PREDŠKOLSKA USTANOVA
"BOŠKO BUHA"
INĐIJA
GODIŠNJI PLAN RADA
ZA RADNU 2013-2014. GODINU
Inđija
Septembar, 2013.
ПУ "БОШКО БУХА" ИНЂИЈА
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ЗА 2013/2014
SADRŽAJ
I UVOD ………………………………………………...………..........................................................3
II POTREBE PORODICE I DECE U OPŠTINI…………………………............…..............11
III MATERIJALNI USLOVI ZA OSTVARIVANJE DELATNOSTI…….........…................11
IV OBLICI RADA SA DECOM……………………………………………….......….......................16
V ORGANIZACIJA VASPITNO-OBRAZOVNOG RADA USTANOVE I KADROVI…….19
VI PROGRAMA VASPITNO-OBRAZOVNOG RADA…………..……………………….................26
1. VASPITNO – OBRAZOVNI RAD SA DECOM DO 3 GOD……………...........................26
2. VASPITNO – OBRAZOVNI RAD SA DECOM OD 3-6 GOD……...….....……................27
3. PRIPREMNI PREDŠKOLSKI PROGRAM……………………………......…................,.....28
4. SARADNJA SA RODITELJIMA…………………………………….........................................30
5. SARADNJA SA DRUŠTVENOM SREDINOM………………………....…............................32
6. SARADNJA SA ŠKOLOM …………………………………………...……...….............................33
7. PLAN STRUČNOG USAVRŠAVANJA…………………………………...…….........................34
VII PROGRAMI STRUČNIH SLUŽBI………………………………………...…...........................36
VIII PROGRAM ZAŠTITE DECE OD NASILJA ………………………………...........................55
IX
PROGRAM RADA STRUČNIH I RUKOVODEĆIH ORGANA……………......................58
X ZADACI NA REALIZACIJI OSNOVA SOCIJALNOG RADA………….....................75
XI ZADACI NA REALIZACIJI OSNOVA PROGRAMA PREVENTIVNE ZDRAVSTVENE
ZAŠTITE…………………………………………………...............................77
XII ISHRANA………………………………………………………………………...................................81
XIII JAVNE MANIFESTACIJE OD ŠIREG ZNAČAJA I DEČIJA
NEDELJA……………….………....................................................................................82
XIV FINANSIJSKI PLAN………………………………………………………................................83
2
ПУ "БОШКО БУХА" ИНЂИЈА
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ЗА 2013/2014
Na osnovu člana 57. stav 1. tačka 2) Zakona o osnovama obrazovanja i
vaspitanja ( „Sl. glasnik RS“,broj 72/09, 52/11 ) i člana 30. stav 1. tačka 2) Statuta
br. 01-110-84/2010 od 11. marta 2010. godine ,
Upravni odbor Predškolske ustanove „Boško Buha“ Inđija , na sednici održanoj
dana 13. septembra 2013. godine, doneo je
Godišnji plan rada za radnu 2013-2014.godinu
I UVOD
U Predškolskoj ustanovi ''Boško Buha'' Inđija ( u daljem tekstu: Ustanova ) se ostvaruje
predškolsko vaspitanje i obrazovanje dece u skladu sa osnovama programa predškolskog
obrazovanja i vaspitanja kojim se utvrđuju ciljevi, vrste, obim, oblici i trajanje vaspitno
obrazovnog rada.
U Ustanovi se ostvaruje pravo na dnevni boravak i ishranu dece, ostvarivanje
vaspitno obrazovne, preventivno – zdravstvene i socijalne funkcije.
Predškolski program obuhvata:
- vaspitno obrazovni rad i program nege sa decom uzrasta od šest meseci do tri
godine starosti;
- vaspitno obrazovni rad sa decom uzrasta od tri godine do 5.5 godina;
- pripremni predškolski program u celodnevnom i poludnevnom trajanju koji se
ostvaruje sa decom u godini pred polazak u školu;
- predškolsko vaspitanje i obrazovanje za decu sa smetnjama u razvoju.
Delatnost se ostvaraje u osam objekta Ustanove i u izdvojenim odeljenjima u
prostorima osnovnih škola sa teritorije opštine Inđija. Objekti Ustanove su:

“Sunce”, ul. Dušana Jerkovića 17a, Inđija

“Neven”, ul. Omladinska, Inđija

“Maslačak”, Trg Srpskih junaka, Beška

“Suncokret”, ul. Srednja, Novi Karlovci

“Cvrčak”, Cara Dušana 1, Krčedin

“Pčelica”, Karađorđeva 1, Novi Slankamen

“Bambi”, Žarka Zrenjanina 1, Maradik

“Đurđevak” ,Veljka Vlahovića 1,Čortanovci
U radnoj 2013-2014. planira se rad u 56 vaspitne grupe sa 1450 dece, od toga je:

17 grupa poludnevnog boravka sa upisanih 370 dece

39 grupa celodnevnog boravka sa upisanih 1080 dece
3
ПУ "БОШКО БУХА" ИНЂИЈА
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ЗА 2013/2014
Od 39 grupa celodnevnog boravka, osam grupa su deca uzrasta od 1-3 godine,
u koje je upisano 163 dece. Ustanova je ove radne godine bila spremna za prijem dece
od šest meseci , ali nije bilo zainteresovanih roditelja za upis dece tog uzrasta.
STRUKTURA VASPITNO-OBRAZOVNIH GRUPA RASPOREĐENIH PO OBJEKTIMA
OBJEKAT: „SUNCE “ , INĐIJA
R.br.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Vaspitna grupa
Mlađa jaslena
grupa
Mlađa jaslena
grupa
Srednja jaslena
grupa
Vaspitno osoblje
Slađana Zdravković
Marija Turčinović
Gordana Jović
Aleksandra Batalov
Kovačević Vesna
Rolj Marija
Srednja jaslena grupa
Baša Snežana
Tajana Graovac
Ivana Raštegorac
Jelena Filipović
Mira Jajić
Milana Pašić
Anka Brdar
Ana Ćalić
Božić Ranka
Ivana Perić
Jorganović Gordana
Slavica Petrović
Milica Lalić
Mirjana Škorić
Jelena Diković
Nikolić Melita
Jelena Komlenić (vas.pr)
Ana Kljajić
Mina A. Živković
Banić A. Nataša
Marina Sekulić
Mariška Operman
Marina Heror
Tanja Vučenović
Jelena Matić
Ana Pribić
Dušanka T. Kovačević
Banić R. Nataša
Marina Bajić
Starija jaslena grupa
Mlađa vaspitna
grupa 1
Mlađa vaspitna
grupa 2
Mlađa vaspitna
grupa 3
Mlađa vaspitna grupa
grupa 4
Srednja vaspitna
grupa 1
Srednja vaspitna
grupa 2
Srednja vaspitna
grupa 3
Srednja vaspitna
grupa 4
Starija vaspitna
grupa 1
Starija vaspitna
grupa 2
Starija vaspitna
Grupa 3
Starija vaspitna
Grupa 4
4
Broj grupa
1
Broj dece
18
1
18
1
20
1
23
1
24
1
30
1
1
30
26
1
26
1
27
1
26
1
26
1
29
1
32
1
31
1
31
1
28
ПУ "БОШКО БУХА" ИНЂИЈА
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ЗА 2013/2014
18.
Sanja Jevđenić (vas.pr)
Olga Ovuka
Marija Dražić
Monika Mandić
Mešovita
grupa-popodnevna
Ukupno
1
38
18
483
OBJEKAT: „NEVEN “, INĐIJA
R.br.
Vaspitna grupa
Srednja jaslena
1.
grupa
Starija jaslena
2.
grupa
Mlađa vaspitna
3.
grupa
Srednja vaspitna
4.
grupa
Starija vaspitna
5.
grupa 1
Mešovita vaspitna
6.
grupa
Ukupno
R.br.
1.
2.
3.
4.
Vaspitno osoblje
Jelena Lukač
Jelena Božić
Snežana Malovrazić
Ljubica Popović
Pečilj Marijana
Ana Vivod
Milka Mrvić
Dragana H.Popadić
Slađana Dobrijević
Brankica Petković
Dragana Kovač
Ivana Rapić
OBJEKAT: „MASLAČAK“, BEŠKA
Vaspitna grupa
Vaspitno osoblje
Mešovita jaslena
LjiljanaMehandžić
grupa
Zelenika Danijela
Mlađa vaspitna
Milanka Katić
grupa
Bakvić Jasmina
Srednja vaspitna
Todorčević Milica
grupa
Zelenika Jasna
Starija vaspitna
Krneta Svetlana
grupa
Mehandžić Nataša
Broj grupa
1
Broj dece
18
1
23
1
33
1
33
1
31
1
32
6
170
Broj grupa
1
Broj dece
19
1
25
1
31
1
31
Pripremna vaspitna
grupa-poludnevna
Božić Tanja
1
30
Pripremna vaspitna- Starija
Milena Ralić
1
5+24=
5
5
ПУ "БОШКО БУХА" ИНЂИЈА
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ЗА 2013/2014
grupa -celodnevna
Nada Marjanov
29
6.
Starija-Pripremna vaspitna
grupa –poludnevna7.
inkluzivna
Ukupno
Radoslava Vojnović
Dragana Marković
1
15+10=
25
7
190
Broj grupa
Broj dece
1
32
1
26
2
58
OBJEKAT: ”SUNCOKRET”, NOVI KARLOVCI
R.br.
1.
Vaspitna grupa
Mešovita vaspitna grupa
Pripremna vaspitna grupapoludnevna
Ukupno
2.
Vaspitno osoblje
Ljubica Maletić
Dagana Radulović
Jelovac Vera
OBJEKAT: “CVRČAK” , KRČEDIN
R.br.
1.
Vaspitna grupa
Mešovita vaspitna grupacelodnevna
Ukupno
Vaspitno osoblje
Nadica Pejaković
Dragana Tutek
Broj grupa
Broj dece
1
25
1
25
OBJEKAT: „PČELICA“, NOVI SLANKAMEN
R.br
1.
2.
Vaspitna grupa
Srednja vaspitna grupa
Starija vaspitna grupa
Pripremna vaspitna grupapoludnevna
Ukupno
3.
Vaspitno osoblje
Bojana Pažin
Žaklina Kovač
Draženović Ana
Branislava Marković
Pujin Jasna
Broj grupa
Broj dece
1
25
1
26
1
24
3
75
OBJEKAT: „BAMBI“ , MARADIK
R.br.
Vaspitna grupa
Vaspitno osoblje
6
Br.grupa
Br. dece
ПУ "БОШКО БУХА" ИНЂИЈА
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ЗА 2013/2014
1.
Mešovita vaspitna grupa 1
Pripremna vaspitna
grupa-poludnevna
Ukupno
2.
ZekićSandra
Kornelija Ipač
Vesna Đorđijević
1
25
1
23
2
48
OBJEKAT: „ĐURĐEVAK “, ČORTANOVCI
R.br.
1.
Vaspitna grupa
Mešovita vaspitna grupa 1
Pripremna vaspitna
grupa-poludnevna
Ukupno
2.
