Posl.br. P.579/13
OSNOVNI SUD U HERCEG-NOVOM
T UZILAC: J U Skola za osnovno muzicko obrazovanje He rceg -Nevi, koju zastupa punornocnik Jovan
Pejovic, adv. lz H.Novog
T UZ EN!: HE RCEGNOVSKO POZ ORISTE NVO , Njegoseva b.b. , koje zastupa Vidosava Vitka
Vujnovic, nov inar i kult urni radnik iz Herceg Novog, sa stanom u ulici Bitoljska broj 4. kao
Predsjednik Upravnog odbora Hercegnovskog pozorista.
ODGOVOR NA TUZBU
- u 3 primjerka sa prilozima
radi iseljenja
VPS -
Tuzi lac j e u tuzbi preko punornoc nika naveo da je vlas nik postojeceg objekta br. 1 na kat.parc.
4 16/2 k.o.Herccg-Novi, te da je tuze ni jos pr ije 25 godina provalio u navedeni objekat bez ikak vog
ov lascenja i isti ko risti do da na podnosenja tuzbe, pri cernu odb ija dobrovoljno iselj enje i predaju u
posj ed tuziocu,
U skladu sa naved enim predlaze da Sud nakon sprovodenja svih predlozeni h do kaza donese
presudu kojom nalaze iselj enje tuzenom u roku od 15 dana od pravnosnaznosti presude .
Tuzena strana na prvom mj estu osporava u tuzbi naznacenu vrijednost predmeta spora, jer j e
ista previsoko postavljena, pa predlaze da sud na osnovu clana 37 . ZPP-a rjesenjem ut vrdi vrijednost
predmeta spora za ovakvu vrstu spo rova , uz cinjenicu da se radi 0 zahtjevu za iseljenje, a ne 0
novcanorn potrazivanju.
Jedina nesporna j e cinjcnica j e da je tuzilac up isan u evidenciji nepokretnosti, a to ovim putem
osporavamo, kao neta can upis.
Nairn e, Zakon 0 drzavnoj imovin i jasno navodi da Crna Gora raspolaze svom imovinom koju
su stekle jayne sluzbe ciji je ona osnivac, dok lokalna samouprava raspolaze svom imovinom javni h
sluzbi koj e je ona osnovala. U skladu sa odredbama Zak ona 0 drzavnoj imovini na ovoj vrs ti objekta
kao nos ilac prava svojine moze stajati iIi Crna Gora iii Opstina Herceg-Nevi, nikako Muzicka skola .pa
u skiadu sa tim predlazemo da Sud po sluzbenoj duzn osti pozove nadlezne institucij e da se ukljuce u
ovaj spor.
Netac no j e da je tuzena strana provalila u navedeni objekat prije 25 godina i nedo pustivo je
tuziocu i njegovom pravnom zast upniku da u kontekst krivicne materije stavlja rad i bivstvovanje
jednog umj etnickog ansambla, sa tako dugom i bog ato m tradicijom kak vo je Herceg novsko pozoriste!
Na prvom mjestu, od stra ne ov lasceni h lica Opstine Herceg-Novi je jos 1988 .godine
omog uceno ko riscenje Hercegn ovskom POZOl;stU u objektu u Njegosevoj b.b., pri cernu nismo
pretend ovali na vlas nistvo istog, jer je sva imovina bila drustvena svojina, a nos ilac prava raspolaganj a
Opstina Herceg -Novi koja nas je uvela u posj ed iste. Nazalost 0 tome nemamo u dok umentacij i
ade kvatan pisa ni trag, ali to nije propust nas, vee lokalne adm inistracije. Zbog tog propusta sada,
centralni objekat koj i je usko veza n sa postojecom Dvoranom "Park" vise nije cj elina u vlasnistvu
Opstine Herceg-Novi , vee je upi san tuzi lac, koji pri tom, do do laska sadasnjeg rukovodioca , nikada
niti jednom nije ospo rio kor iscenje objekta tu zenom, niti pret endovao na stvarno vlas nistvo!
