„„FFIICCEE SSRRBBIIJJAA““
UUddrruužžeennjjee ssttrruuččnnjjaakkaa zzaa ppooddrršškkuu ddeeccii ii ppoorrooddiiccii
Ul. Dr.Ivana Ribara br. 168, Beograd
Tel /Fax: 011 3448 629
el. pošta: ficesrbija@sbb.rs sajt:www.ficesrbija.rs
Centri za socijalni rad- članice FICE SRBIJA
Naziv institucije
Adresa
1.Gradski centar za
socijalni rad
Beograd
Ul.Ruska 4.
11 000, Beograd
2. Centar za socijalni
rad grada Novog
Sada
- prihvatilište sa
prihvatnom
stanicom.
“Sigurna kuća“
Ul. Zmaj Ognjena
Vuka 13-17,
21 000, Novi Sad
3 Centar za socijalni
rad “Solidarnost”
Pančevo
-Organizaciona
jedinica SOS sigurna
ženska kuća
4. Centar za socijalni
rad grada Subotica
Ul. Filipa Višnjića 1620.
26 000, Pančevo
Kontakt
Tel: +381 11 2650 329;
Status
članice
Aktivna
+381 11 2650 542;
+381 11 2650 093;
Fаx: +381 11 2650 925;
Email: gcsr.bg@gmail.com
info@gcsrbr.org
Tel: +381 21 2101 400;
Email: novisad.csr@minrzs.gov.rs
Aktivna
sigurnadecijakuca@csrns.org.rs
Tel: +381 13 319 998;
Fax: +381 13 519 998;
Email: pancevo.csr@minrzs.gov.rs
Aktivna
skpa2012@yahoo.com
Ul. Šantićeva 27.
24 000 Subotica
Tel/fax: +381 24 548 220
Email:subotica.csr@minrzs.gov.rs
Aktivna
centarsubotica@csrsu.org.rs
5.Centar za socijalni
rad Temerin
- Usluga Dnevni
centar za decu i
mlade
Ul. Novosadska 403.
21 235, Temerin
Tel: +381 21 843 511;
Fax: +381 21 843 550;
Email: temerin.csr@minrzs.gov.rs
czsrtemerin@gmail.rs
Aktivna
Download

„„FFIICCEE SSRRBBIIJJAA““ Centri za socijalni rad