Vaspitno osoblje
Aleksandra Novak
Sanja Novaković
Željka Bođa
Br.grupa
Br. dece
1
34
1
11
2
45
OŠ „PETAR KOČIĆ“, INĐIJA
R.br
Vaspitna grupa
Pripremna vaspitna grupa
1.
celodnevna
Pripremna vaspitna grupa2.
poludnevna-prepodnevna
Pripremna vaspitna grupa3.
poludnevna-popodnevna
Pripremna vaspitna grupa4.
poludnevna-prepodnevna
Ukupno
Vaspitno osoblje
Marković Snežana
Sanja Stefanović
Jelena Kresoja
Dević Svetlana
Slađana Krivokuća
OŠ „DUŠAN JERKOVIĆ“, INĐIJA
7
Br.grupa
Br.dece
1
31
1
28
1
30
1
28
4
117
ПУ "БОШКО БУХА" ИНЂИЈА
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ЗА 2013/2014
R.br.
Vaspitna grupa
Pripremna vaspitna grupa
1.
-celodnevna 1
Pripremna vaspitna grupa
2.
-celodnevna 2
Pripremna vaspitna grupa
3.
-poludnevnaprepodnevna,inkluzivna
Pripremna vaspitna grupa
4.
-poludnevna-popodnevna 1
Pripremna vaspitna grupa
5.
-poludnevna- popodnevna
2,inkluzivna
Ukupno
Vaspitno osoblje
Nataša Lajbenšpeger
Vera Lemajić
Žugić Danijela
Zinajić Dragana
Radica Pejić
Br.grupa
Radanović Sanja
Br.dece
1
30
1
28
1
23
1
27
1
22
5
130
Vera Barać
OŠ „JOVAN POPOVIĆ“, INĐIJA
R.br
Vaspitna grupa
Pripremna vaspitna grupa1.
celodnevna
Pripremna vaspitna grupa2.
poludnevna
Ukupno
Br.grupa
Surla Briljantina
Nataša Perenčević
Slađana Radivojević
1
Br.dece
10+8=
18
1
20
2
38
PRIPREMNE GRUPE PRI OSNOVNIM ŠKOLAMA
R.br.
MESTO
OŠ ”Petar Kočić”
1.
LJUKOVO – „Mala škola“
OŠ “Dušan Jerković”
2.
JARKOVCI –„ Mala škola“
OŠ “22. Jul”
3.
SLANKAMENAČKI
VINOGRADI-“Mala škola”
OŠ “22. Jul”
4.
KRČEDIN
Ukupno
Vaspitno osoblje
Milka Kostecki
Danijela Savić
Br.grupa
1
1
Milica Vukmirović
1
Marija Dević
Br.dece
14+10=24
5+11=16
3+4=7
1
24
4
71
Iz predhodnih planova rada Ustanove može se videti da je poslednjih godina
postojala tendencija opadanja broja dece u poludnevnim pripremnim grupama, koje je
uzrokovano većim interesovanjem roditelja za celodnevnim boravkom. Ove godine je
8
ПУ "БОШКО БУХА" ИНЂИЈА
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ЗА 2013/2014
upisano više dece za pripremni predškolski program (40), pa smo otvorili još dve grupe
poludnevnog boravka, 1 grupu pri OŠ ”Petar Kočić” i 1 grupu ”mala škola” u
Slankamenačkim Vinogradima. Ove radne godine imamo manji broj dece u
celodnevnom boravku, iz razloga što nismo otvarali nove grupe i zbog poštovanja
zakonskih normativa o broju dece . Da bi se prethodno obrazloženje bolje shvatilo sledi
tabela broja dece od 2000-2013 god.
TABELARNI PREGLED BROJA DECE U PU «BOŠKO BUHA»
Radna
god.
Br. jasl.
grupa
Br. dece
u jaslenim
grupama
Br. cel.
grupa
Br. dece u
cel.
Br.
poludn.
grupa
Br. dece
u poludn.
Ukupno
2000
4
55
10
345
23
660
1060
2001
4
67
12
339
23
635
1041
2002
4
77
13
391
20
552
1020
2003
6
115
13
385
22
540
1040
2004
6
115
14
400
21
530
1045
2005
6
122
15
442
20
477
1041
2006
6
145
19
540
19
396
1081
2007
6
155
24
695
17
330
1180
2008
6
133
29
775
17
342
1254
2009
8
165
30
807
14
345
1317
2010
8
166
31
844
13
302
1312
2011
9
200
31
927
14
349
1470
2012
8
177
32
998
14
318
1493
2013.
8
163
31
917
17
370
1450
Vaspitno obrazovni rad realizuje se po sledećim programima:




Program vaspitnog rada sa decom uzrasta od 1-3 godine
Jedinstvene osnovne programa rada sa decom od 3 - 5,5 god. (model A i B)
Pripremni predškolski program za decu od 5,5 god.
Različiti oblici rada
9
ПУ "БОШКО БУХА" ИНЂИЈА
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ЗА 2013/2014
 Posebni programi
Ustanova zbrinjava decu od 5:30 do 20:00 časova u objektu "Sunce", a u ostalim
objektima Ustanove od 5:30 do 17:00 časova.
Cilj nam je da ostvarimo intnezivnu saradnju sa roditeljima, razvijamo programe
i usluge u skladu sa potrebama i interesovanjima dece, roditelja i lokalne zajednice, i
konstantno unapređujemo uslove boravka dece i nivo tehnološke opremljenosti.
Nastojaćemo da proširimo obuhvat posebno marginalizovanih populacija dece (deca sa
smetnjama u razvoju, romske dece, deca iz materijalno ugroženih porodica…).
Ove radne godine nije bilo mesta za svu prijavljenu decu koja ispunjavaju uslove
za upis. Na listi čekanja se nalazi 23 dece za objekat “Sunce” u Inđiji, i to: 13 dece
rođenih 2010. godine, 3 dece rođenih 2011. godine, 7 dece rođenih 2012. godine. U
narednom periodu, u zavisnosti od adaptacije i ispisivanja dece, Ustanova će primati i
decu sa liste čekanja.
U upisnom roku za ovu radnu godinu ponudili smo roditeljima mogućnost da
upišu decu u poludnevni boravak, u popodnevnim satima u objektima “Sunce” i
“Neven”, ali je bio nedovoljan broj zainteresovanih roditelja te nismo mogli da
formiramo vaspitne grupe.
I u ovoj radnoj godini boravak dece iz materijalno ugroženih porodica i boravak
petog i svakog narednog deteta, shodno važećim odlukama, finansiraće se sredstvima iz
budžeta opštine Inđija.
Opština Inđija takođe će finansirati i boravak dece trećeg i četvrtog reda rođenja,
čije je finansiranje preuzela od AP Vojvodine od 01.01.2013. godine.
Vaspitno - obrazovni rad, preventivna zdravstvena zaštita, ishrana, socijalni i
korektivni rad Ustanove, ostvaruje se u toku radne godine koja počinje 01.09.2013.
godine, a završava se 31.08.2014.godine. Rad se organizuje u dva polugodišta.
Vaspitno-obrazovni rad se ostvaruje na srpskom jeziku. I ove radne godine
vaspitači će raditi na negovanju komunikativnih sposobnosti na nematernjem jeziku engleski i nemački jezik.
Ustanova je donela:
 Statut,
 Pravilnik o načinu, merama i postupcima zaštite i bezbednosti dece,
 Predškolski program za period od 2010 – 2014. godine,
 Pravila ponašanja u Ustanovi,
 Razvojni plan za period od 01.01.2011. do 01.01. 2014. godine,
10
ПУ "БОШКО БУХА" ИНЂИЈА
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ЗА 2013/2014
 Program zaštite dece od nasilja PU ”Boško Buha” za 2013-2014,
 Pravilnik o bezbednosti zdravlja na radu,
 Akt o proceni rizika,
 Pravila zaštite od požara
 Sanacioni plan
II
POTREBE PORODICE I DECE U OPŠTINI
Ukupan broj dece obuhvaćene organizovanim radom u Ustanovi je 1435.
Ustanova u maju upisuje novu decu koja se raspoređuju u grupe. Prethodno, putem
sredstava javnog informisanja i pismenim oglašavanjem roditelji se obaveštavaju o
mogućnostima upisa i prijema dece u Ustanovu. Ankentiranjem roditelja sagledavaju se
njihove potrebe koje se odnose na radno vreme objekata, različite oblike rada, usluge i
servis, predloge itd.
Potrebu za celodnevnim boravkom ima 1080 dece i 370 dece za poludnevnim
boravkom. Pripremni predškolski program u godini pred polazak u školu realizovaće se u
22 grupa sa ukupno 479 dece.
Roditelji će i ove godine biti neposredni saradnici, partneri vaspitača i dece u
oblikovanju zajedničkog života u dečjem vrtiću. Učešće roditelja biće značajno u
uspostaljanju i razvijanju vaspitnih procesa, zajedničko planiranje događaja, organizacija
spoljnih kontakata dečjeg vrtića, nabavka odnosno izrada potrebnog materijala.
Površina
Objekta
Površin
Dvorišta
“Sunce”
Broj dece
1.
Broj grupa
OBJEKTI ZA DECU
Broj objekta
1.
Objekat
MATERIJALNI USLOVI ZA OSTVARIVANJE
DELATNOSTI
Br.
III
1
18
483
1900
11412
11
Adresa
Savet roditelja egzistira već nekoliko godina veoma uspešno i uključen je u
realizaciju vaspitno obrazovnog rada gde je data aktivnija uloga roditeljima u planiranju i
realizaciji programa. I ove godine u Savet roditelja biće izabrani predstavnici roditelja iz
svih objekata Ustanove i vaspitnih grupa pri školama.
D. Jerkovića 17a, Inđija
ПУ "БОШКО БУХА" ИНЂИЈА
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ЗА 2013/2014
2
“Neven”
1
6
170
960
11026
Omladinska, Inđija
3.
“Maslačak”
1
7
190
740
1276
Trg srpskih junaka, Beška
4.
“Suncokret”
1
2
58
100
1300
Srednja 8, N. Karlovci
“ Cvrčak “
1
1
25
82
240
Cara Dušana 1, Krčedin
6.
“ Pčelica”
1
3
75
130
400
7.
“Bambi”
1
2
48
208
304
8.
“Đurđevak”
1
2
45
165
400
UKUPNO
8
41
1094
4785m2
29958m2
5.
2.
Br.
Karađorđeva 1,
Novi Slankamen
Žarka Zrenjanina 1,
Maradik
Veljka Vlahovića 1,
Čortanovci
PREGLED DRUGIH (PRILAGOĐENIH) PROSTORA ZA RAD SA
DECOM
OSNOVNA
BROJ GRUPA
KAPACITET
UKUPNO
5.
ŠKOLA
“Dušan Jerković”
Inđija
“Dušan Jerković”
Jarkovci
“Petar Kočić”
Inđija
“Petar Kočić”
Ljukovo
“Jovan Popović”
Inđija
6.
