ZAHTEV ZA IZDAVANJE KREDITNE KARTICE ZA FIZIČKA LICA
VISA CLASSIC KREDITNA
Broj dinarskog tekućeg racuna
DINACARD KREDITNA
|3|3|5|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Podaci o korisniku kartice
Ime, ime roditelja, prezime:
Ulica i broj:
Mesto i poštanski broj:
.
Datum roĎenja:
Mesto roĎenja:
.
Broj lične karte / pasoša:
JMBG:
Lična karta / pasoš izdat od:
Datum izdavanja:
Kućni broj telefona:
.
.
Mobilni telefon:
E-mail adresa:
Potvrda o zaposlenju i visini primanja (popunjava poslodavac)
PotvrĎujemo da je
ime i prezime podnosioca zahteva
adresa podnosioca zahteva
broj lične karte/izdata od – SUP
JMBG:
zaposlen/a u
naziv poslodavca
na određeno / neodređeno vreme počev od
godine
precrtati netačno
datum početka radnog odnosa kod sadašnjeg poslodavca
na radnom mestu
.
radno mesto podnosioca zahteva
U momentu izdavanja ove potvrde, zaposleni je ostvario ukupan radni staž u trajanju od
.
godina / mesec / dana
Prosečna mesečna zarada zaposlenog u predhodna 3 meseca iznosi
dinara
navedeni iznos
u bruto iznosu, odnosno
dinara u neto iznosu.
navedeni iznos
Na zaradu imenovanog obustavlja se mesečno iznos od
dinara
navedeni iznos
na ime
. Obustava traje do
.
.
navesti razlog obustave
Zarada zaposlenog se uplaćuje na tekući račun
u
navesti broj tekućeg računa
.
navesti Banku u kojoj zaposleni ima tekući račun
Podaci o preduzeću
Naziv preduzeća
Sedište/adresa
Broj računa
Matični broj preduzeća
Telefon preduzeća
PIB
Ova potvrda izdaje se od strane ovlašćenih lica, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću.
U
Dana
.
.
M.P.
(ime i prezime, funkcija i potpis osobe koja izdaje potvrdu)
RAZVOJNA BANKA VOJVODINE a.d. Novi Sad
Stražilovska 2, 21000 Novi Sad
PIB: 100236395
SWIFT CODE RBVORS22
Strana: 1 od 2
Matični broj: 08212538
Tekući račun: 908-33501-64
Tel: +381 (0)21 488 4400
info@rbv.rs ; www.rbv.rs
Din.
Traženi limit:
3%
Traženi procenat otplate:
Način dostave izvoda:
5%
10 %
na kućnu adresu
na e-mail
lično u Banci
IZJAVA O POVEZANIM LICIMA:
Izjavljujem pod punom materijalnom i krivičnom odogovornošću da, prema odredbama člana 2. Zakona o bankama*, ja / članovi
moje porodice:
1. nisam/ nisu povezano/a lice/a sa Bankom*,
2. jesam/ jesu povezano/a lice/a sa Bankom* po osnovu
______________________________
/navesti osnov/
Podaci o članovima porodice** povezanim licima sa Bankom:
Ime i prezime, JMBG
Osnov povezanosti:
/navesti rodbinsku vezu/
Kao i da sam prethodno obavešten/a o bitnim informacijama u vezi sa obradom podataka o ličnosti saglasno odredbama Zakona
o zaštiti podataka o ličnosti, te da svojom slobodnom voljom dajem pristanak Banci da moji podaci o ličnosti koje je u cilju ove
pristupnice Banka prikupila od mene, odnosno drugog lica, podležu obradi i evidentiraju se u skladu sa odredbama navedenog
Zakona i ostalih važećih propisa
Svojim potpisom, pod krivičnom i materijalnom odgovornošću, potvrĎujem tačnost svih navedenih podataka i ovlašćujem
RAZVOJNA BANKA VOJVODINE a.d. Novi Sad da može proveriti sve potrebne podatke kod mog poslodavca ili druge ustanove.
Izjavljujem da sam upoznat sa Odlukom o poslovanju platnim karticama i prihvatam pravo da RAZVOJNA BANKA VOJVODINE
a.d. Novi Sad odbije moj zahtev bez obrazloženja.
Izjavljujem da sam saglasan/a da me RAZVOJNA BANKA VOJVODINE a.d. Novi Sad obaveštava o svojim proizvodima,
novostima, ponudi, uslugama i aktivnostima, putem dostave promotivnog materijala i drugih obaveštenja na kontakt adresu i
telefone navedene u ovom zahtevu, kao i putem svih ostalih kanala komunikacije.
Potpis podnosioca zahteva:
.
Datum
.
Potpis podnosioca zahteva
Popunjava Banka:
Dodatna dokumentacija je predate uz zahtev
Vrsta kartice:
VISA CLASSIC KREDITNA
|3|3|5|
|
|
|
|
|
|
|
DINACARD KREDITNA
|
|
|
|
|
|
|
Način dostave izvoda:
Datum
.
na e-mail
Din.
|
Broj kreditne partije
Odobreni limit
na kućnu adresu
%
Procenat otplate
lično u Banci
.
Overa i potpis ovlašćenog lica
*Povezana lica sa Bankom su:
članovi upravnog i izvršnog odbora banke, članovi odbora banke utvrđenih ovim zakonom, kao i članovi porodice ovih lica.
**Pod članovima porodice Podnosioca zahteva, u smislu ove Izjave (a na osnovu člana 34. Zakona o privrednim društvima),
podrazumevaju se:
­
njegov bračni drug ili/i roditelji, brat ili sestra tog bračnog druga;
­
njegovo dete, roditelji, brat, sestra, unuk ili bračni drug bilo koga od ovih lica;
­
njegov krvni srodnik u pravoj liniji i u pobočnoj liniji do drugog stepena srodstva, usvojilac, usvojenik, srodnik po tazbini
zaključno sa prvim stepenom;
­
druga lica koja sa tim licem žive u zajedničkom domaćinstvu.
RAZVOJNA BANKA VOJVODINE a.d. Novi Sad
Stražilovska 2, 21000 Novi Sad
PIB: 100236395
SWIFT CODE RBVORS22
Strana: 2 od 2
Matični broj: 08212538
Tekući račun: 908-33501-64
Tel: +381 (0)21 488 4400
info@rbv.rs ; www.rbv.rs
Download

Memorandum Banke - Razvojna Banka Vojvodine