PRANJE TEPIHA BEOGRAD
11221
BEOGRAD
Vojvode Stepe 431
T-011/ 397-54-01,F +381 11 397-54-01, W- www.pranjetepiha.co.rs ,www.tepihservis.rs , www.tepih-servis.com
TEKUĆI RAČUN 340-20065-69 ERSTE BANK
PODACI O PREDUZEĆU
Poreski identifikacion broj ( PIB)
Maticni broj
100382669
55292604
Firma ( pun naziv )
Firma ( skraćen naziv )
Tepih servis “MARKOVIC“
Markovic Dragan-Preduzetnik
Tepih servis MARKOVIC
Ime i prezime ovlašćenog lica
Dragan Marković
Podaci o sedištu
Opština
Voždovac
Mesto
Beograd
Naziv ulice i broj
Vojvode stepe 431
Broj telefona
011/397-54-01
Broj fax
011/397-54-01
Web
E-mail:
www.tepihservis.rs
www.tepih-servis.com
[email protected]
Obveznik PDV
Ne
PODACI DELATNOSTI
Šifra delatnosti
93010
PODACI O RAČUNIMA KOD BANAKA
Erste Bank
340-20065-69
Tekući račun Erste Bank 340-20065-69, Matični br.55292604,PIB 100382669,Šifra delatnosti 93010, Registar u APR-u313-1172/2001
TEPIH SERVIS BEOGRAD
Download

PRANJE TEPIHA BEOGRAD