TOPLI^KE NOVINE
JUL 2014.
Ministar pravde Nikola Selakovi} u Prokupqu
Otvorena kancelarija za alternativne sankcije
* Ministar pravde Nikola Selakovi} u Prokupqu je otvorio
Kancelariju za izvr{ewe alternativnih sankcija koja }e ubudu}e
osu|enima za lak{a krivi~na dela omogu}iti da kaznu slu`e kroz
dru{tveno koristan rad.
Otvarawu kancelarije pored
ministra Selakovi}a i predstavnika Ministarstva pravde, prisustvovali su direktor Uprave za
izvr{ewe krivi~nih sankcija
Milan Stevovi}, narodni poslanik dr Darko Laketi}, predsednik Op{tine Miroqub Paunovi}, na~elnik Topli~kog okruga
Bratislav Jovanovi}, kao i predstavnici javnog i dru{tvenog
`ivota Prokupqa i Toplice.
Otvaraju}i Kancelariju Selakovi} je rekao da je ovo 18. kancelarija u Srbiji i da }e do
kraja godine ovakvih kancelarija
biti otvoreno u jo{ sedam gradova gde se nalaze sedi{ta vi{ih
sudova.
- Otvarawem kancelarija za
izvr{ewe vanzatvorskih sankcija ostvaruju se zna~ajne u{tede u
buxetu Republike, a mnogo }e
zna~iti javnim preduze}ima i us-
tanovama u kojima }e se obavqati
dru{tveno koristan rad. Ovakve
kancelarije postoje u svim razvijenim zemqama sveta. Srbija polako, ali sigurno te`i da se pribli`i ovom na~inu izvr{ewa
sankcija, rekao je Selakovi}.
Govore}i o primeni alternativnih sankcija u Srbiji u proteklih godinu dana, on je izneo
podatke da je izdr`avawe kazne
zatvora od jednog do tri meseca
smaweno za 80 odsto, od tri do
{est meseci za 60 odsto, a do jedne godine za 40 odsto.
Ministar je istakao da je u
Skup{tini Srbije nedavno usvojen i Zakon o izvr{ewu vanzatvorskih sankcija i mera. Na osnovu ovog zakona radi}e sve ovakve kancelarije u Srbije.
- Zahvaqujem se ministru pravde Nikoli Selakovi}u i visokoj delegaciji Ministarstva
pravde, kao i rukovodstvu lokalne samouprave {to su u~inili
velike napore da se jedna ovakva
kancelarija otvori i u Prokupqu, rekao je poslanik u Skup{tini Srbije iz Prokupqa dr
Darko Laketi} i naglasio da }e
Ministarstvo pravde u rukovodstvu lokalne samouprave imati
odgovorne i ozbiqne partnere,
za realizaciju mnogih poslova u
ciqu poboq{awa `ivota gra|ana.
U adaptaciju Kancelarije lokalna samouprava ulo`ila je
300.000 dinara, a Uprava za izvr{ewe zatvorskih sankcija oko
125.000. U Kancelariji za izvr{ewe alternativnih sankcija
bi}e uposlena dva diplomirana
pravnika.
D.B.
Odr`ana sednica Op{tinskog ve}a
Usvojen rebalans buxeta Op{tine Prokupqe
Na sednici Op{tinskog ve}a
Op{tine Prokupqe razmatran je
Izve{taj o izvr{enim prihodima i primawima, rashodima i izdacima buxeta Op{tine Prokupqe za period od 1.1. do 30.6.2014.
godine.
Prihodi i primawa u prvih
{est ovogodi{wih meseci iznosili su 476.522.009,73 dinara, a
rashodi 471.345.810,46 dinara.
Ostvareni
suficit
iznosi
5.176.199,27 dinara.
Razmatraju}i i usvajaju}i Odluku o rebalansu buxeta za ovu
godinu, ~lanovi Op{tinskog ve}a su jednoglasni u stavu da je
{tedwa kod svih direktnih i indirektnih korisnika neophodna
u narednom periodu.
U Odluci o izmeni Odluke o
buxetu za 2014. godinu, pored ostalog se navodi da planirani
prihodi u ukupnom iznosu od
1.126.191.466 dinara ne}e mo}i
pokriti sve rashode i izdatke u
ukupnom iznosu od 1.345.759.602
dinara. Planirani ukupan deficit iznosi 219.568.136 dinara.
Planirano je da se potrebna sredstva za finansirawe buxetskog
deficita obezbede iz kredita
doma}ih banaka.
Pomo}nik predsednika Op{tine Prokupqe zadu`en za finansije, lokalnu samoupravu, ja-
vna preduze}a i ustanove Miodrag Laki}evi} u svom govoru rekao je da je smawewe rashoda kod
direktnih i indirektnih korisnika u narednom periodu jedan od
prioriteta lokalne vlasti.
- U ciqu smawewa rashoda izvr{i}e se preispitivawe op{tinskih odluka u pogledu statusa
pojedinih buxetskih korisnika i
sednika Op{tine, Op{tinskog
ve}a, organa i slu`bi Op{tinske uprave, mesnih zajednica, osnovnog i sredweg obrazovawa i
ustanovama kulture.
Rashodi su pove}ani kod Povereni{tva za izbeglice, prognana i raseqena lica, za naknade iz
buxeta za decu i porodice, za socijalnu za{titu, za razvoj poqo-
restruktuirawa javnih preduze}a, rekao je on i dodao da je neophodno da korisnici buxetskih
sredstava maksimalno iska`u
smawewe rashoda, kako bi se napravile u{tede na svakom mestu.
Rashodi su smaweni kod pred-
privrede i KJP „Vodovod“. Do
pove}awa rashoda kod pojedinih
korisnika uglavnom je do{lo kao
dodela sredstava od strane Republike i obaveznog u~e{}a Op{tine.
Na sednici je usvojen i Nacrt
odluke o izradi plana detaqne
regulacije naseqa „Xungla“.
- Ciq dono{ewa ove Odluke
je ure|ewe naseqa i legalizacija
objekata neformalnog romskog
naseqa, rekla je rukovodilac Odeqewa za urbanizam, stambeno
komunalne delatnosti i gra|evinarstvo Vesna @ivkovi} i dodala da su sredstva za izradu ovog
plana obezbe|ena kroz projekat
„Ovde smo zajedno“.
^lanovi Op{tinskog ve}a
razmatrali su i usvojili novi
Pravilnik o na~inu kori{}ewa
fiksnih i mobilnih telefona za
slu`bene potrebe u Op{tini
Prokupqe, kao i Izve{taj komisije o stawu na protivgradnim
stanicama.
Na sednici ve}a imenovani
su novi ~lanovi Op{tinskog
{taba za vanredne situacije i
obrazovana komisija za procenu
i uklawawe stabala na teritoriji Op{tine Prokupqe. Detaqnu Informaciju o programu
poslovawa KJP „Gradski vodovod“ za ovu godinu, kao i raspodelu dobiti ovog preduze}a
ostvarenu u 2013. godini ve}nici
nisu prihvatili i predlo`ili
da se informacije o ovim ta~kama detaqnije pripreme za narednu sednicu.
D. B.
TOPLI^KE NOVINE
JUL 2014.
Stambeno zbriwavawe izbeglica u Prokupqu
Potpisani ugovori o kupovini ku}a
U Op{tini Prokupqe potpisani su ugovori o kupovini ku}a za stambeno zbriwavawe izbeglica iz Bosne i Hercegovine i
Hrvatske. Ugovore o otkupu seoskih ku}a sa oku}nicom potpisale
su ~etiri izbegli~ke porodice.
U ime lokalne samouprave ugovore je potpisao predsednik Op{tine Prokupqe Miroqub Paunovi}.
Govore}i o zna~aju stambenog
zbriwavawa izbeglica iz biv{ih jugoslovenskih republika,
Paunovi} je rekao da se potpisivawem ovih ugovora re{ava jedno
od najva`nijih egzistencijalnih
pitawa.
- Na teritoriji op{tine
Prokupqe `ivi 147 izbeglih lica iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine i 4.729 interno raseqenih
sa Kosova. Ovog puta mogu da najavim i program namewen interno raseqenim licima sa Ko-
sova. Radi se o kupovini 10 ku}a
za ova lica i po~etkom septembra jo{ isto toliko, rekao je on
i dodao da je 95% sredstava za
kupovinu ovih ku}a obezbe|eno
od strane Republi~kog komesarijata za izbeglice i migraciju, a
pet odsto iz buxeta lokalne
samouprave.
- Kada je re~ o trajnom re{avawu stambenog pitawa izbeglih
lica, `elim da najavim da }e veoma brzo po~eti otkup 28 stanova
u nasequ „Branko ]opi}“, gde u
stambenim objektima porodice
izbeglih `ive u zakupqenim stanovima, rekao je Paunovi} i istakao da }e otkup ovih stanova
biti obezbe|en po veoma povoqnim uslovima.
- Kupovina seoskih ku}a sa
oku}nicama sprovodi se u sklopu
realizacije projekta „Stambeno
zbriwavawe izbeglih lica putem
otkupa seoskih doma}instava“.
Ovaj projekat sprovodi Povereni{tvo za izbeglice Op{tine
Prokupqe, rekao je poverenik
Povereni{tva Op{tine Prokupqe Aleksandar Miqkovi} i dodao da vrednost jednog seoskog
doma}instva iznosi 810.000 dinara.
Prema wegovim re~ima o~ekuje se da u najskorije vreme bude
potpisan i ugovor o izgradwi novog stambenog objekta sa 20 stanova namewenim izbeglicama iz
biv{ih jugoslovenskih republika.
D. B.
Istorija za pam}ewe
obnova i izgradwa uni{tene zemqe. On je istakao da je tokom
Op{tinske organizacije SUBNOR-a Prokupqa Miroslav Veli~kovi} je rekao da je Toplica
tokom Narodnooslobodila~kog
rata dala 24 narodna heroja, da je
bilo 500 nosilaca partizanske
spomenice i da je tokom ~etvoro-
Drugog svetskog rata borcima
bilo te{ko da se izbore za slobodu i da je srpski narod dao veliki broj `rtava tokom oslobodila~kog rata.
- Sloboda je oduvek bila najsvetlija tekovina svih naroda
koji te`e identitetu, neguju
svoju istoriju i nacionalnu ~ast,
rekao je on i dodao da kod naroda
u Srbiji danas postoji velika
odlu~nost da postane deo savremenog sveta, kao {to je i tokom
oslobodila~kog rata bila velika odlu~nost da se za slobodu
da i `ivot.
Govore}i o doga|ajima iz
Drugog svetskog rata, sekretar
godi{weg rata `ivote dalo blizu 6.000 boraca.
- Na poziv KPJ na dizawe ustanka i oru`ani sukob protiv
okupatora odazvao se veliki
broj Prokup~ana i Topli~ana.
Za slobodu svoje zemqe mnogi su
polo`ili `ivote. Period borbe
protiv fa{izma srpskog naroda
osta}e upam}en u istoriji, rekao
je Veli~kovi} i dodao da se tradicija NOR-a treba negovati i
da sve zna~ajne datume iz tog perioda treba obele`avati, a posebno da se mladim nara{tajima
treba govoriti prava istina o
doga|ajima iz Drugog svetskog
rata.
