Podaci za identifikaciju
Pun naziv preduzeća:
Trgovinsko društvo "C.C.T.V CENTAR MASTER" doo
Skraćeni naziv firme:
"C.C.T.V CENTAR MASTER" doo
Adresa i sedište firme:
Miloša Bandića 16, 11080 Zemun
Poreski identifikacioni broj:
100135165
Matični broj:
17245350
Šifra delatnosti:
8020
Naziv banke:
BANCA INTESA
Broj tekućeg računa:
160-207862-06
Obveznik PDV-a:
DA
PDV registracioni broj:
134235886
Broj telefona:
011/31-67-222; 011/31-66-897
Broj fax-a:
011/31-67-224
E-mail:
[email protected]
Adresa web prezentacije:
http://www.masterbc.co.rs
Ovlašćeno lice:
Vukašin Todorović
Kontakt osoba:
Nevenka Perović
Pečat i potpis ovlašćenog lica
________________________
Download

Podaci za identifikaciju