsou zde úseky řečiště,
jejichž kapacita často nestačí pojmout jednoletou povodeň. Vodní tok v době povodní vystupuje
na louky, pole a zahrady v Lužehradech, ohroženo je cca 6 nemovitostí.
Povodňové prohlídky provádějí členové povodňové komise.
Hlídkovou službu provádějí členové Sboru dobrovolných hasičů ve Vršovicích.
Stanoviště povodňové komise - Obecní úřad Vršovice.
Obora – ohrožené katastrální území Obora
Vzdálenost cca 4,5 km východně od Loun, obec s cca 320 obyvateli. V obci způsobuje
povodňové stavy řeka Ohře ale i Smolnický potok. Pro tento potok zatím nebyly stanovené SPA.
Ohroženo je cca 25 objektů, místní komunikace, chatová zástavba, dále mostek přes Smolnický
potok a stavědlo v dolní části obce, které bylo vybudováno za účelem zabránění zpětnému
vzedmutí hladiny ve Smolnickém potoce.
Povodňové prohlídky organizuje a provádí tajemník PK se členy PK.
Hlídkovou službu provádí členové povodňového orgánu obce Obora.
Stanoviště povodňové komise – budova Obecního úřadu Obora.
Počedělice – ohrožená katastrální území Počedělice, Orasice, Volenice
Vzdálenost cca 7 km východně od Loun, žije zde cca 260 obyvatel. Ohroženo je cca 36 objektů,
místní komunikace, chatová zástavba, zahrádkářská kolonie. Ohrožená povodní je dále jižní
část místní části Orasice po pravé straně silnice ve směru Louny – Koštice (21 objektů) a jižní
část místní části Volenice (8 objektů).
Povodňové prohlídky organizuje a provádí povodňový orgán obce spolu se správcem toku.
Hlídkovou službu provádí členové povodňové komise.
Stanoviště povodňové komise – budova Obecního úřadu Počedělice, po vyhlášení III. SPA je
sídlo povodňové komise v objektu čp. 21 v místní části Volenice.
Slavětín – ohrožené katastrální území Kystra
Vzdálenost cca 9 km východně od Loun, žije zde cca 420 obyvatel. Správním obvodem protéká
řeka Ohře směrem od jihozápadu na sever, a dále drobný vodní tok Smolnický potok, na kterém
se nacházejí 3 rybníky. V současné době je v této místní části ohroženo 11 objektů, dále
zahrady, místní komunikace, chmelnice.
Povodňové prohlídky provádějí členové povodňové komise.
Hlídkovou službu provádějí členové povodňové komise městyse Slavětín.
Stanoviště povodňové komise - Obecní úřad Slavětín.
Peruc – ohrožená katastrální území Pátek, Radonice n/Ohří
Vzdálenost cca 15 km na východ od Loun.
Povodňové prohlídky provádějí členové povodňové komise.
Hlídkovou službu provádějí členové povodňové komise.
Stanoviště povodňové komise – Obecní úřad Peruc.
Koštice – ohrožená katastrální území Koštice, Želevice
Obec se nachází v nejvýchodnější části správního obvodu. Ohroženo je cca 45 objektů.
Povodňové prohlídky organizuje a provádí předseda PK se členy PK.
Hlídkovou službu provádí předseda povodňové komise.
Stanoviště povodňové komise – budova Obecního úřadu Koštice.
- 12 -
Povodňový plán obce s rozšířenou působností Louny
4. Ohrožené objekty
vodní díla na Ohři
pevný jez kamenný Mradice, dle TBD IV. kategorie, staničení 75.486
pevný jez kamenný Březno, dle TBD III. kategorie, staničení 63.365
pevný jez kamenný Louny, dle TBD IV. kategorie, staničení 54.661
pevný jez kamenný Vršovice, dle TBD IV. kategorie, staničení 48.512
pevný jez betonový Pátek, dle TBD IV. kategorie, staničení 36.651
pevný jez betonový Koštice, dle TBD IV. kategorie, staničení 33.054
malé vodní elektrárny
v Postoloprtech (katastrální území Mradice), v Lenešicích, v Lounech, ve Vršovicích, na Peruci
(katastrální území Pátek), v Košticích.
další vodní díla
Obec Dobroměřice - Dobroměřický rybník, dle TBD IV. kategorie
Obec Lenešice - Lenešický rybník, dle TBD IV. kategorie
Obec Výškov - odkaliště Třískolupy, dle TBD III. kategorie
ostatní objekty
v Lounech:
výstaviště Diamant EXPO, baseballové hřiště TJ Lokomotiva Louny, chaty a plochy
zahrádkářských kolonií, školní hřiště u ZŠ Prokopa Holého
v Postoloprtech:
chatová osada Seník, pískovna Seník, čistírna odpadních vod Postoloprty, chaty Březno,
čerpací stanice povrchové vody z Ohře pro elektrárnu Počerady, občanská zástavba Březno,
sesuv v podjezí Březno.
5. Evakuační trasy a místa
Jsou podrobně rozpracované v PP jednotlivých obcí a měst. V tomto PP jsou uvedeny
v příloze číslo 12.
6. Druhy a rozsah ohrožení
Povodní se rozumí přechodné výrazné zvýšení hladiny vodního toku nebo jiných
povrchových vod, při kterém hrozí vylití vody z koryta nebo voda již zaplavuje území a může
působit škody. Povodní je i stav, kdy voda z určitého území nemůže dočasně přirozeným
způsobem odtékat nebo je odtok vody nedostatečný. Povodeň může být způsobena přirozenými
jevy nebo umělými vlivy.
Přirozené povodně
Povodně způsobené přírodními jevy, tj. situacemi, při kterých hrozí zaplavení území nebo
situacemi označenými předpovědní povodňovou službou nebo povodňovými orgány, při:
● déletrvajících vydatných dešťových srážkách, popř. prognóze nebezpečí intenzivních
dešťových srážek, očekávaném náhlém tání, nebezpečném chodu ledů nebo při vzniku
nebezpečných ledových zácp a nápěchů. Ledové zácpy a nápěchy se tvoří v těchto místech:
- Kystra - říční kilometr 42.0 - 43.0
- Volenice - říční kilometr 46.2
- Obora - říční kilometr 47.0 - 48.0
- Černčice - říční kilometr 49.2
● dosažení směrodatného limitu vodního stavu nebo průtoku ve vodním toku a jeho stoupající
tendenci.
- 13 -
Povodňový plán obce s rozšířenou působností Louny
Přirozené povodně lze rozdělit do několika hlavních typů:
●
zimní a jarní povodně způsobené táním sněhové pokrývky, popřípadě v kombinaci
s dešťovými srážkami; tyto povodně se vyskytují nejvíce na řece Ohři.
●
letní povodně způsobené dlouhotrvajícími regionálními dešti, vyskytují se zpravidla na
všech tocích v zasaženém území, obvykle s výraznými důsledky na středních tocích.
●
letní povodně způsobené krátkodobými srážkami velké intenzity (i přes 100 mm za
několik málo hodin) zasahujícími poměrně malá území. Mohou se vyskytovat kdekoliv na
malých tocích a nelze se proti nim prakticky bránit (extrémně rychlý průběh povodně).
●
zimní povodně způsobené ledovými jevy na tocích i při relativně menších průtocích,
vyskytují se v úsecích náchylných ke vzniku ledových nápěchů a zácp.
V obcích v územním obvodu ORP Louny lze předpokládat především typ povodně zimní a
částečně také typ povodně letní způsobené přívalovými dešti.
Za nebezpečí přirozené povodně se považuje
● meteorologická předpověď nebo výskyt srážek velké intenzity
● očekávané náhlé tání podle meteorologické předpovědi
● dosažení určitého vodního stavu nebo průtoku ve vybraných vodoměrných profilech.
Všeobecně se má za to, že potenciálním zdrojem povodňového nebezpečí jsou vodní díla,
kde je naakumulováno velké množství vody. Z hlediska technickobezpečnostního dohledu jsou
vodní díla rozdělena do I. až IV. kategorie podle rizika ohrožení lidských životů, možných škod
na majetku v přilehlém území nebo pod vodním dílem a ztrát z omezení funkcí a užitků ve
veřejném zájmu. Vlastníci, popř. stavebníci vodních děl jsou povinni zajišťovat na těchto VD
odborný technickobezpečnostní dohled, jehož účelem je průběžné zjišťování technického stavu
díla z hlediska jeho stability, bezpečnosti, možných příčin poruch a navrhování opatření
k nápravě.
U VD I. a II. kategorie je vlastník, popř. stavebník povinen zajistit provádění
technickobezpečnostního dohledu prostřednictvím pověřené odborné organizace, kterou je
v České republice firma Vodní díla - TBD a.s. Praha, identifikační číslo 49241648, Hybernská
1617/40, 110 00 Praha 1. V územním obvodu ORP Louny se takové VD nenachází. VD I.
kategorie, které by mělo dopad na správní obvod ORP Louny, je vybudováno v územním
obvodu ORP Chomutov.
U VD III. a IV. kategorie může technickobezpečnostní dohled provádět vlastník, popř.
stavebník sám. Z prováděných sledování společnosti Vodní díla - TBD, a.s., Praha však
vyplývá, že skutečné riziko zvláštních povodní je v nepřímé úměrnosti s kategorií VD. VD I. a II.
kategorie jsou v dobrém technickém stavu, rovněž tak významná vodní díla III. kategorie
(vyrovnávací nádrže, pohyblivé jezy, malé vodárenské nádrže). Skutečné riziko, byť lokálního
významu, představují malé nádrže a rybníky zařazené do IV. kategorie a v některých případech
vodní díla nekategorizovaná. K haváriím a protržení rybníků a malých nádrží dochází téměř
výhradně ve spojitosti s přirozenými povodněmi. Nejčastější příčinou bývá nedostatečná
kapacita bezpečnostních zařízení (přelivů), přelití hráze apod.. Vlastníci vodních děl mají
povinnost přizvat k prohlídce vodního díla vodoprávní úřad, a to u staveb I. kategorie nejméně
jedenkrát ročně, u staveb II. kategorie jedenkrát za 2 roky, u staveb III. kategorie jedenkrát za 4
roky a u staveb IV. kategorie jedenkrát za 10 let.
7. Záplavové území v územním obvodu ORP Louny
vodní tok
Ohře
Chomutovka
říční kilometr
od
do
30,10
79,9
0,00
6,1
výpočet hladiny proveden
pro N-leté průtoky
správní orgán vyhlašující
záplavové území
10, 50, 100
Krajský úřad Ústeckého
kraje
5, 20, 100
- 14 -
Povodňový plán obce s rozšířenou působností Louny
8. Organizace protipovodňové ochrany
Ochrana před povodněmi je řízena povodňovými orgány, které ve svém územním obvodu
plně odpovídají za organizaci povodňové služby, řídí, koordinují a kontrolují činnosti ostatních
účastníků ochrany před povodněmi.
Ochranu před povodněmi zabezpečují povodňové orgány:
mimo povodeň
● orgány obcí (obecní rady, případně starostové obcí)
● obecní úřady obcí s rozšířenou působností
● krajské úřady
● Ministerstvo životního prostředí (příprava záchranných prací Ministerstvo vnitra),
v době povodně
● PK obcí
● PK ORP
● PK krajů
● Ústřední povodňová komise.
PK obce (města) zřizuje rada obce (města) k plnění úkolů uložených předpisy o ochraně
před povodněmi, je-li v jejich územních obvodech možnost povodní. PK obcí (města) je
podřízena PK ORP. Pokud při povodni převezme řízení ochrany PK ORP, provádí PK obce
(města) vlastní opatření dle svého PP a v koordinaci a podle pokynů komise ORP.
PK ORP zřizuje starosta obce (města) a je jejím předsedou. Další členy komise jmenuje
z pracovníků úřadu a zástupců orgánů a organizací, které jsou způsobilé k provádění opatření,
popřípadě pomoci při ochraně před povodněmi. Povodňový orgán ORP je podřízen
povodňovému orgánu kraje. Pokud dojde k vyhlášení krizového stavu dle zákona č. 240/2000
Sb., přejímá řízení ochrany před povodněmi orgán, který je k tomu podle tohoto zákona
příslušný (BRO, KŠ ORP).
Kromě povodňových orgánů všech stupňů jsou dalšími účastníky povodňové ochrany ve
správním obvodu ORP Louny zejména:
● ČHMÚ, oddělení hydrologických informací, pobočka Ústí nad Labem zabezpečující
předpovědní povodňovou službu, zpravidla přes HZS Ústeckého kraje ÚO Žatec, případně přes
správce povodí.významných vodních toků
● vlastníci (uživatelé) nebo správci nemovitostí v ohroženém území
● vlastníci (uživatelé) nebo správci vodních děl a objektů na vodních tocích
● hasičský záchranný sbor
● složky PČR – PČR, Krajské ředitelství Policie Ústeckého kraje územní odbor Louny, obvodní
oddělení ve správním obvodu ORP Louny (Louny, Postoloprty a Koštice)
● orgán krajské hygienické služby, resp. její územní pracoviště, tj. Louny
● subjekty, které mohou pomoci, např. dopravními prostředky, těžkou mechanizací atd..
Předpovědní povodňová služba (ČHMÚ ve spolupráci se správcem povodí) informuje
povodňové orgány o možnosti vzniku povodně. Příjemcem hlášení o povodni je povodňový
orgán, který o nebezpečí povodně informuje další účastníky ochrany před povodněmi. Přehled
povinností jednotlivých subjektů je uveden v organizační části PP. Zapojení ostatních účastníků
ochrany před povodněmi závisí na charakteru povodňové situace a místních podmínkách.
Zástupci nejdůležitějších subjektů jsou členy příslušných povodňových komisí, popř. jsou do
zasedání PK ORP přizváni.
V době mimo povodeň jsou rozhodnutí povodňových orgánů vydávána podle správního řádu
nebo jinými opatřeními podle obecně závazných právních předpisů. V době povodně mohou
povodňové orgány činit opatření a vydávat příkazy na ochranu před povodněmi. Tyto příkazy
nejsou rozhodnutími podle správního řádu. Orgány veřejné správy a jiné subjekty jsou povinny
povodňovým orgánům pomáhat při zajišťování ochrany před povodněmi.
- 15 -
Povodňový plán obce s rozšířenou působností Louny
9. Opatření k ochraně před povodněmi
preventivní
● povodňové plány
● povodňové prohlídky
● příprava předpovědní a hlásné služby
● organizační a technická příprava povodňové ochrany
● zákazy umísťování staveb v záplavových území
● příprava účastníků povodňové ochrany,
při nebezpečí povodně a při povodni
● činnost předpovědní povodňové služby
● činnost hlásné povodňové služby
● varování při nebezpečí povodně způsobené přírodními jevy a umělými jevy
● zřízení a činnost hlídkové služby
● řízené ovlivňování odtokových poměrů
● povodňové zabezpečovací a záchranné práce
● zabezpečení náhradních funkcí a služeb na území zasaženém povodní
● evidenční a dokumentační práce,
po povodni
● obnovení povodní narušených funkcí v zasaženém území
● zjišťování a oceňování povodňových škod
● odstraňování povodňových škod
● zjištění příčin negativně ovlivňujících průběh povodně a řešení jejich nápravy
● dokumentační práce a vyhodnocení povodňové situace.
Opatření na ochranu před povodněmi ve smyslu § 65 vodního zákona nejsou výstavba,
údržba a opravy staveb a ostatních zařízení sloužících k ochraně před povodněmi, jakož i
investice vyvolané povodněmi.
10. Stupně povodňové aktivity
Rozsah opatření prováděných k ochraně před povodněmi se řídí nebezpečím nebo vývojem
povodňové situace, která se vyjadřuje třemi stupni povodňové aktivity.
1. stupeň – stav bdělosti
N a s t á v á při nebezpečí přirozené povodně. Na VD nastává při dosažení mezních hodnot
některých sledovaných jevů a skutečností z hlediska bezpečnosti díla nebo při zjištění
mimořádných okolností, jež by mohly vést ke vzniku nebezpečí povodně.
2. stupeň – stav pohotovosti
V y h l a š u j e s e v případě, že nebezpečí přirozené povodně přeroste v povodeň a dochází
k zaplavování území mimo koryto vodního toku a také při nebezpečí překročení mezních hodnot
některých sledovaných jevů (výška hladiny vody v toku, průtok vody v toku) a skutečností na
vodních dílech z hlediska jejich bezpečnosti. Vyhlašuje předseda PK obce (města), předseda
PK ORP.
3. stupeň – stav ohrožení
V y h l a š u j e se při nebezpečí vzniku větších škod, ohrožení životů a majetku v záplavovém
území a také při překročení kritických hodnot některých sledovaných jevů (výška hladiny vody
v toku, průtok vody v toku) a skutečností na vodních dílech z hlediska jejich bezpečnosti
současně se zahájením nouzových opatření. Vyhlašuje předseda PK obce (města), předseda
PK ORP.
- 16 -
Povodňový plán obce s rozšířenou působností Louny
Podkladem pro vyhlášení SPA je dosažení směrodatného limitu výšky hladin nebo průtoků
v tocích, uvedených v PP, zpráva předpovědní nebo hlásné povodňové služby, doporučení
správce povodí nebo správce vodního toku, oznámení vlastníka nebo uživatele VD, případně
další skutečnosti charakterizující míru povodňového nebezpečí. Povodňový orgán může vyhlásit
SPA i z jiných důvodů než je uvedeno (např. nebezpečné ledové jevy apod.).
