©Lenovo China 2013
Lenovo
G400/G500
G405/G505
G410/G510
Korisničko uputstvo
sr-CS
Rev. CT01
Pre korišćenja računara pročitajte bezbednosne napomene
i važne savete koji se nalaze u isporučenim uputstvima.
Beleške
• Pre upotrebe proizvoda, obavezno pročitajte Lenovo Vodič za bezbednost i
opšte informacije.
• Neke instrukcije u ovom uputstvu mogu se zasnivati na pretpostavci da
koristite Windows® 8.1. Ukoliko koristite neki drugi Windows operativni
sistem, pojedine radnje se mogu razlikovati. Ukoliko koristite neki drugi
operativni sistem, pojedine radnje možda neće biti primenjive na vaš računar.
• Funkcije opisane u ovom uputstvu zajedničke su za većinu modela. Neke
funkcije možda neće biti dostupne na vašem računaru i/ili vaš računar može
da sadrži funkcije koje nisu opisane u ovom korisničkom uputstvu.
• Ilustracije korišćene u ovom uputstvu odnose se na Lenovo G400, osim ako je
drugačije navedeno.
• Ilustracije u ovom uputstvu mogu da se razlikuju od stvarnog proizvoda.
Molimo pogledajte stvarni proizvod.
Regulatorno obaveštenje
• Više detalja potražite u Guides & Manuals na http://support.lenovo.com.
Drugo izdanje (avgust 2013.)
© Autorsko pravo Lenovo 2013.
Sadržaj
Poglavlje 1. Upoznajte svoj računar...................................................... 1
Pogled odozgo................................................................................................................1
Pogled s leve strane........................................................................................................7
Pogled s desne strane ...................................................................................................10
Pogled spreda ...............................................................................................................11
Pogled odozdo..............................................................................................................13
Poglavlje 2. Početak korišćenja Windows 8.1.................................... 14
Konfigurisanje operativnog sistema po prvi put ..........................................................14
Interfejsi operativnog sistema ......................................................................................14
Dugmad........................................................................................................................15
Prebacivanje računara u stanje spavanja ili njegovo isključivanje ..............................17
Povezivanje sa bežičnom mrežom ...............................................................................19
Pomoć i podrška...........................................................................................................20
Poglavlje 3. Lenovo OneKey Recovery sistem .................................. 21
Poglavlje 4. Rešavanje problema ........................................................ 23
Često postavljana pitanja .............................................................................................23
Rešavanje problema .....................................................................................................26
Dodatak. Uputstvo za KZJ (korisnički zamenljive jedinice).............. 31
Zamena baterije............................................................................................................31
Zamena čvrstog diska...................................................................................................32
Zamena memorije ........................................................................................................36
Skidanje optičke disk jedinice......................................................................................39
Zaštitni znakovi ..................................................................................... 41
i
Poglavlje 1. Upoznajte svoj računar
Pogled odozgo -----------------------------------------------------------------------------------„ G400/G405/G410
a
b
c
d
e
f
g
h
1
Poglavlje 1. Upoznajte svoj računar
„ G500/G505/G510
a
b
c
d
e
f
i
g
h
Napomena: Isprekidane linije označavaju delove koji nisu vidljivi spolja.
Pažnja:
•
2
Nemojte otvarati ploču monitora pod uglom većim od 130 stepeni. Kada zatvarate ploču monitora,
pazite da ne ostavite olovke ili neke druge predmete između monitora i tastature. Inače, monitor se
može oštetiti.
Poglavlje 1. Upoznajte svoj računar
a Integrisana
kamera
Koristite kameru za video komunikaciju.
b Bežične antene
Za povezivanje sa bežičnim adapterom radi prijema i slanja
radio signala.
c Ekran računara
Pruža sjajan vizuelni rezultat.
d Zvučnici
Obezbedite audio izlaz.
e Dugme za
napajanje
Pritisnite ovo dugme kako biste upalili računar.
f Dugme Novo
Kada je računar isključen ili je u režimu hibernacije, pritisnite
ovo dugme da biste pokrenuli Lenovo OneKey Recovery sistem
ili uslužni program za instaliranje sistema BIOS, ili da biste ušli
u meni za pokretanje sistema.
Beleške:
• Više informacija potražite u odeljku „Poglavlje 3. Lenovo OneKey Recovery sistem“ na
strani 21.
• Ukoliko je na vašem računaru prethodno instaliran Linpus operativni sistem, OneKey Recovery
sistem nije dostupan.
g Ugrađen
mikrofon
Snima zvuk koji se može koristiti za video konferencije,
glasovne naracije iliaudio snimke.
h Dodirna tabla
Dodirna tabla funkcioniše poput klasičnog miša.
Dodirna tabla Da biste pomerili kursor na ekranu, prevucite
prstom preko table u smeru u kome želite da se kursor pomeri.
Dugmad dodirne table Funkcije levog/desnog dugmeta
odgovaraju funkcijama levog/desnog dugmeta na klasičnom
mišu.
Napomena: Dodirnu tablu možete uključiti/isključiti pritiskom na
i Numerička
tastatura
(G500/G505/
G510)
.
Više informacija potražite u odeljku „Korišćenje tastature“ na
strani 4.
3
Poglavlje 1. Upoznajte svoj računar
„ Korišćenje tastature
Vaš računar ima tastere sa brojevima i funkcijske tastere, a može imati i numeričku
tastaturu (samo modeli G500/G505/G510) koja je objedinjena sa standardnom
tastaturom.
Numerička tastatura
G500/G505/G510
Ova tastatura ima zasebnu numeričku tastaturu. Radi uključenja ili isključenja
numeričke tastature, pritisnite taster Num Lock.
4
Poglavlje 1. Upoznajte svoj računar
„ Funkcijski tasteri na tastaturi
Određenim postavkama sistema možete brzo pristupati pritiskanjem odgovarajućih
funkcijskih tastera.
: Isključuje/uključuje zvuk.
Uključuje/isključuje režim rada
: u avionu.