D.B.
Julske sve~anosti boraca NOR-a
Polagawem venaca na Spomen kosturnicu palih boraca na
brdu Hisar i spomen obele`je u
Ajdanovcu, Op{tinska organizacija SUBNOR-a Prokupqe
obele`ila je 4. juli, Dan boraca
i 7. juli, Dan ustanka u Srbiji
protiv okupatora.
Vence na spomenike polo`ile su delegacije lokalne samouprave, SUBNOR-a, boraca ratova
od 1990. godine, Udru`ewa rezervnih vojnih stare{ina, Udru`ewa vojnih penzionera, Pokreta
socijalista i potomaka ratnika
od 1912. do 1920. godine.
Govore}i o ovim zna~ajnim
datumima iz istorije srpskog naroda, zamenik predsednika Op{tine Prokupqe Ilija \edovi}
rekao je da je srpski narod dao
veliki doprinos u borbi protiv
fa{izma i oslobo|ewu zemqe od
okupatora.
- Dan boraca i Dan ustanka u
Srbiji protiv fa{izma su istorijski datumi koji se pamte. U
porobqenoj Evropi, u drugoj polovini 1941. godine u Srbiji su
stvorene prve slobodne teritorije. Pripreme za ustanak i oru`anu borbu protiv okupatora
vo|ene su organizovano. Tokom
~etvorogodi{weg rata okupator
je naneo velike {tete na{oj zemqi, ubijao na{e gra|ane, ru{io i palio na{a dobra. Srpski
narod je kroz istoriju ~esto
morao da gradi i popravqa ono
{to je uni{teno u ratu, rekao je
\edovi} i dodao da je nakon zavr{etka rata 1945. godine usledila
TOPLI^KE NOVINE
JUL 2014.
U organizaciji Stru~ne slu`be mesnih zajednica i Udru`ewa Roma Prokupqe
Pomo} poplavqenim doma}instvima
Javno komunalno preduze}e
„Tr`nice“ iz Ni{a u saradwi sa
prokupa~kim Udru`ewem Roma i
Stru~nom slu`bom mesnih zajednica Op{tine Prokupqe, obezbedili su humanitarnu pomo} za
doma}instva romske nacionalnosti koja su pretrpela {tetu u poplavama.
- Nakon katastrofalnih poplava u Srbiji, rukovodstvo grada
Ni{a, koji je osniva~ JKP “Tr`nice“, odlu~ilo je da sajamski
prostor stavi u funkciju prikupqawa pomo}i za poplavqena podru~ja. U velikoj akciji u kojoj su
u~estvovali gra|ani Ni{a, kao i
javna i privatna preduze}a, radnici „Tr`nice“, zajedno sa volonterima, danono}no su radili i
prikupili oko 300 kamiona humanitarne pomo}i, rekao je direktor JKP „Tr`nice“ Ni{
Radovan Milojevi}.
Prema wegovim re~ima, na
inicijativu Udru`ewa sindikata romske populacije za prikupqawe sekundarnih sirovina, tri
kamiona humanitarne pomo}i koja sadr`i hranu, ode}u, obu}u, vodu i sredstva za higijenu, izdvojeno je za romska doma}instva u
Prokupqu.
Direktor Stru~ne slu`be
mesnih zajednica u Prokupqu
Ivica Krstovi} je rekao da je
pomo} namewena najugro`enijim
romskim doma}instvima iz naseqa Mala Guba, Tabakmala, Markov kamen i onima koji `ive
pored gradskog grobqa, a da }e
narednom akcijom biti obuhva}ena i druga romska naseqa
U jedinom legalizovanom romskom nasequ Mala Guba `ivi
oko 250 Roma u 47 objekata, od
kojih je skoro polovina poplavqeno.
Predsednik Udru`ewa Roma
i direktor Regionalnog nacio-
nalnog saveta romske nacionalne
mawine Dejan @ivkovi} je istakao da Udru`ewe Roma Prokupqe i lokalna samouprava rade na
obezbe|ivawu sredstava za izgradwu odbrambenog bedema u du`ini od 400 metara od mosta ka
Beriqu.
- Sve aktivnosti usmerili
KJP „Gradski vodovod“ nastavqa rekonstrukciju vodovodne mre`e
Novi vodovodni prikqu~ci
U toku je zavr{na faza radova na rekonstrukciji vodovodne
mre`e u ulici Kraqevi}a Marka
u Prokupqu, gde }e oko stotinu
doma}instava dobiti nove prikqu~ke.
- U okviru ovog projekta, za
koji smo dobili sredstva od Ministarstva gra|evinarstva, saobra}aja i infrastrukture, za
rekonstrukciju vodovodnih cevi
u ulici Kraqevi}a Marka izdvojeno je devet miliona dinara.
Stare, dotrajale cevi u du`ini
od 500 metara zamenili smo polietilenskim cevima najnovije
generacije, {to }e znatno pobo-
smo kako bismo na{li donatore
koji }e nam obezbediti sredstva
za poboq{awe uslova `ivota u
ovom nasequ. Planiramo i izgradwu novih ku}a, jer je ovo jedino
legalizovano romsko naseqe u
Prokupqu i kao takvo obuhva}eno je Generalnim planom regulacije, rekao je @ivkovi}. Q.M.
q{ati kvalitet vodosnabdevawa, rekao je direktor KJP „Gradski vodovod“ Dragoqub Pe{i}.
Prema wegovim re~ima preostalo je jo{ oko dva kilometra
azbestnih cevi koje je neophodno
zameniti, ali u ovom trenutku
nedostaju sredstva za nastavak
rekonstrukcije. Ovo preduze}e
spremilo je projekte kojima }e
konkurisati kod doma}ih i
stranih donatora, kako bi nove
vodovodne cevi stigle do svakog
doma}instva.
Odnedavno se uprava KJP
„Gradski vodovod“ preselila u
svoje prostorije u centru grada,
~ime je ostvarena ogromna u{teda, jer su teku}i tro{kovi sada
trostruko mawi.
Q.M.
Iz Lokalne poreske administracije
Пoreska re{ewa na ku}nu adresu
Lokalna poreska administracija pripremila je re{ewa
poreza na imovinu, kao i naknadu
za za{titu i unapre|ewe `ivotne sredine, koja }e gra|anima
biti dostavqena na ku}nu adresu.
Svi poreski obveznici sa teritorije op{tine Prokupqe trebalo bi da dobiju nova poreska
re{ewa najkasnije za mesec dana.
- Za ovu godinu pripremili
smo oko 10.000 re{ewa poreza na
imovinu i oko 16.600 re{ewa
naknade za za{titu i unapre|ewe
`ivotne sredine. Uporedo sa podelom ovih re{ewa dostavi}emo
i opomene za obveznike koji
duguju preko 10.000 dinara za
porez, rekla je rukovodilac Odeqewa lokalne poreske administracije Nata{a Nikoli} i
pozvala du`nike da do|u u
Lokalnu poresku administraciju
kako bi se dogovorili o na~inu
pla}awa i olak{icama koje nudi
ova slu`ba.
Za razliku od visokih ra~una
koje su dobili poreski obveznici u drugim op{tinama, Prokup~ani }e ove godine dobiti
nova re{ewa koja su neznatno
uve}ana u odnosu na pro{lu godinu.
- Trudili smo se da prilikom
obra~unavawa poreza sagledamo
sve mogu}nosti, kako bi iznos na
novim poreskim re{ewima bio
pristupa~an za na{e gra|ane uzimaju}i u obzir prvenstveno rast
tro{kova i cenu nepokretnosti
na teritoriji na{e op{tine, istakla je Nata{a Nikoli}. Q.M.
TOPLI^KE NOVINE
JUL 2014.
Sprovedene preventivne mere za{tite od po`ara
Nemar opasniji od vatre
U letwim mesecima pove}ana
je opasnost od po`ara na otvorenom, a naj~e{}i uzroci su qudski nemar i visoke temperature.
U ciqu za{tite od {umskih
po`ara i po`ara na otvorenom
prostoru, pripadnici Odeqewa
za vanredne situacije u Prokupqu odr`ali su sastanke sa predstavnicima mesnih zajednica i
sekretarima Stru~ne slu`be
MZ, na kojima su prezentovane
preventivne i operativne mere
za{tite.
Sastanci su odr`ani tokom
juna meseca u Prokupqu, Kur{umliji i Blacu, u saradwi sa predstavnicima „Srbija{ume“, Odeqewa za poqoprivredu i Ministarstva poqoprivrede i za{tite `ivotne sredine, na kojima su
stru~waci iz ovih oblasti govorili o stawu za{tite od po`ara,
sa akcentom na kontrolu, nadzor
i u~e{}e mesnih zajednica i lokalnog stanovni{tva u spro-
vo|ewu mera za{tite.
Iz Odeqewa za vanredne situacije u Prokupqu isti~u da je
predstavnika mesnih zajednica,
koji }e u direktnom kontaktu sa
stanovni{tvom uticati na spro-
neophodno da u periodu pove}ane
opasnosti od po`ara, kada su ekstremno visoke temperature, u
za{titi u~estvuju svi, po~ev od
vo|ewe preventivnih mera za{tite.
Posebnu pa`wu treba obratiti na mesta na kojima su mogu}i
Akcija obele`avawa letwih ba{ti
po`ari u letwim mesecima, a to
su neure|ene livade, divqe deponije, vo}waci, {ume i `itna
poqa.
Prema podacima Odeqewa za
vanredne situacije u Prokupqu,
tokom pro{log leta na teritoriji Topli~kog okruga zabele`eno je 200 po`ara na otvorenom
prostoru, u kojima je zahva}eno
oko 800 hektara povr{ine. Od
tog broja, na teritoriji op{tine
Prokupqe bilo je oko 100 po`ara, dva lica su zadobila povrede
od po`ara na otvorenom, dok nije
bilo smrtno stradalih.
Jedna od preventivnih mera
za{tite su i plakati koji su
postavqeni na vidnim i prometnim mestima u svim op{tinama,
naseqima i mesnim zajednicama,
koji upozoravaju stanovnike na
opasnost od nastanka i {irewa
po`ara. Zabraweno je spaqivawe
strnih useva, sme}a i biqnih ostataka na otvorenom prostoru, a
za nepo{tovawe zabrane Zakonom o za{titi od po`ara propisane su nov~ane kazne u iznosu
do 50.000 dinara.
Q.M.
U okviru redovnih aktivnosti JKP „Tr`nice“
Za bezbednije kretawe pe{aka Re{avawe prioritetnih problema
Odeqewe za urbanizam, stambeno-komunalne delatnosti i
gra|evinarstvo Op{tine Prokupqe sprovelo je akciju obele`avawa letwih ba{ti, kako bi vlasnici ugostiteqskih objekata dobili odobrewa i re{ewa na osnovu kojih }e pla}ati zakupninu
tokom letweg perioda.
