PODACI ZA IDENTIFIKACIJU
Naziv preduzeća:
Poštanski broj i mesto:
Ulica i broj:
Tekući račun:
"SIM" DOO
21000 NOVI SAD
Kisačka 84
BANCA INTESA : 160-9960-72
ProCredit Bank : 220-70923-44
Erste Bank: 340-11012237-61
Societe Generale: 275-10222488357-69
SR 101422589
08254788
4674
021/512-212
021/510-751
[email protected]
www.simns.rs
132601883
PIB:
Matični broj:
Šifra delatnosti:
Tel:
Fax:
E-mail:
Web adresa:
Evidencioni broj PDV-a:
"SIM" DOO JE OBVEZNIK PDV-a
Download

Osnovni identifikacioni podaci