OBRAZAC ZA EVIDENTIRANJE POSLOVNIH PARTNERA "PAND"D.O.O. KRAGUJEVAC
Podaci za identifikaciju
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.6.1.
1.6.2.
1.6.3.
1.6.4.
1.6.5.
1.6.6.
1.6.7.
1.6.8.
1.6.9.
Poreski identifikacioni broj (PIB)
Matični broj lica (pravnog lica, radnje)
Firma (pun naziv)
Firma (skraćeni naziv)
Ime i prezime ovlašćenog lica
Podaci o sedištu tj. prebivalištu
Opština
Mesto
Naziv ulice
Kućni broj (broj i slovo)
Broj telefona
Broj fax‐a
E‐mail
Kupac, dobavljač‐kupac, dobavljač
Obveznik PDV (zaokružiti)
Registarski broj
102281312
7839570
Pred. za procesnu opremu
"PAND" D.O.O.
Nikola Dapčevski
Kragujevac ‐ Petrovac
Kragujevac
Kragujevac
Dušana Đorđevića
122
034/370‐487
034/376‐537
[email protected]
DA NE
4907839570
Podaci o delatnosti
2.1.
3.1.
3.2.
Naziv firme
Preduzeće za procesnu opremu
"PAND"D.O.O.
Kragujevac
Šifra delatnosti
29240
Naziv banke
"OTP banka Srbija" A.D. NS
"Pro Credit Bank" ‐ Beograd
Broj tekućeg računa
325‐9500900022644‐65
220‐77960‐79
Mesto
Kraguj.
Kraguj.
Download

Identifikacija - Procesna oprema