III PROGRAMSKI DEO BUXETA
^lan
Sredstva buxeta u iznosu od
.
dinara i sredstva iz ostalih izvora u iznosu od
dinara,
utvr\eni su i raspore\eni po programskoj klasifikaciji, i to:
Vrednost
PROGRAM / PA /
[ifra
Ciq
Indikator
Projekat
1-LOKALNI RAZVOJ I
1101
PROSTORNO PLANIRAWE
CIP 001-Razvoj lokalne
INP 001-Usvojena
zajednice u skladu sa
strategija razvoja
usvojenom strategijom
lokalne zajednice
u baznoj
Ciqana
Ciqana
Ciqana
Sredstva
Sopstveni
Ukupna
godini
vrednost
vrednost
vrednost
iz buxeta
i drugi
sredstva
(2014)
2015
2016
2017
prihodi
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,400,000.00
0.00
3,400,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,400,000.00
0.00
3,400,000.00
razvoja
CIP 001-Razvoj lokalne
INP 002-Procenat
zajednice u skladu sa
ostvarewa mera
usvojenom strategijom
(ciqeva) usvojene
razvoja
strategije razvoja
CIP 001-Razvoj lokalne
INP 003-Pove}awe
zajednice u skladu sa
pokrivenosti
usvojenom strategijom
teritorije planskom
razvoja
dokumentacijom.
CIP 002-Planski i
urbanisti~ki razvoj
lokalne zajednice
2-KOMUNALNA DELATNOST
0601
CIP 001-Maksimalna
INP 001-Stepen
mogu}a pokrivenost
pokrivenosti
korisnika i teritorije
korisnika
uslugama komunalne
(doma}instva, ustanove,
delatnosti
privredni subjekti i
dr.) uslugama
komunalne delatnosti
(barem 2 usluge)
CIP 001-Maksimalna
INP 002-Stepen
1
Vrednost
PROGRAM / PA /
[ifra
Ciq
Indikator
Projekat
mogu}a pokrivenost
pokrivenosti
korisnika i teritorije
teritorije uslugama
uslugama komunalne
komunalne delatnosti
delatnosti
(broj naseqa u kojima se
u baznoj
Ciqana
Ciqana
Ciqana
Sredstva
Sopstveni
Ukupna
godini
vrednost
vrednost
vrednost
iz buxeta
i drugi
sredstva
(2014)
2015
2016
2017
prihodi
nudi makar jedna od
usluga komunalne
delatnosti u odnosu na
ukupan broj naseqa u
gradu / op[tini)
0601
CIP 001-Maksimalna
INP 003-Ukupan broj
mogu}a pokrivenost
pritu`bi gra\ana na
korisnika i teritorije
usluge komunalne
uslugama komunalne
delatnosti
delatnosti
(dostavqenih
0.00
0.00
0.00
0.00
3,400,000.00
0.00
3,400,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,400,000.00
0.00
3,400,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,400,000.00
0.00
3,400,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,400,000.00
0.00
3,400,000.00
komunalnom preduze}u
ili komunalnoj
inspekciji)
CIP 002-Adekvatan
INP 004-Ukupan broj
kvalitet pruženih
pritu`bi privrednih
usluga komunalne
subjekata na usluge
delatnosti
komunalne delatnosti
dostavqenih
komunalnom preduze}u
ili komunalnoj
inspekciji)
CIP 002-Adekvatan
INA 005-Stepen
kvalitet pruženih
zadovoqstva
usluga komunalne
kvalitetom rada JKP
delatnosti
CIP 002-Adekvatan
INP 006-Stepen
kvalitet pruženih
naplate komunalnih
usluga komunalne
usluga (izra`en u %)
2
Vrednost
PROGRAM / PA /
[ifra
Ciq
Indikator
Projekat
u baznoj
Ciqana
Ciqana
Ciqana
Sredstva
Sopstveni
Ukupna
godini
vrednost
vrednost
vrednost
iz buxeta
i drugi
sredstva
(2014)
2015
2016
2017
prihodi
delatnosti
0601
CIP 003-Efikasno i
INP 007-Broj
racionalno
zaposlenih u
sprovo\ewe komunalne
komunalnim
delatnosti
preduze}ima u odnosu
0.00
0.00
0.00
0.00
3,400,000.00
0.00
3,400,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,400,000.00
0.00
3,400,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
800,000.00
0.00
800,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
800,000.00
0.00
800,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
800,000.00
0.00
800,000.00
na ukupan broj
stanovnika
CIP 003-Efikasno i
INP 008-Procenat od
racionalno
ukupnog broja javnih
sprovo\ewe komunalne
komunalnih preduze}a
delatnosti
koja ostvaruju
pozitivan rezultat
PA 0001 - VODOSNABDEVAWE
0001
CIA 001-Maksimalna
mogu}a pokrivenost
korisnika i teritorije
uslugama
vodosnabdevawa
CIA 001-Maksimalna
INA 001-Stepen
mogu}a pokrivenost
pokrivenosti
korisnika i teritorije
korisnika uslugama
uslugama
vodosnabdevawa (broj
vodosnabdevawa
korisnika u odnosu na
ukupni broj korisnika u
gradu/op[tini)
CIA 001-Maksimalna
INA 003-Procenat
mogu}a pokrivenost
pokrivenosti
korisnika i teritorije
teritorije uslugama
uslugama
vodosnabdevawa
vodosnabdevawa
(mereno kroz broj
naseqa u odnosu na
ukupan broj naseqa)
CIA 002-Adekvatan
INA 005-Broj kvarova
3
Vrednost
PROGRAM / PA /
[ifra
Ciq
Indikator
Projekat
kvalitet pru`enih
u baznoj
Ciqana
Ciqana
Ciqana
Sredstva
Sopstveni
Ukupna
godini
vrednost
vrednost
vrednost
iz buxeta
i drugi
sredstva
(2014)
2015
2016
2017
prihodi
po km vodovodne mre`e
usluga vodosnabdevawa
0001
CIA 002-Adekvatan
INA 006-Broj kontrola
kvalitet pru`enih
koje su pokazale
0.00
0.00
0.00
0.00
800,000.00
0.00
800,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
800,000.00
0.00
800,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
800,000.00
0.00
800,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
800,000.00
0.00
800,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
800,000.00
0.00
800,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
600,000.00
0.00
600,000.00
usluga vodosnabdevawa neadekvatan kvalitet
vode
CIA 002-Adekvatan
INA 007-Stepen
kvalitet pru`enih
zadovoqstva
usluga vodosnabdevawa kvalitetom rada JP za
vodosnabdevawe
CIA 003-Efikasno i
INA 001-Stepen
racionalno
pokrivenosti
sprovo\ewe
korisnika uslugama
vodosnabdevawa
vodosnabdevawa (broj
korisnika u odnosu na
ukupni broj korisnika u
gradu/op[tini)
CIA 003-Efikasno i
INA 009-Nivo
racionalno
kapitalnih i teku}ih
sprovo\ewe
subvencija prema JP za
vodosnabdevawa
vodovod
CIA 003-Efikasno i
INA 011-Prodajna cena
racionalno
vode po m3
sprovo\ewe
vodosnabdevawa
PA 0002 - UPRAVQAWE
OTPADNIM VODAMA
0002
CIA 001-Maksimalna
INA 001-Stepen
mogu}a pokrivenost
pokrivenosti korisnika
korisnika i teritorije
uslugom kanalizacije
uslugama uklawawa