- Ove godine Odeqewe za urbanizam, stambeno-komunalne delatnosti i gra|evinarstvo, uz prisustvo komunalnih inspektora,
protivpo`arne inspekcije Sektora za vanredne situacije i urbanista iz JP za ure|ewe i urbanizam, sprovodi akciju obele`avawa
letwih ba{ti. Ciq na{e zajedni~ke akcije je podizawe bezbednosti
gra|ana na ve}i nivo, jer obele`avawe podrazumeva i odre|ivawe
protivpo`arnog puta, kao i granicu kori{}ewa trotoara radi nesmetanog kretawa pe{aka, rekla je rukovodilac Odeqewa za urbanizam, stambeno-komunalne delatnosti i gra|evinarstvo Vesna
@ivkovi}.
Cena zakupa prostora za kori{}ewe letwih ba{ti u Prokupqu
kre}e se od 42 dinara po metru kvadratnom za ekstra zonu, do 16,40
dinara u tre}oj zoni. Za svakog prijavqenog radnika iznos zakupnine se umawuje za 10% do 50%, {to zna~i da }e zakupac, koji ima
vi{e od pet prijavqenih radnika, pla}ati upola od cene zakupnine.
Q.M.
U proteklom periodu Javno komunalno preduze}e „Tr`nice“ je u
okviru prioritetnih poslova zavr{ilo sanaciju {tete na Gradskom
grobqu, koja je nastala tokom majskih poplava. Prema re~ima direktora ovog preduze}a Bo`ura Milentijevi}a, za sanaciju oko 1000
grobnih mesta upotrebqeno je 120 tona peska i 150 tona rizle, kako
bi se popunila ulegnu}a na grobnim mestima, kojih je na
prokupa~kom grobqu sve mawe.
Lokalna samouprava }e ovaj goru}i problem re{iti kada se na|e
najpovoqnija lokacija za novo gradsko grobqe, a prema re~ima
ve}nika Filipa Jovanovi}a u toku je ispitivawe terena i sastava
zemqi{ta nekoliko mogu}ih lokacija koje bi bile povoqne za wegovu izgradwu.
U okviru redovnih aktivnosti JKP „Tr`nice“ nedavno je na Velikoj pijaci izgra|en novi sanitarni ~vor, a na sve tri gradske pijace popravqena i ofarbana ograda. U planu ovog preduze}a je i
pro{irewe pijace u Gari}u ukoliko bude postignut dogovor sa
[email protected] Srbije“, koja je vlasnik predvi|ene parcele.
Q.M.
TOPLI^KE NOVINE
JUL 2014.
Sabor vi{wara u Velikoj Plani
Plasman proizvoda je prioritet
Sredinom jula u Velikoj
Plani odr`an je 9. Sabor vi{wara. Na ovoj tradicionalnoj privredno-turisti~koj manifestaciji okupio se veliki broj proizvo|a~a ovog vo}a iz svih op{tina
Topli~kog upravnog okruga, otkupqiva~a i mnogobrojni gosti
iz gradova {irom Srbije.
Otvaraju}i ovaj Sabor, predsednik Op{tine Prokupqe Miroqub Paunovi} istakao je da se
berba i otkup vi{awa u Toplici
ove godine odvija u veoma te{kim uslovima, ne samo kod nas
ve} i u celom svetu.
- U uslovima niske otkupne
cene koja ne pokriva ni tro{kove proizvodwe, ovu manifestaciju treba odr`avati i zato {to
se ne sme zaboraviti kada je otkupna cena, ne tako davno, bila
dobra, rekao je predsednik i dodao da proizvodwa vi{we i wen
plasman nisu na re`imu za{tite
od strane dr`ave, ve} da se ova
proizvodwa odvija na osnovu ponude i potra`we na tr`i{tu.
- Unosnu proizvodwu vi{we
treba dr`ati u kontinuitetu, jer
problemi sa cenom nisu samo na{i, ve} i problemi svih zemaqa
sveta koje se bave poqoprivrednom proizvodwom i kod kojih se
otkupna cena poqoprivrednih
proizvoda formira na osnovu
tr`i{ta, rekao je Paunovi}.
Prema re~ima predsednika
Op{tine, u narednom periodu
neophodno je primeniti savremenu tehnologiju u proizvodwi
vo|a~a, otkupqiva~a, hladwa~ara i prera|iva~a u jednu interesnu grupu je jedan od na~ina da se
prevazi|u odre|eni problemi u
proizvodwi ovog vo}a, kazao je
vi{awa, izgraditi skladi{ne i
prera|iva~ke kapacitete i formirati udru`ewa proizvo|a~a
ovog vo}a.
Predsednik prokupa~ke Op{tine je istakao da ova godina ne
treba da pokoleba proizvo|a~e
vi{awa i da ne izgube motivaciju za rad u svojim vo}wacima.
- Proizvodwa zdrave hrane,
pa i vi{awa, ~iji kvalitet se ne
dovodi u pitawe, proizvodwa je
budu}nosti. Povezivawe proiz-
on i naglasio da sami proizvo|a~i treba da primene najsavremeniju tehnologiju i svetske standarde ako `ele da budu konkurentni na doma}em i inostranom
Uvek uz narod
Politi~ari i javne li~nosti uvek treba da budu uz svoj narod
kada je dobro i kada je te{ko, rekao je predsednik Paunovi} i dodao
da je dobro upoznat sa svim problemima koji prate ovogodi{wu
proizvodwu i otkup vi{we.
Zavr{ena berba vi{awa
Vi{wu nema ko da kupi
Ovogodi{wa berba vi{awa
na podru~ju prokupa~ke op{tine,
~iji zasadi se prostiru na povr{ini od skoro 2.000 hektara, sredinom jula je zavr{ena, a bi}e po
mnogo ~emu upam}ena.
Poplave na pojedinim podru~jima op{tine Prokupqe, dugotrajni ki{ni period zabele`en
tokom prole}nih meseci i grad
koji je padao u pojedinim selima
uslovili su da ovogodi{wi rod
bude slabijeg kvaliteta. Zbog lo{eg kvaliteta, a velike ponude,
otkupna cena je prvih dana iznosila 40 i 35 dinara po kilogramu.
Najve}i deo vi{awa otkupqen je
po ceni od 25 dinara. Cena same
berbe iznosila je od 11 do 13 dinara po kilogramu. Ovom otkupnom cenom proizvo|a~i nisu mogli da pokriju ni osnovne tro{kove proizvodwe.
Pro{le godine otkupna cena
na po~etku je iznosila 50, dok se
najve}i deo roda pla}ao 40 dinara. Cena berbe iznosila je 13 do
15 dinara. Apel predsednika Op-
tr`i{tu.
Predsednik Organizacionog
odbora Sabora vi{wara Predrag
Jakovqevi} je naglasio da zbog
te{ke ekonomske situacije i
svih problema koji prate ovogodi{wu berbu i otkup nisu hteli
da prekinu tradiciju odr`avawa
ove privredno-turisti~ke manifestacije.
- Za razliku od ranijih godina, ovogodi{wi Sabor vi{wara
je sa skromnijim sadr`ajem, rekao je Jakovqevi}.
Priznawe od strane Organizacionog odbora dobio je Slavi{a Rajkovi}, koji je imao
najure|eniji vi{war i najkvalitetnije vi{we. @ivorad
Mileti} i Nenad Tomovi} su dobili priznawa za najure|enije
dvori{te, a za najlep{u devojku
progla{ena je Marija Avramovi} iz Gorwe Bresnice. U
zabavnom delu programa u~estvovali su u~enici Osnovne {kole
„Svetislav Mirkovi} Nenad“ iz
Male Plane.
D.B.
{tine Prokupqe Miroquba Paunovi}a, upu}en pre po~etka berbe otkupqiva~ima da cenu otkupa prilagode prema proizvo|a~ima i stawu na tr`i{tu, na`alost, nije urodio plodom.
da, dobar rod u pojedinim zemqama kao {to su Poqska ili Ma|arska, razlog su za{to nisu otkupqene sve doma}e koli~ine
vi{we.
Zbog niske cene i svih prob-
Tokom same berbe, koja je trajala vi{e od 20 dana, dolazilo je
do prekida otkupa na mnogim mestima zbog nedostatka gajbi i zastoja u prijemu roda u samim
hladwa~ama.
Lo{ kvalitet i velika ponu-
lema koji su bili prisutni tokom berbe procewuje se da vi{e
desetina hektara pod vi{wama
na teritoriji prokupa~ke op{tine nije ni obrano.
Rukovodstvo lokalne samouprave je, samim ~inom organizo-
vawa sastanka proizvo|a~a i otkupqiva~a vi{awa pre po~etka
berbe, nastojalo da pomogne svim
subjektima u ovom poslu. Po{to
se vi{wa i wen plasman ne
nalaze na re`imu za{tite od
strane dr`ave, o~igledno je da je
zakon ponude i potra`we na tr`i{tu u ovogodi{woj kampawi
odigrao kqu~nu ulogu u odre|ivawu otkupne cene ovog vo}a.
I ovogodi{wa berba je pokazala da je u ovom delu Srbije neophodno {to pre izgraditi
skladi{ne ili prera|iva~ke kapacitete. Da li }e ovogodi{wa
otkupna cena vi{awa uticati na
proizvo|a~e da smawe svoju proizvodwu, te{ko je prognozirati.
U svom govoru na nedavno odr`anom Saboru vi{wara u Velikoj Plani, predsednik Op{tine
Prokupqe Miroqub Paunovi}
rekao je, pored ostalog, da ova godina ne treba da pokoleba proizvo|a~e ovog vo}a i da treba
iskoristiti sve raspolo`ive
rezerve i nastaviti sa proizvodwom, jer je proizvodwa zdrave
hrane, pa i vi{awa, ~iji kvalitet se ne dovodi u pitawe, proizvodwa budu}nosti.
D. B.
TOPLI^KE NOVINE
JUL 2014.
Pomo} Vlade Srbije poplavqenim podru~jima
Crveni krst Prokupqe
Besplatno gorivo za poqoprivrednike U toku podela pomo}i
Na benzinskoj pumpi Naftne industrije Srbije (NIS) u
Prokupqu poqoprivrednicima, ~ije wive su bile poplavqene tokom
majskih poplava, dodeqeno je besplatno gorivo. Ovu pomo}
prokupa~kim poqoprivrednicima uputila je Kancelarija za pomo} i
obnovu poplavqenih podru~ja Vlade Srbije. Poqoprivrednicima
koji su pretrpeli {tete na svojim imawima deli se 20 litara po hektaru.
Crveni krst Srbije i Ministarstvo za rad, zapo{qavawe,
bora~ka i socijalna pitawa Op{tinskoj organizaciji Crvenog
krsta Prokupqe (OO CK) dodelili su pomo} u osnovnim `ivotnim
namirnicama i higijenskim sredstvima.
- U narednom periodu pomo} u najosnovnijim `ivotnim namirnicama i higijenskim sredstvima dobi}e najugro`enije osobe, koje
do sada nisu koristile ni jedan vid socijalne pomo}i, rekla je sekretar OO CK Prokupqe Du{ica Dini} i dodala da su oni dobili 500
paketa sa osnovnim `ivotnim namirnicama i higijenskim sredstvima i pet tona bra{na.
