TOPLI^KE NOVINE
JUN 2014.
Plan za pomo} u~esnicima u agrobiznisu
Usvojen 3-P privredni plan
Predsednik Op{tine Prokupqe Miroqub Paunovi} sa saradnicima primio je Vojina Plavanskog predstavnika Grupe privrednih eksperata, autora takozvanog 3-P privrednog plana u
agrobiznisu, koji je uz saglanost
Ministarstva za poqoprivredu
prihvatila Vlada Srbije.
Plan 3-P, koji podrazumeva
proizvodwu, preradu i plasman
vo}a i drugih poqoprivrenih
proizvoda usvojen je i na skupu u
op{tini Prokupqe, kome su prisustvovali predstavnici proizvo|a~a i prera|iva~a iz na{e
op{tine i celog Topli~kog okruga.
Prema re~ima Plavanskog,
plan 3-P sa~iwen je u saradwi sa
nau~nim institutima, koji se
bave inovacijama i osavremewivawem agrobiznisa.
Predsednik Paunovi} upoznao je Plavanskog sa aktuelnim
problemima pre svega proizvo|a~a vi{awa, ali i sa problemima
plasmana i izvoza na zapadno
tr`i{te.
On je precizirao da se poqoprivredna proizvodwa u topli~kom kraju, gotovo 90 odsto, bazira na proizvodwi ko{ti~avog
vo}a, vi{we i {qive.
Tokom diskusije, proizvo|a~i i prera|iva~i istakli su u
prvi plan problem za{tite, vo}waka i plasmana ubranog vo}a.
Oni su kazali da bi u najskorije
vreme ovde dobro do{lo otvarawe vi{e mini hladwa~a, kojima
bi se produ`io rok isporuke, pre
svega vi{awa, koje odmah nakon
berbe moraju da budu predate trgova~kim lancima.
Tako|e je, ukazano i na potrebu formirawa jedne radne grupe
privrednika i proizvo|a~a iz
op{tine Prokupqe, koji bi napravili listu prioriteta i potreba, a sve u ciqu dobijawa „zelenog kartona“ za izvoz u periodu stabilizacije i pridru`ivawa Evropskoj uniji.
- Ovakva organizacija i neposredno u~e{}e u agrolancu daje {iroku mogu}nost planirawa
privrednih aktivnosti, kao i
u~e{}e u izradi elaborata ekonomske opravdanosti za dodeqivawe nov~anih sredstava iz
Fonda za razvoj Republike Srbije i poslovnih banaka – kazao
je Plavanski.
Na ovom skupu donet je zakqu~ak da u narednom periodu lokalna samouprava, privrednici i
proizvo|a~i iz op{tine Proku-
pqe donesu zajedni~ki plan i
program pomo}i u aktivnom prikqu~ivawu agrolancu u Srbiji.
Ina~e plan 3-P, koji je usvojen na Vladi, ocewen je pozitivno i od strane primijera Aleksandra Vu~i}a i bi}e inplementiran u privredu Republike Srbije.
Sastanku su prisustvovali i
zamenik predsednika Op{tine
Ilija \edovi} i ve}nik zadu`en
za privredu Qubi{a Blagoti}.
M.M.
Predsedsednik sa proizvo|a~ima i otkupqiva~ima vi{we
Otkup i plasman ovogodi{weg roda
Predsednik Op{tine Prokupqe Miroqub Paunovi} primio
je predstavnike proizvo|a~a i
otkupqiva~a vo}a sa teritorije
op{tine Prokupqe. Ovaj sastanak organizovan je u ciqu razmatrawa i re{avawa problema koji
predstoje u sezoni otkupa i plasmana ovogodi{weg roda vi{awa
i jagodi~astog vo}a. Sastanku su
prisustvovali zamenik predsednika Op{tine Ilija \edovi} i
rukovodilac Odeqewa za poqoprivredu Sr|an Stamenkovi}.
- Ciq ovog sastanka bio je prvenstveno da se upoznamo sa svim
va{im problemima i ~ujemo sugestije kako bismo na boqi, kvalitetniji i sveobuhvatniji na~in sagledali svu problematiku
koja nas o~ekuje ove godine, prvenstveno u periodu otkupa vi{awa - rekao je predsednik
Paunovi}.
[to se ti~e berbe i otkupne
cene vi{we, za koju se pretpostavqa da }e ove godine iznositi
30 do 40 dinara po kilogramu,
predsednik isti~e da ta cena nije
stimulativna ni za proizvo|a~e,
ni otkupqiva~e ali da se otkupana cena formira na svetskoj
pijaci gde va`e zakoni ponude i
tra`we.
-U vezi sa tim uputili smo
apel i otkupqiva~ima da u skladu sa svojim mogu}nostima ponu-
de maksimalnu cenu, kako bismo
odr`ali primarnu poqoprivrednu proizvodwu vo}a, s obzirom
na to da je Toplica poznata po
proizvodwi vi{we i {qive –
objasnio je predsednik Paunovi}
i istakao da vi{e od 50 odsto poqoprivrednih gazdinstava u Toplici egzistira i `ivi od dohotka koji se na ovaj na~in ostvaruje.
U okviru diskusije, poqoprivredni proizvo|a~i i otkupqiva~i zahvalili su predsedniku
Op{tine na pozivu i istakli da
je on prvi predsenik op{tine do
sada koji se zainteresovao za wihove pitawa. Kao najva`nije probleme istakli su, prvenstveno
kratko vreme od berbe do otkupa,
kao i visinu takse koju pla}aju za
otkupna mesta. Posebno su naglasili potrebu za izgradwom
jedne ve}e hladwa~we u na{oj
op{tini, kako ne bi bili primorani da vo}e prodaju po ni`im
cenama.
Rukovodilac Odeqewa za poqoprivredu Sr|an Stamenkovi}
je ovom prilikom ukazao na problem nedostatka raketa za protivgradnu za{titu, ~ime je ugro`en
ovogodi{wi rod vo}a i useva na
teritoriji op{tine. Predsednik
je predlo`io u~esnicima sastanka da u skladu sa svojim mogu}nostima izdvoje sredstva za kupo-
vinu protivgradnih raketa, jer je
to u interesu proizvo|a~a i
otkupqiva~a, ali i same op{tine Prokupqe.
Ovaj predlog u~esnici sas-
tanka su podr`ali i obe}ali da
}e izdvojiti sredstva za nabavku
protivgradnih raketa kako bi na
taj na~in za{titili rod.
Q.M.
Berba vi{awa u punom jeku
Kampawa berbe i otkupa vi{we na teritoriji op{tine
Prokupqe je u punom jeku. Prema podacima Odeqewa za poqoprivredu, obilne padavine i grad koji je tokom juna zahvatio pojedina podru~ja, znatno su uticali na kvalitet ovogodi{weg roda
vi{we. Velike koli~ine ovog vo}a, od kojeg `ivi gotovo polovina
stanovni{tva Toplice, svrstana je u drugu klasu, koju pojedini
otkupqiva~i ne uzimaju. Oni koji otkupquju, pla}aju 30 dinara po
kilogramu i 35 dinara za prvu klasu.
Najve}u {tetu od grada pretrpeli su zasadi na podru~ju
prokupa~kih sela Balinovac, deo Kordinca, Stra`ave, Gorwe Trnave i Jugovca. U podjastreba~kim selima tek po~iwe berba, pa se
o kvalitetu celokupnog roda jo{ uvek ne mo`e govoriti. Procewuje
se da }e ovogodi{wi rod biti lo{iji zbog mawe sun~anih intervala u periodu sazrevawa.
TOPLI^KE NOVINE
JUN 2014.
Otvorena jo{ jedna apoteka u @itora|i
Pro{irili kapacitet usluga
Apotekarska ustanova Prokupqe otvorila je jo{ jednu radnu
jedinicu u @itora|i, kako bi
poboq{ala kvalitet i pribli`ila zdravstveno - farmaceutske
usluge gra|anima ove op{tine.
Otvarawu nove apoteke prisustvovali su predstavnici Op{tine Prokupqe, predsednik
Miroqub Paunovi}, zamenik
Ilija \edovi}, ve}nica Milica
Eri}, kao i predstavnici farmaceutskih ku}a i zdravstvenih ustanova.
- Danas smo ostvarili jedan
od strate{kih ciqeva koje je
menaxment ove ustanove postavio
sebi u godini jubileja. Apoteka
Prokupqe ove godine slavi 65.
godi{wicu od osnivawa, a jedan
od postavqenih ciqeva bio je i
otvarawe nove radne jedinice u
@itora|i, rekao je direktor
Apoteke Prokupqe Zlatan Miqkovi}.
je dvanaesta radna jedinica u
okviru Apoteke Prokupqe, a iz-
Prema wegovim re~ima, ovo
gra|ena je po najvi{im evrops-
kim standardima i snabdevena
{irokim asortimanom lekova i
drugog medicinskog materijala.
Osim lekova sa pozitivne liste,
snabdevena je i drugim vrstama
lekova, medicinskim pomagalima, dijetetskim suplementima i
kozmeti~kim preparatima.
- U ovoj godini planirano je
otvarawe nove moderne apoteke u
krugu Op{te bolnice u Prokupqu, pro{irewe kapaciteta
apoteke u Domu zdravqa kako
bismo smawili gu`ve ispred
{altera kao i uvo|ewe novog
programskog softvera, jer je
dosada{wi star ve} 15 godina. To
su, pored novootvorene apoteke,
na{i planovi koje smo zacrtali
u ovoj godini jubileja, istakao je
direktor Miqkovi} i dodao da je
Apotekarska ustanova Prokupqe
po brojnim parametrima jedna od
najboqih zdravstvenih ustanova
u Srbiji, u pogledu likvidnosti,
organizaciji rada i snabdevanosti.
Q.M.
Podr{ka razvoju preduze}a i `enskom preduzetni{tvu
Standardi biznis planova
U Op{tini Prokupqe odr`ana je prezentacija Programa
podr{ke razvoja konkurentnosti
mikro, malih i sredwih preduze}a, preduzetnika i zadruga i
Programa podr{ke razvoja `enskog preduzetni{tva. Ove programe finansira Ministarstvo
privrede u saradwi sa Nacionalnom agencijom za regionalni razvoj i akreditovanim regionalnim razvojnim agencijama.
Prezentaciji programa, koju
je odr`ao predstavnik Regionalne razvojneagencije Jug Dragan
Ili}, prisustvovao je predsednik Op{tine Prokupqe Miroqub Paunovi}, ~lanovi Op{tinskog ve}a Aleksandar Simonovi} i Qubi{a Blagoti}, kao i
veliki broj privrednika iz Prokupqa.
- Ciq nam je bio da u saradwi
sa Regionalnom razvojnom agencijom Jug ponudimo na{im preduzetnicima programe koji se
sprovode na nivou dr`ave, u ciqu pru`awa pomo}i u razvoju
malih i sredwih preduze}a. Finansijska sredstva koje nudi Ministarstvo privrede su veoma
skromna, ali mogu da obezbede
neophodne standarde, koji su neophodni za daqi razvoj biznisa.
Na ovaj na~in `eleli smo da
okupimo i animiramo i male
preduzetnike kojima }e ovaj deo
sredstava verovatno ne{to zna~iti u pokretawu sopstvenog
biznisa, rekao je predsednik
Paunovi}.