(broj doma}instava
otpadnih voda
obuhva}enih uslugom u
odnosu na ukupni broj
doma}instava u
4
Vrednost
PROGRAM / PA /
[ifra
Ciq
Indikator
Projekat
u baznoj
Ciqana
Ciqana
Ciqana
Sredstva
Sopstveni
Ukupna
godini
vrednost
vrednost
vrednost
iz buxeta
i drugi
sredstva
(2014)
2015
2016
2017
prihodi
gradu/op[tini)
0002
CIA 001-Maksimalna
INA 003-Procenat
mogu}a pokrivenost
pokrivenosti
korisnika i teritorije
teritorije uslugama
uslugama uklawawa
prikupqawa i
otpadnih voda
odvo\ewa otpadnih
0.00
0.00
0.00
0.00
1,200,000.00
0.00
1,200,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
600,000.00
0.00
600,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
600,000.00
0.00
600,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
600,000.00
0.00
600,000.00
voda (mereno kroz broj
naseqa u odnosu na
ukupan broj naseqa)
CIA 002-Adekvatan
kvalitet pru`enih
usluga odvo\ewa
otpadnih voda
CIA 002-Adekvatan
INA 005-Broj
kvalitet pru`enih
intervencija na
usluga odvo\ewa
kanalizacionoj mre`i
otpadnih voda
CIA 002-Adekvatan
INA 007-Odnos
kvalitet pru`enih
pre~i[}enih otpadnih
usluga odvo\ewa
voda u odnosu na
otpadnih voda
ispu[tene otpadne
vode
CIA 003-Efikasno i
racionalno
sprovo\ewe uklawawa
otpadnih voda i
minimalan negativan
uticaj na `ivotnu
sredinu
CIA 003-Efikasno i
INA 009-Nivo cene
racionalno
usluge u odnosu na
sprovo\ewe uklawawa
prose~nu zaradu u
5
Vrednost
PROGRAM / PA /
[ifra
Ciq
Indikator
Projekat
otpadnih voda i
u baznoj
Ciqana
Ciqana
Ciqana
Sredstva
Sopstveni
Ukupna
godini
vrednost
vrednost
vrednost
iz buxeta
i drugi
sredstva
(2014)
2015
2016
2017
prihodi
gradu/op[tini
minimalan negativan
uticaj na `ivotnu
sredinu
PA 0007 - URE\IVAWE,
0007
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
600,000.00
0.00
600,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
600,000.00
0.00
600,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
600,000.00
0.00
600,000.00
[email protected] I KORI[]EWE
PIJACA
CIA 001-Optimalna
pokrivenost korisnika
i teritorije uslugama
ure\ivawa, odr`avawa
i kori[}ewa pijaca
CIA 001-Optimalna
INA 001-Efikasno i
pokrivenost korisnika
racionalno
i teritorije uslugama
sprovo\ewe
ure\ivawa, odr`avawa
ure\ivawa, odr\avawa
i kori[}ewa pijaca
i kori[}ewa pijaca
CIA 001-Optimalna
INA 003-Ukupan broj
pokrivenost korisnika
pijaca u gradu/op{tini
i teritorije uslugama
ure\ivawa, odr`avawa
i kori[}ewa pijaca
CIA 003-Efikasno i
racionalno
sprovo\ewe
ure\ivawa, odr\avawa
i kori[}ewa pijaca
CIA 003-Efikasno i
INA 008-Ostvareni
racionalno
prihodi od pru`ene
sprovo\ewe
usluge ure\ivawa,
ure\ivawa, odr\avawa
odr`avawa i
i kori[}ewa pijaca
kori{}ewa pijaca
6
Vrednost
PROGRAM / PA /
[ifra
Ciq
Indikator
Projekat
u baznoj
Ciqana
Ciqana
Ciqana
Sredstva
Sopstveni
Ukupna
godini
vrednost
vrednost
vrednost
iz buxeta
i drugi
sredstva
(2014)
0007
PA 0008 - JAVNA HIGIJENA
CIA 003-Efikasno i
INA 009-Ostvareni
racionalno
rashodi za pru`awe
sprovo\ewe
usluge ure\ivawa,
ure\ivawa, odr\avawa
odr`avawa i
i kori[}ewa pijaca
kori{}ewa pijaca
0008
CIA 001-Optimalna
2015
2016
2017
prihodi
0.00
0.00
0.00
0.00
600,000.00
0.00
600,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
600,000.00
0.00
600,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
600,000.00
0.00
600,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
pokrivenost korisnika
i teritorije uslugama
parking servisa
CIA 001-Optimalna
INA 001-Stepen
pokrivenost korisnika
pokrivenosti
i teritorije uslugama
teritorije uslugama
parking servisa
odr`avawa ~isto}e
javno-prometnih
povr[ina (broj ulica
koje se ~iste u odnosu
na ukupan broj ulica u
gradu/op[tini)
CIA 002-Adekvatan
kvalitet pru`enih
usluga odr`avawa
~isto}e javnih
povr[ina
CIA 002-Adekvatan
INA 003-Dinamika
kvalitet pru`enih
~i[}ewa javnih
usluga odr`avawa
povr[ina
~isto}e javnih
povr[ina
PA 0009 - URE\EWE I
0009
[email protected] ZELENILA
7
Vrednost
PROGRAM / PA /
[ifra
Ciq
Indikator
Projekat
u baznoj
Ciqana
Ciqana
Ciqana
Sredstva
Sopstveni
Ukupna
godini
vrednost
vrednost
vrednost
iz buxeta
i drugi
sredstva
(2014)
0009
CIA 001-Maksimalna
2015
2016
2017
prihodi
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
600,000.00
0.00
600,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
600,000.00
0.00
600,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
600,000.00
0.00
600,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
mogu}a pokrivenost
naseqa i teritorije
uslugama ure\ewa i
odr`avawa zelenila
CIA 001-Maksimalna
INA 001-Ukupan broj m2
mogu}a pokrivenost
zelene povr{ine na
naseqa i teritorije
kojoj se ure\uje i
uslugama ure\ewa i
odr`ava zelenilo
odr`avawa zelenila
CIA 001-Maksimalna
INA 002-Ukupan broj
mogu}a pokrivenost
urbanih celina/parkova
naseqa i teritorije
u kojima se ure\uje i
uslugama ure\ewa i
odr`ava zelenilo
odr`avawa zelenila
CIA 002-Adekvatan
kvalitet pru`enih
usluga ure\ewa i
odr`avawa javnih
zelenih povr{ina
CIA 002-Adekvatan
INA 006-Dinamika
kvalitet pru`enih
ure\ewa javnih zelenih
usluga ure\ewa i
povr{ina javnih
odr`avawa javnih
povr{ina
zelenih povr{ina
PA 0011 - [email protected]
0011
GROBAQA I POGREBNE
USLUGE
CIA 001-Optimalna
pokrivenost teritorije
jedinice lokalne
samouprave
8
Vrednost
PROGRAM / PA /
[ifra
Ciq
Indikator
Projekat
u baznoj
Ciqana
Ciqana
Ciqana
Sredstva
Sopstveni
Ukupna
godini
vrednost
vrednost
vrednost
iz buxeta
i drugi
sredstva
(2014)
2015
2016
2017
prihodi
odr`avawem grobaqa i
pogrebnim uslugama
0011
CIA 001-Optimalna
INA 001-Broj grobaqa u
pokrivenost teritorije
gradu/op{tini
0.00
0.00
0.00
0.00
200,000.00
0.00
200,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
200,000.00
0.00
200,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
jedinice lokalne
samouprave
odr`avawem grobaqa i
