PRAVILNIK
O NAČINU OBELEŽAVANJA PČELINJIH DRUŠTAVA I
REGISTRACIJI PČELINJAKA
("Sl. glasnik RS", br. 54/2010)
I UVODNE ODREDBE
Član 1
Ovim pravilnikom bliže se propisuje način obeležavanja pčelinjih društava i registracija
gazdinstava na kojima se drže i uzgajaju pčele (pčelinjaka).
Član 2
Obeležavanje pčelinjih društava i registracija gazdinstava na kojima se drže i uzgajaju pčele
(pčelinjaka) sastoji se od:
1) registracije pčelinjaka i dodeljivanja jedinstvenog identifikacionog broja pčelinjaku;
2) obeležavanja pčelinjih društava jedinstvenom identifikacionom oznakom svake košnice;
3) prijave promene registrovanog stanja;
4) Centralne baze podataka o obeležavanju životinja (u daljem tekstu: Centralna baza).
II ZNAČENJE POJEDINIH IZRAZA
Član 3
Pojedini izrazi upotrebljeni u ovom pravilniku imaju sledeće značenje:
1) gazdinstvo sa pčelama (u daljem tekstu: pčelinjak) je zajednica košnica sa pčelama koje
su smeštene na slobodnom prostoru, odnosno u posebnoj stabilnoj ili montažnoj kućici, a
mogu biti ugrađene u vozilo za prevoz;
2) pčelinje društvo je zajednica pčela (matice, radilice i trutovi), nastanjena na saću u košnici,
nukleusu ili oplodnjaku, na celim ramovima;
3) pčelar je fizičko ili pravno lice, odnosno preduzetnik koje se bavi uzgojem pčela radi
dobijanja pčelinjih proizvoda;
4) pčelinja paša je bilje u vremenu kada ga posećuju pčele zbog skupljanja sirovina (nektar,
medna rosa, propolis i pelud (ovo je hrvatska reč, treba da stoji reč: polen) za svoje
proizvode;
5) Centralna baza je deo informacionog sistema Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i
vodoprivrede (u daljem tekstu: Ministarstvo) u kojoj se nalazi i registar pčelinjaka i pčelara,
kao njeni sastavni delovi;
6) registar pčelinjaka i pčelara je deo Centralne baze koji sadrži podatke propisane ovim
pravilnikom;
7) ovlašćeni obeleživač jeste veterinarska stanica, veterinarska ambulanta, odnosno
veterinarska služba koju je Ministarstvo ovlastilo za obeležavanje životinja.
III OBELEŽAVANJE PČELINJIH DRUŠTAVA
Član 4
Obeležavanju pčelinjih društava podležu sva pčelinja društva na teritoriji Republike Srbije.
Obeležavanje pčelinjih društava vrši se identifikacionom pločicom sa jedinstvenim
identifikacionim brojem košnice, koja se pričvršćuje na vidnom mestu na svaku košnicu na
prednjoj strani kod uzletišta (dogovorili smo se da se dogovorimo gde će to biti. Da bude na
vidnom mestu je potpuno nemoguće, pričali smo o tome, jer će se tokom selidbi lomiti,
otpadati, skliznuti, otkinuti, razderati i slično. Ja sam se konsultovao sa više pčelara i
saradnika, i po nama je jedino logično rešenje da se oznaka stavlja na krov, koji se jedini ne
menja za razliku od drugih delova košnice koji se menjaju više puta godišnje, i to sa
unutrašnje strane, gde je zaštićena od svih uticaja, što nije vidno mesto i ne smatramo da
mora da bude vidno, jer za tim nema apsolutno nikakve potrebe. Međutim, da bi se to
ostvarilo, apsolutno zaboravite na plastičnu pločicu, jer bi se od pritiska lomila, eventualno
može metalna, ali ni to nije rešenje, jer bi krovu davala nestabilnost - jedino ako je ista
onakva kakva se koristi za popisivanje radnih stolova i nameštaja po kancelarijama,
pretpostavljam da znate na koju mislim, crne je boje sa evidencionim brojem. Drugo rešenje
bi bila deblja folija koja bi se lepila ili šrafila, kao i metalna. O tome bi trebalo da
porazgovaramo, da čujem vaše mišljenje, i da se definitivno dogovorimo) .
