OBRAZAC ZA EVIDENTIRANJE POSLOVNIH PARTNERA
1
Potrebni podaci za identifikaciju
Podatak
1.1
Poreski identifikacioni broj (PIB)
108592863
1.2
Matični broj (pravnog lica)
21030643
1.3
Firma (pun naziv)
1.4
1.5
Firma (skraćeni naziv)
Distributer stranih firmi
1.6
Ime i prezime ovlašćenog lica
1.6
Podaci o sedištu odnosno prebivalištu
1.6.1
1.6.2
1.6.3
1.6.4
1.6.5
1.6.6
1.6.7
1.6.8
1.6.9
1.6.10
2
2.1
3
3.1
3.2
Opština
Mesto
Naziv ulice
Kućni broj (broj i slovo)
Broj telefona
Broj faksa
E-mail
Web sajt
Kupac, Dobavljač, Kupac i dobavljač
Obveznik PDV
Podaci o delatnosti
Šifra pretežne delatnosti
Podaci o računu u banci
Naziv banke
Raiffeisen banka AD
Grahem d.o.o. Obrenovac
Da
Ivan Kalajdžić-direktor
Obrenovac
11500 Obrenovac
Braće Lazića
168/2
+381 11 8767-121, 064/6428-144
+381 11 8765-355
[email protected]
www.grahem.rs
Da
Nespecijalizovana trgovina na veliko
4690
Broj tekućeg računa
265-1070310000118-39
Download

OBRAZAC ZA EVIDENTIRANJE POSLOVNIH PARTNERA