ENERGETIKA 2015
XXXI međunarodno savetovanje
u organizaciji Saveza energetičara
pod pokroviteljstvom
Ministarstva rudarstva i energetike,
Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja,
Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine,
Ministarstva privrede, PKS, JP EPS, NIS a.d., JP EMS, JP Srbijagas
Zlatibor, 24.03. – 27.03.2015.
Drugo obaveštenje
1/8
ENERGETIKA 2015
XXXI međunarodno savetovanje ENERGETIKA 2015
sa tematskom konkretizacijom
Visoki renome koji tridesetogodišnji niz savetovanja ENERGETIKA 1980, ...., ENERGETIKA
2014 uživa u domaćoj i međunarodnoj javnosti, a koja već odavno poseduje sve atribute
svojevrsnih godišnjih sajmova nauke, struke, privredne i državne inicijative, zajedno sa
aktuelnim razvojnim zadacima koji stoje pred energetskim, industrijskim, poljoprivrednim,
komunalnim i javnim sektorom Srbije i regiona, predstavlja platformu predstojećeg XXXI
međunarodnog savetovanja ENERGETIKA 2015. Međunarodno savetovanje ENERGETIKA
2015 obeležiće sledećih pet forumsko-panelskih rasprava:
razvojni izazovi JP Elektroprivrede Srbije i elektroenergetskog sektora u uslovima
političkih i ekonomskih ograničenja koje diktira savremeno evro-azijsko okruženje
i programskih zadataka koje pred EPS postavljaju Vlada Republike Srbije i EU, a
vezanih za korporativizaciju, akcionarstvo, deregularizaciju tržišta električne
energije, kao i za podizanje ekonomske i energetske efikasnosti elektroenergetskog
sistema;
 razvojni izazovi Naftne industrije Sbije i JP Srbijagasa u uslovima političkih i
ekonomskih ograničenja koje diktira savremeno evro-azijsko okruženje i
programskih zadataka koje pred ova preduzeća postavljaju Vlada Republike Srbije
i EU;
 razvojni izazovi domaće elektromašinogradnje u uslovima razvoja energetskog
sektora koji nameće političko i ekonomsko domaće i evro-azijsko okruženje
 razvojni izazovi domaćeg komunalnog energetskog sektora u aktuelnim uslovima
koje nameću potrošači, lokalne samouprave i Vlada Republike Srbije;
 razvojni izazovi domaćeg školstva u obezbeđenju kompetentnih i kvalitetnih
stručnjaka za domaći energetski sektor;
 razvojni izazovi “climate friendly” tehnologija za proizvodnju energije i potencijani
uticaj na životnu sredinu
 informacione i telekomunikacione tehnologije u naftnoj, gasnoj i elektro privredi i primene u
kontekstu inteligentnih mreža
Za sve navedene forumsko-panelske rasprave biće obezbeđeni kompetentni uvodničari i
panelisti, a u rasprvi će uzeti učešće i specijalisti gosti – eksperti iz zemlje i inostranstva,
predstavnici državnih tela, energetskih i industrijskih kompanija, poljoprivrede i naučnoistraživačkog sektora.

U naučnom i stručnom delu Savetovanja, i ove godine, dominiraće sledeće teme:





strateško planiranje razvoja energetike i energetska politika;
finansijski inženjering i posebnosti pravne legislative u energetici;
savremeni elektroprenosni i elektrodistributivni sistemi i SMART mreže;
savremene tehnologije u korišćenju uglja, nafte i gasa i proizvodnji toplotne i
električne energije, kao i zaštite ugljenokopa i opreme od poplava i drugih
prirodnih katastrofa;
analiza energetskih sistema (savremene analitičke metode i alati za modeliranje
energetskih sistema, energetske ankete, sistemske analize, rezultati);
2/8