Obeležavanje pčelinjih društava vrši ovlašćeni obeleživač.
Svaka promena brojnog stanja pčelinjih društava prijavljuje se od strane vlasnika i registruje
u Centralnoj bazi. (I ovo mora da se briše, jer se po dogovoru, promene prijavljuju samo dva
puta godišnje, a ne nakon svake promene, kako ovde piše).
Član 5
Identifikaciona pločica za obeležavanje košnica mora da bude izrađena od tvrde plastike (o
ovom sam gore već napisao u čemu je problem) žute boje (smatramo da pločica ne treba da
ima nikakvu boju, ako bude metalna, neka ostane siva ili kakva je već - mislim da su pločice
za evidentiranje nameštaja aluminijumske i sive, jer to samo bespotrebno poskupljuje
proizvodnju i vremenom će se brisati), visine najmanje 30 mm i dužine najmanje 60 mm
(pločice moraju biti manje, ovo je stvarno preveliko i nepraktično, samo povećava rizik od
gubitka pločice. Veličinu treba odrediti shodno količini podataka koje nosi na sebi, a sve cifre
mogu biti manje, font od 10 pt je sasvim dovoljan).
Identifikaciona pločica mora da sadrži sledeće podatke:
1) oznaku Ministarstva - "MPŠV";
2) identifikacioni broj košnice;
3) bar kod jedinstvenog identifikacionog broja košnice.
Podaci iz stava 2. ovog člana ispisuju se crnim slovima visine do 15 mm ćiriličkim pismom.
Izdavanje pločice vrši Ministarstvo.
Identifikacioni broj košnice je jedinstveni i neponovljivi broj koji se sastoji od ISO koda
Republike Srbije-RS i osmocifrenog broja, koji je sastavljen na sledeći način:
- prvih sedam cifara predstavlja numerički broj košnice,
- poslednja cifra je kontrolna i nju automatski dodeljuje Centralna baza.
Identifikacioni broj je iskazan numerički, a može dodatno da bude iskazan i kao bar kod.
IV UNIŠTENJE, GUBITAK I OŠTEĆENJE IDENTIFIKACIONE
PLOČICE
Član 6
U slučaju uništenja, gubitka ili oštećenja identifikacione pločice tako da je došlo do gubitka
dela podataka propisanih ovim pravilnikom, pčelar o tome obaveštava ovlašćenog
obeleživača u roku od sedam (prekratak period, po nama treba da stoji bar 30 dana, jer u
sezoni pčelar bude na selidbi i po 300 km daleko od kuće, i tamo ostaje nekad i po mesec
ipo dana, pa i više, ako na toj lokaciji koristi dve ili više paša) dana, radi izdavanja duplikata.
Nova pločica sadrži identične podatke koje je sadržala identifikaciona pločica koja se
zamenjuje.
V REGISTRACIJA PČELINJAKA
Član 7
Registraciji pčelinjaka podležu svi pčelinjaci na teritoriji Republike Srbije.
Registraciju pčelinjaka vrši ovlašćeni obeleživač.
Član 8
Ovlašćeni obeleživač:
1) popunjava i izdaje pčelaru Potvrdu o izvršenom obeležavanju pčelinjih društava i
registraciji pčelinjaka;
2) popunjava potvrdu o promeni registrovanog stanja (koja se nalazi u Centralnoj bazi);
3) dostavlja podatke Centralnoj bazi.
VI REGISTAR PČELINJAKA
Član 9
Registar pčelinjaka, kao deo Centralne baze, sadrži:
1) jedinstveni identifikacioni broj pčelinjaka koji dodeljuje Centralna baza;
2) ime, prezime, adresu, telefon, jedinstveni matični broj pčelara;
3) ukupan broj košnica sa identifikacionim brojem svake košnice, kao i tipom košnica;
4) jedinstveni identifikacioni broj ispaše, mesto i katastarski broj parcele.
Unošenje podataka u registar pčelinjaka vrši se na osnovu Potvrde o izvršenom
obeležavanju pčelinjih društava i registraciji pčelinjaka, koja je odštampana uz ovaj pravilnik i
čini njegov sastavni deo.