Prema spiskovima tehni~kih sekretara iz {est gradskih, tri
prigradske i sedam seoskih mesnih kancelarija, ovu pomo} trebalo
bi da dobije oko 400 najugro`enijih osoba.
Sekretar CK rekla je da }e najve}i deo pomo}i biti podeqen
ugro`enim licima u najudaqenijim selima prokupa~ke op{tine i da
}e se porodicama od {est i vi{e ~lanova deliti po dva paketa sa
osnovnim `ivotnim namirnicama, higijenskim sredstvima i po 20
kilograma bra{na.
- U pravqewu spiskova za dodelu pomo}i bila je anga`ovana
Stru~na slu`ba mesnih zajednica Op{tine Prokupqe. Pomo}
ugro`enim osobama, koji `ive u seoskim sredinama, sla}e se mesnim kancelarijama ili direktno na ku}ni prag, rekla je Du{ica
Dini} i dodala da se ugro`ena lica, koja su tokom godine dobijala
hranu iz narodne kuhiwe, nov~anu pomo} ili koristila neki drugi
vid socijalne pomo}i, ne nalaze na spiskovima za dodelu ovih
paketa.
D. B.
- Na osnovu spiskova koje smo dobili od strane Ministarstva za
poqoprivredu i za{titu `ivotne sredine besplatnu pomo} u gorivu
dobila su 173 poqoprivrednika. Prokupa~kim poqoprivrednicima
ukupno je podeqeno 1.777 litara goriva, rekao je rukovodilac Odeqewa za poqoprivredu Op{tine Prokupqe Sr|an Stamenkovi} i
dodao da je, pre dostavqawa spiskova nadle`nom ministarstvu,
op{tinska Komisija za procenu {teta od elementarnih nepogoda
obi{la sva poplavqena podru~ja i procenila visinu {tete koju su
pretrpeli poqoprivrednici.
Po re~ima Stamenkovi}a besplatna podela goriva odvijala se bez
problema.
D.B.
Op{tina Prokupqe i gra|ani pokre}u inicijativu
Prezentacija programa „Mladi su zakon“
Sredstva za omladinske projekte
U Op{tini Prokupqe odr`ana je prezentacija programa
„Mladi su zakon“, koji ve} petu godinu zaredom sprovodi Ministarstvo omladine i sporta sa 25 resurs centara u Srbiji. Organizacija iz Ni{a „Proaktiv“ i ove godine poziva sve mlade qude iz
Topli~kog okruga da budu aktivni u lokalnim zajednicama, svoje
ideje preto~e u dobre projekte i konkuri{u za sredstva Ministarstva.
- Pro{le godine imali smo rekordan broj prijava iz Topli~kog
okruga, od kojih je devet bilo iz Prokupqa, a me|u kojima je mlada
neformalna grupa sa svojim projektom „Premotaj film“ bila
progla{ena za najboqu volontersku akciju sa podru~ja Topli~kog
okruga, istakla je Olivera Ceni} iz Resurs centra „Proaktiv“.
Prema wenim re~ima, ovaj projekat je i prilika da se mladi
qudi mo`da i po prvi put ogledaju u pisawu projekata i realizaciji
svojih ideja. Pre aplicirawa na konkurs predvi|ena je obuka za
zainteresovane pojedince, neformalne grupe i udru`ewa, koju
sprovode instruktori „Proaktiva“.
- Ove godine je program malo izmewen, imamo novu kategoriju, a
to je humanost i solidarnost, tako da }e deo sredstava iz ovog programa biti odvojen za poplavama ugro`ena podru~ja. Grantovi za omladinske akcije iznose od 40.000 do 100.000 dinara i u planu je da se
finansira oko 10 projekata, za koje je Ministarstvo omladine i
sporta izdvojilo oko 550.000 dinara, rekla je Olivera Ceni} i dodala da }e rezultati konkursa biti objavqeni 10. avgusta 2014. godine.
Q.M.
Dom za napu{tene `ivotiwe
Lokalne samouprave se ~esto suo~avaju sa problemima gra|ana
koje uznemirava veliki broj napu{tenih pasa koji lutaju ulicama.
De{ava se da na osnovu zakonskih obaveza, lokalna samouprava mora
da ispla}uje i velike nov~ane iznose na ime od{tete gra|anima koje
su povredili psi lutalice. Sa ovim problemom, naro~ito sada u
letwem periodu, suo~ava se i Op{tina Prokupqe.
Problem pasa lutalica danas je prisutan u gotovo svim gradovima
u Srbiji. Javno komunalno preduze}e „^isto}a“, koje je zadu`eno za
zbriwavawe pasa i ma~aka lutalica, predvidelo je izgradwu prihvatili{ta za ove `ivotiwe.
Prema re~ima
direktora ovog preduze}a Zorana Radovanovi}a, izna{li
su dve mogu}nosti
za izgradwu prihvatili{ta za napu{tene `ivotiwe. Jedno je da se na lokaciji Guba, u vlasni{tvu Op{tine
Prokupqe prvo izgradi sto~no grobqe, koje je uslov za
izgradwu jednog takvog objekta, a zatim i prihvatili{te za pse i
ma~ke lutalice. Ovaj zahtev je ve} predat Slu`bi za inspekcijske
poslove Op{tine Prokupqe.
- Postoji jo{ jedna odgovaraju}a lokacija u selu Mala Plana, ali
tu bismo morali da postignemo dogovor sa [email protected] Srbije“ o
kori{}ewu wihovog napu{tenog objekta, koji bismo adaptirali u
prihvatili{te, ka`e Radovanovi}.
U me|uvremenu, ovih dana gra|ani Prokupqa pokrenuli su inicijativu za otvarawe azila za napu{tene `ivotiwe i za formirawe
Dru{tva za za{titu `ivotiwa, kako bi ovaj humani posao bio
zaokru`en.
- Potrebno je da sakupimo 1000 potpisa da bi realizovali ovu inicijativu. U interesu svih nas je da to i ostvarimo kako bi za{titili
i qude i `ivotiwe, ka`e jedan od inicijatora.
Q.M.
TOPLI^KE NOVINE
JUL 2014.
Prokup~ani obele`ili gradsku slavu Sveti Prokopije
Poveqa i pohvalnice najzaslu`nijima
Povodom obele`avawa gradske slave Sveti Prokopije u istoimenoj crkvi u na{em gradu, u
prisustvu velikog broja vernika
i predstavnika Op{tine Prokupqe, slu`ena je prazni~na liturgija.
Ovu sve~anost je uveli~ao cr-
kveni hor Sveti Prokopije i De~iji hor Prokupqa. Po zavr{etku liturgije doma}in slave,
~lan Op{tinskog ve}a Op{tine
Prokupqe Dejan Lazi} presekao
je slavski kola~ sa sve{tenicima i slavu predao predsedniku
Op{tine Miroqubu Paunovi}u.
Sveti Prokopije je veliki
praznik za na{ grad, jer su we-
gove mo{ti pohrawene u crkvi
koja, kao i na{ grad, nosi wegovo
ime. Ovaj svetac je carstvo zemaqsko zamenio za pravedno i ve~no, nebesko. Svojom blago{}u i
~ovekoqubqem on ~ini da sve
neda}e i nesre}e, koje su nas kroz
istoriju snalazile, a koje su qu-
jara upu}uje na srpske ratnike –
vitezove i bogatu istoriju, koju
nalazimo u pesmama pretkosovskog ciklusa. Sveti ratnik Sveti
Prokopije bio je u mislima i davao snagu hri{}anskim ~uvarima
ba{tine kroz srpsku istoriju.
- Pozdravqam vas u ime Op{tine Prokupqe i zahvaqujem se
{to ste svojim prisustvom uveli~ali ovaj deo proslave na{e
gradske slave, rekao je Paunovi}
i ~estitav{i slavu svojim sugra|anima po`eleo im je uspeh u
Ove replike prikazuju kroz vekove jedinstven duh na{eg naroda, od Nemawi}a do dana{weg
dana, posti`u}i kontinuitet milenijumskog postojawa na{e nacije.
Izlo`bu ovog umetnika je u
prisustvu velikog broja gostiju i
zvani~nika iz kulturnog, politi~kog i javnog `ivota otvorio
predsednik Op{tine Prokupqe
Miroqub Paunovi}.
danima koji dolaze.
Poveqa Svetog Prokopija
ove godine pripala je kompaniji
LEONI, koja je za nekoliko godina u svojim proizvodnim halama
zaposlila blizu 2.000 radnika i
obezbedila egzistenciju za isto
toliko porodica. Povequ je iz
ruku predsednika Op{tine primila direktorka proizvodwe u
fabrici LEONI Aleksandra
Pe{i} i zahvaliv{i se na priz-
di izazivali, budu posve male.
Program obele`avawa ovog
velikog praznika nastavqen je u
Galeriji „Bo`a Ili}“ otvarawem izlo`be skulptura „^uvari
ba{tine“, pri{tinskog umetnika Miodraga Ivanovi}a.
Izlo`ba sadr`i deset drve-
nih skulptura ratnika. Svedena
i jasno ~itqiva estetika ovog va-
TOPLI^KE NOVINE
JUL 2014.
nawu rekla je da je ova fabrika
dru{tveno odgovorna i da }e se i
ubudu}e truditi da radi za dobrobit zajednice.
Za doprinos razvoju Op{tine
izme|u dve slave dodeqene su i
~etiri pohvalnice. Jedna od wih
pripala je Dejanu Joksimovi}u,
vlasniku firme „Boki fud“, kao
jednom od najuspe{nijih privrednika iz ovog regiona i osvaja~u
najzna~ajnijih
me|unarodnih
priznawa za kvalitet svojih proizvoda, ali i za humanost, koju je
nebrojeno puta pokazao poma`u-
}i u humanitarnim akcijama
ugro`enima.
Pohvalnica je pripala jo{ jednom uspe{nom i humanom privredniku Milovanu Stankovi}u,
vlasniku preduze}a „Metalurg,
koji je kao predsednik Crkvene
op{tine Prokupqe organizovao
niz humanitarnih akcija pomo}i
najsiroma{nijim porodicama.
Pohvalnicu Svetog Prokopija dobili su i autori izlo`be
fotografija pod nazivom „Prokupqe za se}awe“, etnolog i vi{i kustos u Narodnom muzeju
Toplice Zorica Cvetkovi} i istori~ar i muzejski savetnik u
istom muzeju Petko Marjanovi}.
Wihova izlo`ba zasigurno pred-
kojom su zauvek sa~uvana dobra
stara vremena.
vi}, koja je svojim arhitektonskim re{ewima novih objekata
Pohvalnicu ove godine dobila je i diplomirani in`ewer
stavqa spomenik jednoj epohi,
visokogradwe Bojana Vukadino-
doprinela lep{em izgledu na{eg
grada.
Laureati ovogodi{we Poveqe i pohvalnica izrazili su veliko zadovoqstvo zbog dobijawa
ovog va`nog i zna~ajnog priznawa, isti~u}i da im je posebno
drago {to su ga dobili od rodnog
grada. Prema wihovim re~ima,
ono }e za sve wih zna~iti podstrek za daqi rad.
