Nenad Šljivić, M.Sc.
Microsoft Certified Trainer
MCP, MCITP, MCTS, MCSA, MCSE
Microsoft Excel 2010
DRUGI DEO
Korišćenje imena
Definisanjem imena ćelija, opsega ćelija ili konstanti možete učiniti formule jednostavnijim
za razumevanje.
Definisanje konstante
Ako u formulama koristite konstantne vrednosti lakše je da ih imenujete i kao takve koristite.
Na primer, trenutnoj stopi poreza dodelite ime Porez. Da biste, na primer, pod imenom
Porez zapamtili vrednost od 18%.
1. Izaberite ćeliju kojoj želite da date ime.
2. Kliknite u polje Name Box sa leve strane trake sa formulama.
3. Otkucajte ime koje želite.
4. Pritisnite taster ENTER .
Definisnje ćelije ili opsega ćelija
1. Izaberite ćeliju ili opseg ćelija kojima želite da date ime.
2. Kliknite na karticu Formulas, a zatim u grupi Defined Names kliknite na Define Name.
3. U dijalogu prozora New Name u polje Name upišite ime i kliknite na OK.
Definisanje imena iz selektovane oblasti
Ako tabela ima zaglavlje i želite da nazive iz zaglavlja redova i kolona pretvorite u imena:
1. Selektujte opseg kome želite da date ime, uključujući oznake redova i kolona.
2. Na kartici Formulas, u grupi Defined Names izaberite Create From Selection.
3. Otvoriće se dijalog Create Names from Selection u kome treba potvrditi polje koje
predstavlja položaj zaglavlja u selektovanim ćelijama, a zatim kliknite na OK.
Upravljanje imenima
Da biste radili sa svim definisanim imenima i imenima tabela u radnoj svesci koristite dijalog
Name Manager. Preko ovog dijaloga možete da sortirate i filtrirate listu imena, kao i da lako
dodate, promenite ili obrišete imena sa jedne lokacije.
Korišćenje imena u formulama
Imena podrazumevano koriste apsolutne reference na ćelije. Možete koristiti definisano ime
u formuli tako što ćete ga uneti na sledeći mačim :
1. Upisivanjem imena. Kucanjem imena kao argumenta u formuli.
2. Korišćenjem automastskog dovršavanja formula upotrenom padajuće liste.
3. Izborom komande Use in formula koja se nalazi u grupi Defined Names.
Komentari
U Excelu možete vrlo jednostavno da unosite komentare u ćelije radnog lista i tako
doprinesete boljem razumevanju podataka koji su u njima. Kada nekoj ćeliji dodate
komentar, u njenom gornjem desnom uglu se pojavljuje oznaka. Kada postavite pokazivač
miša na ovakvu ćeliju, pored ćelije se pojavljuje okvir sa sadržajem komentara.
Unošenje komentara
1. Kliknite na ćeliju za koju želite da dodate komentar.
2. Otvorite karticu Review, a zatim u grupi Comments kliknite na New Comment.
3. U polje za komentar otkucajte tekst komentara.
4. Kada završite kliknite na bilo koju ćeliju. U gornjem levom uglu ćelije pojaviće se
crveni trougao koji ukazuje da ćelija sadrži komentar.
Ispravka komentara
1. Izaberite ćeliju koja sadrži komentar koji želite da promenite.
2. U kartici Review u grupi Comments kliknite na Edit Comment ili kliknite na Show/Hide
Comment.
3. Unesite izmene u komentar i kliknite na bilo koju ćeliju.
Brisanje komentara
1. Izaberite ćeliju koja sadrži komentar koji želite da obrišete.
2. Kliknite na karticu Review, a zatim u grupi Comments izaberite Delete.
Štampa komentara
1. U kartici Review u grupi Comments kliknite na dugme Show All Comments.
2. Na kartici Page Layout, u grupi Page Setup, kliknite na dialog box launcher.
3. U dijalogu prozora Page Setup kliknite na karticu Sheet. Na padajućem meniju polja
Comments izaberite As displayed on sheet i potvrdite klikom na taster OK.
Kontrola unosa podataka
Tačnost unetih podataka u velikoj meri doprinosi izradi efikasnih radnih listova. Iako ne
postoji mogućnost da sprečite svaku grešku, Excel raspolaže efikasnim alatima za kontrolu
unosa podataka. Definisanjem pravila o tipu podatka koji može da se unese u radni list
možete obezbediti da podaci koji se unose odgovaraju određenim zadatim standardima.
Excel vam omogućava da kreirate poruku koja korisniku objašnjava koje su vrednosti
prihvatljive. Takođe, prilikom unosa pogrešnog podatka Excel daje upozorenje u namenskoj
poruci o grešci.
Kreiranje kriterijuma za unos podataka
Da biste od korisnika zahtevali da u neke ćelije unesu određene vrednosti potrebno je prvo
da taj skup ćelija selektujete. Zatim, na kartici Data, u grupi DataTools kliknite na Data
Validation i otvoriće se istoimeni dijalog.
U prvoj kartici Settings određujete kriterijum za validaciju podataka. Strelica padajuće liste
Allow nudi vam dozvolu unosa za cele brojeve (Whole number), decimalne brojeve
(Decimal), listu (List), datum (Date), vreme (Time) i tekst (Text lenth). Opcija Cutom vam
omogućava da preko formule određujete šta može biti uneto.
Na primer, možete zadati unos brojeva od 1000 do 2000. U tom slučaju, iz padajuće liste
Allow treba da izaberemo Whole number, zatim u Data between, u Minimum treba da
upišemo 1000, a u Maximum 2000.
Kreiranje poruke za unos – Input Message
Da bi korisnik znao kakav podatak treba da unese, možete kreirati poruku koja će ga o tome
obavestiti kada klikne na ćeliju. Poruka se kreira u drugoj kartici Input Message. U polje Title
upisujete naslov poruke, a u polje Inpit Message sadržaj.
Kreiranje upozorenja o grešci
Trećom karticom Error Alert, birate da li dozvoljavate unos
pogrešnog podatka ili ne. Opcija Stop, koja se nalazi u
padajućoj listi Style, zabranjuje unos pogrešnog podatka.
Kod nedozvoljenog unosa pojaviće se prozor upozorenja
koji nudi dugmad Retry, Cancel i Help.Klikom na dugme
Retry ponavlja se unos, klikom na Cancel odustajete od
unosa, a preko dugmeta Help možete dobiti pomoć.
Opcija Warning prilikom unosa pogrešnog podatka prikazuje obaveštenje, ali ne sprečava
unos podatka. U ovom dijalogu nude se opcije Yes da nastavite unos podatka, No da
ponovite unos i Cancel da odustanete od unosa.
