JAVNO PREDUZEĆE ZA KOMUNALNE USLUGE
· KOMUNALAC ·
Bečej – Lovačka 5
_____________________________________________________________________________
Telefoni : Direktor: 021 / 6915 – 714 ,
Komercijala, računovodstvo , Telefax : 021 / 6911 – 760, Održavanje i zelenilo:
021 / 6913 – 570, Prodavnica cveća i pogrebno: 021 / 6913 -454, Rasadnik: 021 / 69 13-160 , Pijace: 021 / 6912 – 184
www.komunalacbecej.com , e – mail : [email protected]
ЈП КОМУНАЛАЦ BEЧEJ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
јавна набавка добара
- резервни делови ЈНМВ Бр. 12 /2014
Дел.бр. 27-12/2014
У Бечеју, октобар 2014.
1
2
САДРЖАЈ
Конкурсне документације за набавку ДОБАРА
ЈНМВ 12/2014
1. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
2. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДЕ
3. УПУТСТВО ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ И ДОДАТНИХ
УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ
4. ПРИЛОЗИ:
Обрасци:
1) Понуда
2) Изјава понуђача да испуњава све услове из конкурсне документације
3) Изјава понуђача да прихвата услове из конкурсне документације
4) Подаци о понуђачу
5) Тражена добра-Техничке карактеристике-Спецификација
6) Изјава понуђача о независној понуди
7) Изјава понуђача да не наступа са подизвођачем
8) Изјава понуђача
9) Модел уговора
10) Структура цене
3
1.ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
Наручилац:
ЈП Комуналац Бечеј, Ловачка 5. Бечеј, позива заинтересоване понуђаче да припреме и поднесу
понуде у складу са законом и конкурсном документацијом.
Преузимање конкурсне документације заинтересована лица могу остварити од дана објављивањa
Позива за подношење понуда на Порталу Управе за јавне набавке и на web страници Наручиоца
www.komunalacbecej.com . или на адреси наручиоца, Ловачка 5.
Предмет јавне набавке:
Предмет јавне набавке ЈНМВ 12/2014 јесте набавка добара - резервни делови, по партијама:
Партија 1 Резервни делови за доставна и путничка моторна возила марке
Škoda, Zastava, Vaz Lada
Партија 2 Резервни делови за теретна моторна возила марке
Nissan, Renault, TAM
Партија 3 Резервни делови за радне машине и тракторе са припадајућом опремом,
приколице и цистерне марке
John Deere, Belarus, Zetor, IMT i dr.
Партија 4 Резервни делови за мешине за пољопривредну механизацију марке
Husqvarna, Canadiana, Villager
Партија 5 Резервни делови за машине за пољопривредну механизацију марке
Stihl, Kastel Garden, Muta Gorenje
Партија 6 Универзални резервни делови за моторна возила, радне машине, механизацију и
опрему, делови и прибор за возила и њихове моторе, акумулатори, примарне
челије и примарне батерије 12V 45, 55, 97, 100, 110, 143, 180 Ah
Предмет јавне набавке дефинисан је у обрасцу 5 (1 - 6) конкурсне документације.
Врста поступка јавне набавке:
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке малих вредности у складу са
Законом о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр.124/12) и подзаконским
актима којима се уређују јавне набавке. Јавни позив за предметну јавну набавку је објављен на
Порталу Управе за јавне набавке и web страници наручиоца.
Критеријум за доделу уговора:
Критеријум за доделу уговора је „најнижа понуђена цена“.
Рок и начин подношења понуда:
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 21. 10. 2014.
године до 12,00 часова, у Управној згради наручиоца на адреси ЈП Комуналац Бечеј, 21220 Бечеј ул.
Ловачка бр. 5.
Наручилац ће по пријему понуде, назначити датум и сат њеног пријема и понуђачу ће, на
његов захтев, издати потврду о пријему. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат
пријема понуде.
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је
примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.
Наручилац ће, након окончања поступка отварања понуда, неблаговремену понуду вратити
неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремена.
4
У року за подношење понуда понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, на
начин који је одређен за подношење понуде. Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења
односно која документа накнадно доставља.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити мења своју понуду.
Понуда се подноси непосредно (лично) или путем поште, на поменуту адресу наручиоца, с тим
да ће на коверти назначити следеће:
„Понуда за јавну набавку мале вредности добара - Набавка резервних делова – ЈНМВ 12/2014
Партија ___ – НЕ ОТВАРАТИ – „.
Понуђач подноси понуду у затвореној коверти, а на полеђини коверте наводи свој тачан назив и
адресу.
Понуђач може да поднесе понуду за једну партију, или за више партија.
Време и место отварања понуда:
Јавно отварање понуда одржаће се 21. 10. 2014. године у 12,10 часова, на адреси наручиоца ЈП
Комуналац Бечеј, Бечеј ул. Ловачка бр.5. у Управној згради Наручиоца.
Пре почетка поступка јавног отварања понуда, представници понуђача, који ће присуствовати
поступку отварања понуда, дужни су да наручиоцу предају писмена пуномоћја, на основу којих ће
доказати овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда.
Рок у којем ће наручилац донети одлуку о додели уговора:
Одлуку о додели уговора, која ће бити образложена и која ће садржати нарочито податке из
члана 105. Закона о јавним набавкама, наручилац ће донети у року 3 дана од дана јавног отварања
понуда.
Лице за контакт: је Оливера Ђурић
Тел. 021 6915 714/Факс 021 6911 760
Председник комисије
Оливера Ђурић с.р.
5
2.УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
Предмет понуде:
Предмет понуде је набавка добара - резервни делови за потребе наручиоца расписана по
партијама и техничким карактеристикама и спецификацији (образац 5.) која је саставни део конкурсне
документације.
Језик понуде:
Понуде се достављају на српском језику.
Упутство о начину подношења:
Понуда се доставља у затвореној коверти, на којој је на предњој страни написан текст: „понуда
– не отварати“, назив и број јавне набавке и број и назив партије, а на полеђини назив, број телефона и
адреса понуђача.
Понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија и дужан је да у понуди наведе да ли
се понуда односи на целокупну набавку или само на одређену партију.
У случају да понуђач поднесе понуду за више партија она мора бити поднета тако да се може
оцењивати за сваку партију посебно.
Понуда за сваку партију подноси се посебно, у засебној коверти са јасном назнаком на коју
партију се понуда односи. На коверти у којој се подноси понуда обавезно назначити "Понуда за
ЈНМВ12/2014 Партија ____" (навести број партије) и приложити тражену документацију.
Понуђач који подноси понуду за више партија, доказе о испињавању обавезних услове
прописане чланом 75. Закона о јавним набавкама доставља само уз прву партију за коју подноси
понуду, односно исте не мора да достави и уз понуде које подноси за друге партије у којима учествује.