: Smanjuje jačinu zvuka.
: Prikazuje sve aktivne aplikacije.
: Povećava jačinu zvka.
Uključuje/isključuje pozadinsko
: osvetljenje na LCD ekranu.
: Zatvara trenutno aktivan prozor.
Otvara interfejs za izbor između
: monitora na notebook računaru
ili eksternog monitora.
Osvežava radnu površinu
: ilitrenutno aktivni prozor.
: Smanjuje osvetljenost monitora.
Uključuje/isključuje dodirnu
: tablu.
: Povećava osvetljenost monitora.
5
Poglavlje 1. Upoznajte svoj računar
Kombinacije funkcijskih tastera
Kroz korišćenje funkcijskih tastera, možete odmah promeniti operativne funkcije.
Da biste koristili ovu funkciju, pritisnite i držite Fn a ; zatim pritisnite neki od
funkcijskih tastera b .
G400/G405/G410
b
a
G500/G505/G510
b
a
Sledi opis funkcije svakog funkcijskog tatstera.
6
Fn + Home:
Aktivira funkciju pauze.
Fn + End:
Aktivira funkciju prekida.
Fn + PgUp:
Uključuje/isključuje listanje.
Fn + PgDn (G400/
G405/G410):
Aktivira funkciju umetanja.
Fn + PgDn (G500/
G505/G510):
Aktivira sistemski zahtev.
Poglavlje 1. Upoznajte svoj računar
Pogled s leve strane ----------------------------------------------------------------------
a
b
c
d
e
f
g
Bezbednosnu bravu (nije isporučena) pričvrstite ovde kako
a Slot za
biste
zaštitili vaš računar od krađe i neovlašćenog korišćenja.
Kensington bravu
Možete da pričvrstite bezbednosnu bravu na vaš računar kako
biste sprečili da ga neko ukloni bez dozvole. Za detalje o
instaliranju bezbednosne brave, molimo pogledajte uputstva
isporučena sa bezbednosnombravom koju ste kupili.
b Ventilacioni
otvori
Smanjuju unutrašnju toplotu.
Napomena: Uverite se da nijedan od ventilacionih otvora nije blokiran, jer u suprotnom može doći
do pregrevanja računara.
c VGA port
Za povezivanje na spoljne uređaje računara.
d RJ-45 port
Za povezivanje računara sa Ethernet mrežom.
e HDMI port
Za povezivanje sa uređajima sa HDMI ulazom, kao što su TV
ili monitor.
f USB portovi
Za povezivanje sa USB uređajima.
Beleške:
• Port plave boje podržava USB 3.0.
• Više informacija potražite u odeljku „Povezivanje USB uređaja“ na strani 8.
g Kombinovani
audio konektor
Priključci na slušalice sa mikrofonom.
Beleške:
• Podrazumevano, kombinovani audio konektor ne podržava klasične mikrofone.
• Funkcija snimanja možda neće biti podržana ako su prikopčane slušalice ili slušalice sa
mikrofonom neke druge kompanije, zbog različitih industrijskih standarda.
7
Poglavlje 1. Upoznajte svoj računar
„ Povezivanje USB uređaja
USB uređaj možete da povežete s računarom ako ubacite USB priključak uređaja (tip
A) u USB port na vašem računaru.
Prvi put kada priključite USB uređaj u određeni USB port na računaru, Windows
automatski instalira upravljački program za taj uređaj. Nakon što je upravljački
program instaliran, možete da isključite i ponovo priključite uređaj bez obavljanja
dodatnih koraka.
Napomena: Obično, Windows otkrije novi uređaj nakon povezivanja, a zatim automatski instalira
upravljački program. Ipak, za neke uređaje ćete možda morati da instalirate upravljački
program pre priključivanja. Proverite dokumentaciju obezbeđenu od strane proizvođača
uređaja pre priključivanja uređaja.
Pre isključivanja USB uređaja za čuvanje podataka, pobrinite se da je vaš računar
završio sa prenosom podataka preko tog uređaja. Kliknite na ikonu Bezbedno ukloni
hardver i izbaci medijum u traci za obaveštenja na ekranu Windows radne površine
kako biste uklonili uređaj pre isključivanja.
Beleške:
• Ako vaš USB uređaj koristi kabl, prikopčajte uređaj na izvor napajanja pre spajanja. Inače, uređaj
možda neće biti prepoznat.
• Kada je u stanju spavanja, možete da koristite samo tastaturu umesto miša kako biste probudili
računar.
8
Poglavlje 1. Upoznajte svoj računar
„ Povezivanje Bluetooth uređaja
Ukoliko vaš računar ima integrisanu Bluetooth adaptersku karticu, može da se
poveže i da bežično prebacuje podatke na/sa drugih uređaja sa uključenom Bluetooth
funkcijom, kao što su notebook računari, PDA uređaji i mobilni telefoni. Prenos
podataka između ovih uređaja možete obavljati u opsegu do 10 metara na otvorenom
prostoru.
Napomena: Stvarna maksimalna udaljenost može se razlikovati usled interferencije i postojanja
prepreka u prenosu podataka. Da biste ostvarili najbolju brzinu prenosa, postavite uređaj
što je moguće bliže vašem računaru.
Aktiviranje Bluetooth i WLAN komunikacije na vašem računaru
Pritisnite
da biste obavili konfiguraciju.
Beleške:
• Kada vam Bluetooth funkcija nije potrebna, isključite je da ne biste nepotrebno trošili bateriju.
• Uređaj sa uključenom Bluetooth funkcijom treba da uparite s vašim računarom da bi prenos
podataka između njih bio moguć. Dodatne informacije o uparivanju ovakvog uređaja s vašim
računarom potražite u dokumentaciji isporučenoj uz uređaj koji ima Bluetooth funkciju.
9
Poglavlje 1. Upoznajte svoj računar
Pogled s desne strane -----------------------------------------------------------------
a
a Optička disk
jedinica
b
c
Čita/narezuje optičke diskove.
