DRUŠTVO ZA ZASTUPANJE
U OSIGURANJU „POLISA“ d.o.o.
21000 Novi Sad, Narodnog fronta 73
Rešenje NBS: 5713
PIB: 101672139
Matični broj: 17377752
Račun: 330-1002727-72 Meridian banka
340-11000854-66 Erste banka
Telefon: 021.679.04.04
Fax: 021.63.60.114
e-mail: [email protected]
www.polisa.rs
PODACI ZA IDENTIFIKACIJU POSLOVNIH PARTNERA
PO ZAKONU O POREZU NA DODATU VREDNOST
RB
1.
2.
1.1
1.2
1.3
Poreski identifikacioni broj
Matični broj
Broj evidencione prijave "PEPDV"
1.4
Puno poslovno ime
1.5
1.6
Naziv
Ime i prezime ovlašćenog lica
Opština
Mesto
Naziv ulice
Kućni broj
Broj telefona, kontakt osoba
Broj telefaksa
E-mail
Obveznik PDV-a
Novi Sad
Novi Sad
Narodnog fronta
73, lokal 16
021.679.04.04 / Aleksandar Matošić
021.63.60.114
[email protected]
DA
Podaci o delatnosti
Naziv delatnosti
Šifra delatnosti
Rešenje NBS
Broj registracije APR-a
Ostale pomoćne delatnosti u osiguranju i penzijskim fondovima
6629
G.br. 5713
BD 77188
Podaci o računima u bankama
4.1
4.2
5.
SR101672139
17377752
414512354
Društvo za zastupanje u osiguranju "POLISA" d.o.o. Novi Sad,
Narodnog fronta 73, lokal 16
"POLISA"
Aleksandar Matošić, direktor
Podaci o sedištu
3.1
3.2
3.3
3.4
4.
PODACI
Osnovni podaci
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
3.
OPIS
Meridian bank
Erste bank
330-1002727-72
340-11000854-66
Podaci o kapitalu
5.1
5.2
Upisani kapital
Uplaćeni kapital
15.375,88 EUR
15.375,88 EUR
Download

ovde