Садржина понуде
Понуђач је дужан да испуњава услове дефинисане чланом 75. и 76. Закона о јавним набавкама,
што доказује на начин дефинисан конкурсном документацијом.
Понуда треба да садржи све податке, прилоге и обрасце дефинисане конкурсном
документацијом и исти морају бити попуњени читким штампаним словима, потписани и оверени од
стране овлашћеног лица понуђача у свему према конкурсној документацији.
Подносилац понуде сноси све трошкове припреманња и подношења понуде.
Измена понуде:
Понуђач може да измени понуду писменим обавештењем пре истека рока за подношење понуде.
Исправка грешке у поднетим понудама:
Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, дужан је да је избели и правилно попуни, а
место начињене грешке парафира и овери печатом.
Наручилац може да изврши исправке рачунске грешке уочене приликом разматрања понуде, по
окончаном поступку отварања понуде узимајући као релевантне јединичне цене.
Додатна објашњења:
Заинтересовано лице може тражити додатна објашњења у вези са припремом понуде најкасније
три дана пре истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца. Тражити додатна објашњења
телефоном није дозвољено.
Понуде са варијантама:
Понуде са варијантама нису дозвољене.
Критеријум за оцене понуда:
Критеријум за оцену понуда је "најнижа понуђена цена".
Цена:
Цена мора бити изражена у динарима без ПДВ-а и са ПДВ-ом јединично и укупно и мора бити
фиксна.
Ако је у понуди изражена неуобичајено ниска цена, Наручилац ће поступити у складу са чл.92
Закона о јавним набавкама.
Понуђачу није дозвољено да тражи аванс.
Рок важења понуде:
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуде.
6.
Понуђач је обавезан да попуни, овери печатом и потпише модел уговора, чиме потврђује да је
сагласан са садржином модела уговора.
Наручилац ће у року од 3 дана, од јавног отварања понуда, донети одлуку о додели уговора, а
уговор са најповољнијим понуђачем ће се закључити по истеку рока за подношење захтева за заштиту
права.
Захтев за заштиту права може се поднети наручиоцу у току целог поступка јавне набавке мале
вредности, а након доношења одлуке, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 дана од дана
пријема одлуке.
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу непосредно или поштом препоручено са
повретницом. Копију захтева за заштиту права, истовремено треба доставити и Републичкој комисији
за заштиту права у поступцима јавних набавки.
Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун буџета Републике Србије,
уплати таксу у износу од 40.000,00 динара, сагласно члану 156. Закона о јавним набавкама (Сл.Гласник
Републике Србије бр.124/12).
По окончању поступка, на позив наручиоца, понуђач чија је понуда одабрана као најповољнија,
дужан је да одмах приступи закључењу уговора о испоруци - купопродаји предмета јавне набавке.
3. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
И УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ
И ДОДАТНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ
Право на учешће у поступку јавне набавке има понуђаач који испуњава све обавезне услове
прописане чланом 75. Закона о јавним набавкама ("Сл.гласник РС", бр. 124/2012).
На основу члана 77. став 4. Закона о јавним набавкама понуђач као доказ о испуњености услова
прописаних чланом 75. и 76. ЗЈН доставља ИЗЈАВУ О ИСПУЊЕНОСТИ ЗАКОНСКИХ УСЛОВА дату
под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, а образац ове изјаве чини саставни
део конкурсне документације.
7
Образац 1.
Назив понуђача _____________________________
Адреса ____________________________________
Матични број ______________________________
ПИБ______________________________________
На основу упућеног јавног позива за јавну набавку мале вредности добра бр 12/2014.- резервни
делови, достављамо следећу
П О Н У Д У бр. ________________ од ____________ 2014.
1. Да квалитетно испоручимо добра у складу са наведеним условима из конкурсне
документације на начин:
а) самостално
б) заједничка понуда
ц) са подизвођачем
(заокружити начин на који се подноси понуда)
Напомена: уколико понуду подноси група понуђача образац понуде попуњава, потписује и оверава
печатом овлашћени представник групе понуђача, односно уколико нема овлашћеног представника
сваки понуђач из Групе понуђача потписује и оверава печатом образац понуде.
2. Понуда се односи на:
а) целокупну набавку
б) Партију бр. _________________________
(заокружити "целокупну набавку" или уписати број партија на које се понуда односи )
Напомена: уколико се понуда подноси по партијама образац понуде се попуњава за сваку партију
посебно)
1) Укупна вредност понуде изражена
у динарима без ПДВ-а:
__________________________
Словима: ________________________________________________
Укупна вредност понуде изражена
у динарима са ПДВ-ом:
___________________________
Словима: _________________________________________________
Напомена: количине у овој јавној набавци су оријентационе, те наручилац задржава право смањења
количина у складу са потребама.
2) Рок испоруке добара је сукцесивно у року од________ календарских дана од дана подношења
наруџбенице Наручиоца.
(не дуже од два дана)
3) Рок плаћања је _________________ дана од издавања фактуре, за сваку сукцесивну испоруку.
(не дужи од 45 дана)
4. Уз понуду прилажемо прилоге и доказе тражене конкурсном документацијом.
5) Важност понуде је _____ дана од отварања понуде.
(не краћи од 30 дана).
6) Начин плаћања: вирмански.
Име и презиме овлашћеног лица
Датум: ________________
____________________________
Потпис овлашћеног лица
М.П.
____________________________
8
Образац 2.
Назив понуђача _____________________________
Седиште___________________________________
Адреса ____________________________________
ПИБ ______________________________________
Бр. тек. рачуна _____________________________
Телефон___________________________________
На основу члана 77. став 4. Закона о јавним набавкама ("Сл.гласник РС", бр. 124/2012).
ИЗЈАВА П ОНУЂАЧА
Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да
__________________________________________________________________________
( назив понуђача)
испуњавам све услове утврђене у конкурсној документацији Јавног предузећа за комуналане
услуге Комуналац Бечеј за учешће у јавниој набавци број 12/2014 - набавка добара - резервни
делови.
Датум:_______________
Потпис овлашћеног лица
М.П.
Место:________________
_______________________
9
Образац 3.
Назив понуђача _____________________________
Седиште___________________________________
Адреса ____________________________________
ПИБ ______________________________________
Бр. тек. рачуна _____________________________
Телефон___________________________________
ИЗЈАВА П ОНУЂАЧА
Да ___________________________________________________________________________
(назив понуђача)
у потпуности прихватам све услове наведене у конкурсној документацији Јавног предузећа за
комуналане услуге Комуналац Бечеј за доделу уговора у поступку јавне набавке мале вредности за
набавку добара - резервни делови бр. 12/2014 за потребе ЈП Комуналац Бечеј.
Датум:_______________
Потпис овлашћеног лица
М.П.
Место:________________
_______________________
10
Образац 4.
ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача ___________________________________
Адреса понуђача __________________________________
Електронска адреса ________________________________
Лице за контакт ___________________________________
Телефон лице за контакт ____________________________
Тел/Факс__________________________________________
Порески број понуђача______________________________
Матични број понуђача_____________________________
Бр. рачуна банке __________________________________
Лице одговорно за
потписивање уговора_______________________________
Телефон лица одговорног за
потписивање уговора _______________________________
Датум:_______________
Потпис овлашћеног лица
М.П.
Место:________________
_______________________
Образац 5.- 1
11
СПЕЦИФИКАЦИЈА
Партија 1: Резервни делови за доставна и путничка моторна возила марке
Škoda, Zastava, VAZ Lada
ŠKODA FABIA CLASSIC 1.2 HTP
Jedinična cena bez PDV-a
kom
1.
filter vazduha kab
1,00
2.
filter vazduha P/F
1,00
3.
filter ulja
1,00
Ukupna cena bez PDV-a
Ukupna cena bez PDV-a
Ukupna cena sa PDV-om
ZASTAVA FLORIDA 1.3 POLY TNG, FLORIDA 1.4 POLY
Jedinična cena bez PDV-a
kom
1.
termostat kpl
1
2.
metlica brisača
1
3.
svećice
8
4.
homokinetički zglob
2
5.
ležaj prednjeg točka
2
6.
rame oscilirajuće
2
7.
čaura viljuške zadnje
2
8.
guma balans poluge sa čaurom
2
9.
pločice za kočnice prednje
1
10.
disk točka prednji
2
11.
spona, kraj spone
2
12.
mehanizam brave vrata Florida
1
13.
kvaka prednja vrata Florida, leva
2
14.
filter ulja
2
15.
filter vazduha
2
16.
filter goriva
2
17.
kaiš klinasti
2
18.
kaiš zupčasti
2
19.
korpa kvačila
1
20.
lamela kvačila
1
21.
druk ležaj
1
22.
disk kočioni
2
23.
disk pločice
1
24.
spona
2
Ukupna cena bez PDV-a
Ukupna cena sa PDV-om
Ukupna cena bez PDV-a
VAZ LADA NIVA 1.7
Jedinična cena bez PDV-a
kom
1.
lanac+lančanik
1
2.
svećice
4
3.
zaptivač glave
1
4.
zaptivač poklopca ventila
1
5.
zaptivači Cobest 935209
1
6.
nosač šina podizača ventila
1
7.
krst kardana Niva212, spoljni seger
3
8.
kablovi svećica niva
1
9.
posuda ulja za kvačilo 2121Niva
1
Ukupna cena bez PDV-a
Ukupna cena bez PDV-a
Ukupna cena sa PDV-om
Zbir ukupnih cena bez PDV-a
Zbir ukupnih cena sa PDV-om
ПОНУЂАЧ
М.П.
_____________________
Образац 5.- 2
12
СПЕЦИФИКАЦИЈА
Партија 2: Резервни делови за теретна моторна возила марке
Nissan, Renault, TAM
NISSAN CABSTAR TL35 SA PLATFORMOM SOCAGE APACHE MODELLLO 20 DA
Jedinična cena bez PDV-a
kom
1.
filter goriva W, NF 2461
1
2.
filter ulja LI 9144
1
3.
filter vazduha AE 15326/3
1
4.
reducir NP13
2
5.
podloška CU
20
6.
priključak creva
6
Ukupna cena bez PDV-a
Ukupna cena bez PDV-a
Ukupna cena sa PDV-om
RENAULT MASTER
Jedinična cena bez PDV-a
kom
1.
injektori
1
2.
dizne
1
3.
Zaptivač glave motora
1
Ukupna cena bez PDV-a
Ukupna cena bez PDV-a
Ukupna cena sa PDV-om
TAM 80 T5
Jedinična cena bez PDV-a
kom
1.
glavni kočioni cilindar
1
2.
kočioni cilindar točka
4
3.
kočiono gibljivo crevo
prednje kočione obloge sa
zakovicama
4
4
6.
kočioni doboš
garnitura pednjeg trapa ( 2
osovine+4čaure)
7.
prednje vetrobransko staklo
1
8.
zadnje kočione obloge
1
4.
5.
Ukupna cena bez PDV-a
1
1
Ukupna cena bez PDV-a
Ukupna cena sa PDV-om
Zbir ukupnih cena bez PDV-a
Zbir ukupnih cena sa PDV-om
ПОНУЂАЧ
М.П.
_____________________
Образац 5.- 3
13
СПЕЦИФИКАЦИЈА
Партија 3: Резервни делови за радне машине и тракторе са припадајућом опремом,
приколице и цистерне марке John Deere, Belarus, Zetor, IMT i dr.
JOHN DEERE 5403
Jedinična cena bez PDV-a
kom
1.
Filter goriva
1
2.
dizna motora
4
3.
komplet zaptivača motora
1
4.
filteri vazduha
1
5.
filetr ulja
1
6.
filter goriva
1
7.
filter hidraulike
Ukupna cena bez PDV-a
1
Ukupna cena bez PDV-a
Ukupna cena sa PDV-om
BELARUS MTZ 820
Jedinična cena bez PDV-a
kom
1.
pretvarač napona
1
2.
monociklon A53,2,00
1
Ukupna cena bez PDV-a
Ukupna cena bez PDV-a
Ukupna cena sa PDV-om
ZETOR 7011, 7211
Jedinična cena bez PDV-a
kom
1.
cilindar kočioni u točku levi
1
2.
cilindar kočioni u točku desni
1
3.
cev kočioni zadnja desna
1
4.
cev kočioni zadnja leva
1
5.
kočiona papuča zetor
4
6.
opruga kočione papuče zetor
4
7.
doboš kočnice
1
8.
vazdušna spojnica mušk/žensk
2
9.
hidraulična spojnica muški
2
10.
predfilter za dizel krivi
1
Ukupna cena bez PDV-a
Ukupna cena bez PDV-a
Ukupna cena sa PDV-om
IMT 542
Jedinična cena bez PDV-a
1.
2.
pumpa vode s44/IMT542
Akumulator 12V 110Ah Fire cell
kom
1
1
Ukupna cena bez PDV-a
Ukupna cena bez PDV-a
Ukupna cena sa PDV-om
INO MULČAR MC-1 130
Jedinična cena bez PDV-a
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
klinasti kaiš 17x1180
ležaj len 206 UCFL 206 FK
N.Remenica XPBX1250LW
optibelt
kućište ležaja sa ugrađenim
ležajem
kl kaiš 17x2350
ležaj len 206 UCFL 206 FK
čekić 63-RM-8-14
vijak sa navrtkom M 14 x 85
kom
Ukupna cena bez PDV-a
4
2
2
1
1
2
2
16
Ukupna cena bez PDV-a
Ukupna cena sa PDV-om
DUBRAVA 3,5T, MAJEVICA 5T, , MAJEVICA CREINA 3000 , KIKINDA TPP3
Jedinična cena bez PDV-a
1.