„22. juli”, Krčedin
1
24
24
„22. juli”,
Sl. Vinogradi
1
3+4=7
7
257
356
1.
2.
3
4.
7.
UKUPNO
celodnevna poludnevna celodnevna poludnevna DECE
2
58
1
1
3
31
1
1
1
4
UKUPNO
3.
3
11
15
OBJEKTI ZA PRIPREMU HRANE
12
10
99
72
130
5+11=16
16
86
117
14+10=24
24
28
38
356
ПУ "БОШКО БУХА" ИНЂИЈА
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ЗА 2013/2014
U sklopu Predškolske ustanove nalazi se 11 kuhinja, od kojih je jedna centralna,
u kojoj se hrana priprema i distribuira službenim specijalizovanim vozilima u ostalih
deset priručnih kuhinja, gde se priprema doručak i užina, i vrši podela kuvanog obrokaručka za decu.
1. Objekat "Sunce", ul. Dušana Jerkovića br. 17a (centralna kuhinja) - površine 60m sa
530 obroka x 4 u jednoj smeni;
2. Objekat "Neven", ul. Omladinska bb - površine 25 m sa 184 obroka x 4 u jednoj
smeni ;
3. Objekat "Maslačak", ul. Trg Bratstva i jedinstva br. 2, Beška površine 20 m sa 172
obroka x 4 u jednoj smeni i 26 obroka x 1 u jednoj smeni;
4. Objekat "Suncokret" ul. Srednja br. 12, Novi Karlovci - površine 8m sa 39 obroka x 4
u jednoj smeni i 18 obroka x 1 u jednoj smeni;
5. Objekat “Cvrčak”, Cara Dušana 1, Krčedin, u jednoj smeni 26 obroka x 4;
6. Objekat “Pčelica”, Karađorđeva 1, N.Slankamen, u jednoj smeni 50 x 4obroka, 20 x
1 obroka u drugoj smeni;
7. Objekat “Bambi”, Žarka Zrenjanina 1, Maradik, površine 16m2 u jednoj smeni 34
obroka x 4, a u drugoj smeni 26 x 1obrok.
8. Objekat”Đurđevak ”, Čortanovci u jednoj smeni 34 x 4 obroka, 21 x 1 obroka u
drugoj smeni;
9. Kuhinja pri OŠ”Jovan Popović”,Kralja Petra bb,Inđija, u jednoj smeni 10 x 4 obroka,
28 x 1 obroka u drugoj smeni;
10. Kuhinja pri OŠ “Petar Kočić”, Cara Dušana 9, Inđija, u jednoj smeni 30 x 4 obroka,
56 x 1 obroka u drugoj smeni;
11. Kuhinja pri OŠ “Dušan Jerković”, Dušana Jerkovića 1, Inđija, u jednoj smeni 62 x 4
obroka, 63 x 1 obroka u drugoj smeni.
4.
OPREMLJENOST USTANOVE
4.1. OPREMLJENOST SREDSTVIMA ZA RAD
a) Biblioteka
Na nivou Ustanove postoji centralna biblioteka sa preko 7.000 naslova, u kojoj se
može naći stručna literatura , literatura za decu predškolskog uzrasta, literatura za
roditelje koja im pomaže u uspešnom roditeljstvu.
Svaki objekat Ustanove raspolaže svojom malom bibliotekom, kako stručnih
naslova tako i literature za decu. Planira se obogaćivanje fonda biblioteke, u dogovoru
sa bibliotekarem i stručnim saradnicima, i prema materijalnim mogućnostima.
b) Didaktički materijal
13
ПУ "БОШКО БУХА" ИНЂИЈА
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ЗА 2013/2014
Svaka vaspitna grupa je opremljena didaktičkim materijalima i igračkama u
skladu sa uzrastom dece koja se u grupi nalaze. Novootvoreni objekti “Bambi”,
”Cvrčak”, ”Pčelica”, “Đurđevak”su dobro opremljeni didaktičkim sredstvima. Akcenat
nabavke igračaka i didaktičkog materijala biće pre svega u novootvorenim grupama u
ovoj radnoj godini – u Slankamenačkim Vinogradima i pripremnoj grupi u OŠ “Petar
Kočić” u Inđiji. Planira se dopuna opreme za fiskulturne sale u saradnji sa stručnim
saradnikom za fizičku kulturu. Prema ustaljenoj dinamici, raspoloživim sredstvima,
pomoći donatora, po prioritetima vršiće se i nabavka didaktičkih sredstava.
c) Audio-vizuelna oprema i računari
Tokom radne godine planira se opremanje AV sredstvima prema materijalnim
mogućnostima i potrebama. Planira se nabavka još 12 CD-plejera za vaspitne grupe,
različiti edukativni i muzički CD-ovi i DVD-ovi za decu uzrasta od 1 do 7 godina za sve
objekte Ustanove. Ustanova poseduje projektor, video bim, grafoskop, četiri digitalne
kamere, 10 digitalnih fotoaparata, 1 miksetu, dva zvučnika, 19 računara za rad sa
decom, 40 CD-plejera, 6 DVD-plejera, 10 video rekordera, 10 TV aparata,1 6 računara u
upravi i stručnoj službi, 2 laptopa.
d) Tehnički aparati i mašine
Kao i prethodnih godina sukcesivno će se zamenjivati dotrajali frižideri, pećnice,
usisivači, salomoreznice, veš mašine i mašine za sušenje veša za manje objekte. Vode se
pregovori sa donatorima oko nabavke troetažne pećnice za hranu u centralnoj kuhinji.
4.2. SLUŽBENI AUTOMOBILI I DRUGA VOZILA
Ustanova poseduje sledeća vozila:
Vrsta vozila
Registarski broj
RENAULT KANGO
IN-014-RF
Za prevoz hrane
DACIA PIKAP
IN-009-DV
Za prevoz hrane
RENO TRAFIK
IN-001-ĆO
Putničko vozilo 8+1
FIAT PUNTO
IN-017-WP
Putničko vozilo
WOLSFAGEN KOMBI
IN-005-XT
Nije u voznom stanju
Godina proizvodnje
2012.
2005.
2008.
2011.
1972.
4.3. PLAN UNAPREĐENJA MATERIJALNO-TEHNIČKIH USLOVA RADA
Objekat
Vrsta radova
Izvor
Planirani
finansiranja period
14
Planirana
vrednost
ПУ "БОШКО БУХА" ИНЂИЈА
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ЗА 2013/2014
1
radova
Slankamenački
Vinogradi
Adaptacija i opremanje
2.
OŠ” Petar Kočić”
Inđija
Opremanje prostora
(nameštaj, didktička
sredstva, igračke)
Sopstveni
prihodi
2013. god.
150.000,00
3.
“Sunce“
Inđija
Renovirati terase
radi bezbednosti dece
Sopstveni
prihodi
2014. god.
1.000.000,00
4.
„Neven“
Inđija
Adaptacija
objekta- Budžet
fasade,opreme
za Opštine,
dečije igralište
sopstveni
prihodi
2014. god.
2.000.000,00
5.
“Bambi”,
Maradik
“Sunce”, Inđija
Renovirati ogradu
Sopstveni
prihodi
2013. god.
2014. god.
500.000,00
Ljukovo, Krčedin,
OŠ ”J. Popović”
Zamena
nameštaja
dotrajalog Sopstveni
prihodi,
donacija
2014. god.
500.000,00
IV
Sopstveni
prihodi
izvođenja
radova
septembar
2013. god.
100.000,00
OBLICI RADA SA DECOM
1. CELODNEVNI, POLUDNEVNI I ČETVOROČASOVNI OBLICI RADA
Red.
Objekat
1- 3 godine
Od 3 god. do
Od 3 god. do
broj
polaska u
polaska u školu
školu
poludnevni
celodnevni
boravak
boravak
Broj
Broj
Broj
Broj Broj
Broj
grupa dece
grupa dece grupa dece
Zbir
Radno
vreme
1.
“Sunce”
5
103
13
380
483 5:30-20:00
2.
“Neven”
2
41
4
129
170 5:30-17:00
3.
“Maslačak”
1
19
4
131
2
40
190 5:30-17:00
4.
“Suncokret”
1
32
1
26
58 5:30-17:00
5.
“Cvrčak”
1
25
6.
“Pčelica”
2
51
15
25 5:30-17:00
1
24
75 5:30-17:00
ПУ "БОШКО БУХА" ИНЂИЈА
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ЗА 2013/2014
7.
„Bambi“
1
25
1
23
48 5:30-17:00
8.
„Đurđevak“
1
34
1
11
9.
OŠ "P. Kočić",
Inđija
1
31
3
86
10.
OŠ "Dušan
Jerković", Inđija
2
58
3
72
45 5:30-17:00
5:30-17:00
117
12:00-17:00
5:30-17:00
130 7:30-12:30
12:00-17:00
1
5+11
16
1
28
38
1
14+10
24
1
24
24
1
3+4
OŠ ”Dušan
Jerković“ Jarkovci
OŠ "Jovan
Popović", Inđija
OŠ "Petar Kočić",
Ljukovo
OŠ ”22jul”,
Krčedin
OŠ ”22jul”,
Sl.Vinogradi
11.
12.
13.
14.
15.
UKUPNO
1
8
163
10
31
906
17
381
7:30-12:30
5:30-17:00
12:00-17:00
7:30-12:30
7 7:30-12:30
56
1450
PRIORITETNI CILJEVI U RADNOJ 2013/2014. GODINI
Prioritetni ciljevi su sledeći:
Unapređenje bezbednosti i zaštite dece od nasilja realizacijom Programa zaštite
dece od nasilja u Ustanovi
- Unapređivanje vaspitno-obrazovnog rada kontinuiranim stručnim usavršavanjem
i uvođenjem inovacija u vaspitno-obrazovnu praksu
- Stvaranje optimalnih uslova za rast i razvoj sve dece individualizacijom vaspitnoobrazovnog rada, stvaranjem podsticajne sredine i razvijanjem inkluzivnog
programa;
- Aktivno uključivanje roditelja u vaspitno-obrazovni rad u svim njegovim
etapama;
- Povećanje ponude programa i usluga i veći obuhvat dece.
2. PROGRAMI OD OPŠTIH INTERESA
Deca sa
Bez
Korisnici
Iz marginalBr. Objekat
smetnjama roditeljskog
materijale
izovanih grupa
u razvoju
staranja
pomoći
-
1.
„Sunce“, Inđija
2.
„Suncokret“,
Novi Karlovci
8
8
2
16
ПУ "БОШКО БУХА" ИНЂИЈА
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ЗА 2013/2014
3.
4.
5.
„Maslačak“,
Beška
“Neven”,
Inđija
“Đurđevak”
Čortanovci
3
5
3
1
3
1
4
3
6.
„Cvrčak“, Krčedin
1
1
1
7
OŠ”22 jul”-krčedin
1
1
1
8.
9.
OŠ “P. Kočić”
Inđija
OŠ“D.Jerković”
Inđija
1
3
1
1
10.
“Bambi” Maradik
1
11.
Jarkovci
1
12.