11. Informační zabezpečení
Stálé dokumenty, které obsahují relativně trvale platné informace. Patří mezi ně:
● předpisy vztahující se k ochraně před povodněmi
● PP územního obvodu ORP Louny
● krizový plán územního obvodu ORP Louny
● PP jednotlivých obcí v záplavových územích
● PP vlastníků nemovitostí v územních obvodech obcí (k dispozici na obecních úřadech).
Všichni členové PK ORP Louny musí být v potřebném rozsahu seznámeni s výše uvedenými
dokumenty. Členové PK ORP obdrží věcnou a organizační část PP ORP v tištěné podobě.
Grafická část a přílohy PP ORP budou k dispozici na disku „O“ počítačového serveru MÚ Louny
(xeon2:PovodnovyPlan (O:)). S aktualizací případně změnami ve věcné části PP ORP Louny
budou členové PK jedenkrát ročně seznámeni.
Aktuální informace poskytují přehled o současné hydrologické situaci v zájmovém území a o
jejím předpokládaném vývoji. Patří mezi ně:
● předpověď hydrometeorologické služby o očekávaných srážkách a vodních stavech
● upozornění předpovědní povodňové služby
● varovné zprávy hlásné povodňové služby
● průběžné zprávy z jiných zdrojů (např. rozhlas)
● vlastní informace (např. internet).
Podrobnosti o předávání těchto zpráv a hlášení upravuje metodický pokyn odboru ochrany
vod Ministerstva životního prostředí k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby.
Vlastní způsob organizace hlásné a předpovědní služby je uveden v organizační části tohoto PP
ORP Louny.
V konkrétním případě vzniku povodňové situace je stanovena povinnost informovat ORP
Louny o hrozícím povodňovém nebezpečí od:
● ČHMÚ pobočka Ústí nad Labem (zpravidla přes HZS) o vydání upozornění a výstrah
hydrologické předpovědní služby, meteorologické synoptické služby a radarové výstražné
služby ČHMÚ Praha, pracoviště Ústí nad Labem (upozornění na meteorologické situace, které
mohou zapříčinit povodně, předpovědi dosažení směrodatných limitů pro vyhlášení stupňů
povodňové aktivity),
● povinné hlášení majitelů VD o urychleném odpouštění z hlediska bezpečnosti těchto děl,
případně z hlediska hrozícího přelití.
12. Evidenční a dokumentační práce
Účelem dokumentace a evidence je zabezpečení objektivních záznamů o průběhu povodně,
o provedených opatřeních k ochraně před povodněmi, o příčině vzniku a velikosti škod a o
jiných okolnostech souvisejících s povodní. Dokumentací o povodni jsou zejména:
● záznamy v povodňové knize
● průběžné zaznamenávání spadlých srážek
● průběžné zaznamenávání vodních stavů a průtoků
● označování nejvýše dosažené hladiny vody při povodni pomocí povodňových značek
● zaměřování a zakreslování záplavy v součinnosti se správci toků
● monitoring kvality vody a možných zdrojů znečištění v součinnosti se správci toků
- 17 -
Povodňový plán obce s rozšířenou působností Louny
fotografické snímky a filmové záznamy
účelové terénní průzkumy a šetření
vyhodnocení povodně a zpracování zprávy o povodni.
Povodňová kniha je pracovní deník, který vedou povodňové orgány, další účastníci
ochrany před povodněmi a subjekty, které mají tuto povinnost zakotvenou ve svých
povodňových plánech. Zapisují se do ní:
● doslovná znění přijatých zpráv s uvedením odesílatele, způsobu a doby převzetí
● doslovná znění odeslaných zpráv s uvedením jejich pramene, způsobu a doby odeslání
● datum a čas vyhlášení nebo odvolání stupňů povodňové aktivity
● datum a čas převzetí řízení ochrany před povodněmi PK vyššího stupně
● datum a čas ukončení řízení ochrany před povodněmi PK vyššího stupně
● doslovná znění příkazů povodňového orgánu
● popis provedených opatření
● výsledky povodňových prohlídek.
PK správního obvodu ORP Louny vede samostatnou povodňovou knihu. Každý zápis musí
být podepsán.
Zprávu o povodni zpracovávají povodňové orgány obcí a správci postižených vodních toků.
Tato zpráva je zpracovávána pro povodeň, při které byla vyhlášen II. nebo III. SPA, došlo
k povodňovým škodám nebo byly prováděny povodňové zabezpečovací a záchranné práce.
V tomto případě lze rovněž uhradit některé zvýšené náklady spojené s povodní z rezervy
rozpočtu Ústeckého kraje. Zpráva o povodni se zpracovává do 1 měsíce po povodni. V případě
rozsáhlejších dokumentačních prací se provede doplňkové vyhodnocení do 6 měsíců po
povodni. Evidenci vyhodnocených povodní vede správce povodí (Povodí Ohře, s.p. Chomutov,
Povodí Vltavy, s.p. Praha) a z hlediska hydrologického ČHMÚ Praha, pracoviště Ústí nad
Labem. Osnova souhrnné zprávy po povodni je uvedena v příloze č. 2 tohoto PP.
Povodňové orgány obcí provádějí vyhodnocení povodně, které obsahuje rozbor příčin a
průběhu povodně, popis a posouzení účinnosti provedených opatření, věcný rozsah a odborný
odhad výše povodňových škod a návrh opatření na odstranění následků povodně. Povodňové
orgány obcí předkládají zprávu o povodni povodňovému orgánu ORP.
Správci vodních toků zpracovávají zprávu o povodni na základě provedené prohlídky
vodního toku. Ve správě dokumentují zjištěný rozsah a výši povodňových škod a posuzují
účelnost provedených opatření. Zprávu o povodni předkládají povodňovému orgánu ORP,
správci povodí (Povodí Ohře, s.p., Chomutov, Povodí Vltavy, s.p., Praha) a ČHMÚ Praha
(pracoviště Ústí nad Labem).
●
●
●
13. Odkaliště Třískolupy
Odkaliště Třískolupy využívalo zbytkové jámy vyuhleného lomu Třískolupy pro plavení
hydrosměsi – strusky a současně je v prostoru využíván stabilizát. Zdrojem nepřímého
povodňového nebezpečí je vodní tok Počeradský potok, který je pod bývalým odkalištěm Itálie
zatrubněn. Odpadní vody se z odkaliště nevypouštějí. Poldry vybudované nad obcí Blažim jsou
funkční a zadržují přívalové vody z povodí. Do Počeradského a Blažimského potoka, resp. do
zatrubnění potoka propustí max. 3 m3/s vody. Na tento průtok je zatrubnění dimenzováno.
Počeradský potok ani Blažimský potok nejsou významnými vodními toky, nehrozí na nich
tvoření ledových bariér. Pro vyhlašování jednotlivých stupňů povodňové aktivity je rozhodující
vodní stav na Počeradském potoce – dle údajů vodohospodářského dispečinku Povodí Ohře,
s.p., Chomutov. SPA jsou vyhlašovány povodňovou komisí.
Prostor odkaliště Třískolupy může být ohrožen vzestupem hladiny vody v korytě
Počeradského potoka a to na úrovni vtoku do zatrubnění nebo pod odkalištěm Třískolupy.
- 18 -
Povodňový plán obce s rozšířenou působností Louny
Ohrožené objekty
- objekty na odkališti a pod hrázemi (potrubí pro přívod hydrosměsi – struskovou (č. 61 a č. 62),
odběrné věže P1 a P2, čerpací stanice postřiku, potrubí vratné vody, potrubí postřiku (stabilní
rozvod), obslužná komunikace, distribuční centrum pro stabilizát, pasový dopravník (uzavřený
pro transport stabilizátu), redeponizační kazety včetně objektů, naplavovací odbočky struskovou
č. 61 a č. 62, drenážní systém (drenážní potrubí a drenážní šachty), záchytné jímky dešťových
vod, obvodový hrázový systém odkaliště. Porušení těchto objektů povodní (sedimentem)
znamená jejich vyřazení z provozu.
- obslužné komunikace elektrárny – zanesení sedimentem
- Počeradský potok – zanesení sedimentem
- vlečky elektrárny Počerady – vyřazení z provozu
- železniční trať Bílina – Žatec – vyřazení z provozu
- objekty výroby sádrokartonu elektrárny Počerady – porušení, zanesení sedimentem, vyřazení
z provozu
- zauhlovací prostory elektrárny Počerady – zatopení a zanesení sedimentem
- usazovací nádrž elektrárny Počerady – zanesení a vyřazení z provozu
- zázemí vodního hospodářství elektrárny Počerady – zanesení sedimentem
- skládka paliva – zanesení sedimentem.
Stupně povodňové aktivity na odkališti Třískolupy
1. stupeň – stav bdělosti. Nastává při:
- vystoupání hladiny vody v pozorovacích sondách hrázového systému nad mezní hodnoty dané
manipulačním řádem a programem TBD
- prosakování vody na vzdušném svahu hrázového systému na nesprávném místě
- akumulaci vody na vodorovných plochách hrázového systému
- poruchách návodního svahu vlivem vysoké hladiny vody v odkališti
- přívalových nebo déletrvajících deštích
- vyplavování popílku z drenážního zařízení hrázového systému, prosakování vody mimo
drenáže
- sedání koruny hráze nebo vzniku lokálních propadů na koruně hráze nebo na svahu
hrázového systému
- dosažení maximálně přípustné hladiny vod v odkališti (max. 50 cm pod korunu hráze a nesmí
docházet ke styku volné hladiny s tělesem hráze)
- vytváření kaluží vody na korunách hrází a na mezilehlých plochách hrázového systému
- poklesu minimálního stupně stability pod mez, neznamenající zásadní ohrožení hrázového
systému.
2. stupeň – stav pohotovosti. Nastává při:
- důsledcích mechanické filtrační deformace hrázového systému
- omezeném lokálním sesuvu svahu
- poruchách nebo ucpání odpadního systému odkaliště, ovlivňujících stabilitu
- překročení maximální přípustné hladiny vody v odkališti (max. 50 cm pod korunou hráze a
případným stykem s hrázemi)
- nepředpokládaném poklesu nebo vystoupání hladiny vody v odkališti.
3. stupeň – stav ohrožení. Nastává při:
- ohrožení lokálního přelití vody přes korunu hráze
- větších poruchách na hrázích a při vývěrech vody s popílkem mimo drenážní systém
- poruše naplavovacího potrubí na hrázovém systému
- poklesu minimálního stupně stability hráze pod mez danou příslušnou ČSN
- vyplavování popílku velkého rozsahu z drenážního zařízení hrázového systému
- nepředpokládaném trvalém poklesu hladiny vody v odkališti
- poruchách odpadního systému odkaliště ovlivňujících stabilitu hrází odkaliště.
- 19 -
Povodňový plán obce s rozšířenou působností Louny
Při vzniku některého z SPA provádí varování vlastník (správce nebo uživatel) odkaliště
Třískolupy. Ten dále informuje předsedu povodňové komise elektrárny Počerady a povodňovou
komisi obce Výškov, Blažim, Polerady. V případě II. SPA předseda PK elektrárny Počerady
hlásí událost Krajskému úřadu Ústeckého kraje, nadřízeným pracovníkům ČEZ, a.s., Praha,
případně PK ORP Louny, PK ORP Žatec a PK ORP Most.
Spojení na účastníky ochrany před povodněmi
PK elektrárny Počerady
Předseda PK ePočerady
ing. František Strach
Místopředseda PK ePočerady ing. Václav Sejval
ing. Jiří Kulhánek
Členové PK ePočerady
ing. Miroslav Hora
ing. Oldřich Seják
Jiří Hudeček
602 286 074
602 334 822
602 286 069
724 371 728
602 331 542
411 112 336
Ostatní účastníci ochrany před povodněmi
OÚ Výškov
415 782 091
OÚ Polerady
476 109 030
OÚ Blažim
415 782 088
Vodní díla-TBD, a.s. Praha
777 769 337
MÚ Louny OŽP
415 621 142
KÚ Ústí nad Labem
475 657 111
- 20 -
Povodňový plán obce s rozšířenou působností Louny
B. ORGANIZAČNÍ ČÁST
- 21 -
Povodňový plán obce s rozšířenou působností Louny
1. Úkoly účastníků ochrany před povodněmi
Povodňový orgán územního obvodu ORP Louny
potvrzuje soulad věcné a grafické části PP obcí, pokud se nacházejí v záplavovém
území nebo zhoršují průběh povodně s PP ORP
●
zpracovává (zajišťuje zpracování) povodňového plánu ORP Louny
●
organizuje provádění povodňových prohlídek
●
zajišťuje pracovní síly a věcné prostředky na provádění záchranných prací a
zabezpečení náhradních funkcí ve svém správním území
●
prověřuje připravenost účastníků ochrany podle PP
●
organizuje odborná školení a výcvik pracovníků povodňových orgánů obcí a účastníků
ochrany před povodněmi
●
ukládá podle potřeby vlastníkům vodních děl úpravy manipulačních řádů z hlediska
povodňové ochrany
●
organizuje a řídí hlásnou povodňovou službu v územním obvodu ORP, informuje o
nebezpečí a průběhu povodně povodňové orgány sousedních ORP, příslušné správce
povodí, ČHMÚ a HZS ČR
●
organizuje, řídí, koordinuje a ukládá opatření na ochranu před povodněmi podle PP, řídí
a koordinuje opatření prováděná povodňovými orgány obcí a v případě potřeby vyžaduje
od orgánů, právnických a fyzických osob osobní a věcnou pomoc
●
vyhlašuje a odvolává stupně povodňové aktivity v rámci územní působnosti
●
využívá pro řízení záchranných prací, pro jejich koordinaci se složkami integrovaného
záchranného systému a pro spojení s místy záchranných prací operační středisko HZS
●
v nutných případech, pokud není svolána povodňová komise kraje, nařizuje po dohodě
se správou povodí mimořádné manipulace na vodních dílech nad rámec schválených
manipulačních řádů s možným dosahem v rámci správního obvodu ORP
●
v případě nebezpeční z prodlení vyžaduje výpomoc ozbrojených sil České republiky nad
rámec sil a prostředků vymezených v povodňových plánech
●
spolupracuje v době povodně s povodňovými orgány obcí při zajišťování hygienické a
zdravotnické péče, organizuje náhradní zásobování, dopravu a další povodní narušené
funkce v území
●
soustřeďuje zprávy o rozsahu a výši povodňových škod, posuzuje účelnost provedených
opatření a zpracovává souhrnnou hodnotící zprávu o povodni
●
vede záznamy v povodňové knize ORP Louny.
Zasedání povodňové komise ORP Louny svolává její předseda (zástupce)
a) v době povodně:
● na žádost Povodí Ohře, s.p., Chomutov, Povodí Vltavy, s.p. Praha
● na základě vlastního vyhodnocení povodňové situace a jejího možného vývoje
b) mimo povodeň:
● k projednání organizačních a jiných otázek k zabezpečení ochrany před povodněmi.
PK ORP Louny je povinna informovat PK obcí v územním obvodu ORP Louny o přijatých
opatřeních v jejich územních obvodech.
V případě převzetí řízení ochrany před povodněmi PK ORP Louny v územním obvodu
dotčené obce, oznamuje PK ORP Louny PK této obce datum a čas převzetí pravomocí, rozsah
spolupráce, ukončení řízení ochrany před povodněmi a provede o tom zápis v povodňové knize
ORP Louny. Tato skutečnost oznámí PK ORP Louny také PK Ústeckého kraje. Povodňové
orgány nižších stupňů zůstávají dále činné, provádějí vlastní opatření v koordinaci s PK ORP
Louny a plní úkoly dle vydaných pokynů PK ORP Louny.
K plnění úkolů k ochraně před povodněmi PK ORP Louny využije zejména těchto složek:
● pracovníka krizového řízení ORP Louny
● odbor místního hospodářství MÚ Louny
● povodňové komise a povodňové hlídky dotčených obcí
● HZS Ústeckého kraje ÚO Žatec
● JSDH.
●
- 22 -
Povodňový plán obce s rozšířenou působností Louny
Český hydrometeorologický ústav Praha, pracoviště Ústí nad Labem:
● účastní se povodňové služby a podává informace povodňovým orgánům
● zpracovává zprávu o povodni z hlediska hydrologického.
HZS Ústeckého kraje, územní odbor Žatec:
● účastní se hlásné povodňové služby
● zprostředkovává náhradní spojení mezi povodňovými orgány
● provádí záchranné práce při záchraně životů a ochraně majetku
● spolupracuje při provádění zabezpečovacích prací.
Policie České republiky Krajské ředitelství Ústeckého kraje, územní odbor Louny:
● chrání bezpečnost osob a majetku
● spolupůsobí při zajišťování veřejného pořádku
● zajišťuje ochranu objektů zvláštního významu.
Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje, územní pracoviště Louny:
● prověřuje evakuační stanoviště z hlediska vhodnosti používání pitné vody a potravin pro
potřebu obyvatel, doporučení dezinfekčních opatření (prostředků) k dezinfekci vody
● doporučuje dezinfekční zásahy proti plísním, zvýšenému výskytu komárů
● spolupracuje (popř. zajišťuje) při odběrech vzorků pitné vody a potravin
● navrhuje protiepidemická opatření a monitoruje epidemiologickou situaci.
Správci drobných vodních toků:
● provádějí ve spolupráci s povodňovými orgány povodňové prohlídky na vodních tocích
● zajišťují pracovní síly a věcné prostředky na provádění nejnutnějších zabezpečovacích prací
● sledují na vodních tocích všechny jevy rozhodné pro vznik a průběh povodně
● účastní se hlásné povodňové služby, informují o nebezpečí a průběhu povodně povodňové
orgány, příslušného správce významného vodního toku a pracoviště ČHMÚ Ústí nad Labem
● navrhují povodňovým orgánům vyhlášení nebo odvolání stupňů povodňové aktivity
● provádějí zabezpečovací práce na vodních tocích
● zabezpečují dokumentování průběhu povodně na drobných vodních tocích
● po povodni provádějí prohlídky vodního toku, zjišťují rozsah a výši povodňových škod,
posuzují účelnost provedených opatření, zpracovávají zprávu o povodni a předávají ji
povodňovému orgánu, správci povodí a pracovišti ČHMÚ v Ústí nad Labem
● odstraňují povodňové škody na vodních tocích, zejména zabezpečují kritická místa pro případ
další povodně, obnovují průtočný profil toku.
2. PK ORP Louny a úkoly členů PK po vyhlášení SPA
I. SPA (BDĚLOST)
Předseda PK – aktivizace členů PK, organizační činnost
Tajemník PK - navázání kontaktů s PK obcí a PK sousedních ORP níže po toku, vzájemné
předávání informací, informování o povodňovém nebezpečí, zabezpečení denního
zaznamenávání informací o vodních stavech a aktuální hydrometeorologické situaci.
II. SPA (POHOTOVOST)
členové PK - zvýší se četnost kontrol, zápisy do povodňové knihy, spolupráce s PK obcí
zástupce odboru místního hospodářství a člen PK z PČR - příprava dopravních opatření a
následně dle potřeby jejich realizace v součinnosti se Správou a údržbou silnic Louny
HZS - zajišťování ve spolupráci s JSDH obcí propustnost koryt toků a objektů na tocích
správce povodí - poradenská činnost při použití strojních mechanizmů na tocích
ZVHS - využití jejich mechanizace a majetku pro povodňovou ochranu.
- 23 -
Povodňový plán obce s rozšířenou působností Louny
III. SPA (OHROŽENÍ)
členové PK ORP – zvýší se četnost kontrolní činnosti, koordinace v zajišťování náhradního
ubytování a stravování pro evakuované osoby, v součinnosti se SEZ Děčín zabezpečení
odpojení ohrožených nemovitostí od elektrického proudu, zápisy do povodňové knihy,
spolupráce s PK obcí
HZS + JSDH - na žádost obcí evakuace osob starých a nepohyblivých, ve spolupráci s JSDH
obcí zajišťování propustnosti koryt toků a objektů na tocích (propustků, mostků apod.)
PČR - realizace dopravních opatření, zabezpečení pořádku (zabránění rabování, panice, … ).
3. Hlídková, hlásná a povodňová služba
Pracoviště ČHMÚ Ústí nad Labem vydá upozornění nebo výstrahu na některé jevy, včetně
významných dešťových či sněhových srážek. Výstraha (upozornění) jde přes KOPIS HZS
Ústeckého kraje na ORP, následně na obce a v obcích pak na povodňové orgány obcí, které
informace předají ohroženým právnickým nebo fyzickým osobám. Jedná se o tzv. vstupní
informaci, další hlásnou a povodňovou službu zajišťuje již PK ORP společně s PK obcí
jednotlivých obcí, ve městě Louny s Městskou policií Louny. Podrobný systém hlásné služby je
rozpracován v PP obcí.
●
●
●
●
●
Do povodňové knihy budou zapisovány tyto údaje:
všechna provedená opatření při ochraně před povodněmi
množství spadlých srážek
informace získané například z internetu (radarová služba ČHMÚ) na adrese www.chmi.cz
předpovědi počasí a další údaje o vodních stavech
znění všech přijatých a odeslaných zpráv týkajících se ochrany před povodněmi.
V případě povodňového nebezpečí je PK ORP Louny povinna:
sledovat povodňovou situaci, informovat se o jejím vývoji a zajistit dosažitelnost odpovědných
pracovníků, případně jejich neustálou přítomnost na místě pro případ nutnosti zabezpečovacích
prací, evakuace občanů apod..
PK ORP Louny musí dále zabezpečit a koordinovat:
- při upozornění nebo výstraze pracoviště ČHMÚ tuto zprávu ověřit. Pokud bude potvrzena,
musí ihned informace o povodňovém nebezpečí předat ohroženým obcím v územním obvodu
- přenos informací z jednotlivých, zejména objemově významných VD, které mohou ohrozit
území pod sebou na obce pod VD,
- užití přepravní a čerpací techniky, zajištění zdravotnických služeb, zajištění stravování a
ubytování evakuovaných osob a osob provádějících záchranné práce,
- zajištění ochrany zaplaveného území před rabováním pomocí Policie ČR a MP Louny.
4. Vyhlašování SPA
SPA ve správním obvodu ORP Louny jsou vyhlašované podle profilů „A“ a „C“. Platí pro ně
SPA, které se určují podle vodočtu (příloha č. 7 tohoto PP).
- 24 -
Povodňový plán obce s rozšířenou působností Louny
ORGANIZAČNÍ SCHÉMA POVODŇOVÉ ČINNOSTI
- 25 -
Povodňový plán obce s rozšířenou působností Louny
STAV BDĚLOSTI
Stav bdělosti je dosažen při vzdutí hladiny v Ohři na 400 cm. Člen povodňového orgánu,
který je určen k převzetí upozornění nebo výstrahy pracoviště ČHMÚ Ústí nad Labem
(informační středisko MÚ Louny – p. Ovšonka, tajemník PK ORP), aktivizuje další členy PK.
Informuje starosty obcí o reálném nebezpečí povodně s tím, aby starostové o tomto nebezpečí
informovali majitele nemovitostí případně i rekreačních objektů ve svém územním obvodu.
STAV POHOTOVOSTI
Stav pohotovosti (vzdutí vody v Ohři na 440 cm) vyhlásí v územním obvodu ORP Louny
předseda PK ORP při dosažení II. SPA v obcích v územním obvodu ORP Louny. PK ORP
Louny při stavu pohotovosti zvýší četnost sledování srážek, vodních stavů a jejich tendenci. Při
zvyšující se tendenci vodních stavů ve vodních tocích a pokračování srážek PK ORP Louny
udržuje kontakt s PK obcí níže po toku, sousedních PK ORP a PK Ústeckého kraje. Zavede
pohotovost pro JSDH. Připravuje dopravní opatření v součinnosti s odborem dopravy MÚ
Louny. Prohlédne určená místa k evakuaci osob a materiálu.
STAV OHROŽENÍ
Stav ohrožení (vzdutí hladiny v Ohři na 490 cm) vyhlásí v územním obvodu ORP Louny
předseda PK při dosažení III. SPA v obcích v územním obvodu ORP Louny. V případě, že
dochází ke stoupání vody ve vodních tocích kontroluje případnou evakuaci osob, s předností
osob starých a nepohyblivých. Kontroluje uvolňování průtočných profilů pod jednotlivými mosty
a lávkami v obcích. Kontroluje činnost PK jednotlivých obcí. V případě, že některá obec zcela
evidentně nezvládá činnost při ochraně před povodněmi, převezme řízení ochrany PK ORP
sama. Tuto skutečnost zapíše do povodňového knihy s časem převzetí pravomocí. Totéž
provede, pokud o toto některá obec požádá.
V případě evakuace se doporučuje následující obsah evakuačního zavazadla: základní
trvanlivé potraviny (konzervy, zabalený chléb, pitná voda – vše na 2-3 dny), předměty denní
potřeby, jídelní miska, příbor, léky, toaletní papír a hygienické potřeby, osobní doklady, peníze,
pojistné smlouvy a cennosti, náhradní oděv a obuv, pláštěnku, spací pytel, přenosné rádio
s rezervními bateriemi, mobil, přenosnou svítilnu, zápalky, nůž apod..
OPATŘENÍ PO POVODNI
Pominou-li příčiny nebezpečí povodně, předseda PK ORP odvolá jednotlivé SPA. Členové
PK koordinují případné poskytování humanitární pomoci. Kontrolují případně koordinují práce na
likvidaci povodňových škod a postupnou obnovu funkcí v území (obnova technické infrastruktury
atd.). PK ORP Louny si vyžádá od jednotlivých starostů postižených obcí soupisy povodňových
škod do souhrnné zprávy. Zprávu o provedených prohlídkách a soupis škod předkládá PK ORP
Louny povodňové komisi Ústeckého kraje a správci povodí (Povodí Ohře, s.p. Chomutov). Dále
učiní opatření, aby byly zajištěny objektivní záznamy o průběhu povodně, o provedených
opatřeních na ochranu před povodněmi, o příčině vzniku a rozsahu škod a o dalších
okolnostech souvisejících s povodní. Záznamy budou podkladem pro posouzení činnosti
provedených opatření a pro návrh oprav, údržby, investic a dalších opatření na ochranu objektů
před povodněmi. V případě, že došlo k zatopení elektrického vedení (plynu, tlakových nádob)
smí být provoz obnoven až po provedené revizi těchto zařízení.
- 26 -
Povodňový plán obce s rozšířenou působností Louny
6. Povodňové plány obcí
Dle vodního zákona vlastníci staveb ohrožených povodněmi, které se nacházejí
v záplavovém území nebo mohou zhoršit průběh povodně, zpracovávají povodňové plány pro
svou potřebu a pro součinnost s povodňovým orgánem obce. Vodoprávní úřad může tuto
povinnost vlastníkům staveb uložit. Povodňové plány zpracovávají i územní celky pro své
územní obvody (obce, ORP, kraje). Povodňové plány přirozené povodně jsou zpracovány pro
tyto obce: Postoloprty, Lenešice, Dobroměřice, Louny, Černčice, Vršovice, Obora, Slavětín nad
Ohří, Počedělice, Peruc a Koštice. Ostatní obce v územním obvodu ORP Louny se necítí být
ohroženy povodní. V případě potřeby ochrany před povodněmi plní funkci PK obecní rada v čele
se starostou obce.
7. Časový plán činnosti PK ORP Louny při vyrozumění
Čas „Č“
Č+0
do Č + 10 min.
v Č + 10 min..
do Č + 1 hod.
Popis činnosti
Příjem zprávy o blížící se povodni od hlásné povodňové služby
Příjemce zprávy prověří zpětným dotazem pravdivost
Po ověření pravdivosti zprávy provede vyrozumění ostatních členů PK ORP
Příchod členů PK na pracoviště PK ORP Louny
8. Závěrečná ustanovení
■ Členové PK ORP Louny budou s tímto PP seznámeni vždy na začátku roku nebo po
provedených změnách.
■ PP bude trvale k dispozici u určeného člena PK ORP Louny (tajemník).
■ Nastanou-li změny v informacích, ze kterých povodňový plán vychází (například plánovaná
výstavba), je nutné jej novým podmínkám přizpůsobit. Zabezpečí vedoucí odboru životního
prostředí v součinnosti s ostatními vedoucími odborů MÚ Louny. S provedenými změnami
budou seznámeni všichni členové PK ORP Louny prostřednictvím vedoucího odboru životního
prostředí MÚ Louny.
■ Aktualizace PP (organizační části) bude prováděna 1x ročně, záznam o aktualizaci bude
proveden přímo do PP ORP Louny „Aktualizace povodňového plánu“.
- 27 -
Povodňový plán obce s rozšířenou působností Louny
C. GRAFICKÁ ČÁST
- 28 -
Povodňový plán obce s rozšířenou působností Louny
1. Záplavové území Ohře
1.
Legenda k mapám: Hranice rozlivu Q100
Legenda k mapám: Ohrožené objekty
Legenda k mapám: Navržená ochranná opatření
- 29 -
Povodňový plán obce s rozšířenou působností Louny
Celkový pohled na městskou část města Postoloprty –
Strkovice
Základní mapa městské části města Postoloprty –
Strkovice
- 30 -
Povodňový plán obce s rozšířenou působností Louny
Hranice rozlivu Q100 v městské části města Postoloprty –
Strkovice
- 31 -
Povodňový plán obce s rozšířenou působností Louny
Celkový pohled na městskou část města Postoloprty –
Mradice
Základní mapa městské části města Postoloprty –
Mradice
- 32 -
Povodňový plán obce s rozšířenou působností Louny
Hranice rozlivu Q100 v městské části města Postoloprty –
Mradice
- 33 -
Povodňový plán obce s rozšířenou působností Louny
Celkový pohled na městskou část města Postoloprty –
Březno
Základní mapa městské části města Postoloprty –
Březno
- 34 -
Povodňový plán obce s rozšířenou působností Louny
Hranice rozlivu Q100 v městské části města Postoloprty –
Březno
Ohrožené nemovitosti v městské části města Postoloprty –
Březno
- 35 -
Povodňový plán obce s rozšířenou působností Louny
Navržená protipovodňová opatření v městské části města Postoloprty –
Březno
- 36 -
Povodňový plán obce s rozšířenou působností Louny
Celkový pohled na město
Postoloprty
Základní mapa města
Postoloprty
- 37 -
Povodňový plán obce s rozšířenou působností Louny
Hranice rozlivu Q100 ve městě
Postoloprty
Soutok Ohře s Chomutovkou
ve městě Postoloprty
- 38 -
Povodňový plán obce s rozšířenou působností Louny
Ohrožené nemovitosti ve městě
Postoloprty
Navržená protipovodňová opatření ve městě
Postoloprty
- 39 -
Povodňový plán obce s rozšířenou působností Louny
Celkový pohled na obec
Lenešice
Základní mapa obce
Lenešice
- 40 -
Povodňový plán obce s rozšířenou působností Louny
Hranice rozlivu Q100 v obci
Lenešice
Ohrožené nemovitosti v obci
Lenešice
- 41 -
Povodňový plán obce s rozšířenou působností Louny
Navržená protipovodňová opatření v obci
Lenešice
- 42 -
Povodňový plán obce s rozšířenou působností Louny
Celkový pohled na obec
Dobroměřice
Základní mapa obce
Dobroměřice
- 43 -
Povodňový plán obce s rozšířenou působností Louny
Hranice rozlivu Q100 v obci
Dobroměřice
- 44 -
Povodňový plán obce s rozšířenou působností Louny
Celkový pohled na město
Louny
Základní mapa města
Louny
- 45 -
Povodňový plán obce s rozšířenou působností Louny
Hranice rozlivu Q100 ve městě
Louny
- 46 -
Povodňový plán obce s rozšířenou působností Louny
Celkový pohled na obec
Černčice
Základní mapa obce
Černčice
- 47 -
Povodňový plán obce s rozšířenou působností Louny
Hranice rozlivu Q100 v obci
Černčice
Ohrožené nemovitosti v obci
Černčice
- 48 -
Povodňový plán obce s rozšířenou působností Louny
Celkový pohled na obec
Vršovice
Základní mapa obce
Vršovice
- 49 -
Povodňový plán obce s rozšířenou působností Louny
Hranice rozlivu Q100 v obci
Vršovice
Ohrožené nemovitosti v obci
Vršovice
- 50 -
Povodňový plán obce s rozšířenou působností Louny
Celkový pohled na obec
Obora
Základní mapa obce
Obora
- 51 -
Povodňový plán obce s rozšířenou působností Louny
Hranice rozlivu Q100 v obci
Obora
- 52 -
Povodňový plán obce s rozšířenou působností Louny
Ohrožené nemovitosti v obci
Obora
- 53 -
Povodňový plán obce s rozšířenou působností Louny
Celkový pohled na obec
Počedělice
Základní mapa obce
Počedělice
- 54 -
Povodňový plán obce s rozšířenou působností Louny
Hranice rozlivu Q100 v obci
Počedělice
Ohrožené nemovitosti v obci
Počedělice
- 55 -
Povodňový plán obce s rozšířenou působností Louny
Celkový pohled na místní část obce Počedělice –
Orasice
Základní mapa místní části obce Počedělice –
Orasice
- 56 -
Povodňový plán obce s rozšířenou působností Louny
Hranice rozlivu Q100 v místní části obce Počedělice –
Orasice
Ohrožené nemovitosti v místní části obce Počedělice –
Orasice
- 57 -
Povodňový plán obce s rozšířenou působností Louny
Navržená protipovodňová opatření v místní části obce Počedělice –
Orasice
- 58 -
Povodňový plán obce s rozšířenou působností Louny
Celkový pohled na místní část obce Počedělice –
Volenice
Základní mapa místní části obce Počedělice –
Volenice
- 59 -
Povodňový plán obce s rozšířenou působností Louny
Hranice rozlivu Q100 v místní části obce Počedělice –
Volenice
Ohrožené nemovitosti v místní části obce Počedělice –
Volenice
- 60 -
Povodňový plán obce s rozšířenou působností Louny
Celkový pohled na místní část městyse Slavětín nad Ohří –
Kystra
Základní mapa místní části městyse Slavětín nad Ohří –
Kystra
- 61 -
Povodňový plán obce s rozšířenou působností Louny
Hranice rozlivu Q100 v místní části městyse Slavětín nad Ohří – Kystra
Ohrožené nemovitosti v místní části městyse Slavětín nad Ohří –
Kystra
- 62 -
Povodňový plán obce s rozšířenou působností Louny
Navržená protipovodňová opatření v místní části městyse Slavětín nad Ohří –
Kystra
- 63 -
Povodňový plán obce s rozšířenou působností Louny
Celkový pohled na místní část městyse Peruc – Radonice nad
Ohří
Základní mapa místní části městyse Peruc – Radonice nad
Ohří
- 64 -
Povodňový plán obce s rozšířenou působností Louny
Hranice rozlivu Q100 v místní části městyse Peruc – Radonice nad
Ohří
Ohrožené nemovitosti v místní části městyse Peruc – Radonice nad
Ohří
- 65 -
Povodňový plán obce s rozšířenou působností Louny
Navržená protipovodňová opatření v místní části městyse Peruc – Radonice nad
Ohří
- 66 -
Povodňový plán obce s rozšířenou působností Louny
Celkový pohled na místní část městyse Peruc –
Pátek
Základní mapa místní části městyse Peruc –
Pátek
- 67 -
Povodňový plán obce s rozšířenou působností Louny
Hranice rozlivu Q100 v místní části městyse Peruc –
Pátek
Ohrožené nemovitosti v místní části městyse Peruc –
Pátek
- 68 -
Povodňový plán obce s rozšířenou působností Louny
Celkový pohled na obec
Koštice
Základní mapa obce
Koštice
- 69 -
Povodňový plán obce s rozšířenou působností Louny
Hranice rozlivu Q100 v obci
Koštice
Ohrožené nemovitosti v obci
Koštice
- 70 -
Povodňový plán obce s rozšířenou působností Louny
Celkový pohled na místní část obce Koštice –
Želevice
Základní mapa místní části obce Koštice –
Želevice
- 71 -
Povodňový plán obce s rozšířenou působností Louny
Hranice rozlivu Q100 v místní části obce Koštice –
Želevice
Ohrožené nemovitosti v místní části obce Koštice –
Želevice
- 72 -
Povodňový plán obce s rozšířenou působností Louny
Navržená protipovodňová opatření v místní části obce Koštice –
Želevice
- 73 -
Povodňový plán obce s rozšířenou působností Louny
2. Záplavové území Chomutovka
Legenda k mapám: Hranice rozlivu Q100
- 74 -
Povodňový plán obce s rozšířenou působností Louny
Celkový pohled na město
Postoloprty
Základní mapa města
Postoloprty
- 75 -
Povodňový plán obce s rozšířenou působností Louny
Hranice rozlivu Q100 ve městě Postoloprty
Soutok Ohře s Chomutovkou
ve městě Postoloprty
- 76 -
Povodňový plán obce s rozšířenou působností Louny
Celkový pohled na městskou část města Postoloprty –
Rvenice
Základní mapa městské části města Postoloprty –
Rvenice
- 77 -
Povodňový plán obce s rozšířenou působností Louny
Hranice rozlivu Q100 v městské části města Postoloprty –
Rvenice
- 78 -
Povodňový plán obce s rozšířenou působností Louny
Celkový pohled na městskou část města Postoloprty – Seménkovice a
Seletice
Základní mapa městské části města Postoloprty – Seménkovice a
Seletice
- 79 -
Povodňový plán obce s rozšířenou působností Louny
Hranice rozlivu Q100 v městské části města Postoloprty – Seménkovice a
Seletice
- 80 -
Povodňový plán obce s rozšířenou působností Louny
D. PŘÍLOHY
- 81 -
Povodňový plán obce s rozšířenou působností Louny
Příloha č. 1
1. Vzor povodňové knihy ORP Louny
Záznamy v povodňové knize:
a) doslovná znění přijatých zpráv s uvedením odesílatele, způsobu a doby převzetí (např.