Pčelar odgovara za tačnost datih podataka, a ovlašćeni obeleživač za tačnost podataka koje
dostavlja Centralnoj bazi.
Član 10
Prilikom obeležavanja pčelinjih društava i registracije pčelinjaka dodeljuje se jedinstveni
identifikacioni broj gazdinstva iz Centralne baze.
Ukoliko je gazdinstvu dodeljen identifikacioni broj gazdinstva, prilikom obeležavanja i
registracije drugih životinjskih vrsta, pčelinjak dobija isti broj.
Identifikacioni broj pčelinjaka je jedinstveni i neponovljivi broj koji se sastoji od ISO koda
Republike Srbije-RS i dvanaestocifrenog broja, koji je sastavljen na sledeći način:
- prvih šest cifara predstavlja numerički kod naselja prema podacima republičke organizacije
nadležne za poslove statistike;
- sledećih pet cifara je oznaka pojedinačnog imanja u naseljenom mestu;
- poslednja cifra je kontrolna i nju automatski dodeljuje Centralna baza.
Identifikacioni broj je iskazan numerički, a može dodatno da bude iskazan i kao bar kod.
Član 11
Ukoliko pčelinjak ima dodeljen identifikacioni broj gazdinstva na osnovu držanja drugih vrsta
životinja i ako su podaci o vlasniku - držaocu životinja isti kao i podaci o pčelaru, pčelinjak
zadržava postojeći broj, a u Centralnoj bazi mu se dodeljuje nova uloga -"držalac pčela".
Član 12
Pčelar prijavljuje Ministarstvu svaku promenu podataka o pčelinjaku i košnicama preko
ovlašćenog obeleživača, u roku od 15 dana od dana nastanka promene. (pretpostavljam da
ste ovo već obrisali, jer smo o ovoj suštinskoj rečenici već govorili)
Redovno prijavljivanje stanja ovlašćenom obeleživaču vrši se dva puta godišnje, i to od 1. do
30. aprila i od 1. do 31. oktobra.
Ovlašćeni obeleživač dostavlja podatke o promeni registrovanog stanja Centralnoj bazi, u
roku od sedam dana od dana dobijanja podataka.
VII ZAVRŠNE ODREDBE
Član 13
Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o načinu obeležavanja
pčelinjih društava i evidentiranja pčelinjaka ("Službeni glasnik RS", broj 41/09 (ovde treba
staviti drugi službeni glasnik, pretpostavljam da ste i to već promenili, logično)).
Član 14
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku
Republike Srbije".
Republika Srbija
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE,
ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE
Uprava za veterinu
Omladinskih brigada 1
11070 Novi Beograd
POTVRDA
O IZVRŠENOM OBELEŽAVANJU PČELINJIH DRUŠTAVA I
REGISTRACIJI PČELINJAKA
Podaci o vlasniku košnica
Ime
Prezime
Adresa
Poštanski broj
Mesto
Ulica i broj
Telefon
JMBG
Podaci o mestu držanja pčela (zimovnika za pčele) znači brisati crvene reči
Identifikacioni broj gazdinstva (zimovnika)
Identifikacioni broj poljoprivrednog gazdinstva (BPG) (ukoliko postoji)
ID broj ispaše (Ne znamo na šta se ovo odnosi. Ako je to mesto gde su pčele postavljene i
sakupljaju med, onda bi trebalo da stoje reči : zimovnika. Mislim da ovaj red jednostavno
treba brisati, jer ne vidimo nikakvu svrhu)
Katastarska parcela ispaše (broj) (i ovde isto: zimovnika)
Mesto
Ulica i broj
Podaci o pčelinjaku
Ukupan broj košnica
Tip košnica (Ovde treba staviti više redova za upis, jer ima pčelara koji imaju različite tipove
košnica na svom pčelinjaku, a svakako treba da stoji, da bi znali koliko kog tipa košnica ima
u državi. Samo, po nama ovu stavku treba preimenovati u: Tip košnica i broj košnica po
svakom tipu)
ID brojevi košnica
RS
RS
RS
RS
.......
Ime i prezime vlasnika
RS
RS
RS
RS
.......
RS
RS
RS
RS
.......
Datum
RS
RS
RS
RS
.......
Ovlašćeni obeleživač
Download

Pravilnik o obeležavanju 2010 1323608035