“Pčelica” Novi
Slankamn
UKUPNO
1
21
0
Br.
Oblici rada
1.
Celodnevni boravak
Pripremne grupe za
polazak u školu
Različiti oblici rada
Poludnevni boravak dece od 3-5 god. u
trajanju od 5 sati
2.
3.
4.
1
15
Br. Grupa
21
Br. Dece
40
1080
22
470
20
400
3
30
4. USLUGE PORODICI I DECI KOJE USTANOVA MOŽE DA PRUŽI
Usluge:
1. Nabavka radnih listova i časopisa za decu– 2 h godišnje
2. Usluge biblioteke (centralne bibliotake u „Suncu“ i pomoćnih biblioteke u
svim objektima Ustanove)
3. Na inicijativu roditelja organizovanje dodatnih fakultativnih programa koji
doprinose razvijanju darovitosti dece (ritmika, balet, muzičko zabavište…).
Odmor i rekreacija:
17
ПУ "БОШКО БУХА" ИНЂИЈА
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ЗА 2013/2014
Za radnike Ustanove planira se višednevna saznajno – rekreativna ekskurzija koju
će finansirati sami zaposleni.
Za decu Ustanove planiraju se sledeći oblici:
 Dnevni izleti za najstarije grupe u maju ili junu
 Poseta pozorišta za decu u Kulturnom centru
 Letovanje u opštinskom odmaralištu u Sutomoru
 Zimovanje dece i roditelja na inicijativu roditelja.
V
ORGANIZACIJA VASPITNO-OBRAZOVNOG RADA USTANOVE I
KADROVI
Ustanovu čine 8 objekta i 7 prilagođenih prostora pri osnovnim školama sa
teritorije opštine Inđija. U cilju postizanja veće efikasnosti i bolje koordinacije i
organizovanja rada, Ustanova je podeljena na pet pedagoških jedinica.
 Za poslove upravljanja Ustanovom je zadužen direktor Jadranka Uzelac i
pomoćnik direktora Ljiljana Manić.
 Poslove oko organizacije rada u svakoj jedinici obavljaju Glavni vaspitači:
- Nataša Banić – objekat “Sunce”,
- Brankica Petković - objekat “Neven”, vaspitne grupe u Ljukovu, Jarkovcima,
- Todorčević Milica - objekti “Maslačak”, ”Đurđevak”, ”Bambi”,
- Jasna Pujin – objekti “Pčelica”, ”Suncukret”, ”Cvrčak” ,vas. grupa u Sl.
Vinogradima,
- Snežana Marković-pripremne grupe pri OŠ u Inđiji.
 Za poslove organizacije i koordinacije rada iz oblasti preventivne zdravstvene
zaštite je zadužena Dobić Ljubica, koordinator za preventivni rad.
 Za poslove organizacije i koordinacije rada iz oblasti ishrane zadužen je
koordinator nutricionista Đurđica Dobrić Tepavac.
 Za poslove zdravstvene zaštite i bezbednosti na radu zadužena je Branka Đaniš
Maksić, sanitarni tehničar i lice za bezbednost na radu.
 Za praćenje i unapređenje vaspitno-obrazovnog rada zaduženi su stručni
saradnici.
 Za poslove protiv požarne zaštite i koordinaciju tehničke službe-Zoran Ćaćić
18
ПУ "БОШКО БУХА" ИНЂИЈА
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ЗА 2013/2014
1. NAČIN RADA USTANOVE I RADNO VREME USTANOVE
Vreme boravka u celodnevnom boravku iznosi 11,5 sati i u zavisnosti od potreba
porodica rad se organizuje od
-
5:30 do 17:00 časova – „Maslačak“, „Neven“, „Sunce“, „Suncokret“,
„Pčelica,“
-
„Cvrčak“, „Bambi“,”Đurđevak”
5:30 do 20:00 časova – objekat „Sunce“
U skladu sa iskazanim potrebama za smeštajem dece u poslepodnevnim
časovima i ove godine će se organizovati realizacija celodnevnog vaspitno-obrazovnog
programa za decu od 2,5 do 5,5 godina u objektu “Sunce” u periodu od 12:00 do 20:00
časova.
Vreme boravka dece u poludnevnom boravku iznosi 5 časova, iako Zakon o
predškolskom vaspitanju i obrazovanju predviđa 4 časa trajanja PPP. Raspored rada u
PPP je sledeći:
 poludnevni boravak pri osnovnim školama:
- prepodnevna smena od 7:30 do 12:30 časova
- popodnevna smena od 12:00 do 17:00 časova
 celodnevni boravak pri osnovnim školama:
- od 5:30 do 17:00 časova
Ustanova obavlja svoju delatnost tokom cele godine.
U letnjem periodu (jul, avgust) zbog smanjenja broja dece tokom perioda kad većina
roditelja koristi godišnji odmor, a i potrebe Ustanove da pripremi objekte za početak
nove radne godine, pojedini objekti imaju kratke prekide rada. Ustanova vrši
anketiranje roditelja u svim objektima vezano za rad u ovim mesecima. Na osnovu
anketa sagledavomo potrebe roditelja i organizujemo rad i dežurstva. Roditelji koji
imaju potrebu da im deca pohađaju Ustanovu, mogu decu dovesti u dežurne objekte.
Periode kad pojedini objekti ne rade sa decom koristimo za pripreme za početak radne
godine (krečenje, popravke, dezinfekcija, deratizacija itd.).
2. PREGLED BROJA ZAPOSLENIH PREMA PROFILIMA STRUČNOSTI
2.1. KADROVSKI USLOVI
-
U Ustanovi su zastupljeni sledeći profili po određenim područima rada:
rukovođenje,
vaspitno-obrazovno osoblje – stručni saradnici i saradnici, vaspitači,
medicinske sestre-vaspitači,
administrativno-pravni i finansijski poslovi,
19
ПУ "БОШКО БУХА" ИНЂИЈА
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ЗА 2013/2014
-
radnici na pripremanju hrane,
radnici za tehničke poslove,
pomoćni radnici.
Kvalitet rada garantuje i veliki broj vaspitača , njih 30, koji su završili visoko
obrazovanje , akademske studije na Učiteljskom fakultetu u Beogradu. Jedan broj
vaspitača završava specijalističke strukovne studije na visokoj školi u Sremskoj
Mitrovici. Uvereni smo da će i ostali vaspitači nastaviti obrazovanje ka visokim školama i
fakultetima za obrazovanje vaspitača u trogodišnjem i četvorogodišnjem trajanju.
Takođe jedan broj medicinskih sestara vaspitača završava visoko obrazovanje, za rad u
jaslenim grupama u skladu sa propisima. Zbog novih zakonskih propisa koji traže za rad
sa decom do tri godine profil medicinska-sestra vaspitač, zaposlene sestre koje nisu
imale odgovarajuću spremu završile su prekvalifikaciju.
Ustanova je već dve godine u pregovorima sa osnivačem, opštinom Inđija da
našim vaspitačima prizna kvalifikacije VII-1 stepen stručne spreme i pripadajući
koeficijenat, a samim tim poveća i zaradu u skladu sa tim.
2.2. POSTOJEĆE STANJE, STANJE PO NORMATIVIMA IZVORI FINANSIRANJA RADNIKA
Broj radnika po
Br.
Profil stručnosti
Broj
Broj radnika prema izvoru
važećem
radnika
finansiranja
Pravilniku (po
prema
normativima)
Iz budžeta Iz Republike, AP
potrebama
opštine
Vojvodine sop.
Ustanove
Inđija
prihoda
1.
Poslovi rukovođ.
(direktor, pom.dir.)
2
2,064
2
3.
Stručni saradnik
(pedagog, psiholog)
3
1,792
3
4
Logoped
1
/
1
5.
Pedagog za fiz. kul
1
/
1
6.
Bibliotekar
1
/
1
1
/
1
1
0,525
/
/
0,511
/
10. Vaspitači
80
78,589
64
16
11. Med. sestra-vasp.
16
16,000
12
4
12. Med. sestra na prev.
3
4,648
1
2
8.
Saradnik za zdr. zaš. i
bezbednost
Koordinator za preven.
zaštitu
9.
Socijalni radnik
7.
20
1
ПУ "БОШКО БУХА" ИНЂИЈА
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ЗА 2013/2014
Adm. fin. i
pravni
13. poslovi
Stručni saradnik za
14. ishranu
7
4,642
5
1
0,916
1
15. Pripremanje hrane
5
5,403
3
2
16. Serviranje hrane
Održavanje higij, i
17. vešerka
Tehnički poslovi:
18. domar,ekonom, vozač
12
8,657
9
3
17
23,213
10
7
7
4,642
7
158
151,600
Ukupno
121
2
37
(na osnovu Pravilnika za utvrđivanje cene usluga u dečjim ustanovama (glasnik RS br.
1/93, 1/96, 6/96)
Iz tabele se može videti da je ukupno potreban broj zaposlenih 159. Iz budžeta
Opštine će se obezbediti finansiranje 121 zaposlenih.
U 2009. godini otvorene su dve jaslene grupe (u objektima “Sunce” i
“Maslačak”), i dve mlađe-mešovite vaspitne grupe (u objektima “Sunce” i “Neven”).
Pri OŠ”Dušan Jerković” 2011-2012 otvorena je jedna grupa poludnevnog
boravka, te je potrebno bilo angažovati jednog vaspitača.
U objektu “Sunce” je 2011-2012 zatvorena razvojna grupa, ali je otvorena jedna
jaslena grupa za koju su angažovane dve medicinske sestre-vaspitača.
Ove radne godine su otvorene dve grupe PPP, pri OŠ ”Petar Kočić” i u
Slankamenačkim Vinogradima, te je angažovano još 2 vaspitača.
3. STRUKTURA I RASPORED OBAVEZA VASPITNO OBRAZOVNOG OSOBLJA I
STRUČNIH SARADNIKA
Vaspitno obrazovno osoblje u Ustanovi čine:
- vaspitač
- vaspitač – saradnik
- medicinska sestra
Stručne saradnike čine:
- pedagog
- defektolog – logoped
- psiholog
- pedagog za fizičku kulturu
Saradnike čine:
- Bibliotekar
21
ПУ "БОШКО БУХА" ИНЂИЈА
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ЗА 2013/2014
Shodno članu 125. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja utvrđuje
se sledeća struktura i raspored obaveza vaspitno obrazovnog osoblja u okviru radne
nedelje:
tab.br.1
Red.br. Struktura radnog vremena vaspitača
u pripremnim Broj sati
predškolskim grupama (40 sati, jedna sedmica)
1.
Neposredni rad sa decom
20 sati
2.
Priprema i planiranje vaspitno obrazovnog rada
6 sati
3.
Vođenje pedagoške dokumentacije
4 sata
4.
Rad u stručnim organima i stručno usavršavanje
2 sata
5.
Prijem i otpust dece
5 sati
6.
Saradnja sa porodicom i lokalnom zajednicom
3 sata
UKUPNO
40 sati
tab.br.2.
Red.br. Struktura radnog vremena vaspitača u celodnevnim grupama Broj sati
(40 sati, jedna sedmica)
1.