záznam telefonátu),
b) doslovná znění odeslaných zpráv s uvedením jejich pramene, adresátů, způsobu a doby
odeslání,
c) obsah příkazů,
d) popis provedených opatření,
e) výsledky povodňových prohlídek.
Zápisy do Povodňové knihy provádějí jen osoby tím pověřené a jsou povinny každý zápis
podepsat.
VZOR POVODŇOVÉ KNIHY ( DENÍK )
Datum
Hodina
Zpráva č. - obsah zprávy
- 82 -
Podává
Přijímá
Povodňový plán obce s rozšířenou působností Louny
Příloha č. 2
2. Osnova souhrnné zprávy po povodni
1.
Hydrometeorologická situace
● popis hydrometeorologické situace před povodní
● stav před povodní na vodních tocích a rozhodujících vodních dílech
● průběh hydrologických jevů za povodně, kulminační průtoky
● průběh ledových jevů na tocích a jejich vliv na průběh povodně
● ovlivnění hydrologické situace vodními díly, rozhodující manipulace.
2.
Provedená opatření na ochranu před povodněmi v územním obvodu ORP Louny
● provozní situace na vodních tocích
● činnost jednotlivých složek, přehled zabezpečovacích prací
● zhodnocení spolupráce s povodňovými orgány dalších stupňů a s dalšími účastníky
povodňové služby
● vyžádání výpomoci (hasiči, policie, armáda, ostatní)
● přehled významných záchranných prací (evakuace)
● přehled vyhlášených stupňů povodňové aktivity
● celkové zhodnocení povodňových aktivit ve správním obvodu obce s rozšířenou působností
Louny
● vyčíslení mimořádných nákladů za povodně (při II a III SPA).
3.
Důsledky povodně a vzniklé škody
● rozsah rozlivů, zatopené pozemky a objekty
● škody na vodních tocích a objektech s tokem souvisejících
● škody a závady na ostatních objektech
● vyčíslení povodňových škod.
4.
Celkové zhodnocení, návrh opatření
● vlastní přijatá opatření
● potřeba doplňujících evidenčních a dokumentačních prací
● opatření k odstranění povodňových škod
● opatření ke zlepšení spolupráce s ostatními účastníky povodňové služby v rámci ORP Louny.
5.
Přílohy
● tabulky, grafy
● fotografie.
- 83 -
Povodňový plán obce s rozšířenou působností Louny
Příloha č. 3
3. Povodňové komise
I. PK obcí v územním obvodu ORP Louny
PK města Louny
Příjmení a jméno
předseda
Šabata Radovan
místopředseda
Hořejší Edita Ing.
Čermák Petr Ing.
člen
Čapková Renáta
Ing.
člen
Čáp Jiří Ing.
člen
Ovšonka Michal
člen
Šponiar Miroslav
člen
Baláš Radek
člen
kpt. Hájek Petr Bc.
člen
Kastner Robin Ing.
Zaměstnání
Funkce v PK
starosta Města
předseda PK
Louny
místostarostka místopředseda
Města Louny
PK
pracovník
tajemník PK
odboru SÚaŽP
MÚ Louny
tajemnice MÚ
Louny
ved. odd.
dopravy a
veř.pořádku
Města Louny
kancelář úřadu
Města Louny
SDH Cítoliby
ředitel Městské
policie Louny
Policie ČR
ÚO Louny
HZS ÚK
ÚO Louny
Vyrozumění
v prac.době
415 621 142
606 622 085
415 621 167
736 500 975
Vyrozumění
v mimopr.době
606 622 085
736 500 975
415 621 179
604 226 320
604 226 320
člen PK
415 621 126
604 226 301
604 226 301
člen PK
415 621 147
604 226 305
604 226 305
člen PK
415 621 101
604 226 317
604 226 317
člen PK
728 477 034
728 477 034
člen PK
člen PK
člen PK
415 654 084
604 226 309
974 437 290
725 062 461
950 412 011
604 226 309
607 872 791
724 178 789
PK města Postoloprty
orgán
předseda
Ibl Václav
místopředseda
Solar Miroslav
tajemník
Hanzlíková Jana
člen
Hylák Miroslav
člen
Škrabal Petr Bc.
člen
Elsnic Petr
člen
Elsnicová Hana
spojení v PD
spojení v MPD
mobil
pracovní
415 778 413
734 575 445
734 575 445
415 778 414
734 575 446
734 575 446
415 778 417
724 658 691
603 225 214
731 612 115
731 612 115
731 612 115
415 783 133
415 783 368
604 730 131
603 164 652
603 164 652
603 164 652
415 783 506
603 438 927
603 438 927
- 84 -
mobil krizový
Povodňový plán obce s rozšířenou působností Louny
člen
Dittrich Jan
člen
Papežík Karel
člen
Zsemlye Vojtěch
724 680 396
415 783 655
724 680 396
415 783 022
774 146 182
774 146 182
603 141 955
603 141 955
603 141 955
PK obce Černčice
orgán
předseda
Šus Jindřich Ing.
místopředseda
Ondráček Petr
tajemník
Podlašecká Věra
člen
Ogieglo Jan
člen
Kozák Radek Mgr.
člen
Paleček Vladimír
spojení v
PD
spojení v MPD
mobil pracovní
mobil krizový
415 676 331
415 676 007
724 179 640
724 179 640
725 061 070
602 117 456
602 117 456
723 475 598
415 676 331
776 716 778
776 716 778
732 819 390
732 819 390
732 819 390
605 978 066
605 978 066
605 978 066
603 858 837
603 858 837
603 858 837
PK obce Dobroměřice
orgán
předseda
Mazánková Iva
místopředseda
Ing. Strážnický
člen
Sailer Jiří ml.
člen
Vilhelm Josef
spojení v PD
spojení v MPD
mobil pracovní
415 679 326
724 148 313
776 307 014
415 679 326
415 679 326
602 489 800
606 244 635
606 244 635
606 244 635
739 288 787
739 288 787
739 288 787
mobil krizový
PK obce Lenešice
orgán
předseda
Ing. Nováček K.
místopředseda
Ing. Jan András
člen
Nezbeda Václav
člen
Brožová Lenka
člen
Muller Antonín
spojení v PD
spojení v MPD
mobil pracovní
mobil krizový
415 679 411
415 679 449
602 628 689
602 628 689
606 898 659
604 818 037
604 818 037
604 818 037
724 880 282
724 880 282
724 880 282
605 748 140
605 748 140
605 748 140
- 85 -
Povodňový plán obce s rozšířenou působností Louny
PK obce Vršovice
orgán
předseda
Růžička Miloslav
místopředseda
Adamová Pavlína
tajemník
Bezděkovský Zd.
člen
Vančura Josef
člen
Jandera Antonín
člen
Plíšek Kamil
spojení v PD
spojení v MPD
mobil pracovní
mobil krizový
415 676 120
725 061 109
725 061 109
725 061 109
415 676 694
739 475 633
739 475 633
732 856 691
732 856 691
732 856 691
723 140 226
723 140 226
723 140 226
721 604 236
721 604 236
721 604 236
603 357 800
603 357 800
603 357 800
PK obce Obora
orgán
předseda
Markup Jiří
místopředseda
Kettner Miroslav
tajemník
Mikeš Petr
člen
Velíšek Miroslav
člen
Málik Milan
člen
Jakubec Matěj
spojení v PD
spojení v MPD
mobil pracovní
mobil krizový
605 205 190
605 205 190
605 205 190
605 205 190
415 676 104
738 145 226
738 145 226
732 815 147
732 815 147
732 815 147
777 012 306
777 012 306
777 012 306
604 523 312
604 523 312
604 523 312
604 606 211
604 606 211
604 606 211
PK obce Počedělice
orgán
spojení v PD
spojení v MPD
pracovní mobil
krizový mobil
předseda
Smetanová Eva
místopředseda
Mašanský Jiří
tajemník
Lang Karel
člen
Michal Jindřich
člen
Purchartová A.
415 676 115
415 676 172
415 676 523
728 960 812
724 181 158
724 181 158
725 061 096
415 676 523
728 960 812
728 960 812
724 633 368
724 633 368
724 633 368
723 932 657
415 676 507
723 932 657
723 932 657
415 693 109
415 693 109
- 86 -
Povodňový plán obce s rozšířenou působností Louny
PK městyse Slavětín
orgán
předseda
Jandl Jaroslav
místopředseda
Roháč Václav
tajemník
Ditrich Dalibor
člen
Kouba Josef
člen
Roháčová V.Ing.
člen
Hyhlan Miroslav
nad Ohří
spojení v PD
spojení v MPD
pracovní mobil
krizový mobil
415 677 114
724 211 547
724 211 547
725 061 100
415 677 114
607 633 081
607 633 081
603 385 160
603 385 160
603 385 160
737 436 283
737 436 283
737 436 283
725 290 126
725 290 126
725 290 126
602 276 009
602 276 009
602 276 009
PK městyse Peruc
orgán
předseda
Brabec Zděnek
Ing.
člen
Laube Jiří
člen
Šimůnek Ivo
spojení v PD
spojení v MPD
mobil pracovní
mobil krizový
602 427 628
602 427 628
602 427 628
602 427 628
603 352 811
603 352 811
603 352 811
608 263 437
608 263 437
608 263 437
PK obce Koštice
orgán
předseda
Vlasák Jaroslav
místopředseda
Jaroš Vladimír
člen
Chaloupka
Vlastimil
člen
Henc Jiří
člen
Frič Stanislav
zapisovatelka
Nováková Jiřina
spojení v PD
spojení v MPD
mobil pracovní
mobil krizový
415 693 540
602 680 130
602 680 130
603 256 684
974 437 111
723 477 934
723 477 934
775 130 313
775 130 313
775 130 313
724 179 630
724 179 630
724 179 630
415 628 521
739 661 916
739 661 916
737 876 162
737 876 162
737 876 162
- 87 -
Povodňový plán obce s rozšířenou působností Louny
II. PK ORP Louny
Příjmení a jméno
Zaměstnání
předseda
Šabata Radovan
místopředseda
Hořejší Edita Ing.
tajemník
Nováková Marie Ing.
člen
Čapková Renáta Ing.
člen
Kalivodová Miloslava
Ing.
člen
kpt. Petr Hájek Bc.
člen
Kastner Robin Ing.
člen
Ibl Václav
starosta města
Louny
místostarostka
města Louny
pracovník
odboru SÚaŽP
tajemnice MÚ
Louny
Příjmení a jméno
Jaroslav Opat Ing.
Jaroslav Derkač
Hašek Jan
p.Šponiar Miroslav
plk.Bc.Ing.
Tomáš Hrabovský
Holý Martin Ing.
Květoslav Chalupský
Zlatohlávek Václav
Černaj Jaroslav Ing.
Čapek Jiří
Śefl Pavel
Tesařík Jaroslav
Galgoczi Ing.
Funkce v PK
předseda PK
místopředseda
PK
tajemník PK
člen PK
vedoucí
odboru SÚaŽP
člen PK
Policie ČR ÚO
Louny
Hasičský
záchr. sbor ÚK
starosta města
Postoloprty
člen PK
člen PK
člen PK
Přizvaní
Vyrozumění
Zaměstnání
v PD
Technická správa
604 226 312
města Louny, s.r.o.
Správa a údržba
415 652 005
silnic Louny
Dopr.podnik ÚK –
415 674 054
Garáže Louny
JSDH Cítoliby
415 691 053
PČR KŘ ÚO Louny
Povodí Ohře s.p.
středisko Žatec
Knihovník Galerie
Benedikta Rejta LN
MÚ Louny – odbor
SÚaŽP
Lesy ČR Teplice,
pracoviště Žatec
Chemopetrol
Litvínov
MERO - ropovod
SČVK a.s., Louny
RWE Transgas
net,spol. s r.o. Obora
Vyrozumění
v prac.době
415 621 142
606 622 085
415 621 167
736 500 975
415 621 118
737 214 180
415 621 126
604 226 301
Vyrozumění
v mimopr.době
415 621 214
603 192 323
974 437 290
725 062 461
950 412 162
950 412 011
415 778 413
606 622 085
736 500 975
737 214 180
604 226 301
603 192 323
607 872 791
724 178 789
734 575 445
Vyrozumění
v MPD
Pozn.
