PODACI POSLOVOM PARTERU – PRAVOM LICU PREDUZETIKU
(u skladu sa članom 42. stav 2. Zakona o porezu dodatu vrednost)
OBAVEZI PODACI
1. Pun naziv preduzeća:
“AS FRIGO” d.o.o. Proizvodno, uslužno i
trgovinsko preduzeće Export-Import
2. Skraćeni naziv preduzeća:
AS FRIGO d.o.o.
3. Adresa preduzeća:
a) Ulica i broj:
b) Poštanski broj i mesto:
JNA 20
24410 Horgoš
4. PIB (poreski identifikacioni broj): 100788839
5. Matični broj preduzeća:
8639574
6. Šifra delatnosti:
72500
7. Obveznik PDV:
DA
PDV broj:
133765193
OSTALI PODACI:
1. Broj telefona:
+381 24 792 282
2. Broj fax-a:
+381 24 792 565
3. E-mail:
[email protected]
4. Web:
www.asfrigo.com
5. Tekući računi:
6. Osoba za kontakt:
220-16168-88
ProCredit Bank
180-0110940101080-68
Alpha Bank
- Agošton Rudolf
- Agošton Erika
Potpis i pečat ovlašćenog lica
Download

PODACI POSLOV OM PART ERU – PRAV OM LICU