Napomena: Neki modeli imaju lažnu optičku disk jedinicu.
b USB port
Povezuje sa USB uređajem.
Napomena: Više informacija potražite u odeljku „Povezivanje USB uređaja“ na strani 8.
c Kontektor za
napajanje
10
Za priključenje strujnog adaptera.
Poglavlje 1. Upoznajte svoj računar
Pogled spreda -------------------------------------------------------------------------------------
a
a Indikatori statusa
sistema
Simbol
b Slot za
memorijsku
karticu
b
Indikator napajanja
Indikator statusa baterije
Indikator tastera Caps lock
Status indikatora Značenje
Upaljeno (neprekidno
belo)
Računar je uključen.
Trepćuće
Računar je u stanju spavanja.
Isključeno
Računar je isključen.
Upaljeno (neprekidno
belo)
Baterija je napunjena više od 20%.
Postojano žuto
Baterija je napunjena između 5% i 20%.
Brzo trepćuće žuto
Postoji problem s baterijom ili na
priključcima baterije.
Sporo trepćuće žuto
Baterija se puni. Kada se baterija napuni
20%, trepćuća boja će se promeniti u
belu.
Sporo trepćuće belo
Baterija je napunjena između 20% i
80% i puni se i dalje. Kada se baterija
napuni 80%, svetlo će prestati da
treperi, ali punjenje će se nastaviti sve
dok se baterija ne napuni do kraja.
Ovde ubacite memorijske kartice (nije isporučeno).
Napomena: Više informacija potražite u odeljku „Korišćenje memorijskih kartica (nisu isporučene)“
na strani 12.
11
Poglavlje 1. Upoznajte svoj računar
„ Korišćenje memorijskih kartica (nisu isporučene)
Računar podržava sledeće tipove memorijskih kartica:
• Secure Digital (SD) kartica
• MultiMediaCard (MMC)
Beleške:
• Ubacite samo jednu karticu u slot odjednom.
• Ova kartica ne podržava SDIO uređaje (npr. SDIO Bluetooth itd.).
Umetanje memorijske kartice
1 Gurnite lažnu karticu dok ne čujete klik.
2 Lagano izvucite lažnu karticu iz slota za memorijsku karticu.
Napomena: Lažna kartica se koristi za sprečavanje prašine i čestica od ulaska u unutrašnjost vašeg
računara kada slot za memorijsku karticu nije u upotrebi. Sačuvajte lažnu karticu za
upotrebu u budućnosti.
3 Prevucite memorijsku karticu unutra dok ne sedne na mesto.
Uklanjanje memorijske kartice
1 Gurnite memorijsku karticu dok ne čujete klik.
2 Lagano izvucite memorijsku karticu iz slota za memorijsku karticu.
Napomena: Pre nego što izvadite memorijsku karticu, isključite je pomoću opcije Bezbedno ukloni
hardver i izbaci medijum kako biste izbegli oštećenje podataka.
12
Poglavlje 1. Upoznajte svoj računar
Pogled odozdo -----------------------------------------------------------------------------------a
a Bravica baterije ručna
b
c
d
Ručna bravica baterije se koristi da bi baterija stajala čvrsto na
svom mestu.
b Baterija
c Bravica baterije pod oprugom
Bravica baterije pod oprugom omogućava da baterija bude
smeštena bezbedno na svom mestu.
d Prorezi
Omogućavaju ulazak vazduha za hlađenje računara.
13
Poglavlje 2. Početak korišćenja Windows 8.1
Konfigurisanje operativnog sistema po prvi put --Možda ćete morati da podesite operativni sistem pri korišćenju po prvi put. Proces
konfiguracije može da sadrži sledeće procedure:
• Prihvatanje sporazuma o licenci za krajnjeg korisnika
• Konfigurisanje internet konekcije
• Registrovanje operativnog sistema
• Kreiranje korisničkog naloga
Interfejsi operativnog sistema ---------------------------------------------Windows 8.1 dolazi sa dva glavna korisnička interfejsa: Početni ekran i Windows
radna površina
Da biste se prebacili sa početnog ekrana na Windows radnu površinu, učinite jedno
od sledećeg:
• Izaberite pločicu Windows radne površine na početnom ekranu.
• Pritisnite Windows taster
+ D.
Da biste se prebacili sa radne površine na početni ekran, učinite jedno od sledećeg:
• Izaberite Početak
sa trake sa dugmadima.
• Pritisnite Windows taster
.
• Pomerite kursor u donji levi ugao i izaberite dugme Počni.
Početni ekran
14
Radna površina
Poglavlje 2. Početak korišćenja Windows 8.1
Dugmad ---------------------------------------------------------------------------------------------------Dugmad predstavljaju dugmad za navigaciju koja vam omogućavaju da upravljate
svojim Windows® 8.1 iskustvom. U dugmad spadaju: Pretraži, Deli, Početak,
Uređaji i Postavke. Traka sa dugmadima je meni koji u sebi sadrži dugmad.
Ovih pet dugmadi omogućavaju nove i brže načine obavljanja mnogih osnovnih
zadataka i uvek su vam dostupni, bez obzira koju aplikaciju trenutno koristite.
Kako bi se dugmad prikazala, učinite sledeće:
• Pomerite kursor u gornji desni ili donji desni ugao, tako da se traka sa dugmadima
pojavi na ekranu.
• Pritisnite Windows taster
+ C.
Dugme za pretragu
Dugme Pretraži je moćan nov način da pronađete ono što tražite uključujući
postavke, datoteke, Veb slike, Veb video zapise, itd.
15
Poglavlje 2. Početak korišćenja Windows 8.1
Dugme za deljenje
Dugme za deljenje vam omogućava da šaljete veze, fotografije i slično vašim
prijateljima i društvenim mrežama bez napuštanja aplikacije u kojoj se nalazite.
Dugme za pokretanje
Dugme za pokretanje je brz način da dođete do početnog ekrana.