604 226 312
415 658 192
415 670 181
724 726 944
724 632 420
415 691 053
974 437 111
724 103 042
415 726 162
606 757 483
737 426 211
737 426 211
415 621 161
415 693 297
415 710 585
724 523 266
476 164 425
736 505 180
476 164 356
724 113 050
602 563 315
724 113 050
Ingolstadt
415 626 800
603 151 803
Obora
- 88 -
Louny - Brloh
předseda OS
Povodňový plán obce s rozšířenou působností Louny
III. PK (části) sousedních ORP
PK ORP Most
Funkce v komisi
Předseda
Místopředseda
Tajemník
e-mail
Jméno a příjmení/
funkce na pracovišti
Telefon
zaměstnání
Ing. Vlastimil Vozka
476 703 134
primátor magistrátu
JUDr. Hana Jeníčková
476 707 690
náměstek primátora
Bohumil Suk
476 448 267
pracovník magistrátu
[email protected]
Telefon mobil
602 444 132
602 312 116
724 151 479
PK ORP Slaný
Funkce v komisi
Předseda
Místopředseda
Tajemník
e-mail
Jméno a příjmení/
funkce na pracovišti
Telefon
zaměstnání
RNDr. Ivo Rubík
312 511 116
starosta MÚ
Ing. Pavel Bartoníček
312 511 118
místostarosta MÚ
312 511 118
Ing. Helena Mohylová
312 511 210
pracovnice MÚ
[email protected]
Telefon mobil
-
PK ORP Rakovník
Funkce v komisi
Předseda
Místopředseda
Tajemník
e-mail
Jméno a příjmení/
funkce na pracovišti
Telefon
zaměstnání
Ing. Zdeněk Nejdl
313 513 894
starosta MÚ
Jan Švácha
313 259 123
místostarosta MÚ
RNDr. Alena Škoudlínová
313 259 292
pracovnice MÚ
[email protected]
- 89 -
Telefon mobil
602 216 149
724 179 884
724 191 240
Povodňový plán obce s rozšířenou působností Louny
PK ORP Žatec
Funkce v komisi
Předseda
Místopředseda
Tajemník
e-mail
Jméno a příjmení/
funkce na pracovišti
Telefon
zaměstnání
Mgr. Zdeňka Hamousová
415 736 101
starostka MÚ
Bc. Jan Novotný DiS.
415 736 105
místostarosta MÚ
Eva Hrušková
415 736 452
pracovnice MÚ
[email protected]
Telefon mobil
724 043 786
777 634 051
777 643 041
PK ORP Lovosice
Funkce v komisi
Předseda
Místopředseda
Tajemník
e-mail
Jméno a příjmení/
funkce na pracovišti
Telefon
zaměstnání
Jan Kulhánek
416 571 110
starosta MÚ
Vladimír John
416 571 112
místostarosta MÚ
Dana Tschakertová
416 571 130
pracovnice MÚ
[email protected]
Telefon mobil
603 891 206
739 567 323
603 221 902
PK ORP Bílina
Funkce v komisi
Předseda
Místopředseda
Tajemník
e-mail
Jméno a příjmení/
funkce na pracovišti
Josef Horáček
starosta MÚ
Bc. Zděnek Rendl
místostarosta MÚ
Bc. Tomáš Pulchart
pracovník MÚ
Telefon
zaměstnání
Telefon mobil
417 810 803
602 116 451
417 810 814
602 433 363
417 810 870
602 366 835
[email protected]
- 90 -
Povodňový plán obce s rozšířenou působností Louny
IV. PK Ústeckého kraje
- 91 -
Povodňový plán obce s rozšířenou působností Louny
4. Mapa správního obvodu ORP Louny
- 92 -
Příloha č. 4
Povodňový plán obce s rozšířenou působností Louny
Příloha č. 5
5. Schéma přenosu informací předpovědní povodňové služby
- 93 -
Povodňový plán obce s rozšířenou působností Louny
Příloha č. 6
6. Schéma přenosu informací a schéma systému varování
Systém přenosu informací hlásné povodňové služby v ORP Louny
- 94 -
Povodňový plán obce s rozšířenou působností Louny
Systém varování v území ohroženém povodní v ORP Louny
Přehled el. sirén ovládaných ze zadávacího pracoviště KOPIS HZS Ústeckého kraje
Číslo el.
sirény
12001
12002
12004
12007
12008
12009
12011
12012
12013
12014
12015
12024
12027
12028
12038
12063
Obec
Část obce
Umístění el. sirény
Přidělená adresa siréně
Koštice
Peruc
Počedělice
Dobroměřice
Lenešice
Louny
Louny
Louny
Louny
Louny
Louny
Postoloprty
Postoloprty
Postoloprty
Peruc
Černčice
Koštice
Pátek
Počedělice
Dobroměřice
Lenešice
Louny
Louny
Louny
Louny
Louny
Louny
Březno
Postoloprty
Skupice
Peruc
Černčice
čp. 180
čp. 1
čp. 11
čp. 2
čp. 521
Palackého 2502
Postoloprtská EPL
Pražská 101
Pivovar
28. října ZŠ
Kosmonautů 2270
čp. 96
čp. 528
čp. 312
čp. 49
budova OÚ
1, 2, 3, 4, 8
1, 2, 3, 4, 8
1, 2, 3, 4, 8
1, 2, 3, 4, 8
1, 2, 3, 4, 8
1, 2, 3, 4, 5, 7, 8
1, 2, 3, 4, 5, 8
1, 2, 3, 4, 5, 8
1, 2, 3, 4, 5, 8
1, 2, 3, 4, 5, 8
1, 2, 3, 4, 5, 8
1, 2, 3, 4, 8
1, 2, 3, 4, 8
1, 2, 3, 4, 8
1, 2, 3, 8
1, 2, 3, 4, 8
Přidělení adres sirénovým přijímačům :
1 – individuální adresa
2 – skupinová adresa všech přijímačů v okrese Louny
3 – skupinová adresa všech přijímačů v rámci Ústeckého kraje
4 – skupinová adresa všech přijímačů v ohroženém prostoru VD Nechranice
7 – skupinová adresa všech přijímačů v ohroženém prostoru výronu nebezpečné látky
8 – individuální adresa pro technickou zkoušku sirén 2,4 sec.
Elektrické sirény jsou spouštěné ze zadávacího pracoviště KOPIS HZS Ústeckého kraje
Spuštění výše uvedených sirén lze provést na požádání předsedy PK ORP Louny u KOPIS HZS
Ústeckého kraje.
- 95 -
Povodňový plán obce s rozšířenou působností Louny
Mapa pokrytí územního obvodu ORP Louny signálem el. sirén
- 96 -
Povodňový plán obce s rozšířenou působností Louny
Příloha č. 7
7. Hlásné profily a měrná křivka na Ohři
Ohře – Louny hlásný profil „A“ ř.km 54,3, Žatec hlásný profil „B“ ř.km 88,5
II. SPA
Kategorie
I. SPA
III. SPA
Limnigraf.
Stav
Tok
hlásného
Stav bdělosti
Stav ohrožení
stanice
pohotovosti
profilu
3
cm
m /s
cm
m3/s
cm
m3/s
Ohře
A
Louny
400
152
440
186
490
238
B
Žatec
250
407
500
508
700
709
Louny – pravý břeh vodního toku Ohře, limnigraf ve městě Louny u Loutkového
divadla, automatický hladinoměrný hlásič.
Žejdlík – Vojničky hlásný profil „C“ ř.km nestanoven
Stupeň povodňové aktivity
cm od vozovky
Stav bdělosti
I. SPA
210
Stav pohotovosti
II. SPA
180
Stav ohrožení
III. SPA
130
Průtok (m3/s )
není stanoven
Vojničky – silniční most v obci Vojničky.
Chomutovka – Rvenice hlásný profil „C“ ř.km 3,713
Stupeň povodňové aktivity
m.n.m.
Stav bdělosti
I. SPA
195,80
Stav pohotovosti
II. SPA
196,00
Stav ohrožení
III. SPA
196,24
Průtok (m3/s )
není stanoven
Rvenice – silniční most v obci Rvenice.
Ohře - Postoloprty hlásný profil „C“ ř.km 68,688
Stupeň povodňové aktivity
m.n.m.
Stav bdělosti
I. SPA
183,56
Stav pohotovosti
II. SPA
183,86
Stav ohrožení
III. SPA
184,26
Postoloprty – silniční most v obci Postoloprty.
- 97 -
Průtok (m3/s )
není stanoven
Povodňový plán obce s rozšířenou působností Louny
Smolnický potok – Blšany u Loun hlásný profil „C“ LY-03 ř.km 4,51
Stupeň povodňové aktivity
cm (na vodočetné lati)
Průtok (m3/s )
Stav bdělosti
I. SPA
40
2,50
Stav pohotovosti
II. SPA
50
3,75
Stav ohrožení
III. SPA
60
5,00
Blšany – konstrukce silničního mostu v obci Blšany, automatický hladinoměrný hlásič.
Hasina - Hřivice hlásný profil „C 1“ ř.km 13,62
Stupeň povodňové aktivity
cm (na vodočetné lati)
Stav bdělosti
Průtok (m3/s )
I. SPA
70
5,0
Stav pohotovosti
II. SPA
85
7,0
Stav ohrožení
III. SPA
105
9,5
Hřivice – silniční most v obci Hřivice.
Hasina - Konětopy hlásný profil „C“ LY-01 ř.km 16,21
Stupeň povodňové aktivity
cm (na vodočetné lati)
Stav bdělosti
Průtok (m3/s )
I. SPA
65
5,0
Stav pohotovosti
II. SPA
80
7,0
Stav ohrožení
III. SPA
100
9,5
Konětopy – kamenný silniční most v obci Konětopy, automatické měření vodních stavů.
Smolnický potok - Obora hlásný profil „C 1“ ř.km 0,12
Stupeň povodňové aktivity
cm (na vodočetné lati)
Stav bdělosti
Průtok (m3/s )
I. SPA
40
2,5
Stav pohotovosti
II. SPA
60
4,0
Stav ohrožení
III. SPA
75
6,0
Obora – konstrukce silničního mostu v obci Obora, automatický hladinoměrný hlásič.
- 98 -
Povodňový plán obce s rozšířenou působností Louny
Stříbrný potok - Pnětluky hlásný profil „C 1“ ř.km 2,91
Stupeň povodňové aktivity
cm (na vodočetné lati)
Stav bdělosti
Průtok (m3/s )
I. SPA
10
1,5
Stav pohotovosti
II. SPA
30
3,0
Stav ohrožení
III. SPA
115
7,6
Pnětluky – silniční most v obci Pnětluky.
Stříbrný potok - Konětopy hlásný profil „C 2“ ř.km 0,09
Stupeň povodňové aktivity
cm (na vodočetné lati)
Stav bdělosti
Průtok (m3/s )
I. SPA
80
4,0
Stav pohotovosti
II. SPA
115
6,3
Stav ohrožení
III. SPA
170
9,0
Konětopy – opěrná zeď před vtokem do propustku v obci Konětopy.
Smolnický potok - Vinařice hlásný profil „C“ LY-02 ř.km 16,65
Stupeň povodňové aktivity
cm (na vodočetné lati)
Stav bdělosti
Průtok (m3/s )
I. SPA
80
5,0
Stav pohotovosti
II. SPA
105
7,5
Stav ohrožení
III. SPA
120
9,0
Vinařice – propustek pod místní komunikací v obci Vinařice, automatické měření vodních stavů.
Na ostatních tocích nebyly stanoveny pomocné profily kategorie C. SPA vyhlašuje předseda PK
(kde není zřízena PK, tak pak starosta obce) a to dle místní situace a předpokládaného vývoje
povodňové situace.
- 99 -
Povodňový plán obce s rozšířenou působností Louny
A
EVIDENČNÍ LIST HLÁSNÉHO PROFILU - odborné pokyny
Tok:
Ohře
Stanice:
Louny
Kraj:
Ústecký kraj
ORP:
Louny
ČHMÚ Ústí nad Labem
Provozovatel stanice:
54,3
Staničení:
Louny
Předpovědní profil ČHMÚ
PP
[km]
[km2]
4962,3
Nula vodočtu:
Obec:
RPP ČHMÚ Ústí nad Labem, VHD Povodí Ohře Chomutov
Centrum automatického sběru dat:
Plocha povodí:
Stanice kategorie:
171,45
[m.n.m.] B
Číslo hydrologického pořadí:
1-13-04-005
Zeměpisné souřadnice:
134821 v.d. 502130 s.š.
Procento plochy povodí toku:
88,8
Stupně povodňové aktivity:
[cm]
[m3.s-1]
bdělost
400
157
pohotovost
440
190
ohrožení
490
235
Platnost SPA pro úsek toku / Kritické místo:
říční kilometr 80,0 až 32,0
226
Průměrný roční stav:
[cm]
36,3
Průměrný roční průtok:
[m3s-1]
N-leté průtoky:
Q1
Q5
Q10
Q50
Q100
[m3s-1]
251
466
568
823
942
Odesilatel zpráv:
MěÚ Louny
Četnost hlášení SPA:
I.
1 x denně
II.
2 x denně
III. každou sudou hodinu
Odesilatel podá zprávu:
Spojení na adresáta:
Příjemce dále vyrozumí:
MěÚ Louny
415 621 142, 604 226 316
MěÚ Postoloprty, OÚ Lenešice, OÚ
Vršovice, OÚ Počedělice, OÚ Koštice
- 100 -
Povodňový plán obce s rozšířenou působností Louny
B
EVIDENČNÍ LIST HLÁSNÉHO PROFILU - odborné pokyny
Tok:
Ohře
Stanice: Žatec
Kraj:
Ústecký kraj
ORP:
Obec:
Žatec
Povodí Ohře Chomutov
Provozovatel stanice:
VHD Povodí Ohře Chomutov
Centrum automatického sběru dat:
88,5
Staničení:
Žatec
Stanice kategorie:
[km]
Plocha povodí:
4005,41
[km2]
Nula vodočtu:
196,8
[m.n.m.] B
Číslo hydrologického pořadí:
1-13-03-028
Zeměpisné souřadnice:
133233 v.d. 502013 s.š.
Procento plochy povodí toku:
71
Stupně povodňové aktivity:
bdělost
[cm]
[m3.s-1]
250
407
pohotovost
508
ohrožení
709
Platnost SPA pro úsek toku / Kritické místo:
ústí Libockého potoka - ústí Chomutovky
Průměrný roční stav:
52
[cm]
Průměrný roční průtok:
32,9
[m3s-1]
N-leté průtoky:
Q1
Q5
Q10
Q50
Q100
[m3s-1]
212
395
482
699
801
Odesilatel zpráv:
MěÚ Žatec
Četnost hlášení SPA:
I.
2 x denně
II.
3 x denně
III. 3hodinové hlášení
Odesilatel podá zprávu:
Spojení na adresáta:
OS Městské policie Žatec
415711060, 415710363
OPIS HZS Ústeckého kraje
415778810
VHD Povodí Ohře Chomutov
474624264
KrÚ Ústeckého kraje
475657535
- 101 -
Příjemce dále vyrozumí:
Povodňový plán obce s rozšířenou působností Louny
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy
město Louny
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm] V. - XI.
[cm] XII. - IV.
452
08.05.1978
473
07.02.1980
397
23.10.1981
468
16.01.1976
226
01.06.1997
468
06.01.1982
423
14.03.1979
419
28.02.1997
536
03.01.2003
Mapa v měřítku 1:50 000:
Popis umístění profilu :
u loutkového divadla, pravý břeh
město Žatec
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm] V. - XI.
[cm] XII. - IV.
179 08.05.1978
187 07.02.1980
141 23.07.1980
167 14.03.1979
124 04.11.1977
161 28.02.1997
65
Mapa v měřítku 1:50 000:
02.06.1997
Popis umístění profilu :
300 m nad silničním mostem, pravý
břeh
- 102 -
Povodňový plán obce s rozšířenou působností Louny
- 103 -
Povodňový plán obce s rozšířenou působností Louny
- 104 -
Povodňový plán obce s rozšířenou působností Louny
Křivka měrného profilu u Loutkového divadla
cm
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
m³/s
74,1
74,7
75,4
76,1
76,7
77,4
78
78,7
79,4
80
80,7
81,4
82
82,7
83,4
84
84,7
85,4
86,1
86,7
87,4
88,1
88,8
89,5
90,2
90,9
91,5
92,2
92,9
93,6
94,3
95
95,7
96,4
97,1
97,8
98,5
99,2
99,9
101
101
102
103
cm
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
m³/s
103
104
105
106
106
107
108
109
109
110
111
111
112
113
114
114
115
116
117
117
118
119
120
120
121
122
123
123
124
125
126
126
127
128
129
129
130
131
132
133
133
134
135
cm
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
m³/s
136
136
137
138
139
140
140
141
142
143
143
144
145
146
147
147
148
149
150
151
151
152
153
154
155
156
156
157
158
159
160
160
161
162
163
164
165
165
166
167
168
169
170
cm
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
- 105 -
m³/s
170
171
172
173
174
175
176
176
177
178
179
180
181
182
182
183
184
185
186
187
188
189
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
199
200
201
202
204
205
206
207
208
209
cm
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
m³/s
210
211
212
213
214
215
216
217
218
220
221
222
223
224
225
226
228
229
230
231
232
234
235
236
237
238
240
241
242
243
245
246
247
249
250
251
252
254
255
256
258
259
261
cm
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
m³/s
262
263
265
266
267
269
270
272
273
274
276
277
279
280
282
283
285
286
288
289
291
292
294
295
297
298
300
301
303
305
306
308
309
311
313
314
316
317
319
321
322
324
326
Povodňový plán obce s rozšířenou působností Louny
Příloha č. 8
8. Přehled vodních děl III. a IV. kategorie v ORP Louny
III. kategorie
Název VD: odkaliště Třískolupy v k.ú. Výškov
Vlastník VD
ČEZ, a.s. Praha
ČHP
1-14-01-035, 036
Vodní tok
Počeradský potok
Přítok do odkaliště pouze při přívalových
deštích z přilehlého povodí
přítok
10 l/s
roční prům. úhrn srážek
527 mm
max. množství hydrosměsí přiváděných
na odkaliště
1 320 m3/hod
průtok
660 m3/hod
Ztráty vody v odkališti
- výpar z vodní hladiny
- při kótě 253,50 m.n.m
Zvýšení hladiny v odkališti
- při uzavření odpadu za 24 hod.