2.
crevo v2 NP 12x4800 G30 G30
Točak 5,50 x 16" D-829
kom
Ukupna cena bez PDV-a
1
2
Ukupna cena bez PDV-a
Ukupna cena sa PDV-om
Zbir ukupnih cena bez PDV-a
Zbir ukupnih cena sa PDV-om
ПОНУЂАЧ
М.П.
_____________________
Образац 5.- 4
14
СПЕЦИФИКАЦИЈА
Партија 4: Резервни делови за машине за пољопривредну механизацију марке
Husqvarna, Canadiana, Villager
HUSQVARNA 545RX MOTORNI ČISTAČ
HUSQVARNA 535 RXT MOTORNI ČISTAČ
HUSQVARNA 335RX MOTORNI ČISTAČ
VILLAGER BC 1250S MOTORNI TRIMER
VILLAGER BC 1250 MOTORNI TRIMER
Jedinična cena bez PDV-a
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
trimi nit 2,4MM-240m whisper
trimi nit 2,7mm-358 Sword
trimi nit 2,7mm 215m sword
trimi nit 2,4MM-240m whisper
silk za trimer 3,0mm – 279m
trokraki nož 300 x 25,4 x 3,0 mm
trimi glava T45X M12 Husqvarna
trimi glava T35X M10 husqvarna
trimer glava Max pro M12x1,75
LF
trimer glava TG-15 easy alu
trimer glava komatsu M12x1,75
LF
štitnik univerzalni za trimer
filter vazduha 335rx
filter vazduha 545 RX
filter goriva
samokočeća navrtka M12 x 1,75
samokočeća navrtka M10 x 1,25
štitnik kombi 335rx
sajla gasa KPL 335RX
opruga kvačila KPL 335 RX
čep rezervoara
klip E40 F5,4
cilindar 1E40F-5-4
karika 1E40FP-3Z3-5
nož štitnika trimi glave
svećica PR17Y Husqvarna
svećica NGK BR2LM
svećica NGK bpm7a
svećica Oregon
kom
2
1
3
1
1
7
62
1
5
4
1
1
20
12
5
12
1
3
9
5
6
1
1
2
10
7
2
6
4
Ukupna cena bez PDV-a
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
svećica CMR6H NGK
svećica Sword L7T trimer
dihtung karburatora 335RX
dihtung kućišta 335rx
dihtung cilindra 335RX
dihtung auspuha 335RX
sajla gasa KPL 335RX
glava trimera KPL 335RX
potporna kapa M12 335RX
503890102
elektronika 335RX/544127001
udarna kapa HQ glave
kotur startera 335
prirubnica 335RX
pumpica goriva
karburator 335RX
crevo filtera goriva
kotur startera
krimer 335RX
poklopac nosača drške 335RX
nosač karburatora
vijak kvačila 335RX
radilica KPL 335RX
cilindar KPL 335RX
konusna glava BC900, W 1250
semering 15x30x5,5/5,9
kotur kanapa H365, 372
zapinjač H 335RX
2
6
4
4
2
4
3
2
4
3
2
2
4
2
2
3
2
3
2
2
2
1
2
1
1
1
4
Ukupna cena bez PDV-a
Ukupna cena sa PDV-om
HUSQVARNA T435 14" LANČANA TESTERA
HUSQVARNA 372 XP 18" MOTORNA TESTERA
HUSQVARNA 350 18" MOTORNA TESTERA
VILLAGER VGS 20S MOTORNA TESTERA
Jedinična cena bez PDV-a
1.
lanac mot tester 3/8" 1,3MM
2.
lanac mot. testere 3/8" 1,5MM
3.
lanac mot. testere .325 1.3MM
4.
5.
ručka cevasta H372XP
vodilica PCH18-50WH 1,3mm-32536Z
6.
vodilica PO14-50NR Pico 26Z
kom
3
6
7
1
3
1
Ukupna cena bez PDV-a
7.
8.
Vodilica 18 3/8 1,5mm
vodilica HV18-58ER 3/8" 1,5 34Z
350
9.
lančanik dolmar/makita PS34 RD
10.
karika 38 x 1,2MM
11.
svećica NGK BPMR7A
12.
svećica CMR6H NGK
13.
prsten lančanika 3/8 7Z STD
1
3
1
2
26
1
1
Ukupna cena bez PDV-a
Ukupna cena sa PDV-om
Zbir ukupnih cena bez PDV-a
Zbir ukupnih cena sa PDV-om
ПОНУЂАЧ
М.П.
_____________________
Образац 5.- 5
15
СПЕЦИФИКАЦИЈА
Партија 5: Резервни делови за машине за пољопривредну механизацију марке
Stihl, Kastel Garten, Muta Gorenje
STIHL MOTORNA KOSA FS 350
KASTEL GARDEN TRIMER XB 55DP
Jedinična cena bez
PDV-a
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
trimer nit 2,7mm-215m 2040
trimer nit 2,7mm-215m
trimer nit 3,0mm-280m 2046
trimi nit 2,70mm 358m
trimer nit 2,7mm-1440m
trimer nit 3mm-15m
trimer nit 2,70-358m trno-18
trimer nit 2,0mm-15m
trimer nit 3,0mm-168m
trimer nit 2,40mm-262m
trimer nit 2,65mm-72m
trimi glava M12x1,75
svećica Bosch
Semering 1610290050
glava autocut 40-2
nož trokraki fs350-300mm
matica fs350
šolja noža trimera stihl fs350
opruga
čep
trimer glava M8x1,25 LM TG-1
cilindar sa klipom O 54mm
filter vazduha FS120,350,450,751
tanjir šilja za FS 350
elekronika FS350
trimer glava 10x1.0 2510/TG-8
matica
nož trokraki 255x25.4x3 ch13026
šolja odstojnica-GGP plastična
trimi glava M12
kom
2
6
5
3
1
1
2
3
1
1
3
6
4
2
2
2
1
2
1
2
2
1
2
1
1
2
1
1
1
1
Ukupna cena bez PDV-a
Ukupna cena sa PDV-om
Ukupna cena bez PDV-a
KASTEL GARDEN JX 98S TAKTORSKA KOSAČICA
Jedinična cena bez
PDV-a
kom
1. Filter vazduha
5
2. Filter goriva
2
3. Filter ulja
5
4. remenica rezne glave
4
5. kućište ležaja 97cm
7
6. osovina noža 97cm
6
7. nož 97cm/38
4
8. ležaj točka
2
9. vijak kućišta
10
10. sajla kvačila
2
11. remenica LT19A, 2122A
2
12. Vijak noža
4
13. prekidač paljenja
1
14. ležaj točka
4
15. sajla pogona
1
Ukupna cena bez PDV-a
Ukupna cena sa PDV-om
STIHL MOTORNA TESTERA MS 211
STIHL HT-75 REZAČ VISOKE GRANE
Jedinična cena bez
PDV-a
kom
1. lančanik ST309-A7N 765
1
2. vodilica 35cm Rolo 1,3 50004809
1
3. vodilica 35cm Rolo 1,3 50004809
1
4. svećica Bosch WSR 6F
2
5. vodilica 35cm Rolo 1,3 50004809
1
6. Vodilica 30 1,1 rolo 3905
1
7. svećica Oregon O-PR17Y
1
8. sajla amortizera za MS211
1
9. rolna lanca/zub
1
10. rolna 35cm Rolo 1,3 50004809
4
11. lanac mot. testere 3/8" 1,5MM
1
12. lanac mot. testere .325 1.3MM
1
lanac
mot
tester
3/8"
1,3MM
13.
