EVIDENTIRANJE POSLOVNIH PARTNERA
U cilju adekvatnih priprema i potrebnih predradnji koje je obveznik PDV, kao i svaki drugi
učesnik u prometu dužan da preduzme pre početka primene Zakona o porezu na dodatnu
vrednost molimo vas da, kao naši porslovni partneri dostavite sledeće podatke poštom, faksom
ili e-mailom.
Istovremeno šaljemo svoje matične podatke :
1. PODACI ZA IDENTIFIKACIJU (iz obrazaca EPPDV i PEPDV)
1.1.
1.2.
1.3.
Poreski identifikacioni broj (PIB) :
100292333
Matični broj pravnog lica (preduzetnika) : 07779364
Naziv obveznika (pun naziv) : Privredno društvo za proizvodnju, trgovinu i usluge,
export-import d.o.o.
1.4. Naziv obveznika (skraćen naziv) : Eurofarm d.o.o.
1.5. Ime i prezime ovlašćenog lica : Zorana Mihailović
1.6. Podaci o sedištu, odnosno prebivalištu
1.6.1. Adresa : Boška Petrovića
1.6.2. Opština : Savski venac
1.6.3. Mesto : 11040 Beograd
1.6.4. Kućni broj (broj, slovo i sprat) : 3a
1.6.5. Broj telefona (fiksni sa pozivnim i mobilni) : 011- 3674 854, 011- 3674 860
mob. : 064 118 97 23
1.6.6. Broj telefaksa : 011- 3674 854, 011-3674 860
1.6.7. E-mail (ako postoji) : [email protected] i [email protected]
1.6.8. Kao naš poslovni partner se identifikujete kao :
1.) kupac*
2.) dobavljač
3.) kupac i dobavljač *
1.6.9. Obveznik PDV
1.) DA *
2.) NE
* Zaokuži broj
2.
PODACI O DELATNOSTI (iz obrazca EPPDV i PEPDV)
2.1. Šifra delatnosti partnera : 7320
3.
PODACI O RAČUNU U BANCI
3.1. Naziv banke (banka)
3.1.1. Broj tekućeg poslovnog računa
OTP Banka Srbija A.D. Novi Sad
S poštovanjem,
Mr.ph. Zorana Mihailović
Direktor
325950090001493024
Download

EVIDENTIRANJE POSLOVNIH PARTNERA