OBRAZAC ZA EVIDENTIRANJE POSLOVNIH PARTNERA
Podaci za indetifikaciju
Društvo za štampanje DMD ŠTAMPARIJA D.O.O.
1.
Firma (pun naziv)
2.
Firma (skraćeni naziv)
3.
Podaci o prebivalištu
3.1.
Opština
3.2.
Mesto
3.3.
Naziv ulice
3.4.
Kućni broj (broj i slovo)
4.
Broj telefona
011/ 40-63-764
5.
Broj faksa
011/ 40-63-764
6.
E-mail
[email protected]
7.
Poreski identifikacioni broj (PIB)
104850209
8.
Matični broj
20251468
9.
Obveznik PDV-a
10.
Ime i prezime ovlašćenog lica
11.
Kupac-dobavljač, kupac i dobaljač
DMD ŠTAMPARIJA D.O.O.
Rakovica
11090 Beograd
Miljakovačka
30
DA
Dejan Pavlov
Podaci o delatnosti
Naziv firme
12.
DMD ŠTAMPARIJA D.O.O.
Šifra delatnosti
1812
Podaci o računima kod banaka
13.
14.
Naziv banke
Komercijalna banka
Unicredit banka
Broj poslovnog računa
205-115828-58
170-0030005540000-38
ZA DMD ŠTAMPARIJU
Pavlov Dejan
Download

obrazac za evidentiranje poslovnih partnera