Dragan Ili} iz Regionalne
agencije Jug je istakao da su
mikro, mala i sredwa preduze}a
nosioci oporavka srpske privrede, otvarawa novih radnih mesta
i rasta bruto dru{tvenog proizvoda, kao i to da su `ene do sada,
kao nosioci posla prili~no zapostavqane.
-Dodela subvencija je jedan od
na~ina da podstaknemo male preduzetnike, kao i ve}e anga`ovawe `ena, zato vas pozivam da
uzmete maksimalno u~e{}e i aplicirate kako biste iskoristili namewena sredstva, rekao je
Ili}.
Za Program podr{ke razvoja
konkurentnosti mikro, malih i
sredwih preduze}a iz buxeta Republike izdvojeno je ove godine
21,5 miliona dinara, dok je za pomo} `enskog preduzetni{tva
predvi|eno sedam miliona dinara.
Q.M.
Evropska unija i Vlada [vajcarske nastavqaju svoje programe
Novi program za razvoj op{tine
Op{tina Prokupqe jedna je
od 34 op{tine jugoisto~ne i jugozapadne Srbije koje su obuhva}ene novim razvojnim programom – Evropski PROGRES.
Program }e tokom slede}e
tri ipo godine doprineti odr`ivom razvoju nedovoqno razvijenih podru~ja kroz ja~awe lokalnog upravqawa, stvarawa povoqne sredine za razvoj infrastrukture i privrede, poboq{awe sprovo|ewa socijalne inkluzije i politike zapo{qavawa.
Za sprovo|ewe Evropskog
PROGRES-a Evropska unija je
izdvojila 19,6 miliona evra,
Vlada [vajcarske 4,86 miliona
evra, dok }e Vlada Srbije preko
resornih ministarstava i lokalnih samouprava obezbediti
dodatno u~e{}e u projektima.
Od ukupnog iznosa, osam miliona evra nameweno je za prioritetne infrastrukturne projekte
koji }e biti sprovo|eni preko
sektora Ministarstva finansija za ugovarawe i finansirawe
projekata Evropske unije.
Q.M.
TOPLI^KE NOVINE
JUN 2014.
Poziv predlaga~ima za plaketu Svetog Prokopija
Priznawe za zapa`ene rezultate Program slave Sveti Prokopije
Organizacioni
odbor Op{tine Prokupqe za proslavu
slave Sv. Prokopija
poziva privre- dnike,
obrazovne i ustanove
kulture, institucije,
nevladine organizacije i sportske klubove da predlo`e istaknute pojedince i organizacije za PLAKETU
SVETOG
PROKOPIJA i pohvalnice
Op{tine
Prokupqe. Plaketa i
pohvalnice bi}e dodeqewe na Dan gradske
slave za postignute
rezultate u radu u
prethodnoj
godini
onima koji su doprineli
unapre|ewu
privrede, nauke, kulture, fizi~ke kulture, obrazovawa i vaspitawa, zdravstvene, socijalne i de~je za{tite, kao i u oblasti umetnosti na teritoriji
op{tine Prokupqe.
Organizacioni odbor za proslavu slave Prokupqa dodeli}e ove
godine jednu plaketu i tri pohvalnice.
Pojedinci i organizacije koji budu predlo`eni za Plaketu svetog Prokopija trebalo bi da su afirmisali Prokupqe i da su svojim
idejama, delima i radom dostojni da ponesu ovo presti`no priznawe.
Predloge sa obrazlo`ewem poslati do 7. jula. 2014. u Op{tinu
Prokupqe na adresu Tatkova 2, Slu`ba za odnose sa javno{}u, sa naznakom PREDLOG ZA PLAKETU SVETOG PROKOPIJA.
Javno komunalno preduze}e „Gradski vodovod“
Letos uredno vodosnabdevawe
Prokup~ani }e ovog leta imati uredno vodosnabdevawe, bez
nesta{ica vode, poru~ili su iz Javnog preduze}a gradski vodovod u
Prokupqu.
Za razliku od prethodnih godina, kada je u letwem periodu
dolazilo do nesta{ice vode u vi{im gradskim zonama, ovog leta
Prokup~ani nemaju
razloga za zabrinutost kada je u pitawu vodosnabdevawe, kako gradskog tako i seoskog
podru~ja.
Prema re~ima
tehni~kog direktora KJP „Gradski
vodovod“
Sa{e
Paunovi}a, akumulacija „Bresnica“, iz koje se vodom snabdeva 80% doma}instava
op{tine Prokupqe je 100% puna i iznosi 19,5 metara. Dotok vode u
ovaj najve}i vodosistem je 150 litara, dok je u cevima gradskog
vodovoda 84 litra u sekundi, {to je tako|e maksimum.
-Za sada se vodom snabdevaju doma}instva sa teritorije na{e
op{tine iz dva vodosistema, „Bresnica“ i „Hisar“, dok vodosistem
„Bumburek“ nije pu{ten u rad jer zato nema potrebe. Wega koristimo
samo u slu~aju da ova dva vodosistema nemaju dovoqne koli~ine vode
za snabdevawe svih korisnika. Sa sigurno{}u mo`emo re}i da ovog
leta ne}e biti nesta{ice vode, ali to ne zna~i da je ne treba
racionalno koristiti, rekao je Paunovi} i dodao da je voda koju piju
Prokup~ani izuzetnog kvaliteta.
Q.M.
PONEDEQAK, 14. JUL 2014.
- Izlo`ba „ Dostojanstvene senke“ posve}ena 95. godi{wici pozori{nog `ivota u Prokupqu (19.00 ~asova, Narodni muzej Toplice)
- Otvarawe izlo`be sa Ivandawske kolonije (20.00 ~asova, hol
Bioskopa „Toplice“)
UTORAK, 15.JUL 2014. GODINE
- Informativna tribina „Hri{}anski mu~enici u rimskom
carstvu“ (19.00 ~asova, Narodna biblioteka „ Rade Drainac)
SREDA, 16. JUL 2014.
De~ja predstava „La`ni princ Petar Pan“ (19.00 ~. centar grada)
^ETVRTAK, 17. JUL 2014.
- „3,2,1,...biblioteka“ dokumentarni filmovi o bibliotekarstvu
(12.00 ~. Narodna biblioteka „Rade Drainac“)
PETAK, 18. JUL 2014.
- Recital duhovne poezije (19.00 ~. porta crkve Sveti Prokopije )
NEDEQA, 20. JUL 2014. GODINE
- NAVE^ERJE SLAVE - PRAZNI^NO BDENIJE (18.00 ~. Crkva
Svetog Prokopija)
- Koncert KUD “Abra{evi}“ i KUD „Soko“ iz Sokobawe (21.00 ~.
centar grada)
PONEDEQAK 21. jul 2014.
- 08.00 ~. Crkva Svetog Prokopija - LITURGIJA
- 13.00 ~ Galerija ''Bo`a Ili}''
Otvarawe izlo`be skulptura “^uvari Ba{tine” i
Uru~ewe plakete i pohvalnica Svetog Prokopija
- 21.00~ Koncert u centru grada Biqane Krsti} i Orkestra
„Bistrik“
SPORTSKI PROGRAM PROSLAVE
- Ko{arka{ki turnir mesnih zajednica
(14,15, i 16 jula od 18 ~asova – otvoreni ko{arka{ki teren)
- Turnir mesnih zajednica u malom fudbalu
(17, 18 i 20. jula od 18 ~asova - teren O[ ]i}ko)
- Igre na vodi (18,19, i 20 jula od 20 ~asova - gradski bazen)
PETAK, 18.07.2014.
- Revijalni me~ odbojka{a (19 ~asova – centar grada)
SUBOTA, 19.07.2014
- Sport za najmla|e ( 19 ~asova – centar grada)
-Veliki fudbal – veterani FK „Topli~anin“ i FK „Vlasina“
( 17:30 – stadion FK Topli~anin)
NEDEQA 20.07.2014
- Rukomet – veterani RK Topli~anin i RK Rembas
( 14 ~asova – teren na Belom Kamenu)
Dogovor predstavnika Op{tine i EPS-a
Re{en problem uli~ne rasvete
Nakon preuzimawa du`nosti zatekli smo velike neizmirene
obaveze po osnovu utro{ene elektri~ne energije za javnu rasvetu u
gradu Prokupqu i seoskim naseqima.
Ovih dana prona{li smo re{ewe sa predstavnicima EPS snabdevawa i napravili dogovor o ukqu~ivawu javne rasvete u gradu i
seoskim naseqima. Ukqu~ewe potro{a~a krenulo je ju~e, nastavqeno danas i o~ekujemo da u toku sutra{weg dana javna rasveta
bude ukqu~ena na svim onim mestima na kojima je bila iskqu~ena
sa mre`e.
Nismo stali samo na ovome ve} idemo korak napred kako bi smo
smawili tro{kove javne rasvete u na{oj op{tini. U tom ciqu
tra`imo najpovoqnijeg ponu|a~a za kompletnu rekonstrukciju
uli~ne javne rasvete.
Rekonstrukcija }e podrazumevati zamenu postoje}eg sistema i
uvo|ewe najnovijih tehnolo{kih re{ewa sa {tedqivim sijalicama,
koje pored u{tede imaju i boqi efekat osvetqewa.
O po~etku rekonstrukcije elektro mre`e javne rasvete javnost
}e biti blagovremeno obave{tena, rekao je Miroqub Paunovi}
predsednik Op{tine Prokupqe.
TOPLI^KE NOVINE
JUN 2014.
Sredstva Ministarstva za gra|evinu Republike Srbije
Zamena vodovodnih cevi
Uz pomo} lokalne samouprave
koja je obezbedila sredstva od
Ministarstva za gra|evinu Republike Srbije, u Prokupqu je
ovih dana nastavqena zamena starih azbestnih cevi u naju`em
centru grada.
Prema re~ima tehni~kog direktora "Gradskog Vodovoda" u
Prokupqu, Sa{e Paunovi}a, u
toku je zamena vodovodnih cevi u
ulici Kraqevi}a Marka od raskrsnice sa Knez Mihajlovom ulicom do raskrsnice sa ulicom
Bate Stefanovi}a, u du`ini od
pola kilometara.
Vrednost ovih radova, koji }e
prema planu biti zavr{eni do
kraja juna meseca, je devet miliona dinara i oni predstavqaju
samo deo ve} zapo~etih radova na
zameni kompletne stare vodovodne mre`e u du`ini od oko 11 kilometara u naju`em centru grada.
Do sada je sredstvima resornog Ministarstva zameweno
ne{to vi{e od pet kilometara
vodovoda, a ostalo je da se zameni
jo{ toliko .
- Ovo je veoma zna~ajno kako
za na{e preduze}e tako i za potro{a~e, jer }e se olak{ati vodosnabdevawe i izbe}i kvarovi
na staroj vodovodnoj mre`i, koji
su se do sada ~esto de{avali zbog
dotrajalosti cevovoda, a tako|e
Akcija „^isto}e“
O~i{}ene divqe deponije
Radnici Komunalnog javnog preduze}a „^isto}a“ su tokom akcije u junu mesecu, o~istili 12 divqih deponija na teritoriji grada.
Na prometnim mestima, u blizini
{kola, pijace, bolnice, za vrlo kratko vreme, nastale
su nove divqe deponije, koje su pravo
ruglo grada i zaga|iva~i
`ivotne
sredine.
