Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
Grad Subotica
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD GRADA SUBOTICE,
SUBOTICA
INFORMATOR O RADU
CENTRA ZA SOCIJALNI RAD GRADA SUBOTICE, SUBOTICA
SUBOTICA
2014. godina
SADRŽAJ
I.
OSNOVNI PODACI O DRŽAVNOM ORGANU I INFORMATORU.......................................... 3
II.
ORGANIZACIONA STRUKTURA .................................................................................................. 4
II.1.GRAFIČKI PRIKAZ ORGANIZACIONE STRUKTURE.............................................................................. 4
II.2. NARATIVNI PRIKAZ ORGANIZACIONE STRUKTURE ........................................................................... 4
III.
OPIS FUNKCIJA STAREŠINA .................................................................................................. 10
IV.
PRAVILA U VEZI SA JAVNOŠĆU RADA............................................................................... 11
IV.1.OSTALI PODACI OD ZNAČAJA ZA JAVNOST RADA CENTRA ZA SOCIJALNI RAD ............................. 13
V.
SPISAK NAJČEŠĆE TRAŽENIH INFORMACIJA OD JAVNOG ZNAČAJA ........................ 15
VI.
OPIS NADLEŽNOSTI, OBAVEZA I OVLAŠĆENJA ............................................................. 15
VII.
OPIS POSTUPANJA U OKVIRU NADLEŽNOSTI, OBAVEZA I OVLAŠĆENJA ............ 16
VIII.
NAVOĐENJE PROPISA ............................................................................................................. 17
IX.
USLUGE KOJE SE PRUŽAJU ZAINTERESOVANIM LICIMA ......................................... 19
X.
POSTUPAK RADI PRUŽANJA USLUGA .................................................................................... 19
XI.
PREGLED PODATAKA O PRUŽENIM USLUGAMA .......................................................... 20
XII.
PODACI O PRIHODIMA I RASHODIMA ............................................................................... 21
XIII.
PODACI O JAVNIM NABAVKAMA ........................................................................................ 27
XIV.
PODACI O DRŽAVNOJ POMOĆI ............................................................................................ 29
XV.
PODACI O ISPLAĆENIM PLATAMA, ZARADAMA I DRUGIM PRIMANJIMA ........... 29
XVI.
PODACI O SREDSTVIMA RADA............................................................................................. 29
XVII.
ČUVANJE NOSAČA INFORMACIJA ................................................................................. 29
XVIII.
PODACI O VRSTAMA INFORMACIJA U POSEDU ........................................................ 30
XIX.
PODACI O VRSTAMA INFORMACIJA KOJIMA DRŽAVNI ORGAN OMOGUĆAVA
PRISTUP ...................................................................................................................................................... 30
XX.
INFORMACIJE O PODNOŠENJU ZAHTEVA ZA PRISTUP INFORMACIJAMA .......... 30
Informator o radu Centra za socijalni rad Grada Subotice, Subotica, 18.septembar 2014. godine
2
I. Osnovni podaci o državnom organu i informatoru
Informator o radu Centra za socijalni rad Grada Subotice, Subotica
Informator o radu je sačinjen u skladu sa odredbom člana 39. Zakona o slobodnom
pristupu informacijama od javnog značaja („Službeni glasnik RS“, br. 120/04, 54/07,
104/09 i 36/10) i Uputstvom za izradu i objavljivanje informatora o radu državnog organa
(„Službeni glasnik RS“, br. 57/05 i 68/10).
Osnovni podaci o državnom organu
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD GRADA SUBOTICE, SUBOTICA
(u daljem tekstu: Centar za socijalni rad)
Adresa sedišta:
24000 Subotica, Šantićeva 27
Matični broj:
08009350
Poreski indetifikacioni broj:
100959972
Adresa elektronske pošte određene za prijem
elektronskih podnesaka:
[email protected]
Naziv:
Za tačnost i potpunost podataka o Informatoru o radu Centra za socijalni rad, kao i za
pravilnu izradu i objavljivanje Informatora o radu i njegovo redovno ažuriranje
odgovoran je direktor Centra za socijalni rad: Dijana Prćić, dipl.ekonomista-master.
Informator o radu Centra za socijalni rad prvi put je objavljen 20.maja 2011. godine, na
veb sajtu Centra za socijalni rad, www.csrsu.org.rs.
Poslednje ažuriranje podataka u Informatoru o radu Centra za socijalni rad izvršeno je
18.septembra 2014. godine.
Uvid u Informator o radu Centra za socijalni rad se može ostvariti lično ili nabaviti pisana
verzija na poštanskoj adresi 24000 subotica, Šantićeva 27, I sprat, kancelarija br. 39.
Informator je izrađen i u elektronskom obliku, i objavljen na veb sajtu: www.csrsu.org.rs,
gde je moguće preuzimanje elektronske kopije informatora.
Kontakt podaci rukovodioca
Direktor
Rukovodilac Službe za
zaštitu odraslih i starih
Rukovodilac Službe za
zaštitu dece i mladih
Dijana Prćić
Jelena Zimonjić
Vesna Margaretić
kontakt telefon: 024/548-220
e-mail: [email protected]
kontakt tel: 024/548-220
e-mail: [email protected]
kontakt telefon: 024/548-220
e-mail: [email protected]
Informator o radu Centra za socijalni rad Grada Subotice, Subotica, 18.septembar 2014. godine
3
Rukovodilac Službe za
pravne poslove
Rukovodilac Službe za
finansijskoadministrativne i tehničke
poslove
Rukovodilac Centra za
savetovanje i podršku
porodici
Sava Tabaković
Biljana Ključik
Nada Vereš
kontakt telefon: 024/548-220
e-mail: [email protected]
kontakt telefon: 024/548-220
e-mail: [email protected]
kontakt telefon: 024/551-619
e-mail: [email protected]
II. Organizaciona struktura
II.1.Grafički prikaz organizacione strukture
ДИРЕКТОР ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
ГРАДА СУБОТИЦЕ
СЛУЖБА ЗА ЗАШТИТУ ОДРАСЛИХ И
СТАРИХ
СЛУЖБА ЗА ЗАШТИТУ ДЕЦЕ И МЛАДИХ
СЛУЖБА ЗА ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
Канцеларија за материјална давања
Пријемна канцеларија
СЛУЖБА ЗА ФИНАНСИЈСКОАДМИНИСТРАТИВНЕ И ТЕХНИЧКЕ
ПОСЛОВЕ
ЦЕНТАР ЗА САВЕТОВАЊЕ И ПОДРШКУ
ПОРОДИЦИ
ПОСЛОВИ ПЛАНИРАЊА И РАЗВОЈА
ДНЕВНИ ЦЕНТАР ЗА ДЕЦУ И ОМЛАДИНУ
СА ПОРЕМЕЋАЈЕМ У ДРУШТВЕНОМ
ПОНАШАЊУ
II.2. Narativni prikaz organizacione strukture
Organizaciju rada Centra za socijalni rad čine:
1. direktor
2. organizacione jedinice
3. stručna i savetodavna tela
Informator o radu Centra za socijalni rad Grada Subotice, Subotica, 18.septembar 2014. godine
4
II.2.1. Direktor
Direktor rukovodi Centrom i predstavlja ga pred svim drugim subjektima i pravnim
licima.
Direktor Centra za socijalni rad je Dijana Prćić, dipl.ekonomista-master, kontakt
telefon: 024/548-220, e-mail: [email protected]
II.2.2. Organizacione jedinice
Rad u Centru za socijalni rad je organizovan kroz sledeće organizacione jedinice:
1. Služba za zaštitu odraslih i starih
2. Služba za zaštitu dece i mladih
3. Služba za pravne poslove
Kancelarija za materijalna davanja
Prijemna kancelarije
4. Služba za finansijsko-administrativne i tehničke poslove
5. Centar za savetovanje i podršku porodici
6. Poslovi planiranja i razvoja
7. Dnevni centar za decu i omladinu sa poremećajem
Dnevni centar za decu i omladinu sa poremećajem u društvenom ponašanju Usluga
Dnevnog centra pruža se na osnovu Odluke o ostvarivanju prava u oblasti socijalne
zaštite iz nadležnosti Grada Subotice „Sl.list Grada Subotice“ br. 46/2011, od
13.10.2011.godine i finansira je Grad Subotica o čemu se svake godine sačinjava poseban
ugovor.
1. Služba za zaštitu odraslih i starih
Sastav: rukovodilac, supervizor i šest voditelja slučaja.
Opis poslova: obavlja informativni intervju i analizu dokumentacije; učestvuje u
timskom razmatranju zahteva i u izradi plana obrade; prikuplja podatke primenom
dijagnostičkog intervjua; radi neposredno na otkrivanju i evidentiranju odraslih i starih
lica u stanju socijalne potrebe, primenjuje odgovarajuće metode savetodavnog rada sa
odraslim alkoholičarima, narkomanima i sa ostalim kategorijama fizički i psihički
ometenih korisnika; radi na prihvatu sa lečenja i institucionalnog zbrinjavanja ove
kategorije korisnika i pomaže im u reintegrisanju u životnoj sredini; učestvuje u
sačinjavanju plana zaštite; obavlja savetodavni rad sa hraniteljskom porodicom u cilju
pripreme za prihvat korisnika; učestvuje u timskom zaključivanju o smeštaju korisnika u
ustanovu socijalne zaštite ili drugu porodicu; učestvuje u popisu i predaji imovine
staraocu ili korisniku; realizuje odvođenja korisnika na smeštaj; učestvuje u odlučivanju
prilikom prestanka prava na domski i porodični smeštaj; preduzima mere za zaštitu
imovine odraslih i starih lica koja se nalaze na smeštaju ili nepoznatom mestu
prebivališta; utvrđuje relevantne socio-anamnestičke činjenice i daje predloge za dodelu
jednokratnih novčanih pomoći i pomoći u naturi; radi na realizovanju sahranjivanja
korisnika koji su bez srodnika; prikuplja neophodnu domkumentaciju i inicira pokretanje
postupka za lišavanje poslovne sposobnosti; evidentira potencijalne staroce i utvrđuje
Informator o radu Centra za socijalni rad Grada Subotice, Subotica, 18.septembar 2014. godine
5
njihovu podobnost za vršenje starateljske dužnosti; učestvuje upostupku oduzimanja ili
vraćanja poslovne sposobnosti; učestuje u izbori i postavljanju :privremenog
staraoca,stalnog staraoca; vrši nazor nad radom staraoca; učestvuje u preduzimanju mera
za utvrđivanje odgovrnosti staroca; učestvuje u odobravanju pravnih poslova staroca; vrši
provere u vezi otpusta iz državljanstva i izdavanja putnih isprava; obavlja i druge poslove
po nalogu direktora
Rukovodilac Službe za zaštitu odraslih i starih je Jelena Zimonjić, dipl. socijalni
radnik,
kontakt telefon 024/548-220,
e-mail [email protected]
2. Služba za zaštitu dece i mladih
Sastav: rukovodilac, dva supervizora i trinaest voditelja slučaja.