Dugme za uređaje
Dugme Uređaji dozvoljava vam da se povežete ili pošaljete datoteke na bilo koji
spoljni uređaj, uključujući uređaje za igru, štampanje i izradu projekata.
Dugme za postavke
Dugme za postavke vam omogućava da obavljate osnovne zadatke, kao što je
postavljanje jačine zvuka ili isključivanje računara. Takođe, do kontrolne table
možete doći pomoću dugmeta za postavke, kada se nalazite na radnoj površini
ekrana.
16
Poglavlje 2. Početak korišćenja Windows 8.1
Prebacivanje računara u stanje spavanja ili
njegovo isključivanje -------------------------------------------------------------------Kada završite rad sa računarom možete da ga stavite u stanje spavanja ili da ga
isključite.
„ Stavljanje računara u stanje spavanja
Ako ćete od računara biti udaljeni samo nakratko, prebacite ga u stanje spavanja.
Kada je računar u stanju spavanja, možete ga brzo probuditi kako bi nastavili
korišćenje, zaobilazeći proces pokretanja.
Kako biste stavili računar u stanje spavanja, učinite jedno od sledećeg:
• Zatvorite poklopac monitora.
• Pritisnite dugme za napajanj.
• Otvorite dugmad i izaberite Postavke
→ Napajanje
→ Stanje
spavanja.
Napomena: Sačekajte da lampica koja označava uključen računar počne treptati (pokazujući da je
računar u stanju spavanja) pre nego pomaknete vaš računar. Pomicanje vašeg računara
dok se čvrsti disk okreće može oštetiti čvrsti disk, uzrokujući gubitak podataka.
Kako biste probudili računar, učinite jedno od sledećeg:
• Pritisnite bilo koji taster na tastaturi.
Napomena: Ako se računar ne probudi nakon pritiska na neki od tastera na tastaturi, to znači da je
računar ušao u poboljšani režim uštede energije.
• Pritisnite dugme za napajanje.
17
Poglavlje 2. Početak korišćenja Windows 8.1
„ Isključivanje računara
Ukoliko duže vreme nećete koristiti svoj računar, isključite ga.
Da biste isključili računar:
1 Otvorite dugmad i izaberite Postavke
2 Izaberite Napajanje
18
→ Isključi.
.
Poglavlje 2. Početak korišćenja Windows 8.1
Povezivanje sa bežičnom mrežom -----------------------------------Uključivanje bežične veze
Da biste aktivirali bežične funkcije, učinite jedno od sledećeg:
• Pritisnite
kako biste isključili režim rada u avionu.
• Otvorite dugmad i izaberite Postavke
→
da biste otvorili stranicu za
konfigurisanje mreže. Zatim prebacite prekidač za režim rada u avionu u položaj
Isključeno.
Povezivanje sa bežičnom mrežom
Nakon aktiviranja bežične kartice, računar će automatski skenirati dostupne bežične
mreže i prikazati ih na listi bežičnih mreža. Radi povezivanja sa nekom bežičnom
mrežom, kliknite na naziv mreže na listi i zatim kliknite na Poveži se.
Napomena: Neke mreže zahtevaju bezbednosni ključ ili lozinku za vezu. Da biste se povezali sa
jednom od tih mreža, od administratora mreže ili dobavljača internet usluga (ISP)
potražite bezbednosni ključ ili lozinku.
19
Poglavlje 2. Početak korišćenja Windows 8.1
Pomoć i podrška ------------------------------------------------------------------------------Ukoliko imate problema sa korišćenjem sistema, pogledajte datoteku Windows
pomoć i podrška. Kako bi otvorili datoteku Windows pomoć i podrška učinite
sledeće:
• Izaberite dugme za postavke, zatim izaberite Pomoć.
• Pritisnite F1 ili Fn + F1 (u zavisnosti od rasporeda na tastaturi).
Možete pročitati Windows pomoć i podrška datoteku na svom računaru. Takođe,
možete dobiti pomoć na mreži klikom na jedne od dve veze koje se nalaze na listi
pod Više za istraživanje.
Napomena: Windows 8.1 takođe obezbeđuje aplikaciju Pomoć+Saveti. Možete je naći na početnom
ekranu, da biste stekli više informacija o novim karakteristikama sistema Windows 8.1.
20
Poglavlje 3. Lenovo OneKey Recovery sistem
Lenovo OneKey Recovery sistem je softver dizajniran za pravljenje rezervnih kopija
i obnavljanje podataka na računaru. Možete ga koristiti za vraćanje sistemske
particije u originalno stanje u slučaju pada sistema. Takođe, možete da kreirate
rezervne kopije za laku obnovu po potrebi.
Beleške:
• Ako je na vašem računaru unapred instaliran GNU/Linux operativni sistem, OneKey Recovery
sistem nije dostupan.
• Kako biste iskoristili karakteristike OneKey Recovery sistema, vaš čvrsti disk već sadrži skrivenu
particiju kako bi sačuvao datoteku sistema i datoteku OneKey Recovery sistema. Ova
podrazumevana particija je skrivena iz bezbednosnih razloga, što objašnjava zašto je slobodan
prostor na disku manji od navedenog.
„ Pravljenje rezervne kopije sistemske particije
Možete napraviti rezervnu kopiju sistemske particije u datoteku slikovnih podataka.
Kako bi napravili rezervnu kopiju sistemske particije:
1 Pritisnite dugme Novo kako biste pokrenuli Lenovo OneKey Recovery sistem.
2 Kliknite System Backup (Rezervna kopija sistema).
3 Odaberite lokaciju za rezervnu kopiju i zatim kliknite Next (Dalje) kako bi
spremanje započelo.
Beleške:
• Možete odabrati lokaciju za spremanje rezervne kopije na lokalnom čvrstom disku ili na eksternom
uređaju za spremanje.
• Proces spremanja rezervne kopije može potrajati.
• Proces spremanja rezervne kopije je dostupan jedino kad se Windows može normalno pokrenuti.