- Iako ~i{}ewe
divqih deponija nije u nadle`nosti
na{eg preduze}a, mi smo anga`ovali na{e radnike i vozila i sproveli akciju, tokom koje smo sakupili preko 20 traktorskih
prikolica raznovrsnog otpada, koji je razvrstan i odve`en na
predvi|ena mesta, rekao je tehni~ki direktor „^isto}e“ Sini{a
Quboja.
Q.M.
}e se poboq{ati i kvalitet i
dotok vode do potro{a~a , kazao
je Paunovi}.
Ova investicija je veoma zna~ajna za dobro funkcionisawe
vodosnabdevawa i obezbe|ewe
kvalitetne pija}e vode Prokup~anima jer su azbestne vodovodne
cevi davno ve} izba~ene iz upotrebe i zamewene u gotovo svim
gradovima u Srbiji.
Q.M.
Po~ela ovogodi{wa letwa sezona
Otvoren gradski bazen
Po~etak letwe sezone u Prokupqu obele`ilo je otvarawe gradskog bazena, koji je prve kupa~e primo krajem pro{log meseca. Na
zadovoqstvo Prokup~ana posebno mladih, ovo jedino ure|eno kupali{te na otvorenom, dobilo za ovu sezonu novi izgled, a nadle`ni
obe}avaju i bogat sportski i zabavni program.
Radnici Turisti~kog sportskog centra danono}no su radili
kako bi na vreme zavr{ili radove na rekonstrukciji gradskog
bazena, koji je u majskim poplavama pretrpeo veliku {tetu.
Obele`avawe op{tinskog parkinga
Radnici JKP „^isto}a“ privode kraju radove na obele`avawu
parkinga u krugu zgrade Op{tine.
- Nakon ra{~i{}avawa terena i obele`avawa prostora,
parking koji je namewen za
slu`bena vozila ima}e oko
dvadesetak mesta za parkirawe,
rekao je direktor „ ^isto}e“
Zoran Radovanovi}.
U oviru redovnih aktivnosti, radnici ovog preduze}a
postavqaju re{etke na propustima za odvod vode sa ulica na
mestima gde nedostaju.
Prema re~ima Radovanovi}a
do sada je postavqeno sedam metalnih re{etki, a taj broj je u
stalnom porastu zbog svakodnevnih kra|a.
Q.M.
- Za veoma kratko vreme i sa minimumom sredstava izvr{ili smo
kompletnu rekonstrukciju bazena i obezbedili maksimalnu sigurnost za kupa~e. Pored adaptacije bazena, odra|ena je i dezinfekcija platoa i travwaka, kao i kontrola vode, koja je uzorkovana
svaka tri dana. Iz sopstvenih sredstava, kao i delom sredstava koje
je op{tina dobila za nadoknadu {tete, uspeli smo da zavr{imo sve
radove, koriste}i sopstvenu radnu snagu kako bismo smawili
tro{kove, rekao je \or|evi} i istakao da je ovogodi{wa cena karte
na nivou pro{logodi{we, a iznosi 100 dinara. U cenu je tako|e
ura~unato i osigurawe kupa~a, {to do sada nije bila praksa.
Q.M.
TOPLI^KE NOVINE
JUN 2014.
Delegacija iz Kumanova posetila Op{tinu Prokupqe
Humanitarna pomo} za poplavqena podru~ja
Op{tinu Prokupqe posetila
je delegacija iz Kumanova, predvo|ena predstavnicom Kola srpskih sestara @ivkom Mi{i} Hristovski i organizacije Gra|anska inicijativa za Srbiju i
Bosnu donela humanitarnu pomo}
Prokupqu.
Humanitarnu pomo} koja sadr`i sredstva za higijenu i vodu,
a namewena je gra|anima ~ija su
doma}instva pretrpela {tete od
poplava, tokom aprila meseca.
Predsednik Op{tine Prokupqe Miroqub Paunovi} izrazio
je zahvalnost Kolu srpskih sestara Kumanova i Prokupqa koje
su inicirale ovu humanitarnu
aktivnost.
-U vreme velikih poplava koje su nedavno zadesile Srbiju, u
Kumanovu se okupila grupa mladih qudi i formirala „Gra|ansku inicijativu za Srbiju i Bosnu, sa ciqem da pomognu bratskom narodu, pogo|nom neda}ama.
Mi iz Kola srpskih sestara smo
im se pridru`ili i u velikoj akciji prikupili oko 100 tona humanitarne pomo}i koja je
poslata u pobratimqene gradove,
Bawa Luku, Bijeqinu, Gorwi
Milanovac, Jagodinu i Obrenovac, rekla je predsednica Kola
srpskih sestara Kumanova @ivka
Mi{i} Hristovski.
Zahvalnost je ovom prilikom
gostima izrazila i predsednica
Kola srpskih sestara Prokupqa,
Gorica Trkuqa, koja je istakla
da prokupa~ko i kumanovsko Kolo nije samo me|usobna dugogodi{wa saradwa, ve} je to neizmerna
qubav, ve}a od sestrinske,podsetiv{i na period posle bombardovawa 1999.godine kada je iz Kumanova u Prokupqe do{lo 50 dobrovoqnih davalaca krvi za
Prokup~ane.
- Kada smo iz medija saznali
Pomo} Prokup~anima iz Norve{ke
Za poplavqene 3.000 evra
Norve{aka Op{tina Hemnes
uz pomo} Volonterskog centra,
\a~kog parlamenta i [kole kulture prikupila je 3.000 evra pomo}i za najugro`enije porodice,
pogo|ene aprilskim poplavama u
op{tini Prokupqe.
Ova pomo} iz norve{ke op{tine Hemnes, sa kojom je op{tina Prokupqe pobratimqena,
bi}e distribuirana putem Volonterskog centra u Prokupqu, na
osnovu podnetih zahteva, a na osnovu podataka Komisije za procenu {tete nastale u poplavama
na{e op{tine.
Na osnovu ovih spiskova porodice ~ija su doma}instva stradala u poplavama imaju pravo na
pomo} od 25.000 dinara. Ova pomo} podrazumeva, popravku stambenih objekata, nabavku gra|evinskog materijala, kupovinu
aparata i name{taja za doma}instvo.
Da bi ostvarili pravo podnosioci zahteva treba da dostave
potvrdu od Komisije da su pretpeli {tetu u poplavama ve}u od
100.000 dinara. Prednost }e imati porodice sa nezaposlenim licima i sa decom {kolskog
uzrasta i studentima.
Zahtevi se podnose u pros-
torijama Volonterskog centra u
Prokupqu.
Oni se podnose li~no u Volonterskom centru u ulici Ratka
Pavlovi}a 133, ili putem elektronske po{te [email protected]
Uz zahtev je potrebno dostaviti i neophodnu dokumentaciju:
izve{taj Komisije o utvr|ivawu
{tete Op{tine Prokupqe, potvrda o broju ~lanova doma}instva, za u~enike i studente,
potvrda obrazovne ustanove koju
za katastrofalne poplave u Srbiji, saose}ali smo sa qudima kojima su uni{tena doma}instva i
odlu~ili da pomognemo. U petnaestodnevoj akciji, u kojoj je u~estvovalo oko 1600 gra|ana Kumanova i preko 150 firmi, prikupili smo pomo} i poslali prvenstveno u pobratimqene op{tine,
a evo danas smo kod vas i nadam se
da }emo nastaviti da poma`emo i
da se sastajemo nekim lep{im
povodom, rekao je predstavnik
Gra|anske inicijative za Srbiju
i Bosnu Aleksandar Krstovski.
Q.M.
u~enici/studenti poha|aju. Dok
za nezaposlene treba doneti
potvrdu Nacionalne slu`be za
zapo{qavawe, a za zaposlene i
penzionere potvrdu o prihodu u
posledwih {est meseci.
Komisija zadr`ava pravo da od
doma}instva zatra`i drugi
zvani~ni dokument koji izdaje
dr`avni ili lokalni organ u
ciqu pravdawa sredstava donatorima.
M.M.
Humanitarna pomo} poqoprivrednicima
Kukuruz za obnovu setve
Poqoprivrednici iz op{tina Kur{umlija, @itora|a i
Prokupqe ~iji su usevi stradali
u poplavama dobili su 167 xakova setvenih jedinica kukuruza za
obnovu setve. Podela je izvr{ena na osnovu prikupqenih podataka Komisije za utvr|ivawe
{tete od poplava u ovim op{tinama, koje su lokalne samouprave
dostavile nadle`nom ministarstvu
- Ovu donaciju dobili smo od
kompanije MK – Grupa i Instituta za kukuruz – Zemun poqe i
na osnovu spiska koje nam je dostavilo resorno ministarstvo,
podelili poqoprivrednim doma}instvima ~ije parcele nisu
mawe od 25 ari, rekao je rukovodilac Odeqewa za poqoprivre-
du Sr|an Stamenkovi}.
Na teritoriji op{tine Prokupqe krajem aprila poplavqeno je 400 hektara poqoprivred-
nog zemqi{ta a najve}u {tetu
pretrpele su wive pod kukuruzom na povr{ini od oko 190 hektara.
Q.M.
TOPLI^KE NOVINE
JUN 2014.
Obele`en Dan poqa strnih `ita u Prokupqu
Poqoprivrednici i agronomi zajedno
U organizaciji Poqoprivredne stru~ne slu`be Prokupqe
ve} petu godinu za redom, obele`en je Dan poqa strnih `ita
na imawu zajedni~ke ekonomije
Okru`nog zatvora i PSS Prokupqe.
Ova manifestacija okupila
je veliki broj poqoprivrednih
proizvo|a~a iz Toplice, promotere semenskih ku}a i stru~wake
iz ove oblasti.
Predstavnik PSS Dejan Toni} pozdravio je prisutne i istakao da je ovo prilika za poqoprivredne proizvo|a~e, pre svega, da razmene iskustva, ~uju
mi{qewa stru~waka i primene
ih u praksi.
Okupqeni gosti na ekonomiji
Okru`nog zatvora obi{li su
ogledno poqe, ustanovili trenutno stawe roda, a promoteri semenskih ku}a predstavili su
sorte koje su ove godine zasejane.
Prema re~ima savetodavca za
ratarstvo, dipl. in`ewera Miqana Miloji}a, ovogodi{wi rod
p{enice je dosta dobar, s obzirom na kakve su bile vremenske
prilike u periodu nicawa.
- U po~etku je nicawe bilo
dosta ote`ano, a usev redak, ali
je kasnije do{lo do wegovog oporavka. Mo`emo o~ekivati dobar
prinos ove godine, jer nije do{lo
do pojave bilo kakve bolesti `ita i potrebe za tretirawe kongicidima, objasnio je Miloji},
Na zajedni~koj ekonomiji
PSS i Okru`nog zatvora u
Prokupqu, ove godine je zasa|eno
ukupno 27 sorti p{enice, je~ma i
ovasa, od kojih su najzastupqenije sorte semenske ku}e NS.
Q.M.
Javno preduze}e za za{titu i unapre|ewe `ivotne sredine
Ure|ewe prilaza lokaliteta „Prebreza“
estetskog izgleda, a na mestima
gde su nedostajali postavqeni su
novi.