Opis poslova: radi na obradi i obuci porodica koje podnose zahtev da budu hraniteljske
porodice; procena opšte podobnosti budućih hranitelja za hraniteljstvo i izrada
sintetizovanog izveštaja o proceni hraniteljske porodice za dete; izbor adekvatne
hraniteljske porodice za dete; kontinuirana i adekvatna podrška detetu i hraniteljskoj
porodici za zaštitu deteta i zadovoljavanje njegovih potreba; radi sa hraniteljskim
porodicama koje imaju decu na smeštaju; realizovanje programa podrške mladim
osobama na hraniteljstvu i aktivnosti za njihovu emancipaciju i napuštanje zaštite i
samostalnog započinjanja života i rada; stavlja decu bez roditeljskog staranja pod
starateljstvo i društvenu zaštitu; vrše smeštaj dece bez roditeljskog staranja u adekvatnu
ustanovu; rad na obradi i pripremi porodice koja podnese zahtev za usvojenje dece; vrši
zasnivanje usvojenja dece; vrši terensku proveru u cilju sagledavanja svih okolnosti koje
su od značaja za davanje potrebnih mišljenja i primenu odgovarajućih mera socijalne
zaštite; radi na sprovođenju mera nadzora nad vršenjem roditeljskog prava; učestvuje u
odlučivanju o oduzimanju deteta od roditelja i odlučuje o poveravanju deteta trećem
licu,ustanovi ili porodicu; učestvuje u timskom odlučivanju i davanju mišljenja sudu u
vezi poveravanja dece jednom od roditelja; učestvuje u postupku mirenja supružnika koji
imaju mlt. decu i izrađuje izveštaj sudu o rezultatima postupka mirenja; daje mišljenje u
vezi poveravanja dece jednom od roditelja iz vanbračne zajednice; daje mišljenje u vezi
regulisanja ličnog kontakta deteta sa roditeljem kojem nije povereno; daje mišljenje u
vezi realizovanja prava po osnovu zakona o socijalnoj zaštiti za ovu kategoriju korisnika
(jednokratne novčane pomoći,pomoć u naturi); pruža pomoć u prevazilaženju razvojnih
problema kod dece; izrađuje izveštaj u vezi davanja saglasnosti sudu za sklapanje
maloletničkog braka; vrši terensku proveru u cilju sagledavanja svih okolnosti, kao i
materijalnih i stambenih uslova dece sa poremećajima u ponašanju; vrši opservaciju
krivično odgovornih maloletnika i predlaže izbor najadekvatnije vaspitne mere; izrađuje
izveštaje za tužilaštvo i sud; radi na sprovođenju vaspitnih mera; učestvuje u izradi
periodičnih izveštaja o primeni vaspitne mere, pojačanog nadzora od strane roditelja i od
strane organa starateljstva; angažuje se na realizovanju vaspitne mere upućivanja u
vaspitnu ustanovu i vaspitno-popravni dom; daje predlog sudu o obustavi ili zameni
vaspitne mere; radi sa decom iz porodica sa izraženom patologijom u cilju praćenja
njihovog razvoja i usmeravanja njihovog ponašanja u društevno poželjnom pravcu;
obavlja ispitivanje u cilju utvrđivanja faktora koji su doveli do poremećaja u ponašanju;
Informator o radu Centra za socijalni rad Grada Subotice, Subotica, 18.septembar 2014. godine
6
radi na korekciji vaspitnih stavova roditelja i motivacije roditelja na promeni stava prema
detetu; učestvuje u postupku zaključivanja o promeni oblika zaštite , promeni ustanove ili
obustave vaspitne mere; realizuje savetodavni rad sa porodicom maloletnika sa
smetnjama u psihofizičkom razvoju i istovremeno prikuplja relevantne dijagnostičke
podatke; izrađuje mišljenje o mentalnoj razvijenosti msloletnika; daje predlog za
najadekvatniji vid zbrinjavanja deteta,s obzirom na oblik poremećaja i njegov intenzitet;
učestvujeu pokretanju postupka i zaključivanju o primeni određenih oblika zaštite;
obavlja i druge poslove po nalogu direktora.
Rukovodilac Službe za zaštitu dece i mladih je Vesna Margaretić, dipl.socijalni
radnik
kontakt telefon 024/548-220,
e-mail: [email protected]
3. Služba za pravne poslove
Sastav: rukovodilac, pet pravnika, pet soc.radnika, stručni radnik na prijemu, prevodilac,
tri administrativna radnika.
Opis poslova: upravni poslovi koji obuhvataju primenu upravno procesnih pravila u
vođenju postupaka i donošenju odluka u upravnim stvarima; pravni poslovi u vezi sa
pokretanjem sudskih i drugih postupaka porodičnih odnosa, zaštite prava detata, odnosno
prava drugih poslovno nesposobnih lica; vođenje evidencije i izdavanje uverenja o
štićenicima, izdržavanim licima, licima prema kojima je izvršeno nasilje u porodici i
licima protiv kojih je određena mera zaštite od nasilja u porodici; obavljaju poslove
informisanja, pravnog savetovanja, učešće u proceni, planiranju i realizaciji usluga i mera
socijalne i starateljske zaštite u saradnji sa zaposlenim stručnim radnicima na poslovima
zaštite dece i omladine, odnosno odraslih i starih lica; poslovi primene i izrade nacrta
normativnih akata Centra. Prijemni radnik prima sve dopise, zamolnice,zahteve upućene
Centru za socijalni rad, proverava da li su u ingerencijama Centra prema mesnoj
nadležnosti, odnosno ovlašćenjima kojima Centar raspolaže.Sa korisnicima koji se prvi
put obraćaju Centru obavlja razgovor, prepoznaje dominantni problem,upućuje na
adekvatnu Službu u Centru.
U hitnim slučajevima prijemni radnik preduzima odgovarajuće mere zaštite u saradnji sa
rukovodiocima službe, stručnim radnicima i direktorom Centra.
U kancelariji za meterijalna davanja obavljaju se poslovi priznavanja prava korisnicima
na novčanu socijalnu pomoć, dodatak za pomoć i negu drugogo lica i druga davanja.
Rukovodilac Službe za pravne poslove je Sava Tabaković, dipl. pravnik,
kontakt telefon 024/548-220,
e-mail: [email protected]
4. Služba za finansijsko-administrativne i tehničke poslove
Sastav: rukovodilac, blagajnik, likvidator, tri vozača, dva daktilografa, dva radnika na
poslovima održavanja čistoće, kurir
Opis poslova: planiranje,upravljanje i računovodstvo javnih sredstava; uvođenje i
internih pravila za finansijsko upravljanje i kontrolu putem internih akata; potpuno,
ispravno, tačno i blagovremeno evidentiranje svih transakcija; izveštavanje o stanju
Informator o radu Centra za socijalni rad Grada Subotice, Subotica, 18.septembar 2014. godine
7
sistema za finansijsko upravljanje i kontrolu; obračun zarada,nakanada zarada i naknada
za rad hranitelja; prijem ulazne dokumentacije i izrada knjige ulaznih računa; poslovi
vezani za isplate i uplate gotovog novca; vršenje isplate jednokratnih novčanih pomoći
itd.
Rukovodilac Službe za finansijsko-administrativne i tehničke poslove je Biljana
Ključik, dipl.ekonomista
kontakt telefon 024/548-220,
e-mail [email protected]
5. Centar za savetovanje i podršku porodici
Sastav: rukovodilac, dva stručna radnika
Opis poslova: savetodavni i terapijski stručni socijalni rad radi prevencije pojava i
ponašanja koja mogu dovesti pojedinca ili porodicu u poziciju korisnika druge usluge
socijalne zaštite; savetodavni ili terapijski stručni rad obavlja se u odnosu na:
pojedince,partnere(bračne , vanbračne), porodice i grupe, kod kojih postoji opravdan
zahtev za savetodavnom ili terapijskom uslugom, usled krize u socijalnom
funkcionisanju,
problema
u
porodičnim
ili
širim
socijalnim
relacijama,zlostavljanja,zanemarivanja,
emocionalnih
gubitaka,separacionih
ili
adaptacionih problema i dr.
Rukovodilac Centra za savetovanje i podršku porodici je Nada Vereš, dipl. psiholog,
kontakt telefon 024/551-619,
e-mail [email protected]
6. Poslovi planiranja i razvoja
Sastav: dipl.soc.radnik, statističar, dipl.sociolog
Opis poslova: učestvuje u pripremi godišnjih operativnih planova rada Centra; izrada
godišnjeg izveštaja na propisanim obrascima; sprovođenje preventivnih programa u
odnosu na pojedince,porodice u riziku i marginalizovane grupe, njihovo osposobljavanje
za produktivan život u zajednici; sprovodi stručne radnje organizovanjem i pružanjem
usluga radi sprečavanja nastanka socijalnih problema; registruje pojedine kategorije
socijalni slučajeva; vođenje registra korisnika socijalne zaštite; vođenje arhivske knjige;
učestvuje u u određenim poslovima analitičko istraživačkog rada
7. Centar za socijalni rad je pružalac usluge:“ Dnevni centar za decu i omladinu sa
poremećajem u ponašanju“
U toku 2009.godine Centar za socijalni rad je od strane Lokalne samouprave izabran za
pružaoca usluge Dnevnog centra za decu i omladinu sa poremećajem u ponašanju.
Usluga se pruža u prostoru koj je adaptiran za te namene, a nalizi se na adresi: Somborski
put 33,Subotica.
U Dnevnom centru su zaposlena dva stručna radnika.
U svom radu Dnevni centar se bavi sledećim ciljnim grupama: deca u skubu sa zakonom,
od 10- 14 godina(krivično neodgovorni); deca i mladi u sukobu sa zakonom od 16-18
godina (starija maloletna lica), oba pola; deca i mladi koji od strane sudau Subotici imaju
Informator o radu Centra za socijalni rad Grada Subotice, Subotica, 18.septembar 2014. godine
8
izrečenu vaspitnu meru „upućivanje u Dnevni centar“ od 14 do 18 godina, oba pola; deca
i mladi koji ispoljavaju različite oblike društveno nepoželjnog ponašanja, a nisu
evidentirana kao počinioci krivičnih dela, od 10 do 18 godina, oba pola.
II.2.3. Stručna i savetodavna tela
U cilju povezivanja i integrisanja različitih ogranizacioinh delova, pravovremenog
obaveštenja i koordinacije između pojedinaca i organizacionih jedinica u vršenju javnih
ovlašćenja, u centru se obrazuju stalna i povremena stručna i savetodavna tela:
Stalna tela su: kolegijum rukovodioca, kolegijum službe i stalna komisija organa
starateljsta
Kolegijum rukovodioca je savetodavno telo direktora u čijem radu učestvuju
rukovodioci organizacionih jedinica. Kolegijum rukovodioca razmatra opšta pitanja i
donosi zaključe od značaja za unapređenje stručnog rada, dodatnog obrazovanja
zaposlenih, unapređenje položaja korisnika, ostvarivanje saradnje sa drugim ustanovama
i udruženjima građana i ostvarivanje stručne saradnje i koordinacije između
organizacionih jedinica Centra.
Kolegijum Službe je stručno telo u čijem radu učestvuju rukovodilac službe, supervizori
i voditelji slučaja.
Stalna komisija organa starateljstva formira se u skladu sa zakonom radi izvršenja
poslova popisa i procene vrednosti imovine štićenika.
Povremena tela koja se obrazuju u centru su stručni timovi.
Stručni tim je stručno telo u čijem radu učestvuju:supervizor, voditelj slučaja i stručnjaci
posebnih specijalnosti iz ili izvan organizacione jedinice centra, odnosno drugih ustanova
i organizacija.
