OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU
1.
Pun naziv firme
SKY CENTER DOO
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Skraćeni naziv firme
Ulica i broj
Opština
Poštanski broj
Matični broj
Registarski broj
Šifra delatnosti
PIB
Broj telefona
Broj faksa
e-mail
Broj tekućeg računa
Naziv banke I mesto
Ime i prezime
ovlašćenog lica
Obveznik PDV
Broj Potvrde za PDV
Licenca
TA SKY CENTER
Nis, 7 juli 14A
NIS
18000
17611445
07317611445
63400
103536853
018/515-999 018/4 100 111
018/515-999
[email protected]
16.
17.
18.
Datum
-------------------
160-141999-06
145-17438-41
BANKA INTESA
MARFIN BANK
Gordana Marjanovic
DA
149306323
OTP 273/2010
M.P.
Odgovorno lice
------------------
Download

OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU 1. Pun naziv firme SKY CENTER