Neposredni rad sa decom
30 sati
2.
Priprema i planiranje vaspitno obrazovnog rada
4 sati
3.
Rad u stručnim organima i stručno usavršavanje
2 sata
4.
Saradnja sa porodicom ilokalnom zajednicom
2 sata
5.
Vođenje pedagoške dokumentacije
2 sata
UKUPNO
40 sati
tab.br.3.
Red.br. Struktura radnog vremena vaspitača-saradnika
celodnevnim grupama (40 sati, jedna sedmica)
1.
Neposredni rad sa decom
2.
Rad u stručnim organima i stručno usavršavanje
3.
Prijem i otpust dece
4.
Saradnja sa porodicom
UKUPNO
u Broj sati
35 sati
1 sat
2 sata
2 sata
40 sati
tab.br.4.
Red.br. Struktura radnog vremena medicinske sestre –preventivna Broj sati
zdravstvena zaštita u celodnevnim grupama (40 sati, jedna
22
ПУ "БОШКО БУХА" ИНЂИЈА
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ЗА 2013/2014
sedmica)
1.
Neposredni rad sa decom (organizacija i kontrola zdavstvenog 30 sati
stanja)
2.
Zdravstveno higijenska i preventivna aktivnost
3 sata
3.
Vođenje medicinske dokumentacije
2 sata
4.
Rad u stručnim organima i stručno usavršavanje
2 sata
5.
Saradnja sa porodicom i lokalnom zajednicom
3 sata
UKUPNO
40 sati
tab.br.5.
Red.br. Struktura radnog vremena medicinske sestre-vaspitača
(40 sati, jedna sedmica)
1.
Neposredni rad sa decom
2.
Priprema i planiranje vaspitno obrazovnog rada
3.
Vođenje pedagoške dokumentacije
4.
Rad u stručnim organima i stručno usavršavanje
5.
Saradnja sa porodicom i lokalnom zajednicom
UKUPNO
Broj sati
30 sati
4 sata
2 sata
2 sata
2 sata
40 sati
Utvrđuje se sledeća struktura i raspored obaveza stručnih saradnika u okviru radne
nedelje:
tab.br.6.
Red.br. Struktura radnog vremena: pedagog, logoped, psiholog, Broj sati
pedagog za fizičku kulturu (40 sati, jedna sedmica)
1.
neposredni rad sa decom
25 sati
2.
priprema za rad, planiranje i koordinacija rada
6 sati
3.
rad u stručnim organima i stručno usavršavanje
3 sata
4.
saradnja sa porodicom, društvenom sredinom
3 sata
5.
Instruktivno savetodavni rad i stručna pomoć sa vaspitačima i 2 sata
roditeljima
6.
Vođenje pedagoške dokumentacije
1 sat
UKUPNO
40 sati
Utvrđuje se sledeća struktura i raspored obaveza saradnika u okviru radne nedelje:
tab.br.7.
Red.br. Struktura radnog vremena : bibliotekar
Broj sati
(40 sati, jedna sedmica)
1.
Neposredni rad sa decom i saradnja sa vaspitačima i
20 sati
drugim saradnicima
2.
Vođenje evidencije o bibliotečko- mediatekarskoj građi
10 sati
3.
Planiranje i priprema rada
4 sata
4.
Izrada predloga nabavka knjiga i didaktičkog materijala
3 sata
5.
Sednice stručnih organa i stručno usavršavanje
2 sata
6.
Saradnja sa porodicom i lokalnom zajednicom
1sat
23
ПУ "БОШКО БУХА" ИНЂИЈА
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ЗА 2013/2014
UKUPNO
40 sati
Na osnovu napred utvrđenog Godišnjeg plana rada vaspitno obrazovnog osoblja
i stručnih saradnika, a koji je sačinjen u skladu sa zakonski propisanom pedagoškom
normom, doneće se za svakog izvršioca pojedinačno rešenje za radnu 2013/2014
godinu.
PROGRAMI RADA SA DECOM
1. VASPITNO OBRAZOVNI RAD SA DECOM UZRASTA DO 3 GOD.
Zadaci i sadržaji nege i vaspitnog rada planiraju se polazeći od Opštih osnova
predškolskog programa u radu sa decom uzrasta do 3 godine. Poznavanje univerzalnih
razvojnih stadijuma kroz koje prolaze deca ovog uzrasta predstavlja osnovnu odrednicu
u radu medicinske sestre – vaspitača, ali se jednaka pažnja posvećuje i praćenju
individualnog tempa napredovanja svakog deteta.
U planiranju sestra – vaspitač polaziće od potreba koje deca ispoljavaju na tom
uzrastu, ali i od ciljeva i željenih ishoda u ponašanju dece. Ciljevi nege i vaspitanja se
odnose na podsticanje fizičkog, senzornog, socio-emocionalnog i umnog razvoja dece.
Fizička i zdravstvena nega dece ranog uzrasta je jedinstvena sa procesom vaspitanja i
obrazovanja i odvija se simultano u svim interakcijama vaspitača sa decom. Medicinske
setre vaspitači će redovno planirati boravak dece na svežem vazduhu na terasama i u
dvorištu objekata, kao i motoričke aktivnosti u fiskulturnoj sali u saradnji sa stručnim
saradnikom za fizičko vaspitanje.
U radu i komunikaciji sa decom razvijaće se samopoštovanje dece kroz sve
aktivnosti. Stvaranjem sigurne klime prihvatanja i podržavanja, deci ćemo omogućiti da
budu aktivna u skladu sa svojim potrebama i mogućnostima i da stiču nova iskustva
postepeno otkrivajući sebe i svoju okolinu.
U saradnji sa roditeljima posvetiće se pažnja učešću roditelja u aktivnostima
grupe i akcijama na nivou objekta, informisanju preko kutka za roditelje, individualnim
konsultacijama, učešću u preventivnim radionicama koje će realizovati stručni saradnici i
saradnici u saradnji sa medicinskim sestrama – vaspitačima.
Medicinske sestre vaspitači će i ove godine učestvovati u procesu horizontalne
evaluacije u cilju samovrednovanja sopstvenog rada i unapređenja kompetencija kroz
usmereno posmatranje i timsku analizu realizovanih aktivnosti sa decom.
2. VASPITNO OBRAZOVNI RAD SA DECOM OD 3-6 GOD.
24
ПУ "БОШКО БУХА" ИНЂИЈА
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ЗА 2013/2014
Rad sa decom ovog uzrasta biće organizovan po Opštim osnovama predškolskog
programa u oba modela - A i B. U planiranju vaspitno – obrazovnog rada vaspitači će
polaziti od potreba dece i njihovih interesovanja. Zadatak vaspitača je da prepozna dečje
mogućnosti i potrebe, i da u skladu sa njima stvara dovoljno široke i fleksibilne
obrazovne situacije u kojima će različita deca moći da nađu izazov i priliku za učenje.
Zadatak vaspitača je da uvaži i specifičnosti lokalne sredine, kao i da kroz saradnju sa
roditeljima uvaži i njihove potrebe i sugestije.
Vaspitači će u radu primenjivati svoje iskustvo i edukaciju u radioničkom radu sa
decom. Pored frontalnog rada sa celom grupom dece, vaspitači će svakodnevno
organizovati rad u malim grupama i parovima. Struktura i sadržaj prostora, organizacija
vremena i način grupisanja dece biće predmet planiranja i dogovora dece i vaspitača.
Zadatak vaspitača je da ponudi deci veliki broj sadržaja koji variraju po svojoj
opštosti, težini, dinamici i mogućnosti samostalnog učešća. Materijali sa kojima deca
rade, igraju se i uče dopunjavaće se materijalima iz svakodnevnog života, pa će se pored
klasičnog, strukturiranog, koristiti i nestrukturiran i prirodan materijal koji podstiče na
istraživanje i stvaralaštvo. Dvorišta u objektima su organizovana i uređena kao mesto za
igru i koristiće se svakodnevno bez obzira na atmosferske prilike.
Otvorenost Ustanove omogućava povezivanje vaspitanja i obrazovanja sa
socijalnom sredinom. Mesta za učenje koja se nalaze u ovoj sredini biće pristupačna svoj
deci. Organizovanjem izleta i poseta i učešćem dece i vaspitača u lokalnim događajima
proširuje se dečije iskustvo i ona se pripremaju za preuzimanje aktivne uloge u životu
lokalne zajednice.
Vaspitači će u radu primenjivati znanja koja su stekli na brojnim obukama
stručnog usavršavanja poslednjih godina. U starijim i najstarijim grupama realizovaće se
projekat „Razvoj samopoštovanja putem kooperativne komunikacije“. Rad na razvoju
samopoštovanja kod dece ugradiće se u sve aktivnosti i način življenja u vrtiću. Vaspitno
osoblje će u međusobnim odnosima i odnosima sa decom i roditeljima stvarati klimu
poverenja, prihvatanja, samouvažavanja i uvažavanja drugih. Vaspitači će planirati i
organizovati situacije u kojima su deca nezavisna, aktivna, mogu da biraju, učestvuju i
prezentuju svoje ideje i ostvarenja.
Vaspitači će planirati i realizovati ekološki program u starijim grupama, “Mi smo
Zemljani”. Posebno će razvijati ekološki bon-ton i kulturno higijenske navike.
Realizacijom projekta „Bezbedno dete“ na uzrastu 5-7 godina, deca će se kroz radionički
rad osnaživati i podučavati strategijama za reagovanje u slučajevima izloženosti nasilju
od strane druge dece ili odraslih.
Programom zaštite dece od nasilja u Ustanovi predviđeni su i projekti “Čuvari
osmeha”, “Nenasilna komunikacija” i “Od osećanja do saznanja – program za razvoj
emocionalne kompetencije kod dece starijeg predškolskog uzrasta”. Vaspitači će
primenjivati i ostale akreditovane programe koji podstiču i otkrivaju darovitost dece kao
što su Mensin “NTC sistem učenja” i “Umetnička dela u dečjem svetu”.
25
ПУ "БОШКО БУХА" ИНЂИЈА
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ЗА 2013/2014
3.PRIPREMNI PREDŠKOLSKI PROGRAM
Pripremni predškolski program biće organizovan po Opštim osnovama predškolskog
programa razrađenog po modelu A i B i ostarivaće se kao program pripreme za polazak
u osnovnu školu. Ostvarivanje ovog programa trajaće četiri sata dnevno, godinu dana
kao deo obaveznog obrazovanja i vaspitanja u devetogodišnjem trajanju.
Pripremni predškolski program će se organizovati za svu decu rođenu od
01.03.2007. do 29.02.2008. godine u 22 grupa, od toga 17 poludnevnih i 5 celodnevnih
grupa.
Priprema deteta za školu je proces koji se odvija tokom čitavog predškolskog
perioda u okviru podsticanja celokupnog razvoja deteta i podrazumeva sveobuhvatniji
pristup od podučavanja i neposredne pripreme za čitanje i pisanje. U godini pred
polazak u školu neposredan cilj pripreme je osposobljavanje dece za život i rad kakav ih
očekuje u osnovnoj školi.