Stručni tim se obavezno formira u sledećim slučajevima
- kada je potrebno izvršenje poslova koji su zakonom ili podzakonskim propisima
određeni da se obavljaju timski (procena opšte podobnosti budućih usvojitelja, hranitelja i
staratelja);
-kada je potrebno doneti odluku o zasnivanju usvojenja;
-kada se razmatra starateljski izveštaj privremenog staratelja i staratelja;
-kada se odlučuje o davanju prethodne saglasnosti staratelju za obavljanje poslova koji
prelaze okvire redovnih poslova u zastupanju štićenika ili redovnog upravljanja
njegovom imovinom;
-kada je potrebno odlučiti o davanju prethodne saglasnosti za raspolaganje imovinom
štićenika,odnosno raspolaganje imovinom deteta pod roditeljskim staranjem
Informator o radu Centra za socijalni rad Grada Subotice, Subotica, 18.septembar 2014. godine
9
Pregled zaposlenih u Centru za socijalni rad Grada Subotice, Subotica, prema
organizacionim jedinicama
Organizaciona jedinica
Direktor
Služba za zaštitu odraslih i starih
Služba za zaštitu dece i mladih
Služba za pravne poslove
Služba za finansijsko-administrativne i
tehničke poslove
Centar za savetovanje i podršku porodici
Poslovi planiranja i razvoja
Dnevni centar za decu i omladinu sa
poremećajem u društvenom ponašanju
UKUPNO
Zaposleni
8
16
16
11
Zaposleni na
određeno radno
vreme*
1
1
1
3
3
1
1
58
4
* zaposleni na određeno radno vreme angažovani su kao zamena zaposlenima koji se nalaze na
porodiljskom odsustvu, osim direktora
III. Opis funkcija starešina
III.1.Direktor
Direktor rukovodi Centrom i predstavlja ga pred svim drugim subjektima i pravnim
licima.
Opis ovlašćenja i dužnosti: vodi poslovanje Centra, vrši pravo naredbodavca i vodi
nadzor nad izvršavanjem finansijskog plana, zaključuje ugovore u ime Centra, imenuje i
razrešava radnika sa posebnim ovlašćenjima i odgovornostima, odlučuje o raspoređivanju
radnika na određene poslove i radne zadatke, učestvuje u radu upravnog odbora Centra
bez prava odlučivanja, donosi rešenja o ostvarivanju prava iz radnog odnosa, vodi računa
o naplati potraživanja Centra i o urednom ispunjavanju zakonskih, ugovornih i drugih
obaveza Centra, preduzima potrebne mere zaštite na radu radnika, vodi računa o
blagovremenoj pripremi za izradu opštih akata,sporazuma, planova i programa,saziva
sednice kolegijuma rukovodioca, obavlja i druge poslove utvrđivane Zakonom, Statutom
Centra i drugim opštim aktima centra.
III.2.Rukovodioci službi
Rukovodilac je neposredno odgovoran direktoru Centra.
Opis ovlašćenja i dužnosti: obezbeđuje unutrašnju koordinaciju i organizaciju,
planiranje i upravljanje obimom posla unutar službe, poštovanje standarda stručnog rada,
zakonitost rada i poštovanje rokova i procedura; organizuje i rspoređuje stručne radnike u
okviru organizacione jedinice; vrši kontrolu ažurnosti postupanja, odnosno kontrolu
poštovanja i izvršenja zakona, podzakonskim aktima, posebnim uputstvima; zaprimljuje
predmete iz prijemne kancelarije i raspoređuje ih voditeljima slučaja vodeći računa o
Informator o radu Centra za socijalni rad Grada Subotice, Subotica, 18.septembar 2014. godine
10
podjednakoj opterećenosti radnika; obavlja koordinaciju i komunikaciju sa službama i
institucijama u lokalnoj zajednici; prati rad pripravnika, volontera i praktikanata
studenata na praksi koji su raspoređeni na rad u organizacionu jedinicu i određuje
mentora i sa mentorom sačinjava planove i programe njihovog stručnog osposobljavanja;
sačinjava operacionalne planove i programe rad organizacione jedinice.
Direktor
Rukovodilac Službe za zaštitu odraslih i starih
Rukovodilac Službe za zaštitu dece i mladih
Rukovodilac Službe za pravne poslove
Rukovodilac Službe za finansijsko-administrativne i
tehničke poslove
Rukovodilac Centra za savetovanje i podršku porodici
Dijana Prćić
Jelena Zimonjić
Vesna Margaretić
Sava Tabaković
Biljana Ključik
Nada Vereš
IV. Pravila u vezi sa javnošću rada
Javnost rada, isključenje i ograničavanje javnosti rada regulisana je sledećim propisima:
PORODIČNIM ZAKONOM („Službeni glasnik RS“ br. 18/05):
Isključivanje javnosti čl. 206.
(1) U postupku u vezi sa porodičnim odnosima javnost je isključena.
(2) Podaci iz sudskih spisa spadaju u službenu tajnu i nju su dužni da čuvaju svi učesnici
u postupku kojima su ti podaci dostupni.
Isključivanje javnosti čl. 323.
(1) U postupku zasnivanja usvojenja javnost je isključena.
(2) Podaci iz evidencije i dokumentacije o usvojenju spadaju u službenu tajnu i nju su
dužni da čuvaju svi učesnici u postupku kojima su ti podaci dostupni.
Isključivanje javnosti, čl. 331.
(1) U postupku stavljanja pod starateljstvo javnost je isključena.
(2) Podaci iz evidencije i dokumentacije o stavljanju pod starateljstvo spadaju u službenu
tajnu i nju su dužni da čuvaju svi učesnici u postupku kojima su ti podaci dostupni.
Prava deteta/Poreklo/čl. 59 st.3.
Dete koje je navršilo 15. godinu života i koje je sposobno za rasuđivanje može izvršiti
uvid u matičnu knjigu rođenih i u drugu dokumentaciju koja se odnosi na njegovo
poreklo.
ZAKON O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPKU („Službeni list SRJ“ br. 33/97, i
31/01 i „Službeni glasnik RS“ br.30/10)
Čl.70. „Razgledanje spisa i obaveštavanje o toku postupka“ :
Informator o radu Centra za socijalni rad Grada Subotice, Subotica, 18.septembar 2014. godine
11
(1) Stranke imaju pravo da razgledaju spise predmeta i da o svom trošku prepišu,
odnosno fotokopiraju potrebne spise. Razgledanje i prepisivanje, odnosno fotokopiranje
spisa vrše se pod nadzorom određenog službenog lica.
(2) Pravo da razgleda spise i da o svom trošku prepiše, odnosno fotokopira pojedine spise
ima i svako treće lice koje za to učini verovatnim svoj pravni interes.
(3) Zahtev za razgledanje i prepisivanje, odnosno fotokopiranje spisa može se staviti i
usmeno. Organ može tražiti od lica iz stava 2. ovog člana da pismeno ili usmeno na
zapisnik obrazloži postojanje svog pravnog interesa.
(4) Ne mogu se razgledati ni prepisivati, odnosno fotokopirati: zapisnik o većanju i
glasanju, službeni referati i nacrti rešenja, kao ni spisi koji se vode kao poverljivi, ako bi
se time mogla osujetiti svrha postupka ili ako se to protivi javnom interesu ili
opravdanom interesu jedne od stranaka ili trećeg lica.
(5) Stranka i svako treće lice koje učini verovatnim svoj pravni interes u predmetu, kao i
zainteresovani državni organi, imaju pravo da se obaveštavaju o toku postupka.
(6) Protiv odbijanja zahteva iz stava 1. do 5. ovog člana dopuštena je posebna žalba i kad
zaključak nije izdat pismeno. Žalba se može izjaviti odmah po saopštenju, a najdocnije u
roku od 24 časa od izvršenog saopštenja. O žalbi se mora odlučiti u roku od 48 časova od
časa izjavljivanja žalbe.
PRAVILNIKOM O ORGANIZACIJI, NORMATIVIMA STANDARDIMA RADA
CENTRA ZA SOCIJALNI RAD ( „Službeni glasnik RS“ br. 59/08 )
Javnost rada, čl. 5.:
(1) Centar je dužan da obezbedi javnost svog rada i da izveštava nadležni organ državne
uprave, odnosno pokrajinski organ uprave i nadležni organ jedinice lokalne samouprave o
svom radu, u skladu sa zakonom i ovim pravilnikom.
(2) Centar obaveštava građane svoje opštine, odnosno grada o svojim zakonskim
obavezama i ovlašćenjima kao i uslugama i programima koje nudi, putem sredstava
javnog informisanja, javnih predavanja, prezentacija i na druge pogodne načine.
„Poverljivost“ čl. 14.:
(1) Sve informacije o ličnim i porodičnim prilikama korisnika koje zaposleni u centru
saznaju jesu poverljive informacije.
Poverljivim informacijama smatraju se i:
- imena i adrese korisnika i vrsta pružene usluge pojedinom korisniku;
- podaci koji stoje u zahtevu korisnika;
- podaci koji stoje u izveštajima zdravstvenih ustanova za korisnika;
- sadržaj prepiske sa drugim ustanovama ili organizacijama, ako ta prepiska
sadrži informacije o korisniku ili drugim osobama koje su sa njim povezane.
(3) Ne smatraju se poverljivim opšte informacije koje nisu povezane sa korisnikom, kao
što su: troškovi administracije, troškovi pojedinih usluga, broj i struktura korisnika, broj i
vrsta pruženih usluga, statistički podaci dobijeni iz istraživanja i evaluacije rada centra i
dr.
Informator o radu Centra za socijalni rad Grada Subotice, Subotica, 18.septembar 2014. godine
12
(4) Pristup dosijeima korisnika, osim zaposlenima u centru, obezbediće se i nadležnom
nadzornom organu, pravosudnim organima i policiji, korisniku na koga se podaci odnose,
kao i njegovom zakonskom zastupniku, odnosno punomoćniku.
(5) Volonterima koji po ugovoru obavljaju pripravnički staž i studentima na praksi može
se obezbediti pristup dosijeima korisnika po prethodnom odobrenju mentora i uz
upozorenje o obavezi da su dužni da čuvaju poverljivost podataka na isti način kao i
zaposleni u centru.
(6) Pojedini podaci iz dosijea korisnika mogu se davati drugim službama kao što su
zdravstvene ili obrazovne ustanove, služba zapošljavanja i druge, samo ako se za to
obezbedi pristanak korisnika na koga se ti podaci odnose, osim ako drukčije nije
propisano zakonom.
(7) Ime korisnika neće biti otkriveno grupama ili pojedincima koji sponzorišu
humanitarne i druge javne akcije bez prethodne saglasnosti korisnika ili članova njegove
porodice ili bez prethodno usvojenog protokola postupanja kojim će se garantovati
poverljivost podataka.
(8) Donacije u naturi ili novcu biće uručene korisniku na način koji ne narušava njegovo
dostojanstvo i privatnost.»
STATUT CENTRA ZA SOCIJALNI RAD U SUBOTICI („Sl.list Grada Subotice“
br. 46/2012)
POVERLJIVOST
Član 43.
Sve informacije o ličnim i porodičnim prilikama korisnika koje zaposleni u centru
saznaju jesu poverljive informacije.
Poverljivim informacijama smatraju se:
- imena i adrese korisnika i vrsta pružene usluge pojedinom korisniku
- podaci koji stoje u zahtevu korisnika
- podaci koji stoje u izveštajima zdravstvenih ustanova za korisnika
- sadržaj prepiske sa drugim ustanovama ili organizacijama, ako ta prepiska
sadrži informacije o korisniku ili drugim osobama koje su sa njim povezane.
Ne smatraju se poverljivim opšte informacije koje nisu povezane sa korisnikom, kao što
su: troškovi administracije, troškovi pojedinih usluga, broj i struktura korisnika, broj i
vrsta pruženih usluga, statistički podaci dobijeni iz istraživanja i evaluacije rada centra,
itd.
Pristup dosijeima korisnika, osim zaposlenima u centru, obezbediće se i nadležnom
nadzornom organu, pravosudnim organima i policiji, korisniku na koga se podaci odnose,
kao i njegovom zakonskom zastupniku, odnosno punomoćniku.
Volonterima koji po ugovoru obavljaju pripravnički staž i studentima na praksi može se
obezbediti pristup dosijeima korisnika po prethodnom odobrenju mentora i uz upozorenje
Informator o radu Centra za socijalni rad Grada Subotice, Subotica, 18.septembar 2014. godine
13
o obavezi da su dužni da čuvaju poverljivost podataka na isti način kao i zaposleni u
centru.