Dodelu Poveqe Sveti Prokopije i pohvalnica u Galeriji
„Bo`a Ili}“ uveli~ao je crkveni hor „Sveti Prokopije“ i prokupa~ki glumac Radosav Krivokapi}, kazuju}i odlomak iz `itija Svetog Prokopija.
L.S.
Koncert Biqane Krsti} i Bistrika
Iako je sve ukazivalo na to da
koncert Biqane Krsti} i grupe
„Bistrik“ ne}e biti odr`an
zbog lo{ih vremenskih prilika,
on se ipak dogodio.
Prokupa~ka publika puna dva
sata u`ivala je u etno zvucima i
prelepom glasu ovih umetnika.
Na koncertu su se ~ule retko
izvo|ene, a ve}inom i neobjavqene muzi~ke teme sa Kosova,
ju`ne Srbije, Timo~ke krajine,
Makedonije, Rumunije, Bugarske
i Ma|arske, koje su nastale kao
fuzija tradicionalne muzike i
savremenog aran`erskog postupka.
Biqana Krsti} i Bistrik
orkestar godinama posti`u velike uspehe u svetu i u na{oj
zemqi, a umetni~kim radom promovi{u tradicionalnu muziku
Srbije, koja sve vi{e postaje inspiracija svetskog pokreta
World Music. Snimili su
~etiri albuma, muziku za film
„Zona Zamfirova“, odr`ali
vi{e stotina koncerata, osvojili presti`ne nagrade i priznawa u Srbiji i inostranstvu, a
po oceni eminentnih stru~waka
za World Music uvr{teni u sam
vrh svetske elite izvo|a~a.
L.S.
Igre i pesme na trgu
KUD
„Abra{evi}“
je
povodom gradske slave Svetog
Prokopija
ugostilo
KUD
„Soko“ iz Soko Bawe. Tom prilikom je u centru grada odr`an
koncert na kome su u~estvovali
najstariji, ali i najmla|i
izvo|a~i.
Koncert je sadr`ao gradske
igre, splet {opskih igara,
vla{ke igre i igre iz Bujanovca,
Leskovca i Ni{a. Igru folklorista protkali su izvornim
pesmama peva~i solisti.
Na licima na{ih sugra|ana
videlo se zadovoqstvo i is-
puwenost zbog prilike i
mogu}nosti da u`ivaju u ovakvom
koncertu, posebno zbog toga {to
se de{avao na otvorenom. L.S.
TOPLI^KE NOVINE
Dani {qive – Blace 2014
Bogat i raznovrstan program
Nakon sastanka 21. jula, Organizacioni odbor dvanaestih po redu
„Dana {qive – Blace 2014“ saop{tio je da je utvr|en termin odr`avawa ove nau~no-stru~ne i privredno-turisti~ke manifestacije,
najve}e i najzna~ajnije u ovom delu Srbije. Ove godine ona }e biti
odr`ana u periodu od 28. do 30. avgusta, a kao i ranijih godina najavquje se okupqawe velikog broja proizvo|a~a {qive i rakije, kao
i proizvo|a~a poqoprivredne mehanizacije i opreme i sredstava za
za{titu biqa. Sem toga, posetioce o~ekuje bogat i raznovrstan kulturno-umetni~ki i zabavni program. Sve~ano otvarawe je 29. avgusta
na glavnoj bini u centru Blaca, a postavqawe sajamskih {tandova i
predstavqawe proizvoda poqoprivrednika iz Blaca i ~itavog regiona po~iwe dan ranije, u ~etvrtak 28. avgusta. Toga dana bi}e
odr`ana i proslava povodom praznika Velika Gospojina, koji je slava
Op{tine Blace i bla~kog hrama Uspewe Presvete Bogorodice.
JUL 2014.
Poziv izlaga~ima za u~e{}e na Danima {qive
Objavqujemo poziv privrednim dru{tvima, preduzetnicima i
fizi~kim licima (izlaga~ima) da uzmu u~e{}e u izlo`beno-prodajnom delu dvanaeste po redu manifestacije „Dani {qive – Blace
2014“ na obostrano zadovoqstvo i korist.
Ohrabrujemo mlade izlaga~e do 35. godine starosti da se prijave
za u~e{}e u izlo`beno-prodajnom delu manifestacije (28-30. avgusta) u okviru projekta Sajam omladinskog turizma u Topli~kom
okrugu, koji sprovodi Op{tina Blace, a finansira Ministarstvo
omladine i sporta Republike Srbije.
Prijavu u~e{}a na manifestaciji poslati najkasnije do 15. avgusta 2014. godine na mejlove: [email protected] ili
[email protected]
Za vi{e informacija, posetite: www.blace.org.rs a mo`ete nas
kontaktirati i telefonom, na broj: 027/371-167. Osoba za kontakt
Suzana Veqovi}, telefon 061/6249712.
Oglasi za takmi~arski deo manifestacije Predlozi za nagradu Velika Gospojina
Organizacioni odbor dvanaestih Dana {qive objavio je oglase
za takmi~arski deo ove manifestacije. Zainteresovani poqoprivrednici mogu da uzmu u~e{}e u nadmetawu za najboqu zlatnu
rakiju, najboqi {qivik i za izbor najboqeg mladog poqoprivrednika u 2014. godini. Dodatne informacije nalaze se u tekstovima
oglasa postavqenim na zvani~noj internet stranici Op{tine
(www.blace.org.rs), a mogu}e ih je dobiti i na telefon 027/371-079 ili
u kancelariji broj 40 u zgradi Op{tine Blace.
Progla{ewe najboqih u pomenutim takmi~arskim kategorijama
i sve~ano uru~ewe nagrada obavi}e se 30. avgusta u zvani~nom delu
programa manifestacije.
Velika {teta od grada
Nakon vremenskih nepogoda i grada koji je 13. jula pogodio atare
sela Ka{evar, Barbatovac, Grgure, Trbuwe, Kutlovac i ^ungula Komisija za procenu {tete, koju je obrazovao predsednik Op{tine,
obi{la je navedena naseqa i sa~inila globalnu procenu nastale
{tete. Na pomenutom delu op{tine Blace tih dana tek je po~ela `etva strnih `ita. Sem na
ovim kulturama, najve}a je {teta pri~iwena
na kukuruzu, vo}u (najve}im delom {qiva) i
na povr}u. Zahva}eno je
preko 1.060 hektara pod
ovim kulturama, a o{te}ewa su 70-95%. U napomeni izve{taja Komisije navodi se i podatak da su o{te}ewa u
vo}wacima takva da se
smaweni prinos sasvim
sigurno mo`e o~ekivati i u narednim godinama.
Na osnovu utvr|enih parametara Komisija procewuje da je ukupna
nastala {teta na gradom pogo|enoj teritoriji op{tine Blace 13.
jula - 157.808.000,00 dinara.
Komisija za nagrade Op{tine Blace objavila je oglas za
prikupqawe predloga za nagradu „Velika Gospojina“ za 2014. godinu.
Ova nagrada, koja je najvi{e priznawe Op{tine, dodequje se svake
godine na praznik Velika Gospojina, koji je slava Op{tine Blace i
bla~kog hrama Uspewa Presvete Bogorodice. Nagrada se dodequje za
izuzetna dostignu}a koja ~ine doprinos afirmaciji op{tine u
privredi, dru{tvenim delatnostima i drugim oblastima.
Za nagradu mo`e biti predlo`eno pravno ili fizi~ko lice sa
podru~ja op{tine Blace, a rok za dostavqawe predloga je 15. avgust.
U pisanom obliku upu}uju se na adresu: Op{tina Blace, Komisija za
nagrade, Kara|or|eva br. 4, 18420 Blace, a mogu se saop{titi i usmeno, davawem predloga na zapisnik predsedniku Komisije.
Preko 50 miliona dinara {tete
U ponedeqak 21. jula deo teritorije op{tine Blace jo{ jednom
je bio pogo|en velikim olujnim nevremenom pra}enim jakim gradom.
Podru~ja sela Grgure, Kutlovac i Dre{nica pretrpela su
ogromne {tete na zasadima vo}a, gde su o{te}ewa i preko 90%, ali
i na ostalim poqoprivrednim kulturama, pre svega kukuruzu,
neo`evenim strnim `itima i povrtarskim kulturama. Prema
izve{taju Komisije za procenu {tete, koja je obi{la teren pogo|en
nevremenom, zahva}eno
je 286 hektara pod
navedenim kulturama,
a nastala {teta iznosi
51.774.000,00 dinara.
Sem toga, oluja i
grad naneli su dodatne
{tete stambenim i pomo}nim objektima u
ovim selima. Sna`an
vetar ~upao je ~ak i
starija stabla vo}a i
drugog drve}a.
TOPLI^KE NOVINE
JUL 2014.
Direkcija za vodosnabdevawe, izgradwu i urbanizam @itora|e
Prema{en plan rada
Planirani poslovi u vrednosti od 25 miliona dinara prema{eni za 10 odsto, izjavio direktor
Direkcije Novica Miti}.
Zaposleni u Direkciji za vo- ma{inski park i obu~enost raddosnabdevawe, izgradwu i urban- nika, blagovremeno i kvalitetno
izam u @itora|i u periodu od 1. izvr{avawe poverenih poslova,
januara do 30. juna ove godine kao i poslovawe na tr`i{nim
imali su pune ruke posla. To je osnovama razlog su {to smo u pruslovilo da planirani poslovi u voj polovini ove godine premavrednosti od 25 miliona dinara {ili plan poslovawa, rekao je
budu prema{eni za 10 odsto.
Miti} i naglasio da su oni mo-
|eni poslovi od interesa za gra|ane op{tine @itora|a, rekao je
- Uporedo sa rekonstrukcijom
i adaptacijom regionalnih i lokalnih puteva, radili smo i na
~i{}ewu propusnih kanala, rekonstrukciji uli~ne rasvete u
mnogim selima, odr`avawu javnih zelenih povr{ina, rekonstrukciji sportskih terena, kao i
objekata od dru{tvenog zna~aja,
rekao je direktor Direkcije
Novica Miti}.
Da bi se ovo postiglo bilo je
neophodno da se napravi organizaciono ustrojstvo u samoj Direkciji u kojoj svaki zaposleni
radnik treba da zna {ta radi.
Putna mre`a je rekonstruisana i adaptirana u mnogim selima. Sada se trenutno radi na
pripremi terena za asfaltirawe
puta Gruda{ – Dowe Crnatovo u
du`ini od tri kilometra.
U ataru sela Pejkovac, \akus,
Samarinovac i Dr`anovac radi
se na poqskim putevima. Direkcija je konkurisala i za izvo|ewe
radova na putu Jovine livade –
Bal~ak u op{tine Prokupqe.
Rekonstrukcija uli~ne rasvete ura|ena je u selima Gla{inac,
Studenac, Kare i Dowi Drenovac.
Ure|ena je kvanta{ka pijaca
u Pejkovcu. O~i{}eni su propusni kanali u centru @itora|e
i na putnom pravcu @itora|a –
Jasenica, u du`ini od tri kilometra. Tereni za male sportove i
veliki fudbal ura|eni su u selima Podina, Stara Bo`urna,
Badwevac i Dowi Drenovac.