1
vodilica POH18-50WH 1,3MM14. 325" – 36Z
1
15. vodilica HV18-58ER 3/8" 1,5 34Z 350
1
Ukupna cena bez PDV-a
Ukupna cena sa PDV-om
Ukupna cena bez PDV-a
Ukupna cena bez PDV-a
Zbir ukupnih cena bez PDV-a
Zbir ukupnih cena sa PDV-om
ПОНУЂАЧ
М.П.
_____________________
Образац 5.- 6
16
СПЕЦИФИКАЦИЈА
Партија 6: Универзални резервни делови за моторна возила, радне машине, механизацију
и опрему, делови и прибор за возила и њихове моторе, акумулатори, примарне челије и
примарне батерије 12V 45, 55, 97, 100, 110, 143, 180 Ah
STIHL MOTORNA KOSA FS 350
KASTEL GARDEN TRIMER XB 55DP
Jedinična cena bez
PDV-a
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
sijalice 12V 5W
sijalice 12V 21W
sijalice 12V 5/21W
sijalice 12V 45 šešir
autosijalice H7 12v
autosijalice H4 12v 55/60W
kabel papučica ženska
kabel papučica muška
Klemna +
Klemna keramički osigurači 8A
keramički osigurači 10A
keramički osigurači 16A
keramički osigurači 20A
keramički osigurači 25A
auto osigurači ubodni 7,5A
auto osigurači ubodni 15A
auto osigurači ubodni 20A
Akumulator 12V 110Ah Fire cell
crevo v2 NP 12x4800 G30 G30
klinasti kaiš 17x1180
ležaj len 206 UCFL 206 FK
N.Remenica XPBX1250LW
optibelt
semering 35x72x10
semering 45x100x10
kl kaiš 17x2350
ležaj len 206 UCFL 206 FK
klinasti kaiš 13x2350
klinasti kaiš 13x2350
klinasti kaiš 13x2100 la
kl kaiš 13x2350
kom
2
1
1
1
11
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
2
2
1
1
2
2
10
4
1
4
Ukupna cena bez PDV-a
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
klinasti kaiš 13x2100 la
klinasti kaiš 13x2050
Ležaj 6001 2RSC3 SKF
Ležaj 6004 2RSC3 SKF
staklo stop svetla
bobina
metlica brisača
seger osigurač
automat žmigavca
aukumulator Vesna 12V 100 Ah
Utikač 7 polni m+ž
stega
crevo za vazduh (metara)
hidraulično crevo visokog pritiska
(metara)
rotaciono svetlo
rotaciono svetlo LED
kabel licnasti(metara)
1
1
4
2
1
1
1
16
1
1
2
1
50
30
6
1
15
Ukupna cena bez PDV-a
Ukupna cena sa PDV-om
Zbir ukupnih cena bez PDV-a
Zbir ukupnih cena sa PDV-om
ПОНУЂАЧ
М.П.
_____________________
17
Образац 6.
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, изјављујем да
понуду за јавну набавку ЈНМВ 12/2014-резервни делови подносим независно без договора
са другим понуђачима или заинтересованим лицима.
Датум:_______________
Потпис овлашћеног лица
М.П.
Место:________________
_______________________
18
Образац 7.
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА НЕ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, изјављујем да
у понуди за јавну набавку ЈНМВ 12/2014- резервни делови не учествујем са подизвођачем.
Датум:_______________
Потпис овлашћеног лица
М.П.
Место:________________
_______________________
19
Образац 8.
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
1. При састављању понуде смо поштовали захтеве наручиоца.
2. Располажемо са људским и материјалним ресурсима за извршење предметне
набавке.
3. Понуду смо саставили по свим условима из конкурсне документације, са њима се
у целости
слажемо и они су саставни део понуде.
4. Сагласни смо да потпишемо Уговор састављен према предлогу који је саставни
део
конкурсне документације.
Датум: ________________
Име и презиме овлашћеног лица
____________________________
Потпис овлашћеног лица
М.П.
____________________________
20
Образац 9.
МОДЕЛ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
добара - резервних делова, обликоване по партијама
Партија бр. _____________________
Закључен дана _______________
1. Наручиоца ЈП Комуналац Бечеј, са седиштем у Бечеју, улица Ловачка 5, кога
заступа директор Ковач Норберт ( у даљем тексту: Наручилац ), МБ: 08069565 ПИБ:
102077315, Број рачуна: 325-9500700006496-10 код ОТП Бенке и 355-1009988-56 код
Војвођанске банке.
и
2.
__________________________________________
са
седиштем
у
________________________, улица_____________________, кога заступа директор
_________________________________________
( у даљем тексту :
Понуђач),МБ:_______________________ПИБ:_____________________,текући рачун:
___________________________ код банке _______________________________________.
Основ уговора:
Број ЈНМВ и датум објављивања јавне набавке на порталу УЈН и сајту Наручиоца:
- ЈНМВ бр.12/2014 објављене 13. 10. 2014. године на порталу УЈН и сајту
Наручиоца
- Одлука о додели уговора донета је ______2014. године, под бројем __________.
Уговорне стране су се сагласиле о следећем:
Члан 1.
Предмет овог Уговора јесте испорука добара-резервних делова, у складу са
спроведеним поступком јавне набавке мале вредности број ЈНМВ 12/2014.-партија
__________________________, на начин и под условима утврђеним у конкурсној
документацији и условима из понуде понуђача број _______ од ______2014 године, која је
саставни део овог уговора.
Наручилац задржава право смањења количина у складу са потребама.
Члан 2.
Уговорне стране прихватају јединичне цене и укупну цену дату у понуди, што
представља јединичну и укупну цену на дан закључења уговора.
Укупна цена уговорених добара из члана 1. овог уговора износи ____________
динара без обрачунатог ПДВ-а, односно _____________ динара са обрачунатим ПДВ-ом.
Јединична цена се може мењати једино у случају промена произвођачких, односно
набавних цена ових производа на тржишту у Републици Србији.
Наручилац ће исплату вршити вирманским налогом након сваке испоруке у року
од _____ дана након испостављања фактуре.
Члан 3.
