IPSUM D.O.O. Security and System Solutions PODACI ZA IDENTIFIKACIJU POSLOVNOG PARTNERA 1. Naziv Firme: 2. PODACI O SEDIŠTU „IPSUM“ d.o.o. Opština: Loznica Mesto: 15309 Brezjak Adresa: Donje Nedeljice bb 3. Poreski identifikacioni broj (PIB): 108194239 4. Matični broj pravnog lica: 20949830 5. Šifra delatnosti: 4690 Nespecijalizovana trgovina na veliko 6. Ime i prezime ovlašćenog lica: Tanja Gačić 7. Telefon: 8. Fax: 9. Mobilni: 063/ 80 52 590 10. E‐mail: [email protected] 11. Web site: www.ipsum‐security.rs 12. Naziv i sedište banke: Banka Intesa: 220‐225566‐20 Obveznik PDV: DA 13. Ipsum d.o.o. 
Download

ipsum doo podaci za identifikaciju poslovnog partnera