pogrebnim uslugama
CIA 001-Optimalna
INA 002-Stepen
pokrivenost teritorije
pokrivenosti
jedinice lokalne
teritorije uslugama
samouprave
odr`avawa grobaqa i
odr`avawem grobaqa i
pogrebnim uslugama
pogrebnim uslugama
(broj naseqa koja imaju
uslugu odr`avawa
grobaqa i pogrebnim
uslugama u odnosu na
ukupan broj naseqa u
gradu/op{tini)
3-LOKALNI EKONOMSKI
RAZVOJ
1501
CIP 001-Pove}awe
INP 001-Broj
zaposlenosti na
stanovnika
teritoriji
grada/op{tine koji su
grada/op{tine
zaposleni na novim
radnim mestima, a
nalazili su se na
evidenciji NSZ
(razvrstanih po polu)
CIP 001-Pove}awe
INP 002-Broj
zaposlenosti na
evidentiranih
teritoriji
nezaposlenih lica na
grada/op{tine
evidenciji NSZ
(razvrstanih po polu)
9
Vrednost
PROGRAM / PA /
[ifra
Ciq
Indikator
Projekat
u baznoj
Ciqana
Ciqana
Ciqana
Sredstva
Sopstveni
Ukupna
godini
vrednost
vrednost
vrednost
iz buxeta
i drugi
sredstva
(2014)
1501
CIP 001-Pove}awe
INP 003-Procenat
zaposlenosti na
pove}awa prose~ne
teritoriji
plate na teritoriji
grada/op{tine
grada/o{tine na
2015
2016
2017
prihodi
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
godi{wem nivou
CIP 002-Pove}awe
INP 004-Broj novih
prose~ne plate na
preduze}a i
teritoriji
preduzetni~kih radwi
grada/op{tine
na teritoriji
grada/op{tine u odnosu
na ukupan broj
preduze}a i
preduzetni~kih radwi
CIP 002-Pove}awe
INP 005-Broj aktivnih
prose~ne plate na
preduze}a
teritoriji
grada/op{tine
CIP 002-Pove}awe
INP 006-Broj
prose~ne plate na
preduzetnika /
teritoriji
preduzetnica
grada/op{tine
CIP 003-Otvarawe
INP 007-Broj
novih preduze}a i
zatvorenih
preduzetni~kih radwi
preduzetni~kih radwi
na
teritoriji
grada/op{tine
CIP 003-Otvarawe
INP 008-Broj
novih preduze}a i
preduzetnika/preduzetnica
preduzetni~kih radwi
po stanovniku u
na
gradu/op{tini u odnosu
teritoriji
na prosek RS
10
Vrednost
PROGRAM / PA /
[ifra
Ciq
Indikator
Projekat
u baznoj
Ciqana
Ciqana
Ciqana
Sredstva
Sopstveni
Ukupna
godini
vrednost
vrednost
vrednost
iz buxeta
i drugi
sredstva
(2014)
2015
2016
2017
prihodi
grada/op{tine
1501
CIP 003-Otvarawe
INP 009-Broj
novih preduze}a i
preduze}a po
preduzetni~kih radwi
stanovniku u
na
gradu/op{tini u odnosu
teritoriji
na prosek RS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
585,000.00
0.00
585,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
585,000.00
0.00
585,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
585,000.00
0.00
585,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
585,000.00
0.00
585,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
585,000.00
0.00
585,000.00
grada/op{tine
4-RAZVOJ TURIZMA
1502
CIP 001-Usvojenost i
INP 001-Usvojen
ispuwewe ciqeva
Program razvoja
definisanih u
turizma na lokalu
relevantnoj strategiji
koja se odnosi na
turizam
CIP 001-Usvojenost i
INP 002-Procenat
ispuwewe ciqeva
ostvarewa mera
definisanih u
(ciqeva) usvojene
relevantnoj strategiji
Strategije / Programa
koja se odnosi na
razvoja turizma
turizam
CIP 001-Usvojenost i
INP 003-Ukupan broj
ispuwewe ciqeva
no}ewa (doma}i i
definisanih u
strani gosti)
relevantnoj strategiji
koja se odnosi na
turizam
CIP 002-Pove}awe
INP 004-Ukupan broj
prepoznatqivosti
gostiju (doma}i i strani
turisti~ke ponude
gosti)
grada/op{tine na
ciqanim tr`i{tima
CIP 002-Pove}awe
INP 005-Indeks rasta
prepoznatqivosti
ili pada u odnosu na
11
Vrednost
PROGRAM / PA /
[ifra
Ciq
Indikator
Projekat
turisti~ke ponude
u baznoj
Ciqana
Ciqana
Ciqana
Sredstva
Sopstveni
Ukupna
godini
vrednost
vrednost
vrednost
iz buxeta
i drugi
sredstva
(2014)
2015
2016
2017
prihodi
prethodnu godinu
grada/op{tine na
ciqanim tr`i{tima
1502
CIP 002-Pove}awe
INP 006-Prihodi od
prepoznatqivosti
boravi{ne takse
0.00
0.00
0.00
0.00
585,000.00
0.00
585,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
585,000.00
0.00
585,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
585,000.00
0.00
585,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,000,000.00
0.00
5,000,000.00
turisti~ke ponude
grada/op{tine na
ciqanim tr`i{tima
PA 0002 - TURISTI^KA
0002
PROMOCIJA
CIA 001-Adekvatna
promocija turisti~ke
ponude op{tine na
ciqanim tr`i{tima
CIA 001-Adekvatna
INA 001-Broj doga\aja
promocija turisti~ke
koji promovi{u
ponude op{tine na
turisti~ku ponudu
ciqanim tr`i{tima
grada/op{tine u zemqi
na kojima u~estvuje TO
grada/op{tine
CIA 001-Adekvatna
INA 002-Broj doga\aja
promocija turisti~ke
koji promovi{u
ponude op{tine na
turisti~ku ponudu u
ciqanim tr`i{tima
inostranstvu na kojima
u~estvuje TO
grada/op{tine
5-RAZVOJ POQOPRIVREDE
0101
CIP 001-Sprovo\ewe
INP 001-Usvojeni
usvojene
programi razvoja
poqoprivredne
poqoprivrede i
politike i politike
ruralnog razvoja
ruralnog razvoja na
podru~ju lokalne
12
Vrednost
PROGRAM / PA /
[ifra
Ciq
Indikator
Projekat
u baznoj
Ciqana
Ciqana
Ciqana
Sredstva
Sopstveni
Ukupna
godini
vrednost
vrednost
vrednost
iz buxeta
i drugi
sredstva
(2014)
2015
2016
2017
prihodi
samouprave
0101
CIP 001-Sprovo\ewe
INP 002-Procenat
usvojene
ostvarewa mera
poqoprivredne
(ciqeva) usvojene
politike i politike
strategije razvoja
0.00
0.00
0.00
0.00
5,000,000.00
0.00
5,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,000,000.00
0.00
5,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,000,000.00
0.00
5,000,000.00
ruralnog razvoja na
podru~ju lokalne
samouprave
CIP 001-Sprovo\ewe
INP 003-Broj
usvojene
registrovanih
poqoprivredne
poqoprivrednih
politike i politike
gazdinstava
ruralnog razvoja na
(razvrstanih po polu)
podru~ju lokalne
samouprave
PA 0001 - UNAPRE\EWE
0001
USLOVA ZA
POQOPRIVREDNU
DELATNOST
CIA 001-Stvarawe
uslova za razvoj i
unapre\ewe
poqoprivredne
proizvodwe na
teritoriji LS
CIA 001-Stvarawe
INA 001-Procenat
uslova za razvoj i
buxetskih sredstava
unapre\ewe
koji se izdvaja za
poqoprivredne
programe razvoja
