Naziv preduzeća – ustanove – sindikata
Zaposlenom se daju dva primerka
PIB:
Bomar d.o.o.
Matični broj:
Gustava Krkleca1, 21460 Vrbas
PIB: 100639433
POTVRDA
TEL: 021 662 47 47
Na zahtev
, Iz
ul.
Br.
, JMBG
, potvrđujemo da je imenovani zaposlen na neodređeno vreme i poslednju
zaradu je primio u iznosu od
dinara neto za mesec
. Korisnik se na ime kupovine
robe kod Bomar d.o.o. može zadužiti preuzimanjem robe do iznosa od
dinara na
mesečne rate. Potvrđujemo da ukupna kreditna zaduženost imenovanog, nakon realizacije ove administrativne zabrane, neće preći 2/3 mesečne zarade. Rešenje o administrativnoj zabrani dostaviti na
adresu. Isto ćemo realizovati sa prvom narednom isplatom zarade po prijemu zabrane, prema dinamici
mesečnih rata, do isplate kredita u celosti. U slučaju prestanka radnog odnosa imenovanog iz bilo kog
razloga, ostatak duga ćemo obustaviti od poslednje zarade/otpremnine, i o tome obavestiti Bomar
d.o.o. Izveštaje o uplati po fizičkim licima dostavljaćemo na e-mail [email protected]
Važnost overene Administrativne zabrane je 15 dana, od dana izdavanja.
MP
Mesto i datum overe
Ovlašćeni radnik obračunske službe
Naziv preduzeća – ustanove – sindikata
Zaposlenom se daju dva primerka
PIB:
Bomar d.o.o.
Matični broj:
Gustava Krkleca1, 21460 Vrbas
PIB: 100639433
POTVRDA
TEL: 021 662 47 47
Na zahtev
, Iz
ul.
Br.
, JMBG
, potvrđujemo da je imenovani zaposlen na neodređeno vreme i poslednju
zaradu je primio u iznosu od
dinara neto za mesec
. Korisnik se na ime kupovine
robe kod Bomar d.o.o. može zadužiti preuzimanjem robe do iznosa od
dinara na
mesečne rate. Potvrđujemo da ukupna kreditna zaduženost imenovanog, nakon realizacije ove administrativne zabrane, neće preći 2/3 mesečne zarade. Rešenje o administrativnoj zabrani dostaviti na
adresu. Isto ćemo realizovati sa prvom narednom isplatom zarade po prijemu zabrane, prema dinamici
mesečnih rata, do isplate kredita u celosti. U slučaju prestanka radnog odnosa imenovanog iz bilo kog
razloga, ostatak duga ćemo obustaviti od poslednje zarade/otpremnine, i o tome obavestiti Bomar
d.o.o. Izveštaje o uplati po fizičkim licima dostavljaćemo na e-mail [email protected]
Važnost overene Administrativne zabrane je 15 dana, od dana izdavanja.
MP
Mesto i datum overe
Ovlašćeni radnik obračunske službe
Download

Administrativna zabrana