- Ozbiqnost u poslu, dobar
gli da urade jo{ neke poslove da
procedura i dobijawe odre|enih
dozvola vremenski ne traju dugo.
Govore}i o saradwi sa rukovodstvom lokalne samouprave, on
nagla{ava da je ona bila korektna, profesionalna i transparentna.
- Novac od Op{tine ne dobijamo, mi ga zara|ujemo. Onoliko
posla koliko nam poveri lokalna samouprava, nakon realizacije
mi i naplatimo. Me|usobna profesionalna saradwa i javnost rada uslovili su da se urade odre-
direktor Direkcije i naglasio
da su u proteklom periodu imali
i dobru poslovnu saradwu sa
[umskom upravom Prokupqe.
Treba naglasiti da su zaposleni tokom trajawa vanredne situacije odradili sve poverene
poslove u svojoj op{tini.
Na pitawe da li je moglo jo{
toga da se uradi u proteklom delu
godine, on je istakao da se uvek
mo`e boqe i vi{e.
- Uvek se mo`e vi{e i boqe.
Kada bi se procedure za dobijawe
raznih dozvola skratile i kada
bi zaposlili jedno ili dvoje stru~nih qudi, smatram da bi uposlenost ma{ina i radnika bila
ve}a, a samim tim i finansijska
dobit bi bila zadovoqavaju}a,
rekao je Miti} i naglasio da oni
imaju takve ma{ine koje mogu da
rade mnoge poslove na putnoj,
elektro i vodovodnoj mre`i i na
odr`avawu zelenih i javnih povr{ina.
D.B.
Kupqen kamion
U januaru ove godine kupqen je kamion sa korpom namewen za
odr`avawe uli~ne rasvete. Zahvaquju}i ovoj investiciji izvr{ena
je rekonstrukcija uli~ne rasvete u mnogim selima.
Kancelarija za mlade op{tine @itora|a
Mladi su sada{wost i budu}nost
Kancelarija
za
mlade
op{tine @itora|a realizuje
projekat „Mladi su sada{wost i
budu}nost“, koji finansira
Ministarstvo
omladine
i
sporta. Projektom je predvi|eno
organizovawe desetak radionica
u kojima }e u~estvovati oko
stotinak mladih iz op{tine
@itora|a.
- Radionice }e biti na temu
volonterizma, omladinskog preduzetni{tva, ja~awa omladinskog aktivizma Roma i agro
biznisa. Ovim projektom bi se
jo{ vi{e oja~ali kapaciteti
lokalne Kancelarije za mlade
koja bi postala va`an akter u
razvoju lokalne omladinske
politike. Mladi sa teritorije
op{tine @itora|a poha|awem
ovih radionica ste}i }e
potrebna znawa i ve{tine koje
}e im u velikoj meri pomo}i za
pokretawe privatnog biznisa i
vr{i}e promociju aktivizma i
volonterizma sve sa ciqem
kvalitetnog provo|ewa slobodnog vremena – rekao je koordinator Kancelarije za mlade
op{tine @itora|a.
TOPLI^KE NOVINE
JUL 2014.
Kroz „Dostojanstvene senke“ o pozori{nom `ivotu u Prokupqu
Kulturno steci{te talentovanih qudi
Ovogodi{we sve~anosti povodom obele`avawa gradske slave Sveti Prokopije zapo~ele su
otvarawem izlo`be „Dostojanstvene senke“ u Narodnom muzeju
Toplice, koja je na{im sugra|anima i svim qubiteqima pozori{ne umetnosti kroz fotografije, plakate i zapise prikazala 95
godina rada prokupa~kog amaterskog pozori{ta.
Izlo`bu je otvorio predsednik Op{tine Prokupqe Miroqub Paunovi}, rekav{i da je
malo gradova u Srbiji koji se mogu pohvaliti ovakvom pozori{nom tradicijom.
- Prokupa~ko pozori{te je
oduvek bilo avangarda i kulturno steci{te talentovanih qudi, koji su sa ove pozori{ne scene plenili likom i scenskim
nastupom. Neki su se ba{ odavde
vinuli u gluma~ke vode i stekli
svetsku slavu. Me|u wima su Qiqana Dragutinovi}, Du{ko Jani}ijevi} i Mihajlo Kosti}
Pqaka, istakao je Paunovi}.
Ipak, najzaslu`niji za slavu
na{eg pozori{ta ostali su ovde.
Na prvom mestu Hranislav Dra-
zori{ta Tijana Petrovi} kao i
Predrag Kotur i Danilo Petrovi}.
gutinovi}, ~ije ime prokupa~ko
pozori{te nosi, a potom i Petar
Sin|eli} zvani Pera Glumac,
Bogoqub Tasi} - Bogi Xigerica,
Marina Deni}, Miroqub Mirovi} Facir, Radosav Krivokapi},
Sr|an @ivkovi}. Oni koji se ponose svojim po~ecima na prokupa~kim „daskama koje `ivot zna~e“ su i profesionalni glumci
direktorka Doma kulture i po-
- Dragutinovi} je ceo svoj `ivot posvetio glumi{tu i podizawu profesionalizma, te sa sigurno{}u mogu re}i da ono nije
samo pozori{te zaqubqenika i
amatera, ve} pozori{te profesionalaca. To svakako dokazuju
brojne nagrade i priznawa sa pozori{nih festivala iz cele zemqe, naglasio je predsednik
Op{tine Prokupqe Miroqub
Paunovi} govore}i o va`nosti
trajawa pozori{ne umetnosti u
na{em gradu.
Autor izlo`be „Dostojanstvene senke“ Zoran Cvetkovi} je
naglasio da je ova izlo`ba samo
mali deo bogatog svedo~ewa o
blagovawu bogiwe Talije u ovoj,
najpre „zaba~enoj i sputanoj palanci“, a zatim u gradu „u kome }e
mnogi `eleti da `ive“.
- Ova izlo`ba je samo preskromni poku{aj da se svim dostojanstvenim senkama, bla`enopo~iv{ih i hodaju}ih pozori{tnika prokupa~kih, biv{ih i sleduju{~ih, odu`imo i duboko
poklonimo, podvukao je Cvetkovi}.
Otvarawe izlo`be uveli~ali
su najmla|i polaznici [kole
glume, koju vodi Zoran Cvetkovi}. Oni su „{ire}i optimizam“
pokazali da prokupa~ko pozori{te mo`e na wih da ra~una
i da }e sa wima, wihovim ulogama
i nastupima trajati jo{ mnogo
godina.
L.S.
Izlo`ba slika sa Ivawdanske kolonije
Prokupa~ki slikari u Ajdanovcu
U okviru obele`avawa gradske slave Sveti Prokopije u holu Bioskopa „Toplica“ otvorena
je i izlo`ba slika nastalih na
10. Ivawdanskoj koloniji u Ajdanovcu.
Qubiteqi slikarstva mogli
su da pogledaju 15 novih umetni~kih ostvarewa iz Ajdanovca i
platno duga~ko 20 metara, na kome su slikali prokupa~ki umetnici u okviru manifestacije
kulturnog leta pod nazivom „Letwa doza umetnosti“.
- Posebno mi je zadovoqstvo
{to mogu da vam uputim re~i
hvale, ne samo za va{ plodotvoran likovni rad, o kome svedo~e
ova umetni~ka ostvarewa, sa razli~itim motivima i u razli~itim likovnim tehnikama, ve} i
za va{e razumevawe, koje ste
imali za trenutak u kome se svi
zajedno nalazimo, rekao je predsednik Op{tine Prokupqe Miroqub Paunovi}, otvaraju}i izlo`bu slika sa 10. tradicionalne slikarske kolonije u Ajdanovcu.
Predsednik Paunovi} se zahvalio bratstvu manastira Sveti
\or|e u Ajdanovcu, koje je uvek i
bez razlike dobar doma}in likovnim, ali i svim kulturnim stvaraocima, koji uto~i{te i nadahnu}e vrlo ~esto nalaze u wemu i
wegovoj inspirativnoj okolini.
Direktorka prokupa~kog Doma kulture Tijana Petrovi} posebno se zahvalila prokupa~kim
slikarima Milanu Ili}u, Bati
Stojkovi}u i Filipu Kosteskom
jer, kako je istakla, ovogodi{wa
Kolonija „`ivela“ je od drugog
do osmog jula, zahvaquju}i wihovoj nesebi~noj qubavi i istrajnosti prema likovnoj umetnosti.
- Ova Kolonija je u prethodnim godinama zna~ajno doprinela obnovi manastira u Ajdanovcu
i zato i sada pozivam sve one koji
mogu i vole slikarstvo da kupovinom slika pomognu manastiru
Sveti \or|e, naglasila je Petrovi}eva.
Ovu sve~anost uveli~ao je
crkveni hor Sveti Prokopije i
gitarista Vojislav Milenkovi}.
L.S.
„Letwa doza umetnosti“ prokupa~kog Doma kulture
Gosti pesnici iz Para}ina
Gosti Kwi`evnog dru{tva
„Rade Drainac“ u toku jula bili
su pesnici iz Kwi`evnog kluba
„Mirko Bawevi}“ iz Para}ina.
Oni su se qubiteqima kwi`evnog stvarala{tva predstavili u
porti Crkve Svetog Prokopija.
Na samom po~etku ve~eri gosti
su se zahvalili Prokup~anima
na pru`enoj podr{ci za vreme
majskih poplava, posebno isti~u}i mlade Volonterskog centra
iz na{eg grada, koji su pomo} doneli u Para}in.
- Me|u ~lanovima Kluba
„Mirko Bawevi}“ ima stvaralaca razli~itih profesija. Tu su
profesori, lekari, ali i oni koji }e nastaviti tradiciju negovawa pisane re~i i stiha, a to su
sredwo{kolci, puni elana, energije i entuzijazma, rekla je predsednica ovog kluba Olga Man~i} Lodika, upoznaju}i prisutne
sa kwi`evnicima iz Para}ina.
Ona je naglasila da u Klubu „Mirko Bawevi}“, koji je pro{le godine obele`io ~etiri decenije
postojawa, ima pripoveda~a, stvaralaca slobodnog stiha, ali i
qubavne, rodoqubive i haiku
poezije.
- Posebnu pa`wu i va`nost u
na{em klubu starije kolege pok-
lawaju mladim stvaraocima, poma`u}i im da izgrade svoj stil,
podvukla je Lodika.
Prokupa~koj publici su se
pored ove pesnikiwe i predsednice tamo{weg kluba, predstavili i pesnici Jovana \or|evi},
Sne`ana Tani}, Miodrag Gligorijevi} i Du{an Ru`i}.
Doma}ini ove ve~eri, pesnici iz Prokupqa Dragan Borisavqevi}, Dane Stojiqkovi} i
Milivoje Krsti}, pridru`ili
su se gostima svojom poezijom, a
notama na gitari ve~e je obojio
Vojislav Milenkovi}.
L.S.
TOPLI^KE NOVINE
JUL 2014.
