3 Izrada Plana Projekta
3.1
UNOS PODATAKA
3.1.1
Alati za unos podataka
3.1.1.1 Informacije o zadatku
3.1.1.2 Informacije o resursu
3.1.1.3 Dijalog Assign Resources
3.1.1.4 Dijalog Assignment Information
3.1.1.5 Kombinovani pogledi
3.1.1.6 Kalendari projekta
3.1.2
Redosled unosa ulaznih podataka.
3.2
IZRADA POČETNOG PLANA
3.2.1
Prvi korak: Unos opštih podataka o planu i datoteci.
3.2.1.1 Definisanje datuma i kalendara Projekta.
3.2.2
Drugi korak: Unošenje podataka o zadacima i vremenima
3.2.2.1 Vremenski plan
3.2.3
Treći korak: Unošenje podataka o resursima
3.2.4
Četvrti korak: Unošenje podataka o dodelama
3.2.5
Peti korak: Unos podataka o troškovima
3.3
ANALIZE POSTOJANOST PLANA
3.3.1
Analiza ciljeva, obima I plana zadataka
3.3.2
Analiza vremenskog plana
3.3.3
Analiza plana resursa
3.3.4
Analiza plana troškova
3.4
USKLAĐIVANJE PLANA
3.5
PRIKAZ SADRŽAJA PLANA
3.5.1
Podaci o obimu i zadacima
3.5.2
Podaci o vremenima i vremenski plan
3.5.3
Podaci o resursima
3.5.4
Podaci o dodelama i raspodelama
3.5.5
Podaci o troškovima
3.5.6
Izvežtaji
3.5.6.1 Pregled (Overview Reports),
3.5.6.2 Tekuće aktivnosti (Current Activities Reports)
3.5.6.3 Troškovi (Costs Reports)
3.5.6.4 Dodele (Assignments Reports)
3.5.6.5 Opterećenje rada (Workload Reports)
3.5.6.6 Korisnički (Custom Reports)
3.5.7
Osnovni podaci o nekim izvežtajima
3.5.7.1 Sumarni izveštaj o Projektu.
3.5.7.2 Izveštaj “Ko šta radi” na Projektu
3.5.7.3 Izveštaj “Ko šta radi i kada” na Projektu
3.5.7.4 Izveštaj o toku novca
3.6
PRIMER IZRADE PLANA PROJEKTA BRANJE ZASADA TREŠANJA X
Za rad na ovom poglavlju i kasnijim vežbama koriste se datoteke sa kompakt diska.
Ove datoteke sadrže pripremljen materijal, ili urađen deo plana, koji preuzimate i nastavljate sa radom. To će
omogućiti da na poglavlju radite parcijalno, ili samo na delu koji vas interesuje.
Datoteku završnog snimka predmetne sekvence možete da koristite za proveru ispravnosti rada koji ste učinili u
predhodnim koracima.
Vizuelno obeležje datoteka je slično i stoga treba da se obrati pažnja kod izbora.
Preporučujemo da sadržaj kompakt diska iskopirate u pripremljenu omotnicu u računaru.
Omotnica
Datoteka
U ovom poglavlju
U odeljku „Unos podataka“ upoznali ste se sa alatima za unos podataka potrebnih za izradu početnog plana.
−
Dijalog Informacije o zadatku,
podataka o zadacima.
, se poziva duplim klikom u polje Task Name, i služi za unos
−
Dijalog Informacije o resursu,
za unos podataka o resursima.
, se poziva duplim klikom u polje Resource Name, i služi
−
Dijalog Assign Resources,
zadataka klikom na ikonu
ne isključite ga.
−
Dijalog Assignment Information,
se dvostrukim klikom u polja prikaza Usage.
−
U Kombinovanom pogledu možete da unosite podatke o zadacima, resursima i dodelama. Naročito je paktičan
za unos trajana, povezivanja i dodele.