„Od trnutka kada je [email protected]
postalo staralac SP „Prebreza“, trudili smo se da, ne samo
uva`avaju}i zna~aj ovog lokaliteta, ve} i uporno rade}i na wegovoj daqoj za{titi i promociji, probudimo interesovawe
kod qudi i motivi{emo ih da upoznaju prirodne vrednosti na{eg kraja. Pro{irewem i nasipawem prilaza `eleli smo da
svim zainteresovanim posetiocima dolazak do Prebreze u~inimo lak{im, a sam lokalitet
interesantnijim,“ rekao direktor [email protected] Miroqub Krasi}.
Radnici Javnog preduze}a za
za{titu i unapre|ewe `ivotne
sedine op{tine Prokupqe, pod
~ijim je starateqstvom spomenik prirode „Prebreza“, zavr{ili su radove na ure|ewu
prilaza ovog lokaliteta.
Uz pomo} te{ke mehanizacije izvr{eno je ra{~i{}avawe
i ravnawe prilaznog puta koji je
istovremeno pro{iren i nasipan rizlom. Pored ovih radova,
redovno se radi na ure|ewu i
odr`avawu terena, zbog specifi~nosti ovog prostora. Kada je
u pitawu segment promotivnih i
obave{tajnih obele`ja lokaliteta, ura|ena je reparacija o{te}enog mobilijara radi boqeg
Dru{tvo za za{titu i prou~avawe ptica Srbije
Ekolozi u za{titi belih roda
Prokupa~ko Javno preduze}e
za za{titu i unapre|ewe `ivotne sredine prikqu~ilo se akciji brojawa parova belih roda,
ugro`ene i zakonom za{ti}ene
vrste, koju u na{oj zemqi sprovodi Dru{tvo za za{titu i prou~avawe ptica Srbije.
Prema re~ima biologa, iz
ovog Dru{tva , Sandre Jovanovi}
ova akcija ima za ciq da poka`e,
koliko roda se gnezdi u Srbiji
gde se nalaze wihova gnezda i koliko mladunaca one godi{we uspevaju da odgaje, kako bi se
aktivno ukqu~ili u za{titu ove
retke i ugro`ene vrste ptica
koja je nekada bila veoma zastupqena u na{im krajevima.
- Imamo podatke sa terena da
su gnezda roda kod nas na nebezbednim mestima, na elektro stubovima, na `icama dalekovoda, {to
predstavqa i ekolo{ki i funkcionalni problem jer ugro`avaju i isporuku elektri~ne energije i u opasnosti su da stradaju
od strujnog udara, za vreme ki{e,
ka`e Perovi}, koja je u Dru{tvu
zadu`ena da vodi brojawe gnezda
ove zakonom za{ti}ene vrste.
- Roda je prava ptica, simbol
na{e zemqe i wena gnezda se nalaze svuda od nizijskih krajeva
pa do planinskih visoravni , ka`e Jovanovi}eva i nagla{ava da
trenutno rade i na istra`ivawu
{tete koju su belim rodama pri~inile velike poplave i nevreme
u nekim krajevima na{e zemqe.
Qubiteqe prirode i ptica
zabrinula je vest, da su nedavno
neka deca uzela jaja roda iz gnezda na jednoj zgradi u centru Prokupqa .
Da se ovakvi slu~ajevi ne bi
doga|ali pozvali smo sve qude
dobre voqe, qubiteqe prirode,
planinare, rekreativce, ribolo-
vce, lovce, radnike Elektrodistribucije, po{tare, |ake da se
aktivno ukqu~e u locirawu i za{titi poreostalih gnezda bele
rode, jedne od najlep{ih ptica
koja simbolizuje ra|awe i `ivot
, kazali su u Dru{tvu za za{titu
ptica .
M.M.
TOPLI^KE NOVINE
JUN 2014.
Odr`an dvanaesti Svetopli~ki vidovdanski sabor u Konxequ
U ~ast braniteqa svetiwe
Svetopli~ki vidovdanski sabor i ove godine okupio je veliki
broj Topli~ana u porti crkve
svetih Arhangela Mihaila i Gavrila u Konxequ, koji su do{li
na ovo sveto mesto da odaju po~ast kosovskim junacima.
Svetom arhijerijskom liturgijom, koju je slu`io vladika
ni{ki Jovan i visokoprepodobni
otac Sergej manastira Sveti Vasilije Ostro{ki, sa sve{tenst-
vom Toplice i ni{ke eparhije,
zapo~ele su tradicionalne saborske sve~anosti.
- Vidovdan nas opomiwe da su
mladi na{a snaga, na{a nada i
budu}nost. U vreme Kosovske bitke na zemqi je obitavalo deset
miliona Rusa, deset miliona Engleza i deset miliona Srba. Danas nas nema toliko jer smo mi
bili seme koje je posejano da bude
kamen spoticawa ~itavom svetu.
Mi }emo se osloniti na bo`ju
pravdu, da se molimo jedni za druge. Radujte se svojoj veri, svom
identitetu, da bi i u ovakvim
vremenima bili qudi dostojni
na{ih predaka, poru~io je vladika Jovan Topli~anima.
Doma}in sabora Dragan Vladisavqevi}, privrednik iz Beograda, pozdravio je prisutne u
ime Udru`ewa Topli~ana u Beogradu, koje je jedan od organizatora Sabora i rekao da pomen i
`alosno se}awe ne sme da gasi
veru i nadu, slobodarsku snagu,
ve} da ja~a jedinstvo i `ar za od-
branu od novih nasrtaja na samostalnost, celovitost i slobodu.
Sa ovog svetog mesta, otac
Sergej poru~io je gra|anima Toplice da ~uvaju kosovski zavet.
- Nije Kosovo samo geografski pojam, teritorija. Kosovo i
kosovski zavet nose se u srcu, ma
gde bili. Da nije bilo kosovskih
junaka, ne bi ni nas bilo , ko zna
ko bi ovde danas bio umesto nas.
Molite se za one koji vode na{u
zemqu , jer oni se nalaze u nezavidnoj poziciji. Ako mislite za
svoj narod i wegovu budu}nost,
budite razumni, mudri, ponekad
i }utite, ali se uvek nadajte i
verujte, poru~uje otac Sergej.
U ciqu o~uvawa tradicije
Svetopli~kog vidovdanskog sabora i ove godine, za sveukupna
dostignu}a i afirmaciju Toplice, dodeqene su saborske poveqe.
Poveqa „Milan Toplica“
dodeqena je profesoru Ni{kog
univerziteta dr Miloradu Bo`i}u, profesorima Zoranu Milenkovi}u i Miloradu Pribaku,
kao i general majoru Mla|enu
Ni{evi}u. Saborska poveqa
„Kosan~i} Ivan“ dodeqena je
radniku kulture Draganu Ogwanovi}u, a doma}inu slave Draganu Vladisavqevi}u, pripala je
poveqa „Jug Bogdan“. I ove godine dodeqene su zahvalnice u~enicima topli~kih osnovnih
{kola, za u~e{}e na literarnom
i likovnom konkursu, koji je organizovan povodom Vidovdana.
Op{tina Prokupqe, kao i ostale topli~ke op{tine, maksimalno je podr`ala i u~estvovala
u organizaciji obele`avawa Vidovdana. Predsednik Miroqub
Paunovi} je ovom prilikom rekao da ovakvo okupqawe Topli~ana ima veliki zna~aj , ne samo
za o~uvawe tradicije, ve} i kao
prilika da poka`emo jedinstvo,
brigu za zavi~aj i `equ da pomognemo jedni drugima.
- Tu`no je danas na putevima
seoskim, na kojima ne sre}emo
~oveka sa kojim bismo re~ bar
jednu promenili. A `ivot bez
govora i nije `ivot. Tu`no je
danas u dvori{tima topli~kim,
gde ne pevaju petlovi, gde nas
umesto doma}ina do~ekuju katanci. Tu`no je gledati napu{tene
{kole, seoske domove, zadruge,
deo je besede koju je okupqenim
Topli~anima govorio Dragan
Borisavqevi}.
- Ako smo u dalekom svetu postali neko i ne{to, ako smo svojim delom, znawem i umom stekli
po{tovawe i zvawe, u~inimo to
da i oni koji su ovde ostali zas-
poqu, nego kroz vekove i slavu
potomaka zaslu`ivali. Trudimo
se da deo te slave i mi zaslu`imo. Ne vi{e padaju}i, nego podi`u}i i sebe i mladost na{u u
koju moramo da imamo poverewe
i nadu, da poka`emo jedinstvo,
brigu za zavi~aj i `equ da pomognemo jedni drugima, poru~uje
Borisavqevi}.
Vidovdanske sve~anosti obele`ene su i bogatim kulturnoumetni~kim programom, u okviru
kojeg je promovisan osmi broj ~a-
lu`e bar malo od toga ponosa.
Ako bi u jednom od deset sela samo jedan ~ovek izgradio hladwa~u ili su{aru, zar nije vredan
spomena i hvale na{e. Pozivam
vas da vratimo svetlost u na{u
Toplicu, u na{e ku}e. Mo`e nam
se u~initi da smo nemo}ni pred
velikom tamom koja nas je pritisla, ali vas uveravam, da i najmawi `i`ak, kad se sa drugima
sjedini, daje svetlost sunca. Tragaju}i za tom svetlo{}u, pali su
i na{i preci, ne samo na Kosovu
sopisa „Topli~ki venac“, predstavqena dela topli~kih umetnika, a u popodnevnim satima odr`an je guda~ki koncert i smotra
kulturno umetni~kih dru{tava
Toplice.
Svetopli~ki vidovdanski sabor svake godine se organizuje
pod pokroviteqstvom Udru`ewa
Topli~ana Beograd, Zavi~ajnog
udru`ewa Topli~ana Ni{, Crkvene op{tine Konxeq, Topli~kog upravnog okruga, vojske i
brojnih donatora.
Q.M.
TOPLI^KE NOVINE
JUN 2014.
Otvorena turisti~ka sezona
Dan neolita u Plo~niku
U prisustvu velikog broja
gostiju iz svih krajeva na{e zemqe sredinom meseca juna na arheolo{kom nalazi{tu Plo~nik
otvorena prva turisti~ka sezona.
U ime Op{tine Prokupqe
prisutne je pozdravio zamenik
nitost svetske kulture. Arheolo{ki turizam je novina kod nas,
ali je zato veoma unosan u zemqama Evropske unije, rekao je ovom
prilikom \edovi}.
On je istakao da je Op{tina
Prokupqe uvek imala sluha za
uspeh i rezultat dugotrajnog i
velikog rada. Danas turisti mogu
da u wima vide i deo inventara
kojim smo ih opremili. Tu je pe}
za pe~ewe hleba i razboj koji se
koristio u neolitu. Ono {to se
konkretno de{ava ovde u Plo~-
Narodnog muzeja Toplice Julka
Kuzmanovi} Cvetkovi}.
Ona je podvukla da je ovo samo
jedan u nizu „dana neolita“, koje
}e ubudu}e Narodni muzej Toplice organizovati.
- Svi oni koji budu `eleli da
predsednika Op{tine Ilija \edovi}, rekav{i da je Plo~nik
ponos ne samo na{e op{tine, ve}
i srpske nauke.
- Tim arheologa koji decenijama radi na ovom nalazi{tu je
dokazao da se ovde nalazi kolevka evropske metalurgije, ~ime je
ovaj lokalitet postao ne samo
na{a znamenitost, ve} i zname-
arheolo{ka istra`ivawa na
ovom i drugim lokalitetima u
na{oj op{tini i da }e ubudu}e
nastojati da poma`e istra`ivawa u granicama mogu}nosti.
