TEPIH SERVIS GORAN
23000 ZRENJANIN Baranjska 41
Telefon: 023/ 522 421; e-mail: [email protected]
TEKUĆI RAČUN 160-180656-47 Banka Intesa
TEKUĆI RAČUN 250-2170000645780-58 Eurobanka
Podaci za identifikaciju
PODACI O PREDUZEĆU
Poreski identifikacion broj ( PIB)
101171875
Matiĉni broj
52154871
Firma ( pun naziv )
SAMOSTALNA RADNJA ZA ĈIŠĆENJE OBJEKATA,
TEPIHA I DRUGE POSLOVNE AKTIVNOSTI GORAN
PAVIĆ GORAN PR,ZRENJANIN
Firma ( skraćen naziv )
Tepih Servis GORAN
Ime i prezime ovlašćenog lica
Goran PAVIĆ
Podaci o sedištu
Opština
Zrenjanin
Mesto
Zrenjanin
Naziv ulice i broj
Baranjska 41
Broj telefona
023/522-421
Broj fax
023/525-324
Web
www.tepihservisgoran.co.rs
E-mail:
[email protected]
Obveznik PDV
DA
PODACI DELATNOSTI
Šifra delatnosti
74700
PODACI O RAĈUNIMA KOD BANAKA
Banka Intesa
160-180656-47
Eurobanka
250-2170000645780-58
Tekući raĉun 160-180656-47 Banka Intesa , Tekući raĉun 250-2170000645780-58 Eurobanka , Matiĉni br. 52154871 , PIB
101171875 ,
Šifra delatnosti 74700 , Br.evid.prijave (EPPDV): 151463071
Download

Preuzmi - Tepih Servis GORAN