−
Kalendari projekta se koriste da se uvede red u radno vreme, trajanja, raspoloživost I ogranjčenja.
, je namenski alat samo za dodelu resursa. Otvara se iz prikaza
. Ostaje na radnoj površini dok ne prođete sve zadatke, ne izvršite sve dodele i
, se koristi za podešavanje učinjenih dodela. Otvara
Bilo je govora o osnovnoj formuli po kojoj radi Project Duration = Work / Units i kombinaciji tih veličina sa „effort
driven“. U kasnijem izlaganju čete se ponovo sretati sa ovim.
U odeljku „Izrada početnog plana“ upoznali ste se sa koracima i procedurama potrebnim za izradu početnog plana.
Za „Opšti projekat“ je u uvodnom delu ručno razvijan vremenski plan i određivan kritični put računanjem ranih i
kasnih datuma što je i za mali projekat bilo zametno. Sada, posle unosa podataka, u Gantovom dijagramu je
prikazan obim zadataka sa vremenskim planom. Možete da varirate bilo koji uticaj i da na ekranu pratite trenutni
rezultat. Ono za što je bilo potrebno obimno računanje sada se posle unosa dobija kao trenutni rezultat. Trebate da
analizirate razne uticaje i usklađujete plan sa rezultatima te analize.
Analizom postojanosti Plana se detaljno proverava svaki integrativni element plana i kao rezultat se dobijaju
parcijalni podplanovi:
a) plan obima i zadataka;
b) vremenski plan;
c) plan resursa u okviru kojeg bi izdvojeno posmarali
−
plan ljudskih resursa i
−
plan materijalni resursa;
d) plan troškova;
e) plan kvaliteta;
f)
plan zaštite životne sredine;
g) plan rizika;
h) plan komunikacija na projektu;
Svi ovi planovi su sastavni deo integralnog Plana Projekta kojeg nazivamo Plan.
U odeljku „Prikaz sadržaja plana“ ste mogli da vidite sofisticirane mogućnosti Ms Projecta u prikazivanju plana u
vidu dijagrama, tabela i izveštaja.
Plan je dokumentovan prikaz Projekta koji sadrži sve podatke.
Posebno izdvajamo:
−
Podatke o obimu i zadacima
−
Podatke o vremenima i vremenski plan
−
Podatke o resursima
−
Podatke o dodelama i raspodelama
−
Podatke o troškovima
Metoda izrade plana omogućava da pre realizacije projekta, umesto prestave o ideji ili potrebama za projektom,
imate celovitu sliku o projektu: šta sve treba da se radi, koliko će to da traje, ko treba da radi, koliko će da košta i
ostalo.
Na kraju je razvijen i razmatran Plan „Branje zasada trešanja...“
Umesto trešanja moglo je da bude bilo koje voće ili povrće. Jednostavno sagledavanje celine plana, uz mogućnost
variranja cene prevoza, berača i trešnji stvara novu sliku o dometima predmetnog voćnjaka i radu koji treba da se
uloži.
Izvodi iz poglavlja:
Kalendari projekta
Kalendari projekta
Raspoređivanje zadataka u projektu se vrši od datuma početka projekta pa nadalje prema redosledu zadataka,
njihovom trajanju, tehnološkoj zavisnosti i načinu povezivanja.
Trajanje zadatka kao neprekidno vreme je proračunato u skladu sa normama. To ne znači da se vreme završetka
dobija tako što se vremenu početka pripiše vreme trajanja zadatka. Navedena cifra je samo očekivano vreme za
koje treba i poslednji resurs koji je dodeljen ili radi na zadatku da izvrši svoje radove. Kako resursi ne rade
neprekinuto, nego imaju radno vreme a uz to još i neradne dane, praznike, bolovanja i tome slično to je završetak
zadatka određen datumom i vremenom završetka rada zadnjeg resursa koji radi na pomenutom zadatku. Iz tog
proizilazi da su za sagledavanje rasporeda zadataka i vremenskog plana potrebni opšti kalentar radnog vremena i
posebni kalendari resursa, koji prikazuju njihovu raspoloživost.
