VALMAN doo IDENTIFIKACIJA
Pun naziv firme:
"VALMAN" doo za proizvodnju i suluge, Beograd
(iz izvoda APR-a)
Skraćeni naziv firme:
"VALMAN" doo, Beograd
(iz izvoda APR-a)
Ime i prezime ovlašćenog lica:
Goran Galić
Sedište firme (iz priloga 1 rešenja o upisu u sudski registar):
Poštanski broj:
11000
Grad:
Beograd
Ulica i broj:
Vojvode Prijezde 10
Broj telefona:
011/744-6094
Broj faxa:
011/744-6684
e-mail:
[email protected]
Web:
www.valman.rs
Matični broj:
17307410
PIB
101734199
Delatnost:
2814 - Proizvodnja ostalih ventila i slavina
Broj tekućeg računa:
170 - 2580 - 34 (Unicredit banka)
Broj tekućeg računa:
150 - 2200310001454 - 18 (Credy banka)
Broj tekućeg računa:
205 - 85711 - 05 (Komercijalna banka)
Da li je podneta evidenciona prijavu na obrascu "EPPDV"
DA
NE
(zaokružiti)
S poštovanjem,
Valman doo
VALMAN doo za proizvodnju i usluge
Vojvode Prijezde 10, Srbija/Serbia
11000 Beograd/Belgrade
Kancelarije/Office: Gospodara Vučića 35,
Srbija/Serbia - 11000 Beograd/Belgrade
Telefoni/Phones: +381 (0)11/744-6094,
+381 (0)11/744-5449,
Fax:
+381 (0)11/744-6684
Unicredit Banka RSD- 170-2580-34
Komercijalna Banka RSD - 205-85711-05
Credy Banka RSD - 150-2200310001454-18
MB/ID code: 17307410
PIB/Tax no.: 101734199
Delat./Act.: 2814 - Proizvodnja ostalih ventila i slavina
Internet: http://www.valman.rs
E-mail: [email protected]
Unicredit Banka AD, Beograd EUR
IBAN - RS35170003000273200170
Komercijalna Banka AD, Beograd EUR
IBAN - RS35205007010033674888
Credy Banka AD, Kragujevac EUR
IBAN - RS35150000206260079331
Download

Podaci o identifikaciji