21
Уговорене стране су сагласне да ће се испорука резервних делове из члана 1. овог
уговора вршити сукцесивно на основу требовања по потребама Наручиоца у року од ____
дана, fco Наручилац, Бечеј ул. Ловачка 5.
Члан 4.
Понуђач је одговоран за за квалитет као и квантитет испоручених добара из члана
1. овог Уговора сходно законским нормативима и стандардима предвиђеним за ову врсту
добара.
Члан 5.
Евентуална рекламација од стране Наручиоца на квалитет и испоручене количине
мора бити сачињена у писаној форми и достављена Понуђачу у року од 48 часова од
испоруке.
Понуђач мора на писану рекламацију Наручиоца одговорити у року од 24 часа од
пријема рекламације.
Уколико било која испорука не задовољи квалитет и договорену количину,
Понуђач је у обавези да испоруку замени исправном одмах, а најкасније у року од 2 дана.
Члан 6.
Уговор се закључује за период од 01. 11 2014 до 31. 10 2015. године, а најкасније до
закључења новог уговора по спроведеном поступку јавне набавке за 2015. годину.
Члан 7.
Свака од уговорних страна може једнострано раскинути Уговор, у случају да друга
уговорна страна не испуњава или неблаговремено испуњава своје уговором преузете
обавезе.
О својој намери да раскине уговор, уговорна страна је дужна да писменим путем
обавести другу уговорну страну.
Уговор ће се сматрати раскинутим по протеку рока од 15 дана од дана пријема
писменог обавештења.
Члан 8.
Уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених представника
уговорних страна .
Овај Уговор се може изменити само писаним анексом, потписаним од стране
овлашћених лица уговорних страна .
Члан 9.
Све евентуалне спорове који би могли настати из овог уговора или поводом овог
Уговора, уговорне стране ће покушати да реше споразумно .
У случају спора међу уговарачима је надлежан стварно надлежни суд у Новом
Саду.
Члан 10.
Уговор је сачињен у четири (4) истоветна примерка од којих по 2 (два) припадају
свакој уговорној старани.
ЗА ПОНУЂАЧА
___________________________
Ковач Норберт, директор
ЗА НАРУЧИОЦА
______________________
Образац 10.- 1
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРА ЦЕНЕ
Партија 1: Резервни делови за доставна и путничка моторна возила марке
Škoda, Zastava, VAZ Lada
ŠKODA FABIA CLASSIC 1.2 HTP
Jedinična cena bez PDV-a
kom
1.
filter vazduha kab
1,00
2.
filter vazduha P/F
1,00
3.
filter ulja
1,00
Ukupna cena bez PDV-a
Ukupna cena bez PDV-a
Ukupna cena sa PDV-om
ZASTAVA FLORIDA 1.3 POLY TNG, FLORIDA 1.4 POLY
Jedinična cena bez PDV-a
kom
1.
termostat kpl
1
2.
metlica brisača
1
3.
svećice
8
4.
homokinetički zglob
2
5.
ležaj prednjeg točka
2
6.
rame oscilirajuće
2
7.
čaura viljuške zadnje
2
8.
guma balans poluge sa čaurom
2
9.
pločice za kočnice prednje
1
10.
disk točka prednji
2
11.
spona, kraj spone
2
12.
mehanizam brave vrata Florida
1
13.
kvaka prednja vrata Florida, leva
2
14.
filter ulja
2
15.
filter vazduha
2
16.
filter goriva
2
17.
kaiš klinasti
2
18.
kaiš zupčasti
2
19.
korpa kvačila
1
20.
lamela kvačila
1
Ukupna cena bez PDV-a
21.
druk ležaj
1
22.
disk kočioni
2
23.
disk pločice
1
24.
spona
2
Ukupna cena bez PDV-a
Ukupna cena sa PDV-om
VAZ LADA NIVA 1.7
Jedinična cena bez PDV-a
kom
1.
lanac+lančanik
1
2.
svećice
4
3.
zaptivač glave
1
4.
zaptivač poklopca ventila
1
5.
zaptivači Cobest 935209
1
6.
nosač šina podizača ventila
1
7.
krst kardana Niva212, spoljni seger
3
8.
kablovi svećica niva
1
9.
posuda ulja za kvačilo 2121Niva
1
Ukupna cena bez PDV-a
Ukupna cena bez PDV-a
Ukupna cena sa PDV-om
ПОНУЂАЧ
М.П.
_____________________
Образац 10.- 2
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРА ЦЕНЕ
Партија 2: Резервни делови за теретна моторна возила марке
Nissan, Renault, TAM
NISSAN CABSTAR TL35 SA PLATFORMOM SOCAGE APACHE MODELLLO 20 DA
Jedinična cena bez PDV-a
kom
1.
filter goriva W, NF 2461
1
2.
filter ulja LI 9144
1
3.
filter vazduha AE 15326/3
1
4.
reducir NP13
2
5.
podloška CU
20
6.
priključak creva
6
Ukupna cena bez PDV-a
Ukupna cena bez PDV-a
Ukupna cena sa PDV-om
RENAULT MASTER
Jedinična cena bez PDV-a
kom
1.
injektori
1
2.
dizne
1
3.
Zaptivač glave motora
1
Ukupna cena bez PDV-a
Ukupna cena bez PDV-a
Ukupna cena sa PDV-om
TAM 80 T5
Jedinična cena bez PDV-a
kom
1.
glavni kočioni cilindar
1
2.
kočioni cilindar točka
4
3.
kočiono gibljivo crevo
prednje kočione obloge sa
zakovicama
4
4
6.
kočioni doboš
garnitura pednjeg trapa ( 2
osovine+4čaure)
7.
prednje vetrobransko staklo
1
8.
zadnje kočione obloge
1
4.
5.
1
1
Ukupna cena bez PDV-a
Ukupna cena sa PDV-om
Ukupna cena bez PDV-a
Zbir ukupnih cena bez PDV-a
Zbir ukupnih cena sa PDV-om
ПОНУЂАЧ
М.П.
_____________________
Образац 10.- 2
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРА ЦЕНЕ
Партија 2: Резервни делови за теретна моторна возила марке
Nissan, Renault, TAM
NISSAN CABSTAR TL35 SA PLATFORMOM SOCAGE APACHE MODELLLO 20 DA
Jedinična cena bez PDV-a
kom
1.
filter goriva W, NF 2461
1
2.
filter ulja LI 9144
1
3.
filter vazduha AE 15326/3
1
4.
reducir NP13
2
5.
podloška CU
20
6.
priključak creva
6
Ukupna cena bez PDV-a
Ukupna cena bez PDV-a
Ukupna cena sa PDV-om
RENAULT MASTER
Jedinična cena bez PDV-a
kom
1.
injektori
1
2.
dizne
1
3.