Pojedini podaci iz dosijea korisnika mogu se davati drugim službama kao što su
zdravstvene ili obrazovne ustanove, služba zapošljavanja i druge, samo ako se za to
obezbedi pristanak korisnika na koga se ti podaci odnose, osim ako drugačije nije
propisano zakonom.
Ime korisnika neće biti otkriveno grupama ili pojedincima koji sponzorišu humanitarne
ili druge javne akcije bez prethodne saglasnosti korisnima ili članova njegove porodice ili
bez prethodno usvojenog protokola postupanja kojim će se garantovati poverljivost
podataka.
Donacije u naturi ili novcu biće uručene korisniku na način koji ne narušava njegovo
dostojanstvo i privatnost.
IV.1.Ostali podaci od značaja za javnost rada Centra za socijalni rad
1. Poreski indetifikacioni broj Centra za socijalni rad je 100959972
2. Radno vreme Centra za socijalni rad je od 07,00 do 14,30 časova svakog radnog dana
(radna nedelja traje pet radnih dana u skladu sa Zakonom o radu)
Radno vreme Centra za savetovanje i podršku porodici je svakog radnog dana od 07,00
do 14,30 časova, a utorkom i popodne prema dogovoru sa klijentima.
Radno vreme Dnevnog centra za decu i omladinu sa poremećajem u društvenom
ponašanju je od 7,30 do 14,30 časova .
3. Adresa Centra za socijalni rad je 24000 Subotica, Šantićeva 27, kontakt telefon:
024/548-220, e-mail: [email protected]
Adresa Centra za savetovanje i podršku porodici je 24000 Subotica, Šantićeva 27, prvi
sprat, kontakt telefon 024/ 551-619, e-mail: [email protected]
Adresa Dnevnog centra za decu i omladinu sa poremećajem u društvenom ponašanju je
24000 Subotica, Somborski put 33, kontakt telefon: 024/4562-112,
e-mail:
[email protected]
Službenik ovlašćen za postupanje po zahtevima za pristup informacijama je Ljiljana
Popović, kontakt telefon 024/ 548-220, 24000 Subotica, Šantićeva 27, e-mail:
[email protected]
4. Lice koje je ovlašćeno za saradnju sa novinarima i javnim glasilima je Ljiljana
Popović, kontakt telefon: 024/548-220, e-mail: [email protected]
5. Pristup prostorijama za rad državnog organa i njegovih organizacionih jedinica nije
prilagođen osobama sa invaliditetom (nema otklonjene arhitektonske barijere za pristup
osobama sa fizičkim invaliditetom).
Informator o radu Centra za socijalni rad Grada Subotice, Subotica, 18.septembar 2014. godine
14
V. Spisak najčešće traženih informacija od javnog značaja
U 2012. godini Centar za socijalni rad nije primio nijedan zahtev za ostvarivanje prava na
pristup informacijama od javnog značaja, te u skladu sa tim nije bilo usvojenih,
odbačenih ili odbijenih zahteva, podnetih žalbi, niti naplaćenih naknada za ostvarivanje
prava.
U 2013. godini Centar za socijalni rad zaprimio je dva zahteva za ostvarivanje prava na
pristup informacijama od javnog značaja: zahtev Komiteta pravnika za ljudska prava
YUCOM, Beograd ( u vezi korisnika prava na novčana davanja i subvencije po osnovu
izdataka za komunalne usluge) i zahtev Autonomnog ženskog centra ( u vezi dece bez
roditeljskog staranja). Oba zahteva su usvojena, podnosiocima zahteva za dostavljena
tražena dokumenata u utvrđenim rokovima. Za dostavljenu dokumentacija nije bilo
zahteva za dodatnim pojašnjenima, odnosno dodatnim informacijama. Nije bilo
odbijenih, odnosno odbačenih zahteva. Nije bilo izjavljenih žalbi.
VI. Opis nadležnosti, obaveza i ovlašćenja
Centar za socijalni rad Grada Subotice obavlja poslove socijalne zaštite i socijalnog rada,
poslove zaštite porodice, pomoć porodici, poslove starateljstva i druge poslove
predviđene zakonom i drugim propisima.
Centar odlučuje o ostvarivanju prava korisnika utvrđenih Zakonom o socijalnoj zaštiti i o
korišćenju usluga socijalne zaštite koje obezbeđuje Republika Srbija, A.P. Vojvodina i
Grad Subotica i vrši druge poslove utvrđene zakonom i propisima donetim na osnovu
zakona.
Centar, u skladu sa aktima Grada Subotice, učestvuje u poslovima planiranja i razvoja
socijalne zaštite na teritoriji Grada. Delatnost Centra je socijalna zaštita, porodično
pravna zaštita i starateljstvo.
Centar za socijalni rad u skladu sa Zakonom :
1. procenjuje potrebe i snage korisnika i rizike po njega i planira pružanje usluga
socijalne zaštite;
2. sprovodi postupke i odlučuje o pravima na materijalna davanja i o korišćenju usluga
socijalne zaštite;
3. preduzima propisane mere, pokreće i učestvuje u sudskim i drugim postupcima;
4. vodi propisane evidencije i stara se o čuvanju dokumentacije korisnika
U vršenju javnih ovlašćenja Centar kao ustanova socijalne zaštite i kao organ starateljstva
postupa u skladu sa normativima i standardima utvrđenim Pravilnikom o organizaciji,
normativima i standardima rada u centrima za socijalni rad („Sl. glasnik RS“ br. 59/2008
i 37/2010 ). U vršenju drugih poslova utvrđenih zakonom Centar postupa u skladu sa
Odlukom o ostvarivanju prava u oblasti socijalne zaštite iz nadležnosti Grada Subotice
(„Sl. list Grada Subotica“ br. 46/2011).
Informator o radu Centra za socijalni rad Grada Subotice, Subotica, 18.septembar 2014. godine
15
VII. Opis postupanja u okviru nadležnosti, obaveza i ovlašćenja
Centar za socijalni rad rešava u prvom stepenu uz primenu odredaba Zakona o opštem
upravnom postupku po zahtevima građana za ostvarivanje prava iz oblasti socijalne
zaštite, a u skladu sa Porodičnim zakonom, kao organ starateljstva vrši poslove zaštite
porodice, pomoći porodici i starateljstva.
Centar za socijalni rad je obavezu vršio u proteklom periodu i trenutno je u skladu sa
navedenim postupanjem vrši;
PRIMER
Centru za socijalni rad Subotica obratio se dana 17. 11. 2009. godine pisanim zahtevom
Marko Marković iz Subotice za priznavanje prava na dodatak za tuđu negu i pomoć. U
zahtevu je naveo da je teže oboleo i da smatra da ispunjava uslove za priznavanje
navedenog prava. Uz zahtev je priložio i svu relevantnu dokumentaciju ( izvod iz mkr,
fotokopija lične karte, poresko uverenje, uverenje da nije obveznik PIO, predlog za
veštačenje na obrascu broj 1 i nalaze i mišljenja lekara specijalista, te fotokopiju otpusne
liste). Zahtev je predao u prijemnu kancelariju Centra gde je formiran dosije. Po
zavođenju zahteva u osnovnu evidenciju akata po materiji, dežurni stručni radnik je kroz
internu dostavnu knjigu predmetom Marko Marković zadužio voditelja slučaja. Voditelj
slučaja je predmet uz dopis prosledio Prvostepenom organu veštačenja Fonda PIO
zaposlenih Republički fond PIO-Direkcija Pokrajinskog fonda , Filijala Subotica radi
davanja nalaza, ocene i mišljenja o potrebi za tuđom negom i pomoći. POV je pozvao
Marka Markovića da se dana 01.02.2010. godine javi u Fond PIO-Filijala u Subotici radi
pregleda. Dana 12.03.2010. godine Centar za socijalni rad Subotica dobio je od Fonda
PIO- Filijala Subotica kompletne spise predmeta Marka Markovića sa Nalazom, ocenom
i mišljenjem POV-a da Marko Marković iz Subotice ne ispunjava uslove za priznavanje
prava na dodatak za tuđu negu i pomoć.
Centar za socijalni rad Subotica je na osnovu napred iznetog dana 18.03.2010. godine,
doneo rešenje u skladu sa ZUP-om kojim je zahtev Marka Markovića za priznavanje
prava na dodatak za tuđu negu i pomoć odbio kao neosnovan. Marko Marković je dana
25.03.2010.g. godine uložio žalbu na rešenje Centra. Žalbu je predao preko Centra za
socijalni rad Subotica Pokrajinskom sekretarijatu za zdravstvo,socijalnu politiku i
demografiju.
Pošto je utvrđeno da je žalba blagovremena, dopuštena i izjavljena od ovlašćenog lica,
kompletni spisi predmeta prosleđeni su Drugostepenom organu veštačenja Fonda PIO
zaposlenih . Drugostepeni organ veštačenja je potvrdio nalaz POV-a i spise predmeta
prosledio Pokrajinskom sekretarijatu za zdravstvo,socijalnu politiku i demografiju na
odlučivanje po žalbi. Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo,socijalnu politiku i
demografiju donosi dana 20.05.2010. godine rešenje kojim odbija žalbu Marka
Markovića iz Subotice i spise predmeta vraća Centru za socijalni rad Subotica.
Protiv navedenog rešenja Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo,socijalnu politiku i
demografiju Marko Marković pokreće tužbom upravni spor.
Informator o radu Centra za socijalni rad Grada Subotice, Subotica, 18.septembar 2014. godine
16
Centar za socijalni rad izrađuje izveštaj o radu, kao i plan i program rada koji su dostupni
na veb sajtu: www.csrsu.org.rs
VIII. Navođenje propisa
Republički propisi:
1. Zakon o javnim službama („Službeni glasnik RS“ br. 42/91, 71/94,79/2005dr.zakon,81/2005-ispr. dr.zakona i 83/2005-ispr.dr.zakona);
2. Zakon o socijalnoj zaštiti („Službeni glasnik“ br. 24/11 )
3. Porodični zakon („Sl. glasnik RS“ br. 18/05);
4. Zakon o opštem upravnom postupku („Službeni list SRJ“ br. 33/97, 31/01 i „Službeni
glasnik RS“ br. 30/10);
5. Zakon o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica
( „Službeni glasnik RS“ br. 85/05);
6. Zakon o radu („Službeni glasnik RS“ broj 24/05, 61/05)
7. Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja („Službeni glasnik RS“
br. 120/04, 54/07, 104/09, 36/10);
8. Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu („Sl. glasnik RS“ br. 101/05);