Treća opcija Information prikazuje informaciju o nedozvoljenom unosu. Ako ipak želite da
unesete podatak, kliknite na dugme OK, a ako želite da odustanete od unosa podatka kliknite
na Cancel.
Poništavanje kontrole unosa podataka
Alatku za proveru ispravnosti podataka možete isključiti ako selektujete ćelije na koje je
kriterijum primenjen i u okviru za dijalog Data Validation otvorite karticu Setting , a zatim u
donjem levom uglu kliknete na dugme Clear All.
Krug nevažećih podataka
Excel dozvoljava postavljanje pravila o proveri ispravnosti podataka i
u ćelijama u koje ste prethodno već uneli podatke. Excel će zaokružiti
one ćelije radnog lista koje sadrže podatke koji nisu u skladu sa
pravilima koje ste zadali. Da biste to uradili kliknite na karticu Data, a
zatim u grupi Data Tools, pritisnite strelicu Data Validation. Na
meniju kliknite na daugme Circle Invalid Data. Na taj način ćete
zaokružiti ćelije sa pogrešnim podacima.
Rad sa radnim listovima
Selekcija radnih listova
Pokretanjem Excel-a aktivna je jedna radna sveska i u njoj je aktivan samo jedan radni list. Da
biste aktivirali drugi radni list, kliknite na jezičak tog radnog lista koji se nalazi na dnu prozora
radne sveske (Sheet1, Sheet 2..). Ako radna sveska ima mnogo listova, možda nećete videti
sve njihove jezičke. U tom slučaju koristite kontrole za pomeranje jezičaka listova. Možete da
pomerite i razdelnik da biste prikazali više ili manje jezičaka.
Više radnih listova selektujete klikom na jezičak prvog radnog lista, a zatim držeći pritisnut
taster Shift kliknete na jezičak poslednjeg radnog lista u nizu. Radne listove koji nisu u nizu
selektujete klikon na jezičak svakog radnog lista koji želite da selektujete, pri čemu sve vreme
držite i pritisnut taster Ctrl.
Sve radne listove selektujete desnim klikom na jezičak bilo kog radnog lista, a zatim izborom
opcije Select All Sheets.
Da biste podatke sa jednog radnog lista preneli na druge radne listove morate imati aktivan
radni list na kome se nalaze potrebni podaci. Zatim, selektujte podatke, a onda i radne
listove na kojima želite te podatke. Na kartici Home u grupi u grupi Editing kliknite na strelicu
dugmeta Fill, a zatim izaberite Across Worksheets. U otvorenom prozoru sada možete da
birate da li na drugim radnim listovima kopirati samo format selektovanih ćelija ( Formats ),
samo sadržaj bez formatizovanja (Contents), ili i sadržaj i formatizovanje ( All ) .
Preimenovanje radnog lista
Excelovi radni listovi su standardno imenovani Sheet 1, Sheet 2, ..., a to ne govori ništa o
sadržaju lista. Zato je korisno da radnim listovoma date smislena imena. Da bite promenili
ime radnog lista, dvaput pritisnite njegov jezičak. Excel će istaći ime jezička tako da ga
možete zameniti drugim.
Ako desnim tasterom miša kliknete na jezičak radnog lista dobićete padajući meni na kome
izborom opcije Rename, takođe možete promeniti naziv radnog lista.
Dodavanje novog radnog lista
Datoteka Excelove radne sveske može da sadrži proizvoljan broj listova. Svoje podatke
možete da smestite na više radnih listova i na taj način različite elemente dobro organizujete
u okviru jedne radne sveske.
Novi radni list možete dodati na neki od sledećih načina:
1. Brz način umetanja novog radnog lista je klikom na karticu Insert Worksheet koja se
nalazi na kraju postojećih radnih listova.
2. Da biste novi radni list umetnuli ispred postojećeg, izaberite taj radni list, a zatim na
kartici Home, u grupi Cells kliknite na strelicu dugmeta Insert i izaberite Insert Sheet.
3. Takođe možete da kliknete desnim tasterom miša na jezičak radnog lista, a zatim
izaberete stavku Insert. Otvoriće se istoimeni dijalog u kome u kartici General
izaberite stavku Worksheet, a zatim sve potvrdite klikom na OK.
Brisanje radnog lista
Kada vam radni list više ne treba ili hoćete da se oslobodite viška praznih radnih listova,
jednostavno ih obrišite na jedna od sledećih načina:
1. Desnim tasterom miša kliknite na jezičak radnog lista i iz priručnog menija izaberite
Delete.
2. Kliknite na radni list, izaberite karticu Home i u njoj u grupi Cells kliknite na strelicu
pored dugmeta Delete, a zatim izaberite Delete Sheet.
Promena boje jezička radnog lista
Možda ćete hteti da bojom jezička naznačite sadržaj radnog lista. Za promenu boje jezička,
kliknite desnim tasterom miša na njega, pokažite na Tab Color, a zatim izaberite neku od
boja it Theme Colors ili iz Standard Colors. Klikom na No Colors uklanjate boju.
Dodavanje pozadine radnom listu
Da biste dodali pozadinu radnom listu, kliknite na karticu Page Layout, a zatim u grupi Page
Setup kliknite na ugme Background. Iz otvorenog dijaloga prozora pronađite sliku koju
postavljate klikom na dugme Insert.
Promena boje koordinatnih linija u radnom listu
Koordinatne linije u radnim listovoma podarzumevano su prikazane u boji pod stavkom
Automatic. Da biste promenili boju koordinatnih linija uradite sledeće:
1.
2.
3.
4.
5.
Selektujte radne listove za koje želite da promenite boju.
Kliknite na karticu File
Kliknite na Options
Izaberite stavku Advanced i u njoj Display options for this wooksheet.
U polju Gridline color izaberite željenu boju.
Premeštanje ili kopiranje radnog lista
U slučajevima kada ćete hteti da promenite redosled radnih listova u radnoj svesci i na
primer, poređate ih po abecednom ili hronološkom redosledu možete :
1. Da pritisnete jezičak radnog lista i prevučete ga na odgovarajuće mesto.
Možete da pravite i kopije radnih listova :
1. Pritisnite jezičak radnog lista , a zatim pritisnite i držite taster Ctrl dok jezičak
prevlačite na odgovarajuće mesto. Dok prevlačite, pokazivač miša ima oblik malog
lista sa znakom plus.
Radni list možete premestiti ili kopirati tako što
ćete ga izabrati desnim klikom miša, a zatim
izaberite Move or Copy. Otvorićete istoimeni
dijalog. U donjem delu prozora , potvrđivanjem
opcije Create a copy kreiraćete kopiju, a ako
polje ostane prazno postupak se odnosi na
premeštanje.
