Z A H T E V Z A D O B I J A N J E K R E D I T A
K U P O V I N U A U T O M O B I L A
Diler:.......................................................................Filijala EFG...............
CIF broj klijenta........................................................................................
Molimo vas pažljivo pročitajte,popunite i potpišite obrazac
..
Lični podaci..........................................................
G-din. … G-đa. … G-đica .
Ime ……………………….…..…. ..Ime roditelja ………………...…….…………....
Prezime ………………………………………………………………..………...….....
JMBG………..…………...……….…… Datum rođenja.……..….….......….….…..
Mesto rođenja……………………...........................................................……......
Br. lične karte.....................................Državljanstvo…….......………….….….….
Broj dece ispod 18 …………..……………….............................................….........
Devojačko prezime majke..................................................................................
Bračno stanje.............................
............................
Oženjen/Udata …. Neoženjen/ Neudata … Razveden-a ….
Udovac-a …
Ostalo .
Podaci o bračnom drugu.............
Podaci o zaposlenju
...............
Finansijski podaci
...
...............
Bračni drug
Prihod
Ime ………………..……………. Ime roditelja …….…….. .……………………….
Prezime ………..…………………………………………….…………..…………….
JMBG..................................................................................................................
Broj lične karte....................................................................................................
Naziv preduzeća ………….………………………………..……..………………….
Naziv radnog mesta……………….……Trenutna pozicija………………..……….
Ugovor: Stalno …. Privremeno …. Od dana ………….Do dana…………….
Ukupan staž.....................................U ovom preduzeću………...……...............
Ulica……………..…………..................................................Broj.........................
PTT broj..….........Grad .…..........................Broj telefona…..........................…..
............
Ulica ……………..………….................................................Broj........ Stan........
PTT broj..….........................Grad .…........................ …….
Broj telefona….................................…......
Ime vlasnika telefona……………... ………………………………………………….
Broj mobilnog telefona ……..……..……...............e-mail.………..…….………….
Godine na trenutnoj adresi…………………………………………………………
Vlasnik …
Zakup .
Kod roditelja …
Ostalo … .
Adresa iz lične karte……………………………………………… ……
Ulica ……………..…………..................................................Broj........ Stan............
PTT broj..…..........................Grad................................................…..........
Kontakt osoba(adresa sa fiksnim telefonom drugačijim od vašeg).
Ime ………………..…………. Ime roditelja ….…….……….....…………
Prezime....…..……………………..…………………….…………........….
Broj telefona….………………….………………...…………....................
Ulica ………………….……...................................................… Broj.........…
Stan….…………PTT broj………… Grad…..……….....………………
God.proizvodnje / Registracije.................../........................
(mesečni neto lični dohodak)..…..….……........
….…..……….
Ostali registrovani prihodi ..….…...……...........
..……...……...
Vlasništvo nad nekretninom
........ ...
Da …
Ne ….
Ukupna vrednost.……………...........……
Adresa ………………………………....…….….........................................
Hipoteka nad nekretninom Da …
Ne ….
Iznos hipoteke.........................................................................................
.
Vlasništvo nad automobilom
Da …
Ne .
Broj saobraćajne dozvole..........................................................................
Zaloga na pokretnoj imovini? Da …
Ne .
Iznos zaloge..............................................................................................
Računi u drugim bankama.............
... ..... ..
Banka 1……………………........................................................................
Banka 2………………………….....…........................................................
Kartice u posedu
Dina Card
Visa electron
Diners
.............
Maestro
Visa classic
YUBA
... ..... ..
.
Master card
Visa gold
Ostalo
Mesečne finansijske obaveze ostalih članova porodice..
□ Otplata kredita..........................csd □ Lizing rate ............................csd
□ Kuća, stan (zakup).................. csd □ Ostalo...................................csd
Novo vozilo … .
Maloprodajna cena vozila........................................... RSD Kredit RSD
Iznos kredita.....................................EUR / RSD
...
