11080 BEOGRAD – ZEMUN, Autoput za Novi Sad 110b
Tel: 011/41-45-900, Fax: 011/41-45-909, web: www.konvex.rs e-mail: [email protected]
PIB: 105730348, Matični broj: 20449063, Šifra delatnosti: 4690
OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU
1
Podaci za identifikaciju
Poreski identifikacioni broj (PIB)
105730348
2
Matični broj lica (pravnog lica, radnje)
20449063
3
Naziv firme
4
Skraćeni naziv firme
Konvex Electric
5
Ime i prezime ovlašćenog lica
Dejan Stanković
6
Opština
Beograd – Zemun
7
Mesto
Beograd – Zemun
8
Naziv ulice
9
Kućni broj (broj i slovo)
Konvex Electric d.o.o.
Autoput za Novi Sad
110b
10 Broj telefona
+381(0) 11 41 45 900
11
+381(0) 11 41 45 909
Broj faksa
12 e-mail
[email protected]
13 Obveznik PDV (zaokružiti)
Podaci o delatnosti
Naziv firme
1
Konvex Electric d.o.o.
DA
NE
Šifra delatnosti
Naziv delatnosti
4690
Nespecijalizovana trgovina na veliko
Podaci o računima kod banaka
Naziv banke
Mesto
Broj tekućeg računa
1
Komercijalna Banka a.d.
Beograd
205-177922-16
2
ProCredit Banka
Beograd
220-95600-24
Download

Podaci za identifikaciju