[email protected]
[email protected]
Ja to znam (ponovimo)...............................................................................................4
[kola (Dragan Luki})..............................................................................................6
Jednoga dana (Qubivoje R{umovi}).........................................................................7
Tajna (Miroslav Anti})............................................................................................8
Pesma za mamine o~i (Mira Ale~kovi}).................................................................9
Kad po~ne ki{a da pada (Stevan Rai~kovi})...........................................................10
Daj mi krila jedan krug (Vladimir Andri})...........................................................11
Izbor iz poezije Dobrice Eri}a............................................................................12
Sveti Sava, otac i sin (Narodna pri~a)..................................................................14
Sedam prutova (Narodna pri~a)...............................................................................15
Lisica i gavran (Narodna basna)............................................................................16
Slikarka zima (Desanka Maksimovi}).....................................................................17
Bajka o ribaru i ribici (Aleksandar S. Pu{kin).................................................18
Tri brata (Jakob i Vilhelm Grim)...........................................................................20
Devoj~ica sa {ibicama (Hans Kristijan Andersen)...............................................22
[arenorepa (Grozdana Oluji})................................................................................24
Vrabac i laste (Lav Tolstoj)....................................................................................26
Do`ivqaji ma~ka To{e (Branko ]opi})..................................................................27
Dramski tekstovi......................................................................................................28
Narodne umotvorine.................................................................................................30
Izbor iz narodnog stvarala{tva............................................................................32
GRAMATIKA
Re~enice i znaci interpunkcije..............................................................................34
Subjekat i predikat..................................................................................................36
Potvrdne i odri~ne re~enice.................................................................................37
Imenice....................................................................................................................38
Rod i broj imenica..................................................................................................39
Glagoli......................................................................................................................40
Vreme vr{ewa radwe..............................................................................................41
Samoglasnici, suglasnici i slog.............................................................................42
Glasovi ^, ], X, \ ..................................................................................................44
PRAVOPIS
Pisawe li~nih imena, prezimena i nadimaka.........................................................46
Pisawe imena `ivotiwa..........................................................................................47
Pisawe imena naseqa i ulica.................................................................................48
Pisawe imena reka i planina..................................................................................49
Pisawe re~ce li re~ce ne......................................................................................50
Dve ta~ke i zapete u nabrajawu................................................................................51
Čitam i pišem latinicom................................................................................................52
Pisawe adrese..........................................................................................................54
KULTURA [email protected]
Pri~a u slikama.......................................................................................................56
Prepri~avawe...........................................................................................................58
Opisivawe.................................................................................................................59
Rebusi i ukr{tene re~i...........................................................................................61
Pisawe pisma............................................................................................................62
SLOVOIGRAONICA
Slovoigraonica........................................................................................................64
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
Download

Радна свеска за 2.разред – Српски језик