Zvanje …………………….……………………………………………………..
Školska sprema .VSS. .... .VS. .... . sSSS. …. VKV .... Ostalo ….
Naziv preduzeća ………….…………………................................................
Naziv radnog mesta……………………..………...........................................
Ugovor: Stalno …. Privremeno …. Od dana ………….Do dana…..…...
Ukupan staž...........................U ovom preduzeću………...…………………
Poreski broj / matični broj preduzeća....................................................
Ulica ……………..………….................................................Broj.................
PTT broj.….......... Grad ……………..……… Broj telefona…..…….............
Aplikant
.......................................
Trenutna adresa stanovanja...........................................
Z A
Učešće........................%
….
Polovno vozilo … .
Kredit EUR
….
Broj rata..............
Izjavljujem da su svi podaci koje sam dao/la istiniti. Sve navedene podatke dajem dobrovoljno i saglasan/na sam da se isti koriste u svrhu ugovora o
kreditu. Prihvatam da Banka može moje podatke sadržane u ovom zahtevu da koristi i/ili objavljuje i dostavlja svojim zavisnim preduzećima povezanim
sa Eurobank EFG Štedionica a.d. Beograd, kao i registarskim i statističkim institucijama. Klijent i Garant daju svoju saglasnost na korišćenje svojih ličnih
podataka od strane Eurobank EFG Štedionica a.d. koji su joj dostupni u postupku odobravanja i korišćenja kredita. Klijent i Garant svojim potpisom na
ovom Zahtevu izražavaju svoju izričitu i neopozivu saglasnost da Eurobank EFG Štedionica a.d. u procesu obrade podataka može, bez dodatne
saglasnosti ili obaveštenja Klijentu ili Garantu, izneti i/ili preneti i/ili saopštiti, i/ili na bilo koji drugi način upotrebiti kako u zemlji tako i inostranstvu lične
podatke koji su dostavljeni Eurobank EFG Štedionica a.d. u postupku odobravanja i korišćenja kredita. Ukoliko mi Banka odobri traženi kredit, saglasan
sam da mi se kod Eurobank EFG Štedionica a.d. Beograd otvori račun radi otplate odobrenog kredita.
Potpis podnosioca zahteva ……………………………………………………………………………Datum…………………………………………………………….
GARANT:
Ime........................................Ime roditelja.......................................Prezime............................................................JMBG.............................................................
Kućna adresa:
Ulica.............................................................broj.........broj stana..............
Poštanski broj..........................Grad.........................................................
Kućni telefon.............................................................................................
Ime vlasnika telefona................................................................................
Mobilni telefon..........................................................................................
E-mail.......................................................................................................
Vlasnik …
Zakup .
Kod roditelja …
Ostalo … .
Odnos sa podnosiocem zahteva ……………………………………………
Podaci o zaposlenju:
Zvanje ……………….……………………………………………………..
Školska sprema .VSS. .... .VS. .... . sSSS. …. VKV .... Ostalo ….
Naziv preduzeća ………….…………………............................................
Naziv radnog mesta……………………..………........................................
Ugovor: Stalno …. Privremeno …. Od dana …………Do dana…..…...
Ukupan staž...........................U ovom preduzeću………...…..……………
Poreski broj / matični broj preduzeća........................................................
Ulica ……………..………….................................................Broj................
PTT broj.….......... Grad ……………..……… Broj telefona…..…...............
Mesečni prihod..........................................................................................
Izjavljujem da su svi podaci koje sam dao-la istiniti. Svi navedeni podaci su dati dobrovoljno i saglasan/ saglasna sam da se isti koriste u svrhu
zaključenja ugovora o kreditu. Saglasan/saglasna sam da se od strane Eurobank EFG Štedionica a.d. koriste ili/i da se objavljuju zavisnim preduzećima,
kao i registarskim, statističkim institucijama, moji lični podaci koji su sadržani u formularu, u cilju reklamiranja ili unapređenja prodaje proizvoda i usluga.