- Ono {to smo dosad uradili
je uz veliku pomo} Op{tine
Prokupqe, prijateqa iz Planinke, i uz podr{ku Ministarstva
kulture. Tih pet ku}a su veliki
niku je prezentacija onoga {to
smo do sada radili. Znamo da smo
na pola puta, ali nam se ~ini da
}e ova druga polovina biti lak{a i da smo sve bli`e ciqu. Ono
~emu smo oduvek te`ili i `eleli je da Plo~nik postane prava
turisti~ka atrakcija, u koju }e
dolaziti posetioci iz svih krajeva sveta, naglasila direktor
„osete“ neolit, da vide kako se
pravila keramika, kako se topila ruda i tkalo u to doba, mo}i }e
da do|u u Plo~nik. Na muzejskom
i op{tinskom sajtu u kalendaru
}e stajati kada }e biti organizovane posete ovom va`nom i zna~ajnom arheolo{kom nalazi{tu
tokom celog leta, dodala je Cvetkovi}.
L.S.
Deca posetila park iz praistorije
Ekolo{ki ~as u prirodi
Pobednici ekolo{kog kviza
znawa, "Poka`imo da poznajemo
i ~uvamo prirodu", u~enici svih
osnovnih {kola u Prokupqu,
obi{li su "Spomenik prirode"
u Prebrezi i upoznali se sa prirodno istorijskim zna~ajem ovog
svetski priznatog paleontolo{kog lokaliteta.
- Kviz je organizovalo Javno
preduze}e za za{titu i unapre|ewe `ivotne sredine Op{tine
Prokupq povodom obele`avawa
svetskog Dana za{tite prirode,
kako bi kod dece {kolskog uzrasta potencirali zdrave navike
u o~uvawu `ivotne okoline, rekao je direktor ovog preduze}a,
Miroqub Krasi} .
- Va`nost lokaliteta "Park
prirode - Prebreza" je nemerqi-
{to ukazuje na brojne ostatke iz
paleontolo{ke pro{losti ovog
va, posebno kada se precizno zna
da ovde postoji jo{ mnogo toga
kraja koji tek treba od ugledaju
svetlost dana, dodao je Krasi}.
Jo{ jednom smo na najboqi
mogu}i na~in u ambijentu netaknute prirode, obele`ili Dan
za{tite prirode, ukazuju}i deci
na va`nost o~uvawa prirode i
vrednost ovog prirodnog dobra
koje je zna~ajno za svetsku nauku
- istakao je Krasi}.
U Prebrezi na otvorenom u
specijalnim vitrinama izlo`ene su replike fosila praistorijskih `ivotiwa mastodonta,
zebre, hijene i retkih ptica koje
su pre vi{e milenijuma `ivele
na ovom podru~ju.
Ovo nalazi{te je od velikog
zna~aja za nauku jer je ukazalo na
to da su u praistoriji Evropa i
Afrika bile jedan kontinent,
kao i na to da je klima bila druga~ija jer sada potomci ovde prona|enih `ivotiwa `ive samo u
tropskim krajevima.
M.M.
TOPLI^KE NOVINE
Op{tina Blace
JUN 2014.
Potpisan ugovor o saradwi
Ivan Burgi} novi predsednik Op{tine Novi razvojni programi
Nakon vanredne sednice Skup{tine op{tine Blace i na kojoj je sa
du`nosti predsednika Op{tine razre{en Radoje Krstovi} (DSS), u ponedeqak 23. juna je zvani~no obavqena
primopredaja du`nosti i slu`benih
akata izme|u wega i novoizabranog
predsednika.
Odlukom SO Blace na mesto predsednika op{tine izabran je Ivan
Burgi} (SNS), koji je dobio podr{ku
22, od ukupno 29 odbornika Skup{tine. Na istoj sednici za zamenika predsednika Op{tine izabran je Miroqub Markovi}.
Bla~ka delegacija u poseti Poqskoj
Dogovorena razmena u~enika
Delegacija Op{tine Blace koji je predvodio predsednik SO
Blace Qubi{a Sudimac boravila je u sedmodnevnoj studijskoj
poseti partnerskoj i bratskoj Op{tini Hmeqnik u Republici Poqskoj.
Delegacija Op{tine Blace, koju je ~inilo 9 ~lanova, odr`ala je
sastanke sa vlastima iz Hmeqnika, posetila je op{tinu Hmeqnik,
prestonicu Poqske Var{avu, grad Krakov, manastir Svetog Krsta
u istoimenom nacionalnom parku, jedinicu Volonterskog vatrogasnog centra u selu Piotrkovice, biblioteku u Piotrkovicama i
manastir Gospe od Loreto u tom mestu.
Glavni razlog za odlazak delegacije u bratsku op{tinu jeste
poziv gradona~elnika Hmeqnika na dvanaeste Susrete sa jevrejskom
kulturom u ovom gradu. U okviru manifestacije koja je trajala dana
delegacija je prisustvovala koncertu ozbiqne muzike, koji je izveo
poznati poqski kompozitor Leopold Kozlovski. Pored delegacije
iz Blaca, manifestaciji su prisustvovali i predstavnici ministarstva kulture Republike Poqske, kao i ambasador Izraela u
Poqskoj.
Sve~anim potpisivawem ugovora o dodeli sredstava Evropske
unije i Vlade [vajcarske za sprovo|ewe novog razvojnog programa
– Evropskog PROGRESa, krajem juna u Novom Pazaru zvani~no je
zapo~et program u okviru kojeg }e za razvoj op{tina na jugoistoku
i jugozapadu Srbije biti ulo`eno 24,6 miliona evra.
Ugovor o dodeli bespovratnih sredstava su potpisali Ministarka bez portfeqa u Vladi Republike Srbije zadu`ena za evropske
integracije Jadranka Joksimovi}, [ef delegacije EU u Republici
Srbiji Majkl Devenport, direktorka [vajcarske agencije za razvoj
i saradwu u Republici Srbiji Izabel Perih i regionalni direktor
Kancelarije Ujediwenih nacija za projektne usluge (UNOPS) za
Aziju, Evropu, Bliski istok i Okeaniju Brus Mekaron.
Evropski PROGRES je program sa~iwen da pru`i podr{ku razvoju 34 lokalne samouprave na jugoistoku i jugozapadu Srbije, me|u
kojima je i Op{tina Blace.
Program }e doprineti odr`ivom razvoju nedovoqno razvijenih
podru~ja kroz ja~awe lokalnog upravqawa, stvarawa povoqne sredine za razvoj infrastrukture i privrede, poboq{awe sprovo|ewa
socijalne inkluzije i politike zapo{qavawa, {to za ciq ima pomo} u procesu evropskih integracija i podr{ku ravnomernijem
dru{tveno-ekonomski razvoju Srbije.
Evropska unija finansira program sa 17,6 miliona evra, Vlada
[vajcarske sa 4,86 miliona evra a Vlada Republike Srbije preko
resornih ministarstava i lokalnih samouprava sa dodatnim 4 miliona evra.
Program }e strate{ki voditi Kancelarija za evropske integracije Vlade Republike Srbije (SEIO) a sprovoditi Kancelarija
Ujediwenih nacija za projekte usluge (UNOPS) u saradwi sa
lokalnim samoupravama
Su{tinski, ovaj program predstavqa nastavak EU PROGRES
programa kroz koji je u Op{tini Blace u prethodne tri godine implementirano 14 projekata u vrednosti od preko 200 hiqada evra.
Do kraja 2017. god. koliko je predvi|eno trajawe programa,
Op{tina Blace }e biti u prilici da kroz op{tinske i regionalne
projekte konkuri{e za dodelu grantova za projekte ~ija }e realizacija omogu}iti poboq{awe uslova `ivota gra|ana i unapre|ewe
ekonomskog razvoja op{tine. Od ukupnog bud`eta od 24,6 miliona
evra, najvi{e sredstava je opredeqeno za projekte iz oblasti infrastrukture i to 8 miliona evra.
Prijem za najboqe |ake
^estitka i nov~ana nagrada
U kabinetu predsednika Op{tine Blace, u prisustvu direktora
svih {kola, razrednih stare{ina i roditeqa, 24. juna je uprili~en
prijem za u~enike generacije iz ove op{tine.
U osnovnoj {koli „Stefan Zeromski“ u Hmeqniku u znak dobrodo{lice delegacije iz Blaca prire|en je umetni~ki program.
[ef bla~ke delegacije Qubi{e Sudimca je tom prilikom izjavio
da mu je drago da op{tine Hmeqnik i Blace uspe{no sara|uju ve}
pet godina {to ve} predstavqa mali jubilej, a veliku priliku za
jo{ uspe{niju saradwu.
Dogovorom sa {kolskim i op{tinskim vlastima u Hmeqniku
izra`ena je spremnost za organizaciju razmene u~enika Osnovnih
{kola u Hmeqniku i Blacu tokom leta 2015. godine po modelu iz
ranijih godina a prilikom posete op{tini Hmeqnik, Predsednik
Skup{tine Op{tine Blace uru~io je gradona~elniku Jaroslavu Zatorskom poziv na manifestaciju Dani {qive u Blacu koja se
odr`ava 22-24. avgusta. 2014.
Najboqa u~enica generacije 2013/14. godine u Osnovnoj {koli
„Stojan Novakovi}“ je Anica Vreki} iz Blaca, dok je Ivana Mihajlovi} iz Ka~apora najboqa u generaciji u~enika Sredwe {kole Blace.
Predsednik Op{tine Ivan Burgi} ~estitao je na postignutim
rezultatima i istakao da je velika ~ast da svoj mandat po~ne na ovaj
na~in, prijemom najboqih me|u bla~kim osnovcima i sredwo{kolcima. Anici i Ivani je po`eleo uspeh u `ivotu i daqem {kolovawu
i uru~io im nov~ane nagrade u iznosu od po 15 hiqada dinara iz
op{tinskog buxeta.
JUN 2014.
U Jasenici po~elo Kulturno sportsko leto
Novi mini sportski centar
U Jasenici u op{tini @itora|a otvorena je tradicionlana manifestacija pod nazivom „Kulturno sportsko leto“. Po prvi put ove
godine sportisti i kultulturni stvaraoci nastupa}e na novoizgra|enom terenu za male sportove, sa tribinama i letwom pozornicom posebno gra|enom za ove namene.
Na otvarawu, u prisustvu
mnogobrojnih me{tana ove op-{tine nastupila je folklorna
sekcija iz Jasenice i peva~ka
grupa „Biseri“ iz @itora|e,
koja je ve} zabe~le`ila vi{e
zna~ajnih nastupa u zemqi i inostranstvu, a uskoro putuje i u
Italiju.
Predsednik Mesne zajednice Jasenica, Dragan Mili} zahvalio se
Op{tini @itora|a i Direkciji za izgradwu, kji su pomogli u izgradwi ovog mini sportskog centra. Tako|e je na podr{ci i zalagawu, zahvalio i me{tanima Jasenice.
Pored turnira u malom fudbalu, tokom leta, na ovom terenu
odr`ava}e se i kwi`evne ve~eri i druge kulturne manifestacija.
TOPLI^KE NOVINE
Fudbalski klub „Jug Bogdan“ obele`io jubilej
Jubilarnih
35 godina
Fudbalski klub „Jug Bogdan“ iz \akus 28. juna obe godine,
obele`io je punih 35 godina od svog osnivawa.