9. Zakon o zaštiti podataka o ličnosti („Službeni glasnik RS“ br. 97/08);
10. Zakon o ravnopravnosti polova iz oblasti rada („Sl.glasnik RS“ br. 104/09)
11. Zakon o posredovanju – medijaciji („Službeni glasnik RS“ br. 18/05)
12. Zakon o sprečavanju zlostavljanja na radu („Službeni glasnik RS“ br. 36-10 )
13. Zakon o zabrani pušenja u zatvorenim prostorijama („Službeni glasnik RS“ br.
16/95, 101/2005)
14. Zakon o zaštitniku građana ("Službeni glasnik RS", br. 79/05 i 54/07);
15. Zakon o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ br. 116/08);
16. Zakon o finansijskoj podršci porodici sa decom («Sl. glasnik RS» br. 16/02,
115/05,107/09),
17. Zakon o zabrani diskriminacije ("Sl. glasnik RS", br. 22/2009)
18. Pravilnik o učešću srodnika u izdržavanju korisnika u socijalnoj zaštiti („Službeni
glasnik RS“ br. 36/93, 88/93, 20/94, 35/97; 61/01, 99/04, 100/04, 10/06);
19. Pravilnik o evidenciji i dokumentaciji o izdržavanim licima („Službeni glasnik RS“
br. 56/05);
20. Pravilnik o evidenciji i dokumentaciji o licima prema kojima je izvršeno nasilje u
porodici i o licima protiv kojih je određena mera zaštite od nasilja u porodici ( „Službeni
glasnik RS“ br. 56/05);
21. Pravilnik o programu pripreme za usvojenje („Službeni glasnik RS“ br. 60/05);
22. Pravilnik o načinu vođenja jedinstvenog ličnog registra usvojenja („Službeni glasnik
RS“ br. 63/05);
23. Pravilnik o načinu vođenja evidencije i dokumentacije o usvojenoj deci („Službeni
glasnik RS“ br. 63/05);
24. Pravilnik o programu pripreme za hraniteljstvo i Pravilnik o načinu vođenja
evidencije i dokumentacije o hraniteljstvu ( „Službeni glasnik RS“ br. 67/05);
25. Pravilnik o evidenciji i dokumentaciji o štićenicima („Službeni glasnik RS“ br.
97/05);
Informator o radu Centra za socijalni rad Grada Subotice, Subotica, 18.septembar 2014. godine
17
26. Pravilnik o bližim uslovima za zasnivanje hraniteljstva ( „Službeni glasnik RS“ br.
102/05);
27.Pravilnik o vođenju evidencije o korisnicima i dokumentacije o stručnom radu u
ustanovama socijalne zaštite („Službeni glasnik RS“ br. 63/93);
28. Pravilnik o hraniteljstvu („Službeni glasnik RS“ br. 36/08 );
29. Pravilnik o socijalnoj pomoći za lica koja traže azil („Službeni glasnik RS“ br.
44/08);
30. Pravilnik o organizaciji, normativima i standardima rada Centra za socijalni rad
(„Službeni glasnik RS“ br. 59/08 i 37/10);
31. Pravilnik o izvršenju vaspitnih mera posebnih obaveza („Službeni glasnik RS“ br.
94/2006);
32. Pravilnik o kriterijumima i merilima za utvrđivanje cena usluga u oblasti socijalne
zaštite koje finansira Republika („Službeni glasnik RS“ br. 15/92, 100/93, 12/94, 51/97,
70/03, 97/03, 99/04, 100/04, 25/05, 77/05, 60/06);
33. Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad („Službeni glasnik RS“ br.
92/08);
34. Pravilnik o postupku javne nabavke male vrednosti („Službeni glasnik RS“ br.
50/09);
35. Pravilnik o standardnom klasifikacionom okviru i konktnom planu za budžetski
sistem („Službeni glasnik RS“ br. 20/07, 53/10);
36. Priručnik o postupanju pri odabiru i primeni oblika zaštite, Ministarstvo rada,
zapošljavanja i socijalne politike, Sektor za socijalnu zaštitu od 21.09.2006;
37. Uredba o kancelarijskom poslovanju organa državne uprave („Službeni glasnik RS“
br. 80/92, 40/10);
38. Uputstvo o kancelarijskom poslovanju organa državne uprave („Službeni glasnik RS“
br. 10/93, 14/93 );
39. Uredba o elektronskom kancelarijskom poslovanju organa državne uprave („Službeni
glasnik RS“ broj 27/10);
40. Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata
zaposlenih u javnim službama („Službeni glasnik RS“ br. 113/08);
41. Uredba o budžetskom računovodstvu(„Službeni glasnik RS“ br. 125/03, 12/06);
42. Uredba o primeni međunarodnih računovodstvenih standarda za javni sektor
(„Službeni glasnik RS“ br. 49/10)
43. Opšti protokol za zaštitu dece u ustanovama socijalne zaštite od zliostavljanja i
zanemarivanja, Ministarstvo rada i socijalne politike , 5.9.2005.g.
44. Mere za otklanjanje nepravilnosti u vršenju poslova smeštaja dece i omladine u
ustanove socijalne zaštite Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike, br. 560-03619/2006-14.
Akti osnivača:
1. Odluka o ostvarivanju prava u oblasti socijalne zaštite iz nadležnosti grada Subotice
(„Sl.list grada Subotice“, br.12/2009)
Informator o radu Centra za socijalni rad Grada Subotice, Subotica, 18.septembar 2014. godine
18
Akti Centra za socijalni rad:
1. Pravilnik o organizaciji i sistematizciji poslova
2. Pravilnik o radu;
3. Pravilnik o budžetskom računovodstvu
4. Poslovnik o radu Upravnog odbora;
5. Pravilnik o arhiviranju i stručnom održavanju arhive
6. Pravilnik o korišćenju putničkih vozila Centra za socijalni rad
IX. Usluge koje se pružaju zainteresovanim licima
U skladu sa Zakonom o socijalnoj zaštiti i Centar obezbeđuje građanima prava od opšteg
interesa koje finansira budžet Republike Srbije i to: pravo na novčanu socijalnu pomoć ,
dodatak za pomoć i negu drugog lica i uvećani dodatak za negu i pomoć drugog lica,
pomoć za osposobljavanje za rad, smeštaj u ustanovu socijalne zaštite, smeštaj u drugu
porodicu, druge usluge socijalnog rada.
Pored navedenih prava koje finansira budžet Republike Srbije,na osnovu „Odluke o
ostvarivanju prava u oblasti socijalne zaštite iz nadležnosti grada Subotice“(Sl.list grada
Subotice, br.12/2009) iz budžeta Grada Subotice finansira se: pravo na jednokratne
novčane pomoći, pravo na pomoć i negu u kući, privremeni smeštaj za decu i omladinu u
prihvatnu stanicu, oprema korisnika za smeštaj u ustanovu socijalne zaštite ili drugu
porodicu , dnevni boravak za lica nedovoljno mentalno razvijena, kao i druga prava:
pomoć u naturi(besplatan obrok-narodna kuhinja, paketi hrane, paketi higijene, ogrev),
besplatne autobuske karte za srednjoškolce iz prigradskih naselja, troškovi sahrane,
preventivne, savetodavne i edukativne usluge, izuzetna i interventna novčana pomoć,
klubovi.
Prava utvrđena ovom Odlukom mogu da ostvare lica koja imaju prebivalište na teritoriji
Grada koja se nađu u stanju socijalne potrebe ili drugoj izuzetno teškoj situaciji koju ne
mogu samostalno da prevaziđu.
Izuzetno, pravo na jednokratnu novčanu pomoć i privremeni smeštaj u prihvatnu stanicu
mogu da ostvare i i lica koja nemaju prebivalište na teritoriji grada, a nađu se u stanju
socijalne potrebe na teritoriji Grada Subotice, koje indukuje neodložno obezbeđivanje
ovog oblika zaštite.
Uslovi i rokovi za pružanje ovih usluga predviđeni su odredbama gore navedenog Zakona
i Zakona o opštem upravnom postupku.
U skladu sa Porodičnim zakonom, Centar obavlja poslove pomoći porodici, zaštite
porodice i starateljstva.
X. Postupak radi pružanja usluga
U skladu sa Zakonom o opštem upravom postupku, građani se Centru obraćaju usmenim
i pisanim zahtevima. U slučaju pisanog zahteva isti se predaje u prijemnu kancelariju
Centra, zahtev prima trijažer centra za socijani rad, koji pomaže stranci u sastavljanju
zahteva i pruža prve korisne informacije o eventualnom ostvarivanju nekog od prava.
Informator o radu Centra za socijalni rad Grada Subotice, Subotica, 18.septembar 2014. godine
19
Nakon primljenog zahteva formira se dosije korisnika i putem interne dostavne knjige
zahtev zadužuje voditelj slučaja. Voditelj slučaja radi plan rada na slučaju, organizuje
izlazak na lice mesta radi utvrđivanja svih relevantnih činjenica i po završenom postupku
pravnim aktom ( zaključak po ZUP-u, rešenje...) odlučuje se o podnetom zahtevu. Rokovi
za odlučivanje po zahtevu su takođe u skladu sa ZUP-om 30 odnosno 60 dana, a žalbe na
donete pravne akte Centra su u roku od 15 od dana prijema akta preko Centra,
Pokrajinskom sekretarijatu za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju.
XI. Pregled podataka o pruženim uslugama
Starosna i polna struktura korisnika Centra za socijalni rad Subotica za 2013.
godine
Godine starosti
Broj korisnika
Pol
Muško
Žensko
Deca
1301
1037
2338
Mladi
809
595
1404
Odrasli
2754
3015
5769
Stariji
528
1009
1537
UKUPNO
5392
5656
11048
Struktura dece korisnika CSR prema korisničkim grupama
Korisničke grupe
Deca bez roditeljskog staranja
Deca žrtve nasilja i zanemarivanja
Deca sa problemima u ponašanju
Deca čiji se roditelji spore oko načina vršenja roditeljskog prava
Socio-materijalno ugrožena deca
Deca OSI
Struktura korisnika prema starosti i korisničkim grupama
Korisničke grupe
Mladi
Odrasli
Stariji
Zanemarena osoba i u riziku od
1
11
40
zanemarivanja
Osobe sa invaliditetom
32
679
185
Osoba
sa
društveno
51
95
13
neprihvatljivim ponašanjem
Osoba
sa
poremećenim
5
278
5
porodičnim odnosima
Osobe koje imaju potrbr za
4
43
963
domskim smeštajem i drugim
uslugama socijalne zaštite
Materijalno ugrožene osobe
1247
7102
510
Informator o radu Centra za socijalni rad Grada Subotice, Subotica, 18.septembar 2014. godine
Broj dece
289
68
293
1323
3811
261
Ukupno
52
896
159
288
1010
8859
20
Strani državljani i lica bez
državljanstva u potrebi za
socijalnom zaštitom
Žrtve trgovine ljudima
Ostali
0
3
3
6
0
2
1
51
0
30
1
83
Budžet RS
Grad
Subotica
XII. Podaci o prihodima i rashodima
Prema završnom računu za 2012. godinu realizovana su sredstva:
-iz republičkog budžeta: 86.633.894,94 dinara
-iz opštinskog budžeta: 27.901.458,43 dinara
E.kl
411
411111
Tabelarni prikaz odobrenih prihoda za 2013. godinu
Opis
Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)
Plate, dodaci i naknade zaposlenih
Ukupno
36.919.688 9.321.000 46.240.688 36.919.688 9.321.000 46.240.688 Socijalni doprinosi na teret poslodavca
6.603.906 1.979.000 8.582.906 412111
Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje
4.058.100 1.216.096 5.274.196 412211
Doprinos za zdravstveno osiguranje
2.269.102 679.984 2.949.086 412311
Doprinos za nezaposlenost
276.704 82.920 359.624 413
Naknade u naturi
830.000 181.000 1.011.000 413151
Prevoz zaposlenih
830.000 181.000 1.011.000 412
414
414311
421
421111
Socijalna davanja zaposlenima
179.000 179.000 Otpremnine i pomoći
179.000 179.000 656.000 2.671.790 Stalni troškovi
2.015.790 Troškovi platnog prometa i ban. usluga
305.790 Energetske usluge
495.000 500.000 995.000 421211
Troškovi struje
270.000 237.000 507.000 421212
Troškovi gasa
225.000 263.000 488.000 Komunalne usluge
295.000 295.000 4212
4213
305.790 421311
Usluge vodovoda i kanalizacije
80.000 80.000 421324
Odvoz otpada
30.000 30.000 421323
Usluga zaštite imovine/protivpožarna zaštita
120.000 120.000 421391
Doprinos za korišćenje grad.građ.zemlj. i sl.