I. Dokaz da je ras po laga nje vrsila Opstina Herceg-Novi stoji u rjesenju broj : 04 -Up/I-10 11/85 od
25.09. 1985.godine, kada je utvrdjen opsti interes za izgradnj u sadasnje Dvorane "Park" i pri tom
prenijeto kori sce nj e dijela cestice zernlj ista 4 16/2 k.o.Herceg-Novi na PO "Orj en" H.Novi. Dakle,
2
1985. god ine je Opstina Herceg-Novi samostalno raspolagala predmetnim zem ljistem, i u rjesenju se
kao dosadasnji korisn ik ne spominje Muzicka skola vee UTRO .Boka",
Prilog: kopija rjesenja
2. Na sjednici Vijeca udruzenog rada SO H.Novi od 1985.godine, razmatra n je zahtjev Muzicke skole
da im se dodijeli pravo koriscenja zgrade u Starom gradu za Muzicku skolu, 0 cemu su donijeta dva
rjesenja: jedno, kojim se Muzickoj skofi dodjeljuje cest.zg r.22 i 23 k.o.Herceg-Nov i na koriscenje i
drugo rjes enje, kojim se ponistava dodjela cest.z em.292/3 i 293/1 k.o.Herceg-Nov i, koja je rjesenje m
iz 1980.godine dodijeljena. Interesantna je i vrlo vazna poslednja recenica u drugom rjesenju koja
glasi :" Rjesenje se donosi po sluzbenoj duznosti, jer nije dopusteno da korisnik istovremeno posjeduje
dvije lokacije za istu narnjenu."
Prilog: fotokopije predmetnih rjesenja, koja se nalaze u dokumentaciji Uprave za nekretnine PJ
H.Novi kao osnov upisa Muzicke skole prilikom izlaganja novog katastarskog premjera
Osnov upisa Muzicke skole na predmetnom objektu katastarski oznacenorn kao kat.parc. 416/2
k.o.Herceg-Novi je Presuda Okruznog privrednog suda u Titogradu broj: P.329175 ad 6.5.I975.godine,
gdje su parnicne strane bile UTRO .Boka" i Muzicka skola, a u navedenoj presudi je utvrdjeno da je
1961.godine predmetni objekat dat na upravljanje muzickoj skoli, da bi 1968.godine isti obekat bio
dfat na koriscenje Osnovnoj skoli Daso Pavicic, koja je istim raspolagala u korist UTRO .Boke", pa
ne postoji valjan osnov za sticanje na strani UTRO Boke kad Muzickoj skoli nije oduzet o pravo
upravljanja prije dodjele Osnovnoj skoli.
E, tu se javlja nova situacija:
Kada je predmetni objekt dodijeljen Osnovnoj skoli Daso Pavicic, tim rjesenjem je izuzet raniji
korisnik Diecezansko sjcmcniste .Leoninum " iz Kotora, pa analogijom sa stavom Okruznog suda, ni
prvo rjes enje kojim je objekat dat na upravljanje muzickoj skoli nije moglo biti valjan osnov upisa,jer
prethodno objekat nije izuzet ranijem korisniku Diecezanskom sjemenistu .Leoninum" iz Kotora.
Dokaz: kopija izvoda iz zemljisne knjige za navedenu cesticu zgrade
U skladu sa svim navedenim , pred lazemo da sud na osnovu clana 210 . ZPP -a pozove trec a lica
da se ukljuce u ovaj parnicni postupak ito: zastitnika imovinsko-pravnih interesa erne Gore,
predstavnika Opstine Herceg-Novi i predstavnika Biskupije u Kotoru .
Kao osporenje navoda iz tuzbe da je bez odobrenja usao u objekat prije 25 godi na, mi tuzeni
cemo predloziti svjedoke koji se sjecaju da su instance rasprav ljale i bile saglasne da Pozoriste koristi
ovu zgradu napustenu zbog teskih ostecenja u zemljotresu. Dalje, kao dokaz navoda 0 osnovanom
ulasku u prostorije objekta kat.parc. 416/2 k.o.Herceg-Nov i, predlazemo svjedocenje lica koja su bila
aktivni clanovi Pozorista u vrijeme ulaska u navedeni objekat, te lica koji ce svjedociti 0 tome da je
objekat odrzavan savjesno tokom 25 godina , cemu se moze zahvaliti sto je danas objekat uopste
upotrebljiv, i to :
I. Dejan Donovic, iz H.Novog, adresa : 8. Marta 105/10 Podgorica
2. Pero Dubanek iz H.Novog, adresa: MeIjine, Narodnog Fronta 12
3. Sasa Vidic iz H.Novog, adresa: Brace Grakalica 25
4. Mira Fernie iz H.novog, adresa: Zeljeznicka 17, Zelenika
5. Lidija Petrone Kolar, iz H.Novog, adresa: Stijepa Sarenca 6 A
6. Spiro Zivkovic, iz H,Novog, adresa: Brace Grbica 120
7. Zoran Trojanovic, iz H.Novog, adresa : Brace Grbica 40
U skladu sa svim navedenim, predlazemo da Sud odbije tuzbeni zahtjev kao neosnovan.
Herceg-Novi,
9.novembar 2013.
/
Download

Posl.br. P.579/13 OSNOVNI SUD U HERCEG