Beograd, 24.01.2011.
PODACI ZA IDENTIFIKACIJU
1
Pun naziv firme
Data Status d.o.o.
2
3
Sediste
Adresa
Novi Beograd, 11070
Milutina Milankovića br. 1/ lok.45
4
PTT Broj
P.Fah 124
5
6
PIB
Maticni broj
SR101012095
17086243
7
EPPDV
135177261
8
9
10
Sifra delatnosti
Societe General Banka
Banca Intesa
Broj telefona
5811
275-0010220894027-86
160-214759-73
011/ 30 178 -32, -33, -34
11
12
Faks
E-mail
011/ 30 178 -35
[email protected]
13
Obaveznik PDV-a
Da
za Data Status
Predrag Đurković, dipl. ing.
Download

Podaci za identifikaciju Preuzmite: PDF 110 KB