U listi Before sheet birate radni list ispred kojeg će biti kopiran ili premešten aktivan radni
list. Izborom stavke Move to end, radni list stavljate iza poslednjeg radnog lista. Padajućim
menijem To book birate neku drugu radnu svesku u koju ćete premestiti ili iskopirati radni
list.
Sakrivanje radnog lista
Ako želite, možete da sakrijete jedan ili više radnih listova ali ne i sve listove radne sveske,
bar jedan list mora ostati vidljiv. Kada je list sakriven, ne vidi se ni njegov jezičak. Da biste
sakrili radni list :
1. Selektujte radne listove koje želite da sakrijete.
2. Na kartici Home, u grupi Cells kliknite na dugme Format
3. U okviru Visibility kliknite na dugme Hide & Unhide, a zatim na Hide Sheet.
Prikazivanje sakrivenog radnog lista
1. Na kartici Home, u grupi Cells kliknite na Format
2. U okviru Visibility kliknite na dugme Hide & Unhide, a zatim na dugme Unhide Sheet.
3. U dijalogu prozora Unhide kliknite dvaput na ime skrivenog lista koji želite da
prikažete.
Možete otkrivati samo jedan po jedan radni list.
Sakrivanje redova i kolona
1. Selektujte redove ili kolone koje želite da sakrijete
2. Na kartici Home, u grupi Cells kliknite na Format.
3. U okviru Visibility kliknite na dugme Hide & Unhide, a zatim na dugme Hide Rows ili
na Hide Columns.
Prikazivanje sakrivenih redova ili kolona
1. Na kartici Home, u grupi Cells kliknite na Format.
2. U okviru Visibility kliknite na dugme Hide & Unhide, a zatim na dugme Unhide Rows
ili na Unhide Columns.
Korišćenje referenci u formulama na druge radne listove
Formule mogu da koriste ćelije iz drugih radnih listova, koji pritom ne moraju da budu u istoj
radnoj svesci.
Da biste upotrebili referencu ćelije sa drugog radnog lista iz iste radne sveske, koristite
sledeći format ImeLista!Adresaćelije. Evo primera formule koja koristi ćeliju s radnog lista
Sheet2 :
=A1*Sheet2!A1. U ovoj formuli množimo vrednost iz ćelije A1 na aktuelnom radnom listu sa
vrednošćiu iz ćelije A1 na listu Sheet2.
Ako u imenu radnog lista u referenci postoji razmak, ime morate navesti između znakova
apostrofa. Na prmer sledeća formula se poziva na ćeliju sa sa lista Zbirni izveštaj:
=A1*’Zbirni izveštaj’!A1
Međutim, jednostavniji način unošenja referenci iz drugih radnih listova jeste da selektujete
te ćelije:
1.
2.
3.
4.
5.
Formulu počinjete kucanjem = znaka jednakosti.
Kliknete na jezičak drugog radnog lista i selektujete ćelije koje koristite u formuli.
Otkucajte operator ( +, - , * , /...).
Kliknite na sledeći radni list i selektujte ćelije koje koristite u formuli.
Formulu završavate klikom na Enter.
Referenciranje ćelija u drugim radnim listovima
Da biste se pozvali na ćelije iz druge radne sveske, koristite format :
=[ImeRadneSveske]ImeLista!Adresaćelije
Ispred adrese ćelije stajaće ime radne sveske u uglastim zagradama, ime lista i uzvičnik.
Prelazak iz jedne u drugu radnu svesku
Kada radite sa više radnih svezaka, njihove prozore možete automatski rasporediti
komandom Arrange All koja se nalazi na kartici View u grupi Window. Klikom na ovo dugme
otvara se dijalog prozora Arrange Windows u kome možete da izaberete raspored radnih
svezaka na ekranu u vidu pločica – Tiled, horizontalno – Horizontal, vertikalno – Vertcal ili
kaskadno –Cascade.
Raspored koji ste napravili možete sačuvati klikom na dugme Save Workspace koje se nalazi
na kartici View u grupi Window.
Za prelazak iz jedne u drugu radnu svesku možete se koristiti i klikom na dugme Switch
Windows koja se nalazi na kartici View u grupi Window.
Hiperlinkovi
Hiperlink je prečica pomoć koje se brzo pravi veza sa drugim radnim sveskama i
datotekama. Hiperlink možete podesiti tako da otvara datoteke koje se nalaze
na vašem računaru, vašoj mreži ili Webu. Hipervezu možete da napravite od
teksta ili od grafičkih objekata. Da biste od sadržaja neke ćelije napravili
hiperlink :
1. Kliknite na ćeliju.
2. Izaberite karticu Insert i u grupi Links, kliknite na dugme Hiperlink.
Excel će otvoriti okvir za dijalog Insrt Hyperlink.
U delu prozora sa poljem Text to disply videćete sadržaj ćelije u koju unosite hiperlink.
Klikom na dugme Screen Tip otvarate prozor u kome možete otkucati tekst koji će se pojaviti
kada postavite pokazivač miša na ovaj hiperlink. U levom delu prozora Link to birate ikonicu
koja predstavlja tip hiperveze kakvu želite da napravite. Existing File or Web Page : otvara
postojeću Excel radnu svesku. Place in This Document : učiniće aktivnom neku ćeliju na
istom ili drugom radnom listu iste radne sveske. Ako izaberete Create New Document
klikom na ćeliju u kojoj je link otvarate novu radnu sveku, a možete da pokrenete i program
za elektronsku poštu izborom ikonice E-mail Adress.
Da biste promenili parametre hiperlinka, kliknite desnim tasterom miša na ćeliju sa
hiperlinkom i iz padajućeg menija izaberite Edit Hiperlink.
Ako želite da obrišete hiperlink, kliknite desnim tasterom miša na ćeliju sa hiperlinkom i iz
padajućeg menija izaberite Remove Hiperlink.
Sortiranje
Važan aspekt analize podataka je sortiranje. Podatke u Excelu možete sortirati po tekstu,
brojevima, datumima, ikoni, boji ćelije ili prilagođenoj listi. Sortiranje podataka olakšaće vam
bolje razumevanje, organizaciju i pronalaženje podataka.
Podatke možete sortirati po tekstu od A do Ž ili od Ž do A, po brojevima (od najmanjeg ka
najvećem ili od najvećeg ka najmanjem) i po datumima i vremenu (od najstarijih ka
najnovijim i od najnovijih ka najstarijim) u jednoj ili više kolona. Takođe, podatke možete
sortirati po prilagođenoj listi ili po formatu, uključujući boju ćelije, boju fonta ili skup ikona.
Većinu operacija sortiranja čine sortiranja po kolonama, ali je moguće i sortiranje po
redovima.