„ Obnavljanje
Možete obnoviti sistemsku particiju u njeno originalno stanje ili u prethodno
spremljenu kopiju. Kako biste obnovili sistemsku particiju:
1 Pritisnite dugme Novo kako biste pokrenuli Lenovo OneKey Recovery sistem.
2 Kliknite System Recovery (Oporavak sistema). Računar će se ponovno pokrenuti na
oporavljeno okruženja.
3 Da biste obnovili sistemsku particiju u njeno originalno stanje ili u prethodno
spremljenu kopiju sledite uputstva na ekranu.
Beleške:
• Proces obnove je nepovratan. Pobrinite se da sačuvate sve podatke koje želite na sistemskoj
particiji pre početka procesa obnove.
• Proces obnove može potrajati. Stoga na računar obavezno priključite strujni adapter tokom procesa
oporavka.
• Potrebno je slediti prethodna uputstva ukoliko se Windows može normalno pokrenuti.
21
Poglavlje 3. Lenovo OneKey Recovery sistem
Ukoliko nije moguće pokrenuti operativni sistem Windows, sledite sledeće korake
kako biste pokrenuli Lenovo OneKey Recovery sistem:
1 Isključite računar.
2 Pritisnite dugme Novo. Unutar Novo Button Menu (Meni dugmeta Novo)
odaberite System recovery (Oporavak sistema) i pritisnite Enter.
22
Poglavlje 4. Rešavanje problema
Često postavljana pitanja -----------------------------------------------------------------Ovaj odlomak prikazuje često postavljana pitanja po kategorji.
„ Pronalaženje informacija
Koje mere bezbednosti treba da pratim prilikom korišćenja računara?
Lenovo Vodič za bezbednost i opšte informacije koji je došao uz vaš računar sadrži
mere bezbednosti za korišćenje računara. Pročitajte i sledite sve mere bezbednosti
prilikom korišćenja računara.
Gde mogu pronaći specifikacije hardvera za svoj računar?
Specifikacije hardvera za vaš računar možete pronaći na odštampanim flajerima
koji su isporučeni uz računar.
Gde mogu pronaći informacije o garanciji?
Za garanciju koja se odnosi na vaš računar, uključujući period garancije i tip
garancijske usluge, pogledajte Lenovo flajer o ograničenoj garanciji koji je
isporučen uz računar.
„ Upravljački programi i unapred instaliran softver
Gde se nalaze instalacioni diskovi za unapred instalirani Lenovo softver (softver za
stone računare)?
Uz vaš računar nisu isporučeni instalacioni diskovi za unapred instalirani Lenovo
softver. Ukoliko želite da ponovo instalirate softver, instalacioni disk možete
pronaći na D particiji vašeg čvrstog diska. Ukoliko tamo ne možete da nađete
instalacioni program, preuzmite ga sa Lenovo veb lokacije za korisničku podršku.
Gde mogu pronaći upravljačke programe za različite hardverske uređaje mog
računara?
Ukoliko je na računaru već instaliran operativni sistem Windows, Lenovo vam na
D particiji čvrstog diska nudi upravljačke programe za sve hardverske uređaje koji
su vam potrebni. Takođe, najnovije upravljačke programe možete preuzeti sa
Lenovo veb lokacije za korisničku podršku.
23
Poglavlje 4. Rešavanje problema
„ Lenovo OneKey Recovery sistem
Gde su diskovi za obnovu?
Uz vaš računar nisu isporučeni diskovi za obnovu. Koristite Lenovo OneKey
Recovery sistem ukoliko želite da vratite sistem na fabričko stanje.
Šta mogu učiniti ukoliko proces spremanja rezervne kopije ne uspe?
Ukoliko možete pokrenuti spremanje rezervne kopije, ali zakaže tokom procesa,
probajte sledeće:
1 Zatvorite sve otvorene programe, i zatim ponovno pokrenite proces spremanja
rezervne kopije.
2 Proverite da li je odredišni medijum oštećen. Izaberite drugu putanju, pa
pokušajte ponovo.
Kada je neophodno vršiti vraćanje sistema na njegovo fabričko stanje?
Koristite ovu funkciju kada operativni sistem ne može da se pokrene. Ako su na
sistemskoj particiji smešteni kritično važni podaci, pre početka obnavljanja
napravite njihovu rezervnu kopiju.
„ Uslužni program za instaliranje sistema BIOS
Šta je uslužni program za instaliranje sistema BIOS?
Uslužni program za instaliranje sistema BIOS je softver na bazi ROM-a. On
prenosi osnovne informacije o računaru i nudi opcije za podešavanje uređaja za
pokretanje, bezbednosti, režima hardvera i ostalih korisničkih preferenci.
Kako mogu pokrenuti uslužni program za instaliranje sistema BIOS?
Kako bi pokrenuli uslužni program za instaliranje sistema BIOS:
1 Isključite računar.
2 Pritisnite dugme Novo i zatim izaberite BIOS Setup (Podešavanje BIOS-a).
Kako mogu da promenim režim pokretanja?
Postoje dva režima pokretanja: UEFI i Legacy Support (Podrška za zastareli
sistem). Kako biste promenili režim pokretanja, pokrenite uslužni program za
instaliranje sistema BIOS i podesite režim pokretanja na UEFI ili Legacy
(Podrška za zastareli sistem) na meniju za pokretanje.
24
Poglavlje 4. Rešavanje problema
Kada je neophodno promeniti režim pokretanja?
Podrazumevani režim pokretanja računara je režim UEFI. Ukoliko na računar
morate da instalirate neki od zastarelih operativnih sistema, kao što su Windows
(tj. ma koji sistem stariji od Windows 8), Linux ili DOS itd, onda čete kao režim
pokretanja morati da izaberete Legacy Support (Podrška za zastareli sistem).
Zastareli operativni sistemi, kao što su Windows, Linux ili DOS, ne mogu se
instalirati ukoliko se prethodno ne promeni režim pokretanja.
„ Pomoć
Kako mogu kontaktirati centar za podršku korisnicima?