proizvodwe na
poqoprivrede (Agrarni
teritoriji LS
fond ako postoji) u
odnosu na ukupan buxet
13
Vrednost
PROGRAM / PA /
[ifra
Ciq
Indikator
Projekat
u baznoj
Ciqana
Ciqana
Ciqana
Sredstva
Sopstveni
Ukupna
godini
vrednost
vrednost
vrednost
iz buxeta
i drugi
sredstva
(2014)
2015
2016
2017
prihodi
grada/op{tine
PROJEKAT RAZVOJA
001
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
300,000.00
0.00
300,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
300,000.00
0.00
300,000.00
STO^ARSTVA NA TERITORJI
OP[TINE CRNA
TRAVA-NABAKA STEONIH
JUNICA I RASNIH KOZA
STVARAWE USLOVA
ZA RAZVOJ
STO^ARSTVA
STVARAWE USLOVA
BROJ DODEQENIH
ZA RAZVOJ
SUBVENCIJA
STO^ARSTVA
6-ZA[TITA @IVOTNE
SREDINE
0401
CIP 001-Unapre\ewe
INP 001-Usvojeni
kvaliteta `ivotne
strate{ki i operativni
sredine
planovi iz oblasti
za{tite `ivotne
sredine (LEAP, Plan
upravqawa otpadom,
Plan za{tite od buke,
Plan i program
monitoringa elemenata
`ivotne sredine,
Godi{wi program
za{tite `ivotne
sredine itd.)
CIP 001-Unapre\ewe
INP 002-Broj
kvaliteta `ivotne
zaposlenih na
sredine
poslovima za{tite
`ivotne sredine u
odnosu na ukupan broj
zaposlenih u
gradu/op{tini
14
Vrednost
PROGRAM / PA /
[ifra
Ciq
Indikator
Projekat
u baznoj
Ciqana
Ciqana
Ciqana
Sredstva
Sopstveni
Ukupna
godini
vrednost
vrednost
vrednost
iz buxeta
i drugi
sredstva
(2014)
0401
CIP 001-Unapre\ewe
INP 003-Procenat
kvaliteta `ivotne
buxeta namewen
sredine
za{titi `ivotne
2015
2016
2017
prihodi
0.00
0.00
0.00
0.00
300,000.00
0.00
300,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
300,000.00
0.00
300,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
300,000.00
0.00
300,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
300,000.00
0.00
300,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
sredine u odnosu na
ukupan buxet
CIP 002-Ostvareni
INP 004-Prihod od
maksimalni mogu}i
utvr\ene posebne
prihodi kroz takse i
naknade za za{titu i
naknade i obezbe\eni
unapre\ewe `ivotne
fondovi za za{titu
sredine
`ivotne sredine
CIP 002-Ostvareni
INP 005-Prihod od
maksimalni mogu}i
naknade za zaga\ivawe
prihodi kroz takse i
`ivotne sredine
naknade i obezbe\eni
fondovi za za{titu
`ivotne sredine
CIP 002-Ostvareni
INP 006-Prihod od
maksimalni mogu}i
naknade za kori{}ewe
prihodi kroz takse i
prirodnih vrednosti
naknade i obezbe\eni
fondovi za za{titu
`ivotne sredine
PA 0001 - UPRAVQAWE
0001
ZA[TITOM @IVOTNE
SREDINE I PRIRODNIH
VREDNOSTI
CIA 001-Ispuwewe
obaveza u skladu sa
zakonima u domenu
postojawa strate{kih i
operativnih planova
15
Vrednost
PROGRAM / PA /
[ifra
Ciq
Indikator
Projekat
u baznoj
Ciqana
Ciqana
Ciqana
Sredstva
Sopstveni
Ukupna
godini
vrednost
vrednost
vrednost
iz buxeta
i drugi
sredstva
(2014)
2015
2016
2017
prihodi
kao i mera za{tite
0001
7-PUTNA INFRASTRUKTURA
0701
CIA 001-Ispuwewe
INA 001-Usvojen
obaveza u skladu sa
program kori{}ewa i
zakonima u domenu
za{tite prirodnih
postojawa strate{kih i
vrednosti i program
operativnih planova
za{tite `ivotne
kao i mera za{tite
sredine
CIP 001-Razvijenost
INP 001-Du`ina
infrastrukture u
izgra\enih
kontekstu doprinosa
saobra}ajnica koje su u
socio ekonomskom
nadle`nosti
razvoju
grada/op{tine (u km)
CIP 001-Razvijenost
INP 002-Pove}awe
infrastrukture u
prose~ne gustine mre`e
kontekstu doprinosa
ulica i lokalnih
socio ekonomskom
puteva (odnos povr{ine
razvoju
LS i km izgra\ene
0.00
0.00
0.00
0.00
300,000.00
0.00
300,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11,200,000.00
0.00
11,200,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11,200,000.00
0.00
11,200,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11,200,000.00
0.00
11,200,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22,400,000.00
0.00
22,400,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11,200,000.00
0.00
11,200,000.00
saobra}ajne mre`e)
CIP 001-Razvijenost
INP 003-Broj
infrastrukture u
saobra}ajnih
kontekstu doprinosa
nezgoda/incidenata
socio ekonomskom
razvoju
CIP 002-Pove}awe
INP 004-Broj smrtnih
bezbednosti u~esnika u
ishoda
saobra}aju i smawewe
broja saobra}ajnih
nezgoda
CIP 002-Pove}awe
INP 005-Broj
bezbednosti u~esnika u
povre\enih qudi
saobra}aju i smawewe
broja saobra}ajnih
16
Vrednost
PROGRAM / PA /
[ifra
Ciq
Indikator
Projekat
u baznoj
Ciqana
Ciqana
Ciqana
Sredstva
Sopstveni
Ukupna
godini
vrednost
vrednost
vrednost
iz buxeta
i drugi
sredstva
(2014)
2015
2016
2017
prihodi
nezgoda
PA 0002 - [email protected]
0002
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11,200,000.00
0.00
11,200,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11,200,000.00
0.00
11,200,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11,200,000.00
0.00
11,200,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,939,000.00
700,000.00
7,639,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,939,000.00
700,000.00
7,639,000.00
PUTEVA
CIA 001-Odr`avawe
INA 001-Procenat od
kvaliteta putne mre`e
ukupne du`ine putne
kroz rekonstrukciju i
mre`e koja zahteva
redovno odr`avawe
sanaciju i/ili
asfaltnog pokriva~a
rekonstrukciju
CIA 001-Odr`avawe
INA 002-Broj
kvaliteta putne mre`e
kilometara saniranih
kroz rekonstrukciju i
i/ili rekonstruisanih
redovno odr`avawe
puteva
asfaltnog pokriva~a
CIA 001-Odr`avawe
INA 003-Iznos
kvaliteta putne mre`e
tro{kova odr`avawa
kroz rekonstrukciju i
puteva po km
redovno odr`avawe
asfaltnog pokriva~a
8-PRED[KOLSKO
2001
VASPITAWE
CIP 001-Pravi~an
INP 001-Broj dece koji
obuhvat pred{kolskim
je upisan u pred{kolske
vaspitawem i
ustanove u odnosu
obrazovawem
naukupan broj dece u
gradu/op{tini (jaslena
grupa, pred{kolska
grupa i PPP)
CIP 001-Pravi~an
INP 003-Broj dece sa
obuhvat pred{kolskim
dodatnim obrazovnim
vaspitawem i
porebama koji je
obrazovawem
ukqu~en u redovne
programe POV.