povezanost politike zaštite životne sredine, energetske efikasnosti i optimalnog
energetskog razvoja;
ekološki, ekonomski i socijalni efekti korišćenja obnovljivih izvora energije;
održivi razvoj energetike sa aspekta smanjenja uticaja klimatskih promena;
prenos toplote i mase modeliranja procesa u energetici (CFD i drugi sofverski alati
u službi povećanja efikasnosti energetske opreme i postrojenja);
savremena naučna istraživanja, tehničko-tehnološka rešenja i inovacije u
energetskom sektoru;
studentski akademski projekti; i
promotivno-marketinške prezentacije i izložbe o energo-dostignućima u
energoprivredi, industriji, poljoprivredi, komunalnim sistemima, saobraćaju,
zgradarstvu, obnovljivim i novim izvorima energije.
Na savetovanju ENERGETIKA 2015 biće uručene zlatne plakete Saveza energetičara za
doprinose ostvarene u 2014. godini u implementaciji državnog programa Republike Srbije
u oblasti obnovljivih izvora energije i za doprinose u oblasti energetske efikasnosti
(detaljno obrazložene pisane predloge za dodelu ovih priznanja mogu do 25. februara 2015.
godine, podnositi članovi Saveza energetičara – tri člana za svaki predlog).
Verujemo da će i ovo tridesetprvo međunarodno savetovanje ENERGETIKA 2015 svojim
naučnim rezultatima i uticajem na dalji razvoj nauke i energetskog sektora ostvariti značajan
i pozitivan uticaj. Ono će pružiti šansu da dvadeset najboljih radova, koje bude odabrao
recezentski žiri Programsko-organizacionog odbora Savetovanja, i koji budu napisani i na
engleskom jeziku (nakon što prođu dodatne recenzije), bude objavljano, ne samo u našem
vodećem naučnom časopisu ENERGIJA, već i u poznatim međunarodnim časopisima sa
SCI liste.
Predsednik Organizaciono-programskog odbora: Prof.dr Milun Babić
Sekretar Organizaciono-programskog odbora: Nada Negovanović
Podaci o organizatoru
SAVEZ ENERGETIČARA
Predsednik Saveza energetičara: Prof.dr Nikola Rajaković
Sekretar Saveza energetičara: Nada Negovanović
Adresa:
11000 BEOGRAD, Dečanska 5 pp 8
Telefon: +381 11 3226 007 Faks: +381 11 3226 007
E-mail: [email protected]
http://www.savezenergeticara.org.rs/
Važni datumi
Prijem apstrakta i prijava učešća
Obaveštenje o prihvatanju rada
Prijem prihvaćenih radova
Uplata kotizacija i rezervacija smeštaja do
05.02.2015.
10.02.2015.
28.02.2015.
17.03.2015.
3/8
Upustvo za pripremu rada
Tekst procesor:
Veličina papira:
Margine:
Rezime:
Rad:
MS Word
A4
sve margine 20mm
Times New Roman 12
na srpskom i engleskom (do 500 reči)
maksimalna dužina rada (sa rezimeom
i literaturom) je 10 strana
Svi dostavljeni radovi podležu recenziji.
Službeni jezici Savetovanja su srpski i engleski.
Prijava učešća i registracija
Pravo na učešće na Savetovanju stiče se podnošenjem PRIJAVE i uplatom kotizacije.
Svi učesnici Savetovanja su obavezni da uplate kotizaciju. Kotizacija iznosi 200 evra.
Članovi Saveza i autori referata (jedan autor ili ko-autor po referatu) imaju pravo na
umanjenu kotizaciju koja iznosi 150 evra. Prateće osobe (deca, supruga) uplaćuju 70
evra.
Vrednost evra se utvrđuje prema srednjem kursu evra kod Narodne banke Srbije na
dan plaćanja.
Učesnici sa punom kotizacijom i autori dobijaju:






identifikacioni bedž,
pravo prisustva na stručnom delu Savetovanja,
zbornik referata,
CD-ROM sa kompletnim radovima i poslovnim prezentacijama sponzora
tašnu, blok i olovku,
pozivnice za koktel dobrodošlice i svečanu večeru
Materijali Savetovanja se preuzimaju prilikom registracije na registracionom pultu.
Kotizaciju sa imenom učesnika i naznakom „ENERGETIKA 2015 – kotizacija“ uplatiti na
tekući račun Saveza energetičara: 355-1006850-61 Vojvođanska banka.
Instruction for bank transfer money for foreign participants is published on web site
http://www.savezenergeticara.org.rs/
Dokaz o uplati kotizacije priložiti pri registraciji učesnika 24.03.2015.g. hotel Palisad Zlatibor, od 16,oo časova.
4/8
Identifikacioni bedž
Identifikacioni bedž dobijaju učesnici koji uplate kotizaciju i služi kao identifikacija
učesnika Savetovanja.
Nošenje bedža obavezno je za sve učesnike bez koga neće moći da uđu u Kongresni
centar.
Hotelski smeštaj
Za učesnike Savetovanja obezbeđen je smeštaj na bazi punog pansiona u hotelu
Palisad +381 31 841 161 i hotelu Mona +381 841 021 na Zlatiboru.
Cene smeštaja date su u tabeli i postavljene na sajtu Saveza:
http://www.savezenergeticara.org.rs/
Izložbe, promocije, prezentacije, sponzorstvo i oglašavanje
Saradnja sa Savezom energetičara je najbolji način da komunicirate sa Vašim
poslovnim partnerima, potvrdite i unapredite svoju poslovnu reputaciju i uspeh Vaše
firme predstavite svim uticajnim ljudima u Srbiji i na međunarodnom planu.
Želja nam je da nastavimo da efikasno promovišemo vaše proizvode, da održimo i
učvrstimo međusobno profesionalno poverenje, kao i da pronalazimo nove i negujemo
postojeće zajedničke ciljeve.
Organizator Savetovanja poziva sve zainteresovane firme u energetskom sektoru iz
zemlje i inostranstva da učestvuju u sponzorstvu, promociji, prezentaciji i oglašavanju u
završnom Programu savetovanja i Zborniku radova.
U tom smislu je koncipiran PROGRAM MARKETINGA, koji svojim sadržajem treba da
obezbedi uslove za promotivno-marketinške prezentacije i izložbe proizvoda i usluga o
energo-dostignućima u energoprivredi, industriji, komunalnim sistemima, saobraćaju,
zgradarstvu, obnovljivim i novim izvorima energije.
5/8
Oblici učešća firmi na savetovanju ENERGETIKA 2015 su sledeći:
Generalni sponzor
Zlatni sonzor
Srebrni sponzor
Bronzani sponzor
Sponzor
Sponzor svečanog otvaranja i koktela dobrodošlice
Donator
Izlagač na izložbi
Pano prezentacija
Oglašavanje
Distribucija promo- predmeta
Za svaki od oblika učešća predviđena su prava i naknade koje služe za pokriće troškova
Savetovanja.
Ukoliko ste zainteresovani za detaljnije informacije, postavljene na sajtu Saveza:
http://www.savezenergeticara.org.rs/, molimo Vas obratite se na telefon Saveza energetičara
broj +381 11 3226 007 i/ili popunite prijavni formular i naši predstavnici će Vas
kontaktirati.
Uslovi plaćanja
Iznosi za pojedine oblike učešća su dati bez poreza.
Za dinarske uplate iznos evra se obračunava prema srednjem kursu NBS na dan uplate.
Uplata u dinarskom iznosu se uplaćuje na tekući račun Saveza energetičara:
355-1006850-61 Vojvođanska banka
Instruction for bank transfer money for foreign participants is published on
http://www.savezenergeticara.org.rs/
6/8
Radi sagledavanja potrebe u obezbeđenju prostora i vremena za prezentaciju, raspored
štandova, kao i uvrštavanja u Program savetovanja, molimo Vas popunite Prijavu
učešća na priloženom obrascu.
Prijava učešća ENERGETIKA 2015
Podaci o učesniku
Ime:
________________________________________
Prezime:
________________________________________
Firma:
________________________________________
Adresa:
________________________________________
Telefon:
________________________________________
Fax na koji treba poslati predračun: ________________________
E-mail:
________________________________________
PIB:
________________________________________
Zainteresovani smo da učestvujemo kao:
Ο Učesnik
Ο Autor rada
Ο Donator
Ο Sponzor
Ο Izlagač
Ο Korisnik
promocije
(Molimo da Vaše učešće označite krstićem)
Datum
Potpis
__________________________
__________________________
Popunjeni formular dostavite na adresu:
SAVEZ ENERGETIČARA,
BEOGRAD, Dečanska 5 pp 8
Tel: +381 11 3226 007 Faks: +381 11 3226 007
E-mail: [email protected]
http://www.savezenergeticara.org.rs/
7/8
Prikaz strukture soba - cena punog pansiona po osobi sa Bt (dnevno)
Hotel Palisad Zlatibor i Hotel Zlatibor Mona
HOTEL PALISAD ZLATIBOR
Cena punog pаnsiona po osobi (dnevno)
A BLOK
1/1
B BLOK
1/1
1/A-2
sa Bt iznosi:
10.030,00
8.630,00
6.030,00
1/2
1/2
1/A-3,4
6.030,00
5.830,00
5.530,00
Ukoliko apartman koristi 1 osoba, cena se uvećava 5.000,00 dinara dnevno
HOTEL ZLATIBOR MONA
Cena punog pаnsiona po osobi (dnevno)
Standard soba
1/1
Porodična/superior
1/2
Apartman klasik/MONA
sa Bt iznosi:
10.040,00
7.340,00
12.240,00
1/2
1/2
6.640,00
7.940,00
15.240,00
Ukoliko apartman koristi 1 osoba, cena se uvećava 80%
Organizer’s Information
ASSOCIATION OF ENERGY SECTOR SPECIALISTS
President of the Association: Prof.dr Nikola Rajaković
Secretary to the Association: Nada Negovanović
Address:
11000 BEOGRAD, Decanska 5 – pp 8
Telephone: 381 11 3226 007 Fax: 381 11 3226 007
E-mail: [email protected]
http://www.savezenergeticara.org.rs/
8/8
Download

Energetika 2015 - savez energetičara