Sortiranje teksta:
1. Kliknite na bilo koju ćeliju u koloni po kojoj sortirate podatke.
2. Na kartici Home u grupi Editing kliknite na dugme Sort & Filetr izaberite :

Da biste sortirali rastućim redosledom, kliknite na dugme Sort A to Z.

Da biste sortirali opadajućim redosledom, kliknite na dugme Sort Z to A.
Sortiranje brojeva :
Ako budete kliknuli na ćeliju u koloni sa brojevima možete da izaberete :


Sort Smallest to Largest ( od manjeg ka većem )
Sort Largest to Smallest ( od većeg ka manjem)
Sortiranje datuma ili vremena :


Sort Oldest to Newest ( od najstarijeg ka najnovijem )
Sort Newest to Oldest ( od najnovijeg ka najstarijem )
Sortiranje podataka po više kriterijuma
1. Kliknite na bilo koju ćeliju u tabeli.
2. Na kartici Home u grupi Editing kliknite na dugme Sort & Filter, a zatim izaberite
Custom Sort ili desnim tasterom miša pritisnite bilo koju ćeliju tabele, pa iz priručnog
menija odaberite Sort, a zatim Custom Sort.
Iz oblasti Column kliknite na padajuću listu Sort by i izaberite specifikaciju prve pretrage.
Kada završite sa kreiranjem prvog kriterijuma sortiranja, da biste dobili drugi kriterijum
kliknite na dugme Add Level koje se nalazi u gornjem levom uglu dijaloga prozora Sort. U
novom kriterijumu Then by na isti način odredite kako želite da se vrši sortiranje.
Nove kriterijume dodajete klikom na dugme Add Level.
Da biste promenili redosled po kojem će se vršiti sortiranje kliknite na kriterijum,
a zatim na dugme sa strelicom naviše ili naniže koja se nalazi u zaglavlju dijaloga
prozora Sort.
Ako želite da obrišete kriterijum, kliknite na njega, a zatim na dugme Delete Level.
Ako kopirate već uneti kriterijum, kliknite na njega, a zatim na dugme Copy Level.
Sortiranje po boji ćelije, boji fonta ili ikoni
Ako ste ćelije ili kolone tabele formatizovali ručno ili uslovno po boji ćelija ili fonta, možete ih
sortirati i po ovim bojama. U koloni Column u listi Sort by izaberite kolonu koju ste
formatizovali na jedan od pomenutih načina. U koloni Sort on izaberite :



Da biste sortirali po boji ćelije, izaberite Cell Color.
Da biste sortirali po boji fonta, izaberite Font Color.
Da biste sortirali po skupu ikona, izaberite Cell Icon .
U koloni Order kliknite na strelicu pored dugmeta, a zatim u zavisnosti od tipa
formatizovanja izaberite boju ćelije, fonta ili ikonu ćelije. Zatim određujete način na koji
želite da izvšite sortitanje:


Da biste premestili boju ćelije, fonta ili ikonu na vrh, izaberite On Top.
Da biste premestili boju ćelije, fonta ili ikonu na dno, izaberite On Bottom.
Sortiranje po prilagođenoj listi
Da biste podatke sortirali prema određenom korisnički definisanom redosledu, potrebno je
prvo napraviti taj spisak. Spisak se pravi u dijalogu prozora Custom List koji otvarate klikom
na karticu File, zatim kliknite na dugme Options, a zatim izaberite kategoriju Advanced. U
okviru General izaberite stavku Edit Custom Lists.
Klikom na dugme Add stavke novog spiska kucate u polje List Entries. Posle svake stavke koju
ste uneli pritisnite taster Enter. Kada unesete sve stavke potvrdite spisak klikom na OK.
Sortiranje samo jedne kolone
Ako imate potrebu da sortirate podatke
samo po jednoj koloni, budite oprezni.
Za ovakvu vrstu sortiranja prvo
selektujete tu kolonu, a zatim kliknite
na dugme Sort & Filter i izaberite način
sortiranja podataka. Posle toga pojaviće
se dijalog prozora Sort Worning tj,
upozorenje o sortiranju. Ovakvo sortiranje može imati neželjene posledice jer može dovesti
do grešeke u analizi i prezentaciji podataka. Ako ipak želite da sortirate samo jednu kolonu,
kliknite na Continue with the current selection. Ako ste pogrešili tj. greškom selektovali samo
jednu kolonu, kliknite na Expand the selection. Na kraju kliknite na Sort.
Subtotal
Međuvrednosti kao i sveukupne vrednosti možete dodati na vaše podatke u tabeli
automatski pomoću komande Subtotal.
1. Da biste mogli da dodate međuvrednosti, potrebno je prvo da sortirate podatke po
onoj grupi podataka za koju želte međuvrednost.
2. Kliknite bilo gde u tabelu.
3. Na kartici Data, u grupi Outline, kliknite na dugme Subtotal. Otvoriće se dijalog
Subtotal.
4. U padajućoj listi At each change in kliknite na kolonu za koju želite međuvrednost.
5. Iz padajuće liste Use function izaberite funkciju za rezimiranje koju želite da koristite
za izračunavanje međuvrednosti.
6. U oblasti Add subtotal to potvrdite izbor u polju za potvrdu za svaku kolonu koja
sadrži vrednost za koju želite da izračunate međuvrednost.
U levom delu tabele pojaviće se okno za prikazivanje međuvrednosti i ukupnih vrednosti sa
brojevima
Da biste prikazali ili sakrili redove detalja za posebne međuvrednosti, koristite
Uklanjanje subtotala
1. Kliknite na tabelu sa subtotalima.
2. Na kartici Data, u grupi Outline, kliknite na dugme Subtotal.
3. U dijalogu prozora Subtotal kliknite na dugme Remove All.
Filtriranje
Filtriranjem podataka na radnom listu, brzo možete pronaći određene vrednosti, a filter
možete koristiti radi usresređivanja na upravo one podatke koje želite da vidite. Kada
filtrirate podatke, celi redovi će biti sakriveni ako ne ispunjavaju zadati kriterijum filtriranja.
Automasko filtriranje podataka
1. Kliknite na podatke koje želite da filtrirate ili selekcijom
izaberite podatke koje želite da filtrirate ukoliko su u pitanju
nesusedni podaci.
2. Na kartici Data, u grupi Sort & Filter kliknite na dugme Filter.
Posle toga u zaglavlju vaše tabele pojaviće se strelice
možete izvršiti izbor opcija filtriranja.
za prikazivanje liste sa koje
Pomoću automatskog filtera možete kreirati tri tipa filtriranja : po listi vrednosti, po formatu
ili po kriterijumu.
Filtriranje teksta
Kada kliknete na strelicu u koloni u kojoj je omogućeno filtriranje, sve vrednosti iz te kolone
pojaviće se na listi i pored svake od njih polje za potvrdu. Možete koristiti :
1. Polje za pretragu Search u koje unosite tekst ili
brojeve.