15.000 15.000 Usluge komunikacija
885.000 885.000 421411
Telefon,KDS
240.000 240.000 421412
Internet i sl.
10.000 10.000 421414
Usluge mobilne telefonije
230.000 230.000 421421
Pošta
400.000 400.000 4214
Informator o radu Centra za socijalni rad Grada Subotice, Subotica, 18.septembar 2014. godine
21
421422
Usluge dostave
4215
Troškovi osiguranja
421510
Osiguranje-imovina
421512
Osiguranje-vozila
421521
Osiguranje-zaposlenih
5.000 35.000 5.000 156.000 191.000 130.000 130.000 26.000 26.000 35.000 35.000 Troškovi putovanja
330.000 330.000 422111
Troškovi dnevnica na sl.putu u zemlji
200.000 200.000 422121
Troškovi prevoza na sl.putu u zemlji
100.000 100.000 422193
Prevoz u gradu po sl.poslu
30.000 30.000 422
423
Usluge po ugovoru
4232
Kompjuterske usluge
400.000 400.000 423211
Usl. za izradu softvera i održavanje programa
300.000 300.000 423221
Usluge održavanja računara
100.000 100.000 4233
47.876.347 Usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih
75.000 267.000 48.143.347 88.000 163.000 88.000 88.000 423311
Stručno usavršavanje zaposlenih
423321
Kotizacija za seminare
15.000 15.000 423399
Ostali izdaci za stručno
obrazovanje/čl.posl.udruženjima
Usluge informisanja
60.000 60.000 10.000 10.000 Usluge informisanja javnosti-oglašavanje
10.000 10.000 4234
423421
4235
Stručne usluge
423521
Pravno zastupanje pred domaćim sudovima-adv.
423591
Naknade članovima upravnog i nadzornog odbora
423599
Ostale stručne usluge – izdaci za rad hranitelja po
ugovoru
Usluge za domaćinstvo i ugostiteljstvo
4236
47.291.347 179.000 25.000 47.470.347 25.000 179.000 179.000 47.266.347 47.266.347 50.000 50.000 Ugostiteljske usluge (Smeštaj,konzumacija)
50.000 50.000 4237
Reprezentacija
35.000 35.000 423711
Reprezentacija
25.000 25.000 423712
Pokloni
10.000 10.000 Ostale opšte usluge
15.000 15.000 Ostale opšte usluge
15.000 15.000 423621
4239
423911
424
Specijalizovane usluge
3.477.000 3.477.000 2.957.000 2.957.000 300.000 300.000 Ostale specijalizovane usluge – Prihv.za odras.
110.000 110.000 Ostale specijalizovane usluge – Sigurna kuća
110.000 110.000 240.000 317.000 557.000 60.000 317.000 377.000 424911
Ostale specijalizovane usluge - Dnevni centar
424911
Ostale specijalizovane usluge – Prihv.za decu
424911
424911
425
4251
0 Tekuće popravke i održavanje
Tekuće popravke i održavanje zgrada i objekata
Informator o radu Centra za socijalni rad Grada Subotice, Subotica, 18.septembar 2014. godine
22
425112
Stolarski radovi – popravke i materijal
425113
Molerski radovi
425114
Radovi na krovu
10.000 10.000 425115
Radovi na vodovodu i kanalizaciji
10.000 10.000 425116
Centralno grejanje
10.000 10.000 425117
Električne instalacije
5.000 5.000 425118
Komunikacione instalacije
5.000 5.000 425119
Ostale usluge i materijal za tekuće popravke i
održ.zgrada
Tekuće popravke i održavanje opreme
10.000 10.000 180.000 180.000 50.000 50.000 5.000 5.000 10.000 10.000 4252
10.000 10.000 317.000 317.000 425211
Mehaničke popravke vozila
425212
Električarski radovi na vozilima
425213
Limarski radovi na vozilima
425129
Ostale popravke i održavanje opr.za saobraćaj
5.000 5.000 425222
Popravke računarske opreme
30.000 30.000 452223
Popravke opreme za komunikaciju-telefoni,centrala
10.000 10.000 425224
Popravke el. i fotograf. opreme-fotokop aparati
25.000 25.000 425225
Poravke opr. za domaćinstvo i ugostit.-klima uređaji
10.000 10.000 425227
Popravke i održavanje ugradne opreme – video nazor
15.000 15.000 425229
Ostale popravke i održavanje administr.opreme
20.000 20.000 426
Materijal
630.000 5.105.000 5.735.000 426111
Kancelarijski materijal
200.000 100.000 300.000 426191
Ostali administrativni materijal
197.000 426311
Stručna literatura za redovne potrebe zaposl.
125.000 426411
Materijali za saobraćaj-benzin
426414
Materijali za saobraćaj-gas
426490
Ostali materijal za saobraćaj
426611
426811
Materijalni troškovi-paketići za decu
radnika,organizacija godišnjice Centra
Mater. za održav. higijene i ugostitelj.
426812
Paketi higijene za soc. ugr. lica
426821
Paketi hrane za soc. ugr. lica.
472
472100
88.000 197.000 25.000 150.000 178.000 178.000 75.000 163.000 5.000 5.000 487.000 487.000 20.000 35.000 190.000 190.000 4.030.000 4.030.000 14.277.000 15.233.283 15.000 Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta
956.283 Naknade u sluč. bolesti i invalid. POR
956.283 956.283 47293101
Jednokratne novčane pomoći
6.444.000 6.444.000 47293102
Izuzetne novčane pomoći
250.000 250.000 47293103
Interventne novčane pomoći
2.000.000 2.000.000 Naknade za stanovanje i život-ogrev
Porezi, obavezne takse i kazne
5.583.000 5.583.000 472811
482
Informator o radu Centra za socijalni rad Grada Subotice, Subotica, 18.septembar 2014. godine
105.000 105.000 23
482131
Ostali porezi – registr.vozila
85.000 85.000 482211
Obavezne takse-republičke
5.000 5.000 482231
Obavezne takse-gradske
5.000 5.000 482251
Obavezne takse-sudske
5.000 5.000 482311
Novčane kazne - republičke
5.000 5.000 Novčane kazne i penali po rešenju sudova
100.000 100.000 Kazne i penali po reš sudova
100.000 100.000 483
483111
512
512211
512212
512222
Mašine i oprema
603.000 603.000 Nameštaj
140.000 140.000 Klima uređaj
363.000 363.000 Štampači
100.000 100.000 UKUPNO 96.607.014 36.362.000 132.969.014 Prema završnom računu za 2013. godinu realizovana su sredstva:
-iz republičkog budžeta: 86.636.992,12 dinara
-iz opštinskog budžeta: 27.790.512,89 dinara
E.kl
410
4110
411111
412
Tabelarni prikaz odobrenih prihoda za 2014. godinu
Opis
Rashodi za zaposlene
Plate, dodaci i naknade zaposlenih ( zarade)
Plate, dodaci i naknade zaposlenih
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
4121
Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje
412111
Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje
4122
Doprinos za zdravstveno osiguranje
412211
Doprinos za zdravstveno osiguranje
4123
Doprinos za nezaposlenost
412311
Doprinos za nezaposlenost
413
Naknade u naturi
4131
Naknade u naturi
413151
Prevoz zaposlenih
414
4143
414311
416
4161
416111
420
Budžet RS
Grad
Subotica
Ukupno
37,392,019
12,982,000
50,374,019
37,392,019
10,379,000
47,771,019
37,392,019
10,379,000
47,771,019
6,690,840
2,179,000
8,869,840
4,110,791
1,321,848
5,432,639
4,110,791
1,321,848
5,432,639
2,299,609
768,309
3,067,918
2,299,609
768,309
3,067,918
280,440
88,843
369,283
280,440
88,843
369,283
830,000
185,000
1,015,000
830,000
185,000
1,015,000
830,000
185,000
1,015,000
185,391
183,000
368,391
185,391
183,000
368,391
185,391
183,000
368,391
56,000
56,000
56,000
56,000
56,000
56,000
12,055,000
14,450,000
Socijalna davanja zaposlenima
Otpremnine i pomoći
Otprmnine prilikom odlaska u penziju
Socijalna davanja zaposlenima
Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi
Jubilarne nagrade
Korišćenje roba i usluga
Informator o radu Centra za socijalni rad Grada Subotice, Subotica, 18.septembar 2014. godine
2,395,000
24
4211
421111
421
4212
Troškovi platnog prometa i ban. usluga
Troškovi platnog prometa i ban. usluga
Stalni troškovi
Energetske usluge
421211
Troškovi struje
421212
Troškovi gasa
4213
Komunalne usluge
421311
Usluge vodovoda i kanalizacije
421324
Odvoz otpada
421323
Usluga zaštite imovine/protivpožarna zaštita
421391
Doprinos za korišćenje grad.građ.zemlj. i sl.
4214
Usluge komunikacija
421411
Telefon,KDS
421412
Internet i sl.
421414
Usluge mobilne telefonije
421421
Pošta
421422
Usluge dostave
4215
Troškovi osiguranja
421510
Osiguranje-imovina
421512
Osiguranje-vozila
421521
Osiguranje-zaposlenih
422
Troškovi dnevnica na sl.putu u zemlji
422121
Troškovi prevoza na sl.putu u zemlji
422193
Prevoz u gradu po sl.poslu
423
Usluge po ugovoru
4232
Kompjuterske usluge
423211
Usl. za izradu softvera i održavanje programa
423221
Usluge održavanja računara
4233
Stručno usavršavanje zaposlenih
423321
Kotizacija za seminare
423399
Ostali izdaci za stručno obrazovanje/čl.posl.udruženjima
4234
423421
4235
Usluge informisanja javnosti-oglašavanje
423521
Pravno zastupanje pred domaćim sudovima-adv.
423591
Naknade članovima upravnog i nadzornog odbora
423599
Ostale stručne usluge – izdaci za rad hranitelja po ugovoru
4236
Usluge za domaćinstvo i ugostiteljstvo
180,000
1,285,000
798,000
2,083,000
930,000
634,000
1,564,000
600,000
300,000
900,000
330,000
334,000
664,000
190,000
190,000
95,000
95,000
45,000
45,000
35,000
35,000
15,000
15,000
1,060,000
1,060,000
280,000
280,000
15,000
15,000
250,000
250,000
510,000
510,000
5,000
5,000
164,000
199,000
137,000
137,000
27,000
27,000
35,000
35,000
380,000
380,000
250,000
250,000
100,000
100,000
30,000
30,000
462,000
52,545,225
400,000
400,000
300,000
300,000
100,000
100,000
75,000
Usluge informisanja
Stručne usluge
180,000
52,083,225
Usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih
423311
180,000
35,000
Troškovi putovanja
422111
180,000
283,000
358,000
283,000
283,000
15,000
15,000
60,000
60,000
10,000
10,000
10,000
10,000
51,498,225
179,000
51,677,225
25,000
25,000
179,000
179,000
51,473,225
51,473,225
50,000
50,000
Informator o radu Centra za socijalni rad Grada Subotice, Subotica, 18.septembar 2014. godine
25
423621
Ugostiteljske usluge (Smeštaj,konzumacija)
4237
Reprezentacija
423711
Reprezentacija
423712
Pokloni
4239
423911
424
Ostale opšte usluge
Ostale opšte usluge
Specijalizovane usluge
424911
Ostale specijalizovane usluge - Dnevni centar
424911
Ostale specijalizovane usluge - Personalni asistent
424911
Ostale specijalizovane usluge – Prihv.za decu
424911
Ostale specijalizovane usluge – Prihv.za odras.
