OSNOVNI IDENTIFIKACIONI PODACI
Pun naziv preduzeća
Privredno društvo za proizvodnju, trgovinu i usluge
„KONVEX- gasna i vodo tehnika“d.o.o.
Skraćeni naziv
„KONVEX- gasna i vodo tehnika“d.o.o.
Ovlašćeno lice
Dalibor Petković
Sedište-opština
Zemun 11080
Mesto
Beograd
Adresa
Svetozara Miletića 37a
Telefon
011/2197-392, 3077-415
Telefaks
011/2197-392, 3077-415
Elektronska pošta
[email protected]
Matični broj preduzeća
20449080
Poreski identifikacioni broj (PIB)
105730356
Šifra delatnosti
4690 – Nespecijalizovana trgovina na veliko
Obveznik PDV-a
DA
Broj evidencione prijave (PEPDV)
424688688
Poslovna Banka
Komercijalna Banka a.d. Beograd
Broj tekućeg računa
205-133516-53
U Beogradu, 01.11.2014.
Download

Pun naziv preduzeća Privredno društvo za proizvodnju