Vaspitač je kreator programa, pravi program u saradnji sa roditeljima i decom,
planira fleksibilne aktivnosti. Podstiče razmenu, razvija zajednicu, podstiče decu da
upoznaju sebe i druge. Posebna pažnja u pripremnom programu se posvećuje planiranju
saradnje sa prirodnim i društvenim okruženjem, jer deca tako proširuju iskustvo, uče u
različitim životnim situacijama i u kontaktima sa ljudima različitih sposobnosti, iskustva,
profesija. Takođe, podstiču se različiti oblici saradnje sa osnovnom školom, kontakti i
zajedničke aktivnosti sa školskom decom.
Kao i prethodnih godina, planirana je saradnja i učešće na Festivalu nauke u
Beogradu koji se održava u decembru. Vaspitači će planirati istraživačke aktivnosti
prilagođene deci predškolskog uzrasta i upoznavati decu sa životom naših naučnika i
značajnim naučnim otkrićima.
Vaspitači pripremnih grupa će u svoje planove i programe rada integrisati
sadržaje iz projekata “Mi smo Zemljani”, “Razvoj samopoštovanja putem kooperativne
komunikacije”, “Čuvari osmeha”, “Jezik žirafe”, “Od osećanja do saznanja”, “Bezbedno
dete”, “Računarsko opismenjavanje”, “NTC rogram”, “Umetnička dela u dečjem svetu”,
“Razvoj komunikativnih sposobnosti i interkulturalnosti kod dece u Vojvodini”, „Primena
Montesori materijala u pripremnom predškolskom programu“, „Da u vrtiću svako uči
radosno i lako“ i druge.
4. MREŽA PRIPREMNIH GRUPA
26
ПУ "БОШКО БУХА" ИНЂИЈА
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ЗА 2013/2014
49
28
1
14
1
OŠ“Jovan
Popović“
OŠ“Petar
Kočić“
2.
3.
4.
5.
6.
8.
9.
10.
11.
2
130
1
38
Inđija
14
Ljukovo
24
Novi
Slankamen
58
10
Broj
dece
3
Inđija
Objekat „Pčelica“
24
1
Objekat „Bambi“
23
1
23
Maradik
2
24
3
Krčedin
Sl.Vinograd
64
Beška
26
Novi Karlovci
117
Inđija
OŠ „22.jul“
7.
MESTO
Broj
grupa
23
KAPACITET
Broj
grupa
Broj dece
dece
OŠ “Dušan
Jerković“
Celodnevni
boravak
Poludnevni boravak
Po
podnevna
smena
1.
BROJ GRUPA
Pre
podnevna
smena
Red.
broj
JEDINICA
VASPITNOOBRAZOVNOG
RADA
Objekat
„Maslačak“
Objekat
„Suncokret“
OŠ„Petar
Kočić“
OŠ“Dušan
Jerković“
Objekat
“Đurđevak”
UKUPNO:
27
10
28
30
2
26
1
58
3
24
31
1
1
5
1
5
Jarkovci
11
1
11
Čortanovci
104
UKUPNO:
252
17
123
17
123
356
5. SARADNJA SA PORODICOM
27
5
5
479
ПУ "БОШКО БУХА" ИНЂИЈА
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ЗА 2013/2014
OBLIK
opšti roditeljski
sastanci
grupni roditeljski
sastanci
zajednički
roditeljski
sastanci
inicijalni
roditeljski
sastanak
priredbe svečanosti
učešće roditelja u
zajedničkim
aktivnostima
individualne
konsultacije „Dan otvorenih
vrata“
kutija za sugestije
savetovalište za
roditelje
psihoedukativne
preventivne
radionice
SADRŽAJ
upoznavanje sa uslovima rada
u vrtiću, kućnim redom,
pravima i obavezama
roditelja
sadržaj planiraju vaspitači u
dogovoru sa roditeljima i str.
saradnicima i uočenim
potrebama
jesenja, novogodišnja,
uskršnja, osmomartovska,
radionica; ekološke
aktivnosti, istraživačke
aktivnosti, sportske i
društvene igre, realizacija
programa „Razvoj
samopoštovanja“ i dr. u
skladu sa potrebama i
interesovanjima
priprema za adptaciju dece
od 1 do 3 godine
NOSIOCI
direktor, pom.
direktora, glavni
vaspitači u objektima,
str. saradnici
vaspitači, med. sestre
– vaspitači, stručni
saradnici
VREME
septembar
vaspitači, med. sestre
– vaspitači, stručni
saradnici
2 – 4 puta
godišnje
jesenja, novogodišnja,
prolećna, završna, dan za
mame i tate, Dan Ustanove
priredbe, proslave, izleti,
boravak u grupi, učešće u
opremanju vrtića i
humanitarnim akcijama
na inicijativu roditelja
razgovor sa vaspitačem informacije o dečijem razvoju
i napredovanju, savetodavni
rad vaspitača
svaka radna soba nudi
mogućnost da roditelji iskažu
svoje predloge i sugestije
individualni savetodavni rad
sa roditeljima i decom koja
imaju teškoće u razvoju,
ponašanju, adaptaciji
„Škola za roditelje“,
„Porodična edukacija“
vaspitači srednjih,
starijih i pripremnih
grupa
vaspitači, med. sestrevaspitači, str. saradnici
i saradnici
1 – 4 puta
godišnje
vaspitači i med. sestre
– vaspitači
1 put nedeljno
u određenom
terminu
vaspitači, med. sestre
– vaspitači
tokom godine
psiholog, logoped, str.
saradnik za fizičko,
nutricionista, sestre na
preventivi
vaspitači i psiholog
u zakazanim
terminima
28
2 – 4 puta
godišnje
psiholog, med. sestre - jun
vaspitači
tokom godine
1 put mesečno
ПУ "БОШКО БУХА" ИНЂИЈА
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ЗА 2013/2014
anketiranje
roditelja
posete
kutak za roditelje
oglasna tabla pano za roditelje
biblioteka vrtića
Savet roditelja
učešće roditelja u
radu timova
Ustanove
upoznavanje sa roditeljskim
potrebama, predlozima i
inicijativama,
samovrednovanje rada
Ustanove
porodici i radnom mestu
roditelja
vaspitači i psiholog
prema potrebi
vaspitači
nedeljni i mesečni planovi
rada, informacije za roditelje,
psihološko – pedagoški i
zdravstveni sadržaji, dečiji
likovni radovi i isakzi dece
informacije o radu Ustanove,
vaspitnim grupama,
zaposlenima, članovima
Saveta roditelja i Tima za
zaštitu dece od nasilja
psihološko-pedagoška
literatura i knjige za decu
aktivnosti prema planu rada
vaspitači, med. sestre
vaspitači, stručni
saradnici i saradnici
prema potrebi
i u skladu sa
programom
nedeljno
ažuriranje
sadržaja
stručni aktiv za razvojno
planiranje, tim za
samovrednovanje, tim za
marketing, tim za estetsko i
pedagoško oblikovanje
direktor, glavni
vaspitači objekata,
stručni saradnici i
saradnici
septembar i
tokom godine
bibliotekar
tokom godine
direktor, pom.
direktora, str. saradnik
članovi timova
tokom godine
tokom godine
6. SARADNJA SA DRUŠTVENOM SREDINOM
OBLIK
SADRŽAJ
UČESNIK
VREME
mesna zajednica
zajednička akcija u cilju
poboljšanja uslova rada
sistematski i stomatološki
pregledi, posete objekata od
strane pedijatra, fizijatra,
epidemiologa…
pozorišne predstave za decu
vaspitači i predstavnici
lokalne zajednice
starije i pripremne
grupe, preventivne
sestre
tokom godine
od srednjih do
tokom godine
Dom zdravlja
Kulturni centar
29
tokom godine
ПУ "БОШКО БУХА" ИНЂИЈА
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ЗА 2013/2014
likovni konkursi
KUD „Branko
Radičević“ u Beški
Centar za socijalni
rad „Dunav“
Narodna
biblioteka „Dr
Đorđe Natošević“
Kuća Vojnovića
Etno kuća,
Maradik
predškolske
ustanove Srema
humanitarne
akcije
turistička
organizacija
opštine Inđija
medijske kuće
sajam knjiga u
Beogradu
izdavačke kuće
Moja porodica, Kućni ljubimac,
Sveti Sava i ja,
Moj svet, Ja sam mali naučnik,
Sestru i brata želim, Zdrava
hrana
završna svečanost, pozorišna
predstava, poselo
razmena informacija o deci i
roditeljima
posete, popularizacija knjige,
upoznavanje sa profesijom
bibliotekara
izložbe
posete, programi
stručne posete, razmena
iskustva, poseta dece, stručno
usavršavanje, smotre
dramskog stvaralaštva dece
Dečja nedelja
etno programi
informacije o radu PU
nabavka str. literature i
slikovnica za decu
kupovina radnih listova i
časopisa
Festival nauke
„Ja sam mali naučnik i ovo je
moje veliko otkriće“ likovni konkurs
Pertini - kompanija nabavka igračaka i didaktičkog
materijala
Udruženje
vaspitača
Vojvodine
Stručni skupovi:
„Narodna tradicija“,
„Ala je lep ovaj svet“,
konkurs: Dobra igračka,
konkurs: Kreativne radionice
30
pripremnih grupa
od srednjih do
pripremnih grupa
tokom godine
vaspitači i roditelji
tokom godine
psiholog, tim za zaštitu
dece od nasilja
od srednjih do
pripremnih grupa,
vaspitači i bibliotekar
vaspitači
pripremna i mešovita
grupa
vaspitači, aktiv stručnih
saradnika
tokom godine
vaspitači i roditelji
oktobar
vaspitači, deca
tokom godine
direktor
direktor, bibliotekar,
str. saradnici
direktor, bibliotekar,
str. saradnici
starije i pripremne
grupe
tokom godine
oktobar
direktor,
bibliotekar,
stručni saradnik
vaspitači
str.saradnici
Brankica Petković
septembar
tokom godine
tokom godine
tokom godine
tokom godine
septembar,
oktobar
decembar
Novi Sad
Subotica
t.g.
