R.br.
1
2
3
4
5
PODACI ZA IDENTIFIKACIJU
Pun naziv firme
Skraćeni naziv firme
PIB
Matični broj
Podaci ovlašćenog lica
Podaci o sedištu firme
KAPVUK LOGISTICS DOO BEOGRAD, DOBANOVCI, UGRINOVAČKA 186
KAPVUK LOGISTICS DOO BEOGRAD
SR105612519
20422939
Ivan Zdravković, 064/8781709, [email protected]
6
7
8
9
10
Opština
Mesto
Naziv ulice
Kućni broj (broj i slovo)
Brojevi telefona i e-mail
Špedicija
Magacin
CI Terminal
11 Broj faksa
Surčin
Dobanovci, Beograd
Ugrinovačka
186
+381 11 3140438, [email protected]
064/8781719, [email protected]
064/8781718
+381 11 210 90 30
+381 11 3140425
12 Obveznik PDV
DA
Podaci o delatnosti
Delatnost
R.br. Šifra delatnosti
1 5210
Skladištenje
2
PODACI O RAČUNIMA KOD BANAKA
R.br. Naziv banke
1 ProCreditBank AD, Beograd
Broj tekućeg računa
220-92154-80
Download

Podaci za identifikaciju