Povodom jubileja aktivistima kluba, zaslu`nim pojedincima
uru~ena su priznawa i zahvalnice.
Ovaj klub je osnovao
Dragoqub \or|evi} – Skenderac, a tokom svog
dugogodi{weg postojawa u
dva navrata igrao je u zonskom stepenu takmi~ewa,
pod vo|stvom Gorana Jovanovi}a – Skende.
„Jug Bogdan“ je danas
stabilan sportski kolektiv koji nastupa u Topli~koj okru`noj
ligi, a ova generacija fudbalera karakteristi~na je po sastavu, jer
u woj nastupa desetak igra~a sa fakultetskom diplomom.
Na osnovu ~l. 60. Zakona o javnim nabavkama
NARU^ILAC:
Op{tina @itora|a
Ul. Topli~ki heroji br 53, 18412 @itora|a
Objavquje
JAVNI POZIV
ZA PODNO[EWE PONUDA ZA DODELU UGOVORA U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE
DOBARA – NABAVKA MINIBUSA
PREDMET JAVNE NABAVKE:
MINIBUS
OP[TI RE^NIK NABAVKI:
34121500 Minibus
KRITERIJUM ZA DODELU UGOVORA:
Najni`a ponu|ena cena
NA^IN PREUZIMAWA KONKURSNE DOKUMENTACIJE:
Zainteresovani ponu|a~i mogu da preuzmu konkursnu dokumentaciju
sa Portala javnih nabavki i sa interent stranice Op{tine
@itora|a : www.zitoradja.org
PODACI O NAZIVU ADRESI I INTERNET ADRESI
[email protected] ORGANA ILI ORGANIZACIJE GDE SE MOGU
BLAGOVREMENO DOBITI ISPRAVNI PODACI O:
Poreskim obavezama - naziv dr`avnog organa: Poreska uprava (Ministarstvo finansija i privrede, Republika Srbija), adresa: Save
Ma{kovi}a
3-5,
Beograd,
Srbija,
internet
adresa:
www.poreskauprava.gov.rs . Posredstvom dr`avnog organa Poreske
uprave mogu se dobiti ispravne informacije o adresama i kontakt
telefonu organa ili slu`be teritorijalne autonomije ili lokalne
samouprave o poreskim obavezama koje administriraju ovi organi.
zatvorenoj i zape~a}enoj koverti na adresu naru~ioca: Op{tina
`itora|a, ul. Topli~ki heroji br. 53, 18 412 @itora|a „Ne otvarati
- Nabavka dobara, broj nabavke 404-2/2014-01“ po{tom, ili li~no
preko pisarnice naru~ioca. Na pole|ini koverte obavezno navesti
naziv, adresu, broj telefona i faksa ponu|a~a, kao i ime osobe za
kontakt i e-adresu u roku od 30 dana od dana objavqivawa javnog
poziva za podno{ewe ponuda na Portalu javnih nabavki', najkasnije
do dana 30.07.2014. godine do 12,00 ~asova posledweg dana roka.
U slu~aju da posledwi dan za dostavqawe ponuda pada u neradni dan
kao posledwi dan }e se ra~unati prvi naredni radni dan.
Neblagovremene ponude ne}e se razmatrati i vrati}e se neotvorene
ponu|a~u.
Ponuda mora da va`i najmawe 30 dana od dana otvarawa ponude.
MESTO, VREME I NA^IN OTVARAWA PONUDA:
Otvarawe ponuda obavi}e se javno, istog dana kad isti~e rok za
dostavqawe ponuda,tj dana 30.07.2014. godine u 13,00 ~asova u prostorijama Op{tina @itora|a-mala sala , ul Topli~ki heroji 53,
18412 @itora|a
Za{titi pri zapo{qavawu, uslovima rada- Ministarstvo rada,
zapo{qavawa i socijalne politike, adresa: Nemawina 22-26,
Beograd, internet adresa: www.minrzs.gov.rs
USLOVI POD KOJIM PREDSTAVNICI PONU\A^A MOGU
U^ESTVOVATI U POSTUPKU OTVARAWA PONUDA :
Otvarawe ponuda obavi}e se u prisustvu ovla{}enih predstavnika
ponu|a~a, na osnovu pismenog punomo}ja ponu|a~a koje se predaje
Komisiji za javne nabavke na sednici pre otvarawa ponuda.
Otvarawe ponuda je javno i mo`e mu prisustvovati svako zainteresovano lice.
ROK ZA DONO[EWE ODLUKE O IZBORU NAJPOVOQNIJE
PONUDE
Naru~ilac }e doneti odluku o izboru najpovoqnije ponude u roku
od 10 dana od dana otvarawa ponuda.
O donetoj odluci ponu|a~i }e biti obave{teni u skladu sa Zakonom
o javnim nabavkama.
VREME, MESTO, NA^IN I ROK PODNO[EWA PONUDE:
Ponude sa pripadaju}om dokumentacijom, dostavqaju se u
KONTAKT LICE ILI [email protected]: Rade Radovanovi},
na~elnik OU,tel. 027/8 362 085,
Za{titi `ivotne sredine - naziv dr`avnog organa: Agencija za
za{titu `ivotne sredine (Ministarstvo energetike, razvoja i `ivotne sredine republike Srbije, adresa: Nemawina 22-26, internet
adresa www.merzmerz.gov.rs) adresa Agencije za za{titu `ivotne
sredine: Ru`e Jovanovi} 27 a, Beograd, internet adresa Agencije za
za{titu `ivotne sredine: www.sepa.gov.rs
TOPLI^KE NOVINE
JUN 2014.
Prokupa~ki Dom zdravqa
Lekari uradili 1300 pregleda na selu
U akciji „Zdravqe na selu“
prokupa~kog Doma zdravqa, mobilne ekipe lekara i stomatologa
obavile su 1300 pregleda stanovnika u desetak sela na{e op{tine.
Kako je izjavio direktor Doma zdravqa Neboj{a Vukadinovi} specijalisti i lekari op{te
prakse vr{ili su preglede abdomena ultra zvukom, ekg – preglede, kontrolu {e}era u krvi i
krvnog pritiska, kao i ginekolo{ke preglede i stomatolo{ke
preglede.
U okviru ove akcije lekari
Preventivnog centra, prokupa~kog Doma Zdravqa, odr`ali su
niz predavawa kroz koje su propagirali zdrave stilove `ivota.
Vukadinovi} je istakao da
prokupa~ki Dom zdravqa pokriva veoma razu|eno podru~je u
pre~niku od 40 kilometara kvadratnih i da je ovo najboqi na~in
da se brine o zdravqu uglavnom
starijih qudi, koji `ive na
seoskom podru~ju, a naro~ito u
zabitim sredinama na{e op{tine.
M.M.
Mladi Prokup~ani na seminaru u Ohridu
Osnovci pokazali dobre rezultate na Zavr{nom ispitu
Promocija volonterizma i kulture Rezultati odslikali rad u {koli
Prokupa~ki volonteri u~estvovali su na Internacionalnom
seminaru „Make a difference“, koji je odr`an od 13. do 22. juna na
Ohridu.
Ovaj program volontirawa sprovodi se pod pokroviteqstvom
Evropske unije, a namewen je mladima koji `ele da rade na li~nom
usavr{avawu, otkrivawu novih i {irewu svoje kulture.
Tokom desetodnevnog dru`ewa, 40 volontera iz Portugala [panije, Italije, Rumunije, Makedonije, Slovenije, Bosne i Hercegovine, Albanije i Srbije, imalo je priliku da prezentuje volonterizam iz svoje zemqe, kao i da predstavi kulturu i obi~aje svog naroda.
- Seminar je organizovan u vidu
radionica, gde su
u~esnici kroz razne aktivnosti mogli da poka`u svoju
kreativnost, talenat, da razmene me|usobna iskustva i
predstave svoje volonterske ideje,
rekao je Marko Panti} iz Prokupqa,
jedan od u~esnika
seminara.
U okviru programa koji je imao za ciq da promovi{e kulturu i
obi~aje jedne zemqe, organizovane su ve~eri na kojima su se kroz
pesmu, igru, dramski prikaz i filmske projekcije, prisutni upoznavali sa dr`avama iz kojih volonteri dolaze.
- Potrudili smo se da poka`emo ono {to je najboqe iz na{e zemqe i zavi~aja. Obu~eni u na{e, srpske narodne no{we odu{evili
smo tamo{wu publiku igrama iz Srbije, kada su nam se pridru`ili
i ostali volonteri, istakla je zadovoqna
u~e{}em
Ana Jovanovi}.
Lepe utiske sa
seminara ponela je
i Dorotea Jankovi}, koja ka`e da je
ovo jedno veliko i
dragoceno iskustvo, kao i prilika
da se mladi iz razli~itih krajeva
sveta upoznaju i
dru`e, a istovremeno promovi{u volonterizam, obi~aje i kulturu svoje zemqe.
Q.M.
- Malu maturu ili zavr{ni ispit u Topli~kom okrugu ove godine
po prvi put polagalo je 902 u~enika. Jedan u~enik je polagao samo
ispite iz matematike i srpskog jezija, dok je 35 u~enika steklo pravo
da pola`e ispit 18., 19. i 20. avgusta, koji }e biti odr`an u [koli za
obrazovawe odraslih u Prokupqu, rekao je predsednik Okru`ne upisne komisije za Topli~ki okrug Dragan Gejo.
On je objasnio da je u okviru polagawa zavr{nog ispita
anga`ovano i po 135 pregleda~a za svaki test, kao i 60 super vizora,
koji su pratili regularnost rada.
Prosek ostvarenih bodova po ispitu koji su postigli u~enici na
nivou Topli~kog okruga, za srpsi jezik je 11,33, iz matematike je
10,39 i na kombinovanom testu 13,34 poena.
U~enici prokupa~kih {kola su iz srpskog jezika ostvarili 9,90
prose~an broj poena, iz matematike 9,14 i na kombinovanom testu
12,68 bodova.
-Zavr{ni ispit na nivou Topli~kog okruga je protekao bez problema. @elim da ka`em da nije bilo velikog odstupawa od postignutih rezultata i uspeha koji su deca postigla tokom {kolske godine,
{to je potvrda da u~enici i profesori rade vredno tokom cele godine, a da ispiti korekto odslikavaju rad u {koli – rekao je Gejo.
U~enici koji su polo`ili zavr{ni ispit imaju pravo da izraze
listu `eqa i upi{u se u `eqenu sredwu {kolu. Mla|i od 17 godina
sti~u pravo upisa u redovne sredwe {kole, dok stariji mogu da se
upi{u na obrazovne profile koji u konkursu imaju predvi|ena mesta
za vanredne u~enike.
L.S.
TOPLI^KE NOVINE
JUN 2014.
Kulturno leto „Letwa doza umetnosti ''
Bogat i raznovrstan program
Prokupa~ki Dom kulture,
drugi put zaredom organizuje
manifestaciju Kulturno leto,
ovoga puta pod nazivom „ Letwa
doza umetnosti''.
-U ovom na{em bogatom kulturnom letu, u koje smo smestili
razli~ite sadr`aje iz svih
oblasti na{eg rada, po~ev od pozori{ta, folklora, kwi`evnog
i likovnog stvarala{tva, ima za
svakog pone{to, pa }e na{i sugra|ani ukoliko nigde ne putuju,
mo}i da se razonode i u`ivaju u
programu na{e ku}e, rekla je direktor Doma kulture Tijana Petrovi}.
