UGOVOR
o pružanju taksi usluga prevoza
ZAKLJUČEN IZMEðU : „T AXI 019” , Zaječar, Požarevačka 46 II/4, Zaječar,
PIB: 105886118, Matični broj: 61899561,
Žiro-račun: 255-4711-98
(u daljem tekstu - dav alac taksi usluge ).
i
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
Žiro-račun _________________________________________
(u daljem tekstu - korisnik taksi usluge ).
ČLAN 1.
Davalac us luga se obavez uje da koris niku omoguć i plaćanje taksi prevoz a putem taks i
računa (taksi bloka).
ČLAN 2.
U taksi račun koris nik usluga obavez no unosi sledeć e podatke
•
Naz iv ko risnika
•
•
Relac ija na kojoj je us luga iz vršena
Novčani iz nos izvrš ene us luge
•
•
Datum i vreme iz vrš ene usluge
Potpis taksi vozača koji je izvrš io uslugu
•
Potpis korisnika usluge
ČLAN 3.
Taks i rač un opisan u prethodnom č lanu sadrži tri primerka (original i dve kopije) od ko ji
prva dva primerka preuzima voz ač – davalac us luge, a treć i z adrž ava koris nik usluge.
ČLAN 4.
Popunjeni taksi rač un s luži ugovornim s tranama kao obostrano priznati dokument o
izvrš enoj us luzi, na osnovu koga s e sastavlja mes eč ni račun.
ČLAN 5.
Davalac us luge će naplatu na iz vršeni taxi prevoz iz vršiti putme is pos tavljanja mesečnog
računa korisniku us luga do 7. u tekuć em mesec u za izvršene taksi usluge u prethodnom
mes ec u.
Račun će u sebi s adrž ati:
•
•
tačan iz nos izvrš ene us luge taksi prevoza i
datum nas tanka dužničko-poverilač kog odnosa.
Uz rač un će s e priložiti specifikacija prvog primerka taxi rač una.
ČLAN 6.
Koris nik us luga s e obavez uje da ć e ispostavljeni rač un uplatiti odmah, a najkasnije u
roku od 3 (tri) dana od prijema rač una.
ČLAN 7.
Davalac us luga se obavezuje da ć e koris nika us luge:
•
•
Voz iti po taksimetru u gradu po važ eć oj tarifi,
Voz iti koris nika z akaz anom vožnjom i van grada ukoliko je potrebno.
ČLAN 8.
U slučaju s pora po ovom Ugovoru, ugovorene strane će ga pokušati rešiti dogovorno, a
ako ne uspeju nadležan je Trgovinski s ud u Zaječ aru.
ČLAN 9.
Ovaj ugo vor primenjivaće s e od dana potpisivanja .
Ugovor s e mož e ras kinuti u s vako doba, s a otkaznim rokom od 30 dana, dos tavljanjem
pis menog obaveštenja drugoj ugovo rnoj strani.
ČLAN 10.
Ugovor je sačinjen u 2 (dva) prim erka i s va ka ugovorna s trana z adrž ava po jedan
primerak.
Zaječar, __________________________
ZA „TAXI 019“
_____________________
ZA KORISNIK A USLUGA
____________________
Download

UGOVOR o pružanju taksi usluga prevoza