Definisanje kalendara radnog vremena (osnovni kalendar)
U Microsoft Project su ugrađena tri osnovna kalendara:
•
Standardni - sa radnim vremenom od 8:00 do 17:00 časova i Subotom i Nedeljom kao neradnim danom,.
•
24 sata - celodnevni rad od 0:00 do 24:00 časova.
•
Noćni rad - za one čiji rad počinje u 23.00 h a završava sutradan u 8.00
U Standardni kalendar definišete radne i neradne dane. Ovaj kalendar, ako se niste drugačije izjasnili, se
automatski kao osnovni dodeljuje projektu.
Originalni Standardni kalendar podrazumeva 5 radnih dana nedeljno, od ponedeljka do petka, sa 8 sati rada
svakog dana (podrazumevajući jedan sat slobodnog vremena za ručak). Podrazumevani raspored radnog
vremena je od 8:00 do 12:00 časova i od 13:00 h do 17:00 časova. U originalnom Standard kalendaru nisu
postavljeni praznici jer oni zavise od teritorije na kojoj se nalazi projekat.
Ovaj Standardni kalendar koristite za izradu Osnovnog kalendara projekta.
Pokrenite:
,
.
Otsečak 3.1 Dobili ste masku sa predlogom za Standardni (kalendar Projekta).
U koliko vam ovaj predlog odgovara onda treba da ga dopunite sa poznatim neradnim danima.
To su Božić, Nova godina, Uskrs, Dan državnosti, 1 maj i ts.
To se radi tako što obeležite predmetni datum praznika, koji treba da postane neradni dan, a potom obeležite i
.
Otsečak 3.2 Prikazan je primer pretvaranja 1 januara u neradan dan.
Izmena radnih i neradnih dana
Originalni standardni kalendar pokazuje sve dane u nedelji, od ponedeljka do petka, kao radne dane sa radnim
vremenom od 8.00 do 17.00 časova i sve subote i nedelje kao neradne dane. Kalendar pokazuje period od
1984 do 2049 godine. Možete izmeniti status bilo kog dana da biste ga učinili radnim ili neradnim i možete
odrediti broj sati koji je svakog dana određen za rad, definisanjem početnog i krajnjeg vremena za radne sate
tog dana.
Prikaz na kalendaru je u skladu sa legendom:
−
−
−
Sa belom podlogom su radni dani.
Neradni dani su sa zatamnjenom podlogom.
Na šrafiranoj podlozi su radni dani sa izmenjenim radnim vremenom.
Podvučena oznaka dana u nedelji M ili na tekučem datumu 16 označava neku izmenu u odnosu na standardni
kalendar.
Selektovan dan ili niz dana možete postaviti kao što je prikazano u dijalogu kao:
predodređeno),
(neradan dan), ili
(kako je
(radno vreme različiti od predodređenog).
Radno vreme se upisuje u polja From i To u formatu prepodnevni sati (AM) i popodnevni sati (PM). Ponoć je 12:00
AM a podne 12:00 PM.
U ovaj kalendar treba da unesete dane praznika koji su neradni dani na način kako je već rečeno.
Kalendar treba da je u saglasnosti sa lokalnim kalendarom teritorije na kojoj se realizuje projekat. Time ste
obezbedili da je radno vreme projekta u saglasnost sa lokalnim propisima i tradicijom.
Otsečak 3.3 Za ilustraciju dajemo primer kada su svi dani radni, izuzev Petka, a radni dan počinje
u 6:00 časova sa pauzom od 10:00 – 11:00 i završava u 15:00 časova.
Kartica
.
Početak radne nedelje, vreme početka i završetka radnog vremena, broj radnih
sati dnevno i nedeljno, kao i broj radnih dana u mesecu unosite u karticu
Ove podatke Project koristi za razumevanje Vaših unetih podataka o početku i
o trajanju radnog dana i meseca.