„Letwa doza umetnosti“, Kulturno leto, koje }e se u na{em
gradu de{avati do kraja jula,
otvorili su ~lanovi Kwi`evne
Deo Kulturnog leta bilo je i
oslikavawe platna duga~kog 20
metara na prokupa~kom {etali{tu, koje je trajalo do kasnih
ve~erwih sati.
U ovoj akciji u~estvali su
~lanovi likovne sekcije Doma
kulture, ali i svi zainteresovani prolaznici, koji su se
oprobali u slikawu na velikom
platnu.
Prokupa~ki slikari, Milan
Ili} Tr{a, Bratislav Stajkovi} i Filip Kosteski bili su
„vodi~i“svima onima koji su `eleli da prona|u slikara u sebi i
mo`da ba{ ovom prilikom otkriju svoj talenat.
U okviru Kulturnog leta „
Letwa doza umetnosti“ u holu
bioskopa Toplica odr`ana je i
omladine Prokupqa.
Oni su sa velikim nadahnu}em i uzbu|ewem kazivali svoje
stihove pred prokupa~kom publikom, a mnogima od wih nastup
na kwi`evnoj ve~eri pod nazivom „ To {to svira to su ruke“,
bio je vatreno kr{tewe.
Ovo poetsko ve~e imalo je
posebnu dra`, jer se za vreme wegovog trajawa na „ krilima“ nota
i muzike moglo otploviti negde
daleko, zahvaquju}i De~ijem horu Doma kulture kojim je dirigovala Sawa Stojkovi} i prvoj
gitari Fedesa Vojislavu Milenkovi}u.
- Ovaj po~etak je pun lepote i
entuzijazma. Ovi mladi qudi su
svojim stihovima uputili poziv
svim Prokup~anima, ali i onima
koji slu~ajno do|u u na{ grad, da
posete neki od doga|aja ovogodi{weg Kulturnog leta, jer }e
sigurno u`ivati u wemu, rekla je
izme|u ostalog otvaraju}i ovu
manifestaciju, direktor Doma
kulture Tijana Petrovi}.
Po zavr{etku ove ve~eri
publika je u`ivala u repriznom
izvo|ewu predstave „Iza kulisa“.
predstava „ @enski razgovori“ u
re`iji Sr|ana Si|e @ivkovi}a.
Predstava je veoma lepo prihva}ena od strane prokupa~ke publike, jer je tema o mu{ko- `enskim odnosima o kojoj se u woj govori uvek i u svako vreme aktuelna.
- „ @enski razgovori“ je pred-
stava kabaretskog tipa i predstavqa moje vi|ewe Du{kovog
Program se natavqa 3. jula, a
Prokup~ani }e mo}i da u`ivaju u
skenirawa mu{ko-`enskih odnosa. Dramatizacijom je obuhva}en
ceo opus Du{ka Radovi}a, na{eg
najboqeg sociolo{kog literate,
istakao je re`iser i dramaturg
predstave [email protected] razgovori“,
Sr|an @ivkovi}.
On je naglasio da mu je kwiga
ovog pesnika [email protected] razgovori“, poslu`ila samo kao osnova,
a da su tekstom obuhva}eni i wegovi aforizmi i sva wegova beletristi~ka analiza braka, qubavi, boemije i o~ijukawa.
- Koristio sam i wegove pesme koje su komponovane, ali
ni{ta tako dobro publici ne bi
moglo da predstavi lepotu Radovi}evih re~enica, da nije bilo
dobre gluma~ke ekipe, koja prokupa~koj sceni (i ne samo woj),
daje nove mogu}nosti – podvukao
je @ivkovi}.
Koncert veterana KUD „Abra{evi}“ i ove godine odu{evio
je publiku koja je u`ivala u
tradicionalnim srpskim igrama,
pesmama i instrumentalima.
koncertu kafanskih pesama u
bioskopu Toplica od 20 ~asova, a
Kwi`evno dru{tvo „Rade Drainac '' ugosti}e 9. jula pesnike iz
Kwi`evnog kluba „ Mirko Bawevi}'' iz Para}ina u porti crkve
Sveti Prokopije, tako|e od 20
~asova.
Filmskim projekcijama, premijerom filma „Aladin i ~arobna kanta'' (film o Bratislavu Risti}u ]uretu), filmom
o \avoqoj varo{i i jednominutnim filmovima „Masla~ak'',
„Halucinacija'' i „Moja beba'', u
holu bioskopa 10. jula bi}e odr`ano filmsko ve~e sa po~etkom
u 21 ~as.
Sutradan u isto vreme i na
istom mestu, qubiteqi filma
mo}i }e da pogledaju i premijeru
dokumentarnog filma, pod nazivom „ 30. ~arobnih leta''.
Deo ovog programa bi}e izveden i u vremenskom periodu od 15.
do 20. jula povodom obele`avawa
gradske slave Sveti Prokopije.
L.S.
No} muzeja u Prokupqu
Bogat i raznovrstan program
I za {estu No} muzeja, koja je
odr`ana u na{em gradu, posetioci su imali samo re~i hvale za
organizatora. Program je, kako
ka`u bio izuzetno bogat i raznovrstan, a {to je jo{ va`nije svako je mogao na}i sadr`aj u kome
je u`ivao.
- Potrudili smo se da svi na{i posetioci u`ivaju te no}i i
u Galeriji i u Muzeju, osloniv{i se na sopstvene snage, te nam
je utoliko dra`e {to su zadovoqni – rekao je koordinator manifestacije Darko @ari}.
Ove godine, prema re~ima direktora Narodnog muzeja Toplice Julke Kuzmanovi} Cvetkovi}
akcenat je stavqen na de~ijim
radionicama i aktuelnim umet-
ni~kim do`ivqajima, ali je obezbe|en i istorijski pogled na
pro{lost.
- Program koji smo osmislili zadovoqio je ukuse svih uzrasta i imao je i zabavni i umetni~ki karakter – istakla je Cvetkovi}, dodav{i da je broj posetilaca u ovogodi{woj No}i
muzeja ve}i od 5000.
Najzapa`eniji su ipak bili
mladi glumci, polaznici {kole
glume na Radni~kom univerzitetu, koji su „{ire}i optimizam“, izmamili ovacije i aplauze
publike. Oni su kazivali odlomke iz poznatih dramskih dela
srpske kwi`evnosti.
L.S.
TOPLI^KE NOVINE
Tre}a zbirka poezije pesnika Dragana Borisavqevi}a
JUN 2014.
Zablistala na „Kwi`evnoj olimpijadi“
„Avram“ i u Beogradu Ana me|u najboqima
Prokupa~ki pesnik Dragan Borisavqevi} nedavno je objavio
zbirku pesama pod nazivom „Avram“, koju je predstavio, najpre prokupa~koj publici u Narodnoj biblioteci „ Rade Drainac“, a onda i
beogradskoj u Udru`ewu kwi`evnika Srbije u Beogradu.
Borisavqevi} je javnosti poznat i kao dopisnik „Politike“ iz
Toplice, koji se izme|u ostalog bavio i prou~avawem jezika, istorijom wegovog razvoja na jugu Srbije, ali i poreklom naroda koji
`ivi u tim krajevima.
Ro|en je u Plo~niku, istorijskom mestu, gde je kako se pamti, prvi
put osmanlijska vojska stigla u Srbiju i bila ba{ tu potu~ena, ali
poznatom i po tome {to nau~nici danas iz raznih krajeva Evrope,
poku{avaju da utvrde da li je ba{ tu „kolevka“ metalurgije u Evropi.
Predstavqaju}i Borisavqevi}evu kwigu pesama, recenzent i pesnik Rade Vojvodi} je rekao da „Avram“ predstavqa novinu kao poku{aj da se putevi i tragawe za duhovnim ocem, ne samo u ovom
topli~kom kraju, nego uop{te prenesu ili oblikuju u simbol koji
ima duboko zna~ewe.
Na kwi`evnoj ve~eri u Beogradu o novoj kwizi ovog autora govorili su i direktor prokupa~ke bibliteke „Rade Drainac“ Dragan
Barjaktarevi} i prevodilac Miqurko Vukadinovi}. Ve~e je muzikom
i notama na gitari obojio Sr|an @ivkovi}, koji je komponovao
muziku za pesmu Dragana Borisavqevi}a.
- Prezadovoqan sam svojim promocijama nove kwige, pose}eno{}u i ozbiqno{}u, a posebno sam odu{evqen na~inom na koji su
prire|iva~i predstavili moju kwigu, podvukao je Borisavqevi}.
Pored poezije, Borisavqevi} pi{e i pri~e i kwi`evnu kritiku.
Do sada je objavio zbirke pesama „Male obnove“, „Stara jeza“, nau~ni
rad „Govor Prokupqa i okoline“, kao i monografiju „Prokupqe“.
Zastupqen je u nizu antologija, zajedni~kih zbirki i zbornika, kao
i u Leksikonu pisaca Jugoslavije.
Pesme su mu prevo|ene na makedonski, bugarski i beloruski
jezik. Ve} vi{e od ~etiri decenije objavquje priloge u dnevnom
listu „Politika“, gde su mu zapa`ene reporta`e iz Toplice.
^lan je Udru`ewa kwi`evnika Srbije i dobitnik Zlatne zna~ke
Kulturno-prosvetne zajednice Srbije, Svetosavske poveqe, Oktobarske nagrade i drugih kwi`evnih i dru{tvenih priznawa. L.S.
Zavr{ni koncert u~enika muzi~ke {kole
Tradicionalno lepi zvuci
Tradicionalni zavr{ni koncert u~enika Osnovne muzi~ke
{kole „ Kornelije Stankovi} “, ove godine odr`an je u samoj {koli.
- Program je bio ispuwen razli~itim ta~kama, kojima su se predstavili na{i u~enici. Ovo je uvek jedinstvena i vrlo va`na prilika i trenutak kada na{i u~enici sa ponosom i zadovoqstvom
poka`u ono {to su nau~ili, a roditeqi i publika ih na isti na~in
bodre, gledaju i slu{aju u`ivaju}i u wihovom ume}u, istakao je direktor {kole Vlada Drobwak.
Prema wegovim re~ima posetioci i svi qubiteqi klasike
imali su lepu priliku da se prepuste notama solo i horskog pevawa
i instrumentalima, koje su zajedni~kim snagama pripremili i
u~enici i profesori.
Muzi~ka {kola „Kornelije Stankovi}“ u Prokupqu ima odsek
za klavir, violinu, gitaru i harmoniku. Ona broji 300 u~enika, koji
se samo u pro{loj godini mogu pohvaliti brojnim nastupima u
zemqi i inostranstvu, sa kojih su doneli zapa`en broj nagrada, wih
33, od toga 11 najvi{eg ranga.
L.S.
Mlada i talentovana Prokup~anka Ana Vilimonovi}, u~enica
sedmog razreda Osnovne {kole „Ratko Pavlovi} ]i}ko“, ove godine
je na Republi~kom takmi~ewu iz kwi`evnosti „ Kwi`evnoj
olimpijadi“ pokazala izuzetne rezultate i osvojila drugo mesto.
Me|u pedesetak takmi~ara iz cele Srbije, a svi su do{li sa
namerom da budu najboqi, Ani to nije uspelo za samo jedan poen, Od
mogu}ih 20 osvojila 19 poena, ali bez obzira na to, ovaj Anin uspeh
je veoma zna~ajan i va`an i svakako vredan svakog po{tovawa.
