OB-0-87
PIB: 100263365 EPPDV: 13374649
Šifra delatnosti: 2814
Matični broj: 08359598
Registarski broj: 21408359598
OB-0-87
ROSAN ARMATURE d.o.o.
24420 Kanjiža, Dušana Popovića 10
tel.+381 24 876 744, fax +381 24 876 756
e-mail: [email protected]
www.rosan.rs
Uplaćeni kapital: 5.000.000,00 EUR
Tek.račun 205 – 54951 - 38
IZJAVA O SAGLASNOSTI
izdate od proizvoñača
br. 30/2010
kao potvrda kvaliteta za
SAMOZATVARAJUĆI VENTILI i BATERIJE
VRSTA PROIZVODA:
Samozatvarajući ventili i baterije serije:
A70.., A71.., A73.., A75.., A76…, A79…
NAMENA PROIZVODA: Samozatvarajući ventili i baterije su zatvarajućo-mešajući, ispusni
elementi - delovi vodovodne instalacije.
DOVODNA VODOVODNA INSTALACIJA:
• Maksimalni pritisak vode 10 bara.
• Maksimalna temperatura vode 90°C.
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE PROIZVODA:
• KONSTRUKCIJA: Priključne mere, kao i dimenzije proizvoda saglasni su sa odredbama
standarda EN 817:2008, EN ISO 228-1:2000 i EN 12541:2002
• MATERIJAL: Osnovni materijal proizvoda saglasan je standardima EN 1982:1999
(odlivci), EN 12165:2000 (otpresci), kao i standardima JUS C.D2.100 i JUS C.D2.300
•
ZATVARAJUĆI ELEMENAT: Mesingani zatvarač – gornji deo, saglasan testu izdržljivosti
po EN 817:2008.
•
ZAPTIVNI MATERIJALI: Zaptivni materijal (NBR) saglasan je sa standardom EN
681:2002, zaptivni materijal (PTFE) saglasan je sa standardom ASTM D3294.
•
MASTI I LEPILA: Primenjene masti saglasne su sa standardima DIN 51502 KP2K-25 i
ISO-L-XBDHB 2. Lepila su saglasna sa standardom DIN 54454.
USLOVI ISPITIVANJA: Ispitivanje proizvoda izvršeno je saglasno standardima EN 200:2008,
kao po standardu JUS M.C5.011.
GARANCIJA: Garancija na funkcionalnost samozatvarajućih baterija i ventila iznosi 6 meseci.
Na osnovu sopstvene odgovornosti izjavljujemo da su predmetni proizvodi, na koje se ova Izjava odnosi izrañeni
i ispitani u saglasnosti sa zahtevima pomenutih standarda i saglasni su sa Zahtevima 89/106/EEC, Direktive za
grañevinske proizvode, sa svim izmenama i dopunama. Ova Izjava važi do opoziva ili izmena sadržaja Izjave.
Kanjiža, 01.09.2010.godine
Lice zaduženo za kvalitet
Dr.Đorñe Romoda
Download

Samozatvarajući ventili i baterije