17
Vrednost
PROGRAM / PA /
[ifra
Ciq
Indikator
Projekat
u baznoj
Ciqana
Ciqana
Ciqana
Sredstva
Sopstveni
Ukupna
godini
vrednost
vrednost
vrednost
iz buxeta
i drugi
sredstva
(2014)
2001
CIP 001-Pravi~an
INP 003-Broj dece sa
obuhvat pred{kolskim
dodatnim obrazovnim
vaspitawem i
porebama koji je
obrazovawem
ukqu~en u redovne
2015
2016
2017
prihodi
0.00
0.00
0.00
0.00
6,939,000.00
700,000.00
7,639,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,939,000.00
700,000.00
7,639,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,939,000.00
700,000.00
7,639,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,939,000.00
700,000.00
7,639,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,939,000.00
700,000.00
7,639,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,939,000.00
700,000.00
7,639,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,939,000.00
700,000.00
7,639,000.00
programe POV.
CIP 002-Unapre\ewe
INP 001-Broj dece koji
dostupnosti
je upisan u pred{kolske
ustanove u odnosu
naukupan broj dece u
gradu/op{tini (jaslena
grupa, pred{kolska
grupa i PPP)
CIP 002-Unapre\ewe
INP 002-Ukupan broj
dostupnosti
dece na listi ~ekawa
CIP 002-Unapre\ewe
INP 003-Broj dece sa
dostupnosti
dodatnim obrazovnim
porebama koji je
ukqu~en u redovne
programe POV.
PA 0001 - FUNKCIONISAWE
PRED[KOLSKIH USTANOVA
0001
CIA 001-Obezbe\eni
INA 001-Broj objekata
propisani tehni~ki
pred{kolskh ustanova
uslovi za
vaspitno-obrazovni rad
sa decom
CIA 001-Obezbe\eni
INA 003-Prose~an broj
propisani tehni~ki
dece po vaspita~ici
uslovi za
(jasle, pred{kolski,
vaspitno-obrazovni rad
pripremni pred{kolski
sa decom
program)
CIA 001-Obezbe\eni
INA 006-Zadovoqstvo
propisani tehni~ki
roditeqa i zaposlenih
uslovi za
tehni~kim
18
Vrednost
PROGRAM / PA /
[ifra
Ciq
Indikator
Projekat
0001
vaspitno-obrazovni rad
kapacitetima u
sa decom
pred{kolskoj ustanovi
CIA 002-Unapre\ewe
u baznoj
Ciqana
Ciqana
Ciqana
Sredstva
Sopstveni
Ukupna
godini
vrednost
vrednost
vrednost
iz buxeta
i drugi
sredstva
(2014)
2015
2016
2017
prihodi
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,939,000.00
700,000.00
7,639,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,939,000.00
700,000.00
7,639,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,939,000.00
700,000.00
7,639,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,700,000.00
0.00
4,700,000.00
kvaliteta
pred{kolskog
obrazovawa i
vaspitawa
CIA 002-Unapre\ewe
INA 006-Zadovoqstvo
kvaliteta
roditeqa i zaposlenih
pred{kolskog
tehni~kim
obrazovawa i
kapacitetima u
vaspitawa
pred{kolskoj ustanovi
CIA 003-Efikasno
pred{kolsko
vaspitawe i
obrazovawe i
racionalna upotreba
sredstava
CIA 003-Efikasno
INA 015-Realni
pred{kolsko
tro{kovi pred{kolskog
vaspitawe i
vaspitawa i
obrazovawe i
obrazovawa -
racionalna upotreba
ekonomska cena u
sredstava
odnosu na najvi{u cenu
koju roditeq pla}a
CIA 003-Efikasno
INA 016-Godi{wa
pred{kolsko
potro{wa toplotne
vaspitawe i
energije namewene za
obrazovawe i
zagrevawe prostorija u
racionalna upotreba
MW po 1000m2 povr{ine
sredstava
9-OSNOVNO OBRAZOVAWE
2002
CIP 001-Potpuni
CIP 001-Broj dece koja
19
Vrednost
PROGRAM / PA /
[ifra
Ciq
Indikator
Projekat
obuhvat osnovnim
su obuhva}ena osnovnim
obrazovawem i
obrazovawem
vaspitawem
(razlo`en po
u baznoj
Ciqana
Ciqana
Ciqana
Sredstva
Sopstveni
Ukupna
godini
vrednost
vrednost
vrednost
iz buxeta
i drugi
sredstva
(2014)
2015
2016
2017
prihodi
razredima i polu)
2002
CIP 001-Potpuni
CIP 002-Stopa prekida
obuhvat osnovnim
osnovnog obrazovawa
obrazovawem i
(razlo`eno prema polu,
vaspitawem
etni~koj pripadnosti,
0.00
0.00
0.00
0.00
4,700,000.00
0.00
4,700,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,700,000.00
0.00
4,700,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,700,000.00
0.00
4,700,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,700,000.00
0.00
4,700,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,700,000.00
0.00
4,700,000.00
tipu naseqa)
CIP 001-Potpuni
INP 003-Broj dece koja
obuhvat osnovnim
se {koluju u redovnim
obrazovawem i
osnovnim {kolama na
vaspitawem
osnovu individualnog
obrazovnog plana (IOP)
u odnosu na ukupan broj
dece odgovaraju}e
starosne grupe
CIP 002-Unapre\ewe
INP 004-Broj u~enika
dostupnosti osnovnog
koji su upisali prvi
obrazovawa
razred u odnosu na broj
dece koji je zavr{io
~etvrti, tj. osmi razred
CIP 002-Unapre\ewe
INP 005-Broj dece sa
dostupnosti osnovnog
dodatnim obrazovnim
obrazovawa
potrebama koji je
ukqu~en u redovne
programe
CIP 002-Unapre\ewe
INP 006-Broj objekata
dostupnosti osnovnog
koji su prilagodili
obrazovawa
prostor za decu
invalide u odnosu na
ukupan broj objekata
20
Vrednost
PROGRAM / PA /
[ifra
Ciq
Indikator
Projekat
u baznoj
Ciqana
Ciqana
Ciqana
Sredstva
Sopstveni
Ukupna
godini
vrednost
vrednost
vrednost
iz buxeta
i drugi
sredstva
(2014)
2015
2016
2017
prihodi
osnovnih {kola
PA 0001 - FUNKCIONISAWE
0001
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,700,000.00
0.00
4,700,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,700,000.00
0.00
4,700,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,700,000.00
