OBRAZAC ZA EVIDENTIRANJE POSLOVNOG PARTNERA
Podaci za identifikaciju
Poreski identifikacioni broj (PIB):
Matični broj pravnog lica:
Firma (pun naziv):
101102697
08546185
«SABOTRONIC» D.O.O. PREDUZEĆE ZA
RAČUNARSKI INŽENJERING I AUTOMATIZACIJU
«SABOTRONIC» D.O.O.
BRKAN DRAGAN, SABO Đ. ALFRED
SENTA
SENTA - 24400
ULICA JESENJA
18
024/815 307,
024/815 307
[email protected]
Firma (skraćeni naziv):
Ime i prezime ovlašćenog lica:
Opština prebivališta:
Mesto prebivališta:
Ulica:
Kućni broj:
Broj telefona:
Broj fax-a:
E-mail:
Podaci o delatnosti
Naziv firme
«SABOTRONIC» D.O.O.
Šifra delatnosti
6110
Podaci o računima kod banaka
Naziv banke
VB NOVI SAD FIL. SENTA
OTP BANKA SRBIJA AD
PROCREDIT BANK
Mesto
SENTA
SENTA
SENTA
Broj poslovnog računa
355-1002303-25
325-9500700015552-02
220-13410-20
Download

obrazac za evidentiranje poslovnog partnera