424911
Ostale specijalizovane usluge – Sigurna kuća
425
4251
Tekuće popravke i održavanje
Tekuće popravke i održavanje zgrada i objekata
425112
Stolarski radovi – popravke i materijal
425113
Molerski radovi
425114
Radovi na krovu
425115
Radovi na vodovodu i kanalizaciji
425116
Centralno grejanje
425117
Električne instalacije
425118
Komunikacione instalacije
425119
Ostale usluge i materijal za tekuće popravke i održ.zgrada
4252
Tekuće popravke i održavanje opreme
425211
Mehaničke popravke vozila
425212
Električarski radovi na vozilima
425213
Limarski radovi na vozilima
425222
Popravke računarske opreme
452223
Popravke opreme za komunikaciju-telefoni,centrala
425224
Popravke el. i fotograf. opreme-fotokop aparati
425225
Poravke opr. za domaćinstvo i ugostit.-klima uređaji
425227
Popravke i održavanje ugradne opreme – video nazor
425229
Ostale popravke i održavanje administr.opreme
426
Materijal
426
Transfer za materijal
4261
Administrativni materijal
426111
Kancelarijski materijal
426191
Ostali administrativni materijal
4263
426311
4264
Materijal za obrazovanje i usavršavanje zaposlenih
Stručna literatura za redovne potrebe zaposl.
Materijal za saobraćaj
Informator o radu Centra za socijalni rad Grada Subotice, Subotica, 18.septembar 2014. godine
50,000
50,000
35,000
35,000
25,000
25,000
10,000
10,000
15,000
15,000
15,000
15,000
6,686,000
6,686,000
2,657,000
2,657,000
3,000,000
3,000,000
540,000
540,000
179,000
179,000
310,000
310,000
282,000
282,000
82,000
82,000
15,000
15,000
0
10,000
10,000
15,000
15,000
12,000
12,000
5,000
5,000
5,000
5,000
20,000
20,000
200,000
200,000
90,000
90,000
5,000
5,000
10,000
10,000
30,000
30,000
10,000
10,000
20,000
20,000
10,000
10,000
15,000
15,000
10,000
10,000
682,000
4,109,000
4,791,000
522,000
397,000
217,000
614,000
200,000
192,000
392,000
197,000
25,000
222,000
120,000
25,000
145,000
120,000
25,000
145,000
145,000
280,000
425,000
26
426411
Materijali za saobraćaj-benzin
426414
Materijali za saobraćaj-gas
426490
Ostali materijal za saobraćaj
4268
Mater. za održav. higijene i ugostitelj.
426812
Paketi higijene za soc. ugr. lica
426821
Paketi hrane za soc. ugr. lica.
472
Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta
4721
Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta
4729
3,377,000
3,377,000
11,319,000
12,627,320
1,308,320
1,308,320
1,308,320
1,308,320
Naknada iz budžeta za stanovanje i život
475,000
4,000,000
4,000,000
Naknade za stanovanje i život-ogrev
Porezi, obavezne takse i kazne
4,000,000
4,000,000
Ostali porezi
Ostali porezi – registr.vozila
Obavezne takse
Obavezne takse-gradske
482251
Obavezne takse-sudske
Novčane kazne
Novčane kazne - republičke
483
Novčane kazne i penali po rešenju sudova
4831
Novčane kazne i penali po rešenju sudova
511
210,000
475,000
482231
483111
210,000
600,000
Obavezne takse-republičke
482311
1,308,320
20,000
600,000
482211
4823
Kazne i penali po reš sudova
105,000
105,000
80,000
80,000
80,000
80,000
20,000
20,000
5,000
5,000
5,000
5,000
10,000
10,000
5,000
5,000
5,000
5,000
62,422
62,422
62,422
62,422
62,422
62,422
Zgrade i građevinski objekti
250,000
511212
Izgradnja zgrada i objekata
Izgradnja stambenog prostora za socijalne grupe
250,000
511212
Izgradnja stambenog prostora za socijalne grupe
30,000
5112
512
5122
512212
512222
3,607,000
6,244,000
Interventne novčane pomoći
4822
3,587,000
6,244,000
47293103
482131
5,000
7,319,000
Izuzetne novčane pomoći
4821
320,000
7,319,000
47293102
482
200,000
20,000
Ostale naknade iz budžeta
Jednokratne novčane pomoći
472811
20,000
Naknade u sluč. bolesti i invalid. POR
47293101
4728
80,000
5,000
Mater. za održav. higijene i ugostitelj.
426811
472100
120,000
80,000
220,000
Mašine i oprema
300,000
300,000
Administartivna oprema
300,000
300,000
Klima uređaj
150,000
150,000
Računari i oprema
150,000
150,000
36,906,000
139,307,217
UKUPNO
102,401,217
XIII. Podaci o javnim nabavkama
Informator o radu Centra za socijalni rad Grada Subotice, Subotica, 18.septembar 2014. godine
27
R.br.
1.
Obrazac za evidentiranje podataka o zaključenim ugovorima u postupcima javnih nabavki
(osim u postupku javne nabavke male vrednosti)
Godina: 2013, Kvartal:3
Podaci o postupku i predmetu javne
nabavke
Podaci o vrednosti javne
Podaci o izabranom
Podaci o ponudi
nabavke
dobavljaču
(u hiljadama dinara)
Procenjena: 3621933
Datum ugovora:
Broj ponuda: 6
Ugovorena bez PDV-a:
10.09.2013.
Kriterijuma: 2
2422620
Broj ugovora: 02-511Jedinična cena: 1481,4
Ugovorena sa PDV-om:
2949/2013
Troškovi:
2771139
Matični broj: 08744262
Naziv: dobavljača: KOMERCSERVIS-PRODUKT CO DOO
Sedište: Novi Sad, Srbija
Interni broj nabavke: 01/2013
ORH: 15897300
Tip nabavke:
Postupak: otvoreni postupak
Predmet: dobra, hrana, namirnice
Opis: Paketi za socijalno ugrožena lica
Ukupna procenjena vrednost u hiljadama dinara: 3621933
Uupna ugovorena vrednost bez PDV-a u hiljadama dinara: 2422620
Ukupna ugovorena vrednost sa PDV-om u hiljadama dinara: 2771139
R.br.
Obrazac za evidentiranje podataka o nabavkama na koje se zakon ne primenjuje
Godina: 2013; kvartal 3
Osnov za izuzeće
Ukupan
broj
zaključenih
ugovora
Procenjena vrednost
zaključenih ugovora
(u hiljadama
dinara)
Ukupna vrednost
zaključenih
ugovora bez PDV-a
( u hiljadama
dinara)
III
1
IV
190000
V
158098
Ukupna
vrednost
zaključenih
ugovora sa
PDV-om ( u
hiljadama
dinara
VI
189718
1
190000
158098
189718
I
1.
II
39.2. – nabavke ispod donjeg limita za javne
nabavke male vrednosti
UKUPNO
Obrazac za evidentiranje podataka o nabavkama na koje se zakon ne primenjuje
Godina: 2014, Kvartal:2
R.br.
Osnov za izuzeće
Ukupan broj
zaključenih
ugovora
Procenjena vrednost
zaključenih ugovora
(u hiljadama dinara)
I
II
39.2.- nabavke ispod donjeg
limita za javne nabavke male
vrednosti
UKUPNO
III
2
2
1.
IV
480000
Ukupna vrednost
zaključenih ugovora
bez PDV-a ( u
hiljadama dinara)
V
479995
Ukupna vrednost
zaključenih ugovora
sa PDV-om (u
hiljadama dinara)
VI
591597
480000
479995
591597
Informator o radu Centra za socijalni rad Grada Subotice, Subotica, 18.septembar 2014. godine
28
R.br.
Obrazac za evidentiranje podataka o zaključenim ugovorima u postupku javne
nabavke male vrednosti
Godina: 2014; kvartal 2
Vrsta predmeta javne nabavke
I
1.
Dobra
2.
Usluge
3.
Radovi
UKUPNO
II
Ukupan broj
zaključenih
ugovora
Ukupna procenjena
vrednost (u hiljadama
dinara)
III
2
0
0
2
IV
3239920
0
0
3239920
Ukupna vrednost
zaključenih ugovora
bez PDV-a
( u hiljadama dinara)
V
2919339
0
0
2919339
Ukupna vrednost
zaključenih ugovora
sa PDV-om ( u
hiljadama dinara
VI
3385282
0
0
3385282
.
Informacije o javnim nabavkama mogu se pronaći na veb-prezentaciji Centra za socijalni
rad Grada Subotice
http://www.csrsu.org.rs/index/pagelist/lg/sr/id_page_node/9
XIV. Podaci o državnoj pomoći
Nema ovog vida pomoći.
XV. Podaci o isplaćenim platama, zaradama i drugim primanjima
Plate zaposlenih i materijalni troškovi u Centru za socijalni rad Subotica finansiraju se iz
budžeta Republike Srbije, preko Ministarstva rada i socijalne politike i budžeta Grada
Subotica.
U 2013.godini za ove namene utrošeno je 46.744.735,90 dinara, i to : Iz budžeta
Republike Srbije, preko Ministarstva rada i socijalne politike za zarade zaposlenih
35.003.222,57 dinara. IZ budžeta Grada Subotica za zarade zaposlenih utrošeno je
11.741.513,33 dinara.
XVI. Podaci o sredstvima rada
Tekst izmene, odnosno dopune informatora aktuelno nije pripremljen.
XVII. Čuvanje nosača informacija
Centar za socijalni rad čuva informacije u skladu sa propisima o kancelarijskom
poslovanju, Uredbom o kacelarijskom poslovanju organa državne uprave („Službeni
glasnik RS“ br.80/92) i Uputstvom o kancelarijskom poslovanju organa državne uprave
(„Službeni glasnik RS“ br.10/93); Uredbom o elektronskom kancelarijskom poslovanju
organa državne uprave („Službeni glasnik RS“ br. 27/10).
Sva relevantna akta nalaze se u dosijeima korisnika (omoti od tvrdog kartona).Nosači
informacija u Centru su papiri(dosijea) koji se čuvaju u arhivi(pasivna dosijea) i
ormarima (aktivna dosijea). Deo nosača informacija se čuvaju i u elektronskoj bazi
podataka.
Informator o radu Centra za socijalni rad Grada Subotice, Subotica, 18.septembar 2014. godine
29
XVIII. Podaci o vrstama informacija u posedu
Centar za socijalni rad pored dokumentacije koja je u oviru dosijea korisnika poseduje:
-zapisnike sa sednica Nadzornog odbora
-zapisnike sa sednica Upravnog odbora
-odluke donete na tim sednicama
-zaključene ugovore vezane za poslovanje Centra,
-zaključene ugovore vezane za radne odnose (ugovori sa zaposlenima).
XIX. Podaci o vrstama informacija kojima državni organ omogućava pristup
U sve zapisnike,odluke,ugovore koji se tiču rada i poslovanja centra za socijalni rad uvid
će se omogućiti uvek, a u dosijea korisnika neće biti omogućen uvid u ona dokumenta
koja predstavljaju službenu tajnu (podaci o starateljstvu, usvojenju i sl.).
Sednicama Nadzornog i upravnog odbora centra moguće je prisustvovati ako takvu
odluku donese većina članova ovih organa( u skladu sa Poslovnikom o radu Nadzornog i
Upravnog odbora) i uz obrazloženi pisani zahtev radi dobijanja odobrenja za prisustvo.
Predstavnici reprezentativnog sindikata prisustvuju sednicama Upravnog odbora uvek
kada se razmatra o pravima i obavezama zaposlenih iz radnog odnosa, kao i o pitanjima
ličnog, profesionalnog i ekonomskog interesa zaposlenih.
O isključenju i ograničenju javnosti rada takođe u skladu sa Poslovnikom , odluku donosi
većina članova ovih organa uz detaljno obrazloženje u pisanoj formi.