0.00
4,700,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7,000,000.00
0.00
7,000,000.00
OSNOVNIH {KOLA
CIA 002-Unapre\ewe
kvaliteta obrazovawa
i vaspitawa uslova u
osnovnim {kolama
CIA 002-Unapre\ewe
INA 009-Broj
kvaliteta obrazovawa
zaposlenih koji je
i vaspitawa uslova u
dobio najmawe 24 boda
osnovnim {kolama
za stru~no
usavr{avawe kroz
u~e{}e na seminarima
na godi{wem nivou
CIA 001-Obezbe\eni
propisani uslovi za
vaspitno-obrazovni rad
sa decom u osnovnim
{kolama
CIA 001-Obezbe\eni
INA 013-Procenat
propisani uslovi za
buxeta grada/op{tine
vaspitno-obrazovni rad
izdvojen za osnovno
sa decom u osnovnim
obrazovawe
{kolama
CIA 001-Obezbe\eni
INA 014-Procenat
propisani uslovi za
buxeta koji se izdvaja
vaspitno-obrazovni rad
za izgradwu i
sa decom u osnovnim
investiciono
{kolama
odra`vawe objekata
osnovnih {kola
10-SREDWE OBRAZOVAWE
2003
CIP 001-Obezbe\en
001 INP-Broj dece koja
potreban obuhvat
su obuhva}ena sredwim
21
Vrednost
PROGRAM / PA /
[ifra
Ciq
Indikator
Projekat
sredwo{kolskog
obrazovawem
obrazovawa
(razlo`en po
u baznoj
Ciqana
Ciqana
Ciqana
Sredstva
Sopstveni
Ukupna
godini
vrednost
vrednost
vrednost
iz buxeta
i drugi
sredstva
(2014)
2015
2016
2017
prihodi
razredima i polu)
2003
CIP 001-Obezbe\en
INP 002-Stopa prekida
potreban obuhvat
sredweg obrazovawa
sredwo{kolskog
(razlo`eno prema polu,
obrazovawa
etni~koj pripadnosti,
0.00
0.00
0.00
0.00
7,000,000.00
0.00
7,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7,000,000.00
0.00
7,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7,000,000.00
0.00
7,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7,000,000.00
0.00
7,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7,000,000.00
0.00
7,000,000.00
tipu naseqa)
CIP 001-Obezbe\en
INP 003-Broj dece koja
potreban obuhvat
se {koluju u redovnim
sredwo{kolskog
sredwim {kolama na
obrazovawa
osnovu individualnog
obrazovnog plana (IOP)
u odnosu na ukupan broj
dece odgovaraju}e
starosne grupe
CIP 002-Unapre\ewe
INP 004-Broj u~enika
dostupnosti sredweg
koji su upisali prvi
obrazovawa
razred u odnosu na broj
dece koji je zavr{io
~etvrti razred
CIP 002-Unapre\ewe
INP 005-Broj dece sa
dostupnosti sredweg
dodatnim obrazovnim
obrazovawa
potrebama koji je
ukqu~en u redovne
programe
CIP 002-Unapre\ewe
INP 006-Broj objekata
dostupnosti sredweg
koji su prilagodili
obrazovawa
prostor za decu
invalide u odnosu na
ukupan broj objekata
sredwih {kola
22
Vrednost
PROGRAM / PA /
[ifra
Ciq
Indikator
Projekat
u baznoj
Ciqana
Ciqana
Ciqana
Sredstva
Sopstveni
Ukupna
godini
vrednost
vrednost
vrednost
iz buxeta
i drugi
sredstva
(2014)
PA 0001 - FUNKCIONISAWE
0001
2015
2016
2017
prihodi
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7,000,000.00
0.00
7,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7,000,000.00
0.00
7,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7,000,000.00
0.00
7,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9,220,000.00
0.00
9,220,000.00
SREDWIH {KOLA
CIA 002-Unapre\ewe
kvaliteta obrazovawa
u sredwim {kolama
CIA 002-Unapre\ewe
INA 010-Broj
kvaliteta obrazovawa
zaposlenih koji je
u sredwim {kolama
dobio najmawe 24 boda
za stru~no
usavr{avawe kroz
u~e{}e na seminarima
na godi{wem nivou
CIA 003-Efikasno
sredwe obrazovawe i
vaspitawe i
racionalna upotreba
sredstava
CIA 003-Efikasno
INA 014-Procenat
sredwe obrazovawe i
buxeta grada/op{tine
vaspitawe i
izdvojen za sredwe
racionalna upotreba
obrazovawe
sredstava
11-SOCIJALNA I DE^JA
ZA{TITA
0901
CIA 003-Efikasno
INA 017-Procenat
sredwe obrazovawe i
buxeta koji se izdvaja
vaspitawe i
za teku}e odr`avawe
racionalna upotreba
objekata sredwih
sredstava
{kola
CIP 001-Ja~awe
INP 001-Doneta Odluka
lokalnih resursa za
o pru`awu usluga
implementaciju
socijalne za{tite
strategije razvoja
sistema socijalne
23
Vrednost
PROGRAM / PA /
[ifra
Ciq
Indikator
Projekat
u baznoj
Ciqana
Ciqana
Ciqana
Sredstva
Sopstveni
Ukupna
godini
vrednost
vrednost
vrednost
iz buxeta
i drugi
sredstva
(2014)
2015
2016
2017
prihodi
za{tite
PA 0001 - SOCIJALNA POMO}
0001
CIA 002-Poboq{awe
INA 001-Procenat
socijalno-ekonomskih
gra\ana koji dobijaju
uslova `ivota gra\ana
nov~ane naknade i
koji pripadaju posebno
pomo} u naturi u skladu
osetqivim socijanim
sa Odlukom o socijalnoj
grupama ( Romi, izbegli,
za{titi u odnosu na
IRL, povratnici po
ukupan broj gra\ana
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,220,000.00
0.00
6,220,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,220,000.00
0.00
6,220,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,220,000.00
0.00
6,220,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Sporazumu o
readmisiji,...)
CIA 002-Poboq{awe
INA 002-Broj korisnika
socijalno-ekonomskih
jednokratne nov~ane
uslova `ivota gra\ana
pomo}i
koji pripadaju posebno
osetqivim socijanim
grupama ( Romi, izbegli,
IRL, povratnici po
Sporazumu o
readmisiji,...)
CIA 002-Poboq{awe
INA 003-Visina
socijalno-ekonomskih
buxetskih izdvajawa za
uslova `ivota gra\ana
mere matrijalne
koji pripadaju posebno
podr{ke
osetqivim socijanim
grupama ( Romi, izbegli,
IRL, povratnici po
Sporazumu o
readmisiji,...)