Kada za neki zadatak unesete trajanje od 40 sati tad će Project odrediti
njegovo trajanje kao 5 radnih dana, ako radni dan ima 8 radnih časova ili 4
radna dana ako radni dan ima 10 radnih časova.
Kada za neki zadatak uneste trajanje 5 radnih dana a radni dan ima 10 radnih časova to znači da svaki resurs koji
radi svoje puno radno vreme na zadatku treba da provede, uradi, 50 radnih časova. Ako na taj zadatak rasporedite
resurs čije puno radno vreme dnevno iznosi 5 radnih časova, onda će taj resurs na zadatku da radi 10 radnih
dana.
Definisanje dodatnih kalendara radnog vremena
Kada projekat ili neki njegovi delovi treba da se upravljaju po više različitih kalendara onda je bolje da te kalendare
na vreme napravite.
Izaberite
na
. Otvara se dijalog Create New Base Calendar.
Izborom Make a copi of možete da birate na osnovu kojeg od postojećih kalendara će te da napravite novi koji
treba da imenujete prepoznatljivim karakterističnim imenom.
se odlučujete za izradu novog kalendara u koji će te ponovo da unesete sve
Izborom
potrebne karakteristike radnog i neradnog vremena i koji treba da imenujete prepoznatljivim karakterističnim
imenom
Definisanje kalendara radnog vremena resursa
Svi resursi definisani u „Listi resursa“ automatski dobijaju svoj kalendar baziran na
može pozvati iz spiska kalendara smeštenih u polju For.
a koji se
Kalendar resursa se uređuje na osnovu baznog kalendara. Specifični resursi mogu da imaju i svoj specifičan
kalendar.
Kalendar resursa sadrži podatke o radnom vremenu i dostupnosti resursa. Ovaj kalendar treba da voditi računa o
ostalim zavisnostima potrebnim za rad tog resursa i da uzme u obzir krajnja ograničenja u pogledu rada koja može
da nameće lokalna tradicija.
Definisanje kalendara radnog vremena zadataka
Kalendar zadataka se pravi za zadatke koji ne mogu da se odvijaju po opštem kalendaru (Kalendar projekta).
Naprimer zadatak betoniranja u području sa žarkom klimom se odvija u ranim jutarnjim satima a ne u podnevnim, ili
istražni radovi sa angažovanim skupim i/ili specifičnim mašinama se odvijaju bez neradnih dana i slično.
Dodatni kalendar se pravi po već navedenom postupku izborom
Dodeljivanje kalendara zadatku se vrši selektovanjem zadatka i izborom dijaloga
.
.
Na kartici Advanced u polju Calendar bira se predmetni kalendar zadatka (u ovom slučaju kalendar Betoniranje).
Redosled izvršenja kalendara.
Prvenstvo imaju kalendari resursa. To je razumljivo jer resursi realizuju zadatke.
Sledeči po autoritetu su kalendari zadataka.
Da se izbegne kolizija sa Kalendarom resursa i obezbedi prisutnost potrebnih resursa može i da se aktivira opcija
. To drugim rečima znači da treba da se dodatnim načinom obezbedi prisutnost
svih potrebnih resursa.
Po kalendaru projekta (
imenovanih resursa.
) se planiraju i izvršavaju svi zadaci koji su bez kalendara i
Za pomenuti projekat „Branje zasada trešanja...“ kalendar bi bio opisan sa radnim vremenom od 6h do 18h i svi
dani u nedelji bi bili radni. Dok traje berba nema neradnih dana i praznika. Resursi: Savetnik i Komercijalista će
raditi u skladu sa svojom kalendarom koji podrazumeva: radno vreme od 8 do 17h sa pauzom od 12 do 13h za
ručak, neradni dani su subota i nedelja.
Download

3 Izrada Plana Projekta