XX. Informacije o podnošenju zahteva za pristup informacijama
Tražilac informacije podnosi pisani zahtev poštom ili ličnom predajom u prijemnu
kancelariju Centra.Zahtev mora sadržati naziv organa , ime prezime i tačnu adresu
tražioca i što precizniji opis informacije koja se traži. Tražilac ne mora navesti razlog
traženja informacije.
Centar za socijalni rad je dužan da postupi po zahtevu bez odlaganja, a najduže u roku od
30 dana u zavisnostiod vrste tražene inormacije.
Centar za socijalni rad je obavezan da omogući pristup informaciji ili da da donese
rešenje kojim se zahtev odbija iz razloga koji su određeni Zakonom.
Podnosilac zahteva ima pravo žalbe, odnosno pravo da pokrene upravni spor protiv
rešenja državnog organa, kao i u slučaju da organ niti udovolji zahtevu niti donese
rešenje kojim se zahtev odbija.
Podnosilac zahteva ima pravo žalbe, odnosno pravo da pokrene upravni spor, na
zaključak kojim se zahtev tražioca odbacuje kao neuredan.
Informator o radu Centra za socijalni rad Grada Subotice, Subotica, 18.septembar 2014. godine
30
*****************************
Do kraja svakog kalendarskog meseca Centar će u informator unositi sve eventualne
promene nastale u toku tog meseca.
Informator je izrađen u elektronskom i fizičkom obliku (štampan na listovima) radi
redovnog ažuriranja podataka o čemu je dužan da se stara direktor Centra u skladu sa
članom 38. stav 3. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja.
Direktor:
Dijana Prćić
dipl ekonomista-master
Informator o radu Centra za socijalni rad Grada Subotice, Subotica, 18.septembar 2014. godine
31
Образац <Захтев за приступ
информацији од јавног значаја>
................................................................................................................................................
( назив органа коме се захтев упућује)
ЗАХТЕВ
За приступ информацији од јавног значаја
На основу члана 15.ст.1. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја
(„Службени гласник РС“, бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10), од горе наведеног органа захтевам/о:
1.
2.
3.
4.
обавештење да ли поседује тражену информацију
увид у документ који садржи тражену информацију
копију документа који садржи тражену информацију
достављање копије документа који садржи тражену информацију:
1. поштом
2. електронском поштом
3. факсом
4. на други начин*:__________________
Овај захтев се односи на следеће информације:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________
( навести што прецизније опис информација која се тражи као и друге податке који олакшавају
проналажење тражене информације)
________________________________________________
( име и презиме односно назив тражиоца информације)
_____________________________________________
(адреса односно седиште)
____________________________________________
(други подаци за контакт: телефон, е-маил)
__________________________________________
(потпис)
У ....................................., дана.................године
*
Када захтевате други начин достављања обавезно уписати који начин достављања захтевате
Informator o radu Centra za socijalni rad Grada Subotice, Subotica, 18.septembar 2014. godine
32
Obrazac <Zahtev za pristup
informaciji od javnog značaja>
................................................................................................................................................
( naziv organa kome se zahtev upućuje)
ZAHTEV
Za pristup informaciji od javnog značaja
Na osnovu člana 15.st.1. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja („Službeni
glasnik RS“, br. 120/04, 54/07, 104/09 i 36/10), od gore navedenog organa zahtevam/o:
5.
6.
7.
8.
obaveštenje da li poseduje traženu informaciju
uvid u dokument koji sadrži traženu informaciju
kopiju dokumenta koji sadrži traženu informaciju
dostavljanje kopije dokumenta koji sadrži traženu informaciju:
1. poštom
2. elektronskom poštom
3. faksom
4. na drugi način†:__________________
Ovaj zahtev se odnosi na sledeće informacije:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________
( navesti što preciznije opis informacija koja se traži kao i druge podatke koji olakšavaju pronalaženje
tražene informacije)
________________________________________________
( ime i prezime odnosno naziv tražioca informacije)
_____________________________________________
(adresa odnosno sedište)
____________________________________________
(drugi podaci za kontakt: telefon, e-mail)
__________________________________________
(potpis)
U ....................................., dana.................godine
†
Kada zahtevate drugi način dostavljanja obavezno upisati koji način dostavljanja zahtevate
Informator o radu Centra za socijalni rad Grada Subotice, Subotica, 18.septembar 2014. godine
33
Образац <Жалба против одлуке органа власти којом је
одбијен или одбач захтев за приступ информацији>
Поверенику за информације од јавног значаја
и заштиту података о личности
Београд
Немањина 22-26
Подносилац жалбе: ....................................................................................................
( Име и презиме, односно назив подносиоца жалбе)
......................................................................................................
( адреса, односно седиште подносиоца жалбе)
ЖАЛБА
Против одлуке- ....................................................................................................................
( назив одлуке и органа који је донео одлуку)
број.............................од.............................године
Наведеном одлуком органа власти, супротно закону, одбијен је-одбачен је (подвући) мој/наш захтев
који сам поднео/ла-упутио/ла-смо поднели-упутили дана.................године и тако ми/нам је
ускраћено-онемогућено остваривање уставног и законског права на слободан приступ
информацијама од јавног значаја.
Одлуку
побијам/о
у
целости,
односно
у
делу
којим...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................јер није заснована на Закону о
слободном приступу информацијама од јавног значаја.
На основу изнетих разлога, предлажем/о да Повереник уважи моју/нашу жалбу, поништи одлуку
првостепеног органа и омогући ми/нам приступ траженој/им информацији/јама.
Подносилац жалбе
...........................................
(потпис)
У ....................................., дана..............201....године
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Напомена:
У жалби се мора навести одлука која се побија ( решење, закључак, обавештење), назив органа који је одлуку
донео, као и број и датум одлуке. Довољно је да жалилац наведе у жалби у ком погледу је незадовољан одлуком, с
тим да жалбу не мора посебно образложити. Ако жалбу изјављује на овом обрасцу, додатно образложење може
посебно приложити.
Уз жалбу обавезно приложити копију поднетог захтева и доказ о његовој предаји-упућивању органу као и копију
одлуке органа која се оспорава жалбом.
Informator o radu Centra za socijalni rad Grada Subotice, Subotica, 18.septembar 2014. godine
34
Obrazac <Žalba protiv odluke organa vlasti kojom je
odbijen ili odbač zahtev za pristup informaciji>
Povereniku za informacije od javnog značaja
i zaštitu podataka o ličnosti
Beograd
Nemanjina 22-26
Podnosilac žalbe: ....................................................................................................
( Ime i prezime, odnosno naziv podnosioca žalbe)
......................................................................................................
( adresa, odnosno sedište podnosioca žalbe)
ŽALBA
Protiv odluke- ....................................................................................................................
( naziv odluke i organa koji je doneo odluku)
broj.............................od.............................godine
Navedenom odlukom organa vlasti, suprotno zakonu, odbijen je-odbačen je (podvući) moj/naš zahtev koji
sam podneo/la-uputio/la-smo podneli-uputili dana.................godine i tako mi/nam je uskraćenoonemogućeno ostvarivanje ustavnog i zakonskog prava na slobodan pristup informacijama od javnog
značaja.
Odluku
pobijam/o
u
celosti,
odnosno
u
delu
kojim
............................................................................................................................................................................
..........................................................................................................jer nije zasnovana na Zakonu o
slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja.
Na osnovu iznetih razloga, predlažem/o da Poverenik uvaži moju/našu žalbu, poništi odluku prvostepenog
organa i omogući mi/nam pristup traženoj/im informaciji/jama.
Podnosilac žalbe
...........................................
(potpis)
U ....................................., dana..............201....godine
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Napomena:
U žalbi se mora navesti odluka koja se pobija ( rešenje, zaključak, obaveštenje), naziv organa koji je odluku doneo, kao i
broj i datum odluke. Dovoljno je da žalilac navede u žalbi u kom pogledu je nezadovoljan odlukom, s tim da žalbu ne mora
posebno obrazložiti. Ako žalbu izjavljuje na ovom obrascu, dodatno obrazloženje može posebno priložiti.
Uz žalbu obavezno priložiti kopiju podnetog zahteva i dokaz o njegovoj predaji-upućivanju organu kao i kopiju odluke
organa koja se osporava žalbom.
Informator o radu Centra za socijalni rad Grada Subotice, Subotica, 18.septembar 2014. godine
35
Образац<Жалба када орган власти није поступио/није поступио у целости по захтеву
тражиоца у законском року (ћутање управе)>
Поверенику за заштиту информације од јавног значаја и заштиту података о личности
Београд
Немањина 22-26
Подносилац жалбе:
..........................................................................................
(име и презиме, односно назив подносиоца жалбе)
...........................................................................................
(адреса, односно седиште подносиоца жалбе)
У складу са чланом 22. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја подносим/о:
ЖАЛБУ
Због тога што орган власти:..........................................................................................
(назив органа власти)
није поступио/није поступио у целости/ у законском року
( подвући због чега се изјављује жалба)
по мом/нашем захтеву за слободан приступ информацијама од јавног значаја који сам поднео/смо
поднели том органу дана .......................године, а којим сам тражио/ла-смо тражили да ми/нам се у
складу са Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја омогући увид-копија
документа који садржи информације о/у вези са:
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
( навести податке о захтеву и информацији/јама)
На основу изнетог, предлажем/о да Повереник уважи моју/нашу жалбу и омогући ми/нам приступ
траженој информацији/јама.
Као доказ, уз жалбу достављам/о копију захтева са доказом о предаји органи власти.
Подносилац жалбе
.........................................
( потпис)
У ........................................., дана.................201.......године
________________________________________________________________________
Напомена: Код жалбе због непоступања по захтеву у целости, треба приложити и добијени одговор
органа власти.
Informator o radu Centra za socijalni rad Grada Subotice, Subotica, 18.septembar 2014. godine
36
Obrazac<Žalba kada organ vlasti nije postupio/nije postupio u celosti po zahtevu tražioca u
zakonskom roku (ćutanje uprave)>
Povereniku za zaštitu informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti
Beograd
Nemanjina 22-26
Podnosilac žalbe:
..........................................................................................
(ime i prezime, odnosno naziv podnosioca žalbe)
...........................................................................................
(adresa, odnosno sedište podnosioca žalbe)
U skladu sa članom 22. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja podnosim/o:
ŽALBU
Zbog toga što organ vlasti:..........................................................................................
(naziv organa vlasti)
nije postupio/nije postupio u celosti/ u zakonskom roku
( podvući zbog čega se izjavljuje žalba)
po mom/našem zahtevu za slobodan pristup informacijama od javnog značaja koji sam podneo/smo podneli
tom organu dana .......................godine, a kojim sam tražio/la-smo tražili da mi/nam se u skladu sa
Zakonom o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja omogući uvid-kopija dokumenta koji
sadrži informacije o/u vezi sa:
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
( navesti podatke o zahtevu i informaciji/jama)
Na osnovu iznetog, predlažem/o da Poverenik uvaži moju/našu žalbu i omogući mi/nam pristup traženoj
informaciji/jama.
Kao dokaz, uz žalbu dostavljam/o kopiju zahteva sa dokazom o predaji organi vlasti.
Podnosilac žalbe
.........................................
( potpis)
U ........................................., dana.................201.......godine
________________________________________________________________________
Napomena: Kod žalbe zbog nepostupanja po zahtevu u celosti, treba priložiti i dobijeni odgovor organa
vlasti.
Informator o radu Centra za socijalni rad Grada Subotice, Subotica, 18.septembar 2014. godine
37
Informator o radu Centra za socijalni rad Grada Subotice, Subotica, 18.septembar 2014. godine
38
Download

INFORMATOR O RADU - Centar za socijalni rad grada Subotice