Videti „Poglavlje 3. Dobijanje pomoći i usluge” u Lenovo Vodič za bezbednost i
opšte informacije.
25
Poglavlje 4. Rešavanje problema
Rešavanje problema ----------------------------------------------------------------------------Problemi sa prikazom
Kada uključim računar, ništa
se ne pojavljuje na ekranu.
• Ukoliko je ekran prazan, proverite da je:
- Baterija je pravilno instalirana.
- Strujni adapter je priključen na računar, a kabl za
napajanje priključen je na električnu utičnicu koja je pod
naponom.
- Računar je uključen. (Ponovo pritisnite prekidač za
uključivanje radi potvrde.)
• Ukoliko su ove stavke ispravno podešene, a ekran i dalje
prazan, odnesite računar na servis.
Kada uključim računar, na
praznom ekranu vidi se
samo beli kursor.
• Uz pomoć Lenovo OneKey Recovery sistema obnovite
rezervne kopije datoteka u svom Windows okruženju, ili
pak čitav sadržaj čvrstog diska vratite u njegovo originalno
fabričko stanje. Ukoliko još uvek na ekranu vidite samo
kursor, odnesite računar na servis.
Moj ekran se isprazni dok je
računar uključen.
• Može biti da je uključen čuvar ekrana ili upravljač
napajanjem. Da biste izašli iz čuvara ekrana ili probudili
računar iz stanja spavanja, učinite sledeće:
- Dodirnite dodirnu tablu.
- Pritisnite bilo koji taster na tastaturi.
- Pritisnite prekidač za uključivanje.
- Pritisnite F9 (
) da biste se uverili da je pozadinsko
svetlo LCD ekrana isključeno.
26
Poglavlje 4. Rešavanje problema
Problemi sa BIOS lozinkom
Zaboravio/la sam šifru.
• Ako zaboravite svoju korisničku lozinku, od
administratora sistema moraćete da zatražite da izbriše
vašu lozinku.
• Ako ste zaboravili lozinku za pristup čvrstom disku,
ovlašćeni Lenovo serviser neće moći da resetuje vašu
lozinku niti da obnovi podatke sa čvrstog diska. Morate
odneti računar u Lenovo ovlašćeni servis ili predstavništvo
kako bi vam popravili čvrsti disk. Dokaz o kupovini je
potreban, a naplatiće vam se naknada za delove i servis.
• Ako ste zaboravili svoju administratorsku lozinku,
ovlašćeni Lenovo serviser neće moći da resetuje vašu
lozinku. Morate odneti računar u Lenovo ovlašćeni servis
ili predstavništvo kako bi vam popravili sistemsku ploču.
Dokaz o kupovini je potreban, a naplatiće vam se naknada
za delove i servis.
Problemi sa stanjem spavanja
Pojavljuje se poruka o
kritično niskom nivou
napunjenosti baterije,
nakon čega se računar
odmah isključuje.
• Baterija slabi. Priključite strujni adapter na računar, ili
postojeću bateriju zamenite baterijom koja je potpuno
napunjena.
Računar ulazi u stanje
spavanja odmah nakon
samoprovere uključenja
(POST).
• Proverite da je:
- Baterija napunjena.
- Radna temperatura unutar prihvatljivog opsega. Videti
„Poglavlje 2. Informacije za upotrebu i održavanje“ u
Lenovo Vodiču za bezbednost i opšte informacije.
Napomena: Ukoliko je baterija napunjena i temperatura je unutar opsega, odnesite računar na servis.
27
Poglavlje 4. Rešavanje problema
Računar ne izlazi iz stanja
spavanja i računar ne radi.
• Ukoliko je računar u stanju spavanja, priključite strujni
adapter na računar i zatim pritisnite bilo koji taster ili
prekidač za uključivanje.
• Ako sistem i dalje ne izlazi iz stanja spavanja, prestaje da
reaguje ili ne može da se isključi, resetujte računar. Podaci
koji nisu sačuvani mogu se izgubiti. Da biste resetovali
računar, pritisnite i držite taster za uključivanje otprilike 4
sekunde ili duže. Ukoliko računar još uvek nije resetovan,
izvadite strujni adapter i bateriju.
Problemi sa pločom monitora
Ekran je prazan.
• Uradite sledeće:
- Ako koristite strujni adapter ili bateriju i ako indikator
baterije svetli, pritisnite F12 (
) da biste pojačali
osvetljenost ekrana.
- Ukoliko indikator napajanja trepće, pritisnite dugme za
uključivanje kako biste računar probudili iz stanja
spavanja.
- Ako problem i dalje postoji, isprobajte opisano rešenje za
sledeći problem, pod naslovom „Prikaz na ekranu je
nečitak ili iskrivljen“.
- Pritisnite F9 (
) da biste se uverili da je pozadinsko
svetlo LCD ekrana isključeno.
Prikaz na ekranu je nečitak
ili iskrivljen.
• Proverite da je:
- Upravljački program za ekran pravilno instaliran.
- Rezolucija ekrana i kvalitet boje su ispravno podešeni.
- Tip monitora je ispravan.
Na ekranu se pojavljuju
neispravni znakovi.
• Da li su operativni sistem i programi instalirani pravilno?
Ukoliko su ispravno instalirani i konfigurisani, odnesite
računar na servis.
28
Poglavlje 4. Rešavanje problema
Problemi sa zvukom
Iz zvučnika se ne čuje zvuk
čak i kad je pojačan.
• Proverite da je:
- Funkcija nečujno isključena.
- Kombinovani audio konektor se ne koristi.
- Zvučnik je odabran kao uređaj za reprodukciju.
Problemi sa baterijom
Računar se isključuje pre
nego što indikator baterije
pokaže da je baterija
prazna.
-iliRačunar nastavlja da radi
nakon što indikator baterije
pokaže da je baterija
prazna.
• Ispraznite i napunite bateriju.
Računar ne radi sa punom
baterijom.