- při přívalovém dešti 150 l.s-1
0,76 m3/hod/ha
88,50 m3/hod
7,42 cm/24hod
stoupne hladina vody o 1,35 cm
- 106 -
Povodňový plán obce s rozšířenou působností Louny
Název VD: jez Březno na Ohři v ř.km 63,365 v k.ú. Březno
Správa jezů, a.s., Praha
Vlastník VD
603207588
zajištění technologické vody pro ČEZ, a.s.,
Praha
Účel VD
stabilizace říční tratě
využití vodní energie pro MVE Lenešice
ČHP
1-13-04-001
Jezová zdrž
od ř.km 63,365 do ř.km 66.300
Koruna jezu
180,90 m n.m.
Vypouštění jezové zdrže
v běžném provozu se neprovádí
řídí se provozním řádem
Provoz VD
manipulačním řádem
programem TBD
- 107 -
Povodňový plán obce s rozšířenou působností Louny
IV. kategorie
Název VD: MVE na pravém břehu vodního toku Ohře v ř.km 74,441 v k.ú. Mradice
ing. Miroslav Jirásek, Junácká 7, Praha 6
Vlastník VD
spojení: 415652094, 737564620
Účel VD
výroba elektrické energie
ČHP
1-13-03-091
Max.vody využité v zařízení
12 m3/s
Vodní značka
vodočetná lať na vtokovém objektu
Počet turbin
1
Typ turbiny
Francisova
Typ elektrárny
derivační
Minimální zůstatkový průtok
přes jezové těleso 3 m3/s
Rybí přechod
není
Provoz MVE
stálá obsluha
Kategorie MVE z hlediska TBD
IV.
Kategorie MVE dle zákl.požadavků ČSN
III.
Jez z hlediska TBD
IV.
- 108 -
Povodňový plán obce s rozšířenou působností Louny
Název VD: MVE na levém břehu vodního toku Ohře v ř.km 63,600 v k.ú. Lenešice
Správa jezů, a.s., Praha
Vlastník VD
603207588
Účel VD
výroba elektrické energie
ČHP
1-13-04-001
Max.vody využité v zařízení
28 m3/s
Vodní značka
vodní značka u jezového tělesa
Počet turbin
2
Typ turbiny
turbosoustrojí BM-960/3000
Typ elektrárny
příjezová
Minimální zůstatkový průtok
přes jezové těleso 5 cm
Rybí přechod
není
Provoz MVE
bez stálé obsluhy
Kategorie MVE z hlediska TBD
IV.
Jez z hlediska TBD
III.
- 109 -
Povodňový plán obce s rozšířenou působností Louny
Název VD: MVE na levém břehu vodního toku Ohře v ř.km 53,820 v k.ú. Louny
Jiráskův mlýn, s.r.o., Louny
Vlastník VD
spojení: 415 652 094, 737564620
Účel VD
výroba elektrické energie
ČHP
1-13-04-005
Max.vody využité v zařízení
9,6 m3/s
Vodní značka
vodní značka u jezového tělesa
Počet turbin
1
Typ turbiny
Francisova
Typ elektrárny
příjezová
Minimální zůstatkový průtok
přes jezové těleso 4 m3/s
Rybí přechod
není
Provoz MVE
stálá obsluha
Kategorie MVE z hlediska TBD
IV.
Kategorie MVE dle zákl.požadavků ČSN
II.
Jez z hlediska TBD
IV.
- 110 -
Povodňový plán obce s rozšířenou působností Louny
Název VD: MVE na levém břehu vodního toku Ohře v ř.km 47,800 v k.ú Vršovice
ing. Miroslav Jirásek, Junácká 7, Praha 6
Vlastník VD
spojení: 415 652 094, 737564620
Účel VD
výroba elektrické energie
ČHP
1-13-04-009
Max.vody využité v zařízení
28 m3/s
Vodní značka
vodní značka u jezového tělesa
Počet turbin
2
Typ turbiny
Kaplanova
Typ elektrárny
derivační
Minimální zůstatkový průtok
přes jezové těleso 5 m3/s
Rybí přechod
není
Provoz MVE
stálá obsluha
Kategorie MVE z hlediska TBD
IV.
Jez z hlediska TBD
IV.
- 111 -
Povodňový plán obce s rozšířenou působností Louny
Název VD: MVE na pravém břehu vodního toku Ohře v ř.km 36,120 v k.ú. Pátek
MVE Pátek, s.r.o., Radovesice
Vlastník VD
602783153, 723020562
Účel VD
výroba elektrické energie
ČHP
1-13-04-025
Max.vody využité v zařízení
25,4 m3/s
Vodní značka
vodní značka v nadjezí i v podjezí
Počet turbin
2
Typ turbiny
Kaplanova TKA 1580
Typ elektrárny
příjezová
Minimální zůstatkový průtok
přes jezové těleso 0,4 m3/s, tj. 1 cm u
každého jezového pole, v mlýnském náhonu
0,5 m3/s
Rybí přechod
ano
Provoz MVE
stálá obsluha
Kategorie MVE z hlediska TBD
IV.
Kategorie MVE dle zákl.požadavků ČSN
III.
Jez z hlediska TBD
IV.
- 112 -
Povodňový plán obce s rozšířenou působností Louny
Název VD: MVE na levém břehu vodního toku Ohře v ř.km. 32,570 v k.ú. Koštice
p. Josef Kindl, Břežany 86, Roudnice n.L.
Vlastník VD
721505506, 606554100
Účel VD
výroba elektrické energie
ČHP
1-13-04-031
Max.vody využité v zařízení
14,4 m3/s
Vodní značka
vodní značka v nadjezí i v podjezí
Počet turbin
2
Typ turbiny
Francisova
Typ elektrárny
derivační
Minimální zůstatkový průtok
přes jezové těleso 5,2 m3/s
Rybí přechod
ano
Provoz MVE
stálá obsluha
Kategorie MVE z hlediska TBD
IV.
Kategorie MVE dle zákl.požadavků ČSN
II.
Jez z hlediska TBD
IV.
- 113 -
Povodňový plán obce s rozšířenou působností Louny
Název VD: rybník Lenešický v k.ú. Lenešice
České rybářství, s.r.o., Mariánské Lázně
354792262, 354625591, 602102686,606790625
soustava rybníků pro intenzivní chov ryb,
akumulace povrchové vody
1-13-04-004
Hrádecký potok, odběrné zařízení povrchové
vody z Ohře pro elektrárnu Počerady
1 265 550 m3
179,57 m n.m.
ano
boční
sypaná
Vlastník VD
Účel VD
ČHP
Přívod vody
Objem nádrže
Provozní hladina
Vodní značka
Charakter nádrže
Provedení hráze
Nleté vody
Nleté vody
QN
1
5,7
2
9,0
5
14,6
10
19,7
20
25,7
50
34,8
100
42,7
Mdenní průtoky
M
QMd
20
525
60
370
90
289
120
234
150
194
180
161
- 114 -
210
134
240
110
270 300 330 355 364
88
67
45
21 4,1
Povodňový plán obce s rozšířenou působností Louny
Název VD: rybník Dobroměřický v k.ú. Dobroměřice
České rybářství, s.r.o., Mariánské Lázně
Vlastník VD
354792262, 354625591, 602102686,606790625
Účel VD
intenzivní chov ryb, akumulace povrchové vody
ČHP
1-13-04-006
Přívod vody
Dobroměřický potok
Objem nádrže
337 276 m3
Maximální hladina
197,1 m n.m.
Vodní značka
ano – 62 cm pod hranou bezpečnostního přelivu
Charakter nádrže
boční
Provedení hráze
sypaná
- 115 -
Povodňový plán obce s rozšířenou působností Louny
Příloha č. 9
9. Nouzové ubytování a stravování
Obec
Louny
Název zařízení, adresa
Dům kultury s.r.o.
Husova 2382
440 47 Louny
Hotel „Černý kůň“
servis HAMAS
Beneše z Loun 140
440 01 Louny
Hotel Union
Beneše z Loun 139
440 01 Louny
Penzion Oharka
Husova 2390
440 01 Louny
Mateřská škola Louny
Přemyslovců 2205
440 01 Louny
Obchodní akademie a SOŠ
Osvoboditelů 380
440 64 Louny
Základní škola
28.října 2173
440 01 Louny
Základní škola
Přemyslovců 2209
440 01 Louny
Ubytovací kapacita
Typ
Počet
lůžek
ubytování
32
penzion
Stravovací kapacita
Počet
Typ
jídel
stravování
rest.Formanka
80
Husova 2382
440 01 Louny
20
hotel
50
vlastní
restaurace
60
hotel
100
vlastní
restaurace
36
30
200
400
356
hotel
prostory pro
nouzové
ubytování
prostory pro
nouzové
ubytování
prostory pro
nouzové
ubytování
prostory pro
nouzové
ubytování
- 116 -
Kontaktní osoba
Spojení
(funkce)
Růžena Řehánková
(ředitelka)
415 655 032
415 652 531
603 511 195
Luboš Maršál
(majitel)
415653363
Mgr. Miroslav Kučera
(provozovatel)
415653330
p. Krulčuková
(recepce)
415652328
120
školní
stravování
Eva Myslivcová
(ředitelka)
Hana Neubertová
415642213
415672250
320
školní
stravování
Mgr.Simona Vágnerová
(ředitelka)
415671551
600
školní
stravování
Mgr.Vlastimil Lisse
(ředitel)
400
školní
stravování
Mgr.Vlastimil Hubert
(ředitel)
415652138
415642213
Povodňový plán obce s rozšířenou působností Louny
Obec
Louny
Postoloprty
Chraberce
Název zařízení, adresa
Základní škola
P.Holého 2632
440 01 Louny
Základní škola
Školní 2426
440 01 Louny
Speciální základní škola
Poděbradova 640
440 01 Louny
Azylový dům
Blahoslavova 2635
440 01 Louny
Domov pro seniory
Rakovnická 2502
440 01 Louny
Hotel Koruna
Masarykova 233
439 42 Postoloprty
Základní škola
Draguš 581
439 42 Postoloprty
Základní škola
Komenského 386
439 42 Postoloprty
Ubytovací kapacita
Počet
Typ
lůžek
ubytování
prostory pro
500
nouzové
ubytování
prostory pro
100
nouzové
ubytování
prostory pro
238
nouzové
ubytování
prostory pro
22
nouzové
ubytování
Stravovací kapacita
Počet
Typ
jídel
stravování
Mgr. Věra Benešová
(ředitelka)
415652310
Mgr. Venuše Svobodová
(ředitelka)
415654372
22
p. Miloslava Horová
(ředitelka OS ČČK)
415655285
724143842
Bc. Jana Černá
(ředitelka)
604226313
------------
Jiřina Barukčičová
415783164
728112984
školní
stravování
Mgr. Daniel Syrovátko
(ředitel)
777 904 121
školní
stravování
Mgr. Daniel Syrovátko
(ředitel)
777 904 121
500
ubytování
9
30
hotel
-----
60
prostory pro
nouzové
ubytování
prostory pro
nouzové
ubytování
(funkce)
415627513
9
200
Spojení
Mgr.Radka Dinková
(ředitelka)
650
600
školní
stravování
Kontaktní osoba
školní
stravování
Školní jídelna
při ZŠ Postoloprty
----
------------
1 800
školní
stravování
Slavomíra Slobodníková
721 619 985
Obecní úřad Chraberce
439 22 Chraberce
70
prostory pro
nouzové
ubytování
-------
-----------------
Rudolf Pečený
(starosta)
415674103
- 117 -
Povodňový plán obce s rozšířenou působností Louny
Obec
Peruc
Černčice
Dobroměřice
Jimlín
Líšťany
Počedělice
Raná
Název zařízení, adresa
Hotel Skot
HUNTER &ŠÍREK
439 07 Peruc
Základní škola
Komenského 193
439 07 Peruc
Hotel Graf
Č.Zemana 431
439 01 Černčice
ZŠ a MŠ
Fügnerova 424
439 01 Černčice
Obecní úřad Dobroměřice
Pražská 93
440 01 Louny
Obecní úřad Jimlín
Zeměchy 7
440 01 Jimlín
Obecní úřad Líšťany
U Svatého Jana 100
440 01 Líšťany
Ubytovací kapacita
Počet
Typ
lůžek
ubytování
Stravovací kapacita
Počet
Typ
jídel
stravování
Kontaktní osoba
Spojení
(funkce)
80
hotel
80
vlastní
restaurace
Šárka a Derek Hunter
Monika a Josef Šírek
777053806
777806222
270
prostory pro
nouzové
ubytování
300
školní
stravování
Mgr. Jaroslava Traxlová
415697168
45
ubytovna
45
------------
-----------------------
415655491
220
prostory pro
nouzové
ubytování
380
školní
stravování
Mgr. Jiří Richtr
(ředitel)
415676118
275
prostory pro
nouzové
ubytování
300
veřejné
stravování
Iva Mazánková
(starostka)
415679326
602489800
70
školní
stravování
Ing. Jana Mikovcová
(starostka)
415696225
-------
-----------------
Miroslav Protiva
(starosta)
415691133
725061089
-------
-----------------
Eva Smetanová
(starostka)
415676115
721210276
50
veřejné
stravování
Ing. Jiří Černý
(starosta)
Jaroslava Tomanová
415679247
80
20
Obecní úřad Počedělice
440 01 Počedělice 11
70
Obecní úřad Raná
439 24 Raná
20
prostory pro
nouzové
ubytování
prostory pro
nouzové
ubytování
prostory pro
nouzové
ubytování
prostory pro
nouzové
ubytování
- 118 -
415679247
Povodňový plán obce s rozšířenou působností Louny
Obec
Název zařízení, adresa
Smolnice
Obecní úřad Smolnice
439 03 Smolnice
Slavětín
Obecní úřad Slavětín
Na Městečku 50
439 09 Slavětín
Toužetín
Obecní úřad Toužetín
440 01 Toužetín
Kozly
Žerotín
Ubytovací kapacita
Počet
Typ
lůžek
ubytování
prostory pro
50
nouzové
ubytování
prostory pro
50
nouzové
ubytování
50
Obecní úřad Kozly
440 01 Kozly 19
100
Obecní úřad Žerotín
440 01 Žerotín 95
200
Obecní úřad Ročov
439 67 Ročov 181
Veltěže
prostory pro
nouzové
ubytování
prostory pro
nouzové
ubytování
Spojení
(funkce)
-----------------
Petr Šíma
(starosta)
415694221
20
školní
stravování
Jaroslav Jandl
(starosta)
724211547
-------
-----------------
Josef Novotný
(starosta)
415694261
Jiří Kordus
415694261
-------
----------------
Marie Doudová
(starostka)
415214440
602489566
-------
-----------------
Václav Pleticha
(starosta)
415694125
607529387
80
veřejné
stravování
Václav Trylč
(starosta)
415695110
606657663
závodní
stravování
školní
stravování
školní
stravování
Josef Baláž
415695535
724301606
Mgr.Václav Ekrt
(ředitel)
Helena Havlíčková
(ředitelka)
školní
stravování
Věra Posledníková
(starostka)
50
500
-------
---------
60
-------
---------
150
100
prostory pro
nouzové
ubytování
70
- 119 -
Kontaktní osoba
-------
prostory pro
nouzové
ubytování
Ročov
Základní škola
439 67 Ročov
Mateřská škola
439 67 Ročov
Obecní úřad Veltěže
Vrchlického 115
440 01 Veltěže
prostory pro
nouzové
ubytování
Stravovací kapacita
Počet
Typ
jídel
stravování
415695167
415695183
415676225
724220380
Povodňový plán obce s rozšířenou působností Louny
Obec
Vršovice
Hřivice
Chlumčany
Lenešice
Panenský
Týnec
Název zařízení, adresa
Obecní úřad Vršovice
440 01 Vršovice 74
Ubytovací kapacita
Počet
Typ
lůžek
ubytování
prostory pro
100
nouzové
ubytování
Stravovací kapacita
Počet
Typ
jídel
stravování
Kontaktní osoba
Spojení
(funkce)
-------
-----------------
Miloslav Růžička
(starosta)
Eva Jarošová
725061109
Josef Hajm
(starosta)
415696182
602979973
415696182
607212679
Obecní úřad Hřivice
439 05 Hřivice 24
------
---------
100
školní
stravování
Mateřská škola
439 03 Chlumčany 81
-------
---------
25
školní
stravování
Stanislava Izerová
(ředitelka)
415691121
230
školní
stravování
Mgr. Pavel Kratochvíl
(ředitel)
415679428
50
školní
stravování
Jana Kolaříková
(ředitelka)
415679422
721852883
130
prostory pro
nouzové
ubytování
200
školní
stravování
Josef Maleček
(ředitel)
415694157
------
---------
60
školní
stravování
Eva Novotná
(ředitelka)
415694139
Základní škola
Knížete Václava 391
439 23 Lenešice
Mateřská škola Lenešice
Knížete Václava 534
439 23 Lenešice
Základní škola
Panenský Týnec 166
439 05 Pan. Týnec
Mateřská škola
Panenský Týnec
439 05 Pan. Týnec 63
133
45
prostory pro
nouzové
ubytování
prostory pro
nouzové
ubytování
- 120 -
Povodňový plán obce s rozšířenou působností Louny
Příloha č.10
10. Ohrožené nemovitosti v ORP Louny při povodni Q100
Hloubka
Počet
záplavy
budov
při Q100
není
1774
<= 0.5 m
143
Louny
0.51 - 1 m
41
1.01-2.5 m
186
> 2.5 m
93
není
1243
<= 0.5 m
169
Postoloprty 0.51 - 1 m
31
1.01-2.5 m
32
> 2.5 m
5
není
401
<= 0.5 m
11
Černčice 0.51 - 1 m
6
1.01-2.5 m
6
> 2.5 m
0
není
490
<= 0.5 m
12
Dobroměřice 0.51 - 1 m
2
1.01-2.5 m
1
> 2.5 m
0
není
360
<= 0.5 m
65
Koštice
0.51 - 1 m
7
1.01-2.5 m
22
> 2.5 m
0
Obec
Byd
1350
63
18
98
32
878
119
17
23
5
355
10
5
4
Obč
Typ budov
Budov
Skl Gar Rekr
Prum Zem
vyb
celkem
Infr Kult
62
140
31 28
6 55 48
54
2237
3
0
9
0
0
1
3
64
2
0
5
0
0
0
0
16
9
0
0
0
0
0
0
79
1
0
1
0
2
0
0
57
7
32
73
8
9 24 15 197
1480
4
0
9
2
1
8
2
24
0
0
0
0
0
3
0
11
0
0
0
0
0
0
0
9
0
0
0
0
0
0
0
0
7
2
21
0
1
5
5
5
424
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
20,7
Počet
zapl.
budov
13,5
463
16,0
15,7
237
5,4
5,1
23
%
zapl.