Zaptivač glave motora
1
Ukupna cena bez PDV-a
Ukupna cena bez PDV-a
Ukupna cena sa PDV-om
TAM 80 T5
Jedinična cena bez PDV-a
kom
1.
glavni kočioni cilindar
1
2.
kočioni cilindar točka
4
3.
kočiono gibljivo crevo
prednje kočione obloge sa
zakovicama
4
4
6.
kočioni doboš
garnitura pednjeg trapa ( 2
osovine+4čaure)
7.
prednje vetrobransko staklo
1
8.
zadnje kočione obloge
1
4.
5.
Ukupna cena bez PDV-a
1
1
Ukupna cena bez PDV-a
Ukupna cena sa PDV-om
Zbir ukupnih cena bez PDV-a
Zbir ukupnih cena sa PDV-om
ПОНУЂАЧ
М.П.
_____________________
Образац 10.- 3
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРА ЦЕНЕ
Партија 3: Резервни делови за радне машине и тракторе са припадајућом опремом,
приколице и цистерне марке John Deere, Belarus, Zetor, IMT i dr.
JOHN DEERE 5403
Jedinična cena bez PDV-a
kom
1.
Filter goriva
1
2.
dizna motora
4
3.
komplet zaptivača motora
1
4.
filteri vazduha
1
5.
filetr ulja
1
6.
filter goriva
1
7.
filter hidraulike
Ukupna cena bez PDV-a
1
Ukupna cena bez PDV-a
Ukupna cena sa PDV-om
BELARUS MTZ 820
Jedinična cena bez PDV-a
kom
1.
pretvarač napona
1
2.
monociklon A53,2,00
1
Ukupna cena bez PDV-a
Ukupna cena bez PDV-a
Ukupna cena sa PDV-om
ZETOR 7011, 7211
Jedinična cena bez PDV-a
kom
1.
cilindar kočioni u točku levi
1
2.
cilindar kočioni u točku desni
1
3.
cev kočioni zadnja desna
1
4.
cev kočioni zadnja leva
1
5.
kočiona papuča zetor
4
6.
opruga kočione papuče zetor
4
7.
doboš kočnice
1
8.
vazdušna spojnica mušk/žensk
2
9.
hidraulična spojnica muški
2
10.
predfilter za dizel krivi
1
Ukupna cena bez PDV-a
Ukupna cena bez PDV-a
Ukupna cena sa PDV-om
IMT 542
Jedinična cena bez PDV-a
1.
2.
pumpa vode s44/IMT542
Akumulator 12V 110Ah Fire cell
kom
1
1
Ukupna cena bez PDV-a
Ukupna cena bez PDV-a
Ukupna cena sa PDV-om
INO MULČAR MC-1 130
Jedinična cena bez PDV-a
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
klinasti kaiš 17x1180
ležaj len 206 UCFL 206 FK
N.Remenica XPBX1250LW
optibelt
kućište ležaja sa ugrađenim
ležajem
kl kaiš 17x2350
ležaj len 206 UCFL 206 FK
čekić 63-RM-8-14
vijak sa navrtkom M 14 x 85
kom
Ukupna cena bez PDV-a
4
2
2
1
1
2
2
16
Ukupna cena bez PDV-a
Ukupna cena sa PDV-om
DUBRAVA 3,5T, MAJEVICA 5T, , MAJEVICA CREINA 3000 , KIKINDA TPP3
Jedinična cena bez PDV-a
1.
2.
crevo v2 NP 12x4800 G30 G30
Točak 5,50 x 16" D-829
kom
Ukupna cena bez PDV-a
1
2
Ukupna cena bez PDV-a
Ukupna cena sa PDV-om
Zbir ukupnih cena bez PDV-a
Zbir ukupnih cena sa PDV-om
ПОНУЂАЧ
М.П.
_____________________
Образац 10.- 4
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРА ЦЕНЕ
Партија 4: Резервни делови за машине за пољопривредну механизацију марке
Husqvarna, Canadiana, Villager
HUSQVARNA 545RX MOTORNI ČISTAČ
HUSQVARNA 535 RXT MOTORNI ČISTAČ
HUSQVARNA 335RX MOTORNI ČISTAČ
VILLAGER BC 1250S MOTORNI TRIMER
VILLAGER BC 1250 MOTORNI TRIMER
Jedinična cena bez PDV-a
trimi nit 2,4MM-240m whisper
2. trimi nit 2,7mm-358 Sword
3. trimi nit 2,7mm 215m sword
4. trimi nit 2,4MM-240m whisper
5. silk za trimer 3,0mm – 279m
6. trokraki nož 300 x 25,4 x 3,0 mm
7. trimi glava T45X M12 Husqvarna
8. trimi glava T35X M10 husqvarna
trimer glava Max pro M12x1,75
9. LF
10. trimer glava TG-15 easy alu
trimer glava komatsu M12x1,75
11. LF
12. štitnik univerzalni za trimer
13. filter vazduha 335rx
14. filter vazduha 545 RX
15. filter goriva
16. samokočeća navrtka M12 x 1,75
17. samokočeća navrtka M10 x 1,25
18. štitnik kombi 335rx
19. sajla gasa KPL 335RX
20. opruga kvačila KPL 335 RX
21. čep rezervoara
22. klip E40 F5,4
23. cilindar 1E40F-5-4
24. karika 1E40FP-3Z3-5
25. nož štitnika trimi glave
26. svećica PR17Y Husqvarna
27. svećica NGK BR2LM
28. svećica NGK bpm7a
29. svećica Oregon
1.
kom
2
1
3
1
1
7
62
1
5
4
1
1
20
12
5
12
1
3
9
5
6
1
1
2
10
7
2
6
4
Ukupna cena bez PDV-a
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
svećica CMR6H NGK
svećica Sword L7T trimer
dihtung karburatora 335RX
dihtung kućišta 335rx
dihtung cilindra 335RX
dihtung auspuha 335RX
sajla gasa KPL 335RX
glava trimera KPL 335RX
potporna kapa M12 335RX
503890102
elektronika 335RX/544127001
udarna kapa HQ glave
kotur startera 335
prirubnica 335RX
pumpica goriva
karburator 335RX
crevo filtera goriva
kotur startera
krimer 335RX
poklopac nosača drške 335RX
nosač karburatora
vijak kvačila 335RX
radilica KPL 335RX
cilindar KPL 335RX
konusna glava BC900, W 1250
semering 15x30x5,5/5,9
kotur kanapa H365, 372
zapinjač H 335RX
2
6
4
4
2
4
3
2
4
3
2
2
4
2
2
3
2
3
2
2
2
1
2
1
1
1
4
Ukupna cena bez PDV-a
Ukupna cena sa PDV-om
HUSQVARNA T435 14" LANČANA TESTERA
HUSQVARNA 372 XP 18" MOTORNA TESTERA
HUSQVARNA 350 18" MOTORNA TESTERA
VILLAGER VGS 20S MOTORNA TESTERA
Jedinična cena bez PDV-a
1.
lanac mot tester 3/8" 1,3MM
2.
lanac mot. testere 3/8" 1,5MM
3.
lanac mot. testere .325 1.3MM
4.