• Zaštita baterije može biti aktivna. Isključite računar na
minut kako biste resetovali zaštitu; zatim ponovo uključite
računar.
Problemi sa čvrstim diskom
Čvrsti disk ne radi.
• Uverite se da je čvrsti disk pravilno prikazan na meniju
Boot (Pokretanje) uslužnog programa za instaliranje
sistema BIOS.
Problemi sa OneKey Recovery sistemom
Nije moguće kreirati
rezervnu kopiju.
• Trenutno ne koristite Windows operativni sistem.
• Nema dovoljno prostora za čuvanje rezervne kopije
podataka. Moraćete da oslobodite još prostora na rezervnoj
particiji čvrstog diska.
Neuspelo vraćanje
sistemske particije na
podrazumevano fabričko
stanje.
• Izmenjeni su parametri sistemske particije, poput veličine
particije ili kapaciteta čvrstog diska.
29
Poglavlje 4. Rešavanje problema
Ostali problemi
Vaš računar ne reaguje.
• Da biste isključili računar, pritisnite i držite prekidač za
uključivanje 4 sekunde ili duže. Ukoliko računar i dalje ne
reaguje, isključite strujni adapter.
• Moguće je da se vaš računar zaključa kada uđe u stanje
mirovanja za vreme komunikacije. Isključite tajmer za
stanje mirovanja dok radite na mreži.
Računar se ne pokreće iz
uređaja koji želite.
• Pogledajte meni Boot (Pokretanje) uslužnog programa za
instaliranje sistema BIOS. Proverite da li je uslužni
program za instaliranje sistema BIOS podešen tako da se
računar pokreće sa željenog uređaja.
• Takođe, uverite se da je uređaj sa kojeg računar treba da se
pokrene aktiviran. Uverite se da je taj uređaj pravilno
prikazan na meniju Boot (Pokretanje) u uslužnom
programu za instaliranje sistema BIOS.
• Dok je računar isključen, pritisnite dugme Novo da biste
odabrali uređaj sa kojeg želite da se računar pokreće.
Priključeni eksterni uređaj
ne radi.
• Dok je računar uključen, nemojte priključivati niti odvajati
kablove eksternih uređaja, osim USB kablova; u
suprotnom, može doći do oštećenja računara.
• Kada koristite eksterne uređaje sa visokom potrošnjom
energije, poput eksternog USB optičkog diska, koristite
poseban adapter za napajanje tog eksternog uređaja. Inače,
uređaj možda neće biti prepoznat, ili će se sistem ugasiti.
30
Dodatak. Uputstvo za KZJ (korisnički zamenljive jedinice)
Beleške:
• Ilustracije korišćene u ovom dodatku odnose se na Lenovo G400, osim ako je navedeno drugačije.
• Sledeći koraci u vezi sa nadogradnjom i zamenom uređaja identični su za G400 i za G500/G405/
G505/G410/G510.
• Pre zamene ma kog uređaja uverite se da je baterija izvađena.
Zamena baterije --------------------------------------------------------------------------------Napomena: Koristite isključivo baterije koje isporučuje Lenovo. Svaka druga baterija može da se
zapali ili da eksplodira.
Da biste zamenili bateriju, uradite sledeće:
1 Isključite računar. Od računara odvojite strujni adapter i sve kablove.
2 Sklopite monitor računara, pa zatim računar okrenite naopačke.
3 Otključajte ručnu bravicu baterije a . Držeći bravicu baterije, koja je pod
oprugom, u otključanom položaju b , izvadite bateriju u smeru označenom
strelicom c .
a
c
b
4 Instalirajte potpuno napunjenu bateriju.
5 Prevucite ručnu bravicu baterije u zaključan položaj.
6 Ponovo okrenite računar.
7 Na računar priključite strujni adapter i kablove.
31
Dodatak. Uputstvo za KZJ (korisnički zamenljive jedinice)
Zamena čvrstog diska -----------------------------------------------------------------Skladišni kapacitet računara možete povećati tako što ćete postojeći čvrsti disk
zameniti čvrstim diskom većeg kapaciteta. Nov čvrsti disk možete nabaviti od svog
prodavca ili od predstavnika za marketing kompanije Lenovo.
Beleške:
• Zamenu čvrstog diska vršite isključivo prilikom njegove nadogradnje ili popravke. Priključci i ležište
čvrstog diska nisu projektovani za česte zamene, niti za brze izmene (swapping) diska.
• Opcioni čvrsti disk na sebi ne sadrži unapred instalirani softver.
Rukovanje čvrstim diskom
• Čvrsti disk nemojte ispuštati na pod niti ga izlagati fizičkim udarima. Disk stavite na
podlogu koja apsorbuje udare, poput meke tkanine.
• Nemojte pritiskati poklopac diska.
• Nemojte dodirivati priključak.
Čvrsti disk je veoma osetljiv. Nepravilno rukovanje može izazvati oštećenje i trajan
gubitak podataka sa diska. Pre vađenja čvrstog diska napravite rezervnu kopiju svih
podataka sa njega, pa zatim isključite računar. Disk nikada nemojte vaditi dok sistem
radi, u stanju spavanja.
32
Dodatak. Uputstvo za KZJ (korisnički zamenljive jedinice)
Da biste zamenili čvrsti disk, uradite sledeće:
1 Isključite računar, pa zatim odvojite strujni adapter i sve kablove od računara.
2 Sklopite monitor računara, pa zatim računar okrenite naopačke.
3 Izvadite bateriju
4 Skinite poklopac pregrade za čvrsti disk / memoriju / centralni procesor / slot
Mini PCI Express kartice.
a. Odvijte zavrtnje kojima je pričvršćen poklopac pregrade a .
b.Skinite poklopac pregrade b .
a
a
b
33
Dodatak. Uputstvo za KZJ (korisnički zamenljive jedinice)
5 Skinite zavrtnje kojima je pričvršćen ram c .
c
c
6 Povucite jezičak u smeru koji je označen strelicom d .
d
34
Dodatak. Uputstvo za KZJ (korisnički zamenljive jedinice)
7 Izvadite čvrsti disk koji je učvršćen u metalnom ramu e .
e
8 Skinite zavrtnje i odvojite metalni ram od čvrstog diska.
9 Metalni ram postavite na nov čvrsti disk i pritegnite ga zavrtnjima.
0 Čvrsti disk pažljivo postavite u ležište tako da jezičak bude okrenut nagore a
priključci okrenuti jedan prema drugom, a zatim ga snažno gurnite u ležište.
