IDENTIFIKACIONI LIST
Obrazac za evidentiranje poslovnih partnera
1.1.
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6.1
1.6.2
1.6.3
1.6.4
1.6.5
1.6.6
1.6.7
1.6.8
2.1
2.2
3.1
3.2
3.3
3.4
Poreski identifikacioni broj (PIB)
PDV evidencioni broj
Matični broj
SR100426510
134026030
17178440
"TAVROS" d.o.o. preduzeće za
Firma (pun naziv)
proizvodnju, spoljnu i unutrašnju
trgovinu i usluge
Firma (skraćeni naziv)
"TAVROS" d.o.o.
Ime i prezime ovlašćenog lica
Jovan Čanak
Opština
Novi Beograd
Mesto
Beograd
Naziv ulice
Sur~inski put
Kućni broj
1/J
Broj telefona
011/318-06-40
Broj faksa
011/318-82-79
[email protected]
E-mail
Obveznik PDV-a
DA
PODACI O DELATNOSTI
Naziv delatnosti
trgovina kancelarijskom opremom
Šifra delatnosti
4666
PODACI O RAČUNU U BANCI
Naziv Banke
Broj tekućeg ra~una
Banca intesa
160-12197-54
Societe generale Srbija
275-0000220015920-34
Societe generale Srbija
275-0010221308112-13
U Beogradu, 15.08.2014.
Direktor
Jovan Čanak
Download

IDENTIFIKACIONI LIST