% zapl.
byd
431
10
2
0
1
1
0
0
1
0
0
0
25
1
0
1
1
0
0
0
1
0
0
0
30
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
505
3,0
2,7
15
309
57
6
18
4
0
0
0
1
1
0
0
4
1
0
3
1
2
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
39
4
1
1
454
20,7
20,8
94
- 121 -
Povodňový plán obce s rozšířenou působností Louny
není
<= 0.5 m
Lenešice 0.51 - 1 m
1.01-2.5 m
> 2.5 m
není
<= 0.5 m
Obora
0.51 - 1 m
1.01-2.5 m
> 2.5 m
není
<= 0.5 m
Peruc
0.51 - 1 m
1.01-2.5 m
> 2.5 m
není
<= 0.5 m
Počedělice 0.51 - 1 m
1.01-2.5 m
> 2.5 m
není
<= 0.5 m
Slavětín
0.51 - 1 m
1.01-2.5 m
> 2.5 m
není
<= 0.5 m
Vršovice 0.51 - 1 m
1.01-2.5 m
> 2.5 m
250
57
108
91
2
138
27
6
7
2
1480
76
5
6
2
123
110
42
58
5
229
12
22
4
1
76
46
8
14
0
208
44
93
87
0
101
21
1
0
1320
64
2
2
1
78
82
38
38
4
215
12
22
4 0
1
71
41
8
8
1
0
5
0
0
1
0
0
5
0
10
0
0
0
0
0
1
0
0
0
2
0
0
0
0
1
0
0
0
8
0
0
1
0
12
0
0
0
0
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20
0
5
3
2
23
6
5
0
0
51
3
0
1
1
8
5
1
1
0
10
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
2
0
8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
- 122 -
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
5
0
0
0
0
1
1
0
0
0
2
0
0
0
0
1
3
0
0
7
2
0
0
0
0
0
0
0
0
9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
11
4
0
0
0
0
0
0
2
70
9
3
3
0
36
21
3
19
1
0
0
0
0
3
2
0
4
508
50,8
51,9
258
180
23,3
21,1
42
1569
5,7
5,0
89
338
63,6
67,5
215
268
14,6
15,4
39
144
47,2
44,5
68
0
Povodňový plán obce s rozšířenou působností Louny
Příloha č. 11
11. Technika vyčleněná k odstranění následků povodní
1. Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje - územní odbor Žatec
Chmelařské nám. č.p. 347, 438 01 Žatec
ÚO HZS Žatec tel. 950 411 011, 950 411 012
požární stanice
Louny
požární stanice
Žatec
Směna v počtu
1+6
Směna v počtu
1+12
Výjezdová skupina
Výjezdová jednotka v počtu
1+5
1+3
1+3
- CAS- 24 LIAZ
- CAS- 24 LIAZ
- 2 x CAS- 32 T-148
- CAS 24 SCANIA
- CAS 32 T 815
- CAS 32 T 815
- AZ-30 IFA-50
- AP 27 T 815
- DA A30 na vodu
- VA Trafic Renault
- VA Suzuki vyšetřovatel
- A 30 nákladní
- A 30 sklápěč
- VA Š Felicia
- PVP-27 II T-85
- vyprošťovací soupravy
NARIMEX
- AZ-30 IFA-50
- plovoucí čerpadlo
- RZA-1 NISSAN PATROL
- vyprošťovací zařízení
- nafukovací člun
LUCAS
- osvětlovací souprava
- odsávač kouře
- plovoucí čerpadlo
- 2 x nafukovací člun
- odsávač kouře
- osvětlovací souprava
- A 30 protiplyn
- přívěs na ropné havárie
požární stanice
Podbořany
Směna v počtu
1+4
Výjezdová jednotka v počtu
1+3
- CAS- 15 MANN
- CAS- 32 T-815
- AZ 30 IFA
- VA Š Felicia
- vyprošťovací zařízení
- plovoucí čerpadlo
2. Nemocnice s poliklinikou Louny
Rybalkova č.p. 1400, 440 01 Louny
tel. 415 242 400
Kapacita lůžek pro krizovou situaci: 300
3. KHS Ústeckého kraje územní pracoviště Louny
Poděbradova č.p. 749, 440 01 Louny
tel. 477 755 610, spojovatelka : 950 411 011, 950 411 012
Zabezpečí:
chemické a mikrobiologické vyšetření potravin, vody apod.
4. PČR Krajské ředitelství Policie Ústeckého kraje, územní odbor vnější služby Louny
Cukrovarská zahrada č.p. 1124, 440 01 Louny
tel. 974 437 101, 974 437 111
OO PČR Louny, Mánesova č.p. 2367, 440 01 Louny
tel.: 974 437 651, 415 652 946
- 123 -
Povodňový plán obce s rozšířenou působností Louny
5. České rybářství Mariánské Lázně
U mlékárny č.p. 717, Mariánské Lázně
tel. 374 792 565 – 6
Zabezpečí:
- odstranění naplavenin
- práce ve vodě pomocné i odborné
- do 8 hodin zřídí operativní skupinu 10 zaměstnanců pro uvedené práce.
Vybavení:
osobní ochranné prostředky pro práce ve vodě
čluny s přívěsným motorem
traktory, nákladní auta.
6. Severočeské vodovody a kanalizace Teplice, a. s.
Přítkovská č.p. 1689, 415 50 Teplice (zásobování vodou a odkanalizování)
tel. 417 562 585
závod Most
Dělnická 14, 434 72 Most
tel.: 476 703 664
havarijní linka: 840 111 111
tel.: 476 703 735 (vodohospodářský dispečink)
Zabezpečí:
- nouzové zásobování vodou
- odvoz odpadních vod v rozsahu jejich technického vybavení
- dezinfekci zdrojů vody v jejich správě, cizí zdroje omezeně v rámci možnosti
- nouzové opravy vodovodní sítě
- čištění kanalizací.
U jednotlivých závodů je zřízena trvalá pohotovostní skupina zaměstnanců pro odborné
opravy řadů a přípojek.
Vybavení závodů:
- autocisterny LIAZ S8A (ne vlastní-státní rezerva)
- přívěsy
- LIAZ
- TATRA na pitnou vodu a na vodu odpadní
- TATRA sklopná
- dieselagregáty různých výkonů od 30 kW do 140 kW (ne vlastní-státní rezerva)
- ponorná čerpadla kalová
Se všemi obcemi v ORP Louny jsou se SčVK, a.s., Teplice uzavřeny dohody o nouzovém
zásobování pitnou vodou (uložené na OÚ a SčVK).
7. Zdravotnická záchranná služby Louny
Rybalkova č.p. 2748, 440 01 Louny
tel. 415 652 460
Vybavení:
3 úplně vybavené vozy rychlé pomoci
(2 RZP + 1 pohotovostní + 1 sanitka)
5 dalších vozů dispečinku Louny
8. Povodí Ohře, s.p., Chomutov - vodohospodářské laboratoře Teplice
Novosedlická č.p. 758 , 415 00 Teplice
tel.: 474 636 111
dispečink POh Chomutov tel. 474 624 264, 474 624 200, ústředna tel. 474 636 111
- 124 -
Povodňový plán obce s rozšířenou působností Louny
9. Dekonta Kladno
tel. 312 283 801
Zabezpečí:
větší rozsah prací a složitější případy, mají 24 hod. službu
10. PATOK, s.r.o. Louny
Josef Paclt, U Porcelánky č.p. 2903, 440 01 Louny
tel. 415 696 143
Zabezpečí:
odčerpání a převoz ropných látek, mají službu 24 hod.
11. 152. ženijní prapor Rakovník
Vybavení pro povodňové jevy:
PTS - 10 pásový plovoucí člun
MO - 111 člun motorový
CAS - 25 požární vozidlo
CAS - 32 požární vozidlo
PPS - 12 požární pojízdná stříkačka
A - 31 DV 12 požární vozidlo Avia
Humanitární základna zabezpečí ubytování, stravování pro 450 osob
tel. 973 284 371, 973 284 316
Jednotky jsou stále připraveny k nasazení, v tomto složení a s těmito časovými normami:
VÝJEZDOVÁ ZÁCHRANNÁ JEDNOTKA
Vyjíždí do 60 minut po vyžádání, ve složení 8 lidí a 4 ks techniky (velitel, chemik, ženista,
hasič, 4 řidiči, k dispozici mají dva automobilové vyprošťovací jeřáby, 2 nákladní automobily
Tatra T 815 vybavenými zásahovými prostředky s vlekem vybaveným ekologickými
prostředky).
ZÁCHRANNÝ ODŘAD
Vyjíždí do 240 minut po vyžádání, skládá se ze dvou čet – záchranná a vyprošťovací četa a
záchranný odřad dekontaminace v počtu 43 osob a 23 kusů techniky.
LOGISTICKÁ PODPORA
Vyjíždí do 360 minut po vyžádání, k podpoře záchranného odřadu, který by prováděl
dlouhotrvající práce. Skládá se z osmi příslušníků roty logistiky a pěti kusů techniky - pojízdné
kuchyně, zásobovacího vozidla na pohonné hmoty, zásobovacího vozidla na pitnou vodu s
přívěsem a nákladní T815 s vlekem.
MATERIÁLNÍ ZÁKLADNA HUMANITÁRNÍ POMOCI
Doba pohotovosti k nakládání materiálu je 360 minut po vyžádání a 24 hodin do jejího plného
rozvinutí na určeném místě. Je schopna zabezpečit ubytování a životní potřeby pro 3x 150
osob.(v případě nutnosti po vyčerpání všech předcházejících možností může starosta
(předseda PK ORP Louny) žádat nasazení 152. ženijní prapor Rakovník cestou KOPIS HZS
Ústeckého kraje.
- 125 -
Povodňový plán obce s rozšířenou působností Louny
Jednotky požární ochrany SDH ustanovené v územním obvodu ORP Louny
JPO
Počet
Technika
evid.č. JPO
členů JPO
Brodec
17
PS 8
424106
T 815, DA 8 A 30, PS 12, člun Ultimate Dhingy 400,
plovoucí čerpadlo FROGY, motor. pila Jonsered, přetlakový
Cítoliby
21
ventilátor PAPIN 350, elektrocentrála 2,2 kVA, záchranná
424112
lana 30 a 60m, sorbet ABSODAN 200 kg, sorbent SORBIN
50 kg
Černčice
DA 8 A 31, CAS 32 T 138, plovoucí čerpadlo ZAHAS PPCA
11
424114
800, motor. pila OLEO MAC 947
Dobroměřice
7
DA 8 A 30, PS 8 X-flame, elektrocentrála 4 kVA, PPS 12
424120
Domoušice
20
CAS 32 T 148, Lada NIVA, PPS 12
424123
Hřivice
15
CAS 25 Š 706, PPS 12, PPS 8, motor. pila Husqvarna 357
424132
Chraberce
8
DA 8 A 30, PPS 12, PS 12
424181
Jimlín
6
PS 12
424139
CAS 25 Š 706, DA 8 A 31, PPS 12, hadicový přívěs,
Koštice
25
přívěsný žebřík 12 m, motor. pila OLEO MAG, žebřík
424158
hliníkový, plovoucí vesty
Lenešice
DA 8 A 30, PPS 12, motor. pila MC A 30, PPS 12, motor.
7
424156
pila Culoch
CAS 25 Š 706, CAS 32 T 815, DA , motor. pila STIll 039,
plovoucí čerpadlo PPCA 800, elektrocentrála SUBARU 2,2
Libčeves
12
kVA, kalové čerpadlo DAE S1-01 P 330, VAP myčka TKR
424142
Z 110, vyprošťovací zařízení NARIMEX NHK 1-360, VRVN
1, IDP S7, S5
CAS 32 T 815, VW transporter, přívěs za osobní automobil
do 750 kg, PS 12, plovočer Maxi 1200l/min., elektrocentrála
Líšťany
18
2,2 kVA, motor. pila Jonsered 75 T, přetlakový ventilátor
424173
PAPIN, osvětlovací rampa přenosná 6x500W, VRVN 1, S 7
a S 200, opasek Alpin Bupex
CAS 24 Š 706, plovoucí čerpadlo Honda GCV 160,
elektrocentrála ECP 2500 Primex, osvětlovací rampa 4 x
500W, rozbrušovací pila motorová Partner K 650, motor.
pila Husqvarna 137 E- Series, VRVN 1-220, vyprošťovací
Panenský Týnec
zařízení NARINEX, rdst. Motorola GP 300 a 360, CAS 24,
19
424187
svolávací zařízení systém PELING 1,5H, mobil Nokia 5110,
Saturn S7 a S5, sorbent Spilken SK 2 Plus 30kg, vapex III
30kg, opasek SJ II, lezecká výstroj komplety Singingrock,
lano 40 a 60m, zásahový oblek.
Pátek
5
DA 8 A 30, PS 12
424190
Peruc
9
CAS 25 Š 706, PPS 12
424193
Pnětluky
5
DA 8 A 31, PS 12
424197
- 126 -
Povodňový plán obce s rozšířenou působností Louny
JPO
evid.č. JPO
Počedělice
424199
Postoloprty
424206
Radonice
424191
Raná
424212
Ročov
424213
Slavětín
424223
Smolnice
424225
Solopysky
424227
Stradonice
424192
Telce
424235
Touchovice
424236
Třtěno
424240
Úherce
424188
Veltěže
424248
Počet
členů JPO
7
Technika
PS 12
63
CAS 24 Liaz, CAS 32 Tatra T815, DVS 12 Avia 30, TA-1
VW transportér, AZ-30 IFA, Praga V3S (skříňová), PPS 12
(motorová stříkačka-čerpadlo), PPS 8, plovoucí čerpadlo
1x600 l, 1x800 l, raftový člun pro 8 lidí, 2 rozbrusové
agregáty, 3 motorové řetězové pily, 2 norné stěny,
elektrocentrála
12
PPS 12
15
DA 8 A 30, PPS 12, PS 12, Opasek
14
CAS 25 Š 706, DA 8 A 30, PS 12 v DA 8, PPS 12, motor.
pila STILL S-036 v CAS
21
CAS LIAZ kropící (8m3), DA 8 A 30, PPS 12, PPS 8
16
CAS 25 Š 706, PS 12, PS 16, motor. pila JONSERED 50,
plovoucí čerpadlo Brigs Straton, plovoucí čerpadlo HONDA,
elektrocentrála Honda 220/380, 200 m kabel 220 V +
osvětlovací lampy, 100 m kabel 380 V, dýchací přístroj
SATURN OXY, záchranné lano 2x100m, rdst vozidlová, rdst
kapesní, zásahový kabát, zásahové kalhoty, přilby Gelet
10
Š 1203, PS 12
10
DA 8, PS 12, PS 8
22
CAS 16 Š 706, DA 8 A 30, Tatra 805, PP0S 12, PS 12
9
DA 8 A 30, PPS 12, PPS 8
5
DA 8 A 30, PPS 12
15
PPS 12
14
CAS 24 Š 706, DA 8 A 31, PS 12, PS 8, Hadicový vůz HV
DDR, dvoukolový výsuvný žebřík DZ 12, motor. pila Stihl
300
Vinařice
11
DA 8 A 31, PPS 12
424251
Vršovice
11
PPS 12
424255
Zbrašín
11
PPS 12
424260
Vysvětlivky : VRVN – variabilní ruční vyprošťovací přístroj
rdst – radiostanice
- 127 -
Povodňový plán obce s rozšířenou působností Louny
Pomocná technika
Organizace/OÚ, MÚ
OÚ Černčice
AGROSPOL s.r.o
Černčice
OÚ Černčice
Rolnické družstvo
Dobroměřice
OÚ Dobroměřice
OÚ
OÚ Koštice
Stavebniny s.r.o.