Takmi~ewe u poznavawu kwi`evnosti odr`ano je ove godine po
drugi put u Sremskim Karlovcima, srcu srpskog romantizma, u
Karlova~koj gimnaziji.
Ana Vilimonovi} ka`e da u`iva dok u~i materwi jezik, bilo da
je re~ o wegovoj gramatici ili kwi`evnosti, a wena nastavnica
srpskog jezika Milka To{i}, isti~e da je ona najuspe{niji
takmi~ar iz gramatike od petog razreda.
- Volim da se takmi~im, volim i da pobe|ujem, ali ne volim da se
hvalim. Rezultati govore u moje ime! – ka`e skromna Ana i dodaje da
voli i da puno ~ita. Weno mi{qewe je da se uz ~itawe postaje boqi
~ovek, a da se uz kwigu lep{e odrasta i sazreva.
Omiqeni pesnik joj je Jovan Du~i}, a wena omiqena misao je upravo wegova i ona ka`e da „stvari imaju onakav izgled kakav im daje
na{a du{a“ i to je najboqi vodi~ za ~itawe.
O samom testu, koji se polagao na Republi~kom takmi~ewu iz kwi`evnosti „Kwi`evna olimpijada“, profesor srpskog jezika i Anin
nastavnik Milka To{i} ka`e da on zahteva izuzetnu
ve{tinu ~itawa, kako bi se
razlikovalo bitno i eliminisalo sli~no, kao i izuzetnu
preciznost u odgovoru.
- Ona je veoma temeqna,
woj ni{ta ne promakne. Dok
smo se satima i satima spremale za takmi~ewe, de{avalo
se da i ja ne{to propustim u
~itawu testa, Ana bi uzviknula „ Ali nastavnice“. Ona
ima istan~an dar za ~itawe
testa, isti~e sa osmehom i
zadovoqstvom, nastavnica
Milka To{i}.
Ova, po mnogo ~emu posebna, mlada i talentovana devoj~ica voli
i glumu, ali priznaje da joj ve}e zadovoqstvo predstavqa nagrada
koju osvoji kada se takmi~i samostalno.
- Volim „igru na daskama koje `ivot zna~e“. U`ivam dok glumim
i to publika nagradi smehom ili aplauzom, ali sam zadovoqnija kad
rezultat do|e onda kada sam samo ja zaslu`na za wega – priznaje Ana.
O tome {ta }e kada zavr{i Osnovnu {kolu, Ana ka`e da bi najradije u~ila Filolo{ku gimnaziju ili Medicinsku {kolu, a wena
nastavnica dodaje da }e joj ~ak i ako se odlu~i za ovu drugu, op{te
znawe ka kome te`i, omogu}iti da i me|u doktorima bude najboqa.
- I lek i du{a le~e ~oveka, a Ana }e to sigurna sam, umeti najboqe, podvla~i Milka To{i}.
Ova 14-godi{wakiwa u~i i glumu i na tre}oj je godini glume u
Umetni~koj edukaciji „ Rastko“. Bila je i jedan od aktera predstave
„ Hajduduci“, koja se posle uspeha na me|uokru`noj smotri sprema za
Republi~ku smotru. Ana Vilimonovi} u woj igra Simu Gluva}a, a
me|u komediografima joj je omiqen Branislav Nu{i}, po ~ijem romanu „ Hajduci“ je upravo Milka To{i} napisala i re`irala
pomenutu predstavu.
I da ne zaboravimo da ka`emo da }e se Ana i slede}e godine,
kada bude u osmom, zavr{nom razredu Osnovne {kole takmi~iti na
„ Kwi`evnoj olimpijadi“. Obe}ala nam je da joj tada onaj jedan poen
ne}e faliti, vrati}e se ka`e u Prokupqe iz Sremskih Karlovaca
sa svih 20 poena, {to joj mi od srca `elimo.
L.S.
JUN 2014.
Zavr{en filmski festival Slobodna zona
TOPLI^KE NOVINE
Kwi`evni mozaik Danijele Milanove
Prikazano sedam filmova Predstavqene tri kwige
Filmski festival „Slobodna zona", ~ije su projekcije Prokup~ani mogli da pogledaju od 9. do 15. juna , zavr{en je ruskim dokumentarnim filmom.
- Za vreme trajawa festivala publika je videla sedam dugometra`nih ostvarewa. S obzirom na to da su se projekcije de{avale u
vreme Svetskog prvenstva u fudbalu, pose}enost Festivala je bila
solidna. Zabele`ena je poseta od stotinak qudi koji su, kako ka`u,
u`ivali u svim projekcijama podjednako, istakao je prokupa~ki filmski rediteq @ikica Jovanovi}, koji je u saradwi sa Domom Kulture organizovao gostovawe ovog Festivala.
Jovanovi} nagla{ava da }e ovo leto biti bogato filmskim ostvarewima i najavquje nove filmske projekcije.
- Upravo je zavr{en dokumentarni film „30. godina letovawa u
Buqaricama Vlade Cara", koji }e na{a publika imati priliku da
vidi. Pored wega bi}e prikazan i dokumentarni film „Aladin i
~arobna kanta", kao i jo{ neki stariji filmvi ovog autora, podvukao
je Jovanovi}.
L.S.
U organizaciji Narodne biblioteke „\ura Jak{i}“ iz Petrovca na Mlavi, u Narodnom muzeju Toplice, pred brojnim qubiteqima pisane re~i, kwi`evnica iz ovog grada Danijela Milanova je
predstavila svoje tri kwige.
U ovoj neobi~noj, muzi~ko-poetskoj ve~eri, koja je pomalo li~ila
na pozori{nu predstavu, pored autora u~estvovalo je jo{ nekoliko
zaqubqenika u note i stihove.
Promovisana nova kwiga Sibina [ovi}a
Seoba ve~ita tema
Kwi`evni stvaralac, profesor srpskog jezika u penziji Sibin
[ovi}, u Narodnom muzeju Toplice qubiteqima pisane re~i predstavio je svoj 12 roman, pod nazivom „ Doseqenik "".
- U ovom, 15 po redu kwi`evnom delu koje sam napisao bavio sam
se uvek aktuelnom temom za na{e prilike – selidbom. Govorio sam o
qudima koji su prinu|eni da se sele iz razli~itih razloga iz
zavi~aja, o tome koga sre}u i na kakve sve te{ko}e u novim sredinama
nailaze, ali i o tome da su ve~iti „ do|o{i"" i kao takvi vrlo ~esto
su i nepouzdani. Potrudio sam se da ispri~am `ivot ~oveka od detiwih dana do {este seobe od koje niko nije pobegao, a to je smrt,
rekao je izme|u ostalog govore}i o „ Doseqeniku " autor.
Bave}i se selidbom junaka u novoj kwizi [ovi} je slikao portrete onih qudi koje je on upoznavao odlaze}i u razli~ite sredine i
nailaze}i na mnoge `ivotne prepreke i mu~ne situacije, koje je mogao prevazi}i samo ako nije zaboravqao da ne sme da zaboravi da se
bori.
- Kroz kwige koje je obo`avao da ~ita, moj „ Doseqenik " je delimi~no olak{avao sebi svaku selidbu, koja je neretko donosila suze
i wemu i negovim bli`wima. Taj ~arobni kwi`evni svet bio je samo
trenutni „ spasilac ". I kad se de{avaju iz lepih razloga selidbe su
tu`ni doga|aji, jer se zbog wih kida pro{lost, koja je svojina samo
onoga, ko se od we nije „ otkidao ", istakao je [ovi}, upoznaju}i
po{tovaoce wegovog dela sa najnovijim romanom.
Autor je radwu i doga|aje gradio koriste}i narativni stil pisawa, a jezik kojim je pri~ao vezivao je za prostor, u koji je sele}i se,
wegov junak odlazio.
U ime organizatora Doma kulture, Sa{a Milovanovi} je roman
Sibina [ovi}a „ Doseqenik " najavio kao wegovu prvu ovogodi{wu
kwigu, isti~u}i da bi slede}om svoje ~itaoce mogao da obraduje ve}
11. decembra.
O ovom kwi`evnom delu na promociji govorila je i profesor
srpskog jezika Sowa Miqkovi}.
L.S.
- Bez wih to ne bi izgledalo ovako. To su qudi iz Narodne biblioteke „ \ura Jak{i}“ iz Petrovca na Mlavi, u kojoj sam ja direktor, a mi u na{em gradu upravo na ovaj na~in organizujemo kwi`evne
ve~eri. Na takav na~in, uz stih, pesmu i gitaru ve} tri godine obilazimo Srbiju, rekla je autor i dodala da su sa wima za ovu priliku
do{le i devojke iz Obrenovca, koje su i ovu publiku odu{evile
fenomenalnim glasom, a koje su deo grupe Biqane Krsti}.
- Ve~eras smo re{ili da se bavimo mu{ko-`enskim odnosima, jer
je to tema koja nikog ne mo`e da povredi, kao {to mogu neke druge,
a aktuelna je otkad postoji civilizacija. Namera mi je bila da ne
stavim sebe kao pisca u prvi plan, ve} da poru~im da svi treba da
budemo tolerantni i da se ne delimo na mu{ki i `enski pol, ve} da
gledamo samu li~nost. Uz po{tovawe razli~itosti, uz qubav i toleranciju, koja je uvek neophodna, sve }e biti lak{e i jednostavnije,
poru~ila je Danijela Milanova.
Ova kwi`evnica ne deli likove na rodove niti polove, nego na
one koji imaju izgra|enu li~nost i na one koji su u stalnom tragawu
za wom. Tako je u svojim pri~ama podelila i `enske likove, na one
sa stavom i one bez smisla postojawa. Wene junakiwe mogu sve, da
gre{e, pate, poku{avaju i ne uspevaju, te{e se sudbinom i bore sa
sobom. Danijela Milanova im ba{ sve dozvoqava osim jednog, da ne
silaze ispod sopstvenog dostojanstva.
Pored pisawa Milanova se bavi i slikawem i sve svoje kwige je
kako ka`e, sama ilustrovala. ^lan je i ULUP-a, a voli i da glumi,
te je ~esto qubiteqi ove umetnosti, mogu videti na sceni petrova~kog Amaterskog pozori{ta. Pi{e i za internet blog-ove, novine
i kwi`evne ~asopise. U{la je u dvadesetak Zbornika i objavila tri
prozna dela. „Zvezdane pri~e“ 2009. godine u dva izdawa, roman „
Imate li ~udne snove“ 2010. i pri~e „ So~no i oporo“ 2013. godine.
Go{}a ove kwi`evnice bila je i narodni poslanik Slavica
\uki} Dejanovi}.
L.S.
TOPLI^KE NOVINE • Osniva~ i izdava~: Op{tina Prokupqe, Slu`ba za odnose sa javno{}u, ul. Nikodija Stojanovi}a 2
• Glavni i odgovorni urednik: Mirjana Mari} • Redakcija: Qiqana Mirovi}, Lidija Stamenkovi}, Dragan Bjeli}, Milan
Krsti}, Nina \or|evi}, Zorica Milivojevi} • Lektura: Dragana Stankovi} • Foto: Dragi Stojkovi} • Dizajn i tehni~ko
ure|ewe: PRADO - Prokupqe • [tampa: Prado, Prokupqe
Download

Topličke novine broj 60 (pdf)