ПУ "БОШКО БУХА" ИНЂИЈА
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ЗА 2013/2014
7. SARADNJA SA ŠKOLOM
SADRŽAJ
poseta školi i školskom času
poseta prvaka zabavištu
prisustvo prijemu prvaka – program
dobrodošlice
humanitarna akcija u Dečjoj nedelji,
Deca-deci
realizacija aktivnosti u toku Dečje
nedelje
igranka sa predškolcima
zajedničko učešće u priredbama novogodišnja, svetosavska, Dan škole...
testiranje i saradnja sa pedagoško –
psihološkom službom
pozorišne predstave
organizovan prevoz školske dece
ekološke akcije-Svetski dan zaštite
životne sredine (akcija ”Očistimo Inđiju”)
Dani nauke u školi
roditeljski sastanci - priprema za školu
prevencija zlostavljanja
učešće u svečanostima: Dan škole, kros,
završne priredbe
učešće na bazarima
učešće u ekološkim aktivnostima
sastanak vaspitača pripremnih grupa sa
učiteljima i stručnim saradnicima
Aktiv stručnih saradnika opštine Inđija
Aktiv direktora opštine Inđija
UČESNIK
sve pripremne grupe
sve grupe u školi
sve grupe u školi
VREME
tokom godine
tokom godine
septembar
sve pripremne grupe
oktobar
vaspitači, direktor, stručni saradnik
oktobar
OŠ “Jovan Popović”
sve pripremne grupe
decembar
tokom godine
sve pripremne grupe
april
OŠ “Dušan Jerković”, škole u
tokom godine
Čortanovcima, Ljukovu, Novom
Slankamenu, Krčedinu
Maradik, Gladnoš
tokom godine
vaspitači, direktor, stručni saradnici 5. jun
nastavnici predmetne nastave OŠ
“P. Kočić“, “J. Popović“
vaspitač, pedagog, psiholog,
logoped, stručne službe škole
pedagog, psiholog škole
vaspitači i deca
novembar
decembar
april, maj
vaspitači i deca
vaspitači i deca
vaspitači, učitelji, stručni saradnici
tokom godine
april, jun
april
stručni saradnici
direktor
tokom godine
tokom godine
tokom godine
tokom godine
8. PLAN STRUČNOG USAVRŠAVANJA
ORGANIZATOR
Ustanova
SADRŽAJ
„Individualizacija u vaspitno –
obrazovnom radu“
31
UČESNIK
vaspitači,
med. sestre,
stručni saradnici
VREME
tokom
godine
ПУ "БОШКО БУХА" ИНЂИЈА
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ЗА 2013/2014
Ustanova
„Igralica- pričalica – igre za
poboljšanje govornog statusa“
Ustanova
„Multimedijalna muzička radionica“
Udruženje vaspitača
Vojvodine
Udruženje vaspitača
Vojvodine
Udruženje vaspitača
Vojvodine
Udruženje vaspitača
Srbije
Stručni skup ''Vaspitačivaspitačima''
Udruženje
zdravstvenih radnika
Srbije
Udruženje med.
sestara predškolskih
ustanova Srbije
Udruženje stručnih
saradnika i saradnika
PU Srbije
Aktivi (direktora,
vaspitača, med.
sestara, str.
saradnika)
predškolskih ustanova
Srema
Pertini
Majski susreti zdravstvenih radnike
Srbije
med. sestre
maj
Republički stručni susreti
medicinskih sestara predškolskih
ustanova Srbije
Republički susreti stručnih saradnika
i saradnika predškolskih ustanova
Srbije
tekući sadržaji, stručno usavršavanje
medicinske sestre,
str. saradnici
decembar,
maj
stručni saradnici
oktobar
Pertinijevi dani didaktike i igrovnog
materijala
Matica Srpska
susreti bibliotekara,
stručno usavršavanje bibliotekara
određuje organizator
direktor,
bibliotekar, str.
saradnik
bibliotekar
Stručni skupovi,
savetovanja, kongresi,
konferencije, seminari
i edukacije u
organizaciji MPS,
strukovnih udruženja i
nadležnih
institucija
tokom
godine
Konkurs za dobru igračku
vaspitači,
med. sestre,
stručni saradnici
vaspitači,
str. saradnici
vaspitači
Kreativne radionice
vaspitači
„Primeri dobre prakse“
med. sestre –
vaspitači i str.
saradnici
vaspitači, str.
saradnici
Dečja
nedelja
novembar
32
tokom
godine
mart
novembar,
maj
direktor, str.
tokom
saradnici, vaspitači, godine
med. sestre
direktor, str.
saradnici i
saradnici, med.
sestre i vaspitači
septembar
tokom
godine
tokom
godine
ПУ "БОШКО БУХА" ИНЂИЈА
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ЗА 2013/2014
8. PROGRAMI STRUČNIH SLUŽBI
1.Plan rada psihologa
OBLASTI RADA
I
Planiranje i
programiranje
VOR-a
AKTIVNOSTI
Učestvovanje u izradi Godišnjeg
plana rada Ustanove
(organizacija i oblici rada,
program stručnih organa i
timova, program rada stručnih
saradnika, program stručnog
usavršavanja, saradnje sa
porodicom i društvenom
sredinom, zaštite dece od nasilja,
plana samovrednovanja rada
ustanove)
Učestvovanje u izradi Razvojnog
plana Ustanove
Učešće u izradi individualnih
obrazovnih planova za decu
NAČIN OSTVARENJA
Učešće u radu pedagoškog
kolegijuma, aktiva
vaspitača i medicinskih
sestara, tima za zaštitu
dece od nasilja, tima za
samovrednovanje, tima za
stručno usavršavanje
VREME
septembar
2013.
Učešće u radu Stručnog
aktiva za razvojno
planiranje
Stručni tim za inkluzivno
obrazovanje, tim za
pružanje dodatne podrške
detetu
“Porodično savetovalište”
decembar
2013.
Učešće u izboru i planiranju
realizacije posebnih programa
Učešće u izboru i nabavci stručne Međunarodni sajam knjiga
literature, slikovnica, didaktičkog u Beogradu
materijala
33
tokom godine
septembar
2013.
oktobar 2013.
ПУ "БОШКО БУХА" ИНЂИЈА
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ЗА 2013/2014
II
Praćenje i
vrednovanje
VOR-a
Pripremanje godišnjeg plana
rada psihologa i plana
sopstvenog stručnog
usavršavanja i profesionalnog
razvoja
Učešće u praćenju i vrednovanju
vaspitno –obrazovnog rada
Ustanove i predlaganje mera za
poboljšanje uspešnosti Ustanove
u zadovoljavanju razvojnih i
obrazovnih potreba dece
Učešće u kontinuiranom
praćenju i podsticanju
napredovanja dece u razvoju
Praćenje i vrednovanje primene
mera individualizacije i IOP-a za
decu
Učešće u izradi godišnjeg
izveštaja o radu PU
Iniciranje različitih istraživanja
radi unapređivanja vaspitnoobrazovnog rada ustanove
III
Rad sa
vaspitačima
Savetodavni rad usmeren ka
unapređivanju procesa praćenja
i posmatranja dečijeg
napredovanja u funkciji
podsticanja dečijeg razvoja i
učenja. Iniciranje i pružanje
podrške vaspitačima u korišćenju
različitih metoda, tehnika i
instrumenata praćenja dece
34
Samostalno sagledavanjem
profesionalnih potreba
septembar
2013.
Pedagoško-instruktivni rad,
rad u stručnim telima
ustanove, timu za
samovrednovanje, anlitički
i istraživački rad, pisanje
izveštaja i izlaganje na
sednicama VO veća
Saradnja sa vaspitačima,
medicinskim sestrama,
stručnim saradnicima i
roditeljima
Tim za pružanje dodatne
podrške detetu, stručni tim
za inkluzivno obrazovanje,
pedagoški kolegijum
Izrada instrumenata za
praćenje procesa nege i
vaspitno-obrazovnog
rada, praćenje
ostvarivanja Programa
rada, Predškolskog
programa, Razvojnog
plana ustanove
U saradnji sa Aktivom
stručnih saradnika PU
Srema i Filozofskim
fakultetom
Aktivi vaspitača i
medicinskih sestara,
individualni savetodavnoinstruktivni rad sa
vaspitačima
decembar
2013, jun
2014.
tokom godine,
kontinuirano
tokom godine,
periodično
jun 2014.
tokom godine
septembar
2013, tokom
godine,
kontinuirano
ПУ "БОШКО БУХА" ИНЂИЈА
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ЗА 2013/2014
IV
Rad sa decom
Savetovanje vaspitača u
individualizaciji vor-a na osnovu
uočenih potreba, interesovanja i
sposobnosti dece
Individualni savetodavnoinstruktivni rad sa
vaspitačima
tokom godine,
kontinuirano
Pružanje podrške jačanju
vaspitačkih kompetencija u
oblastima: razvojne
karakteristike dece ranih
uzrasta,sredina za učenje i razvoj
dece, osnovna načela ranog
učenja, stilovi afektivne
vezanosti i kvalitet odnosa
roditelj-dete
Koordiniranje izrade i u saradnji
sa vaspitačem i roditeljem,
timsko izrađivanje pedagoškog
profila deteta kome je potrebna
dodatna obrazovna podrška
Učestvovanje u razvijanju
individualnih obrazovnih planova
korišćenjem rezultata sopstvenih
psiholoških procena i psiholoških
procena dobijenih iz drugih
ustanova
Pružanje podrške vaspitačima u
radu sa roditeljima
Aktivi vaspitača i
medicinskih sestara,
individualni savetodavnoinstruktivni rad sa
vaspitačima
novembar,
mart, tokom
godine,
kontinuirano
Tim za pružanje dodatne
podrške detetu
tokom godine,
po potrebi
Psihološka procena i
primena psiholoških
standardizovanih mernih
instrumenata
tokom godine,
po potrebi
Pružanje podrške vaspitačima
mentorima i savetodavni rad sa
pripravnicima
Učešće u organizaciji prijema
dece, praćenje procesa adptacije
i podrška deci u prevazilaženju
teškoća adaptacije
Učešće u praćenju dečijeg
napredovanja i identifikovanju
dece kojoj je potrebna podrška
Osmišljavanje i praćenje
realizacije individualizivanog
pristupa u radu sa decom
35
Individualni savetodavnotokom godine,
instruktivni rad sa
po potrebi
vaspitačima, edukacije na
temu afektivne vezanosti
Aktiv pripravnika i mentora oktobar2013.,
april 2014.
