Deioitteロ00
DeIoitte.
1でpa3Mle8
110005eorpaA
Cp6Mja
HMBlOOO48772
MB07770413
m∩+381113812100,+38111381之200
0aKC+381113812101.+38111381220l
WWWdeioitteCOm/rS
lZVESTAJ NEZAVISNOG REVIZORA
SkupStIniiAkcionarimaEXCELSlORa.d.,Beograd
izvrSiiiSm°reVIZiJUPrlIoZenIhmansiJSklhiZVeStaJa(Strana2do25)priVrednogdruStvaExceisiOra.d.Beograd(u
daIJemtekstu‘‘DruStvo’i),koJiObuhvataJubIIansstanianadan31decembra201390dinelOdgovaraJuelbIians
uspeha・iZVeStaJ。PrOmenamanakapitaiuiiZVeStaJOtOkovimagOtOV−neZagOdinukoiaSeZaVrSavanataJdan.
kaoiPregiedznaeaJnihraeunovodstvenihpoiitika・drugenapomeneuzmansiJSke−ZVeStaJeiStatiStiekIaneks
OdgovomostmkovodstvazaRnansuskeIZVeStaIe
RukovodstvoJe。dgovomozasastavIJanJe−ferp「ezentac−JuOVih¶nansilSkih−ZVeStaiauSkIadusaZak°nOmO
raeunovodstvuRepubilkeSrbIJe,kaoiZalntemekontroiek。Jerukovodstv。Smatrane。phodnimZaSaStaVilanje
mansりSkihiZVeStaJa koJIne SadrZe pogreSneinformacIJe Od materi」ainog znaeaja,naStale usied kriminaIne
radnJeiiigreSke
OdgovomostrevIZOla
NaSaodgovomostJedaiZraZ−mOmISiJenJeOPriIoZenimfinansijSkImiZVeStaJimanaOSnOVuObaviJenereViZりe
RevIZiJuSmOOba湘uskiadusaMedunarodnimStandardimareViZりeIZakon。mOreViZi」iRepubiikeSrbIJe OvI
StandardinaiaZuusagIaSenostsaetiekimPmCIPimaidarevIZljuPianiramOiObavim。nanaelnkqi。m。gueaVa
dase・uraZumnqJme「l・uVerlm。dafinansIJSk−iZVeStaJIneSadrZep。greSneinformac−JeOdmateriJa−n。gZnaCaIa
ReviZIJaUkiJueuJeSPrOV。denJePOStuPakaucIIJuPribaviJanJareVIZiJSkihd。kazaoiZnOSIma一〇beIodanJiVanJImau
mansiJSklmlZVeStaJlmaizbor postupaka zaviSi Od revIZOrSk。g PrOSudIVanjaI Uk一lueu」uei PrOCe… riZika
materIJainoznaeaJnihgreSakasadrZa…hufInanSiJSkimiZVeStaJ一mainaStaiihusledkrimina−neradnjeiI−greSke
P帥k。mPrOCene。VihrIZ−kaIreViZOrraZmatrainternekontroIekojeSureievantnezasastavI」anJeiferprezentac岬
mansりSklhiZVeStaIauCiiluOSmiSIJaVanJanaJb。IJIhmoguCihrevIZOrSkihprocedura・aiIneuCiIJuIZraZavanJa
m−SiJenJa O e欣asnost−SIStemaInternih kontrOia pravnogliCa RevIZiJa tak。de uki」ueuje OCenu PrImen」e…h
raeunovodstvenihp。I−t−kaIVrednovanJeZnaCa朝一hpr。CenakoJeIeIZVrSiIorukovodstvo,kaoiOCenu。PSte
PreZentaClJefinansljSkIhiZVeStaJa
SmatramodasureviZiJSkidokazIkoJeSmOPrIbaviIidov。iJ…iOdgovaraJuelida。bezbeduJuSOIidnuosn°VuZa
iZraZavanJenaSegm剛en」a
MISueIVe
PonaSemm剛enJu巾ansiJSkilZVeStaJiPrikazuJuiStinitQl○○IektiVnO,POSVimmateri」ainoznacaJnlmPitanJima,
軸anslJSkiPOioZa川riVrednOgdruitvaExceisiOrad−Beogradnadan31decembra2013godIne,kaoireZultate
nJegOVOgPOSiovanJaItOkoveg。tOVineZagOdinukqlaSeZaVrSava nataldan,USkIadusaraeun°V°dstvenIm
PrOPiSimaRepubiikeSrbリe
IzveStaIOdrugImZak°nSkImlreguIatomlmuSlovIma
Rukovodstvo DruStvaJe。dgovomoza sastavIJanJegOdiSnJeg−ZVeStala O P。Si。VanJu U Skiadu sa zahtevima
Zak。na。raeunovodstvuRepubIikeSrbi」e)k。JlnI」eSaStaVnideopriioZe…hmansりSkIhiZVeStaJa UskIadusa
ZakonomorevIZiJiRepubIikeSrbiJe・naSaodgovornostieda・ZraZim。m剛emeOuSkiaden°St−gOdiSmJegiZVeStaja
°POSi°VanJuZa2013godinuSamansiJSki…ZVeStaJmaZatuPOSiovnugodi…PonaSemmiSbenju両nans−JSke
lnf。rmaCueObeledanJene ug。diSniem−ZVeSta」u OPOSIovanJuZa2013 g。dlnu uSagiaSenesu sa revidiranim
mansUSkImlZVJeStailmaZag°dInukoJaSeZaVrSava31decembra2013godIne
OstaIo
FinanSiJSk−lZVeStaJiPr一Vrednog druStva ExceisIOr adIBeograd na danlZa g。dinu koia Se ZaVrSava31
decembra2012godIneibIiiSuPredmetrevIZijedrugogreviZOrak。JIjeuSVOm
Od28 maha2013
godinelZraZiOmiSljenJebezrezerve
Be09rad,30aprII2014godine
MCeBePHeMpcKeMMPe持、yLbe「°BMX…aHoBa.cFIKOj順JeCBaKI13aCe6a…CaMOCTaJlaHrlPaBHMO6JeKaTA
Mo…MOBaCAanOCelMTeWWWdeIoitteCOm/rS/0−nama
3aAeTalb…川OrMCnPaBHeCTPyKryPeDeloitteTouchelbhmatsuLimltedIlit,e可IyiXAPy…aBa…aHMue
Download

e or e - Hotel Excelsior