ZAHTEV
ZA OTVARANJE / IZMENU TIPA TEKUĆEG RAČUNA FIZIČKOG LICA
OTVARANJA TEKUĆEG RAČUNA
IZMENA TIPA TEKUĆEG RAČUNA
□ OSNOVNI RAČUN
□ KVARTET RAČUN
□ PRELAZAK NA OSNOVNI RAČUN
□ PRELAZAK NA KVARTET RAČUN
PODACI O PODNOSIOCU ZAHTEVA
Ime:
Broj lične karte:
Prezime:
Mesto izdavanja:
Ime jednog roditelja:
Datum rođenja:
JMBG:
Mesto rođenja:
Mesto stanovanja:
Opština stanovanja/
PTT broj:
Ulica i broj:
Kontakt adresa (ukoliko je različita od mesta stanovanja):
Kućni telefon 1:
Mobilni telefon 1:
Kućni telefon 2:
Mobilni telefon 2:
E-mail adresa 1:
E-mail adresa 2:
Radni status:
□ Nezaposlen □ Zaposlen – privredno društvo □ Zaposlen – preduzetnik
□ Penzioner □ Zaposlen – javni sektor
□ Privatni preduzetnik
Zainteresovan/a sam za sledeće proizvode:
□ Visa Classic karticu □ DinaCard debitnu karticu □ DinaCard kreditnu karticu
□ ČB mBanking – mobilno bankarstvo □ [email protected] – elektronsko bankarstvo
□ SMS servis □ Trajni nalog
Za proizovode Čačanske banke sam saznao/la putem:
□ Pisane ponude □ Novinskog oglasa □ TV/Radio reklame □ Preporuke zaposlenog
□ Preporuke drugog korisnika □ Facebook stranice, Call-centra, Android aplikacije
Izjavljujem pod punom krivičnom i materijalnom odgovornošću, da su navedeni podaci u Zahtevu tačni.
Mesto i datum:
Potpis podnosioca Zahteva:
PODACI O ZAPOSLENJU PODNOSIOCU ZAHTEVA
Popunjava i overava:
• Poslodavac za zaposlene
• Fond PIO za penzionere
Pun naziv i pravna
forma poslodavca:
Matični broj:
PIB:
Datum osnivanja:
Broj poslovnog računa:
Vrsta svojine:
□ Državna (PIO, ministarstva, Vojska, Policija, državno vlasništvo...)
□ Javno (školstvo, zdravstvo, komunalna preduzeća...)
□ Privredno društvo (AD, DOO, OD, KD,...)
□ Privatni preduzetnik (STR, SZR, SUR, …, agencije, kancelarije, ordinacije...)
Adresa poslodavca:
Opština/PTT broj:
Ulica i broj:
Kontakt osoba:
:
E-mail adresa:
Telefon(i):
Podaci o podnosioca zahteva:
Radno mesto/funkcija:
Zaposlen na neodređeno vreme počev od:
Zaposlen na određeno vreme počev od/do:
Zanimanje:
Ukupan radni staž:
dinara.
Prosek neto primanja u poslednja tri meseca:
Saglasni smo da se overeni podaci mogu koristiti za proveru plaćenih poreza i doprinosa. Podaci su dostavljeni od
strane ovlašćenih lica poslodavca, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću.
Datum:
Za poslodavca:
(Ime i prezime)
M.P.
(Potpis)
POPUNJAVA BANKA
Filijala/Ekspozitura:
Datum:
Potpis radnika banke:
Download

Zahtev za otvaranje tekućeg računa