2. Isključivanje ili uključivanje polja za potvrdu da biste
prikazali vrednosti koje se nalaze u koloni. Klikom na Sellect
All uključujete ili isključujete sve stavke odjednom.
3. Koristite napredne kriterijume da biste pronašli
vrednosti koje ispunjavaju određene uslove.
Brisanje filtera za kolonu
Da biste ponovo prikazali sve podatke, kliknite na dugme u zaglavlju kolone koju ste filtrirali
(ima oblik levka )
, zatim izaberite Clear Filter From ,,ime kolone “.
Brisanje svih filtera u radnim listu i ponovo prikazivanje svih redova
Na kartici data, u grupi Sort & Filter kliknite na dugme Clear.
Kreiranje kriterijuma za filtriranje teksta
Postavite pokazivač na stavku Text Filters i izaberite neku od komandi operatora za
poređenje kao što su Equals (jednako), Does Not Equal (različito), Begins With (počinje sa )...
Ili izaberite stavku Custom Filter . U dijalogu prozora Custom Auto Filter unesite tekst u polje
sa desne strane ili izaberite vrednost sa padajuće liste. U dijalogu prozora Custom Auto Filter
nudi vam se mogućnost dodavanja još jednog kriterijuma.


Ako filtrirate podatke tako da oba kriterijuma moraju biti zadovoljena, kriterijume
povezujete sa vezom And.
Da biste filtrirali podatke tako da mora biti ispunjen barem jedan kriterijum, izaberite
opciju Or.
Kreiranje kriterijuma za filtriranje brojeva
Izbor filtera radite klikom na stavku Number Filters. Možete izabrati da se prikažu vrednosti
koje su veće od zadatog broja (Greater Than), veće ili jednake (Greater Than Or Equal To),
vrednosti koje su veće od prosečne vrednosti (Above Average) ili manje od nje (Below
Average).
Možete prikazati određeni broj najvećih vrednosti ili najmanjih vrednosti (Top 10). Izborom
ove stavke otvarate dijalog preko koga možete izabrati da li prikazujete najveće (Top) ili
najmanje (Bottom) vrednosti. Broj stavki koje prikazujete birate u srednjem delu prozora.
Ako filtrirate brojeve, izaberite stavku Items, a ako filtrirate po procentima izaberite Percent.
Filtriranje datuma i vremena
Datumi su grupisani u hijerarhiji po godinama, mesecima i danima. Klikom na znak (+) ili
minus (-) otvarate ili sažimate određenu grupu.
Napredno filtriranje
Napredno filtriranje možete koristiti za pronalaženje jedinstvenih vrednosti u skupu
podataka. Za napredno filtriranje treba da postavite opseg kriterijuma u kome po izboru
postavljate pravila za podatke koji bi trebalo da ostanu vidljivi pošto primenite filtriranje.
Možete koristiti jedan ili više kriterijuma. Kada postavite kriterijum, kliknite na bilo koju ćeliju
u tabeli sa podacima. Zatim na kartici Data u grupi Sort & Filter kliknite na dugme Advanced,
podaci iz tabele će biti selektovani i otvoriće se dijalog prozora Advanced Filter. U polje List
range Excel bi trebalo da automatski detektuje opseg liste i unese apsolutnu referencu na
oblast ćelija. Ako ne, možete da selektujete skup ćelija u kome želite da pronađete vrednosti
po zadatom kriterijumu. Da biste uneli kriterijum, treba da kliknete u polje Criteria range, a
zatim prevučete preko ćelija gde se nalazi kriterijum. Ako filtriranje želite da uradite u samoj
tabeli, ostavite uključenu opciju Filter the list, in-place. Ako želite da podatke filtrirate na
novu lokaciju, potvrdite opciju Copy to another location. Posle ovoga polje Copy to će postati
dostupno. Treba da kliknete na njega, a zatim na jednu ćeliju nove lokacije..
Polje Unique records only izostaviće redove koji su duplikati.
Kada navodimo stavke jednu ispod druge, to je isto kao da smo upotrebili vezu
OR.
Ako navodimo stavke u istom redu, to je kao da smo upotrebili
vezu AND.
Uslovno formazivonje
Jedan od načina koji doprinose lakšoj analizi podataka je mogućnost da Excel izmeni izgled
podataka na osnovu njihove vrednosti. Ova vrsta fotmatizovanja se zove uslovno
formatizovanje jer podaci moraju da zadovolje određene uslove, definisane u pravilima
formatizovanja, da bi uopšte bili formatizovani. Sortiranje i filtriranje možete izvršiti na
osnovu formatizovanja, uključujući boju ćelija i fonta.
Da biste primenili uslovno formatizovanje, izaberite ćelije na koje želite da primenite
određeni format. Otvorite karticu Home, a zatim u grupi Styles izaberite Conditional
Formatting. Pojaviće se meni sa mogućim uslovnim formatima.
Preko stavke Highlight Cells Rules možete formatirati ćelije koje su veće od (Greater Than) ili
manje od (Less Than) od neke vrednosti, ćelije koje su jednake (Equal To) nekoj vrednosti ili
se nalaze u određenom rasponu (Between), ćelije koje sadrže određeni tekst (Text that
Contains), ćelije koje sadrže današnji, jučerašnji, sutrašnji datum, datum iz ove nedelje,
meseca ili sledeće nedelje ili meseca…(A Data Occurring), kao i ćelije koje imaju iste
vrednosti (Duplicate Values). Stavke Top/Bottom Rules omogućavaju vam da formatiranje
primenite na prvih ili poslednjih deset stavki, na vrednosti ispod ili iznad proseka…
Kada se odlučite za uslov koji želite da postavite, Excel otvara dijalog u kome se nalaze polja i
kontrole pomoću kojih definišete pravila. Da biste prikazali sva pravila za selektovane ćelije,
otvorite karticu Home, a zatim u kartici Styles izaberite dugme Conditional Fomatting. Iz
menija izaberite Manage Rules i pokrenućete istoimeni prozor.
Klikom na dugme New Rule postavljate novo pravilo, menjate ga klikom na dugme Edit Rule,
a brišete određeno pravilo prvo njegovim biranjem, a onda klikom na Delete Rule.
Strelicama Move Up ili Move Down menjate redosled pravila. Potvrđivanjem polja Stop If
True, odnosno uklanjanjem potvrde iz ovog polja, birate da li će Excel nastaviti da primenjuje
uslovno formatizovanje nakon što pronađe prvi uslov koji je ispunjen.
Ako želite da uklonite uslovno formatizovanje, kliknite na stavku Home u grupi Styles, a
zatim kliknite na strelicu dugmeta Conditional Formatting, izaberite Clear Rules. Iz dodatnog
menija možete izabrati da li brišete uslovno formatizovanje iz izabranih ćelija, tabele ili
izvedene tabele.