PA 0006 - DE^IJA ZA[TITA
0006
CIA 001-Obezbe\ivawe
materijalne podr{ke za
24
Vrednost
PROGRAM / PA /
[ifra
Ciq
Indikator
Projekat
u baznoj
Ciqana
Ciqana
Ciqana
Sredstva
Sopstveni
Ukupna
godini
vrednost
vrednost
vrednost
iz buxeta
i drugi
sredstva
(2014)
2015
2016
2017
prihodi
decu i porodicu
0006
CIA 001-Obezbe\ivawe
INP 003-Visina
materijalne podr{ke za
buxetskih izdvajawa za
decu i porodicu
mere materijalne
0.00
0.00
0.00
0.00
3,000,000.00
0.00
3,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,000,000.00
0.00
3,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,000,000.00
0.00
4,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,000,000.00
0.00
4,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,000,000.00
0.00
4,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,000,000.00
0.00
4,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,000,000.00
0.00
4,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,000,000.00
0.00
4,000,000.00
podr{ke deci i
porodici
CIA 001-Obezbe\ivawe
INP 005-% buxetskih
materijalne podr{ke za
izdvajawa za lokalne
decu i porodicu
mere populacione
politike
PROJEKAT POMO] U KU]I
0001
12-PRIMARNA ZDRAVSTVENA
1801
ZA[TITA
CIP 001-Unapre\ewe
INP 001-O~ekivano
dostupnosti i
trajawe `ivota
pravi~nosti primarne
stanovnika
zdravstvene za{tite
grada/op{tine
CIP 001-Unapre\ewe
INP 002-Smrtnost
dostupnosti i
odoj~adi, perinatalna
pravi~nosti primarne
smrtnost (Dev info)
zdravstvene za{tite
CIP 001-Unapre\ewe
INP 003-Specifi~ne
dostupnosti i
stope smrtnosti
pravi~nosti primarne
(standardizovane po
zdravstvene za{tite
uzrastu)
CIP 002-Unapre\ewe
INP 004-Broj sastanaka
partnerstva za
lokalnog saveta za
zdravqe
zdravqe
CIP 002-Unapre\ewe
INP 005-Broj usvojenih
partnerstva za
i realizovanih
zdravqe
inicijativa LSZ
CIP 002-Unapre\ewe
INP 006-Broj primedbi /
partnerstva za
pritu`bi za{titniku
zdravqe
pacijentovih prava
25
Vrednost
PROGRAM / PA /
[ifra
Ciq
Indikator
Projekat
u baznoj
Ciqana
Ciqana
Ciqana
Sredstva
Sopstveni
Ukupna
godini
vrednost
vrednost
vrednost
iz buxeta
i drugi
sredstva
(2014)
1801
CIP 003-Unapre\ewe
2015
2016
2017
prihodi
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,000,000.00
0.00
4,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,000,000.00
0.00
4,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,000,000.00
0.00
4,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,000,000.00
0.00
4,000,000.00
bezbednosti i
kvaliteta zdravstvene
za{tite
CIP 003-Unapre\ewe
INP 007-Broj re{enih
bezbednosti i
pritu`bi za{titniku
kvaliteta zdravstvene
pacijentovih prava
za{tite
PA 0001 - FUNKCIONISAWE
0001
USTANOVA PRIMARNE
ZDRAVSTVENE ZA{TITE
CIA 001-Unapre\ewe
dostupnosti i
pravi~nosti primarne
zdravstvene za{tite
(PZZ)
CIA 001-Unapre\ewe
INA 001-Broj lekara na
dostupnosti i
1.000 stanovnika -
pravi~nosti primarne
zdravstvena za{tita
zdravstvene za{tite
odraslog stanovni{tva
(PZZ)
CIA 001-Unapre\ewe
INA 002-Broj ambulanti
dostupnosti i
u odnosu na ukupan broj
pravi~nosti primarne
mesnih zajednica
zdravstvene za{tite
(mre`a primarne
(PZZ)
zdravstvene za{tite)
CIA 001-Unapre\ewe
INA 003-Broj naseqa u
dostupnosti i
kojima nema seoske
pravi~nosti primarne
stanice/ambulante ili
zdravstvene za{tite
nije adekvatno
(PZZ)
opremqena (ne
obezbe\uje minimum
26
Vrednost
PROGRAM / PA /
[ifra
Ciq
Indikator
Projekat
u baznoj
Ciqana
Ciqana
Ciqana
Sredstva
Sopstveni
Ukupna
godini
vrednost
vrednost
vrednost
iz buxeta
i drugi
sredstva
(2014)
2015
2016
2017
prihodi
uslova)
0001
CIA 001-Unapre\ewe
INA 004-Udeo
dostupnosti i
preventivnih pregleda
pravi~nosti primarne
u odnosu na ukupan broj
zdravstvene za{tite
pregleda /pore\en sa
(PZZ)
nacionalnim
0.00
0.00
0.00
0.00
4,000,000.00
0.00
4,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,678,000.00
15,000.00
2,693,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,678,000.00
15,000.00
2,693,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,678,000.00
15,000.00
2,693,000.00
standardom
13-RAZVOJ KULTURE
1201
CIP 001-Podsticawe
razvoja kulture kroz
ja~awe kapaciteta
kulturne
infrastrukture
CIP 001-Podsticawe
INP 001-Usvojena
razvoja kulture kroz
lokalna strategija
ja~awe kapaciteta
kulture i/ili procenat
kulturne
ostvarewa mera
infrastrukture
(ciqeva) usvojene
strategije
PA 0002 - PODSTICAJI
0002
KULTURNOM I UMETNI~KOM
STVARALA{TVU
CIA 001-Pove}awe
interesovawa gra\ana
za razvoj kulture
CIA 001-Pove}awe
INA 001-Broj ~lanova
interesovawa gra\ana
biblioteke / ukupan
za razvoj kulture
broj stanovnika
grada/op{tine
CIA 001-Pove}awe
INA 002-Ukupan broj
interesovawa gra\ana
posetilaca na svim
za razvoj kulture
kulturnim doga\ajima
27
Vrednost
PROGRAM / PA /
[ifra
Ciq
Indikator
Projekat
u baznoj
Ciqana
Ciqana
Ciqana
Sredstva
Sopstveni
Ukupna
godini
vrednost
vrednost
vrednost
iz buxeta
i drugi
sredstva
(2014)
2015
2016
2017
prihodi
koji su odr`ani
14-RAZVOJ SPORTA I
OMLADINE
1301
CIP 001-Plansko
INP 001-Program
podsticawe i kreirawe
razvoja sporta i
uslova za bavqewe
akcioni plan razvijen
sportom za sve gra\ane
na nivou grada/op{tine
i gra\anke
i usvojen od strane
grada/op{tine
skup{tine
CIP 001-Plansko
INP 002-Procenat
podsticawe i kreirawe
realizacije mera i
uslova za bavqewe
ciqeva postoje}eg
sportom za sve gra\ane
programa razvoja sporta
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
i gra\anke
grada/op{tine
CIP 001-Plansko
INP 003-Done{en
podsticawe i kreirawe
Pravilnik o
uslova za bavqewe
finansirawu sporta u
sportom za sve gra\ane
gradu/op{tini
i gra\anke
grada/op{tine
CIP 002-Ostvarivawe
INP 004-Procenat
omladinske politike
buxeta grada/op{tine