HAKL
Koštice
OÚ Koštice
Karfíkův dvůr Koštice
OÚ Koštice
Soukromý zemědělec
Karel Dittrich Lenešice
OÚ Lenešice
Zemědělská spol.
LOUŽEK s.r.o Obora
OÚ Obora
EKOSTAVBY s.r.o.
Louny
ZD Orasice
OÚ Počedělice
OÚ
OÚ Počedělice
Městys Peruc
Městys Peruc
ZD Peruc
Městys Peruc
celkem
ks
Technika
Spojení na kontaktní osobu
V PD
V MPD
415 676 331
724 179 640
415 676 126
prostřednictvím
starosty OÚ
7
415 679 132
415 679 181
p. Vlad. Raim
603 112 947
p. Vlad. Raim
Avie valník
1
602 680 130
602 680 130
LIAZ-návěs
1
602 450 449
602 450 449
traktor kolový
valník za traktor
2
415 693 189
prostřednictvím
starosty OÚ
traktor kolový
valník za traktor
nakladač universální
kolový
traktor kolový
valník za traktor
universální nakladač
kolový
technika dle potřeby
uzavřená smlouva
s OÚ
krumpáč
lopata
pytle
traktor kolový
valník za traktor 9t
nakladač universální
kolový
Avie 15 sklápěč
traktor kolový
valník za traktor 7,5t
7
415 679 404
604 418 278
415 676 103
603 505 891
415 654 094
603 196 171
8
415 693110
732 277 852
2
415 676 115
415 676 172
724 181 158
1
415 679 175
607 982 661
774 286 077
774 286 077
traktor kolový
valník za traktor 7,5t
Tatra T-1485
cisterna 8 m3
motorová pila
traktor kolový
vlek za traktor 9t
vlek za traktor 7,5t
vlek za traktor 6t
universální nakladač
kolový UNK 500
nakladač ŠT-180
traktor kolový
vlek za traktor 9t
nakladač universální
traktor kolový
dle požadavku
starosty městyse
- 128 -
5
146
5
10
10
200
Povodňový plán obce s rozšířenou působností Louny
Organizace/OÚ, MÚ
celkem
ks
Technika
Rodinná farma Leo
Suchý Slavětín
Městys Slavětín
traktor kolový
valník za traktor 9t
universální
nakladač kolový
krumpáč
lopata, pytle
Václav Dittrich
Městys Slavětín
traktor kolový
Městys Slavětín
V PD
V MPD
415 677 224
415 677 118
606 308 043
723 246 544
prostřednictvím
starosty OÚ
prostřednictvím
starosty OÚ
415 677 114
724 211 547
7
20
20
250
2
multikára
lopata
krumpáč
pytle
Spojení na kontaktní osobu
1
10
5
100
Ivana Brožová
soukromě hospodařící
rolník Vršovice
traktor kolový
valník za traktor
6
415 676 124
Ivana Brožová
415 676 124
Ivana Brožová
Antonín Jandera
Vršovice
universální
nakladač kolový
1
721 604 236
A. Jandera
721 604 236
A. Jandera
Josef Bláha
Vršovice
OÚ Vršovice
krumpáč
lopata
Písky - J. Elsnic spol.
s r.o.
dozer CAT D9L
dozer CAT D6+R
rypadlo CAT 325
čelní nakladač
Liebher L850
čelní nakladač
Liebher L564
dempr CAT 730
10 prostřednictvím
10
starosty OÚ
prostřednictvím
starosty OÚ
1
1
1
1
1
1
- 129 -
603 164 652
603 164 652
Povodňový plán obce s rozšířenou působností Louny
Příloha č.12
12. Mapy evakuačních míst a tras
Postoloprty (kú Mradice, Strkovice)
Evakuační místo - ubytovna Meta v Postoloprtech
- Základní škola v Postoloprtech na Draguši
Objízdná trasa
- kú Mradice – místní komunikace, komunikace III. třídy 22538, 22539, I. třídy 7, III. třídy 2501
- kú Strkovice – místní komunikace, komunikace III. třídy 22538, 22539, I. třídy 7, III. třídy 2501
Postoloprty (kú Březno, Postoloprty)
Evakuační místo - ubytovna Meta v Postoloprtech
- Základní škola v Postoloprtech na Draguši
Objízdná trasa
- kú Březno - místní komunikace, komunikace III. třídy 22545, I. třídy 7, III. třídy 2501
- kú Postoloprty - místní komunikace
- 130 -
Povodňový plán obce s rozšířenou působností Louny
Lenešice (kú Lenešice)
Evakuační místo – sokolovna Lenešice
Objízdná trasa – místní komunikace, komunikace III. třídy 25013
Černčice (kú Černčice)
Evakuační místo – hotel Graf Louny
Objízdná trasa – místní komunikace, komunikace II. třídy 246
Dobroměřice (kú Dobroměřice)
Evakuační místo – mateřská škola
Objízdná trasa – místní komunikace, komunikace III. třídy 25013
Louny (kú Louny, Brloh)
Evakuační místo – ZŠ 28. října Louny
Objízdná trasa
- kú Louny – místní komunikace , komunikace II. třídy 246
- kú Brloh – místní komunikace, komunikace III. třídy 22940, II. třídy 229,246
- 131 -
Povodňový plán obce s rozšířenou působností Louny
Vršovice (kú Vršovice)
Evakuační místo – Obecní úřad Vršovice
Objízdná trasa – místní komunikace
Obora (kú Obora)
Evakuační místo - hasičská zbrojnice, ubytovna Loužek s. r. o. Obora
Objízdná trasa - místní komunikace, komunikace II. třídy 246
Slavětín (kú Kystra)
Evakuační místo – Agropenzion, sokolovna, hostinec, mateřská škola
Objízdná trasa – místní komunikace, komunikace III. třídy 2393,2391
Počedělice (kú Počedělice, Orasice, Volenice)
Evakuační místo - sportovní hala Louny
Objízdná trasa
- kú Počedělice - místní komunikace, komunikace II. třídy 246,249, I. třídy 28, III. třídy 25013,
II. třídy 246
- kú Orasice - místní komunikace, komunikace II. třídy 246,249, I. třídy 28, III. třídy 25013, II.
třídy 246
- kú Volenice - - místní komunikace, komunikace III. třídy 2464, II. třídy 246,249, I. třídy 28, III.
třídy 25013, II. třídy 246
- 132 -
Povodňový plán obce s rozšířenou působností Louny
Peruc (kú Pátek, Radonice n/Ohří)
Evakuační místo – sokolovna Radonice n/Ohří
Objízdná trasa
- kú Pátek – místní komunikace, komunikace III. třídy 2395,2394
- kú Radonice n/Ohří – místní komunikace, komunikace III. třídy 2394
Koštice (kú Koštice, Želevice)
Evakuační místo – kulturní dům Koštice
Objízdná trasa
- kú Koštice – místní komunikace
- kú Želevice – místní komunikace, komunikace III. třídy 2466, II.třídy 246
Postoloprty (kú Postoloprty, Rvenice, Seménkovice, Seletice)
Evakuační místo - ubytovna Meta v Postoloprtech
- Základní škola v Postoloprtech na Draguši
Objízdná trasa
- kú Postoloprty - místní komunikace, komunikace III. třídy 2501
- kú Rvenice - místní komunikace, komunikace III. třídy 2508
- kú Seletice - místní komunikace, komunikace III. třídy 2513, I. třídy 7, III. třídy 2508
- kú Seménkovice - místní komunikace, komunikace III. tř.2513, II. tř.255, I. tř. 7, III. tř. 2501
- 133 -
Povodňový plán obce s rozšířenou působností Louny
Příloha č.13
13. Spojení na příjemce hlášení
I.
název úřadu
MÚ Louny
MÚ Postoloprty
OÚ Dobroměřice
OÚ Koštice
OÚ Lenešice
OÚ Obora
Městys Peruc
Městys Slavětín
OÚ Počedělice
OÚ Vršovice
OÚ Černčice
fce
S
M
S
M
S
M
S
M
S
M
S
M
S
M
S
M
S
M
S
S
M
Spojení na obce a jejich PK ve správní obvodu ORP Louny, které jsou ohrožené povodní
jméno a příjmení
Šabata Radovan
Ing. Hořejší Edita
Ibl Václav
Solar Miroslav
Mazánková Iva
Fořt Jaroslav
Jaroslav Vlasák
Vladimír Jaroš
Ing. Karel Nováček
Zdeněk Beitl
Markup Jiří
Miloslav Kettner
Brabec Zd. Ing.
Jaroslav Jandl
Václav Roháč
Eva Smetanová
Mašanský Jiří
Miloslav Růžička
Pavlína Adamová
Šus Jindřich Ing.
Petr Ondráček
pevná linka
415 621 142
415 621 167
415 778 413
415 778 414
415 679 326
415 679 289
415 693 540
974 437 111
415 679 411
415 676 104
415 697 175
415 677 114
415 677 114
415 676 115
415 676 523
415 676 120
415 676 694
415 676 331
-
mobil
606 622 085
736 500 975
734 575 445
734 575 446
724 148 313
602 489 800
602 680 130
723 477 934
602 628 689
607 935 149
605 205 190
732 145 226
602 427 628
724 211 547
607 633 081
724 181 158
728 960 812
725 061 109
739 475 633
724 179 640
602 117 456
Poznámky :
S starosta
M místostarosta
- 134 -
fax
415 621 100
415 783 038
415 679 086
415 693 020
415 679 435
415 697 290
415 677 114
415 676 115
415 676 007
adresa úřadu
Mírové nám. 35
440 23 Louny
Mírové nám. 318
439 42 Postoloprty
Dobroměřice čp. 53
440 01 Dobroměřice
Libochovická čp. 26
439 21 Koštice
Knížete Václava 521
439 23 Lenešice
Obora čp. 117
440 01 Louny
Oldřichova čp. 49
439 07 Peruc
Na Městečku čp.50
439 09 Slavětín
Počedělice čp. 11
440 01 Louny
Vršovice čp. 74
440 01 Vršovice
Jiráskova 223
439 01 Černčice
e-mail
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Povodňový plán obce s rozšířenou působností Louny
II. Spojení na příjemce hlášení
Název organizace
telefon
950 411 011
ÚO HZS
950 411 012
Žatec
415 621 142
PK ORP Louny
415 621 118
244 032 315
ČHMÚ centrální
244 032 316
pracoviště
244 025 507
472 706 011
ČHMÚ Ústí nad
472 706 046
Labem
472 706 051
VDH Povodí Ohře 474 624 264
474 636 306
s.p. Chomutov
OÚ v ORP Louny
mobil
603 876 410
GSM brána
606 622 085
737 214 180
605 227 169
fax
e-mail
www. stránky
950 411 102
[email protected]
www.hzszatec.cz
415 621 100
[email protected]
www.mulouny.cz
[email protected]
241 773 084
[email protected]
472 706 011
472 706 046
472 706 051
606 757 453
www.chmi.cz
www.chmi.cz/ul
474 624 200
viz příloha č. 3
- 135 -
[email protected]
www.poh.cz
Povodňový plán obce s rozšířenou působností Louny
III. Spojení na důležité organizace
instituce
tel. v PD
tel. v MPD
mobil
ÚO HZS Žatec
950 411 011
950 411 012
950 411 011
950 411 012
603 876 410
GSM brána
KOPIS HZS Ústeckého kraje
112
150
950 431 013
112
150
950 431 013
ZZS Louny
415 652 460
415 653 166
155
415 652 460
415 653 166
155
PČR KŘ Ústeckého kraje ÚO Louny
974 437 111
974 437 111
OO PČR Louny
974 437 651
974 437 651
152. žpr. Rakovník - dozorčí
973 284 160
973 284 160
Povodňové komise sousedních ORP
viz příloha č. 3
Bezpečnostní rada ORP Louny
415 621 142
604 226 316
ČČK OS Louny
415 712 125
724 150 195
724 150 195
Povodí Ohře s.p. Chomutov, dispečink
474 624 264
474 636 306
474 624 264
474 636 306
606 757 472
729 799 366
Povodí Ohře s.p. Chomutov
474 636 111
474 631 111
ČHMÚ Praha, pobočka Ústí nad Labem
prognóza
472 706 011
472 706 046
472 706 011
472 706 046
OO PČR Postoloprty
415 783 368
415 783 368
Nemocnice Louny spojovatelka
415 242 400
415 242 421
KHS Ústeckého kraje pracoviště Louny
477 755 610
724 143 840
724 143 840
SČVK Most
476 703 735
Dekonta Kladno
312 283 801
602 413 225
602 413 225
Patok s.r.o., Louny
415 696 143
415 679 762
KVS inspektorát Louny
415 652 361
606 819 480
606 819 480
SČE Děčín dispečink
800 900 666
800 900 666
Česká inspekce ŽP Ústí nad Labem
475 246 041
602 442 279
731 405 388
MÚ Louny - vodoprávní úřad
415 621 118
737 214 180
737 214 180
Povodí Ohře s.p. Chomutov
závod Terezín
416 707 811
416 782 591
416 707 811
416 782 591
416 707 811
416 782 591
608 220 922
608 220 922
608 220 922
Reno Energie a.s. Praha
Povodí Ohře s.p. provoz Žatec
415 726 162
- 136 -
Povodňový plán obce s rozšířenou působností Louny
Příloha č. 14
14. Ohrožené komunikace a železnice
Louny
silnice III/25013 Louny-Dobroměřice-Lenešice
silnice I/28 Louny-Dobroměřice (obchvat)
silniční most na silnici I /28 Louny-Most (na obchvatu) v ř.km Ohře 56,6
silniční most na silnici III/25013 Louny–Dobroměřice (u Jiráskova mlýna) v ř. km Ohře 54,8
železniční trať Louny-Most (č. 126) a železniční most v ř.km Ohře 53,4
Postoloprty
silnice I/7 Postoloprty-Louny
silnice III/25011 Postoloprty-Lenešice
silnice III/22545 Postoloprty-Březno
silnice III/22538 Strkovice-Hradiště
silnice Mradice místní komunikace-křižovatka se silnicí III/22539 Březno-Skupice
silnice III/2501 Postoloprty-Lišany
silnice III/2504 Postoloprty-Levonice
silnice III/22538 Mradice-Strkovice
silnice III/22539 Březno-Skupice
silnice III/22533 Hradiště-Stekník
silnice III/22540 Skupice-Malnice
silniční most na silnici I/7 Postoloprty-Louny v ř.km Ohře 66,683 (nový)
silniční most na silnici Postoloprty-Březno (k bývalému cukrovaru) v ř.km Ohře 68,688 (starý)
silniční most na silnici III/22538 Hradiště-Lišany v ř.km Ohře 79,024
železniční trať Postoloprty-Louny (č. 127) a železniční most v ř.km Ohře 66,749
Černčice
silnice III/2462 Černčice-Vršovice
silnice II/246 Černčice-Obora (západní část obce)
Dobroměřice
silnice I/28 Dobroměřice-Most (obchvat)
silnice III/25013 Louny-Dobroměřice-Lenešice
silnice III/2461 Dobroměřice-Nečichy
Koštice
silnice II/246 Koštice-Křesín a silniční most přes potok Žejdlík
silnice III/2466 Koštice-Želevice
železniční trať Louny-Lovosice (č. 114) včetně žst. Koštice a železniční most v ř.km Ohře
31,9416
Lenešice
silnice III/25013 Lenešice-Louny
silnice III/25014 Lenešice-křižovatka se silnicí I/28 Louny-Most
silnice III/25013 Lenešice-Břvany
silnice III./25011 Lenešice-Postoloprty a silniční most přes Hrádecký potok
železniční trať Louny-Most (č. 126) včetně žst. Lenešice
- 137 -
Povodňový plán obce s rozšířenou působností Louny
Obora
silnice II/246 Obora-Černčice-Počedělice a silniční most přes Smolnický potok
Peruc
Pátek
silnice III/2395 Pátek-Peruc
železniční trať Louny-Lovosice (č. 114) včetně žst. Pátek
Radonice nad Ohří
silnice III/2394 místní komunikace
silnice III/2393 Kystra-Radonice nad Ohří-Pátek
silnice III/2391 Radonice nad Ohří-Slavětín nad Ohří a silniční most v ř.km Ohře 38,1
Počedělice
Orasice silnice II/246 Počedělice-Orasice-Koštice
Počedělice silnice II/246 Obora-Počedělice-Orasice a silniční most v ř.km Ohře 44,1750
Volenice silnice III/2464 Volenice-křižovatka se silnicí II/246 Orasice-Koštice
silnice II/246 Obora-Počedělice-Orasice
Slavětín nad Ohří
Kystra silnice III/2393 křižovatka se silnicí III/2391 Slavětín n.O.-Radonice n.O.
Vršovice
silnice III/2462 Černčice-Vršovice-Chožov a silniční most v ř.km Ohře 50,6850.
- 138 -
Povodňový plán obce s rozšířenou působností Louny
Příloha č.15
15. Poznámky
- 139 -
Download

PP ORP Louny - Městský úřad Louny