GOAL SEEK
Analiza What –If predstavlja postupak promene vrednosti u ćelijama da bi se videlo kako će
te promene uticati na rezultat formule u Excelovom radnom listu. Koristeći ovaj alat, možete
eksperimentisati sa nekoliko različitih skupova vrednosti u formulama da biste istražili razne
rezultate.
Goal seek se koristi u slučajevima kada vam je poznat rezultat koji želite da dobijete na
osnovu formule, ali niste sigurni koje vrednosti su potrebne da bi formula dala taj rezultat.
Na primer, rukovodilac firme postavio je za cilj da smanji troškove marketinga iz prethodne
godine za 20 procenata.
Umesto da smanji prošlogodišnje troškove samo za 20 procenata, možete to
uraditi tako da oni ne iznose više od 20 procenata ukupnih izdataka firme.
Izračunavanje zadatih troškova koji bi u opštim rashodima ostvarili udeo od 20 procenata je
upotrebom alata Goal Seek dosta pojednostavljeno. Za korišćenje ovog alata kliknite na
karticu Data, a zatim u grupi Data Toos, izaberite What-If Analysis. Iz menija izaberite Goal
Seek i otvorićete istoimeni dijalog. U polje Set Cell unosi se ćelija sa odredišnom vrednošću, a
u našem primeru je to ćelija C4. Polje To Value sadrži vrednost koju želimo da dobijemo, a to
je 20%. Polje By Changing Cell predstavlja ćeliju sa vrednošću koju Excel treba da izmeni da bi
postigao odredišnu vrednost. U ovom primeru to je ćelija C3.
Funkcija Goal Seek funkcioniše samo sa jednom promenljivom vrednošću. Za dobijanje
rešenja gde se menja više vrednosti koriti se Solver
SOLVER
Pomoću programskog dodatka Solver možete pronaći maksimalnu ili minimalnu vrednost
jedne ćelije tako što će izmeniti druge ćelije u formuli. Solver se koristi i u slučaju kada
prilikom promene vrednosti jednog ili više parametara moramo da se držimo nekog
ograničenja.
Na kartici Data u grupi Analysis, kliknite na dugme Solver, Ako komanda Solver nije
dostupna, morate učitati ovaj programski dodatak na sledeći način :
1. Kliknite na karticu File, izaberite stavku Options, a zatim izaberite kategoriju Add-Ins i
otvoriće se strana Add-Ins. Na dnu prozora dijaloga, u listi Manage, izaberite Excel
Add-Ins, a zatim kliknite na dugme Go i otvoriće se okvir za dijalog Add-ins. Potvrdite
polje Solver Add-Ins, i potvrdite sve klikom na dugme OK. Kada završite instalaciju,
Solver će se pojaviti na kartici Data u grupi Analasys.
Pre pokretanja solvera kliknite na ćeliju u kojoj se nalazi formula ili funkcija, a zatim kliknite
na Solver i otvorićete prozor dijaloga Solver Parameters. U prvom polju Set Objective biće
adresa te ćelije. Ako to nije slučaj, kliknite u polje Set Objective pa na ćeliju sa formulom.
Zatim možete tražiti da se pronađe maksimalna (Max), minimalna (Min) ili zadata (Valu Of)
vrednost. Šta će biti izračunato birate potvrdom u polju To. U polje By Changing Variable
Cells unosite adrese ćelija koje mogu da se menjaju kako bi se postigao traženi rezultat.
U okviru Subject to the Constraint unesite ograničenja koja želite da primenite tako što ćete
kliknuti na dugme Add. Otvoriće se dijalog prozora Add Constraint u kome u prvo polje Cell
Reference unosite adresu ćelije za koju želite da ograničite vrednost. Preko padajućeg menija
u sredini prozora birate operator uslova koji želite da uspostavite između adrese ćelije i
ograničenja. U polje Constraint unosite vrednost ograničenja. Kliknite na dugme Ok da biste
se vratili u prozor Solver Parameters u kome ćete sada videti uslove ograničenja koje ste
postavili.
Ako neko ograničenje želite da promenite kliknite na njega, a zatim na dugme Change. Ako
neko ograničenje hoćete da obrišete, izaberite ga i kliknite na Delete.
Klikom na dugme Solv prikazaće se prozor Solver Results sa ponuđenim rešenjima. Opcijom
Keep Solve Solution zadržavate ponuđeno rešenje, ako potvrdite polje Restore Orginal
Values – vraćate početne vrednosti.
Scenario
Scenario menadžer je alat koji vam omogućava da različite kombinacije ulaznih podataka
sačuvate pod određenim imenom. Ovaj alat vam omogućava da kreirate i sačuvate različite
grupe vrednosti na radnom listu, a zatim se prebacujete na bilo koji od ovih scenarija da
biste pregledali ili drugima prezentovali različite rezultate. Prvo je potrebno odrediti skup
ulaznih podataka koje želite da menjate. Zatim dajete ime scenariju i unesete vrednosti za
ulazne ćelije za svaki scenario posebno. Možemo se poslužiti jednostavnim primerom jednog
proizvodnog modela.
U ovom primeru imamo dva ulazna podatka : Cena rada po satu i Cena materijala po
komadu. Proizvodnja se bazira na izradi tri proizvoda, za svaki se utroši različit materijal, a
različiti su i vremenski intervali u proizvodnji. Uprava pokušava da predvidi ukupnu zaradu i
zato su kreirana tri scenarija.
Na kartici Data, u grupi data Tools, izaberite What-If Analysis, a zatim na listi kliknite na
Scenario Manager. Otvoriće se istoimeni dijalog.
Kliknite na dugme Add i otvoriće se prozor Add
Scenrio. Unutar ovog dijaloga imenujete scenario
unošenjem njegovog naziva u polje Scenario
name. U našem primeru možemo upisati Dobar. U
polje Changing Cell Unesite adrese ćelija koje će
se menjati. To su ćelije iz primera B1,B2. Zatim
kliknite na OK.
U sledećem koraku unosite vrednosti za ćelije.
Kada zavšite kreiranje prvog scenarija (Dobar),
na isti način kreirate i ostale scenarije.
Da biste prikazali određeni scenario, U Scenario
Manager-u kliknite na scenario koji želite da
prikažete, a zatim na dugme Show.
Kreiranje izveštaja
Kada ste kreirali sve scenarije koji su vam potrebni, možete kreirati izveštaj sa rezimeom
scenarija koji uključuje informacije iz ovih scenarija. Izveštaj prikazuje podatke iz svih
scenarija u jednoj tabeli na novom radnom listu.