na lokalnom nivou
namewen za sport
CIP 002-Ostvarivawe
INP 005-Usvojen
omladinske politike
lokalni akcioni plan
na lokalnom nivou
za mlade
CIP 002-Ostvarivawe
INP 006-Procenat
28
Vrednost
PROGRAM / PA /
[ifra
Ciq
Indikator
Projekat
omladinske politike
buxetskih sredstava
na lokalnom nivou
grada/op{tine
u baznoj
Ciqana
Ciqana
Ciqana
Sredstva
Sopstveni
Ukupna
godini
vrednost
vrednost
vrednost
iz buxeta
i drugi
sredstva
(2014)
2015
2016
2017
prihodi
odvojenih za
implementaciju LAP za
mlade
1301
CIP 003-Aktivno
INP 007-Broj odobrenih
partnerstvo subjekata
projekata za mlade u
omladinske politike u
kojima je grad/op{tina
razvoju omladinske
nosilac/partner iz
politike i sprovo\ewu
eksternih izvora
omladinskih
finansirawa
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
aktivnosti, kao i u
razvoju i sprovo\ewu
lokalnih politika koje
se ti~e mladih
CIP 003-Aktivno
INP 008-Broj
partnerstvo subjekata
podr`anih projekata (u
omladinske politike u
oblasti socijalne
razvoju omladinske
za{tite mladih, u
politike i sprovo\ewu
oblasti javnog zdravqa
omladinskih
mladih, u oblasti
aktivnosti, kao i u
obrazovawa mladih, u
razvoju i sprovo\ewu
oblasti kulture, i sl)
lokalnih politika koje
se ti~e mladih
CIP 003-Aktivno
INP 009-Broj
partnerstvo subjekata
omladinskih udru`ewa
omladinske politike u
u gradu/op{tini i broj
razvoju omladinske
~lanova u odnosu na
politike i sprovo\ewu
ukupan broj mladih u
omladinskih
gradu/op{tini, kao i
aktivnosti, kao i u
organizacija mladih
29
Vrednost
PROGRAM / PA /
[ifra
Ciq
Indikator
Projekat
u baznoj
Ciqana
Ciqana
Ciqana
Sredstva
Sopstveni
Ukupna
godini
vrednost
vrednost
vrednost
iz buxeta
i drugi
sredstva
(2014)
2015
2016
2017
prihodi
razvoju i sprovo\ewu
lokalnih politika koje
se ti~e mladih
15-LOKALNA SAMOUPRAVA
0602
INP 002-Odnos broja
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
112,278,000.00
0.00
112,278,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
112,278,000.00
0.00
112,278,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
112,278,000.00
0.00
112,278,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
zaposlenih u
gradu/op{tini i
zakonom utvr\enih
maksimuma broja
zaposlenih
CIP 001-Odr`ivo
INP 001-Stabilnost i
upravno i finansijsko
integritet lokalnog
funkcionisawe
buxeta
grada/op[tine u skladu (suficit, deficit)
nadle`nostima i
poslovima lokalne
samouprave
CIP 001-Odr`ivo
INP 002-Odnos broja
upravno i finansijsko
zaposlenih u
funkcionisawe
gradu/op[tini i
grada/op[tine u skladu zakonom utvr\enih
nadle`nostima i
maksimuma broja
poslovima lokalne
zaposlenih
samouprave
CIP 001-Odr`ivo
INP 003-Broj donetih
upravno i finansijsko
akata organa i slu`bi
funkcionisawe
grada/op{tine
grada/op[tine u skladu
nadle`nostima i
poslovima lokalne
samouprave
PA 0001 - FUNKCIONISAWE
0001
30
Vrednost
PROGRAM / PA /
[ifra
Ciq
Indikator
Projekat
u baznoj
Ciqana
Ciqana
Ciqana
Sredstva
Sopstveni
Ukupna
godini
vrednost
vrednost
vrednost
iz buxeta
i drugi
sredstva
(2014)
2015
2016
2017
prihodi
LOKALNE SAMOUPRAVE I
GRAD
0001
CIA 001-Obezbe\eno
INA 001-Broj sednica
kontinuirano
skup[tine op[tine
0.00
0.00
0.00
0.00
105,963,000.00
0.00
105,963,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
105,963,000.00
0.00
105,963,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
105,963,000.00
0.00
105,963,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,665,000.00
0.00
5,665,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,665,000.00
0.00
5,665,000.00
funkcionisawe organa
JLS i organa gradske
op[tine
CIA 001-Obezbe\eno
INA 002-Broj sednica
kontinuirano
gradskog/op[tinskog
funkcionisawe organa
ve}a
JLS i organa gradske
op[tine
CIA 001-Obezbe\eno
INA 003-Broj
kontinuirano
ostvarenih usluga
funkcionisawe organa
gradske/op[tinske
JLS i organa gradske
uprave (ukupan broj
op[tine
predmeta koji su u toku,
broj re[ewa, dozvola,
potvrda i drugih
dokumenata izdatih
fizi~kim i pravnim
licima)
PA 0002 - MESNE ZAJEDNICE
0002
CIA 001-Obezbe\eno
INA 001-Procenat
zadovoqavawe potreba
buxeta grada/op[tine
i interesa lokalnog
koji se koristi za
stanovni[tva
tro[kove i planove
delovawem mesnih
rada /programe mesnih
zajednica
zajednica
CIA 001-Obezbe\eno
INA 002-Stepen
zadovoqavawe potreba
ostvarewa planova
i interesa lokalnog
rada /programa mesnih
31
Vrednost
PROGRAM / PA /
[ifra
Ciq
Indikator
Projekat
stanovni[tva
u baznoj
Ciqana
Ciqana
Ciqana
Sredstva
Sopstveni
Ukupna
godini
vrednost
vrednost
vrednost
iz buxeta
i drugi
sredstva
(2014)
2015
2016
2017
prihodi
zajednica
delovawem mesnih
zajednica
0002
CIA 001-Obezbe\eno
INA 003-Stepen
zadovoqavawe potreba
ostvarewa
i interesa lokalnog
finansijskih planova
stanovni[tva
mesnih zajednica
0.00
0.00
0.00
0.00
5,665,000.00
0.00
5,665,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
650,000.00
0.00
650,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
650,000.00
0.00
650,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
650,000.00
0.00
650,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,118,730,000.00
8,445,000.00
1,127,175,000.00
delovawem mesnih
zajednica
PA 0004 - OP[TINSKO
0004
JAVNO
PRAVOBRANILA[TVO
CIA 001-Za{tita
INA 001-Broj predmeta
imovinskih prava i
u radu
interesa
pravobranila{tva
grada/op{tine
CIA 001-Za{tita
INA 002-Broj re{enih
imovinskih prava i
predmeta (pozitivnih i
interesa
negativnih po
grada/op{tine
grada/op{tine )
CIA 001-Za{tita
INA 003-Broj pravnih
imovinskih prava i
mi{qewa koja su data
interesa
organima
grada/op{tine
grada/op{tine ,
stru~nim slu`bama i
drugim pravnim licima
~ija imovinska i druga
prava zastupa
32
Download

Програмски буџет Општине за 2015