Ovim prihvatam obavezu da na prvi poziv platim preduzeću-banci sve iznose koje korisnik kredita duguje kao rezultat korišćenja kredita. Moja obaveza
nije ograničena iznosom niti vremenskim periodom i ostaje na snazi sve do konačne otplate celokupnog dospelog duga od strane korisnika kredita,
uključujući i naknade zbog kašnjenja i troškova naplate (uključujući i sudske troškove, druge propisane naknade, troškove advokata koje je platila banka,
i drugo). Potvđujem da sam pročitao važeće opšte rokove i uslove i preuzimam solidarnu odgovornost za izvršenje obaveza korisnika kredita. Garant
potpisivanjem ove pristupnice daje svoju saglasnost da Eurobank EFG Štedionica a.d. može da pribavi od banaka izveštaj sa podacima o dosadašnjem
načinu korišćenja usluga, te da se podaci o predmetnoj bankarskoj usluzi i jemstvu, kao i podaci o korišćenju ostalih bankarskih usluga ubuduće i
eventualnom nepridržavanju ugovorenih odredbi u korišćenju tih usluga, mogu smestiti i čuvati u Kreditnom Birou udruženja banaka Srbije.
Potpis garanta............................................................................................................................Datum.....................................................................................
SAGLASNOST ZA PRIBAVLJANJE IZVEŠTAJA IZ KREDITNOG BIROA:
1. Dobijanja kredita
2. Davanje jemstva po kreditu
Ja______________________ ______________________ _____________________________________ JMBG______________________________________
( ime )
( ime oca )
( prezime )
dajem saglasnost ___________________________________ da, radi donošenja Odluke o pružanju gore navedene usluge pribavi od banaka, čije sam
(naziv banke)
usluge koristio, izveštaj sa podacima o mom dosadašnjem načinu korišćenja usluga. Isto tako saglasan sam da se podaci o ovoj bankarskoj usluzi, odnosno datom
jemstvu, kao i podaci o mom korišćenju ostalih bankarskih usluga ubuduće i eventualnom nepridržavanju ugovorenih odredbi u korišćenju tih usluga, mogu smestiti i
čuvati u Kreditnom birou Udruženja banaka Srbije. Izveštaj dobijen na osnovu ove saglasnosti banka može koristiti samo u svrhu donošenja Odluke o pružanju gore
navedene usluge.
Napomena: pod podacima o korišćenju bankarskih usluga na koje se saglasnost odnosi, smatraju se podaci o obavezama prema bankama po osnovu kredita i datom
jemstvu po kreditima, tekućim računima građana i platnim karticama, kao i neurednost u korišćenju ovih usluga.
Poznato mi je:
• da imam pravo uvida u podatke koji se o meni vode, kao i na ispravku netačnih podataka;
• da se podaci smešteni u Kreditnom birou mogu dostavljati drugim bankama samo uz moju pismenu saglasnost;
• da kreditni biro nije odgovoran za tačnost i ažurnost podataka, već banke koje su podatke dostavile;
• da se podaci iz mog dosijea kod Kreditnog biroa automatski brišu po isteku tri godine , počev od dana prestanka ugovornog odnosa sa bankom;
• da mogu povući ovu saglasnost preko bilo koje banke i da će se u tom slučaju moj dosije kod Kreditnog biroa ugasiti u roku od 15 dana od podnošenja zahteva
za povlečenje saglasnosti.
Popunjava ovlašćeno lice banke na osnovu ličnog dokumenta
Dan_________, Mesec___________, Godina rođenja_____________, Pol: M Ž
___________________________________
( Potpis davaoca saglasnosti )
___________________________________
( Potpis ovlašćenog lica i pečat banke )
Potvrđujem da su primljene kopije okumentacije verne originalima (popunjava osoba koja je primila dokumentaciju)
Ime prodavca.....................................................................................Potpis...............................................................................Datum.............................
Download

Zahtev za dobijanje kredita