Forme za unos podataka
Kada su podaci sa kojima radite obimni i zahtevaju horizontalno kretanje kroz radni list,
veoma je korisna upotreba obrazaca sa podacima za dodavanje, uređivanje, pronalaženje i
brisanje redova. Forma ili obrazac sa podacima olakšaće vam praktičan unos ili prikaz tabele
sa podacima bez horizontalnog pomeranja.
Komanda Form nije uključena u Ribbon traku, ali je možete dodati na sledeći način:
1. Kliknite na strelicu Quick Access Toolbar-a i izaberite stavku More Commands.
2. U okviru Choose commands form izaberite All Comamands.
3. U okviru sa listom kliknite na dugme Form, a zatim na dugme Add.
Da biste prikazali podatke u obliju forme, kliknite na tabelu sa podacima, a zatim izaberite
komandu Form iz Quick Access Toolbar-a. U gornjem desnom ćošku iznad dugmeta New
prikazan je ukupan broj redova i tekući red. Sa leve strane prozora ispisani su nazivi zaglavlja
kolona koje Excel koristi za kreiranje oznake za svako polje u obrascu. Kroz polja se krećete
pritiskajući taster Tab ili Shift+Tab za kretanje unazad. Na sledeći red u tabeli prelazite klikom
na dugme Find Next, a na prethodni sa Find Priv.
Polja koja sadrže formule nisu dostupna ali je njihov sadržaj prikazan.
Novi red sa podacima dodajete klikon na dugme New. Zatim
unesite podatke za novi red i kada završite unos pritisnite
taster Enter da biste red dodali na dno tabele. Pre nego što
pritisnete taster Enter, možete opozvati promene klikom na
dugme Restore.
Form možete koristiti i za pronalaženje reda putem unosa
kriterijuma za pretragu. Kliknite na dugme Criteria i u
obrazac sa podacima unesite kriterijum poređenja. Na
primer, ako kao kriterijum otkucate tekst početna slova ili
unesete cene > 20,00, filtriraju se sve stavke koje počinju kriterijumom poređenja. Da biste
pronašli sve redove koji zadovoljavaju kriterijum, kliknite na dugme Find Next ili Find Priv.
Šabloni
Excelov šablon je fajl koji se koristi za izradu
drugih fajlova. Kada neke podatke unesete
u Excel radni list i sačuvate ih, verovatno
ćete u nekom trenutku poželeti da kreirate
sličnu radnu svesku. Da ne bi morali ponovo
da formatirate podatke i unosite formule
poslužite se šablonima.
Da biste kreirali novu radnu svesku
zasnovanu na šablonu, kliknite na karticu
File. A zatim izamerite New, u gornjem
srednjem delu prozora prikazaće se prazna radna sveska šablona ( Blank workbook), šabloni
koje ste nedavno koristili (Recent templates), uzorak šablona (Sample templates), i šabloni
koje ste kreirali (My templates) . Ispod se nalazi veliki broj kategorija šablona koje možete
prezeti sa Interneta.
Namenski šablon je šablon koji sami pravite. Svaka nova
radna sveska ima podrazumevane parametre. Na primer, tri
radna lista, radni listovi su sa mrežom linija... Excelova
podrazumevana radna sveska lako se menja, zato kada
otvorite novu radnu svesku, dodajte ili obrišite radne listove,
promenite širinu kolona, stilove, unesite zaglavlja i neke
standardne podatke. Kada radnu svesku uredite po želji
kliknite na File, a zatim na Save As i iz polja Save as type izaberite Excel Template. Unesite i u
polje File name ime radne sveske.
Kada radnu svesku sačuvate kao šablon, nadalje je možete koristiti kao model za sve nove
radne sveske.
PIVOT TABELE
Pivot tabele ili izvedene tabele su alat pomoću koga možete da reorganizujete, rezimirate,
analizirate, filtrirate i napravite rezime podataka iz radnog lista. Pivot tabele su posebno
korisne kad analizirate velike količine podataka.
Kreiranje pivot tabele
Da biste kreirali izvedenu tabelu, potrebno je imati listu podataka. Kada kreirate Excelovu
tabelu, kliknite na bilo koju ćeliju u tabeli, otvorite karticu Insert,a zatim u grupi Tables
izaberite dugme Pivot Table da biste otvorili dijalog Create pivot Table.
U dijalogu prozora Create pivot Table određujete izvor podataka za izvedenu tabelu.
Proverite da li je izabrana stavka Select a table or range i proverite opseg ćelija u okviru
Table/Range. Excel automatski utvrđuje opseg ćelija ali taj opseg možete promeniti tako što
ćete otkucati drugi opseg ili sami izabrati opseg na radnom listu preko dugmeta
.
U dijalogu prozora Create pivot Table određujete da li ćete pivot tabelu kreirati na novom
radnom listu ili na postojećem. Ako pivot tabelu kreirate na postojećem radnom listu u polje
Location treba da unesete adresu ćelije od koje pivot tabela počinje. Ako pivot tabelu
kreirate na novom radnom listu, klikom na dugme OK dobićete novi radni list. Sa leve strane
nalazi se oblast pivot tabele, a sa desne Pivot Table Field List koje prikazuje spisak polja pivot
tabele. Ako okno Pivot Table Field List nije vidljivo, da biste ga prikazali, izaberite bilo koju
ćeliju u izvedenoj tabeli.
Ako zatvorite ovaj prozor kliknite na oblast pivot table, a na Ribonn
traci će se pojaviti konteksna kartica PivotTableTools. Na konteksnoj kartici Options, u grupi
Show, izaberite Field List.
U gornjem delu prozora Pivot Table Field List nalazi se površina Choose field to add to report,
koja sadrži imena polja koja možete dodati u 4 oblasti donjeg dela prozora. Donji deo
prozora Pivot Table Field List sadrži oblast : Report Filter ( Filter izveštaja), Column Labels
(Oznake kolona), Row Labels (Oznake redova) i Values (Vrednosti). U ova polja iz gornjeg
dela prevlačite nazive kolona.
Da biste prevukli polje u željenu oblast, kliknite i držite ime
polja, a zatim ga prevucite u oblast donjeg dela prozora.
Da biste postavili polje u određenu oblast možete koristiti i desni
klik miša na ime polja i izaberite stavku Add To Report Filter, Add
To Column Labels, Add To Row Labels, Add To Values.
Da biste prerasporedili sadržaj izvedene tabele, zaglavlje polja
odvucite u novi položaj, a možete kliknuti na strelicu polja, a
zatim ga pomeriti naviše (Move Up) ili naniže (Move Down), na
početak (Move to Beginning) i na kraj (Move to End) grupe kada
imate više polja, možete ga premestiti u obalst Report filter, u
kolonu (Move to Column Labels), red (Move to Row Labels) ili
polje za vrednosti (Move to Values). Polje koje dodate u neku
oblast možete ukloniti tako što kliknete na strelicu polja, a zatim
na Remove Field.