Predstava za decu u bioskopu „Toplica“
„La`ni princ Petar Pan“ odu{evio najmla|e
Veliko interesovawe najmla|ih i wihovih roditeqa za premijeru predstave „La`ni princ
Petar Pan“ pokazalo je da de~ije
predstave treba da se uvedu u redovni pozori{ni repertoar prokupa~kog pozori{ta „Hranislav
Dragutinovi}“, koje radi u okviru Doma kulture.
- Sve je krenulo sa na{im redovnim aktivnostima, kada smo
se dogovarali kako da sadr`ajno
osmislimo program i predstavimo ga prokupa~koj publici, koja
uvek zaslu`uje najboqe. I tu smo
shvatili da i na{im najmla|ima
treba omogu}iti da se odmalena
upoznaju sa pozori{nom scenom i
da vide predstave koje }e biti
specijalno ura|ene za wih. Ova
de~ija predstava je bila u planu
na{eg urednika De~ijeg programa Miqane Mitrovi}, a onda
smo krenuli da radimo zajedni~kim snagama, rekla je sa vidnim
zadovoqstvom posle odli~no
prihva}ene premijere „La`nog
princa Petra Pana“ od strane
prokupa~ke publike, direktorka
Doma kulture i jedini profesionalni glumac i re`iser predstave Tijana Petrovi}.
Ona je pohvalila i svoje kolege u predstavi me|u kojima je
bilo i debitanata, a to su Miqana Mitrovi} kao Pepequga i
Ivana Leki} kao Uspavana Lepo-
tica, rekav{i da su se dobro sna{le na sceni.
Predragu Slavkovi}u, koji je
igrao Petra Pana, ovo je bila
druga uloga i on ka`e da mu je
bilo zadovoqstvo {to je igrao za
najmla|e, ali da je sada imao te-
I ostale dve glumice debitantkiwa Ivana Leki}, koja je igrala Uspavanu Lepoticu i Danijela Miti} kao Sne`ana, isti~u
da je bilo pravo u`ivawe raditi
na „La`nom princu Petru Panu“.
- Po zavr{etku predstave pi-
`i „posao“ nego u predstavi „Iza
kulisa“, jer su deca zahtevnija
publika.
- Drago nam je da su deca u`ivala i da smo dobili pohvale za
trajawe predstave, jer nije nimalo lako dr`ati de~iju pa`wu dugo. Bilo je taman dovoqno i koliko treba za mali{ane, potvrdili su nam i roditeqi koji su
do{li sa svojom decom da pogledaju predstavu, naglasila je Miqana Mitrovi}, koja je zajedno sa
Tijanom Petrovi} napisala tekst za ovu predstavu.
tale smo na{u direktorku Tijanu, koja je igrala Ve{ticu u
predstavi, kada }emo raditi novu
predstavu, jer smo ovu spremili
za mawe od mesec dana i pokazali
smo da sve {to se radi timski
uvek bude dobro ura|eno. Ona,
kao jedini profesionalni glumac u ovoj predstavi, ocenila je
da se dobro razumemo na sceni i
da je to u stvari najva`nije da bi
se predstava odigrala dobro, a
kad akteri funkcioni{u dobro
pojedina~no i zajedno, onda je i
publika zadovoqna, dodale su
Ivana Leki} i Danijela Miti},
koja je bila zadu`ena i za {minku u ovoj predstavi.
Da zadovoqstvo bude potpuno,
a posao dobro odra|en, potrudili su se i ostali u~esnici ovog
zajedni~kog projekta.
Za scenografiju je i ovoga puta bio zadu`en ~ovek bez koga se
ne mo`e zamisliti scena ni jedne
predstave u prokupa~kom pozori{tu Milan Ili} Tr{a, muziku
su uradili Dragan Babi} i Ivica
Trailovi}, a ton majstor je bio
Sr|an Baktijarevi}. I da ne zaboravimo i kostime je ova gluma~ka ekipa uradila u sopstvenoj
re`iji.
Direktorka Doma kulture
Tijana Petrovi} je istakla da }e
svi oni koji nisu videli premijeru „La`nog princa Petra Pana“ videti reprizu ove predstave
u toku leta, ali i na jesen u okviru programa obele`avawa
„De~ije nedeqe“.
- Predstava ima pou~ni karakter i kroz stihove u woj najmla|ima smo poru~ili da ne
o~ekuju uvek pomo} od drugih.
Ona je dobra u vidu saveta, ali mi
im poru~ujemo da treba da se potrude da sami prona|u re{ewe,
kako bi i wima, ali i qudima oko
wih bilo boqe, podvukli su glumci predstave „La`ni princ Petar Pan“.
L.S.
Organizacioni odbor Festivala de~jeg stvarala{tva Toplice
(FEDES) upu}uje interni
Stihovi i an|eoski glasovi u porti crkve Sveti Prokopije
POZIV
Ve~e duhovne poezije
Svim muzi~arima, tekstopiscima, kompozitorima i
aran`erima koji `ive u Toplici ili su vezani za Toplicu na neki
drugi na~in, da svojim delima za decu u~estvuju u stvarawu zna~ajne
uloge sedmog po redu Festivala de~jeg stvarala{tva 2015.
U tom smislu Organizacioni odbor Festivala je ovlastio
Sr|ana @ivkovi}a, umetnika, da u ime Festivala prikupi tekstove
za decu, kompozicije i obavi razgovore sa aran`erima.
Kako je rok za odabir radova izme|u 1. i 15. septembra, molimo
sve zainteresovane da na vreme dostave svoje ponude. Radovi se
dostavqaju u jednom primerku i mora da sadr`e tekst pesme, notni
zapis i demo snimak.
Organizacioni odbor Festivala napomiwe da je ovo sedmi po
redu FEDES, koji se odr`ava u uslovima lo{e finansijske
situacije, te se zainteresovanima ne mo`e obe}ati (ili bar ne po
va`e}im tr`i{nim uslovima) nadoknada za izvedena dela, ali ona
svakako ne}e izostati. Predato (i od strane Organizacionog odbora prihva}eno) delo podrazumeva da je autor odobrio javno
izvo|ewe svog dela bez odricawa autorstva i prava koja autorstvo
nosi ne ukqu~uju}i tu FEDES.
Svi zainteresovani za ovakvu vrstu u~e{}a na Festivalu mogu
se
javiti
Sr|anu
@ivkovi}u
mejlom
na
[email protected] ili telefon 0638992415, odnosno
Domu kulture u Prokupqu, svakog radnog dana od 9 – 13 sati na telefon 027/321-086.
Sa nadom u uspe{nu saradwu,
Organizacioni odbor FEDES-a
U porti Crkve Svetog Prokopija, u organizaciji Narodne biblioteke „Rade Drainac“, odr`ano je ve~e duhovne poezije. Pod
otvorenim nebom na ovom svetom mestu nekada{wi prokupa~ki |aci
sada studenti, ali uvek glumci recitatori Velimir Bulatovi}, Jovan
Nikoli}, Aleksandra \or|evi} i Valentina Baktijarevi}, zajedno
sa verou~iteqem Danijelom Jovanovi}em kazivali su stihove iz
svetske antologije duhovne poezije i psalme.
Wihovo kazivawe bilo je protkano muzikom i pesmom ~lanova
De~ijeg hora Prokupqe, koji vodi profesor muzike Sawa Stojkovi}.
L.S.
TOPLI^KE NOVINE
Komisija Volonterskog centra odobrila dvanaest zahteva
JUL 2014.
Korisnici Dnevnog boravka „Sunce“ na karnevalu u Leskovcu
Pomo} za najugro`enija doma}instva „Mulen ru`“ na prokupa~ki na~in
Na osnovu Konkursa za dodelu pomo}i porodicama ~ija su
doma}instva pretrpela {tetu u aprilskim poplavama na teritoriji
prokupa~ke op{tine, odobrena su sredstva za dvanaest porodica koje
su podnele zahtev Komisiji Volonterskog centra Prokupqe.
Pomo} je stigla iz pobratimqene norve{ke op{tine Hemnes,
koja je u saradwi sa Volonterskim centrom Prokupqe, \a~kim parlamentom i [kolom kulture prikupila sredstva u iznosu od 3.000
evra, namewena za sanaciju {tete najugro`enijih doma}instava.
I ove godine korisnici Dnevnog boravka „Sunce“ iz Vodica kod
Prokupqa u~estvovali su na tradicionalnom Me|unarodnom
karnevalu, koji se ve} devet godina zaredom, u periodu od 12. do 15.
jula, odr`ava u Leskovcu. Tokom trodnevnog karnevalskog programa
prodefilovalo je oko 1.500 u~esnika iz Srbije, Republike Srpske,
Bugarske, Slovenije, Hrvatske i Albanije.
Prokup~ani, korisnici i vaspita~i Dnevnog boravka „Sunce“,
svoj talenat i ume}e pokazali su nastupom u mjuziklu „Mulen ru`“,
za koji su sami izradili maske i kostime.
- Trudimo se da svojim korisnicima omogu}imo maksimalno
u~e{}e na ovakvim manifestacijama, kako bi se deca ometena u
razvoju aktivno ukqu~ivala u razne aktivnosti, rekao je sekretar
Udru`ewa obolelih od mi{i}nih i neuromi{i}nih bolesti za
Topli~ki okrug Dragoslav Petrovi}. On je ovom prilikom istakao
da je anga`ovawe dece ometene u razvoju od velikog zna~aja, kako bi
se podstakla wihova kreativnost, motori~ke sposobnosti i sveukupan mentalni razvoj.
Seminar za volontere
Volonterski centar Prokupqe organizovao je dvodnevni seminar na kome su sprovedena istra`ivawa me|u prokupa~kim volonterima o uspe{nosti realizacije projekta „Igraj za `ivot“.
Gosti na seminaru bili su predstavnici kontakt organizacije za
Srbiju, zadu`eni za ovaj projekat, koji su anketirali grupu od 30
volontera, one koji su bili deo projekta, kao i one koji nisu u wemu
u~estvovali.
- Volonterski centar Prokupqe ve} dve godine sprovodi ovaj
projekat nameqen mladima i wihovoj edukaciji o polno prenosivim
bolestima. Ovaj seminar je deo zavr{ne faze koja treba da poka`e
koliko su mladi Prokup~ani upoznati sa ovom problematikom,
rekla je predsednica Volonterskog centra Prokupqe Sla|ana
Milosavqevi}.
- Na osnovu sprovedenog konkursa, na koji se prijavilo 23 lica,
Komisija Volonterskog centra Prokupqe odobrila je 12 zahteva koji
ispuwavaju uslove konkursa, a jedan od wih je da je {teta na doma}instvima ve}a od 100.000 dinara, rekla je predsednica Volonterskog
centra Prokupqe Sla|ana Milosavqevi} i ovom prilikom izrazila
zahvalnost prijateqima iz Norve{ke, kao i svima koji su pomogli
da pomo} stigne do najugro`enijih porodica.
Q.M.
Bolnici novo vozilo
Kompanija Vip mobile poklonila je prokupa~koj Bolnici „Dr
Aleksa Savi}“ novo putni~ko vozilo marke Fiat punto, ~ime je
bolni~ki vozni park postao bogatiji za jedno novo, savremeno
vozilo.