5.
ručka cevasta H372XP
vodilica PCH18-50WH 1,3mm-32536Z
6.
vodilica PO14-50NR Pico 26Z
kom
3
6
7
1
3
1
Ukupna cena bez PDV-a
7.
8.
Vodilica 18 3/8 1,5mm
vodilica HV18-58ER 3/8" 1,5 34Z
350
9.
lančanik dolmar/makita PS34 RD
10.
karika 38 x 1,2MM
11.
svećica NGK BPMR7A
12.
svećica CMR6H NGK
13.
prsten lančanika 3/8 7Z STD
1
3
1
2
26
1
1
Ukupna cena bez PDV-a
Ukupna cena sa PDV-om
Zbir ukupnih cena bez PDV-a
Zbir ukupnih cena sa PDV-om
ПОНУЂАЧ
М.П.
_____________________
Образац 10.- 5
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРА ЦЕНЕ
Партија 5: Резервни делови за машине за пољопривредну механизацију марке
Stihl, Kastel Garten, Muta Gorenje
STIHL MOTORNA KOSA FS 350
KASTEL GARDEN TRIMER XB 55DP
Jedinična cena bez
PDV-a
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
trimer nit 2,7mm-215m 2040
trimer nit 2,7mm-215m
trimer nit 3,0mm-280m 2046
trimi nit 2,70mm 358m
trimer nit 2,7mm-1440m
trimer nit 3mm-15m
trimer nit 2,70-358m trno-18
trimer nit 2,0mm-15m
trimer nit 3,0mm-168m
trimer nit 2,40mm-262m
trimer nit 2,65mm-72m
trimi glava M12x1,75
svećica Bosch
Semering 1610290050
glava autocut 40-2
nož trokraki fs350-300mm
matica fs350
šolja noža trimera stihl fs350
opruga
čep
trimer glava M8x1,25 LM TG-1
cilindar sa klipom O 54mm
filter vazduha FS120,350,450,751
tanjir šilja za FS 350
elekronika FS350
trimer glava 10x1.0 2510/TG-8
matica
nož trokraki 255x25.4x3 ch13026
šolja odstojnica-GGP plastična
trimi glava M12
kom
2
6
5
3
1
1
2
3
1
1
3
6
4
2
2
2
1
2
1
2
2
1
2
1
1
2
1
1
1
1
Ukupna cena bez PDV-a
Ukupna cena sa PDV-om
Ukupna cena bez PDV-a
KASTEL GARDEN JX 98S TAKTORSKA KOSAČICA
Jedinična cena bez
PDV-a
kom
1. Filter vazduha
5
2. Filter goriva
2
3. Filter ulja
5
4. remenica rezne glave
4
5. kućište ležaja 97cm
7
6. osovina noža 97cm
6
7. nož 97cm/38
4
8. ležaj točka
2
9. vijak kućišta
10
10. sajla kvačila
2
11. remenica LT19A, 2122A
2
12. Vijak noža
4
13. prekidač paljenja
1
14. ležaj točka
4
15. sajla pogona
1
Ukupna cena bez PDV-a
Ukupna cena sa PDV-om
STIHL MOTORNA TESTERA MS 211
STIHL HT-75 REZAČ VISOKE GRANE
Jedinična cena bez
PDV-a
kom
1. lančanik ST309-A7N 765
1
2. vodilica 35cm Rolo 1,3 50004809
1
3. vodilica 35cm Rolo 1,3 50004809
1
4. svećica Bosch WSR 6F
2
5. vodilica 35cm Rolo 1,3 50004809
1
6. Vodilica 30 1,1 rolo 3905
1
7. svećica Oregon O-PR17Y
1
8. sajla amortizera za MS211
1
9. rolna lanca/zub
1
10. rolna 35cm Rolo 1,3 50004809
4
11. lanac mot. testere 3/8" 1,5MM
1
12. lanac mot. testere .325 1.3MM
1
13. lanac mot tester 3/8" 1,3MM
1
vodilica POH18-50WH 1,3MM14. 325" – 36Z
1
vodilica HV18-58ER 3/8" 1,5 34Z
15. 350
1
Ukupna cena bez PDV-a
Ukupna cena bez PDV-a
Ukupna cena bez PDV-a
Ukupna cena sa PDV-om
Zbir ukupnih cena bez PDV-a
Zbir ukupnih cena sa PDV-om
ПОНУЂАЧ
М.П.
_____________________
Образац 10.- 6
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРА ЦЕНЕ
Партија 6: Универзални резервни делови за моторна возила, радне машине, механизацију
и опрему, делови и прибор за возила и њихове моторе, акумулатори, примарне челије и
примарне батерије 12V 45, 55, 97, 100, 110, 143, 180 Ah
STIHL MOTORNA KOSA FS 350
KASTEL GARDEN TRIMER XB 55DP
Jedinična cena bez
PDV-a
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
sijalice 12V 5W
sijalice 12V 21W
sijalice 12V 5/21W
sijalice 12V 45 šešir
autosijalice H7 12v
autosijalice H4 12v 55/60W
kabel papučica ženska
kabel papučica muška
Klemna +
Klemna keramički osigurači 8A
keramički osigurači 10A
keramički osigurači 16A
keramički osigurači 20A
keramički osigurači 25A
auto osigurači ubodni 7,5A
auto osigurači ubodni 15A
auto osigurači ubodni 20A
Akumulator 12V 110Ah Fire cell
crevo v2 NP 12x4800 G30 G30
klinasti kaiš 17x1180
ležaj len 206 UCFL 206 FK
N.Remenica XPBX1250LW
optibelt
semering 35x72x10
semering 45x100x10
kl kaiš 17x2350
ležaj len 206 UCFL 206 FK
klinasti kaiš 13x2350
klinasti kaiš 13x2350
klinasti kaiš 13x2100 la
kl kaiš 13x2350
kom
2
1
1
1
11
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
2
2
1
1
2
2
10
4
1
4
Ukupna cena bez PDV-a
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
klinasti kaiš 13x2100 la
klinasti kaiš 13x2050
Ležaj 6001 2RSC3 SKF
Ležaj 6004 2RSC3 SKF
staklo stop svetla
bobina
metlica brisača
seger osigurač
automat žmigavca
aukumulator Vesna 12V 100 Ah
Utikač 7 polni m+ž
stega
crevo za vazduh (metara)
hidraulično crevo visokog pritiska
(metara)
rotaciono svetlo
rotaciono svetlo LED
kabel licnasti(metara)
1
1
4
2
1
1
1
16
1
1
2
1
50
30
6
1
15
Ukupna cena bez PDV-a
Ukupna cena sa PDV-om
Zbir ukupnih cena bez PDV-a
Zbir ukupnih cena sa PDV-om
ПОНУЂАЧ
М.П.
_____________________
Download

Nabavka dobara - Rezervni delovi