Ako očekujete da se izvorni podaci iz izvedene tabele izmene,
potrebno je da obnovite vezu izvedene tabele sa izvornim podacima.
Da biste osvežili sadržaj izvedene tabele, izaberite bilo koju ćeliju u
izvedenoj tabeli, a zatim na kartici Options, u grupi Data, izaberite
Refresh.
Filtriranje podataka u izvedenoj tabeli
Da biste izvedenu tabelu filtrirali na osnovu sadržaja polja, pritisnite zaglavlje polja na
površini Choose Fields to add to report u oknu PivotTable Field List i otvorićete meni sa
opcijama za sortiranje i filtriranje. Pored svake stavke nalazi se polje za potvrdu. Stavke sa
znakom za potvrdu biće prikazane u izvedenoj tabeli, dok će stavke bez znaka za potvrdu, biti
sakrivene.
Ako biste želeli da prikažete više podataka u izvedenoj tabeli, možete da sakrijete okno
PivotTable Field List i da podatke filtrirate pomoću strelica za filtriranje na zaglavljima Row
Labels i Column Labels unutar same izvedene tabele. Excel označava da je izvedena tabela
filtrirana tako što pored zaglavlja postavlja odgovarajući indikator, a u oknu PivotTable Field
List ime filtriranog polja.
U polje Report Filter možete dodati više polja po kojima želite da filtrirate podatke. Kada
kliknete na strelicu za filtriranje, Excel će prikazati listu vrednosti i tada možete izabrati filter
za svaku od tih vrednosti. Ako želite da filtrirate više vrednosti u izvedenoj tabeli, kliknite na
polje za potvrdu Select Multiple Items.
Vrednosti u tabeli možete da filtrirate tako što ćete da sakrijete ili smanjite nivo detalja u
izveštaju . Pored svake grupe podataka biće znak minus
sažima, a znak se menja u znak plus
preglednošću tabele.
. Klikom na minus, cela grupa se
. Na ovaj način lako ćete upravljati veličinom i
Dugmad minus i plus se uklanjaju i postavljaju klikom na dugme Buttons u
grupi Show. Polje Field Headers služi za prikazivanje i uklanjanje zaglavlja
preko kojih se vrši filtriranje.
U Excelu 2010 možete na dva nova načina filtrirati izvedene
tabele : upotrebom filtera za pretragu i korišćenjem alatke
Slicer. Pomoću filtera za pretragu Search. Pomoću ovog
filtera možete uneti kriterijum za pretragu.
Excel 2010 pomoću altake Slicer omogućava vizuelnu indikaciju stavki izvedene tabele koje
su trenutno prikazane, kao i onih koje su skrivene. Da biste koristili alatku Slicer, kliknite u
bilo koju ćeliju u izvedenoj tabeli, a zatim na konteksnoj kartici Options, u grupi Sort & Filter,
kliknite na Insert Slicer i prikazaće se okvir za dijalog Insert Slicers. Kliknite u polje za potvrdu
za koje želite da izradite alatku Slicer, a zatim povrdite sa OK.
Alatka Slicer prikazuje vrednost polja koje ste potvrdili. Vrednosti koje su prikazane u boji,
biće prikazana i u izvedenoj tabeli. Vrednosti prikazane u beloj boji neće se pojaviti u tabeli.
Kada izaberete neku od stavki ona će promeniti status – ako je trenutno prikazana u
izvedenoj tabeli klikom je sakrivate i obrnuto.
Ako želite da pomoću alatke Slicer uklonite filter, kliknite na dugme Clear Filter u gornjem
desmom uglu ove alatke, a da biste je sakrili, kliknite na desni taster miša i izaberite Remove.
Uređivanje izvedenih tabela
Kada kreirate izvedenu tabelu možete da joj promenite ime. Ime izvedene tabele Excel
prikazuje na konteksnoj kartici Options u grupi PivotTable Options i dovoljno je da novo ime
upišete u polje PivotTable Name.
Kada napravite izvedenu tabelu, Excel određuje koji je najbolji način za sumarno prikazivanje
podataka. Kada je reč o numeričkim podacima, Excel koristi funkciju Sum. Ako želite da
promenite funkciju kliknite desnim tasterom miša na ćeliju sa vrednostima i izaberite
Summarize Values By, a zatim izaberite željenu funkciju. Ako se na listi ne nalazi funkcija koja
vama treba izaberite opciju More Options i otvoriće se okvir za dijalog Value Field Settings.
Na kartici Summarize Values By, izaberite operaciju koju želite.
Takođe, možete da izmenite način na koji su prikazani podaci u izvedenoj tabeli. Na kartici
Show Values AS u okviru za dijalog Value Field Settings, možete da izaberete prikaz
procentualnog udela svake ćelije u zbiru vrednosti prikazanih u izvedenoj tabeli.
Formatiranje izvedenih tabela
Klikom na karticu Design u grupi PivoTable Styles na raspolaganju vam stoji određen broj
stilova kojima možete da formatirate pivot tabelu. Da biste videli sve stilove kliknite na
strelicu u donjem desnom uglu prozora.
Klikom na Clear na dnu galerije uklanjate stil kojim je pivot tabela formatirana.
Excel proširuje mogućnost formatiranja pivot tabela time što vam omogućava da u ćelijama
ovih tabela koristite uslovni format. Da biste primenili uslovni format, prvo izaberite ćelije na
površini Values. Na kartici Home, grupe Styles, izaberite Conditional Formatting, a zatim
postavite željeni uslovni format.
Excel će vam ponuduti dugme Formatting Options, sa tri opcije za primenu uslovnog
formata:
1. Selected cells, koja uslovni format primenjuje samo na izabrane ćelije.
2. All cells showing Sum of _ Values, koja uslovni format primenjuje na sve ćelije na
površini sa podacima.
3. All cells showing Sum of field _ Values for Fields, koja uslovno formatizovanje
primenjuje na sve ćelije koje su istog nivoa, kao i izabrane ćelije.
Izrada Pivot grafikona
Izrada izvedenog grafikona je vrlo
jednostavna. Da biste na osnovu pivot tabele
napravili grafikon, izaberite bilo koju ćeliju na
pivot tabeli, otvorite karticu Insert, a zatim u
grupi Charts, izaberite vrstu grafikona koju
želite da napravite i potvrdite klikom na OK.
Izmene u pivot tabeli na kojoj se zasniva izvedeni grafikon odraziće se i na sam grafikon. Ako
filtrirate izveštaj pivot tabele, to će se odraziti i na izvedeni dijagram.
Download

Microsoft Excel 2010 DRUGI DEO