- Rukovodstvo Op{te bolnice u Prokupqu izrazilo je veliku zahvalnost kompaniji Vip mobile na ovoj vrednoj donaciji. Novo
vozilo koristi}e Slu`ba transfuzije, kako bi lak{e i br`e
obavqala svoje aktivnosti, kazala je portparol prokupa~ke Bolnice dr Marija Despotovi}.
Q.M.
U Dnevnom boravku „Sunce“ sme{teno je 17 korisnika iz
Prokupqa, a prema re~ima Petrovi}a predvi|eno je da im se
pridru`i jo{ desetak korisnika iz @itora|e i Mero{ine kada za
to budu obezbe|eni uslovi.
- U planu je izgradwa nove kuhiwe, kako bi prostor u kome je do
sada bila kuhiwa adaptirali i pro{irili kapacitet Dnevnog boravka, jer je ovo jedina takva ustanova u Toplici, istakao je sekretar
Udru`ewa obolelih od mi{i}nih i neuromi{i}nih bolesti.
Q.M.
Crkvena op{tina Prokupqe raspisuje
JAVNI OGLAS
Po blagoslovu eparhije Ni{ke, crkveni odbor crkvene op{tine
Prokupqe raspisuje oglas kojim poziva gra|evinske firme, odnosno
preduzetnike, koji su zainteresovani za gradwu objekta za stanovawe
i poslovnog prostora na lokaciji u`eg centra grada Prokupqa,
ta~nije u ulici 9.oktobra na broju 18.
Na navedenoj lokaciji, koja je upisana na katastarskoj parceli
broj 4082 i 4083 KO Prokupqe grad, povr{ine 5,38 ari, nalazi se neupotrebqiva, uru{ena ku}a, koja je u vlasni{tvu crkvene op{tine
Prokupqe. Navedenu ku}u je potrebno sru{iti i izgraditi objekat
za stanovwe, a zbog specifi~nosti lokacije plac pogoduje i za izgradwu poslovnih prostora.
Crkvena op{tina Prokupqe i wen crkveni odbor saglasni su da
se zainteresovanom gra|evinskom preduze}u, odnosno preduzetniku
ustupi gore pomenuto gradsko gra|evinsko zemqi{te za gradwu objekta za stanovawe i poslovnih prostora, gde je izvo|a~ radova u
obavezi da pismenim putem ponudi u zamenu stambeni prostor, (po
sistemu kqu~ u ruke) adekvatan tr`i{noj vrednosti gra|evinskog
zemqi{ta koji crkvena op{tina ovim oglasom nudi.
Svi pravni i tehni~ki poslovi, kao i gra|evinski radovi padaju
na teret izvo|a~a gra|evinskih radova.
Ponude slati na adresu Crkve Svetog Prokopija u Prokupqu,
ulica Balkanska broj 2.
Postupak prikupqawa ponuda sprove{}e crkveni odbor
Crkvene op{tine Prokupqe, gde je rok za predavawe ponuda 30 dana
od dana wegovog objavqivawa u sredstvu javnog informisawa. Nakon
isteka navedenog roka, crkveni odbor Crkvene op{tine Prokupqe
}e prvog narednog dana utvrditi i usvojiti najboqu ponudu, i istu
objaviti na oglasnoj tabli Crkve Svetog Prokopija u Prokupqu.
Bli`a obave{tewa u vezi sa oglasom mogu se dobiti u Crkvi
Svetog Prokopija u Prokupqu, ili na telefon broj 027-321-734.
TOPLI^KE NOVINE
JUL 2014.
Mirko ]erani} predsednik OFK „Topli~anin“
Kao i pro{log leta mnogo
bure izme|u dve takmi~arske sezone u OFK „Topli~anin“. Klub
je zavr{io ubedqivo posledwi u
Ni{koj zoni, ponovo se vratio u
Okru`nu ligu i rezultatski, finansijski, organizaciono i u svakom pogledu do{ao u jednu od najve}ih kriza od osnivawa daleke
1919. godine. Planirano je da se
izvr{i kompletna analiza svega
u~iwenog u minuloj godini, da se
odr`i Skup{tina na kojoj bi
predsednik Upravnog odbora
OFK „Topli~anin“ Rade Radowi} zbog ispadawa kluba iz lige podneo ostavku, ali nije sve
tako i{lo.
Sama sednica Skup{tine
kluba, koja je odr`ana 5. jula
tekla je konfuzno zaslugom aktuelnog predsednika, koji je i
sam priznao da nije iskusan u
vo|ewu sednica i da mu je jedini
ciq da podnese ostavku pokazuju}i potpuno nepoznavawe Statuta kluba. Usledili su razni
predlozi od ~lanova skup{tine i
od onih koji to nisu sa mesta i sa
govornice, gde se ni{ta nije moglo ~uti i gde se sve pretvorilo u
tragikomediju. Nakon toga, na je-
dvite jade posle vi{eminutnog
pregawawa, izabran je zapisni~ar i ~inilo se da rad skup{tine
ulazi u normalne vode. Me|utim,
kada je izabrano kakvo takvo radno predsedni{tvo i kada je i sa
wima trajalo pregawawe da li }e
da zauzmu svoja mesta i da sve
napokon po~ne, vi{e od polovine
prisutnih ~lanova skup{tine je
napustilo salu pa nije bilo vi{e
kvoruma za normalan rad skup{tine.
Posle poku{aja odr`avawa
redovne Skup{tine OFK „Topli~anin“ 5. jula i svega {to se na
woj de{avalo, {to je dovelo do
obarawa kvoruma i prekida rada,
Upravni odbor OFK „Topli~anin“ odr`ao je sednicu i doneo
odluke, kako su rekli, sve u ciqu
boqitka i napretka „Topli~anina“.
- Shodno Statutu kluba, po
~lanovima 11. i 13, koji se odnose
na obaveze pla}awa godi{we
~lanarine, Uprava kluba je odlu~ila da sve one koji nisu platili
~lanarinu po statutu iskqu~i iz
~lanstva u klubu, a samim tim
oni vi{e nisu ni ~lanovi Skup{tine kluba, jer da bi bili ~la-
novi moraju biti ~lanovi kluba.
Po statutu, UO mora da formira
novu skup{tinu, a svi zainteresovani koji `ele da budu novi
~lanovi skup{tine moraju pismeno da se obrate Upravnom odboru, rekao je Rade Radowi},
predsednik UO OFK „Topli~anin“.
Nakon toga, na zahtev grupe
~lanova Sku{tine kluba i potpisima 26 od ukupno 39 ~lanova,
odr`ana je Sku{tina OFK „Topli~anin“, koja je po re~ima u~esnika i saziva~a potpuno legalna,
bez obzira na odluku Upravnog
odbora kluba od 15. jula, jer po
wima ta odluka UO nije po Statutu OFK „Topli~anin“. Na samoj sednici, uz konstataciju da je
vreme da se svi uozbiqe i da rade
u korist „Topli~anina“, razre{en je dosada{wi predsednik
UO OFK „Topli~anin“ Rade Radowi}, a za predsednika je izabran biv{i fudbaler „Topli~anina“ Mirko ]erani}. Novoizabrani predsednik je izabrao pet
~lanova UO i to }e biti Aleksandar Trajkovi}, Predrag Kali~anin, Miodrag Dimki}, Aleksandar Stojanovi} i Marko \oki}.
- Planiram da oformim radnu i kompaktnu Upravu, koja mora da funkcioni{e kao sat i da
ima autoritet kod svih zaqubqenika u „Topli~anin“. Najve}a investicija }e nam biti rad omladinske {kole, koju }e voditi stru~ni treneri. Treba da zadr`imo sada{wi igra~ki kadar i da
se potrudimo da vratimo na{e
igra~e koji trenutno igraju van
Prokupqa, rekao je Mirko ]erani}, predsednik OFK „Topli~a-
nin“, dodaju}i da je na Skup{tini sve odra|eno validno i u
skladu sa statutom i da UO ne
mo`e da raspu{ta skup{tinu
koja je najve}i organ u klubu.
- Prvenstvo po~iwe sredinom
avgusta i moramo {to pre krenuti sa pripremama. Prvi tim }e
preuzeti Aleksandar Jovi}, a u
narednih nekoliko dana postavi}emo i sve trenere mla|ih selekcija. Ambicije su nam prvo mesto
i povratak u zonu pa smo ve} poja~ali igra~ki kadar. Vratili smo
Jovi}a i Paunovi}a koji su nastupali za „Radan“ i iskusnog Zorana Tomi}a. Ono {to nam je
prvi zadatak je sre|ivawe pomo}nih terena u ~emu }e nam pomo}i JKP „^isto}a“ i lokalna
samouprava, a planiramo mnoge
stvari da uradimo i na glavnom
stadionu. Finansijska situacija
u klubu je lo{a, ali uz pomo}
lokalne samouprave i uz agilni
Upravni odbor o~ekujem da polako re{avamo i te probleme,
zakqu~io je ]erani}.
Uspeh u Subotici
Na me|unarodnom takmi~ewu
„Zlatna rukavica za mlade“ u boksu, koje je odr`ano u Subotici,
Tamara Jovanovi} ~lanica Boks
kluba „Toplica“ zauzela je drugo
mesto i osvojila srebrnu medaqu.
Na ovom me|unarodnom turniru
u~estvovalo je 27 dr`ava, a Tamara je nastupala u sastavu reprezentacije Srbije.
- U mojoj kategoriji bile su
~etiri takmi~arke. Zadovoqna
sam, pre svega, borbom u polufinalu, dok u zavr{nom me~u nisam
zadovoqna sudijskom odlukom
koji je prekinuo borbu bez razloga i dodelio pobedu mojoj protivnici. Bez obzira na to ovo je
za mene veliko iskustvo i prvo
me|unarodno takmi~ewe na kome
u~estvujem, rekla je Tamara Jovanovi} i dodala da vredno nastavqa da se sprema za slede}a
evropska i svetska takmi~ewa.
Pomo}ni trener BK „Toplica“ Aleksandar Preli} izuzetno
je zadovoqan Tamarinim u~inkom u Subotici.
- S obzirom da je ovo do sada
najja~e takmi~ewe na kome u~estvuje, ja sam prezadovoqan i
o~ekujem jo{ boqe rezultate.
Imali smo pote{ko}a oko samog
odlaska zbog lo{e finansijske
situacije, deset sati smo putovali do Subotice i prakti~no
smo ~etiri dana, koliko je trajalo takmi~ewe, bili bez dinara,
rekao je Aleksandar Preli}.
TOPLI^KE NOVINE • Osniva~ i izdava~: Op{tina Prokupqe, Slu`ba za odnose sa javno{}u, ul. Nikodija Stojanovi}a 2
• Glavni i odgovorni urednik: Mirjana Mari} • Redakcija: Qiqana Mirovi}, Lidija Stamenkovi}, Dragan Bjeli}, Milan
Krsti}, Nina \or|evi}, Zorica Milivojevi} • Lektura: Dragana Stankovi} • Foto: Dragi Stojkovi} • Dizajn i tehni~ko
ure|ewe: PRADO - Prokupqe • [tampa: Prado, Prokupqe
Download

Topličke novine broj 61 (pdf)