A Ponovo postavite zavrtnje za pričvršćenje rama.
B Postavite poklopac pregrade i pritegnite ga zavrtnjima.
C Ponovo instalirajte bateriju.
D Ponovo okrenite računar.
E Na računar priključite strujni adapter i kablove.
35
Dodatak. Uputstvo za KZJ (korisnički zamenljive jedinice)
Zamena memorije ----------------------------------------------------------------------------Količinu memorije možete povećati ugradnjom niskonaponske sinhrone dinamičke
sa direktnim pristupom i dvostrukom brzinom prenosa podataka vrste 3 (DDR3L
SDRAM) - koja je dostupna kao opcija - u slot za memoriju na vašem računaru. Na
raspolaganju imate DDR3L SDRAM module različitih kapaciteta.
Napomena: Koristite isključivo one tipove memorije koje vaš računar podržava. Ako nepravilno
instalirate opcionu memoriju ili ako instalirate memoriju koja nije podržana, pri
pokušaju pokretanja računara oglasiće se zvuk upozorenja.
Da biste instalirali DDR3L SDRAM, uradite sledeće:
1 Dodirnite metalni sto ili neki uzemljen metalni predmet da biste smanjili statičko
naelektrisanje svog tela, koje bi moglo da ošteti DDR3L SDRAM. Nemojte
dodirivati kontaktnu ivicu DDR3L SDRAM modula.
2 Isključite računar. Od računara odvojite strujni adapter i sve kablove.
3 Sklopite monitor računara, pa zatim računar okrenite naopačke.
4 Ponovo izvadite bateriju.
5 Skinite poklopac pregrade za čvrsti disk / memoriju / centralni procesor / slot
Mini PCI Express kartice.
a. Odvijte zavrtnje kojima je pričvršćen poklopac pregrade a .
b.Skinite poklopac pregrade b .
a
b
36
a
Dodatak. Uputstvo za KZJ (korisnički zamenljive jedinice)
6 Ako su u memorijskom slotu već instalirana dva DDR3L SDRAM modula
izvadite jedan od njih kako biste napravili mesto za novi modul, i to tako što ćete
istovremeno pritisnuti bravice na obema stranama priključka. Ne zaboravite da
stari DDR3L SDRAM modul sačuvate za kasnije.
b
a
a
7 Zarez na DDR3L SDRAM modulu poravnajte sa ispupčenjem na priključku, pa
zatim pažljivo ubacite DDR3L SDRAM modul u priključak pod uglom od
30-45°.
8 Pritiskajte DDR3L SDRAM modul ka priključku, sve dok se bravice na obema
stranama priključka ne podignu u zatvoren položaj.
b
a
9 Nakon što žabice za pričvršćenje poravnate sa odgovarajućim otvorima, vratite
poklopac pregrade na mesto.
0 Ponovo postavite i pritegnite zavrtnje.
A Ponovo instalirajte bateriju.
B Ponovo okrenite računar.
C Na računar priključite strujni adapter i kablove.
37
Dodatak. Uputstvo za KZJ (korisnički zamenljive jedinice)
Napomena: Ako je na računaru koji servisirate upotrebljen samo jedan DDR3L SDRAM modul,
kartica mora biti instalirana u SLOT-0 (
: donji slot), a ne u SLOT-1 (
: gornji slot).
b
a
Da biste se uverili da je DDR3L SDRAM pravilno instaliran, uradite sledeće:
1 Uključite računar.
2 Tokom pokretanja držite pritisnute tastere Fn + F2. Otvoriće se ekran uslužnog
programa za instaliranje sistema BIOS. Stavka System Memory (Sistemska
memorija) prikazuje ukupnu količinu memorije koja je montirana u računar.
38
Dodatak. Uputstvo za KZJ (korisnički zamenljive jedinice)
Skidanje optičke disk jedinice ---------------------------------------------Da biste zamenili optičku disk jedinicu, uradite sledeće:
1 Skinite poklopac pregrade za čvrsti disk / memoriju / centralni procesor / slot
Mini PCI Express kartice.
2 Skinite zavrtanj prikazan na slici a .
3 Pažljivo izvucite optičku disk jedinicu b .
a
b
39
Dodatak. Uputstvo za KZJ (korisnički zamenljive jedinice)
Sledeća tabela sadrži listu KZJ-ova (korisnički zamenljive jedinice) vašeg računara i
informiše vas o tome gde se nalaze uputstva za zamenu.
Poster sa
instalacijom
40
Napajanje
O
Kabl za napajanje
O
Baterija
O
Korisničko
uputstvo
O
Čvrsti disk
O
Memorija
O
Optička disk jedinica
O
Zaštitni znakovi
Sledeći izrazi predstavljaju zaštitne znakove ili registrovane zaštitne znakove
kompanije Lenovo u Srbiji, ostalim zemljama ili oboje.
Lenovo
OneKey
Microsoft i Windows su zaštitni znakovi kompanije Microsoft Corporation u
Sjedinjenim Državama, ostalim zemljama ili oboje.
Ostali nazivi kompanija, proizvoda ili usluga mogu biti zaštitni znakovi ili znakovi
usluga drugih.
41
©Lenovo China 2013
Lenovo
G400/G500
G405/G505
G410/G510
Korisničko uputstvo
sr-CS
Rev. CT01
Pre korišćenja računara pročitajte bezbednosne napomene
i važne savete koji se nalaze u isporučenim uputstvima.
Download

G400/G500/G410/G510/G405/G505 UserGuide