Učešće u izradi programa
adaptacije, praćenje
aktivnosti u grupama,
saradnja sa med. sestrama
i vaspitačima
Posmatranje ponašanja
dece u grupama, saradnja
sa vaspitačima i med.
sestrama
Sradnja sa vaspitačima,
drugim stručnim
saradnicima i roditeljima
septembar,
oktobar 2013.
tokom godine,
kontinuirano
tokom godine,
kontinuirano
ПУ "БОШКО БУХА" ИНЂИЈА
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ЗА 2013/2014
V
Rad sa
roditeljima /
starateljima
VI
Rad sa
direktorom,
stručnim
saradnicima,
pedagoškim
asistentom i
pratiocem
deteta
VII
Rad u stručnim
organima i
timovima
Pružanje podrške deci za koju se
obezbeđuje VOR po
individualnom obrazovnom
planu i deci iz osetljivih
društvenih grupa
Savetodavni rad sa roditeljima
dece koja imaju različite teškoće
u razvoju, učenju i ponašanju
Podrška jačanju roditeljskih
vaspitnih kompetencija
Saradnja sa roditeljima na
pružanju podrške deci koja
pohađaju PU po individualnom
obrazovnom planu
Učestvovanje u realizaciji
programa saradnje ustanove sa
roditeljima
Priprema dokumenata ustanove,
pregleda, izveštaja, analiza;
priprema i realizacija raznih
oblika stručnog usavršavanja za
zaposlene u okviru ustanove
Učestvovanje u radu komisije za
proveru savladanosti programa
za uvođenje u posao vaspitača
Učestvovanje u radu vaspitnoobrazovnog veća, pedagoškog
kolegijuma, stručnog aktiva za
razvojno planiranje, stručnog
tima za inkluzivno obrazovanje,
tima za zaštitu dece od nasilja,
tima za samovrednovanje rada
ustanove, tima za stručno
usavršavanje
36
Komunikacija sa decom u
prirodnom okruženju
tokom godine,
kontinuirano
Individualni savetodavni
rad
tokom godine,
kontinuirano
Grupni preventivni rad –
vođenje radionica iz
programa „Škola za
roditelje“ i „Porodična
edukacija“
Individualni savetodavni
rad
jedanput
mesečno
Opšti i grupni roditeljski
sastanci, savet roditelja
tokom godine,
po potrebi
Tim za stručno
usavršavanje
tokom godine,
periodično
Učešće u radu komisije,
vođenje razgovora sa
kandidatima i pisanje
izveštaja
Koordiniranje timovima za
samovrednovanje i zaštitu
dece od nasilja, učšće u
radu ostalih stručnih
organa i timova Ustanove
tokom godine,
periodično
tokom godine,
kontinuirano
tokom godine,
periodično
ПУ "БОШКО БУХА" ИНЂИЈА
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ЗА 2013/2014
Saradnja sa obrazovnim,
zdravstvenim, socijalnim i
drugim institucijama značajnim
za ostvarenje ciljeva VOR-a i
dobrobiti dece; saradnja sa
lokalnom zajednicom;
učestvovanje u radu stručnih
udruženja; saradnja sa
psiholozima iz drugih ustanova i
institucija
Vođenje evidencije o
IX
sopstvenom radu u sledećoj
Vođenje
dokumentacije, dokumentaciji: dnevnik rada
priprema za rad psihologa i evidencija o radu sa
detetom u predškolskoj ustanovi
i stručno
usavršavanje
Lično stručno usavršavanje
VIII
Saradnja sa
nadležnim
ustanovama,
organizacijama,
udruženjima i
jedinicom
lokalne
samouprave
Razmena informacija,
timski rad, stručno
usavršavanje i razmena
iskustva
tokom godine,
kontinuirano
Samostalno
tokom godine,
kontinuirano
Praćenje stručne literature
i periodike, učestvovanje u
aktivnostima strukovnog
udruženja, pohađanje i
vođenje akreditovanih
seminara, pohađanje
stručnih skupova, razmena
iskustva i saradnja sa
psiholozima u obrazovanju
tokom godine,
periodično
2. Plan rada logopeda
AKTIVNOSTI ILI
ZADACI
Prevencija,
stimulacija,
detekcija i
dijagnostikovanje
dece sa
smetnjama u
razvoju
NAČINI OSTVARENJA
-
detekcija dece sa govornim smetnjama
utvrđivanje globalnog govornog statusa za decu
srednje, starije i najstarije vaspitne grupe
utvrđivanje propratnih smetnji psihofizičkog
razvoja ukoliko ih dete ispoljava
učestvovanje u izboru didaktičkog materijala
preventivno-korektivni rad u grupi sa decom koji
se bazira na podsticanju i korekciji izgovora
pojedinih glasova našeg jezika
37
VREME
septembar i
oktobar
2013.
krajem
oktobra 2013.
septembar i
ПУ "БОШКО БУХА" ИНЂИЈА
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ЗА 2013/2014
-
Rad sa decom
- korektivno
terapeutski rad
-
-
-
Planiranje i
programiranje
rada vaspitnoobrazovnog rada
-
Praćenje i
vrednovanje
vaspitnoobrazovnog rada
-
-
-
Rad sa
vaspitačima
-
prevencija, dijagnostika, rehabilitacija poremećaja
verbalne i neverbalne komunikacije kod dece sa
posebnim potrebama
prikupljanje i obrada podataka o deci
organizovanje terapije
vežbe logomotorike sa decom u grupi i
pojedinačno
organizovanje neposrednog korektivnog
terapeutskog rada sa decom, u izgovoru pojedinih
glasova , kao što je umekšavanje i zamenjianje
nekih glasova iz grupe afrikata i frikativa,
rad sa decom koja ne izgovaraju glasove, kao što
su.“r“,“lj“,“nj“,“l“i pojačani nazali, laterali ili
interdentalni izgovor,
rad sa decom kod kojih je verbalo zaostajanje
uslovljeno psihičkim i fizičkim razvojem
rad sa decom koja mucaju, govore brzo,
nerazgovetno ili patološki sporo
praćenje svih promena nastalih tokom terapije i
njihovo evidentiranje
organizovanje grupnog i individualnog rada na
korekciji govora
oktobar 2013.
učestvovanje u izradi planskih dokumenata
ustanove (posebno u delovima koji se odnose na
planove i programe podrške deci kojima je
potrebna dodatna obrazovna podrška)
planiranje godišnjeg programa rada i mesečnih
planova rada logopeda
učestvovanje u pripremi IOP-a za decu
pripremanje plana sopstvenog stručnog
usavršavanja i profesionalnog razvoja
učestvovanje u praćenju i vrednovanju vaspitnoobrazovnog rada ustanove i predlaganje mera za
poboljšanje efikasnosti i uspešnosti ustanove u
zadovoljavanju razvojnih potreba dece,
učestvovanje u praćenju i vrednovanju primene
mera individualizacije i IOP-a za decu sa teškoćama
u govorno-jezičkom razvoju
praćenje usklađenosti oblika, metoda i sredstava
vaspitno-obrazovnog rada sa potrebama i
mogućnostima dece sa problemima u govornojezičkom razvoju
pružanje pomoći i podrške vaspitačima u radu sa
decom
38
tokom godine
tokom godine
oktobar 2013,
novembar
2013.
tokom godine
tokom godine
tokom godine
tokom godine
tokom godine
tokom godine
tokom
godine
ПУ "БОШКО БУХА" ИНЂИЈА
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ЗА 2013/2014
-
-
Rad sa
roditeljima,
odnosno
starateljima
-
Rad sa
direktorom,
stručnim
saradnicima,
pedagoškim
asistentom i
pratiocem deteta
-
-
-
-
Rad u stručnim
organima i
-
pružanje podrške i pomoći vaspitačima u
individualizaciji vaspitno-obrazovnog rada
saradnja ipružanje pomoći vaspitačima u praćenju,
vrednovanju i prilagođavanju postavljenih ciljeva
IOP-au skladu sa napredovanjem dece sa posebnim
obrazovnim potrebama
pružanje podrške u jačanju vaspitačkih
kompetencija u oblasti razvoja govora sa sledećim
temama: za pripremne grupe „Disgrafija“, “Vokalna
higijana glasa“
vapitači od 3-5 godune: “Vokalna higijena glasa“,
“Mentalna retardacija“
medicinske sestre. vaspitači: “Razvoj i stimulacija
govora kod dece“, “Vokalna higijana glasa“
upoznavanje roditelja o radu logopeda sa decom
pružanje podrške roditeljima u prepoznavanju i
razumavanju govorno-jezičkih problema decembar
osnaživanje roditelja u oblasti razvoja govornojezičih sposobnosti decemba
informisanje roditelja o napredovanju dece na
tretmanu
saradnja sa roditeljima dece sa posebnim
potrebama i podsticanje istih u izradi IOP-a
pružanje podrške u jačanju roditeljske
kompetencije , na roditeljskim sastancima uz
obradu sledećih tema: “Razvoj govora kod dece“
(mlađa jaslena grupa)
„Kako stimulisati govorno-jezički razvoj deteta od
prve do druge godine“ (mlađa jaslena grupa)
„Kako stimulisati jezički razvoj deteta od druge do
treće godine“ (srednja i starija jaslena grupa)
radne zadatke logoped ostvaruje individualno, u
stručnim timovima i u saradnji sa stručnim
saradnicima
saradnja sa direktorom, stručnim saradnicima,
pedagoškim asistentom na pripremi izveštaja,
planova, programa, projekata, rasporeda rada
saradnja sa direktorom, stručnim saradnicima
pedagoškim asistentom na koordinaciji aktivnosti u
pružanju podrške deci
saradnja sa direktorom, stručnim saradnicima na
istraživanju i rešavanju specifičnih problema i
potreba ustanove
učestvovanje u radu stručnih organa, veća,
pedagoškog kolegijuma i timova ustanove koji se
39
oktobar 2013.
februar 2014.
tokom godine
oktobar 2013.
tokom godine
tokom godine
ПУ "БОШКО БУХА" ИНЂИЈА
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ЗА 2013/2014
timovima
-
-
Saradnja sa
nadležnim
ustanovama,
organizacijama,
udruženjima i
jedinicom lokalne
samouprave
-
Vođenje
evidencije,
pripreme za rad i
stručno
usavršavanje
-
-
-
-
obrazuju radi ostvarivanja određenog zadatka,
programa ili projekta
saradnja i razmenjivanje informacija sa stručnim
saradnicima i učestvovanje u unapređivanju
obrazovne prakse
informisanje stručnih organa o praćenju postignuća
dece kojima je potrebna dodatna obrazovna
podrška iz domena rada logopeda
saradnja sa drugim obrazovnim, zdravstvenim,
socijalnim ustanovama (školama, domova zdravlja,
specijalizovanim zdravstvenim ustanovama,
opštinom) značajnim za ostvarivanje ciljeva
vaspitno-obrazovnog rada
saradnja sa lokalnom samoupravom i širom
društvenom sredinom radi ostvarivanja ciljeva
vaspitno-obrazovnog rada i dobrobiti dece
vođenje evidencije o sopstvenom radu, realizaciji
planiranih aktivnosti i radu sa decom
priprema za sve poslove predviđene godišnjim
programom i planom logopeda
prikupljanje, čuvanje i zaštita materijala koji sadrži
lične podatke o deci
stručno usavršavanje : sedmi stručni susreti
stručnih saradnika i sardnika predškolski ustanova
od
Dani defektolga-naučni skup
Simpozijum Vaspitač u 21. veku
Treći simpozijum logopeda
praćenje stručne literature, pohađanje
akreditovanih seminara itd.
učestvovanje u organizovanim oblicima razmene
iskustva i saradnje sa drugim stručnim saradnicima
defektolozimaa i logopdeima (aktivi, sekcije)
tokom godine
tokom godine
oktobar 2013.
januar 2014.
mart 2014.
maj 2014.
3. Plan rada pedagoga
Cilj : doprinos ostvarivanju i unapređivanju obrazovno vaspitnog rada
Zadaci :
- Učešće u stvaranju optimalnih uslova za razvoj dece,
- Podrška vaspitačima u kreiranju programa rada sa decom,
- Pružanje podrške porodici na jačanju vaspitnih kompetencija i razvijanju saradnje
porodice i ustanove,
- Učestvovanje u praćenju i vrednovanju vaspitno obrazovnog rada,
- Saradnja sa institucijama
40
Download

INĐIJA GODIŠNJI PLAN RADA ZA RADNU 2013